ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เจริญแก้วพันสี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลวรรณ  ไกรญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรธิดา  นกสวน
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญจนพร  คล้ายนุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญ์วรา  วราโภค
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาวีร์  คุ้มพุ่ม
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัลยกร  ครึ่งธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลยา  สนวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกานต์ชนก  ปิยนุสรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติคุณ  สุทัศน์สันติ
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติธัช  ชูมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติพัฒน์  ฤทธิ์เต็ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกิตติมา  กล้ากสิการ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
14
เด็กชายเกียรติภูมิ  เขียวหวาน
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีบรรเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
16
เด็กหญิงขริฐา  ยอดนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงขวัญฤทัย  เกตุนวม
ป.5
โรงเรียนวัดหนองเบน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจารุมน  ใยฉวี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
19
เด็กชายจิณณพัต  บุญบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิดาภา  ดอนจันทร์
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิดาภา  ปรีชุ่ม
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิตติมา  ศรีภูธร
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
23
เด็กชายจิรโชติ  ขุยรอด
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
24
เด็กชายจิรภัทร  แก่นสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิรารัตน์  ก่ำหิน
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจุภาภรณ์  อิ่มเอม
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจุรารัตน์  โตไตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
28
เด็กชายเจษรินทร์  ศรีสุหร่าย
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
29
เด็กชายชญานนท์  บุญดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชฎาพร  พุกนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชนัญชิตา  วงษ์สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชนากานต์  เชตพันธ์
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชนาพร  ว่องการไถย
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชนิตา  ฉนานุกูล
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
35
เด็กชายชโยดม  จรรยาภิสัณห์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชลดา  จูเทศน์
ป.3
โรงเรียนวัดหนองเบน
คณิตประถม
37
เด็กชายชลนที  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชลลดา  โตขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
39
เด็กชายชิตพล  โพธิ์อ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรัพย์ประโยชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงญาณิศา  เกตุสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงญาณิศา  รอดสการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงญาณิศา  วีระสูตร
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงฑนพร  ลิ้มสมบัติ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณฐกมล  โคเงิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณรกมล  จันทร์จาดกุล
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณฤดี  อมรพันธ์
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัชชา  ทิวันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทร์แสง
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เรืองสวาท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฎฐา  จงสุขกลาง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐณิชา  กิจบูรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฐนันท์  พิระศักดิ์โสภน
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิ์พันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
57
เด็กชายณัฐพล  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฐริกา  อินนะระ
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฐวดี  ทองกลัด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐวรรณ  เวียงวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณัฐวีณ์  ผาดไทยสงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
62
เด็กชายณัฐสิทธิ  จตุพรวัฒนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณิชกานต์  ภักดีไทย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณิชชากาญจน์  เปลี่ยนพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณิชาพัชร์  มีแก้วแกม
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
67
เด็กชายดาเรดส์  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
68
เด็กชายตฤณ  พูนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงตะวัน  ยุทธกิจเสรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
70
เด็กชายถิร  งานสุจริต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายทศพร  สุ่มเสมอ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
72
เด็กชายทิชานันท์  มาลาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
73
เด็กชายธนกร  สันติศราวุฒิ
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
74
เด็กชายธนกฤต  กฤติยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
75
เด็กชายธนดล  ปล้องทอง
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
76
เด็กชายธนธร  งานสุจริต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงธนพร  โกธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
78
เด็กหญิงธนพร  ดาวดึงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธนัชชา  เขม้นดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
81
เด็กหญิงธนัชพร  ทองวา
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
82
เด็กชายธนานันต์  ชุติมานันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
83
เด็กหญิงธมลวรรณ์  มุยน้อย
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไทยภักดี
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธัญญสิริ  รุจิธนพาณิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธัญธิตา  วิญญูชาคริต
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
87
เด็กหญิงธารินี  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธาวินี  ป้อมยุคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
90
เด็กชายธีรเมธ  คำลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
91
เด็กหญิงธีราพร  ชนไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงเธียรลดา  คลังพลอย
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
93
เด็กหญิงนงลักษณ์  ฐานทองอรุณ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
94
เด็กหญิงนภาภัทร  แป้นอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
95
เด็กชายนราวิชญ์  ประสพแสง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงนริวัลย์  บุญฉุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
97
เด็กชายนวพรรษ  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
98
เด็กหญิงนศิลา  ทองคำน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
99
เด็กหญิงนันทวรรณ  อินบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
100
เด็กหญิงนันทิกานต์  คงวิริยะกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
101
เด็กหญิงนันทิกานต์  รอดนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงนิชา  วิชัยดิษฐ
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
103
เด็กชายนิรุต  ฟุ้งสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
104
เด็กหญิงนีย์ระนุช  อินทรประสาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
105
เด็กหญิงบุญสิตา  ม้าวิจิตร
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายบุรินทร์  มานะกิจศิริสุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
107
เด็กหญิงบุศรา  ดาราวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
108
เด็กหญิงปณิดา  ศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงปนัดดา  พันกลั่น
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประเสริฐสุข
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
111
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุนทรา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
112
เด็กชายปรมัตถ์  สังฆะวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
113
เด็กหญิงปวรรัตน์  คงไทย
ป.3
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
114
เด็กชายปวีร์  ผู้ภักดี
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
115
เด็กชายปัณณทัต  วรวุฒิเวคิน
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
116
เด็กหญิงปัณณธร  สุขแจ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปาณิศา  แก่นสนธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
118
เด็กหญิงปานไพลิน  ศิริภาประเสริฐพร
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
119
เด็กหญิงปาลิตา  ฉ่ำเกษ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
120
เด็กหญิงปาลีรัตน์  แสนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
121
เด็กชายปิติภัทร  คล้ายเจียม
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คณิตประถม
122
เด็กชายปิติภัทร  จาดเนือง
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
123
เด็กหญิงปีย์วรา  กล่อมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปูชิตา  วงษ์ษา
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
125
เด็กหญิงเปรมยุดา  เกตุนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
126
เด็กหญิงไปรยา  นวลฉวี
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
127
เด็กชายพงศกร  อุดมการเกษตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
128
เด็กชายพงศธร  เพียรจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
129
เด็กชายพงศ์พันธุ์  โหฐาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
130
เด็กชายพงศ์สุวรรณ  ม่วงมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
131
เด็กชายพชร  อุ่นเรือน
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
132
เด็กชายพชรกฤษ  กฤษณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
133
เด็กหญิงพชรพร  ใยแจ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คณิตประถม
134
เด็กชายพชรพล  สุวรรณดี
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
135
เด็กหญิงพรนภา  สุวรรณเกษร
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพรไพลิน  ชูวงศ์
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
137
เด็กหญิงพรวลัย  พุฒซ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
138
เด็กชายพลาธิป  หนูมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
139
เด็กชายพศวีร์  จอมศรี
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
140
เด็กชายพัฒนศักดิ์  หาญกิจพงษ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพัณณิตา  จิตตรง
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
142
เด็กชายพิชัยภูษิต  บัวคลี่
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คณิตประถม
143
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สุคนธสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงพิมพ์พลอย  เงินปุ่น
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
145
เด็กชายพีรพัฒน์  ชนะภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
146
เด็กหญิงเพชรมณี  สายชุม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
147
เด็กชายภคพล  ธานี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
148
เด็กหญิงภัทรนันท์  มูลจนะมาตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
149
เด็กชายภุมกัณฐ์  แสงเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คณิตประถม
150
เด็กหญิงภุมริน  ศรีมากร
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
151
เด็กชายภูนิวัฒน์  ศิริจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
152
เด็กชายภูมิพัฒน์  พุทธนิพพานเนตร
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
153
เด็กชายภูมิรักษ์  บำรุงเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คณิตประถม
154
เด็กชายภูมิวิศิษฎ์  ครองทรัพย์
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
155
เด็กชายภูริพัต  ทองหาญ
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
156
เด็กชายภูริวัจน์  ฐิติพัฒนธราวุฒิ
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
157
เด็กชายภูรี  ตั้งจิรพานิย์
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
158
เด็กชายเมธา  ฟุ้งสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
159
เด็กชายยศกร  ลือพืช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงรชฏา  พลับพลืง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
161
เด็กชายรชต  ศรีโมรา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
162
เด็กชายรชต  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
163
เด็กหญิงรภัสลดา  ขาวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
164
เด็กหญิงรักษิณา  เสือคร้าม
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
165
เด็กชายรัชชานนท์  พุ่มเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
166
เด็กหญิงรัญชิดา  ตุ้มทอง
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
167
เด็กหญิงรุ่งฐิติพร  สุวรรณชาตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
168
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ล้อมจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
169
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ดา  แซสันเทียะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
170
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  อรุณรัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
171
เด็กหญิงลดาวัลย์  ทองคำเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
172
เด็กหญิงวนัสนันท์  คะชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
173
เด็กหญิงวรพัชญาณี  สุขผล
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
174
เด็กชายวริศ  ฤทธาคณานนท์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
175
เด็กหญิงวริศรา  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดหนองเบน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงวลิศรา  ตรีสินธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดหนองเบน
คณิตประถม
177
เด็กชายวัฒนชัย  ส่งวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
178
เด็กหญิงวันวิสา  สพมาศร์
ป.6
โรงเรียนวัดหนองเบน
คณิตประถม
179
เด็กหญิงวันวิสาข์  อินโจม
ป.4
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
คณิตประถม
180
เด็กชายวิชัยวัฒน์  บุญดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
181
เด็กชายวิศรุต  แต้มทอง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
182
เด็กชายศดายุทธ  วงษ์ทำมา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
183
เด็กหญิงศนิษา  เนตรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
184
เด็กชายศรัณย์พงศ์  วงษ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
185
เด็กหญิงศรัณยภัทร  เรือนเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
186
เด็กหญิงศรัณรุตา  เกริกมณี
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
187
เด็กชายศรุต  อารีรัตนเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงศศิกาญน์  สีลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
189
เด็กหญิงศศิกานต์  แป้นอินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดหนองเบน
คณิตประถม
190
เด็กหญิงศศิธร  นุตคำแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
191
เด็กชายศิวัช  ศรีวัฒนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
192
เด็กชายศุภกร  พงษ์ศรี
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
193
เด็กชายศุภณัฐ  พวงทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
194
เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุทธิ์ประภา
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
195
เด็กชายเศรษฐ์ศิริ  สุขขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
196
เด็กหญิงสภัทร์พร  มรกฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
197
เด็กชายสรวิศ  มากน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
198
เด็กชายสิรวิชญ์  กาบแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
199
เด็กหญิงสิรินดา  วนิชไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
200
เด็กหญิงสิริมา  วงษ์พิมพา
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
201
เด็กหญิงสิริยากร  นิรัญศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
202
เด็กหญิงสุกัญญา  คงเถื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
203
เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
204
เด็กหญิงสุจิตราภา  มนฉนวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
205
เด็กหญิงสุจิรา  เพียรจัตุรัส
ป.3
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
206
เด็กหญิงสุทัตตา  ชาญวิชา
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
207
เด็กหญิงสุนัน  เฟื่องจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
208
เด็กหญิงสุภชา  น้อยทำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
209
เด็กชายสุเมธ  คำหอมกุล
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
210
เด็กหญิงเสาวคลย์  จิตรทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงโสภิตนภา  วรรณา
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
212
เด็กหญิงหยาดเพชร  สินค้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
213
เด็กชายอธิป  ตาลเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
214
เด็กชายอธิวัฒน์  สันติศราวุฒิ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
215
เด็กชายอนุกูล  ยสสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
216
เด็กหญิงอนุธิดา  ผูกอ้น
ป.6
โรงเรียนวัดหนองเบน
คณิตประถม
217
เด็กหญิงอภิกานต์  ปัญสุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
218
เด็กหญิงอภิชญา  ทองวงศ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
219
เด็กหญิงอภิสรา  กำจรพานิชเจริญ
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
220
เด็กชายอภิสิทธิ์  ชะแลวรรณ์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
221
เด็กชายอมรศักดิ์  สุขแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
222
เด็กหญิงอรกมลวรรณ  ขจรชมภู
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
223
เด็กหญิงอรณิชา  ปรีดา
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
224
เด็กหญิงอรนิต  นาระกันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
225
เด็กชายอัฐษฏา  สีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
คณิตประถม
226
เด็กหญิงอันธิษา  ศรีบรรเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
227
เด็กหญิงอามีนะ  ปาธาน
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
228
เด็กชายอายุวัต  งามสนอง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
229
เด็กหญิงอารยา  คงเมือง
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
230
เด็กชายอิทธิกร  ภุมรินทร์
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
231
เด็กชายอิทธิโชติ  ล้อศรีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
232
เด็กหญิงอิสรียา  พงศ์ศรี
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
233
เด็กหญิงอิสรีย์  วัฒนชัยยงค์
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กชายจิตรภณ  พิมหนู
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายชญานนท์  มูลจันที
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายธีรภัทร  แก้วนิล
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
237
นายปฏิวัติ  ประมนต์
ม.3
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงปรียานุช  ละลี
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงปวันรัตน์  วรวิวัฒนกิจ
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงปาจารีย์  วงษ์ขำ
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงปิยะธิดา  ปานพรม
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายพรรธการณ์  คล้ายทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงพัณณิตา  อ่อนเย็น
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงเพชรรัตน์  พาสุขฤทัยรัตน์
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงมลศยา  ขุนเณร
ม.1
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงรินรดา  มุ่งผันกลาง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงวราภรณ์  วันทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายวศิน  ทวีผล
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงวศินี  วรอินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงวันวิวาห์  ขุนเณร
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีสะอาด
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงสมปราถนา  พุกสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงสุนทรี  แซ่เตียว
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงใหม่  เปี่ยมสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงอริสา  ประกัน
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญสุข
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
257
เด็กหญิงกชกร  ทองโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงกชกร  ฤทธิ์น้อย
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงกชกร  โลหะวรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงกนกวรรณ  บรรเลงกอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุดสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงกมลเนตร  ทั่งผล
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงกรรณิกา  ยอดคำ
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
265
เด็กชายกฤชณรงค์  คันทะทรัพย์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
266
เด็กชายกฤตพล  เฟื่องจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
267
เด็กชายกฤตัชญ์  รอดเฉย
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
268
เด็กชายกฤษฎพัชร  วิทย์สหมุนี
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
269
เด็กชายกฤษฎากร  ชาญธัญกรรม
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
270
เด็กชายกฤษฏิพงษ์  วงศ์ขวาหุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
271
เด็กชายกฤษณะ  แก้วภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงกฤษณา  ศรีบรรเทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
273
เด็กชายกัญจน์  สุวรรณคช
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ทรา
ป.3
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ครี่งธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงกัญธิมา  ทีฆะสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
278
เด็กชายกันตินันท์  คำประกอบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจริญศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาภูธร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงกาญจนา  โกสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงกานต์ปรียา  ไดรสรรัตน์
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงกานต์พิชชา  รังษิมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงกานติมา  ชอบประดิถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
285
เด็กชายกิจจณัฏฐ์  ภาคสามศรี
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
286
เด็กชายกิตติเดช  จันทร์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
287
เด็กชายกิตติเดช  จูฑา
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
288
เด็กชายกิตติภูมิ  หอมจำปี
ป.4
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงกิติมา  มีแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงกุศลิน  ชนมาสุข
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
291
เด็กชายเกรียงไกร  ใหลประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
292
เด็กชายเกรียงศักดิ์  เณรจ่าที
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงเกศกนก  โข่สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงขวัญจิรา  แป้นสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงขวัญเรือน  เกตุสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงขอขวัญ  ภาสนาราฉัตร
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงเขมมิกา  คลังเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
298
เด็กชายครรชิตพล  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงคีตราภัทร  ฤทธิ์น้อย
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
300
เด็กชายคุณวุติ  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
301
เด็กชายจรัสรวี  ฉิมเนียม
ป.5
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงจักราภรณ์  ขุยรอด
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงจันจิรา  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงจันทนา  สุวรรณวิสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงจันทวรรณ์  มนฉนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงจิรชญา  สิงห์เชิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
308
เด็กชายจิรภัทร  เผื่อนนุช
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
309
เด็กชายจิรเมธ  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
วิทย์ประถม
310
เด็กชายจิรวัฒน์  ยุติธรรม
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงจิระจีดา  พรหมประสิทธฺ์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงจิระภา  จิตรทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงจิรัชญา  นิ่มมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงจิรัชยา  พูลเทียบรัตน์
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
315
เด็กชายจิราพัฒน์  ดีนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงจิราภา  อินบัว
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
317
เด็กชายจิรายุส  อยู่รอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงจิววารัตน์  มานะ
ป.4
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงจีรนันท์  ผู้กำจัด
ป.5
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีวิลาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงเจนจิรา  สอนรอด
ป.3
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
322
เด็กชายเจมพล  สุวรรณประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
323
เด็กชายเจษฏากร  ทิมวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ฉั่วตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงชญาดา  กาทำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงชฎาภรณ์  พึงไชย
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
327
เด็กหญิงชนันรัตน์  สนธิโพธิ์
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงชนาภา  สร้อยนาค
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงชนาภา  อยู่จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงชมพูนุช  พลอยสวรรค์
ป.3
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงชมพูนุช  สมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงชมภู่  เหล็กทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงชลนิภา  นาคสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงช่อฉัตร  ปานขลิบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงชัชฎา  ท้วมเพ็ง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สายพันธ์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
337
เด็กชายชัชวาล  อรุณเมือง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงชัญญานุช  ภมรดล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
339
เด็กชายชาญยุทธ  แต้มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
340
เด็กชายชานนท์  พงษ์ช้าง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงชาลิสา  ผิวพรรณ์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
342
เด็กชายชินดนัย  สุขแจ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
343
เด็กชายชินพัฒน์  สุปิยะพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กรรขำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงชุติศลา  พงษ์จินดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงโชติกา  ปรากฎชื่อ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงฌานิศา  คงสุข
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงญาตาวี  พลอยมณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงฐิติกร  ไผ่ศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงฐิติพร  พรมเถื่อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงฐิติพรรณ  เข้มแข็ง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
352
เด็กชายณพรัตน์  มะเริงสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
353
เด็กชายณพวิทย์  กำเนิดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงณภัทร  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
355
เด็กชายณรงค์  บุญพัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เนตรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
357
เด็กชายณัฐชนน  น้อยเจริญ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงณัฐฐาพร  กีกิ้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวัญพุทโธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองด้วง
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟุ้งสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
362
เด็กชายณัฐธนพล  วิเศษเสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงณัฐธิดา  กิจวัฒนา
ป.5
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญนาท
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงณัฐประภา  ทรัพย์รวงทอง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
367
เด็กชายณัฐพล  ชะเอมน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
368
เด็กชายณัฐพล  บวชสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงณิชนันทน์  ทับจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
371
เด็กชายเดชะวิบูรณ์  นิ่มทอง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
372
เด็กชายตะวันฉาย  โกธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงเต็มศิริ  คำซาว
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
374
เด็กชายทศพร  อยู่ป้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
375
เด็กชายทัตพงศ์  บุญชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
376
เด็กชายทัตพล  ยังเจริญกลกิจ
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงทิพยพรรณ  ทิพยโสตถิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงทิวาพร  แก่นยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
379
เด็กชายธนกร  วงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
380
เด็กชายธนกฤต  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงธนพร  ศรีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
382
เด็กชายธนภัทร  คงเพชรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงธนวรรณ  ชูมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงธนวรรณ  มาลยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
385
เด็กชายธนวัฒน์  สูยะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
386
เด็กชายธนวัฒน์  เหล่าโรจน์ทวีกุล
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงธนัชชา  บุญอ่ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงธนัชพร  พรมศิลา
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงธนัญญา  สุจริตอาชีวะกิจ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
390
เด็กชายธนากร  จินดาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงธนิษฐา  ภิงคะสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงธนิสา  คำภาจิตร์
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงธมนวรรณ  พูลสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
394
เด็กชายธรรมสรณ์  นาคหมื่นไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
395
เด็กชายธรานุวัฒน์  ปราโมช ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงธัญชนก  พุ่มผึ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
397
เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยนาค
ป.3
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงธัญญศิร์  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงธัญญา  ชัยรัตนกุล
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงธัญพิชชา  การเคารพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงธัญสิริ  จาบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงธาราทิพย์  สีสุ่ม
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงธิติมา  จันตะเภา
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
404
เด็กชายธีระพงษ์  ผู้กำจัด
ป.3
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
405
เด็กชายนขรินทร์  จรัสศรี
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
406
เด็กชายนทีกานต์  ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงนภวรรณ  เรือนแก้ว
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงนภัส  หนองเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงนฤมล  ผลสุข
ป.3
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงนฤมล  วิเศษเสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
411
เด็กชายนวพล  โกมลสวรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงนัทธมน  เกิดกอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
413
เด็กชายนันทชัย  ยอดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงนันทดา  สรพูล
ป.3
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงนารา  นามธนาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงนิชาศิริ  ประมนต์
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
417
เด็กชายนิธาน  ม้าวิจิตร
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงนิรชา  สุขสว่าง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงนิรชา  หงษ์ยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงนิฤมล  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงนิศารัตน์  ลี้จงเจริญกิจชัย
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงนุชจรี  แก่นสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงบริททานีย์ กรกนก  ฉิมสุข
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงบวรรัตน์  บัวแก้ว
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงบัณฑิตา  เกิดอินทร์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงบัณฑิตา  สายคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงบัวบูชา  ขวัญศรี
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
428
เด็กชายบุญพิทักษ์  แก้วแกมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
429
เด็กชายบุริศน์  เพชรกลั่นพระเนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงเบญจพร  รอดไพรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงเบญจา  ศรีวิมาด
ป.6
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
432
เด็กชายปฏิภาณ  วงค์ราชบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์เกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
434
เด็กชายปนาวุธ  วรมนูชัย
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงปรมาภรณ์  งามจันอัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
436
เด็กชายปรมินทร์  แก้วนิคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงประภัสรา  โภคทรัพย์
ป.3
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงปรัชญ์  กุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
439
เด็กชายปราโมทย์  เปแบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงปรายฟ้า  ฮะชิงชัน
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงปรารถนา  สนิทผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ธงน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงปวรา  มั่นพรม
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
444
เด็กชายปวริศ  ฝาไชยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงปวริศา  คงทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงปวันรัตน์  พันธ์พุก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
447
เด็กชายปัญญ์  กุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงปารวี  แจ่มหอม
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงปาลภัสสร์  นิติทวีเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงปิณฑิรา  ชอบสะอาด
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงปิ่นจุฑา  กุลดิถี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงปิยธิดา  สร้อยพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
453
เด็กชายพงศธร  ชำนาญพานิช
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
454
เด็กชายพงษ์พันธ์  ดวงสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงพรนภา  บุญคุ้มครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงพรรณิชา  แสนเมืองชิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงพรหมพร  อ่อนขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงพรหมรักษ์  สังข์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงพราลัย  นุ่มภักดี
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงพฤทธ์ชาธินาถ  โพธิ์อ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงพัชรพร  ชูจันทร์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงพัชรพร  พุกสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
464
เด็กชายพัชรพร  สีทอง
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
465
เด็กชายพัชรพล  ขำสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงพัชราภา  ไกรสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
467
เด็กหญิงพัชราภา  ผาอุดร
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงพัณณิตา  ดาราวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
469
เด็กชายพันธกิจ  เพชรไพทูรย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
470
เด็กชายพันศกร  อินทร์อิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงพาราดา  มั่นตะคุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงพาวิตา  สุขแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงพิชชาพร  โตขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงพิชญธิดา  จุ้ยด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงพิชญา  ขำอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงพิชญานิน  พฤฒิสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงพิชญาภา  สุดโต
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงพิชยา  มีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองดอนเปลี่ยน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงวิริยะกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุขหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  บุญสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงพิมพิชญา  คำตา
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงพิมมาดา  คุณประสาท
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงพิไรพร  อ่อนโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
486
เด็กชายพิสิษฐ์  ยอดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
487
เด็กชายพีรพัฒน์  ขุนสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
488
เด็กชายพีรวัส  ทองเครือ
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
489
เด็กชายพุทธิวัฒน์  ริ้วเพิ่มผล
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงแพรวา  จันตัน
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงภรณ์ชนก  ชนะชัยไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงภัคจิรา  ปั้นเกิด
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
493
เด็กชายภัคธร  วุฒิภาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
494
เด็กชายภัทรกร  โหนา
ป.4
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ศุภรวงศ์
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
496
เด็กชายภัทรพงศ์  อินสุธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงภัทรวดี  คงเพชรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
498
เด็กชายภาคภูมิ  เพชรสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
499
เด็กชายภาสวี  ล้อศรีพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
500
เด็กชายภีรพัทร์  พินสุกรี
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
501
เด็กชายภูดิศ  อินทรประสาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
502
เด็กชายภูรินท์  หงษ์ยิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงภูรินัฐ  พันธุวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงมยุรี  บุบผาวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงมาริญญา  เวียงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงมาริสา  คงหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงมินรดา  เรืองภักดิ์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงมิรันตี  พุ่มอินทร์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
510
เด็กชายเมธกานต์  ยิ้มสาระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
511
เด็กชายเมธาสิทธิ์  รุ่งฉวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
512
เด็กชายยศกร  เกิดเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
513
เด็กชายยศภัทร  พุทธรักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงยศรินทร์  บุญทับ
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
515
เด็กชายยศวริศ  สุวรรณรัศมี
ป.6
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
516
เด็กชายโยธิน  เส็งนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงรฐา  อมรพันธุ์
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
518
เด็กชายรพีพัฒน์  สุขแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
519
เด็กชายรพีวิทย์  ขุนภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงรวินทร์นิภา  หลำแพร
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงรวิสรา  สมานกสิกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
522
เด็กชายรัชชานนท์  ชูก้าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงรัชพร  ยิ้มเยาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
524
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ศรีบัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงรัตน์ลิตา  เดชบุรี
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงรัตนวงค์  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พุทธนิพพานเนตร
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงรัมภ์รดา  มาก๋ง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  กลั่นพิมาย
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงรุ่งรวิน  สาเสือ
ป.6
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงลลิตา  อ่อนจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงลักษิกา  ปิ่นเขียน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
533
เด็กชายวงศ์วริศ  พงศ์ชัยภัทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงวนันยา  อ่อนสอาด
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
535
เด็กชายวรโชติ  พานรอง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
536
เด็กชายวรธน  ภักดีไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
537
เด็กชายวรเมธ  สุประดิษฐอาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงวรรณกานต์  ศรีสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงวรรณิษา  กระจ่างฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
540
เด็กชายวรลภย์  คงคาอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงวรางคณา  โพธิ์อ่อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงวราภรณ์  เรียบร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงวรินทร์ภัค  พิบูลบท
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงวสุกาญจน์  แหยมนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
547
เด็กชายวายุพัคย์  ทับลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงวาสนา  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงวาสนา  ศิลามูล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
550
เด็กชายวิชากร  จันทร์ขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
551
เด็กชายวิทษณุ  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงวิภาวรรณ  ใจสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงวิมลวรรณ  บัววาศ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
554
เด็กชายวิรภาพ  ศรีสงคราม
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ยิ้มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
556
เด็กชายวิศรุต  พรมเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
557
เด็กชายวีร์กิจ  มั่นพุด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
558
เด็กชายวีรพัฒน์  ศิริจันโทวาท
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงวีรยา  พันกลั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงวีรินทร์  ขันตี
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
561
เด็กชายวุฒิไวทย์  พรมเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
562
เด็กชายศรราม  บุญโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
563
เด็กชายศรันย์  กรรมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
564
เด็กชายศรายุทธ  อินทร์ฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงศศิปภา  ปานพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงศศิวิมล  ปานพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงศศิศ  ซอเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
568
เด็กชายศักย์  เกษรบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงศิรภัสสร  โตเจริญ
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงศิรินญา  สีมูลผา
ป.6
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประคองเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
572
เด็กหญิงศิริวรรณ  รังผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงศิลารัตน์  เทียมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
574
เด็กชายศิวนารถ  แดงมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงศุณิฐา  จันทร์มี
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
576
เด็กชายศุภกร  อักษรนิติ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงศุภกานต์  แก้วพราย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
578
เด็กชายศุภพิชญ์  เยือกเย็น
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงศุภัสสร  เอ้สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงศุภิสรา  เนตรทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงสมฤดี  สามี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
582
เด็กชายสรเพชร  สามารถกุล
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
583
เด็กชายสรยุทธ  จันเทศ
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงสโรชา  สิริทับทิม
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงสัญจิตา  แจ้งแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
586
เด็กชายสันต์ทศ  เขียวอุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงสาธิดานันท์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงสาธินี  คงเพชรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงสิราวรรณ  คงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงสิริกานต์  กาละภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงสิริวิมล  แก่นสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงสุกฤตา  คงเพชรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงสุชาดา  ไทยมานิต
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงสุทินา  เอี่ยมทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
595
เด็กชายสุธี  ผลสุข
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงสุนันทา  บุราคร
ป.5
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
วิทย์ประถม
597
เด็กชายสุปกาณฑ์  อ่วมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงสุปรียา  ห้อยมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงสุพรรณษา  สุขน่วม
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงสุพัตรา  ทับนิล
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพ็ชรสว่าง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงสุภาภรณ์  พึ่งธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
603
เด็กชายสุรเกียรติ์  อินทร์ยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
604
เด็กชายสุรศักดิ์  คำผาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงสุริวิภา  เทียนงาม
ป.3
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
607
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วัฒนาธร
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงองค์อร  นะภาสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงอชิรญา  คำดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงอชิรญา  แรมไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงอทิษา  หล่ายสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดหนองเบน
วิทย์ประถม
612
เด็กชายอนนต์  ดีพิจารณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงอนัญญา  อารีย์วงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงอนุชศรา  บุตรจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงอภัชชา  เปี่ยมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงอภิชญา  ศรเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงอภิสรา  เลิศกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
618
เด็กชายอภิสิทธิ์  ธรรมศรีชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงอรณา  เชื้ออภัย
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงอรณิชา  แก้วทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงอรนุช  สีโห่
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงอริสา  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงอัจฉริยาลักษณ์  ใจเร็ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงอัญชิสา  โพธิ์ทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงอัญชิสา  ยอดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงอัญชิสา  หนูเล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงอาภา  สังข์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงอารยา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงอารี  เนาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงอารีรัตน์  กันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงอารีรัตน์  จอมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
วิทย์ประถม
632
เด็กชายอินทัช  บงกชมาศ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงอุษามณี  จันมี
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
634
เด็กชายเอกพงศ์  ปิ่นสกุลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม