ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านซรายอ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤติณ  จันทร์เพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
2
เด็กชายกีรติ  โภคาศิริลิน
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
3
เด็กชายกุลธร  ศรีคำมูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกุลธิดา  พลจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
5
เด็กชายกูลกาฬ  กูแวเฮง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
6
เด็กชายเกรียงศักดิ์  คงแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
7
เด็กหญิงขวัญหทัย  ณ น่าน
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
8
เด็กชายคมสัน  เหล่าจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
9
เด็กชายคุณากรณ์  ด่านวันดี
ป.3
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
10
เด็กชายจักรภพ  ฤทธิ์ชู
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
11
เด็กชายจิรวัฒน์  วงศ์เดช
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
12
เด็กชายจิรายุส  พันคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เจะนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงเจนีวา  จิรวิชญ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
15
เด็กชายชญานนท์  เปรมปรีดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
16
เด็กชายชพลวิชญ์  โชคตระกูลเกียรติ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชมพูนุท  บำรุงพงษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
18
เด็กชายชยางกูร  บุญชูช่วย
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชยุตา  ไตรรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชลธิชา  แวงเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
21
เด็กชายชวัลวิทย์  ปริธัญ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชินันธร  สงวนธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
23
เด็กชายซาการียา  มะสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงซากีร่า  เจ๊ะนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
25
เด็กหญิงซาร์มียาตุลฮูดา  ดูละสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
26
เด็กหญิงซารีนี  ทิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
27
เด็กหญิงซาห์ดา  แวกือแฉะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
28
เด็กหญิงซีตีไซนะ  วาแต
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงซูไรยดา  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงโซเฟีย  เจ๊ะแม
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงญาณิศา  บุญเพียรผล
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
32
เด็กหญิงญาณิศา  อบโอ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
33
เด็กหญิงฐานิภา  พันธ์นัดธี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
34
เด็กหญิงฐิติมา  ปิ่นมะณี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
35
เด็กชายณภัสนันท์  หามิ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านซรายอ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณัฏฐดนัย  ภู่จินดานนท์
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฏริกา  วัฒนกิจ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฐพงศ์  นาคศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฐภัทร  พกนนท์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
40
เด็กชายดานิช  หมัดหมัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
41
เด็กชาย้เด็กชายมูฮัมหมัดโนรฮากิม  สิทธิโสธา
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงต่วนรุสนีตา  ต่วนลอเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
43
เด็กชายเตชิน  สาธิตอภิบาลวงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
44
เด็กหญิงทนุนภา  ทวีวัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
45
เด็กชายท่าน  จารุพงศา
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
46
เด็กชายธนวิชญ์  ธนัตวรานุกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
47
เด็กชายธนัตถ์  ศรีจรัสกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
48
เด็กชายธนัท  หมวกสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
49
เด็กชายธนาธิป  นราอวิรุทธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธมน  ลายขวะ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
51
เด็กชายธีรชัย  ขวัญใจ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
52
เด็กชายธีรทัศน์  จันทระ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
53
เด็กชายธีรพงษ์  พรชัยพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
54
เด็กชายนนท์  หงษ์กิตติยานนท์
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงนภัสวรรณ  โตสมนาค
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
56
เด็กหญิงนราพร  แดงศรี
ป.4
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนรารินทร์  ประจักษ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนลินดา  โต๊ะเล๊ะ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนลินี  นนธิ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนศิรา  เจ๊ะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนัจมีญา  ตันยีนายู
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนัทธมน  ธัญญเกษตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
63
เด็กหญิงนันทชา  เจ๊ะหลง
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงนาซีเร๊าะ  เจ๊ะอาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนาดียา  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
66
เด็กหญิงนาเดีย  อาแวกาจิ
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
คณิตประถม
67
เด็กหญิงนาตาชา จัสมิน  ไตรทิพย์
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
68
เด็กชายนาสมีน  มะหะมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงห์ลอ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
70
เด็กหญิงนิซาฟีรา  นิปา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านซรายอ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายนิธิณัฐ  พงศ์ธเนศ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงนินูรยีลาวาตี  อาแว
ป.6
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
คณิตประถม
73
เด็กชายนิฟัลริด  เฮ็งปิยา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
74
เด็กชายนิฟารฮัน  นิมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนูรซาฮีดา  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนูรนาตาชาฮัสลีน  นาวี
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนูรฟาน  โต๊ะบู
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนูรฟิตรียะห์  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนูรไอนี  สามะแม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนูรฮายาตี  สามูนิง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ดรอแม
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
82
เด็กหญิงโนร์มี  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
83
เด็กหญิงโนรูนาดียา  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
84
เด็กชายบัดรี  บือซา
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงบุศรอ  เกียรติอนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
86
เด็กชายปวริศร  พรชัยพิสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปานไพลิน  ปลื้มเปรมจิตต์
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปุณฑรี  รุ่งประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
89
เด็กชายปุรเชษฐ์  โว่สุวรรณวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
90
เด็กชายพงศพัศ  บุญประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
91
เด็กชายพลกฤต  จินดากูล
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
92
เด็กชายพศวีร์  ธนาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีสดใสสกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
94
เด็กหญิงพิชญาภา  กล่ำทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพิชพัฒน์  ห่อมา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
96
เด็กชายพิชิตชัย  โต๊ะหมุด
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สะสาง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ขุนจำเริญ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
99
เด็กชายพีรพล  มะโนภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
100
เด็กชายพีรพัฒน์  อินทโน
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
101
เด็กชายพุฒฺพงศ์  สุวรรณศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
102
เด็กหญิงแพรวพราว  สุขสมคิด
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
103
เด็กหญิงแพรวา  บุญมี
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงแพรวา  รอดสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
105
เด็กหญิงแพรวา  สุรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านซรายอ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงฟ้างาม  ขุนเพ็ชร์
ป.3
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงฟาตินนาบีลา  ยูนุ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
108
เด็กหญิงฟารฮานา  อุมา
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
คณิตประถม
109
เด็กหญิงฟาร่า  สือแม
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
110
เด็กชายฟิรดาวส์  สาและอาแร
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
111
เด็กชายฟิลฮัม  เจ๊ะแน
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
112
เด็กชายฟีรมาน  เสะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงภัทรลดา  จันทร์อินทร์
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
114
เด็กชายภานุวัฒน์  จงเยือกกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
115
เด็กชายภูผาเพชร  ล้วนวานิช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
116
เด็กชายภูรินทร์  รัตนรุ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
117
เด็กหญิงภูษณิศา  ลายขวะ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
118
เด็กหญิงมณีรัตน์  หนูขำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
119
เด็กหญิงมายน์ซาร่า  สาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
120
เด็กชายมุนินทร์  เจ๊ะแว
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
121
เด็กชายมุสลิม  จะมะจี
ป.6
โรงเรียนบ้านสายะ
คณิตประถม
122
เด็กชายมูหัมหมัดซัมมาฮาวี  อารง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
123
เด็กชายมูหามัดอิห์ซาน  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
124
เด็กชายมูฮัมมัดคอร์ดาฟี  มีซา
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
125
เด็กชายมูฮัมหมัดเปาซันฮามีน  อาแวเลาะ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
126
เด็กชายมูฮัมหมัดยุสรี  สือแม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
127
เด็กชายมูฮัมหมัดฮากิม  สามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
128
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิซ  ยะโกะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
129
เด็กชายมูฮำหมัดฟีรมีย์  มะดาโอ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
130
เด็กชายมูฮำหมัดอัสรี  ใจศิลธรรม
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
131
เด็กชายมูฮำหมัดอาฟิต  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
132
เด็กชายมูฮำหมัดอาฟีกี  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
133
เด็กชายยศธร  วงษ์คลัง
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
134
เด็กหญิงรดาณัฐ  ศิริกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
135
เด็กหญิงรอดียะฮ์  ภักดี
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
136
เด็กชายรอมฎอน  บินนาวี
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
137
เด็กหญิงรายอตัสนิม  บินรายอมามุ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
138
เด็กชายริฟฮาน  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
139
เด็กหญิงรุสมิณี  อุมา
ป.4
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
คณิตประถม
140
เด็กหญิงโรณิชา  หลังจิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านซรายอ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายโรมรัน  เรืองรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
142
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสุนทรเกษม
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
143
เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
144
เด็กหญิงวัชรีภรณ์  อำภัยฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
145
เด็กหญิงวันณัฏฐชา  อีซอ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงวันฮับเซาะห์  แวดอเลาะ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
147
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ใจพินิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
148
เด็กชายวีซาม  ดือเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
149
เด็กชายวุฒิชัย  ทิวากรชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
150
เด็กหญิงแวนูรมา  แวบากา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
151
เด็กหญิงแวลัสมีนา  กอมารอ
ป.3
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
152
เด็กชายแวอีลียะห์  แวบากา
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
153
เด็กหญิงศริญญา  ไศลเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
154
เด็กหญิงศศิกานต์  พิมโคตร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
155
เด็กหญิงศศิรากรน์  ดุกล่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
156
เด็กชายศักย์ศรณ์  แซ่เต็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
157
เด็กชายศาสตรา  ขวัญแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
158
เด็กหญิงศุธัญญา  นรากุลมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
159
เด็กชายศุภกร  เสนา
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงศุภิสรา  โกกะพันธุ์
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
161
เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ชื่นบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
162
เด็กหญิงสวนันท์  สินทรัพย์
ป.3
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
คณิตประถม
163
เด็กชายสิทธิพล  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
164
เด็กชายสิรภพ  แพนบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
165
เด็กหญิงสิริกัญญา  ลืดเดชวุฒิไกร
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงสิริญากร  แก้วหนูนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
167
เด็กหญิงสิริยากร  ลือเดชวุฒิไกร
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงสุกานดา  วามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
170
เด็กชายสุธีวัฒน์  หาญขุนทด
ป.3
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
171
เด็กหญิงสุภาพร  พุทจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
172
เด็กหญิงสุลิตา  บินเจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
173
เด็กหญิงสุวรรณี  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
174
เด็กหญิงสูไฮนี  เจ๊ะดือราแม
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
175
เด็กชายหาดเทพ  อรุณแสงเงิน
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านซรายอ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงอนัญญา  เจราหวัง
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
177
เด็กชายอนัส  ศิริสม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
178
เด็กชายอภิรักษ์  แก้วสองเมือง
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
179
เด็กหญิงอมลวรรณ  นราศิโรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงอวิกา  อบโอ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
181
เด็กชายอัครพล  จงเยือกกลาง
ป.3
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
คณิตประถม
182
เด็กชายอัครีมี  สนิบากอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
183
เด็กหญิงอันนีซาอ์  เจ๊ะอารง
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
คณิตประถม
184
เด็กชายอับดุลฮาดี  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
185
เด็กชายอับดุลฮานิฟ  อับดุลสามะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
186
เด็กหญิงอัมณี  หริรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
187
เด็กชายอัมรัตน์  ไมหมาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
188
เด็กชายอัรวีร์  ศรีสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
189
เด็กหญิงอัสมา  อุสมาน
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
190
เด็กหญิงอาบีลา  ระหมัดกุน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
191
เด็กชายอาฟิก  เอี่ยมสุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
192
เด็กหญิงอาฟีกะห์  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
193
เด็กชายอามีรูน  เบ็ญสันติ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
194
เด็กหญิงอามีเราะห์  เจะยะปาร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
195
เด็กหญิงอาริษา  มามุ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
196
เด็กชายอาหามะฮาฟีซา  มะดือเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
197
เด็กหญิงอาอีซะ  รอมือลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
198
เด็กชายอิกรอม  มะยูนุ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
199
เด็กชายอิบรอเฮง  เจะนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
200
เด็กชายอิรฟานต์  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
201
เด็กชายอิลฮัม  อนุศาสนบุตร
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
202
เด็กหญิงฮานีฟะห์  การี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
203
เด็กหญิงฮาบีบะห์  สะอิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
คณิตประถม
204
เด็กหญิงฮาฟีเซาะห์  สาและ
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
205
เด็กหญิงฮาอีละห์  อูโดะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
206
เด็กหญิงฮูสนา  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านซรายอ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
207
เด็กชายกนกพันธ์  เครือสาร
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
208
นางสาวฐิติชญา  อุเสน
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
209
นางสาวฐิติพร  โยวัง
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงณิชาภัทร  สดสุภา
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
211
เด็กชายเบญจมิน  อับดุลคาลิก
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
212
นางสาวปวีณ์ธิดา  ว่องไว
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
213
นางสาวโรสรินทร์  เจ๊ะอุมา
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ตั้งวัชกุล
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายอภิชัช  พิชัย
ม.3
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านซรายอ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
216
เด็กหญิงกนกกานต์  เส็นหีม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงกมลทิพย์  รามช่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงกมลทิพย์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
219
เด็กชายกฤต  ปลื้มเปรมจิตต์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
220
เด็กชายกฤตนัย  กันเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
221
เด็กชายกฤติน  สมบูรณ์ดำรงกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญลึก
ป.6
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงกันติชา  รังสิมันต์รัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงกัลยาณี  ลักษโณสุรวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงกัสมีรา  อาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงกัสมีร่า  ดอเล๊าะ
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงกาญจนา  ดีมั่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงกานต์สินี  ปราณจันทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
229
เด็กชายกิตติพล  อัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
230
เด็กชายกิตติภณ  จิตรนอก
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงกุลณัฐ  รสหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงกุลนรา  รสหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงเกตุสุดา  พิมพะบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
234
เด็กชายเกียรติพันกร  ชูรูป
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
235
เด็กชายคทายุทธ์  นวลหนู
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
236
เด็กชายครองพล  แก้วชู
ป.6
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงจันทนิภา  ถาวระ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงจัสมิน  กฤษณา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงจัสมิน  มะลี
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงจัสมินท์  ศุขธรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
241
เด็กชายจารุวิทย์  จิตรนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงจินต์ศุจี  เนื้ออุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงจิรประภา  พรหมสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทร์อุ่ย
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงจุฑามาศ  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
246
เด็กชายเจษฐา  จันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
247
เด็กชายชญานนท์  ดีพาส
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
248
เด็กชายชนะภัย  ช่วยพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
249
เด็กชายชยพล  กรุณกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
250
เด็กชายชยพล  กาญจนเพ็ญ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านซรายอ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีภักดี
ป.3
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงชุติมา  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
253
เด็กชายชูเกียรติ  พลเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
254
เด็กชายซอฟนัน  อาแวกือจิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงซอลีฮะห์  แฉะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงซัลมี  สะมะอุง
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงซัลวา  เจ๊ะสือแม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงซัสวานี  บินสะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงซากีร่า  บากา
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงซำซียะฮ์  รอแม
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงซีตีซาร่า  เจ๊ะแว
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงซีตีอัยซะห์  ดือราซอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
263
เด็กชายซุลฟัดลี  สือแม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
264
เด็กชายซูกิฟลี  ยายอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงซูไรยา  มะหะมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงซูไรยา  อาแว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงซูฮาดา  มะนอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงซูฮาดา  ยะโก๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
269
เด็กชายโซบาส  ลาบง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงโซเฟีย  มะรือสะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงโซเฟีย  ยะโกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงโซเฟีย  ลาเตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงโซเฟีย  อับดุลคาลิก
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงโซเฟียร์  แก้วสีทอง
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงไซหนับ  อาหมัดยูซุฟ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงณญาดา  หมานมา
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงณฐมนพัณณ์  สินคุณาธาร
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงณภศร  ขวัญสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
279
เด็กชายณภัทร  จันทร์หงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงณัจมีย์  ยูนุ๊
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงณัชชา  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
282
เด็กชายณัฐกิตต์  ทองสุข
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตราโชว์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงณัฐนารี  มะเย็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
285
เด็กชายณัฐวุฒิ  บาเละ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านซรายอ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กหญิงดวิษา  อินตะนิล
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงดารินทร์  หลังจิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงดาลัด  รัตนกาญจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
289
เด็กชายดาวุด  สามอนิอามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสายะ
วิทย์ประถม
290
เด็กชายตวงวิทย์  จันทร์รัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงตูแวโซเฟีย  มะ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
292
เด็กชายเตชิต  เจนพาณิชพงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
293
เด็กชายเตชินท์  นงรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงทักษพร  บือซา
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงทัศพร  โทคำมา
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงทัสมีน  บือดือเลาะ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
298
เด็กชายแทนกาย  แซ่ซื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
299
เด็กชายธนทัต  สุวรรณนึก
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
300
เด็กชายธนัช  พรหมศักดิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงธนัญชนก  ทองจีน
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงธนัฏฐา  จุฬามณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
303
เด็กชายธราวุฒิ  แนวทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงธัญญรัตน์  มามะนอ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
305
เด็กชายธันวา  ศิริปา
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
306
เด็กชายธีรศักดิ์  ขวัญใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
307
เด็กชายธีระชัย  เจะแล
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
308
เด็กชายนครินทร์  คุณศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงนดา  ภู่เงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
310
เด็กชายนนน  จารุพงศา
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงนพรัตน์  เคาวสุต
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงนภัสสร  สะสาง
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงนันท์นภัส  มุกนราทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
314
เด็กชายนันทพงษ์  ธรรมโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
315
เด็กชายนัศรุลลลอฮ  จาราแว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงนัสนิด  อารง
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงนัสริน  เจ๊ะอาแซ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงนัสริน  อารง
ป.6
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงนัสรินดา  บินมือเย๊าะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงนัสรีนีย์  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านซรายอ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กหญิงนาซีรา  สือแลแม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงนาซุระห์  บินและ
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงนาเดีย  อิบรอเฮง
ป.3
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงนาเดียน่า  อาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงนาบีลา  ตอเละ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงนิจฉรา  พันธรังษี
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงนิจัลวาตี  กาซอ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงนิตัสนิน  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงนิพพิชฌาณ์  โมรานอก
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงนิศรีน  อูเซ็ง
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงนิอิมมา  อาแวกาจิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงนุสบา  ขุนพรหม
ป.6
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงนูรซูฮาดา  แวสะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงนูรนาญีหะฮ์  เจ๊ะดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงนูรนาตาซา  สะตะอิง
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงนูรฟาติน  รอยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  เจ๊ะแน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงนูรฟาร์  มูนา
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงนูรรูฮานา  มูฮำหมัด
ป.3
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงนูรลี  มะเซ็ง
ป.4
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงนูรอัยมี่  เบ็ญสนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงนูร์อัสมา  มูฮำมัด
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงนูรอากลีมา  อาแวนุ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงนูรอาตีระห์  กาเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงนูรอานิส  ยาสูบ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงนูรอาฟีนี  อาแว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงนูรอีซาตี  ดาโอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านยะหอ
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงนูรฮายาตี  มะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
349
เด็กชายนูรุดดีน  อูบง
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  แวดาย๊ะ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงโนร์ฟาซีลา  รอสะดอ
ป.3
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงโนร์ฟิตเราะห์  มาหะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงโนร์มีซัน  อาแว
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงโนร์อาซีกีน  มะเซ็ง
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงโนร์อาซีกีน  มะรือสะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านซรายอ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
356
เด็กหญิงโนรอาฟีดา  แวอูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงโนรฮายูนี  สะมะแอ
ป.3
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงโนรูทัศนีม  ซูแก
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงบัลกีส  เส็นคง
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
360
เด็กชายบุรพล  จันแกมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงบุสริน  ดือเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
362
เด็กชายปฏิทาน  โปทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
363
เด็กชายปฏิพัทธิ์  สุขพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
364
เด็กชายปณวัตร  สับประสาน
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงปณาลี  ยอดแสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
366
เด็กชายปณิธิ  ศรีงามพร้อม
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงปทิตตา  สุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงปพิชญา  ไตรโอวาท
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงปภาวี  ยอดดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงปรีดารัตน์  ปิ่นจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงปวริศา  รอดสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงปวริศา  สัตยาภิรักษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อินดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
374
เด็กชายปัญญา  แจ้งกิจจา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงปัณณพร  ยุทธโกษา
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงปัทมา  นราทรัพย์สิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงปาริชาติ  ทองรมณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  แววแสนรัตน์
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงพณิชา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงพรนภา  ทองเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงพรไพลิน  ธัญญเกษตร
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงพรรณภา  สาธุการ
ป.3
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงพรรัตนา  พิทักษ์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงพรศิริ  เชื้อจันอัด
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
385
เด็กชายพศุตม์  ถาวรสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
386
เด็กชายพันยุทธ  พิพัฒนวานิช
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงพิชญา  อาแด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงพิมพ์ไทย  วิภูภิญโญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ขุนจำเริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธนสมบัติมงคล
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านซรายอ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กชายพุทธภูมิ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงฟัตมา  อูมา
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
393
เด็กชายฟากีส  อาบัส
ป.3
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงฟาซีระห์  ดารามานะ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงฟาดีลา  ตาเละ
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงฟาติน  สือแม
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สุหลง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
398
เด็กชายฟาอีซ  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงฟิตรา  ทองนพคุณ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
400
เด็กชายไฟศอล  สะอุ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงภัณฑิรา  กรุณกิจ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงภัณฑิรา  สุกดำ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงภัทรนันท์  รัตนาไลย
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงภัทรมล  จุลพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงภัสสร  โชติไพบูลย์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงภาวิตา  กรุณกิจ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
407
เด็กชายภูมินทร์  สังข์ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
408
เด็กชายภูมินทร์  หะยีดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
409
เด็กชายภูวเดช  จันทร์วิจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงมนัญชยา  รสมาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
411
เด็กชายมะซานี  อาแวหามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านยะหอ
วิทย์ประถม
412
เด็กชายมะอาซิ  มะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงมาซีเตาะ  ยอ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงมาริสา  พิจิตรกล้าเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงมาริสา  มูดอ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
416
เด็กชายมูฮัมมัดนูรมัน  สิทธิโสธา
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
417
เด็กชายมูฮัมมัดฮากิม  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
418
เด็กชายมูฮัมหมัดเจฟฟรี  ยาการียา
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
419
เด็กชายมูฮัมหมัดอันวา  วิชา
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
420
เด็กชายมูฮัมหมัดอีรฟาน  มูหะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
421
เด็กชายมูฮำมัด  เจ๊ะปอ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
422
เด็กชายมูฮำหมัดซุบรี  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
423
เด็กชายมูฮำหมัดฟัยซู  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
424
เด็กชายมูฮำหมัดลุตฟี  ยูโซะ
ป.3
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
425
เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  นิเต็ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านซรายอ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
426
เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  บินมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
427
เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  อูมา
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
428
เด็กชายเมี๊ยะเมี๊ยะ  สังข์จันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
429
เด็กชายยศกร  มั่นวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงรอฮีมะห์  อาแด
ป.5
โรงเรียนบ้านยะหอ
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงรุ่งทิวา  เวทมาหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงรุสมี  ละโตะนอ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงรุสอาลีซา  สการียา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงโรฮายู  มะยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงลักษิกา  คงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
436
เด็กชายวทัญญู  บุญมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงวลียา  อาแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
438
เด็กชายวัชรพงศ์  มณีแสง
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
439
เด็กชายวัชรพล  ย้อยมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
440
เด็กชายวันชิอาม  แวดือราแม
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
441
เด็กชายวันซูลฮิลมี  ยา
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงวาริสา  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงวาสิตา  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงวิชิดา  ลูกจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ถาวรสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
446
เด็กชายวีรลักษณ์  เทพทวี
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
447
เด็กชายวุฒิพงค์  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
448
เด็กชายวุฒิภัทร  อินทร์ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
449
เด็กชายแวอะห์หมัดซารีฟ  แวบือราเฮง
ป.3
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
450
เด็กชายศักย์ศรณ์  วาหับ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
451
เด็กชายศิริวิทย์  ชุมไชยโย
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
452
เด็กชายศิวพงศ์  โคกสีนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
453
เด็กชายศุภณัฐ  พงศ์เลขา
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงศุภนิดา  ทองขำ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
455
เด็กชายศุภวิชญ์  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
456
เด็กชายศุภวิชญ์  หนูอินทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงโศรดา  หว่านนา
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
458
เด็กชายสมพล  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
459
เด็กชายสรวิชญ์  เสนา
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
460
เด็กชายสรวิศ  ทองบุญชุม
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านซรายอ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
461
เด็กชายสหิรินทร์  บินบือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงสาธิตา  หว่านนา
ป.3
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
463
เด็กชายสาเหะดาอิม  สาเหะมะหะมัด
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงสีตีโนร์อามีรา  เปาะซา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงสีตีปาตีเมาะ  สามะแอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงสุกัญญา  ขันธ์เขต
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงสุธาทิพย์  มูลแมง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงสุพรรณณี  แซ่ฟุง
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงสุพรรณษา  อุตะทูล
ป.3
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
470
เด็กชายสุพศิน  ทองรมย์
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงสุพัตตรา  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงสุพัตรา  มะเย็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงสุภัชชา  หวันหมาน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงสุภาวรรณ  สุดฝ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงสุรภา  ไชยชาญ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงสุวรรณี  สุวรรณภูมิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงสุวันณีย์  บินซำซูดิง
ป.5
โรงเรียนบ้านยะหอ
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงแสงระวี  เวฬุวันใน
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงโสรยา  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงอณุชฉรี  ยอดแสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
482
เด็กชายอธินาถ  รักธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงอภิญญา  ชุติธนธีระกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงอภิญญา  ยาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงอมรรัตน์  แปะคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงอมล  ตันติอุปต์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงอรกนิษฐา  ปานสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
488
เด็กชายอรรถพล  ทิพย์เกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงอรลดา  อูมาสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงอริศ  บินสมัน
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงอริศรา  อารง
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
492
เด็กชายอะห์มัด  อาลี
ป.3
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
493
เด็กชายอะห์หมัด  ศรประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงอัจจิมา  ตันติยะสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงอัญชิสา  พรหมจันทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านซรายอ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
496
เด็กหญิงอัญญ่า  วุฒิสาสน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
497
เด็กชายอับดุซซอบบูร์  อาแว
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงอัยนาฮ์  อิสเหาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
499
เด็กชายอัรฟาน  เจ๊ะแม
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงอัสนา  สือแม
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงอัสนิญญา  สถิยมานะ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงอัสมณี  แวมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงอัสมะ  มานะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงอัสมะห์  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงอัสมา  โต๊ะเฮ็ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงอัสมีร่า  เจ๊ะสือแม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงอาตีกะ  เจ๊ะเลาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
508
เด็กชายอานาส  ฮาซานีย์
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงอานีสา  อาแว
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงอามานี  อูมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงอามานีนา  บินมะอุง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงอามานีย์  โต๊ะเจ
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงอามาลีน  เจ๊ะมูดอ
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงอามีนี  เจ๊ะมะ
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
515
เด็กชายอามีรู  มะรอนิง
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
516
เด็กชายอารฟา  สายาดะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
517
เด็กชายอารีฟีน  หมาดสตูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงอารียา  จำปากลาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงอารียา  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
520
เด็กชายอาลิฟ  มา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงอาศิรา  คำแฝง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
522
เด็กชายอิลฟานต์  มฮำมัดรอยาลี
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
523
เด็กชายอิลฮัม  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
524
เด็กชายอิสมาแอล  ลอหิง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ราษฎรบำรุง)
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงอุไรรัตน์  ศรีวิเชียร
ป.3
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงฮานิส  เจะแต
ป.4
โรงเรียนบ้านยะหอ
วิทย์ประถม
527
เด็กชายฮานีฟ  อับดุลเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงฮารีนา  ท้วมอ่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม