ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกมลภพ  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลลักษณ์  นามวงษ์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธุ์ทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรกมล  สุขประสงค์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรรณิกา  โชตะวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรวิภา  โพธิ์อิ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรองทอง  สว่างวโรรส
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตนัย  ธนพรพรงศ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกฤตยา  พลอยสดใส
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤติญา  สุวรรณวารี
ป.4
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤติน  เส็งวงศ์
ป.3
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษฎา  มหาสิน
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤษณะ  วัฒนธรรม
ป.4
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกฤษติภา  แสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกวินธิดา  นิสุรง
ป.5
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีกุญชร
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
17
เด็กชายกษิดิ์เดช  พยัคฆชนม์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
18
เด็กชายกัณฐณัฏฐ์  ซึมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
19
เด็กชายกัณตณัฐ  สายอินทวงศ์
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกันยาพร  คงสร
ป.6
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัลยกร  งามชัด
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัลยกร  เล่นวารี
ป.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
23
เด็กชายกัลย์จาฤก  ทิมทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัลยาณี  คำหยาด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกาญจนกร  ปิยะวัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สังฆพรหม
ป.6
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เสมหิรัญ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
28
เด็กชายกิตติธรา  สุทธาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
29
เด็กชายกิตติธัช  อังสุทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกุลจิรา  อุทุมพร
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกุลธิดา  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกุลธิดา  อนุวัน
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกุลนรี  จันทอง
ป.4
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
34
เด็กหญิงเกตน์สิรี  ลอมาเละ
ป.6
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
คณิตประถม
35
เด็กชายเกริกไกวัล  ตระกูลคุณากร
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเกรียงศักดิ์  พุ่มไกรย์
ป.3
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
37
เด็กชายเกษมสันต์  ลือศิริ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเกษศินีย์  กิจประมูลสิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
39
เด็กหญิงโกมลชนก  นุ่มดี
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงขนิษฐา  เสโส
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
41
เด็กชายขวัญ  เตียนโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงขวัญจิรา  พูลเขตต์
ป.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
43
เด็กชายขวัญไชย  พิมดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
44
เด็กชายคณิน  หรรษาชลีกร
ป.3
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
45
เด็กชายคมชาญ  อิงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
46
เด็กชายคมสัน  กล่ำพุก
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงคอซานะห์  มิตรสมาน
ป.6
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
คณิตประถม
48
เด็กหญิงคัมภีรดา  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
49
เด็กชายคิริเมขส์  สังข์นิล
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจณิสตา  นาทอง
ป.6
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
คณิตประถม
51
เด็กชายจักริน  แซ่หวัง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
52
เด็กชายจักรินทร์  เข็มเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจารุภา  เตี้ยเย
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจิณฒญา  แจ่มกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจิตติมา  มัศยานันท์
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจิตสุภา  อ่วมเกตุ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจินตพร  ธรรมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
58
เด็กชายจิรกิตติ์  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจิรนุช  ศิริชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
60
เด็กชายจิรพัฒน์  ระพีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
61
เด็กชายจิรเมธ  อินทรไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
62
เด็กชายจิรวัฒน์  แหยมรักชาติ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
63
เด็กชายจิรสิน  นามพันธ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
64
เด็กชายจิระวัฒน์  ประภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
65
เด็กชายจิรายุทธ  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจีรานันท์  กิติภัทร์ถาวร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์ดง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
68
เด็กหญิงจุฑามาศ  อุปนันท์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เตชทิพากร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองแพ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายเจตริน  คุณะแสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
72
เด็กชายเจษฎา  ไตรเวชพงศ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
73
เด็กชายเจษฎากร  สาระเวก
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
74
เด็กชายเจษฎางค์  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
75
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ชุติชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงชญาดา  ทวีศรี
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชณากานต์  ฝามงคล
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชณิฎา  เฮงประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
79
เด็กชายชนภัทร  กรทองคำ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงชนากานต์  อินทร์แจ้ง
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชนาพร  อาจหยุด
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิตประถม
82
เด็กชายชนุดม  อุดมศิลปศาสตร์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชลดา  ชูชัยมงคล
ป.3
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
84
เด็กหญิงชลธิกานต์  ยิ้มย่อง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชลลดา  แซ่จิ้ว
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชลิดา  เมธาวุฒิโชค
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
87
เด็กชายชวศิลป์  ปรีดาวัฒนากูล
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
88
เด็กชายชัยธัช  โรจน์สุรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
89
เด็กชายชัยพัฒน์  ทองจาด
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
90
เด็กชายชัยวัฒน์  มะหงษ์
ป.5
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
คณิตประถม
91
เด็กชายชาคริน  การงาน
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
92
เด็กชายชิติพัทธ์  เคล้ากลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
93
เด็กชายชินราช  บุตรแจ้ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
94
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทับทิม
ป.4
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
96
เด็กหญิงชุติกาญจน์  นามจิรโชติ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
97
เด็กชายชุติเทพ  ตันประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชุติมา  ขาวสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิตประถม
99
เด็กหญิงโชติกา  แก้วมุกดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
คณิตประถม
100
เด็กหญิงญาดา  ขาวอ้วน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิตประถม
101
เด็กหญิงญาดา  จะลอ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
102
เด็กชายฐนกร  ขักขะโร
ป.5
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
103
เด็กหญิงฐานภา  โสภิพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
104
เด็กหญิงฐิตินันท์  พรานสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
105
เด็กชายฐิติพัฒน์  โกนาคม
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายฐิติวัฒน์  ธรรมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
107
เด็กชายณพวีร์  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณัชชา  วรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วรรณสาร
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณัฏฐิดา  ถาวรพร้อม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
111
เด็กชายณัฏฐ์  เลิศศรีเทียนทอง
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
112
เด็กชายณัฐกรณ์  แก้วเรือง
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณัฐกัญญ์  ปิ่นพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงณัฐกานต์  ชื่นเผือก
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
115
เด็กชายณัฐกุล  งามปลอด
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
116
เด็กชายณัฐชนน  บุญศรีภิรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณัฐชยา  จุฑาเทพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
118
เด็กหญิงณัฐฌา  จงจิตร
ป.4
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
119
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณัฐธิชา  แตงเนียม
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
121
เด็กหญิงณัฐนรี  คำสอน
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณัฐนรี  เหล็กดี
ป.6
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณัฐปวีร์  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
124
เด็กหญิงณัฐพร  ชื่นเผือก
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
125
เด็กหญิงณัฐพร  ทำงาม
ป.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
126
เด็กชายณัฐพล  บรรเทิงไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณัฐพิมล  ศิริเจริญสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงณัฐริกา  นามชุ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณัฐริกา  ป้องสนาม
ป.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
130
เด็กชายณัฐวุฒิ  สระพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณิชกานต์  ธีรภัทรไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
132
เด็กหญิงณิชมน  ทับแสง
ป.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณิชา  แสงไทย
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณิชากร  ชุติมันตานนท์
ป.6
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณิชาพัทธ  วนไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิตประถม
136
เด็กชายดนุชา  ทองเดช
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
137
เด็กหญิงดวงหทัยรัตน์  สายเสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
138
เด็กหญิงตรีชนก  แสงกรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
139
เด็กหญิงตฤณมัย  ผินกลับ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
140
เด็กชายตุลธร  ปานดำรง
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายถวัลย์  อ่ำเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
142
เด็กชายทัฬหมน  คันธิก
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
143
เด็กหญิงทิอาวรรณ  ชุมตรีนอก
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
144
เด็กหญิงแทนขวัญ  หงส์สุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
145
เด็กชายธณนนท์  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
คณิตประถม
146
เด็กชายธนกร  อ้วนโพธิ์กลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
147
เด็กชายธนกฤต  จันรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
148
เด็กชายธนกฤต  ผดุงเวียง
ป.4
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
149
เด็กชายธนบดี  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
150
เด็กหญิงธนภรณ์  นามริด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
คณิตประถม
151
เด็กชายธนภัทร  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
152
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
153
เด็กหญิงธนสรณ์  โตสง่า
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
154
เด็กหญิงธนัญญา  เครือพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
155
เด็กหญิงธนาภา  พีรเศรษฐโสภณ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
156
เด็กชายธนายุต  ถาวรประชา
ป.3
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงธมนวรรณ  ชูทวีป
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
158
เด็กชายธวัฒน์ชัย  แพ่งพนม
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
159
เด็กชายธัชชัย  มาละอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภู่ขำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
161
เด็กหญิงธัญญาเรศ  วงศ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
162
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ศิริเมตตานนท์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
163
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีรัตนัย
ป.6
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
164
เด็กหญิงธัญลักษณ์ษมล  สัตยเศารยะ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
165
เด็กหญิงธันย์ชนก  นันทเดชวงศ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
166
เด็กชายธันยพัต  ประสิทธิ์โพธิ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
167
เด็กหญิงธารทิพย์  ทรัพย์ดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
168
เด็กหญิงธิติพร  พิศาลกิจวณิช
ป.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
169
เด็กชายธิเบต  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
170
เด็กชายธีรพล  ธรรมสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
171
เด็กชายธีรพล  พัฒนวิทยากุล
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
172
เด็กชายธีรศักดิ์  ครูฑจันทึก
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิตประถม
173
เด็กหญิงนงพร  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
174
เด็กชายนที  ทองกร
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
175
เด็กชายนนทวัฒน์  วิงวอน
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนพมาศ  อู๊ดน้อย
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
177
เด็กชายนพรัตน์  โอวาทจรูญจิตต์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
178
เด็กชายนพรุจ  กาศอุดม
ป.3
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
179
เด็กหญิงนภสร  ทะรินทร์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
180
เด็กหญิงนภสร  สะอาดเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
181
เด็กหญิงนภัสรา  เถาถวิล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
182
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภาวะ
ป.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
183
เด็กหญิงนภัสสร  ชัยพงศ์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
184
เด็กหญิงนภาพร  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
185
เด็กหญิงนมิดา  งามเกษม
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
186
เด็กชายนรภัทร  มีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
187
เด็กหญิงนริศรา  วิชัด
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
188
เด็กหญิงนรีพร  หอมแก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
189
เด็กชายนฤเบศร์  ประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
คณิตประถม
190
เด็กชายนลธวัช  พู่อยู่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
คณิตประถม
191
เด็กหญิงนลินทิพย์  โอรทัต
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
192
เด็กหญิงนลินลักษณ์  การโพธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
193
เด็กหญิงนัตชนก  ภูมิลา
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
194
เด็กหญิงนันทพร  ยอดเสาดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
195
เด็กชายนาธาน  จรงจิตวจี
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
196
เด็กหญิงนารีรัตน์  ภูมิวิศิษฎ์กุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
197
เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
198
เด็กชายนิธิศบดี  เนตรแจ่มศรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
199
เด็กชายนิพพิชฌน์  ตันติวิชานันท์
ป.5
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
200
เด็กชายบริมาส  ปราศทุกข์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
201
เด็กชายบัญญพนต์  วงศ์ทหาร
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
202
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีสัตรา
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
203
เด็กหญิงบุญสิตา  เยาดำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
204
เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญญะเลิศลักษณ์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
205
เด็กหญิงบุตรี  บุญสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
206
เด็กหญิงบุษกร  วิจิตรนุกูล
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
207
เด็กชายบูรพา  พฤกษมหาศาล
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
208
เด็กชายเบญจพล  อินทร์งาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
209
เด็กหญิงเบญญาภา  อร่ามศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
210
เด็กชายปฏิภาณ  พินธุกนก
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายปฐมภู  คณาภรณ์ธาดา
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
212
เด็กหญิงปณิดา  เหล็กดี
ป.5
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
คณิตประถม
213
เด็กหญิงปณิตา  เจริญพันธ์
ป.5
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
คณิตประถม
214
เด็กหญิงปนัดดา  สีน้ำเงิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
215
เด็กชายปภังกร  ภูมิประภาส
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
216
เด็กหญิงปภัสรา  สีหาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
217
เด็กหญิงปรญา  บุญสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
218
เด็กหญิงประกายกาญจน์  ปิงเมือง
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
219
เด็กชายประพันธ์  ปิ่นน้อย
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
220
เด็กหญิงประภาพร  ประคองใจ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
221
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  โรจน์พันทวี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
222
เด็กชายปราโมทย์  เม่งศิริ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
223
เด็กหญิงปริญชนา  เสมอไวย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
224
เด็กชายปริญญา  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
225
เด็กหญิงปริยาภัทร  ภู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
226
เด็กหญิงปรียาณัฐ  พ่วงขวัญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
227
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภูมิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
228
เด็กหญิงปลายมาศ  กลิ่นสม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
229
เด็กหญิงปัญญาพร  พิมพ์ถาวร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
230
เด็กชายปัฐวิน  อักคะโดน
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
231
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทิพรัตน์
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
232
เด็กหญิงปัณณ์  เทียนแพร่นิมิตร
ป.6
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
233
เด็กหญิงปาณิศา  มากเปรม
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
234
เด็กหญิงปาริตา  แช่มรัมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
235
เด็กชายปิยพัทธ์  บุญปลูก
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
236
เด็กชายปิยวัฒน์  จารุประกร
ป.3
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
237
เด็กหญิงปิยะดา  ดีจรูญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
คณิตประถม
238
เด็กหญิงปิยะดา  พรชัยลักษณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
239
เด็กหญิงปุณยาภา  อมรประสิทธิกร
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
240
เด็กหญิงเปมิกา  สวัสดิ์สุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
241
เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ระลึก
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
242
เด็กชายพงศธร  บุญญามา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
243
เด็กชายพงศธร  สุวพานิชย์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
244
เด็กชายพงศธร  หงีฮะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
245
เด็กชายพงศภัค  มูลจันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายพงศ์สุวรรณ  อยู่คุ้มญาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
247
เด็กชายพงษ์เกษม  แก้วเกษ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
248
เด็กหญิงพจณิชา  วิรุณรอด
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
249
เด็กชายพรชิตา  จิตต์เอื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
คณิตประถม
250
เด็กหญิงพรพิมล  ติละกูล
ป.4
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
251
เด็กหญิงพรไพลิน  แสนสา
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
252
เด็กหญิงพรรวษา  สะเทิ้นรัมย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
253
เด็กหญิงพริมศิตา  ทองทวี
ป.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
254
เด็กชายพลพล  กาละเหลา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิตประถม
255
เด็กชายพลวิชญ์  รัตนเดชาพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
256
เด็กหญิงพลอยฝน  เก่งสกุล
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
257
เด็กชายพลาวุธ  จันทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
258
เด็กหญิงพัชชาภรณ์  เพ็ชรเทศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
259
เด็กชายพัชรพงษ์  ม่วงลี
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
260
เด็กชายพัชรพล  ลิ้มศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
261
เด็กหญิงพัชรา  แก้วกิ่ง
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
262
เด็กหญิงพัชรินทร์  ดีรัศมี
ป.5
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
263
เด็กหญิงพัชรี  ทาเคมา
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
264
เด็กหญิงพัชรี  ศรีสมรักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
265
เด็กหญิงพัทราภรณ์  พลวิเศษ
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
266
เด็กชายพันธวัช  มุกดาหาร
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
267
เด็กหญิงพิชญ์ศิญา  มีพัธสม
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
268
เด็กหญิงพิชามญชุ์  โพธินา
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
269
เด็กชายพิทยุตม์  สุวรรณสนธิ์
ป.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
270
เด็กชายพิพรรธน์  คำเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
271
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรสุขจันทรา
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
272
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เผ่าชู
ป.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
273
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  พิมพ์ภัทรยศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
274
เด็กหญิงพีรดา  คุ้มเครือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
คณิตประถม
275
เด็กชายพีรนันท์  ทองประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
คณิตประถม
276
เด็กชายพีรพงศ์  วงศ์ไทย
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
277
เด็กชายพีรพันธุ์  นนทับพา
ป.3
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
278
เด็กชายพีระวิทย์  ซึมสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
279
เด็กชายพุฒิชัย  จันทินมาทร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
280
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  วรรณศิลป์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงแพรพรียา  ศรีธร
ป.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
282
เด็กหญิงแพรวรรณ  สุขสบาย
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
283
เด็กหญิงแพรไหม  ทรัพย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
284
เด็กหญิงฟ้าใส  อมาตยกูล
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
285
เด็กหญิงภนิดา  ลาเทิง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
286
เด็กชายภมร  อานมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
คณิตประถม
287
เด็กชายภรภัทร  ขจรรุ่งศิลป์
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
288
เด็กชายภฤศพิสิฐ์  ศิริเดช
ป.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
289
เด็กหญิงภัคจิรา  สาธร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
290
เด็กหญิงภัครจิรา  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
291
เด็กหญิงภัณประกายแก้ว  สารรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
292
เด็กชายภัทรดนัย  บุญทอง
ป.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
293
เด็กชายภัทรพงศ์  คงเทียน
ป.4
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
294
เด็กหญิงภัทรพร  พิมพาลัย
ป.6
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
295
เด็กชายภัทรพล  สุพรรณนอก
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
296
เด็กหญิงภัทราพร  จันทร์สองศรี
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
297
เด็กหญิงภัทรารัตน์  ล้อมขุนทด
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
298
เด็กหญิงภัทราวดี  แดนจันทึก
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
299
เด็กหญิงภัสสร์ปนันทน์  เนียมนิล
ป.4
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
300
เด็กชายภาณุพงศ์  นิธิพันธ์ไพรัตน์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
301
เด็กชายภาณุพันธ์ุ  ห้วยแสน
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
302
เด็กหญิงภาวิณี  จินดาสอน
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
303
เด็กหญิงภาวิณี  อาจหยุด
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิตประถม
304
เด็กหญิงภิญญดา  พูมิหิรัญ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
305
เด็กหญิงภิรญา  ถิ่นสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
306
เด็กชายภุริช  ทิมศรีกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิตประถม
307
เด็กชายภูตะวัน  งามชมจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
308
เด็กชายภูผา  สนานคุณ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
309
เด็กชายภูมิพัฒ  วิกรมาภรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
คณิตประถม
310
เด็กชายภูริณัฐ  ทองปุย
ป.3
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
311
เด็กหญิงภูริทัต  แพ่งศรีสาร
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
312
เด็กหญิงภูรี  เกตุอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
313
เด็กชายภูวดล  แป้นอ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
คณิตประถม
314
เด็กชายมงคล  ทองเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิตประถม
315
เด็กหญิงมนัสวี  พานิชย์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงมยุรฉัตร  ไกรสนาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
317
เด็กหญิงมาเรีย  โมราเดียนพูร์
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
318
เด็กหญิงมินตรา  มณีโรจน์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
319
เด็กหญิงเมธาพร  เขียวอิ่ม
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
320
เด็กหญิงเมธาวดี  ผินกลับ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิตประถม
321
เด็กหญิงเมธาวี  แก้วอำพัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
322
เด็กหญิงเมธิณี  ธนะสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
คณิตประถม
323
เด็กหญิงเมศิฏา  ทองนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
324
เด็กชายยศรพี  กลิ่นโกมุท
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
325
เด็กชายยุคนธร  ศิริประทุม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
326
เด็กชายยุทธการ  ต่างสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
327
เด็กหญิงยุพดี  ทองพุ่ม
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
328
เด็กหญิงยุพาวดี  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
329
เด็กชายโยธิน  ชะแอบรัมย์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
330
เด็กชายรชต  นวลปลอด
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
331
เด็กชายรชตะ  นวมเอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
332
เด็กหญิงรมย์รวินท์  ชูทวีป
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
333
เด็กหญิงรักษิตา  ทองเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิตประถม
334
เด็กชายรังสิมันต์  ไชยปิง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
335
เด็กชายรัชกร  วันนาพ่อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
336
เด็กชายรัชชานนท์  เกิดลาภ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
337
เด็กหญิงรัชดาพร  เจริญรอย
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
338
เด็กชายรัฐพงษ์  ชวนปี
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
339
เด็กชายรัฐวิชญ์  ฐิติโรจน์ชญากุล
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
340
เด็กหญิงรินรดา  แย้มสาย
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
341
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รัตนกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
342
เด็กหญิงรุจิลา  มั่นใจ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
343
เด็กหญิงลลิตภัทร  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
344
เด็กหญิงลลิตา  ศรีศักดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
345
เด็กหญิงลักษณารีย์  จันททร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
346
เด็กหญิงลัคนา  ตันติอภิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
347
เด็กชายลัทธวัฒน์  ทนินซ้อน
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
348
เด็กหญิงลิปิการ์  วรทวีธำรงค์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
349
เด็กชายวชิระ  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
350
เด็กหญิงวรนุช  รุ่งแจ้ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงวรรณพร  โพธิ์อำไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิตประถม
352
เด็กหญิงวรรณวิภา  บัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
353
เด็กหญิงวรรณเวลา  อาวัชนาการวงศ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
354
เด็กชายวรวุฒิ  รัตนวรการณ์กุล
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
355
เด็กหญิงวรัญญา  ชุ่มประมล
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
356
เด็กหญิงวรินธร  ยอดพิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
คณิตประถม
357
เด็กหญิงวริศรา  ลาแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
358
เด็กหญิงวศวดี  หนองเต๋า
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
359
เด็กชายวัชพล  วงศ์อภิญญา
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
360
เด็กชายวัชระ  ดำเนินสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
361
เด็กชายวันเฉลิม  รินปัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
362
เด็กหญิงวันนิภา  สวนผ่อง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
363
เด็กชายวันวิวัฒน์  ลาคำภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
364
เด็กหญิงวันวิสาข์  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
365
เด็กหญิงวาณิชา  สังเกตกิจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
366
เด็กชายวิทย์วศิน  ฝังกิจ
ป.6
โรงเรียนจิรดา
คณิตประถม
367
เด็กหญิงวิภาวี  มณีกุล
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
368
เด็กหญิงวิราวัลย์  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
369
เด็กชายวิศรุต  คูณทวี
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
370
เด็กชายวิศวะ  สิงหะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
371
เด็กหญิงวีรยา  สารพันธ์
ป.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
372
เด็กชายวีฤทธิ์  รื่นฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
373
เด็กหญิงศศิกมล  คุ้มเณร
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
374
เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์กระจ่าง
ป.3
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
375
เด็กหญิงศศิกานต์  นนท์สาย
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
376
เด็กหญิงศศิกานต์  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
377
เด็กหญิงศศิตา  ประสาวะเท
ป.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
378
เด็กหญิงศศิธร  ผุยพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
379
นางสาวศศิวิมล  อาจโต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
คณิตประถม
380
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พะไลรัมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
381
เด็กชายศักรินทร์  มะปูเลาะห์
ป.6
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
คณิตประถม
382
เด็กชายศิรวิทย์  ธัญญะวัน
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
383
เด็กชายศิริชัย  เต่าทอง
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
384
เด็กชายศิริชัย  สกุลสูง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
385
เด็กหญิงศิรินทิพย์  เนียมเทศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงศิริมา  สิบมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิตประถม
387
เด็กหญิงศิริโสมนัส  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
388
เด็กชายศิลา  เหล็กเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
389
เด็กหญิงศิวพร  ทองเปี่ยมถาวร
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
390
เด็กชายศีลวัต  ปรีชานุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
คณิตประถม
391
เด็กชายศุทวธวีร์  จิตรนวเสถียร
ป.3
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
392
เด็กชายศุภกฤต  แว่นเซ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
คณิตประถม
393
เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์เชียงศรี
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
394
เด็กหญิงศุภิสรา  เหมปาละ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
395
เด็กหญิงสกุณา  นนท์ชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
คณิตประถม
396
เด็กชายสมชาย  เชื้อคำเพ็ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
397
เด็กชายสรวิชญ์  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
398
เด็กหญิงสโรฌา  ขำเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
399
เด็กชายสหรัฐ  ลีโอ ณ ลำพูน
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
400
เด็กชายสังคมสุข  ครองข้าวนาสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
401
เด็กหญิงสาลินี  มีศรีเนตร
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
402
เด็กหญิงสาวิตรี  ลอมาเละ
ป.6
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
คณิตประถม
403
เด็กชายสิทธิกร  แสงอุทิศ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
404
เด็กชายสิทธิเดช  ไทรเดช
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
405
เด็กชายสิทธิพร  คีมทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
406
เด็กชายสิทธิภาคย์  มุสิกะบุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
407
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ใจชอบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
408
เด็กชายสิร  แย้มสระโส
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
409
เด็กหญิงสิริญดา  ชมชื่น
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
410
เด็กหญิงสิรินันท์  แพนชัยสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
คณิตประถม
411
เด็กหญิงสิริพัฒน์  พูพิพิธ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
412
เด็กชายสุกฤษฏ์  แย้มวงษ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
413
เด็กหญิงสุกัญญา  เศษบุปผา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
414
เด็กหญิงสุชาดา  บุญทิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
415
เด็กหญิงสุชามาศ  บรรจงเกตุ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
416
เด็กหญิงสุทธิชา  จันทป
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
417
เด็กหญิงสุทธิดา  วงษ์คำรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
418
เด็กชายสุทรินนถ์  บุญคง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
419
เด็กหญิงสุทัตตา  ปานปิ่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
420
เด็กหญิงสุธิดา  จามะลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงสุพพัตรา  ขัดสะเกตุ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
422
เด็กหญิงสุพพัตรา  ชัยจิรากรณ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
423
เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีทับ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
424
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดวงกิจ
ป.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
425
เด็กหญิงสุพิชญา  คนชาญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
426
เด็กหญิงสุภาดา  แก้วอุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
427
เด็กหญิงสุภาพร  สุขสมพืช
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
428
เด็กชายสุรเกียรติ์  แสงมาน
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
429
เด็กชายสุรชัย  สอนแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
430
เด็กชายสุรเชษฏ์  จุ่นเงิน
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
431
เด็กชายสุรเชษฐ์  พูนสินโภคทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
432
เด็กหญิงสุรางค์  วรรณประภา
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
433
เด็กหญิงสุวรา  แฉล้มไธสง
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
434
เด็กชายโสภณ  จุลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
435
เด็กหญิงโสรยา  ผดาศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
436
เด็กหญิงหทัยภัทร  ศรีวิตานนท์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
437
เด็กหญิงหน่อย  เนตรแสงสี
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
438
เด็กชายหรรษธร  กาละวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
439
เด็กชายอณุเทพ  สุธาพจน์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
440
เด็กชายอดิเทพ  เล้าอรุณ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
441
เด็กหญิงอธิชา  เจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
442
เด็กชายอธิษฐ์  ใจสอาด
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
443
เด็กชายอธิสิทธิ์  แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
444
เด็กชายอนวัช  อ่อนคง
ป.5
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
445
เด็กหญิงอนัญภร  หว่างพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
446
เด็กหญิงอนันญา  ขาวนุ้ย
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
447
เด็กชายอนุเทพ  คุ้มเสม
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
448
เด็กชายอนุภาพ  ทองผิว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิตประถม
449
เด็กหญิงอภิชญา  บุญกอแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
450
เด็กชายอภิชาติ  ขำเหม
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
451
เด็กชายอภิชาติ  พลคต
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
452
เด็กหญิงอภิญญ์ภัทร์  บัวหลวง
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
453
เด็กหญิงอภิญญา  คงประโยชน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
454
เด็กชายอภิวัตร  บัวลอย
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
455
เด็กชายอภิสิทธิ์  พงศานุกูลทรง
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงอมรรัตน์  แพบัว
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
457
เด็กหญิงอรปรียา  เขาไตร
ป.5
โรงเรียนญาโณทัย
คณิตประถม
458
เด็กหญิงอรไพลิน  สีวิชัย
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
459
เด็กชายอรรถวัจน์  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
460
เด็กหญิงอรัญญา  อาจมุลลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
461
เด็กหญิงอริสยา  นิสุรง
ป.6
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
คณิตประถม
462
เด็กหญิงอริสรา  หม่านสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
463
เด็กหญิงอริสา  ทองธิราช
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
464
เด็กหญิงอรุณวาตรี  ศรีวงค์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
คณิตประถม
465
เด็กหญิงอลิส  โรจน์ทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
466
เด็กหญิงอลิสา  ทองธิราช
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
467
เด็กหญิงอัฐภิญญา  แมมิ่ง
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
468
เด็กชายอัมรินทร์  อินทวัฒ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
469
เด็กหญิงอาทิตยา  เพิ่มผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
470
เด็กชายอาทินันท์  สีอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
คณิตประถม
471
เด็กหญิงอาธัญญา  เย็นหาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
472
เด็กชายอานนท์  เนตรอรพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
473
เด็กชายอานัส  ไพเมือง
ป.5
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
คณิตประถม
474
เด็กหญิงอารยา  แหลมทองหลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
475
เด็กหญิงอิศริญา  ประดับศิลป์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
476
เด็กหญิงอิศริยา  ชาญสมร
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
477
เด็กชายอิสดินทร์  พินะพงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
คณิตประถม
478
เด็กชายเอกบดี  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
479
เด็กชายเอกพล  ทองอยู่
ป.5
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
คณิตประถม
480
เด็กชายเอกราช  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิตประถม
481
เด็กชายเอกลักษณ์  มิเขมา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิตประถม
482
เด็กหญิงเอมิกา  คนยืน
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
483
เด็กหญิงไอซ์ระดา  นาดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
คณิตประถม
484
เด็กหญิงฮานีฟะห์  มิตรสมาน
ป.5
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
485
เด็กหญิงกชกร  ประธานชัยมงคล
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงกมลพร  กิแมน
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงกรรวี  จิตรมั่น
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงกฤติญากรณ์  พรมจันทะ
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงกฤษณา  ชุ่มเย็น
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายกอบกิจ  พงษ์เฉลิม
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยี่ภู่
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงกัญญาเรศ  แสงสุ่ม
ม.2
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงกาญจนาพร  เสือช้าง
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายเกรียงไกร  เสือคง
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงเกวลิน  หล้าแดง
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงขวัญฤทัย  แก้วพิกุล
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายคมสัน  สิทธิ์ฐากุล
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายจักริน  โนรี
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทดนาที
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายจาครินทร์  วัชโรบล
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายจาตุรงค์  เพ็งเจ๊ก
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงจินต์จุฑา  พึ่งพงษ์
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงจิรัชญา  พิณทอง
ม.2
โรงเรียนญาโณทัย
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงจิราพร  นาคประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายจิราวุฒิ  ธนะกล่ำ
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
506
นางสาวจุฑามาศ  ดีอ่ำ
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายเจ๋ง  คำแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงชนิดาภรณ์  จานนอก
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงชลธาร  แควภูเขียว
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงชลธิดา  หาเรือนศาสน์
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงชลลดา  เอี่ยมศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายฐานพัฒน์  ขุนทองจันทร์
ม.2
โรงเรียนญาโณทัย
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายฐิติพันท์  เหมือนใจ
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายณภทรรศน์  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายณวกฤษณ์  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงณัชชา  สระแก้ว
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายณัฏฐเสฏฐ์  วงศ์วิภัชนพคุณ
ม.2
โรงเรียนญาโณทัย
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงณัฐการณ์  ุคุ้มเดช
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
520
เด็กชายณัฐนันท์  ดีอินทร์
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายณัฐพร  ทองผิว
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงณัฐพล  บัวสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วนามอม
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายไตรนาจ  ชมแหน
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายทนงค์  สิทธิ์ฐากุล
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
526
เด็กชายทวีวัฒน์  จงเจริญสิน
ม.1
โรงเรียนญาโณทัย
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงทาริกา  เณรพัด
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงทิพย์สุดา  จำปากุล
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายธนกร  พรายแสง
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงธนพร  งามแสงแข
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วมีสี
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงธนาภรณ์  แกล้วกล้า
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายธนายุทธ  วนเมธิน
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายธนินทรัฐ  โคตรฉิมนพนิธิ
ม.2
โรงเรียนญาโณทัย
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายธีรพล  เจิมจันทร์
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายธีรยุทธ  ชูเชื้อ
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายนที  ขันทอง
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายนนทวัฒน์  สีเหลือง
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายนพเดช  ฉ่ำทอง
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายนพสินธิ์ุ  ผลประดิษฐานนท์
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงน้องแพร  นามเอียม
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงนิดา  มาตรี
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงบัว  แซ่อึ้ง
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงบุษยมาศ  มีเพียร
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายปฏิภาณ  อินต๊ะ
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงปรวีร์  จรเจริญ
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายปราโมทย์  เอี่ยมแจ๋
ม.2
โรงเรียนญาโณทัย
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายปัญญาวุฒิ  เครือปลูก
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงปิงปิง  ทะสาโล
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  เขียวแก้ว
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงปิยธิดา  นาคำ
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายพงศธร  สังข์ขาว
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงพรนภา  เครือมณี
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงพรพรรณ  ฤกษ์เย็น
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
555
เด็กหญิงพัชรินทร์  อาลากุล
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงพัชรี  ทับทิมกลาง
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจสอาด
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงพิม  คำหงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายพิมพกานต์  ฉายสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายพุทธวาท  ครุผาด
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงภัสภา  ขำหว่าง
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงภาคินี  จันทคีรี
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายภานุพงศ์  ทิพประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายภาราดา  ขอนทอง
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงมานิตา  จงจิตร
ม.2
โรงเรียนญาโณทัย
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงมาริษา  นามรอด
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงมาริสา  โฉมวงศ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงรสสุคนธ์  ผลประดิษฐานนท์
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงระพีพรรณ  ยุทธหัตถกิจ
ม.1
โรงเรียนญาโณทัย
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงรัญชิดา  พรชัย
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงรัตนากร  นามโคตรศรี
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงรินรดา  แก้วกอง
ม.2
โรงเรียนญาโณทัย
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงริสา  พรมแย้ม
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงรุ่งนภา  พวงเขียว
ม.1
โรงเรียนญาโณทัย
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงฤดี  คล้ายสำเนียง
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงลัดดา  คล้ายสำเนียง
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงวรนุช  ม่วงกุล
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงวรรณลดา  ชูเชื้อ
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายวรินทร  ธนันวรโชติ
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงวิชา  คำปัน
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงวิชุดา  โคตรภูเขียว
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงวิภาภรณ์  ชมนาวัง
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงวิมลพร  เมืองปฐม
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายวิศรุต  สีต๊ะสาร
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงศศิธร  พันธุุมาลา
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงศศิยากรณ์  เหลาทอง
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชมชาติ
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงศิริพร  ศรีตองอ่อน
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายศิวกร  ผิวผ่อง
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
590
เด็กชายศุภกฤษ  ช่างกลึงเหมาะ
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายศุภชัย  ป้อมรักษา
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายศุภลักษณ์  อานนท์
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงศุภวรรณ  สุวรรณชาติ
ม.1
โรงเรียนญาโณทัย
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายเศกสรรค์  เนียมแตง
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงสโรชา  เงินกลม
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงสวนันท์  ชัยรัตน์
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายสัณห์ชัย  บรรจงเกตุ
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงสายทอง  หมีสมุทร
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงสายธาร  สืบมาก
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงสายสวาทด์  เมฆขลา
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายสำรวย  สอดสน
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายสุกฤษฎิ์  อู่สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วงลี
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงสุกัญญา  ส่งเสริฐ
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงสุชญา  ศรีดี
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงสุชาดา  ประวัติวงศ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงสุทธินันท์  หวั้นเส้ง
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงสุทัตตา  จันรอดภัย
ม.2
โรงเรียนญาโณทัย
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายสุทิวัส  ในจิตร
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงสุธาทิพย์  แก่นเรือง
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงสุธาสินี  แก่นเรือง
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงสุธิดา  สังวาลทองดี
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายสุนันตะ  ศรีล้อม
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
614
นางสาวสุปรียา  ยืนประโคน
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ทนงค์
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงสุพัฒนา  มีศิลป์
ม.1
โรงเรียนญาโณทัย
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายสุรชัย  พึ่งแสง
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายสุรเดช  พึ่งแสง
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายสุรศักดิ์  สวัสดิ์สว่าง
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายสุวันชัย  กัลชนะ
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงสุวันดี  ดวงตาทิพย์
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายเสกสรรค์  พางาม
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายอนันต์  บุผาลา
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายอนุศิต  ปิยะทรัพย์ปัญญา
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
625
เด็กชายอภิรักษ์  แสงกล้า
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงอรยา  จันทรสอน
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงอรอนงค์  น้อยนวล
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายอักษรเดช  กาดกล้า
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงอัญชลีพร  เต่ามณี
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายอัมรินทร์  แซ่ฉั่ว
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงอัยลดา  อ้วนโพธิ์กลาง
ม.2
โรงเรียนญาโณทัย
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายอิศเรศ  อ่วมอำไพ
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงอิษยา  เมืองศิริ
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงเอ้ยแป้ง  ตาจุก
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
635
เด็กหญิงกชกร  สุภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงกนกพร  ทัดวงศ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงกนกวรรณ  อยู่เย็น
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงกมลเนตร  กริสประจันทร์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงกมลพร  น่วมแหวว
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงกมลวรรณ  พลอยทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงกรพิณ  ใบบ้ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
642
เด็กชายกฤช  ฮวบเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
643
เด็กชายกฤชรัตน  นามมงคล
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
644
เด็กชายกฤษฎาชัย  ศรีพุฒ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พ่วงแพ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงกัญญารันต์  ปรีเปรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงกัณฐมณ๊  นรานนท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงกัณธิชา  จินดาวงค์
ป.5
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
วิทย์ประถม
650
เด็กชายกันตณัฐ  แหลมน้อย
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
651
เด็กชายกัมปนาท  เจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงกัลยา  เสือทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงกัลยาภรณ์  เจริญวัย
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงการต์สิรี  แสงหนู
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงกิตติกานต์  แก้วกอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
656
เด็กชายกิตติธัช  หนูรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
657
เด็กชายกิตติภพ  พลอยพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงกิตติยา  พรมสนธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงกิตติยา  สมศรีเสาร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
วิทย์ประถม
660
เด็กชายกิติศักดิ์  พิมพ์บูลย์
ป.6
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงกีรติ  โฆษิตตารักษ์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงเขมิสรา  นนทรักษ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงคณิตา  กณิกนันต์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
664
เด็กชายคณิน  วรรณสินธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
665
เด็กชายคณิศร  ตั้งพูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
666
นายคำ  ตาแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
วิทย์ประถม
667
เด็กชายจรรษะณัย  สมรูป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
668
เด็กชายจักรกฤษณ์  คำพิลักษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
669
เด็กชายจักรพงษ์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
670
เด็กชายจันทนนท์  ตุงคะศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงจันทรรัตน์  วรคชิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงจันทราภรณ์  เค้าอุทัย
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
673
เด็กชายจาตุพร  รักเผื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงจารุวรรณ  กันสี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงจิดานันต์  โพธิ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงจิตรสินี  ศรีษะใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงจิตลดา  น้อยใย
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงจินดารัตน์  กลิ่นโซดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
679
เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีภา
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
680
เด็กชายจิรายุทธ์  เนตร์จุ้ย
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงจีรนันท์  ทรัพย์คต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงจีรวรรณ  สังข์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงจุฑามาศ  บารมี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
684
เด็กชายเจนวิทย์  ฐิติกวิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
685
เด็กชายเจษฎา  กลิ่นนิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
วิทย์ประถม
686
เด็กชายเจษฎา  ธูปสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
687
เด็กชายเจษฎา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
688
เด็กชายเจษฏาภรณ์  ไพศาลยุทธนากุล
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
689
เด็กชายฉัตรชาญชัย  ยินดี
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
690
เด็กชายฉัตรยาลักษณ์  ดับประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงชญานิศ  หีบนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
692
เด็กชายชนกชนม์  คำวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงชนิกานต์  ชินประหัษฐ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงชนิกานต์  นำพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงชนิตา  ไชโย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงชรัญญา  ถิ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงชลธิชา  บิณฑะประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
698
เด็กชายชลธิชา  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงชัฌชา  กมลศิริ
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
700
เด็กชายชัยสิทธิ์  ด่อนวุ่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
701
เด็กชายชานนท์  ไม้ไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงชาริยา  ยศกลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงชาริสา  นามัสเก
ป.4
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
วิทย์ประถม
704
เด็กชายชิษณุชา  ทองนาค
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
705
เด็กชายเชาวชาญ  มาลาแวจันทร์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
706
เด็กชายญาณวรุตม์  บุตรละคร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์โสมะ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงญาณิศา  อนุสรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงญาดา  เพชรมอญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงญาตาวี  ดีเหนี่ยง
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงฐิตาภา  ภู่ด้วง
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงฐิตารีย์  เย็นบำรุง
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญนิธิrพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
714
เด็กชายฐิติวัชร  อินกล่ำ
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ปานทอง
ป.3
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงณฐมน  วังสุข
ป.3
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงณัฏฐณิษา  ชีพนุรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
718
เด็กชายณัฐกิตติ์  น้ำทิพย์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงณัฐชนา  จุลสุนทร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงณัฐญาดา  คงนิล
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
721
เด็กชายณัฐดนัย  ดีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญมี
ป.3
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงณัฐนภา  จันทร์เลิศ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงณัฐนันทร์  เรืองโอสถ
ป.4
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
วิทย์ประถม
725
เด็กชายณัฐนันท์  สุขนิยม
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
726
เด็กชายณัฐพล  บุญชู
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
727
เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีสะอาดดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงณัฐภัทร  ปัตพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงณัฐมล  สอนท่าโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงณัฐรียา  ลือชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
731
เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูฆัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงดวงภัทร  เดชกิจสุนทร
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
733
เด็กชายตรีเพชร  แซ่ติ้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงตะวันฉาย  ทินวงค์
ป.4
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงโต้ง  ปานอิน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงไตรทิพย์  บัวหลวง
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงทองสุข  จั่นเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงทักษญา  ตั้งภาวนา
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงทัศนี  ศรีนครานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
740
เด็กหญิงทัศนีย์  พ่วงจีน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงทามาร์  พันธุ์มณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
742
เด็กชายทิตาวีร์  จุ้ยเริก
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงทิพย์วรา  น้อยอามาตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
744
เด็กชายธงชัย  มุสะกะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
745
เด็กชายธงไชย  แก้วงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
วิทย์ประถม
746
เด็กชายธนกร  กี่จนา
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
747
เด็กชายธนกฤต  เนื่องทองนิ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงธนวรรณ  โนนบุตรศรี
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงธนวันต์  ประมวลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
750
เด็กชายธนัญชัย  ลาทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงธนัญญา  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
752
เด็กชายธนาธิป  อินทรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
753
เด็กชายธนานพ  เอียดแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
754
เด็กชายธนายุทธ  ไชยบาล
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เทศทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงธัญลักษณ์  มีผล
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงธิดารัตน์  รอดประยูร
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
758
เด็กชายธิติ  ยิ่งวิวัฒนพงษ์
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
759
เด็กชายธิตินนท์  นามชุ่ม
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
760
เด็กชายธิติวุฒิ  นิลนาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงธีรดา  วิทยาธรชัย
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
762
เด็กชายธีรพัฒน์  ม่วงลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
763
เด็กชายธีรภัทร์  ศรีพงษ์เสริฐ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
764
เด็กชายธีระไนย  พันธะสา
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
765
เด็กชายนที  ชมเชย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
วิทย์ประถม
766
เด็กชายนนทพัทธ์  วิญญูกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงนพมาศ  เสวก
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงนพวรรณ  พลศร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงนภัสกร  นนทชัยวรกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงนภาพร  อุ่นศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงนรพร  อื้อศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
772
เด็กชายนรพล  ฟักโต
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
773
เด็กชายนรากร  พูลเทกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
วิทย์ประถม
774
เด็กชายนฤบดี  โชคพระสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
775
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ธนพรเจริญ
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงนัทธมน  แปงแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงนัทลินี  ทวิบุตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงนันทกานต์  นิลาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทรัพย์ทิม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงนันท์นภัส  วรทวีธำรง
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
781
นางสาวนันท์ภัส  พันธ์คล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงนันทาพร  เนตราภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงนาทวิพัชร  แสงมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงน้ำทิพย์  สว่างแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงนิชนันท์  คำนงค์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงนิตยา  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงนิภารัตน์  ทวีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
788
เด็กชายนิรชา  สีน้ำเงิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงเนตรดาว  เหล็กดี
ป.6
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
วิทย์ประถม
790
เด็กชายเนตรนภา  ทองแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงเนติการ์  โคมปิ่น
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
792
เด็กชายบทมากร  ต่อกิจไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงบัณฑิตา  พีรเศรษฐโสภณ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงบัวชมพู  คุ้มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงบุญญดา  บัวรักษา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงบุญญาภา  ทองหยิบ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
797
เด็กชายบุญญาสิทธิ์  เหรียญทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
วิทย์ประถม
798
เด็กชายบุญพิทักษ์  อาดยุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงบุญยานุช  สุวรส
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงบุษบา  ลอมาเละ
ป.6
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงเบญจรงค์  วงษ์จินดา
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงเบญจรัตน์  คุณุ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
803
เด็กชายปกรณ์ขัย  สอาดจิตต์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
804
เด็กชายปกรธรรม  จริยาแจ่มสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงปฐมพร  ตาซื่อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงปณิดา  ใจดี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงปติญญา  จันทร์ดวง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงปนัญญา  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงปนัดดา  ไพเมือง
ป.6
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
810
เด็กหญิงปพิชญา  ประทุมมา
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงปภาพินท์  แซ่แต้
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงประภัสสร  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงปรินดา  กาญจนพิมาย
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงปรีดาภรณ์  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงปรียาภรณ์  นิ่มสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงปวริศา  เอนอ่อน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงปวีณพร  พันสด
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีทองอินทร์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงปัญญารัตน์  เกนวิถี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงปัณฑารีย์  จุลละพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
821
เด็กชายปัณณวัฒน์  พัด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงปาริฉัตร  ลาปราบ
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงปาริชาติ  มีผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงปิยธิดา  ธาระ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
825
เด็กชายปิยวัฒน์  พาหละ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
826
เด็กชายปิยะ  กุลมี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงปิยาพัชร  แต้สกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงปุณณษา  ทับวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงเปมกา  เที่ยวแสวง
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงเปรมฤดี  เสือแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงไปรยา  เจริญพันธ์
ป.4
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงผกามาศ  แซ่จิ้ว
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงฝันดาว  หลีสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
834
เด็กชายพงศธร  สิทธิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงพนิดา  ไซนนทรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงพรจุฬา  พัชรปรีชา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงพรณภัทร  ภูมิพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
วิทย์ประถม
839
เด็กชายพรเทพ  รื่นอ้น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงพรพิมล  รอดโรคะ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงพรรณธรา  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
842
เด็กชายพัชร  บำรงวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงพัชริศา  วัชรชัยสมร
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
845
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เธียรธีรา
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญดี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
847
เด็กชายพัสวุฒิ  โพธิ์เขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงพิฃฃาพร  ทองสอาด
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงพินทุสร  ประเสร็ฐอวยชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงพิมพ์นภา  จันทร์ทร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ปฐมธนารักษ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงพิมมณี  พรมเกิด
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงพิยดา  ปะสาวะเท
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
854
เด็กชายพีรสิทธิ์  พัทส์ธีรา
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
855
เด็กชายพุทธรักษา  โพธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงเพชรดา  เขยตุ้ย
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงเพียงตะวัน  สายวายุกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
858
เด็กชายฟ้าใหม่  ไม่มี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงฟ้า  สีน้ำเงิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
860
เด็กชายภควัตร  สันติปิตานนท์
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงภวิษย์พร  ฉัตรสมบูรณ์เดชา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงภัคจิรา  ฤกษ์เย็น
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
863
เด็กชายภัทรพงษ์  พรหมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงภัทรภรณ์  แซ่จิว
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงภัทรวดี  วุฒิวงศ์เสรี
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงภัทรศยา  เหมวิจิตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
867
เด็กชายภาคภูมิ  โฉมวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
868
เด็กชายภาณุพงศ์  แพงสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงภาวิณี  ดาเดเลาะ
ป.4
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงภาวิณี  สุยะดุก
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
871
เด็กชายภูผา  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
872
เด็กชายภูมิพัฒน์  ก่อกุลดิลก
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงมณีรัตน์  เจริญรัตนสุขเวช
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงมธุรดา  ประสานวงค์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงมนสิชา  กิติรัตน์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงมลธิชา  ดิษฐ์อร่าม
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงมะลิวรรรณ  กล้วยดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงมัชมน  เตชานุวัตร์
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงมัทนียา  สุระมานนท์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
880
เด็กหญิงมานิตา  วันศุกร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงมิ่งโกมุท  นฤดีบุตร
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
882
เด็กชายมินทร์ธาดา  วัชโรบล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงเมธาวี  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงยุวดี  เรียนเวช
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
885
เด็กชายรชานนท์  คำสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
886
เด็กชายรณสิทธิ์  เฟื่องดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงรมย์มารินทร์  ตู้จินดา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงรศสุคนธ์  การรื่นศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงระพีพร  อนุประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
วิทย์ประถม
890
เด็กชายรัชชานันท์  โกสุมภ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
891
เด็กชายรัชพล  จักดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
892
เด็กชายรัญชน์  ก้องเกียรติพานิช
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
893
เด็กชายรัตนชัย  เรืองไชยอนุกูล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงรัตนพร  ชูพูนพงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงราตรี  มีชัย
ป.5
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงรุ่งรวิน  ศรีธร
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงรุจิกาญจน์  สังฆราม
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงลลิตา  ฤทธิรณ
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงลักขณา  สมบุญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงลักษณารีย์  ศรีชื่น
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
901
เด็กชายวชิราวุฒิ  รักสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงวณิดา  ช่อมะลิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงวนิดา  เกิดอ่ำ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงวนิดา  อินทรรัมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงวรรณิศา  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
906
เด็กชายวราวุฒิ  พ่วงสุด
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงวริศรา  พรเปรมธนชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงวศินี  สุขณะล้ำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงวัชรีพร  ช่างกลึงเหมาะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
910
เด็กชายวัฒนชัย  จั่นเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
วิทย์ประถม
911
เด็กชายวิชิต  ชมภูวิเศษ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงวิภาดา  บุญภู่
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงวิลาสิณี  บุนนาค
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงวิลาสิณี  มีแสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
915
เด็กชายวิวรรธรน์  ศิริเจริญสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
916
เด็กชายวิศวะ  สายลังกา
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
917
เด็กชายวีรชัย  พาเทียว
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
918
เด็กชายวีรดนย์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
วิทย์ประถม
919
เด็กชายวีรยุทธ  ชูเชื้อ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงศศิกานต์  โครตวงศ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงศศิธร  จอกทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงศศิประภา  ฤทธิ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงศศิพิมพ์  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
924
เด็กชายศิรวิชญ์  เดชสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงศิรินทรา  ปานปิ่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงศิริภา  ทองมี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงศิริยากร  พิเคราะห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงศิริอาภรณ์  สกุลพลวัน
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
929
เด็กชายศิวกร  ดีขำ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
930
เด็กชายศุภณัฐ  บัวเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
931
เด็กชายศุภณัฐ  ศุภโกศล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงศุภนุช  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
933
เด็กชายศุภฤกษ์  ชโลดมพงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
934
เด็กชายเศรษฐกานต์  มงคลสดใส
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
935
เด็กชายสรรพสิฐ  ยาดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
936
เด็กชายสรวิชญ์  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
937
เด็กชายสรายุธ  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงสโรชา  รอดสุโข
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
939
เด็กชายสหรัฐ  ด้วงจู
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงสายอักษร  เจริญมิน
ป.4
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงสิตาภา  โชคไชย
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
942
เด็กชายสิทธิโชค  พรแจ่มใส
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
943
เด็กชายสิทธิพงษ์  เตชะกิตติขจร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
944
เด็กชายสิทธิภูมิ  บุญไพศาลวงค์
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
945
เด็กชายสินธุชา  ดำมี
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
946
เด็กชายสิรภพ  พัตโสภา
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงสิริกร  วิริโยสุทธิกุล
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงสิริน  พรเกษมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงสุชานาถ  คุ้มบุ่งคล้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
950
เด็กหญิงสุชาวดี  พันธ์นา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงสุณิสา  จันทลึก
ป.5
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงสุทธาทิพย์  นามแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงสุธาทิพย์  เศรษฐวิไล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงสุธินี  ปานะถึก
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงสุนันทา  สิงหพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงสุนิตรา  แพร่หลาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงสุนิสา  กุนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงสุนิสา  ครุผาด
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงสุพรรษา  คล้ายโชติคล่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงสุพรรษา  ปานสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงสุพินดา  จุ้ยเปีย
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงสุภาพร  กิจรัสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงสุภาพร  คล้ายสอน
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงสุภาพิชญ์  หมั่นเขตกิจ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงสุภาภรณ์  บัวลอย
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงสุภาวดี  คงดั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงสุภาวัลย์  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงสุรัญชนา  ลีลาเมือง
ป.5
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงสุรัสวดี  มั่นยืนยง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงสุรินทร  กิจพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  ดำรงสิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงสุวรรณรินทร์รัตน์  กมลรัตน์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงสุวรรณี  แสนสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
974
เด็กชายหงสรถ  สวัสดีมูล
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงหนึ่งหทัย  รอดหลำ
ป.4
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงหฤทัยชนก  ชะแอบรัมย์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงอฐิตญา  สันกลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
978
เด็กชายอติกร  ประสิทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงอติการต์  ศรีนิเทศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
980
เด็กชายอธิป  นทีทองรุ่งศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงอภิญญา  เพ็งนาม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
982
เด็กชายอภิณัฐ  จารปัญญาชีพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
983
เด็กชายอภิวิชญ์  จันทร์แต้ม
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงอภิสรา  เฉลยพล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
985
เด็กชายอภิสิทธิ์  จริยะพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
986
เด็กชายอมรเทพ  ตุใยรัมย์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงอมรพรรณ  ผิวผ่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วจู
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงอมรรัตน์  คงสิงห์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงอมรรัตน์  มั่นบุญสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงอรจิรา  พรหมศร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงอรญา  ตั้งภาวนา
ป.3
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงอรนิภา  ไชยโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
994
เด็กชายอรรคสิต  โชคไชย
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงอรวรรณ  ตรงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงอรอุมา  อาญาเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงอริสา  ดำขำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงอลิสา  ศรศักดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงอัชฌา  อุ่นสกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่เล้า
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงอาทิตยา  พอกพูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงอาทิตยา  วลาพล
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงอาทิตยา  แสงใจยี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายอาทิตย์  ผดุงผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายอานน  หอณรงค์สิริ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายอานนท์  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายอานัณย์  นิลจินดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายอานันทเดช  คูณสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงอาริยา  เทศเซ็น
ป.5
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายอารีย์  แก้วในหิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงอารีรัตน์  ทิพย์ภูนอก
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงอิททิรา  พ่วงแพ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายอุชุกร  พระพิพิษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงอุ้มบุญ  ไพรศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงอุมาพร  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงอุษณีย์  สุใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายเอกดนัย  เสามั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายเอกฤกษ์  เผ่าชู
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงเอฬิส  สกุลทอง
ป.3
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1020
เด็กหญิงไอยเรศ  บ่อคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงไอริน  แสงไสย
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1022
เด็กชายกนก  แจ้งจุล
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1023
เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1024
เด็กหญิงกรรณสตรี  แสนอามาตย์
ป.5
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1025
เด็กชายกฤตบุญ  พรโชคชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1026
เด็กชายกฤติธี  ธรรมหรรษา
ป.6
โรงเรียนอัมพรไพศาล
คณิตประถม
1027
เด็กชายกังวาล  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1028
เด็กหญิงกัลยรักษ์  อยู่ผ่อง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1029
เด็กชายกานต์  กาญจะเเสน
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1030
เด็กหญิงแก้วอุบลรัศมิ์  บรรณสาร
ป.5
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
คณิตประถม
1031
เด็กชายไกรสิทธิ์  ประสวนศรี
ป.4
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1032
เด็กชายจักรภัทร  เคียงข้าง
ป.6
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
คณิตประถม
1033
เด็กหญิงจารุรัตน์  มาลา
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1034
เด็กหญิงจิดาภา  น้อยสุข
ป.6
โรงเรียนอัมพรไพศาล
คณิตประถม
1035
เด็กหญิงจินดามณี  คงมี
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1036
เด็กชายจีรภัทร  เยาวลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
คณิตประถม
1037
เด็กหญิงจุฑามาศ  ติธรรม
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1038
เด็กหญิงชญาพัฒน์  เงินบวร
ป.4
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1039
เด็กหญิงชณัญสิริญา  จันทะชำนิ
ป.4
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1040
เด็กหญิงชนนิกานต์  เสรีสุภัคกุล
ป.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1041
เด็กชายชนะโชค  พรีพรม
ป.5
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1042
เด็กหญิงชนิกานต์  ประเสริฐเวชทนต์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1043
เด็กชายชยางกูร  บัวแสง
ป.6
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
คณิตประถม
1044
เด็กหญิงชลกาล  เสือน่วม
ป.5
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1045
เด็กหญิงชลธิชา  สาระขันธ์
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1046
เด็กชายชวลิต  ชัยวันนา
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1047
เด็กหญิงชัญญา  เอกภูมิ
ป.5
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1048
เด็กชายชิน  กสิวงศ์สุนทร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1049
เด็กชายเชี่ยวชาญ  ล้อมเขตร
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1050
เด็กชายโชติวัฒน์  แพทยานนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1051
เด็กหญิงญาตาวี  ศรีวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1052
เด็กหญิงฐรินทร์ญา  หิรัญอร่ามวัตร์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1053
เด็กหญิงฐิติพร  ถิ่นปวัติ
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1054
เด็กชายณชนก  เสรีสุภัคกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1055
เด็กหญิงณชนก  อินทนิล
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1056
เด็กชายณภัทร  กองวุฒิ
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1057
เด็กหญิงณภัทร  ฤชุพันธ์
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1058
เด็กหญิงณัฐชา  มีใย
ป.4
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1059
เด็กหญิงณัฐธภา  บ่อชน
ป.4
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1060
เด็กหญิงณัฐธิดา  ออมสิน
ป.5
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1061
เด็กชายณัฐพล  เย็นอ่อน
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1062
เด็กหญิงณัฐพัชร  รุ่งฟ้า
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1063
เด็กชายณัฐวุฒิ  โคเกิด
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1064
เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญาพรดำรง
ป.4
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1065
เด็กชายณัฐวุฒิ  ลีทุม
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1066
เด็กชายณัฐสิทธ์  สายบุตร
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1067
เด็กหญิงณิชาภัทร  ฉิมโฉม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1068
เด็กหญิงดลยพร  สุทร
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1069
เด็กหญิงทอฝัน  จันท์จารุภรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1070
เด็กหญิงทอรุ้ง  จันท์จารุภรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1071
เด็กหญิงทิวาพร  ทองดี
ป.4
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1072
เด็กหญิงธนวรรณ  พ่วงพลับ
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1073
เด็กชายธนศักดิ์  กอนทอง
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1074
เด็กหญิงธนัญญา  แดงโร่
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1075
เด็กชายธนาคาร  เนื่องจากนิล
ป.5
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
คณิตประถม
1076
เด็กชายธนาคิม  วงษ์เเสวง
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1077
เด็กหญิงธนิดา  พรสิทธิสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1078
เด็กหญิงธฤดี  ศรีโนนเฮียง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1079
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พงศ์ราศรี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1080
เด็กหญิงธัญทิพ  วงศ์มาลาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1081
เด็กหญิงธารารัตน์  กันนิ่ม
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1082
เด็กชายธีรพล  จันทร์สำโรง
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1083
เด็กหญิงนงนภัส  พิบูลนิธิเกษม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1084
เด็กชายนนทกร  ลาภหลาย
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1085
เด็กชายนพณัฐ  เกษโสภา
ป.5
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
คณิตประถม
1086
เด็กหญิงนพนิชา  หุ่นสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1087
เด็กชายนภดนย์  โอวทนุพัฒน์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1088
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เม่งศิริ
ป.5
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1089
เด็กหญิงนลิศรา  คิริชี
ป.6
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
คณิตประถม
1090
เด็กหญิงนวพร  สุรสิทธ์
ป.4
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1091
เด็กชายนวพล  ชูคำ
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1092
เด็กหญิงนัทธมน  เลิศอัศวรัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1093
เด็กหญิงนัทธมน  อมรสันต์
ป.5
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1094
เด็กหญิงนิชนันท์  อาลัยลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
คณิตประถม
1095
เด็กหญิงนิรมล  เจรียมพันธ์
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1096
เด็กชายนิวัฒน์  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1097
เด็กหญิงเนรัญชลา  เกิดประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1098
เด็กชายบรรณารักษ์  เส็งน้อย
ป.4
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1099
เด็กชายบุญญาวัฒน์  เลิศปรีชา
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1100
เด็กชายบุญวฤทธิ์  สันติธำรงวิทย์
ป.5
โรงเรียนพิชญศึกษา
คณิตประถม
1101
เด็กหญิงบุณยานุช  งามจำรัส
ป.5
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
คณิตประถม
1102
เด็กหญิงเบญจา  ประจันตะเสน
ป.4
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1103
เด็กชายปฐมทัต  พจมานพรชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1104
เด็กหญิงปภัสรา  สังข์เขียว
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1105
เด็กหญิงประวีธิตา  ขันตีกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1106
เด็กชายปัณณธร  ศิริพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1107
เด็กชายปุณนภพ  กระแสร์ตานนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1108
เด็กชายพงศ์พันธ์  สุดยอด
ป.5
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1109
เด็กชายพงศ์ศิริ  เงินยวง
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1110
เด็กหญิงพชรนันท์  พิริยะวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
คณิตประถม
1111
เด็กหญิงพรรณี  แย้มบาน
ป.5
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
คณิตประถม
1112
เด็กหญิงพรวนัช  โหน่งที
ป.4
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1113
เด็กหญิงพินิจนันท์  พันธุรักษ์
ป.5
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1114
เด็กชายพีร  ภวังคะนันท์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1115
เด็กหญิงเพ็ญนภา  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1116
เด็กชายภคินธรณ์  เตียงเกตุ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1117
เด็กหญิงภวรัญชน์  พิบูลย์กิจสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1118
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จันทร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1119
เด็กหญิงภาณุมาศ  ขันตี
ป.4
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1120
เด็กชายภามศุ์  เจริญพิทักษ์พร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1121
เด็กหญิงภาสินี  หม่อนสอน
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1122
เด็กหญิงภูริชญา  ปานนาค
ป.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1123
เด็กชายมินทฎา  สกุลวิเศษ
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1124
เด็กหญิงโมทนา  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1125
เด็กหญิงรดาลักษณ์  สีลานาแก
ป.5
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
1126
เด็กหญิงรติภัค  คำชาย
ป.4
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นนทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1127
เด็กหญิงรมิดา  คงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
1128
เด็กหญิงรษิกา  กอสุราษฎร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
1129
เด็กหญิงรุจาภา  วงศ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีส