ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ป.1/1 โรงเรียนวรนคร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  มหาวัน
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
2
เด็กชายกตัณณ์  มหาวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  จิณเสน
ป.3
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
5
เด็กชายกรกฏ  เชาว์เลิศ
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษฏิ์พศิน  ฆะปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
7
เด็กชายกษิดิศ  ทินบุตร
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
8
เด็กชายก้องภพ  ธนะขว้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 -ปิตุราษฎร์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกันฐมณี  ณะรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
คณิตประถม
10
เด็กชายกันตพล  ขระสุ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
12
เด็กชายกายสิทธิ์  วชิราธนกิจ
ป.3
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติพงษ์  โนจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติพร  อินธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติพิชญ์  มีเล้
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
16
เด็กชายกิตติวินท์  มังคลาด
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
17
เด็กหญิงเกศิณี  จิตอารี
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงขจีนุช  สนชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
19
เด็กชายจักรกฤษ  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจันทัปปภา  แสนโซ้ง
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
21
เด็กชายจิรฐา  พายัพสถาน
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจีราวรรณ  มะจินะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
23
เด็กหญิงแจ่มจรัส  ม่วงเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
24
เด็กชายชนกชนม์  พุ่มเข็มรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชนกภัทร  ช่างก่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชนม์นิภา  วังสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
27
เด็กชายชนาธิป  ศรีเริญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชนิดาภา  เกมแกรแมน
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชมพู่  ไชยศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
คณิตประถม
30
เด็กชายชยธร  ปันแปง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชรินรัตน์  ตาแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
คณิตประถม
32
เด็กชายชวกร  ศรีเริญ
ป.3
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
33
เด็กชายชัยยะศึก  คำวงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชิชญา  จิตอารีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
35
เด็กชายณฐกร  สวา่างเมฆฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ป.1/2 โรงเรียนวรนคร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณภัทร  ใจสุภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัชชา  โคกกระเทียม
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คล่องดี
ป.3
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พันธ์ุเหม
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
40
เด็กชายณัฐชนน  แซ่เล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
41
เด็กชายณัฐดนัย  ไชยโย
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
คณิตประถม
42
เด็กชายณัฐนนท์  ปะทิ
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฐนันท์  คันทะมูล
ป.5
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
คณิตประถม
44
เด็กชายดช.ฉัตรินทร์  พรหมพา
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
คณิตประถม
45
เด็กชายดนัยพิสิฐ  ท้าวทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
46
เด็กชายทัตพงศ์  จิตอารี
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
47
เด็กชายทัตพงศ์  วงค์หาร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงทิยดา  วังแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
49
เด็กชายธนกร  ปันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
50
เด็กชายธนดล  จิตอารีย์
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
คณิตประถม
51
เด็กชายธนพงศ์  สิทธิกาล
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
52
เด็กชายธนวิชญ์  ใบยา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธัชพรรณ  ธนะขว้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
54
เด็กชายธันวา  จิตอารี
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
55
เด็กชายธีรภัทร์  แสนนิทา
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
56
เด็กชายธีรภัทร์  อินธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนงนภัส  สุขสถาน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
58
เด็กชายนนท์ณภัทร  ระลึก
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
59
เด็กชายนนทวัฒน์  วิจิตรวาริน
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนพรดา  ลิ้มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
61
เด็กชายนภัสกร  อินทำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนลินรดา  พิเคราะห์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
63
เด็กชายนฤนาถ  อินสองใจ
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
64
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  จันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
65
เด็กชายนัทธ์พสิษฐ์  วงค์ม่าน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงบุษกร  บุตรพงศกร
ป.6
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
67
เด็กหญิงเบญญาภา  ธิขัติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปณิดา  ผมคำ
ป.3
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
69
เด็กชายปรวิศว์  สมศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
70
เด็กชายปรัชญา  แซ่หลือ
ป.3
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ป.1/3 โรงเรียนวรนคร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปริยากร  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
72
เด็กชายปวริศ  สมมุติ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
73
เด็กชายปวัตร  ยั่งยืน
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปะทิ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปัทมา  แก่นธิยา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
76
เด็กหญิงปิยธิดา  กิตติยังกุล
ป.6
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
77
เด็กชายปุรเชษฐ์  สิงห์คำ
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
78
เด็กชายพชร  พรมปา
ป.3
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
คณิตประถม
79
เด็กชายพรพิพัฒน์  เพชรพราว
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพรรณราย  ยศสา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 -ปิตุราษฎร์
คณิตประถม
81
เด็กชายพรหมเมธี  อินทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพลอยลดา  คำคณา
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
83
เด็กชายพลิศ  เพชรแกมแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงพัชรพร  ถาวรพจน์
ป.6
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
85
เด็กชายพัชรพล  สุทธิแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
86
เด็กชายพัฒนะ  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  เพชรแกมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
88
เด็กชายพีรดนย์  วงค์เรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
89
เด็กชายภัทรดนัย  เมืองวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงภัทราพร  ไตรจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
91
เด็กหญิงภัทริณี  มิ่งปรีชา
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
92
เด็กชายภาคภูมิ  อินณราช
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
93
เด็กชายภูชนะ  กะมะโน
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
94
เด็กชายภูริณัฐ  ปรังฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
คณิตประถม
95
เด็กชายภูริณัฐ  สายแปง
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่
คณิตประถม
96
เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่ว่าง
ป.3
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
97
เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลจะคำ
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
98
เด็กชายมนัสวิน  ไชยอ้าย
ป.6
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
คณิตประถม
99
เด็กชายเมธัส  ธนามี
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
100
เด็กชายเมธาสิทธิ์  มุขเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
101
เด็กชายยศผไท  ไชยอ้าย
ป.6
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
คณิตประถม
102
เด็กหญิงยอดขวัญ  ใบยา
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
103
เด็กชายยุทธวีร์  สุทธหลวง
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
104
เด็กชายโยธิน  นันต๊ะเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
105
เด็กชายรัตนชาติ  ระวังการ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ป.2/1 โรงเรียนวรนคร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงรัตนมณี  ระวังการ
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงรุจจิรา  กิตติยังกุล
ป.3
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
108
เด็กหญิงรุจิรา  อินไชย
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงลภัสรดา  เตชะนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงวชิรญาณ์  จันต๊ะวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
111
เด็กหญิงวริศรา  ธนะขว้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
112
เด็กชายวันจักรี  คำเทพ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
113
เด็กชายวิษธร  สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 -ปิตุราษฎร์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงวิสรา  สายแปง
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่
คณิตประถม
115
เด็กหญิงศรัณย์พร  ปัญญาพัฒนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
116
เด็กหญิงศศิกานต์  บัวอิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 -ปิตุราษฎร์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงศศิธร  คันทมูล
ป.3
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
118
เด็กหญิงศศิธร  ฑีฆาวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงศุกัญญาภัค  พรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
120
เด็กหญิงสถิรพร  อุทุมพร
ป.5
โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์
คณิตประถม
121
เด็กหญิงสรินธร  ชาวงิ้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
122
เด็กชายสาริน  คำพับ
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
123
เด็กชายสิทธิพงษ์  ใบยา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 -ปิตุราษฎร์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงสินสุดา  รักษ์พอเพียง
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
125
เด็กหญิงสิริกร  ศศิวัจน์ไพสิฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงสิริยากรณ์  อำไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
127
เด็กหญิงสิริวิภา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
128
เด็กชายสืบสกุล  งามสวย
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
129
เด็กหญิงสุชานันท์  คดง้วน
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
130
เด็กชายสุพพัต  โออุไร
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
131
เด็กชายสุภนัย  ยศณรงค์
ป.3
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
132
เด็กหญิงสุภัคจิรา  สะสม
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
133
เด็กหญิงสุรารักษ์  จูหงี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
134
เด็กชายสุวิศิษฏ์  จิตรวงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
135
เด็กหญิงอภิชญา  แก้วโก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
136
เด็กชายอภิสิทธิ์  ถาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
137
เด็กหญิงอัจฉริยา  กันศร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
คณิตประถม
138
เด็กหญิงโอบกุล  หมั่นการ
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ป.6/3 โรงเรียนวรนคร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
139
เด็กหญิงกาญจนา  ธัญญะ
ม.3
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายชัชโชติ  กาบิล
ม.2
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
141
นายนัฏฐพัฒน์  จาคำมา
ม.3
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายพงศกร  ชื่นสร้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายพัลลภ  แก้วโก
ม.3
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิต ม.ต้น
144
นายศุภวิชญ์  อุดนัน
ม.3
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายอภิวัฒน์  คงคา
ม.1
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ป.2/2 โรงเรียนวรนคร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
146
เด็กหญิงกชนิภา  จินดาสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงกชพร  แก้วหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงกชมน  สวนสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงกนกวรรณ  จักษุเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงกนกวลัย  ละขะไพ
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงกรกมล  ทรงอภิวัฒน์กุล
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกรกานต์  กำทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงกรรวิภ่า  อินทำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงกฤติพร  นามติ๊บ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
155
เด็กชายกฤษกร  คันทะลือ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
156
เด็กชายกฤษฎา  โพธิติขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
157
เด็กชายกล้ารบ  อาจยาแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
158
เด็กชายกวีพันธ์  กวิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ธัญญะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
162
เด็กชายกันตชาติ  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงกันตพร  อุดนัน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงกัลยากร  ธรรมสละ
ป.5
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกัลยารัตน์  อินตะเหล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศุภกิจ
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุวรรณประดิษฏ์
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปรารมภ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
169
เด็กชายกิตติกร  แข็งพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
170
เด็กชายกิตติธัช  เสมอใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
วิทย์ประถม
171
เด็กชายกิตตินันท์  รินฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
172
เด็กชายกิตติพงศ์  วิหก
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงกิตติภา  ไชยศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงกิตติมา  แก้วเง้า
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
175
เด็กชายกีรติ  คันถี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงเกศญาดา  ชะวาเขต
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงเกศฎา  ธรรมสละ
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
178
เด็กชายไกรกฤษ์  ไชยตัน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ล้านมา
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงคฑากรณ์  พรมนิมิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ป.2/3 โรงเรียนวรนคร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กชายคณิศร  ถานะวุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
182
เด็กชายคัตวทฤษ  คันทะลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
183
เด็กชายจักรภัทร  ดีคำวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงจันทกานต์  บริคุต
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงจินตภัทร  มูลราช
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
186
เด็กชายจิรศักดิ์  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงจิรัชญา  พรมรังกา
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงจิรัชญา  รินฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงจิรัชญา  วีระวงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงจิราทิพย์  เลิศธีรานันท์
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงจิราพัชร  ปิงคละศรีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงจิราภา  เพตะกร
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงจิรารัตน์  เมฆแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงค์ม่าน
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
195
เด็กชายเจษฎา  เมืองแก่น
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงฉัตรชนก  ไชยสลี
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงชญาดา  กาดีวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงชญาดา  อินไชยา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงชณัฐธิดา  เชื้อไชย
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงชนกนันท์  นามวงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงชนกนันท์  มหาศาล
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
202
เด็กชายชนะศึก  คำวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงชนิดาภา  พลแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงชนินาถ  สังข์โชติ
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงชนิสรา  ปวงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงชมพูนุช  จิตเทพ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงชมพูนุช  สุทธหลวง
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงชมพูนุท  วงค์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงชลณิสา  พรมจันทร์
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงชลทิชา  พรมรักษ์
ป.4
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงชลธารา  กุกไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงชลธี  อินทำ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
213
เด็กชายชลภูมิ  ต๊ะวิไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงชลฤทัย  รางแดง
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงชลีกร  กาญจะแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ป.3/1 โรงเรียนวรนคร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
216
เด็กหญิงชลีกาล  กาญจะแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
217
เด็กชายชวกร  ยากับ
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงชัชฎาพร  พูลจวง
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
219
เด็กชายชัชพงศ์  คันทะมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
220
เด็กชายชาญวิทย์  ลือยศ
ป.4
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงชินาภา  รัชตโสตถิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
222
เด็กชายชิษณุพงศ์  ยศวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
223
เด็กชายชิษณุพงษ์  เนตรทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงชุติมันต์  ยอดอหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เนตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงฐิตินันท์  ขุนนิทา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
227
เด็กชายฐิติศักดิ์  คำชั่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
228
เด็กชายณชพล  ยากับ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
229
เด็กชายณนนท์  สุทธหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงณภัทร  สารถ้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
231
เด็กชายณภัทร  อินต๊ะวิน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
232
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จิตอารึ
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
233
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทันฑะรักษ์
ป.4
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงณรีรัตน์  กุณรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงณฤทัย  จันทะรังษี
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงณัชชา  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงณัฎฐวดี  คำแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
238
เด็กชายณัฐกิตติ์  จันต๊ะวงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
239
เด็กชายณัฐชานนท์  เนตรทิพย์
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  แก้วพชรพิสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงณัฐณิชา  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสว่าง
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงณัฐนิชา  สำเนากลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
245
เด็กชายณัฐภัทร  สมมุติ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงณัฐวดี  กะมะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
247
เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทร์สุข
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงณัฐวรา  พรมคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แดนโพธิ์
ป.4
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
250
เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ป.3/2 โรงเรียนวรนคร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กชายณัฐวุฒิ  ด้วงสงกา
ป.5
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
252
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สวนนุ่ม
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
253
เด็กชายณัทธภัทร  บุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงณัทพิชญา  เสือเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
255
เด็กชายดนัย  โนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงดารินทร์  จิณะกับ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
257
เด็กชายตรัสตรัย  คันทะลือ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
258
เด็กชายตะวัน  ไชยตัน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
259
เด็กชายไตรวิช  ขนิษฐ์น้อย
ป.3
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
260
เด็กชายทตพร  คำวงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงทรงภรณ์  สุมทุม
ป.4
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
262
เด็กชายทักษ์ดนัย  ตนะทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
263
เด็กชายทัตพงศ์  แซ่ว่าง
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
264
เด็กชายทินภัทร  ต๊ะกิติ
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงทิพทิรา  ธรรมสละ
ป.5
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงทิพย์พราวพรรณ  กมลสุจริตพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงทิพย์มณี  กุกไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงทิพยรัตน์  พรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ตาใส่
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงทิพยารัตน์  ไชยยา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
271
เด็กชายธนกฤต  จองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงธนภรณ์  ธนะเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
273
เด็กชายธนวัฒน์  ศิริรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
274
เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะกัน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
275
เด็กชายธนวัต  พรมสาส์น
ป.4
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงธนัชชา  หน่อน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงธนัชชา  อินทำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
278
เด็กชายธนากร  สุต๋า
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
279
เด็กชายธเนศ  ตลาดโอสถ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงธมลวรรณ  เตชนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
281
เด็กชายธรรมเทพ  อินทำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงธัญชนก  อินทนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงธัญญานุช  อินปา
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงธัญญาเรศ  เนตรทิพย์
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงด้วง
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ป.3/3 โรงเรียนวรนคร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรงเจริญกุล
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
287
เด็กชายนนทพัทธ์  บางจู
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
288
เด็กชายนพดล  สุเต็ม
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงนภัสวันท์  กันธุระ
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงนภัสสร  อินทรส
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงนภารัตน์  มาสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงนราวดี  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
293
เด็กชายนราวิชญ์  ไชยวิชู
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงนริศรา  ศิริรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงนันท์นพิน  โนจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงนันท์นภัส  มโนการณ์
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงนันท์ลพรรธก์  จันต๊ะวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงนันทิชา  คงศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงนันทิชา  ชาวส้าน
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงนันทิชา  มีชนะ
ป.4
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงนันทิสา  สอนตระกูล
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงนันธนัช  ชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงนันธรัตน์  แสนสุข
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
304
เด็กชายนิติกร  แซ่วื่อ
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงนิศากร  แปงอุด
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
306
เด็กชายเนธิพงศ์  ก้อนแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
307
เด็กชายบรรณวัชร  วงษ์ภูธร
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจปิง
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
309
เด็กชายบุรธัช  ไชยตัน
ป.3
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงบุษญากรณ์  ไชยเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงเบญญาทิพย์  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงเบญญาภา  พรหมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
313
เด็กชายปฏิพล  มีบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
314
เด็กชายปฏิพัทธิ์  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงปณัฐชา  บริบูรณ์ลาภ
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงปพิชญา  ธรรมขันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงปภาวิน  พันชน
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
318
เด็กชายปรมัตถ์  วงษ์เสนา
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงปริศนา  แซ่ย่าง
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงปลื้มฤทัย  ไชยเรียน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ป.6/1 โรงเรียนวรนคร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กหญิงปวัณรัตน์  ปิงยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงปวันรัตน์  พรมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงปาณิสรา  ชัยนิชู
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงปาลิตา  อิทธิพลปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงปิยสิริ  คำจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปันชู
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงปิยะธิดา  กันยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงปิยะธิดา  ปาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงปิยะมาศ  อิ่นทา
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงปิยะหทัย  พรมฆ้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ตนภู
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงเปรมมนัสญา  สุริพล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
333
เด็กชายเปรมเมษา  รัตนะประภา
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงผกามาศ  คำพา
ป.3
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงผกาวดี  แคล้วเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงผุสดี  จิรางค์กูล
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
337
เด็กชายพงศ์พล  หัวหน้า
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
338
เด็กชายพชร  ทาราทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงพรกนก  สุทธิแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงพรธัญญา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงพรนภัส  จิณะกับ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงพรพรรณ  ฝั้นพรหมมินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงพรรณภัทร  สวนสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงพรรณวนา  ดีสุ
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงพรหมพร  บุปผาดา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงพฤทธิ์ติพร  พิทักษ์สันติ
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
347
เด็กชายพฤนท์เดช  สุทธิ์ด้วง
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงพลอยชยา  ปัญญาภู
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงพลอยธิดา  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
350
เด็กชายพสิษฐ์  จันทบุรี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงพัชรภรณ์  อุดพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ริมี
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หลวงฟอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพาขวัญ  หน้านวล
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงพิชชาพร  จิตอารี
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ป.6/2 โรงเรียนวรนคร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
356
เด็กหญิงพิชชาพร  เนตรทิพย์
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงพิมพกานต์  บุญวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คณิตสากล
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงพิรดา  นรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
361
เด็กชายพีรพัฒน์  กันธุระ
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
362
เด็กชายพีรพัฒน์  คันทะลือ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
363
เด็กชายพีรวิทย์  ไชยศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงเพชรรัตน์  พรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงภทรพรรณ  สุภา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงภรพิลัย  ใสกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงภัคบุต  พรหมรักษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
368
เด็กชายภัทรกร  ตนะทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
369
เด็กชายภัทรพงศ์  ต๊อดแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงภัทรภร  ทวีร่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงภัทรสุดา  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ราชพลีสิงห์
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุทธนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงภัทราวดี  จิตอารี
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
375
เด็กชายภัทราวุธ  แฮดวิชัย
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงภาณิศา  คำหว่าง
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
377
เด็กชายภาสวีร์  ธีรศิรปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงภิรมณ  หนูเอียด
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
379
เด็กชายภูริณัช  พันชน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
380
เด็กชายภูริณัฐ  ใจการณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
381
เด็กชายภูวดล  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
382
เด็กชายภูวนาถ  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
383
เด็กชายภูวรินทร์  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงมณฑกานต์  กันธุระ
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงมณฑิตา  ภิญโญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงมนัสนันท์  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
387
เด็กชายมั่นคง  นรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงเมธาพร  เสาว์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
วิทย์ประถม
389
เด็กชายยศพล  นิมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
390
เด็กชายยศวัฒน์  บุญเทพ
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ป.5/1 โรงเรียนวรนคร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กชายยศวัฒน์  พุทธิมาโน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
392
เด็กชายยุทธพิชัย  อุ่นเครือ
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงรมณียา  นรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงรวิพร  ปะทิ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงรักษิณา  มะโน
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
396
เด็กชายรัชชานนท์  วีรวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
397
เด็กชายรัฐพล  คันทะลือ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
398
เด็กชายรัฐภูมิ  โนพวน
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงรินรดา  ทิศหล้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงรุ่งธิวา  ฑีฆาวงศ์
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ปัญญาภู
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
402
เด็กชายรุจิภาส  คำวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงรุจิรดา  แก้วฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงรุจิรา  รินฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงลภัสรดา  สีอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงละอองทิพย์  วารี
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงจักษณา  ตาริน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
408
เด็กชายวงศธร  วังแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อรรคภัทรพงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
410
เด็กชายวชิรเมษฐ์  พัชระแสงกาญจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
411
เด็กชายวชิรวิทย์  ภาโท
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงวนิดา  ล่องทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงวรกมล  เทพสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงวรดา  จันขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
415
เด็กชายวรท  เรศมณเฑียร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงวรรณวสุ  โปร่งกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงวรวลัญช์  มานะกิจ
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงวรัชนก  ยะปัญญา
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงวรัญญา  แสนอ่อน
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงวรางคณา  ธนะขว้าง
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
421
เด็กชายวริศ  หัวนา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงวริษฐา  ฐิตะสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงวลัยพร  วังโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงวลีพร  หนองหงอก
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงวันวิสา  สมมุติ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ป.4/3 โรงเรียนวรนคร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
426
เด็กชายวาทิต  สังกะ
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงวารินทร์  รินฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงวิชญาพร  ธัญญะ
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
429
เด็กชายวิณัฐพล  จันทร์สุข
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงวิภาดา  พรมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงวิมลศิริ  ตนภู
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงวิศรา  ธรรมดุล
ป.5
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
433
เด็กชายวีรพล  แสนนันตา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
434
เด็กชายวีรภัทร  กิวัฒนา
ป.3
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
435
เด็กชายวุฒิชัย  แปงเครื่อง
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงศิริญาพร  ซามา
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงศิริพร  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
438
เด็กชายศิริวิชญ์  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงศิวนาถ  คันทะมูล
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงศุภกาญจณ์  อิ่นคำ
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงศุภรดา  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงศุภรดา  อิ่นอ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
443
เด็กชายศุภสิน  สีบานเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงศุภิสรา  ลิ้มสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงศุลิพร  ฉัตรธรรมกร
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงสรวงสุดา  อินไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
447
เด็กชายสรวิชญ์  ทองทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงสวัลรัตน์  สลีอ่อน
ป.3
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงสหทัย  สายแปง
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
450
เด็กชายสัณหณัฐ  สารฝั้น
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงสายทิพย์  เขยตุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
452
เด็กชายสิทธิกร  หาญยุทธ
ป.5
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
วิทย์ประถม
453
เด็กชายสิรวิชญ์  ถาวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
454
เด็กชายสิรวิชญ์  มะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงสิริญญา  คำชั่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงสิริภัสสร  แดงสี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงสิริยากร  มุขเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงสิริวิมล  น้อยมนตรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงสิริวิมล  บุญด้วง
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
460
เด็กชายสืบสกุล  ทองโฉม
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ป.4/2 โรงเรียนวรนคร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
461
เด็กหญิงสุกัญญา  กุกไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงสุจิตรา  เทพกัน
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงสุตาภัทร  สอนเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
464
เด็กชายสุทธวีร์  ลาโพธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
วิทย์ประถม
465
เด็กชายสุทธิศักดิ์  บุปผา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงสุพิชชา  มีชนะ
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงสุพิชชา  ยอดออน
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงสุภัทชา  ปิ่นชัย
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงสุภัทร์พร  ชาวงิ้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
470
เด็กชายเสกข์ศิลป์  อินทะยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
471
เด็กชายเสริมชัย  คีรีกุลเสนา
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงโสภิศนภาพร  สิทธิกัน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงอติการณ์  สุทธหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงอธิชา  ชาวแหลง
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
475
เด็กชายอนวัช  พรหมรักษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงอนันตญา  นันทเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
477
เด็กชายอนุชิต  พรมนิมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
478
เด็กชายอนุสรณ์  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงอภิชญา  หล้าตุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงอภิสรา  งามสมกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงอภิสรา  หารินทชาติ
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงอรกานต์  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงอรณิชา  ใหม่ยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงอรทัย  ตนะทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงอรรถวดี  ช่างเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงอรวรรณ  ตาลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงอริสรา  นิลคง
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงอริสา  ต้นวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงอวยพร  นันศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
490
เด็กชายอัครวิชญ์  อุตรชน
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงอัจฉรา  คำหว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
492
เด็กชายอัชฌาวัฒน์  บางพาน
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงอันนา  ยามะณี
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงอัยยาดา  มโนวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงอาทิตยา  จิณะตา
ป.5
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ป.4/1 โรงเรียนวรนคร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
496
เด็กหญิงอาทิตยา  อินไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯ
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงอาทิษา  สวัสดีวงษา
ป.3
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
498
เด็กชายเอื้ออังกูร  กะรัตน์
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
499
เด็กชายโอชิษฐ์  ยาวิไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงไอรัก  ไชยศิลป์
ป.3
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม