ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  คงพลปาน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกกร  วิเศษนคร
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
3
เด็กชายกนกพล  ที่รัก
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนิษฐกานต์  พยัคฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลพัชร  พัชรมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลรัตน์  อุไรกุล
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกรวัฒน์  รุ่งโรจน์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
8
เด็กชายกรวิชญ์  วันตะธรรม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรองมาลิน  มหาวงศ์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤต  ขติฌานัง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤตภาส  เพียรจัด
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤตรัฐ  มูลมณี
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤติน  เมยไธสง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกฤติมา  กล่ำโภชน์
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกฤษณา  สหนนท์ชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
16
เด็กชายกวีพัตธ์  วิมลนันธรณ์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
17
เด็กชายก้องภพ  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
18
เด็กชายก้องสกุล  ผลเจริญ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อุ่นเมตตาอารี
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อารมรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกันยาพร  กันหา
ป.3
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัลยกร  ทัศนาวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัลยา  เกลี้ยงรัมย์
ป.3
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติ  ชูใส
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกิตติญากานณ์  สิบทัศน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตตินนท์  สำเรียนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกิตติยากร  ชัยบัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกีรติ  ราชศรีลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกีรัตยา  ตุพิมาย
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกุลกานต์  เชื้อขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงเกตน์นิภา  เสกรัมย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงเกศสุดาภรณ์  เทพศรัทธา
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
34
เด็กหญิงขวัญข้าว  อุดมกาญจน์สิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงขวัญสกุล  คูณโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคธาวุฒิ  ศรีรุ่ง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงครองขวัญ  สังข์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงครองขวัญ  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
39
เด็กชายคริสโตเฟอร์  ไวซ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
40
เด็กชายคุณานนต์  หอมขจร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
41
เด็กชายจักรินทร์  รัตนนท์
ป.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
42
เด็กชายจารกิตติ์  หูไธสง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
43
เด็กชายจารุกิตติ์  เภาโพนงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจิดาภา  ด้วงโพนทัน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจินต์จุฑา  จันทร์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจินลนิจ  ชาติมนตรี
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจิรฐา  ปิ่นสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
48
เด็กชายจิรภัทร  พัฒนาประทีป
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
49
เด็กชายจิวายุ  เปไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจุลจิรา  ชัยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจุฬารักษ์  วิเศษสัตย์
ป.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
52
เด็กหญิงเจมมี่  สวาฟเฟอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
53
เด็กชายเจษฎากร  ลีลาธนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
54
เด็กหญิงฉันทิกา  งามสม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชดาภร  สอนภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชนกชนม์  นาจำปา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชนกนาถ  ฉาบพิมาย
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
58
เด็กชายชนสิษฎ์  พงศ์พณิช
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชนิกานต์  วานิช
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชนิชา  ปิติภัทรชนากร
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
61
เด็กชายชนิสร  ควินรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชนิสรา  พยัคฆะ
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
63
เด็กชายชยธร  พูนไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
64
เด็กชายชยพล  วงศ์พิพัฒน์ชัย
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชยาภรณ์  ประเวชรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชลธร  อินยาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชลิตา  แสวงรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชวิศา  แผ่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
69
เด็กชายชัยวัฒน์  ทิพย์อักษร
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพ็งพืช
ป.4
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชุติญา  อมาตย์เสนา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงซาร่า  ดาวเรืองรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงญาณิศา  โพพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
74
เด็กหญิงญาณิศา บรีแอนนา  แฮร์ริส
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงญาโณทัย  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงญาดา  มาประจวบ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงญาดา  วงษ์ตรี
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
78
เด็กชายฏิมากานต์  แสงรัมย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงฐิติประภา  แสงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงฑิตฐิตา  กล่อมจิต
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
81
เด็กชายณกรณ์  ปิ่นสกุล
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณฐเมทินี  โสมกุล
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
83
เด็กชายณฐานิธิ์  เทอดไพรสันต์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณปภา  กิตติภูติกุล
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
85
เด็กชายณพรัตน์  เถื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
86
เด็กชายณภัทร  ฉวีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัชชา  วงศ์เทวา
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัชชา  เหล่าบรรเทา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฎชนนท์  จุนถิระพงศ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัฎฐาวีรนุช  วิชัยพิน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐกมล  วันดี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทานคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยาว์รัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
94
เด็กชายณัฐชนน  เขมะชิต
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
95
เด็กชายณัฐชนนท์  เอกะวิภาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
96
เด็กชายณัฐชัย  ชัยดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัฐชิยา  กระแสโสม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฐดนัย  นิตย์กระโทก
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
100
เด็กชายณัฐนันท์  นภวงศ์ ณ อยุธยา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
101
เด็กชายณัฐพนธ์  นิธุรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัฐพล  เพ็งพันธ์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัฐภาร์  สุขสนิท
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฐิญาดา  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณิชกานต์  สุขเลิศ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณิชมน  แสนจันทร์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณิชากร  ลาเจริญ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณิชาวรรณ  ศรีวันทา
ป.3
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
คณิตประถม
109
เด็กหญิงดวงหทัย  รังพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงดุจหทัยชนก  ทองธนาวัฒน์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
111
เด็กชายติณณภพ  แทนคำ
ป.3
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
คณิตประถม
112
เด็กชายติณณ์  ปิยกิตติไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
113
เด็กชายเตชิต  ตั้องอดุลย์รัตน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
114
เด็กชายทรนง  ทนนุบล
ป.3
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
คณิตประถม
115
เด็กหญิงทรรณรต  เชื้ออาสา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
116
เด็กชายทวีสิน  วิหกเหิน
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
117
เด็กหญิงทัศนีย์  คิมรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
118
เด็กชายเทพทัต  ไชยโย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
119
เด็กชายเทพพิทักษ์  ดวงดารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
120
เด็กชายธนกฤต  ธรรมพินิจกุล
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
121
เด็กชายธนกฤต  มนัษย์ชาติ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
122
เด็กชายธนกิจ  ปักกาเวสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
123
เด็กชายธนดล  ดวงนิล
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
124
เด็กชายธนพนธ์  ปรีชาพนิชพัฒนา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงธนวรรณ  แป้นนางรอง
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
126
เด็กหญิงธนวรรณ  แสนโคตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
127
เด็กชายธนวิทย์  เกตุชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
128
เด็กชายธนวินท์  ดัชถุยาวัตร
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธนัชพร  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงธนัชพร  ยมรัตน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
131
เด็กชายธนาธร  ภูตามเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
132
เด็กชายธนาสุทธิ์  รัตนาถาวร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงธมนวรรณ  แก้วก่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
134
เด็กชายธรรมมงคล  เสริมนอก
ป.6
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
คณิตประถม
135
เด็กหญิงธรรมวรรณ  เขมะชิต
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
136
เด็กชายธวัชชัย  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงธัญจิรา  ฆ้องวง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงธัญชนก  เนตวิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
139
เด็กหญิงธัญชนก  เพชรรัตน์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
140
เด็กหญิงธัญญรัศม์  ลีลัครานนท์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สมใจ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงธัญยพร  เข็มขาว
ป.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
143
เด็กหญิงธัญรดา  วุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงธัญวรัตม์  รุ่งอร่ามศิลป์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงธิติพร  เอี่ยมรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
146
เด็กชายธีรภัทร  ชวีวัฒน์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
147
เด็กชายธีรภัทร  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
148
เด็กชายธีรภัทร  อุตชี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
149
เด็กชายธุวพัส  รัตนวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงนภสร  จงกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
151
เด็กหญิงนภัส  ภิรมย์เนตร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงนภัสนันท์  แสนบุญ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
153
เด็กชายนราวิชญ์  พินิจด้วง
ป.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
154
เด็กหญิงนรีรัตน์  โสนาคา
ป.4
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
155
เด็กหญิงนฤมล  อาจทวีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
156
เด็กชายนวพล  คำเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงนัชชา  ลาขุมเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
158
เด็กหญิงนันท์ณภัทร  วิชัยเลิศ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
159
เด็กชายนันทพงศ์  เรืองสุขศรีวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงนันทพร  ดวงสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงนันทัชพร  แนบสุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงนาทหทัย  รบศึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
163
เด็กชายนาวิล  อ่อนเฉวียง
ป.4
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
คณิตประถม
164
เด็กชายนำโชค  กรุมรัมย์
ป.3
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
คณิตประถม
165
เด็กหญิงนิชนันท์  สุครีพธ์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงนิชาภา  ไตรวิทยากร
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
167
เด็กหญิงนิชารีย์  โคสารคูณ
ป.4
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
168
เด็กชายนิธินันท์  พงษ์อินทร์วงศ์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
169
เด็กชายนิรวิทย์  โอรสรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงนุสรา  ทองสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
171
เด็กชายเนติพงษ์  สีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
172
เด็กชายบวร  แซ่เตีย
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
173
เด็กชายบุญปวัณ  กู
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงบุญสิตา  พุดสระน้อย
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญอำนวย
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงเบญญาภา  ชนุดรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีรังกูร
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงปกเกศ  พูนกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
179
เด็กชายปฎิพัทธ์  สำเร็จดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
180
เด็กหญิงปฎิมาภรณ์  กองรัมย์
ป.3
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
181
เด็กชายปฏิพล  บุญนำพา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
182
เด็กชายปฏิพัทธ์  กฤตอำพัน
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
183
เด็กชายปฏิภาณ  สมปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
184
เด็กชายปณกรณ์  น้อยพรม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงปนัดดา  เข็มแข็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
186
เด็กหญิงปนัดดา  อุดมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงปภาวี  เรีองสุขศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
188
เด็กชายปภินวิช  ปะทิรัมย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
189
เด็กชายปรมี  ลีลาชัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงประภาวดี  ภาคจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
191
เด็กหญิงปรียารัตน์  ไชยสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
192
เด็กชายปวริศน์  สุขวิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
193
เด็กหญิงปวิชญา  ประจักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
194
เด็กหญิงปวิภา  พลายงาม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
195
เด็กชายปัณณทัต  ละอองเอก
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
196
เด็กหญิงปัทฐกานต์  ปานน้อย
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
197
เด็กหญิงปาณิสรา  เกียรติบรรจง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
198
เด็กชายปาราเมศ  ปรดับพงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงปาริชาต  เกตุชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
200
เด็กหญิงปิยาพัชร  เพ็ชรเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
201
เด็กชายปุญณกัญจน์  ลี้ประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
202
เด็กหญิงปุณณภา  ปุญญปรมัตถ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
203
เด็กหญิงเปรมปวีณ์  วิเศษสัตย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
204
เด็กชายเปรมวิทย์  รัตนาธิวัตร์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
205
เด็กหญิงเปรมิกา  เอี่ยมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
206
เด็กหญิงผลพลอย  ธรรมวิเศษ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
207
เด็กชายพงศกร  วิเศษนคร
ป.4
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
208
เด็กชายพงศ์ชนัญญ์  วงษ์วิจิตรสุข
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
209
เด็กชายพงศ์พล  อุ่นทะเล
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
210
เด็กชายพงษ์เทพ  ควินรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพจีลักษณ์  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
212
เด็กชายพรหมพิริยะ  วงษ์ขาว
ป.6
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
คณิตประถม
213
เด็กหญิงพลอยชมพู  รัตนกุลจีระชัย
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
214
เด็กชายพสิษฐ์  ชัยอริยวรวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
215
เด็กหญิงพัชพร  พิสาดรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
216
เด็กชายพันธกานต์  เทพนคร
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
217
เด็กหญิงพิชญ์สิริชล  แผ้วพลสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
218
เด็กหญิงพิชญาพร  บรรดิดตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
219
เด็กชายพิชาภพ  เงยวิจิตร
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
220
เด็กชายพิชิตชัย  ศรีผ่องงาน
ป.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
221
เด็กชายพิพัฒนพงศ์  จงปัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
222
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มุลิจันทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
223
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  เรืองศรีมั่น
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
224
เด็กหญิงพิมพ์ลพัต  ชมภูนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
225
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รัตนพลแสน
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
226
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สร้างนา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
227
เด็กหญิงพิยดา  วรรณา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
228
เด็กหญิงพิรญาณ์  สระแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
229
เด็กชายพีรพันธ์  สินธุพันธ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
230
เด็กหญิงพุทธิชา  กระออมแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงแพรทอง  ชนุดรัมย์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
232
เด็กหญิงแพรพลอย  ลีลาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
233
เด็กหญิงแพรวา  นิกรสังขพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
234
เด็กชายภวธร  วิเศษนคร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
235
เด็กชายภัคพล  อาจบุราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
236
เด็กหญิงภัคษอร  วรรณธาณี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
237
เด็กชายภัทรพล  หงษ์คำมี
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
238
เด็กหญิงภัทราพร  ชัยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
239
เด็กชายภาธร  รติพรพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
240
เด็กหญิงภาสินี  วิชัยรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
241
เด็กชายภูบดินทร์  ใจจริง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
242
เด็กชายภูมิรัฐ  ชึดนอก
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
243
เด็กชายภูริช  รัตนเมธาโกศล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
244
เด็กหญิงภูริชญา  เชิกรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
245
เด็กชายมงคลชัย  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงมณฑ์สิริ  ยุทธสารเสนีย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
247
เด็กหญิงมนต์ทิชา  ชูเนตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
248
เด็กชายมนตรี  อะโรคา
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
คณิตประถม
249
เด็กชายมินธาดา  พวงมินธาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
250
เด็กชายเมธัส  ชำรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
251
เด็กหญิงเมธาพร  สุขิตวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
252
เด็กหญิงยุวดี  จำนงมี
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
253
เด็กชายรชภัค  วิเศษนคร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
254
เด็กหญิงรมิตา  เสนานุฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
255
เด็กชายรักษิต  แก้วมะเริง
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
256
เด็กชายรัชชานนท์  คงเอม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
257
เด็กหญิงรัตติกานต์  พันธุ์กระโทก
ป.4
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงรัตนาพร  แผ้วพลสง
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
คณิตประถม
259
เด็กหญิงรัษฎากร  จันนีย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
260
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เกียรติวิทยะ
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
261
เด็กหญิงรินรดี  เวียงนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
262
เด็กหญิงลลิดา  อนุพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
263
เด็กหญิงลลิตวดี  ผลเจริญ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
264
เด็กหญิงลำไย  อินทพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
265
เด็กหญิงเลิศวัชรา  ตองติดรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
266
เด็กชายวชิรวิชญ์  ย่ากลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
267
เด็กชายวชิรวิทย์  กันรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
268
เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยสุข
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
269
เด็กชายวรกฤต  ชื่นภาภรณ์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
270
เด็กชายวรโชติ  วงศ์สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
271
เด็กหญิงวรรณวลีย์  สมคุณา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
272
เด็กหญิงวรรณิษา  ปราบไธสง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
273
เด็กหญิงวรรษมน  โล่วรพงศ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
274
เด็กชายวรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
275
เด็กชายวรัญญู  เพชรกล้า
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
276
เด็กหญิงวรัญนภัส  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
277
เด็กชายวรัท  สิริประภากร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
278
เด็กชายวรากร  บุตรศรีภักดีกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
279
เด็กหญิงวรางค์ศิริ  ดาทอง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
280
เด็กหญิงวราพร  อุปชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงวรินธร  จรรยาขาม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
282
เด็กหญิงวริศรา  นิยันตัง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
283
เด็กหญิงวริศรา  เพ็งพืช
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
284
เด็กหญิงวลัยทิพย์  โอรสรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
285
เด็กชายวันปิยะ  ปิ่นศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
286
เด็กชายวิชนันท์  เรืองจินดาวลัย
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
287
เด็กชายวิน  นิลขำ
ป.6
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
คณิตประถม
288
เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทองนุ่ม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
289
เด็กชายวิภาวัส  สุเทียบตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
290
เด็กหญิงวิรัลพัชร  นิติไชยโรจน์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
291
เด็กชายวิวัฒนพงษ์  แซ่บู้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
292
เด็กชายวีรภาพ  ประจงรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
293
เด็กชายวีรวัฒน์  ดวงคำ
ป.5
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
คณิตประถม
294
เด็กชายวีระกิตติ์  นภาเพ็ชร์กุลกิจ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
295
เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
296
เด็กหญิงศศิวิมล  จิตไทย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
297
เด็กหญิงศศิวิมล  องค์รัมย์
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
คณิตประถม
298
เด็กชายศักดิ์กรินทร์  ทนกระโทก
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
299
เด็กหญิงศิตวิษา  อาจบุราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
300
เด็กชายศิรเมศร์  ตีระมาศวณิช
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
301
เด็กชายศิริวัชร์  ศรีโสภา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
302
เด็กชายศิวกร  สะเริญรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
303
เด็กหญิงศิวนันท์  รัตนบันรินทร์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
304
เด็กชายศิวัช  ชนะนาน
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
305
เด็กชายศุภกร  ผลมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
306
เด็กชายศุภกฤต  สุขสบาย
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
307
เด็กชายศุภผล  จินดาวงศ์
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
308
เด็กชายศุภวัฒน์  แป้นนางรอง
ป.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
309
เด็กชายศุภวิชญ์  ศักดิ์เทวินทร์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
310
เด็กชายศุมงคล  ชาญชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
311
เด็กหญิงโศจิรัตน์  ศิริสำราญ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
312
เด็กชายสรนันท์  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
313
เด็กชายสรวิชญ์  บุตรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
314
เด็กหญิงสร้อยสายใจ  ชนะบำรุง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
315
เด็กหญิงสริยา  โพธิ์เงิน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงสวิชญา  ชุนทรภัทร์โภคิน
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
317
เด็กหญิงสาวิตรี  เสมรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
คณิตประถม
318
เด็กชายสิงหน  พิมพ์เงิน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
319
เด็กชายสิทธิภาคย์  ธำรงค์อนันต์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
320
เด็กหญิงสิริกาญจน์  ชะลองรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
321
เด็กชายสุกฤษฎิ์  สำราญบำรุง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
322
เด็กหญิงสุชาวดี  เลาอารีกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
323
เด็กชายสุทัศน์  หมั่นสนาม
ป.4
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
คณิตประถม
324
เด็กชายสุทิตย์  บุุตรธิยากลัด
ป.6
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
คณิตประถม
325
เด็กหญิงสุธาดา  บุญยอ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
326
เด็กหญิงสุธาดา  อุทธสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
327
เด็กหญิงสุธาสินี  อุทาพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
328
เด็กหญิงสุนันทา  เบ็ญจขันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
คณิตประถม
329
เด็กหญิงสุพิชญา  เกืดสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
330
เด็กหญิงสุพิชญา  ขำเอนก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
331
เด็กหญิงสุภัทรภรณ์  สากำสด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
332
เด็กหญิงสุรางค์สิริ  ดะนุชนาม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
333
เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองเปรียบ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
334
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สีสุวัด
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
335
เด็กหญิงหทัยทิพย์  หลอดกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
336
เด็กหญิงแหวนแก้ว  ศิริโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
337
เด็กหญิงอชิรญา  สุมหิรัญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
338
เด็กหญิงอดิภา  อักษรเสือ
ป.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
339
เด็กชายอดิศร  ประเสริฐสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
340
เด็กชายอติชาติ  ซัวรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
341
เด็กหญิงอธิชนัน  คนตรง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
342
เด็กหญิงอนัญญา  จำเนียรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
343
เด็กชายอนุเดช  วรรณศิลป์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
344
เด็กหญิงอภิชญา  บินรัมย์
ป.3
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
คณิตประถม
345
เด็กหญิงอภิสมัย  วิเศษรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
346
เด็กหญิงอมฤดา  เรืองรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
347
เด็กหญิงอรณัฐ  ตระกูลวรรณสาย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
348
เด็กหญิงอรปรียา  บุราณสุข
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
349
เด็กหญิงอรวรรณ  โคตรพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
350
เด็กหญิงอรุณี  ทองลาด
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงอสมาภรณ์  สราญบุรุษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
352
เด็กชายอัครเดช  หนูรุ่ง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
353
เด็กหญิงอัญชเกศ  จันทร์คง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
354
เด็กหญิงอัญมณี  ปัชชา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
355
เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีโพนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
356
เด็กหญิงอารยา  ไผ่ดีนุกูล
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
357
เด็กหญิงอินทิรา  มาศรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
358
เด็กหญิงอินทิราพร  ปะวะเสนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
359
เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ชำนาญเท
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
360
เด็กหญิงไอริณรยา  ชอบลคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ชำนาญเท
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายจักรพงษ์  ศรีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงจันทร์มณี  สีชื่่น
ม.2
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงจิรภรณ์  ทำสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงจุฑาพร  เททะสังข์
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ภูมิเย็น
ม.1
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงดวงเดือน  กันยิ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงประภาวรินทร์  สวัสดีลาภา
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายประสิทธิ์  กรองมะเริง
ม.2
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงพรพรรณ  กลัดสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงภาวิณี  ซุยรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายวายุ  เอี่ยมรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงวาโย  พรมลักษณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายศรรักษ์  กันยิ่ง
ม.2
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายศรัญญู  พรมวิจิตร
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงศิริญญา  จันทร์บุบผา
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงสมฤดี  ละลี
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงสุทธิดา  สุดตาชู
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงสุภาวดี  พุทธานุ
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงอทิพร  พิมอักษร
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายอนิรุษ  แก้วงาม
ม.1
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายเอกรัตน์  พินิจด้วง
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
383
เด็กหญิงกชกร  ขะเรรัมย์
ป.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงกชพร  ซึ่งเสน
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงกนกพร  วันทา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไกรพะเนา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงกนกอร  คร่ำทอง
ป.3
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงกมลทิพย์  ศันสนียชีวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงกมลพร  แวดล้อม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงกมลพร  สมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงกมลพรรณ  สุภัณภพ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงกรญาณี  อนุสรหิรัญการ
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงกฤติกา  โลกิยะปัญญา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
394
เด็กชายกฤติน  ประจญศานต์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงกฤษฎิ์  โพธิ์เงิน
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงกวินธิดา  แถมจะโปะ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
397
เด็กชายกษิดิศ  สิงห์เขียว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
398
เด็กชายกษิติ  สุขตาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
399
เด็กชายก้องภพ  วิชัยรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงกัญญารัตน์  นนธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
401
เด็กชายกันตพงศ์  ตันจาตุรนต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงกัลทิมา  อินทุกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงกานต์พิชชา  กอแก้ว
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีแสง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
405
เด็กชายเกษม  ตินตะบุระ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
406
เด็กชายเกียรติกูล  พวงโสม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงขวัญข้าว  กีรติพงศ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงขวัญจิรา  ขยันชุมนุม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญโยดม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
410
เด็กชายคชรักษ์  เที่ยงคาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
411
เด็กชายคริสเตียน  เคิก
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงจิดาภา  เจนศิริศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
413
เด็กชายจิรภัทร  วัชรินทรางกูร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงจิรัชยา  ละเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงจิราพัชร  กาญจนการุณ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงฉัตรตราภรณ์  จันท์ครบ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงชนม์ชนก  โกติรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
418
เด็กหญิงชนมน  จิตไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงชนม์นิภา  เงาะลำดวน
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงชนัญชิดา  นามภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
421
เด็กชายชนัญญู  แสงแดง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงชนันธร  สินคณาไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงชนิชา  เอกจิรพงศ์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงชมชนก  พูนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงชมนภัส  มงคลเกษตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
426
เด็กชายชวลิต  จึงอนุวัตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
427
เด็กชายชวิน  สเตนเบค
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงชัชฎา  ตระกูลไพศาล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
429
เด็กชายชัยภัทร  นามปรีดา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
430
เด็กชายชิติภัทร  จันทร์ฉายทอง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงชุติการญจน์  นิสัยรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงชุติมา  พลหนองหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
433
เด็กชายเชาวราช  โททอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
434
เด็กชายญาณวุฒิ  กุงไธสง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงญาณันธรณ์  ศิรินุมาศ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงญาดา  ลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงญานีณินท์  จีระวัฒนสุข
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงญารินดา  ยาประโคน
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงฐิตาพร  กอนรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงฐิตาภา  กอนรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
441
เด็กชายฐิติพรรัตน์  เกิดสุข
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
442
เด็กชายณปกรต์  หลายฤทธิิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงณปภัช  สครรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
444
เด็กชายณรงค์วิทย์  อังกุลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงณัชชา  ตุพิมาย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงณัฐฐิญา  กฤตอำพัน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงณัฐณิชา  เชือนรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปักเคทัง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมบุตร
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงณัฐตฤณา  ราชโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงณัฐธิชานันท์  ลนขุนทด
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
452
เด็กชายณัฐนนท์  รัตนาพร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
453
เด็กหญิงณัฐประพาฬ  ปาคำ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงณัฐพิมล  เมธีปิยะพัชร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงณัฐวดี  สีรุ้ง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงณัฐวิภา  ศิริพันธ์โนน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงณัถธภร  ชิดไธสง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงณิชาพัชร์  พิทยานันท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงณิชาภัทร  นาประจักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
460
เด็กชายดิษฐกร  แก้วทุ่งมน
ป.5
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
วิทย์ประถม
461
เด็กชายดุลยพล  ศรีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงตมิสา  ณ ตะกั่วทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงตระการตา  วงศ์วัฒน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
464
เด็กชายทยาวัต  สลุบพล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
465
เด็กชายทักษ์ดนัย  เชือนรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
466
เด็กชายทัตเทพ  กุ้ยบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
467
เด็กชายทัพไทย  ไชยหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงแทนญ่า  อภิสิทธิ์เกษม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
469
เด็กชายธงไท  เจียมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
470
เด็กชายธนกฤต  มากนอก
ป.5
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
วิทย์ประถม
471
เด็กชายธนดล  ตีระมาศวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
472
เด็กชายธนนท์  ไผ่ดีนุกูล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงธนพรรณ  เสรีสงแสง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
474
เด็กชายธนพล  สุทารัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
475
เด็กชายธนภัทร  ปรีชาพานิชพัฒนา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
476
เด็กชายธนภัทร  ใหม่กันทะ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
477
เด็กชายธนวรรธน์  เย็นรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
478
เด็กชายธนวัฒน์  พลอยเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงธนัชพร  สิงหพีระกุล
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายธนัทท์  สุทธิ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
481
เด็กชายธนากร  น้อยวิมล
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
วิทย์ประถม
482
เด็กชายธนาธาร  หาญสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงธนิดา  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
วิทย์ประถม
484
เด็กชายธนิสร  วิโสรัมย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีลาชัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงธมลวรรณ  เอกา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงธรรมภรณ์  สราญบุรุษ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
488
เด็กชายธัชพล  วงศ์สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงธัญชนก  ไกรสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงธัญชนก  ประยูรพุฒิวนิชย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงธัญทิพย์  ศิริไชยบูลย์วัฒน์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงธัญพิชชา  พิมพ์ทอง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงธัญรัตน์  แผ้วพลสง
ป.3
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงธัญรัศม์  เนียมไธสง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงธัญวรัตม์  วะโรรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงธัญสินี  ดาราย้อย
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงธันยชนก  ทองบ่อ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงธันยพร  ปริวัฒนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงธิดาพัฒน์  โพธิ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงธิดารา  แสงรัมย์
ป.4
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
วิทย์ประถม
501
เด็กชายธิปก  แซมรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
502
เด็กชายธีรปภณ  โสภา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
503
เด็กชายธีรพิชญ์  ศิริไชยบูลย์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
504
เด็กชายธีรภัทร  จิตรมั่น
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
505
เด็กชายธีรภัทร  จินพละ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
506
เด็กชายธีรภัทร์  พรมไธสง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงธีราพร  เนตรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
508
เด็กชายนครเขต  ตินตะบุระ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
509
เด็กชายนครินทร์  อุ่นเกิด
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงนฎา  กีรติตระกูล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
511
เด็กชายนนทพัทธ์  บัวสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงนภสร  นพคุณ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงนรารัตน์  นำปัญญา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
514
เด็กชายนราวิชญ์  เอกา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงนฤชล  ปุยะติ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงนฤดี  ปรีฐนัทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงนัทธชา  เฉลียวรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
518
เด็กชายนันทภพ  รัตนศรีวิโรจน์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
519
เด็กชายนันทภพ  เหลืองอุดมชัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงนันทิชา  สารรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงนาราภัทร  ธำรงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงนิจจารีย์  สุพันธมาดย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
523
เด็กหญิงนิชาภัทร  เกตุชิต
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงนิตยา  บรมรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงนิตยา  สังฆจาย
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
วิทย์ประถม
526
เด็กชายนิติปกรณ์  รัตนะวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงนิสาชล  ต้นจาน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
528
เด็กชายบวรวิชญ์  ตั้งบูนพาจิตร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงบุญยานุช  นวนสาย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีนิล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงใบหยก  วรสิงห์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
532
เด็กชายปกรณ์  สุมหิรัญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
533
เด็กชายปกาสิต  กฤตอำพัน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
534
เด็กชายปฏิพล  เฮงขวัญ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
535
เด็กชายปฏิภาณ  เยือง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงปฏิมา  นานา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงปณิชา  เอกจิรพงศ์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงปพิชญา  แวววุฒินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงปรเมศ  พังคะบุตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงประสิตา  คล่องแคล่ว
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
541
เด็กชายประเสริฐสรรพ์  ตินตะบุระ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงปริญญาพร  ชนะค้า
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงปริยากร  ยุตสะธรรม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงปวรรัตน์  แผ้วพลสง
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
วิทย์ประถม
545
เด็กชายปัญญา  ปรีเปรม
ป.6
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงปัณฑิตา  บ่อไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงปาดี  เนริกูล
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงปารณีย์  อินทรโสภา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงปารดา  กิตติภูติกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
550
เด็กชายปาราเมศ  ประดับพงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงปิยวดี  เยี่ยมมโน
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงเปรมยุดา  เผ่าเวียงคำ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงผกาวดี  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงพจรัตน์  ตุพิมาย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงพชรพร  ประชาชิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
556
เด็กชายพชรพล  เพิ่มพร้อม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
557
เด็กชายพนธกร  พร้อมวงศ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
558
เด็กหญิงพรชนก  กลขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงพรวิชญา  ไตรรัตน์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงพฤกษา  ลาร์เซ่น
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
561
เด็กชายพลพล  ประทุมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
562
เด็กชายพสธร  อมรชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
563
เด็กชายพสิษฐ์  เจริญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงพัชรี  โจกรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
565
เด็กชายพันธวิศ  อัมไพพันธ์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงพิชชานันท์  สันตะโภค
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงพิชชาพร  โหราถาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงพิชชาวีร์  ห่อไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงพิชฌาภรณ์  ใจภักดี
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์ทอง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงพิชาพร  กลมประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
572
เด็กชายพิพัฒนพล  ถือดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เขียนนิลศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิพัฒนตันติวัช
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศักดิ์ศรีท้าว
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงพิมพรรณ  โมรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
577
เด็กชายพิสิษฐ์  อึ้งพัฒนากิจ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงพีรดา  คะรานรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงพีรดา  พุทไธวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
580
เด็กชายพีรพัฒน์  กำลังรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
581
เด็กชายพีรภัทร  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
582
เด็กชายพีรวิชญ์  สันตะโภค
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
583
เด็กชายพีระพล  สงวนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
584
เด็กชายพีระพัฒน์  เกรัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
585
เด็กชายพีระวัฒน์  ศิริไชยบูลย์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
586
เด็กชายเพชรกล้า  ชุ่มกระโทก
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงแพรพลอย  แท่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
588
เด็กชายแฟรงค์ กนกพล  เวฮ์รี่
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
589
เด็กชายภัคพล  วงศ์สุขสันต์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงภัทรธิดา  พอกพูน
ป.4
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงภัทรภร  ชำนาญเนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงภัทรวดี  ฆารวาส
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
593
เด็กชายภาณุวิชญ์  เขตกัน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงภาสินี  ใจดี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
595
เด็กชายภูชิต  โฆษิตอัมพรเสนีย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
596
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมะยา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
597
เด็กชายภูมิรพี  มณีวรรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
598
เด็กชายภูเมศ  สุขขาว
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
599
เด็กชายภูริณัฐ  เย็นมั่น
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงมนต์ปกาญจน์  สนิทจันทร์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงมนสิชา  ชัยศรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงมลฤดี  วิทยาไกรเลิศ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงมิ่งกมล  แก้วอรสาร
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  บุราสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงเมธาวี  มั่นธรรมมงคล
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
606
เด็กชายยุทธนา  ปัทมาสราวุธ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
607
เด็กชายรณกร  ใจปอด
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงรพินท์นิภา  เนื้อไม้หอม
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงรพีพร  ชิดตันสกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงรมิตา  ช่วงไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
611
เด็กชายรังสิมันตุ์  ยศนีย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
612
เด็กชายรัชกร  เมธาเนติภัทร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงรินรดา  การินทร์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
614
เด็กชายรุ่งเกียรติ  เทอดรัตนเกียรติ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงรุจิรดา  บุูชารัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงลดาวัลย์  ราชวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงลลนา  ทาพิมพ์
ป.4
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  โคตะบิน
ป.4
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงวชิราภรณ์  นิเวศสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงวชิรามาศ  กล้าแข็ง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงวรรณวษา  จันละออ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงวรวลักษช์  นักปัด
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงวรวลัญช์  จันทร์โสภา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงวรารัตน์  วังสนาม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงวราลี  โฆษิตอัมพรเสนีย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงวรินท์นิภา  ปักกาสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงวรินทร  ใจกล้า
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
628
เด็กหญิงวริศรา  เจ็นประโคน
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงวริศราวรรณ  โฉดโคกสูง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
630
เด็กชายวสุ  สิริประภากร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงวิชิตา  โกติรัมย์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
632
เด็กชายวิทวัส  จันทรขันตี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
633
เด็กชายวิษณุเวท  แสนเกษม
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
634
เด็กชายวีรภัทร  ชลากรโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงศลิษา  เหล็กลิ้ม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
636
เด็กชายศักดิพัฒน์  ครุฑเพชร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงศิริกาญจน์  เดิมทำรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงศิวาพร  สุนนทะนาม
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงศุภรดา  แก้วกล้า
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
640
เด็กชายศุภวิชญ์  จินดาวงศ์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พานนนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงศุภาวีร์  จรัสบำรุงโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
643
เด็กชายเศรษฐพงษ์  พลจันทึก
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
644
เด็กชายสัณหณัฐ  ไวโสกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
645
เด็กชายสันติภาพ  เคลื่อนไธสง
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
646
เด็กชายสิรภพ  เกียรติ์สุพงศ์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
647
เด็กชายสิรภพ  ปานาลาด
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
648
เด็กชายสิรภพ  สุทธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
649
เด็กชายสิรวิชญ์  ฤทธิรณ
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
650
เด็กชายสิรวิชญ์  อรุณรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงสุขุมาล  สุขวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงสุชญา  ตีระมาศวณิช
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงสุชัญญา  โยธินนิธิกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงสุชาดา  พลเทพ
ป.6
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงสุชาวดี  เลาครบุรี
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงสุญาดา  เมืองแสน
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
657
เด็กชายสุดณะพร  บุญประดับ
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงสุทธญาณ์  พิรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงสุธรานาถ  สิริรุ่งวนิช
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงสุธาสินี  ราชประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงสุธีรา  บนใหม่
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงสุธีรา  มะลิงาม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ อาคารยออากิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
663
เด็กหญิงสุธีรา  เยาว์รัมย์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงสุนันทนา  ภูเขียว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงสุนิสา  เขียนรัมย์
ป.3
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงสุพัตรา  แสงใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงสุพิจิตรา  เหลือสนุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงสุพิชญา  ไทยยารัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงสุพิชญา  วัตรสุนทร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงสุภาวดี  เขียมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงสุรภา  บุญรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงสุลิตา  มูลอามาตร
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงหทัยชนก  อาญาเมือง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงหทัยภัทร  นิลจันทร์
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
675
เด็กชายอชิตพล  คะรานรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงอชิรญา  คูณพิทักษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงอชิรญา  เต็กจินดา
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
678
เด็กชายอชิษฐ์  คงลี
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงอติกานต์  พรหมพล
ป.4
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงอทิตยา  เต็กจินดา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงอธิรวิทย์  ตุพิมาย
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงอนัญพร  กนกศิลป์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงอรกมล  อะเพื่อนรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงอริสา  มาศรักษา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงอรุณี  โซรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงอาทิตยา  ตั้งฉัตรชัย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงอารยา  ชัยกิตติพร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงอินทรดา  ดำหนูไทย
ป.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงอุษณีย์  ลมพัดนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม