ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 อาคารโอภาสอรพินท์ ห้อง 413 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชณัฐ  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชมน  กุลถวายพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
3
เด็กชายกนกณพงศ์  ด้วงกลัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลวรรณ  ธารารัตนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลวรรณ  มีมุข
ป.6
โรงเรียนอินทารามวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลศรี  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรณิการ์  คัมภีพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตภาส  เดชาธรรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกวินทรา  ใฝ่ทรัพย์บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญารับ  เขม้นเขตกิจ
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โชคกุลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พุกสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัณฑิมา  วันมา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
15
เด็กชายกันตพงศ์  พรหมานนท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
16
เด็กชายกันตพงศ์  วอนเจียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
17
เด็กชายกันตวิชญ์  โตเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกานต์ชนก  มาพัวะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกานต์สิรี  ธารทองวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  จันทร์ศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
21
เด็กชายกิติพงษ์  ทองสา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกิรณา  สิงห์ขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
23
เด็กชายกีรดิต  ดิษกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกุลพัชร  อรุณทิพย์ไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกุลสตรี  วงษ์บุญมีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
26
เด็กชายเกริกกรรชัย  เกษสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
27
เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้วกันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์
คณิตประถม
28
เด็กชายคณบดี  กระบวนรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
29
เด็กชายคณพศ  สิมมาสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
30
เด็กชายคณาธิป  เพชรสันทัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
31
เด็กชายคณิตนันทน์  บุฬา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
32
เด็กชายคมปกรณ์  พวงดอกไม้
ป.5
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
33
เด็กชายคีริศวร์  เสถียรนนทศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
34
เด็กชายจิณณพัต  จิตบุณยเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ลิ้มจำรูญรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 อาคารโอภาสอรพินท์ ห้อง 414 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิรวัฒน์  กล้วยหอม
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
37
เด็กชายจิรวัฒน์  แพรพฤฒิภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
38
เด็กชายจิรัฏฐ์  ภาณุเตชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจิราพร  จีระพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจิราภา  หลวงวังโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจิลลาภัทร  ศรีมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใยเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
43
เด็กชายเจตนิพัทธ์  นมะหุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
44
เด็กชายเจษฎากร  แก้วจำรัสสุขสันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
45
เด็กชายเจษฎาภรณ์  มณีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  โพธิ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงชญานิศ  ปั้นมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชญานิษฐ์  นิยะบุตร
ป.3
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชณากานต์  บุญทรงสันติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
51
เด็กชายชนาธิป  สัจสันตินุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชนาภัทร  จิตตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชนิการ์  อิ่มมาก
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชนิดาภา  คงเพชรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชนิตนันร์  สังข์ธูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชยาภรณ์  โกดศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
57
เด็กชายชยุต  โชติวิชาศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชลรดา  เชี่ยวเขตรวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
59
เด็กชายชวภัทร  ไตรทิพชาติสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชาลิสา  พิบูลย์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
61
เด็กชายชิติพัทธ์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
62
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชาญเขตกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชีราภรณ์  เกิดสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
64
เด็กชายชุติพนธ์  กล้ากสิกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
65
เด็กชายญาณวิทย์  คงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงญาโนบล  สุพรรณไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงฐิตารีย์  สุภาวิระ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงฐิติกานต์  ตระกูลพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
69
เด็กชายณชพล  เนียมสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
70
เด็กชายณฐวรพงศ  ประดิษฐสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 อาคารโอภาสอรพินท์ ห้อง 415 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณทัต  อันประนิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
72
เด็กชายณภัทร  เร่งแสวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
73
เด็กชายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
74
เด็กชายณภัทร  เวชปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
75
เด็กชายณภัทร  สินจินดาวงศ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณภัสชญา  สุดมณี
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณัชชา  ปอตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณัฎฐชา  แสงมี
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณัฎฐ์นิชชา  ดำรงลินไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล  จิตรสมฤทัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คมวีระวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณัฐชญานันท์  พลูเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณัฐชดา  ศรีสันติแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
85
เด็กชายณัฐชนน  วุทธพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
86
เด็กชายณัฐชนน  อวดร่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัฐชา  ฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัฐชา  อินทกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัฐตาภรณ์  เรืองเสือ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
90
เด็กชายณัฐธนน  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
91
เด็กชายณัฐนนท์  เดิมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์
คณิตประถม
92
เด็กชายณัฐนนท์  หวังวิศิษฏ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณัฐนรี  จำปี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณัฐนิช  เขตกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัฐนิชา  เกตุช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิตประถม
96
เด็กชายณัฐพงษ์  กลีบบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัฐพร  พิศาลวาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
98
เด็กชายณัฐภัทร  ทวีการณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฐภูมิ  เหล่าสุขไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุนทรเลขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
101
เด็กชายณัฐวัฒน์  กลิ่นสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัทรัศช์  พุ่มแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณิชกมล  ใจโอบอ้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณิชาดา  ติยานันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณิชารีย์  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 อาคารโอภาสอรพินท์ ห้อง 416 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายทชพัฒน์  กังธาราทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงทักษพร  บูระพา
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
108
เด็กชายแทนคุณ  เอกธรรมชลาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
109
เด็กชายธณดล  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
110
เด็กชายธนกฤต  บุศรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
111
เด็กชายธนพร  นิลสนธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
112
เด็กชายธนสร  ขำประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงธนากานต์  จิตสุทธิภากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงธนิตานันท์  แจ่มสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
115
เด็กชายธรรศ  ธารทองวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
116
เด็กชายธราเทพ  คุณทวีพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
117
เด็กชายธราธิป  พลับชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงธวัลรัตน์  แดดขุนทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิตประถม
119
เด็กชายธัชชัย  เสาวภาคย์ภูษิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงธัญญเรศ  เทียนสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
121
เด็กหญิงธัญญาทิพย์  เพ็ชรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิตประถม
122
เด็กหญิงธัญธิตา  มาคะพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงธันยพร  ประสาทเขตวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
124
เด็กชายธันยพัฒน์  มีชูชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
125
เด็กชายธิติพันธ์  บูรณะหิรัญวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
126
เด็กชายธิษณามดี  จันทุรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
127
เด็กชายธีทัต  หมีทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
128
เด็กชายธีรภัทร  เพชรรุ่งรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธีร์วรา  เกิดแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
130
เด็กชายธีรวัจน์  วงศ์วัชรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
131
เด็กชายธีรวัฒน์  ทัฬหกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
132
เด็กชายนภสินธุ์  กฐินทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงนภัส  กาญจนดุษฏี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
134
เด็กชายนรวัฒน์  เปรมกมล
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
135
เด็กชายนรวิชญ์  สินแต่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
136
เด็กชายนฤสรณ์  ไวสาริกรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงนวพรรษ์  ภูษาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
138
เด็กหญิงนันท์นภัส  ผดุงกรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงน้ำฝน  ปิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
140
เด็กชายนิติธร  อาสนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 อาคารโอภาสอรพินท์ ห้อง 417 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนิธิวัฒน์  จันทเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
142
เด็กชายนิธิสรณ์  ทับทาบ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงบัณฑิตา  อยู่สนิท
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
144
เด็กชายบุญวิชญ์  เพ่งผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
145
เด็กชายบุณยกร  เกิดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
147
เด็กชายบุรัสกร  ศรีขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
148
เด็กชายปณิธาน  ยอดนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงปณิษา  ครุตาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
150
เด็กชายปภาณ  มหาวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แผ่พุ่มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
152
เด็กชายปรานิน  เตชะประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
153
เด็กชายปราบ  ภูมิจะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงปริญดา  ไพรสินธ์
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
155
เด็กชายปรินทร์  พงศ์พลไพรวัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปรียภัสสร์  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปรียาลักษณ์  แฝงพงศ์กองสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
158
เด็กชายปวริศร์  จันทรังสีวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
159
เด็กชายปวเรศ  มีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
160
เด็กชายปัญจพล  เกตุพิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงปัญญ์  จันทราพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงปัณฑารีย์  โพธิ์เงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
163
เด็กชายปัณณวัฒน์  หวังวิศิษฏ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงปัทมาวรรณ  จุ้ยนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปาณิชา  พ่วงมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงปาณิศา  บุญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
167
เด็กชายปิยะพัสตร์  ไหมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงปุณณภา  ทองทรงกฤษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
169
เด็กหญิงปุุญญิศา  ชานนท์
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
170
เด็กชายพงศกร  สังข์เงิน
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
171
เด็กหญิงพงศ์พัชรา  พงษ์พัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
172
เด็กชายพงศภัค  นิกรธรรมรัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
173
เด็กชายพชร  เก่งเขตรกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
174
เด็กชายพชรพล  อรุณไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
175
เด็กชายพชรพล  อินทร์เลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 อาคารโอภาสอรพินท์ ห้อง 418 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพรกมลวรรณ  พนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิตประถม
177
เด็กหญิงพรชนก  ทับทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิตประถม
178
เด็กหญิงพรชนก  สุขารมณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงพรชนิตร์  ปานมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงพรชิตา  คุ้มหมู่
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
181
เด็กหญิงพรพรรณ  เทพพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงพรรณธิชา  หนูสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
183
เด็กหญิงพรวลัย  ซ่อนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงพรหมพร  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
186
เด็กชายพศวัต  รอดเขียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
187
เด็กชายพศวีร์  แฝงพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
188
เด็กชายพสธร  วิบูลย์วัฒนกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
189
เด็กชายพสิษฐ์  อัศวสกุลศร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงพัชรพร  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
191
เด็กชายพัชรพล  จันทร์แพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
192
เด็กหญิงพัชรมัย  สุ่มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงพัชร์สิตา  วัชรีพงศ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
194
เด็กชายพันธ์ธีรา  ตรัยรัตนเมธี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
195
เด็กหญิงพิชชาภา  ไชยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
196
เด็กหญิงพิชญ์สุภางค์  ดีทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
197
เด็กชายพิชญะ  เกียรติสิงห์นคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
198
เด็กหญิงพิชามญช์  จริตงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพิมพ์พิดา  อินทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
201
เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  วิบูลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
202
เด็กชายพิรุณ  โตประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
203
เด็กชายพีฑวันต์  ฮกชุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
204
เด็กหญิงพีมฐิณี  รุ่งเรืองเกษตรภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
205
เด็กชายพีรณัฐ  พิพัฒนสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
206
เด็กชายพีรวิชญ์  ทรัพย์ประมวล
ป.3
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
207
เด็กชายพีระวัฒน์  ธีรภาพวรภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
208
เด็กชายพุทธิพงศ์  แย้มฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชัยดี
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
210
เด็กหญิงแพรวา  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 อาคารโอภาสอรพินท์ ห้อง 422 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายภราดร  ศรีนะภาพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
212
เด็กหญิงภวิตรา  พัฒนกิจจารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
213
เด็กหญิงภัคธีมา  คงนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงภัคภา  ติยะโสภณจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
215
เด็กหญิงภัญญาพัชญ์  พัฒนธนะกูลโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
216
เด็กชายภัทรกฤต  รัตนจรรยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
217
เด็กชายภัทรกิต  มั่นศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
218
เด็กหญิงภัทรลภา  ยิ้มเยื้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
219
เด็กหญิงภัทราภรณ์  จุลอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
220
เด็กชายภาณุเดช  เสือเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
221
เด็กชายภาณุพงศ์  เอี่ยมสำอางค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
222
เด็กชายภานุวัฒน์  คงชู
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
223
เด็กชายภาสกร  กวางทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
224
เด็กชายภูธิป  พัวตระกูล
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
225
เด็กชายภูเบศ  ประดับแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
226
เด็กชายภูเบศ  ปอพานิชกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
227
เด็กชายภูมิ  ลิ้มสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
228
เด็กชายภูเมธ  สุขุมาลไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
229
เด็กชายภูริ  พรมสุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
230
เด็กชายภูริพัฒน์  แสงประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
231
เด็กชายภูวนัตถ์  จันทร์เสรีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
232
เด็กหญิงภูษิตา  ใบไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
233
เด็กชายมงคล  ไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
234
เด็กชายมนัญชัย  กาละศรี
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
235
เด็กหญิงมนัสดา  ตาเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
236
เด็กหญิงมลภัทษร  เจี่ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
237
เด็กหญิงมัทวัน  อุ่นทิวากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
238
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุขสุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
239
เด็กหญิงรวิชา  สุขสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
240
เด็กชายระพีพัฒน์  โผนพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
241
เด็กหญิงรักษศินา  เรืองคณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
242
เด็กหญิงรักษิณา  พิริยะศักดิ์จินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
243
เด็กชายรังสิมัณญ์  ฤทธิ์เต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
244
เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
245
เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์เต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 อาคารโอภาสอรพินท์ ห้อง 423 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายรัญชน์  สุขเลิศแล้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
247
เด็กชายรัตนโรจน์  ภัทรเมธาสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
248
เด็กหญิงรัตนวลี  เนินพลับ
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
249
เด็กชายราชิต  วิมลวัชรกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
250
เด็กชายรุ่งเรือง  จรรยา
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
251
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
252
เด็กชายวงศกร  ยี่สุ่น
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
253
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แม่นศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
254
เด็กหญิงวนัชพร  เพิกเฉย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
255
เด็กหญิงวรรณวิษา  ฝันเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
256
เด็กหญิงวรรนิศา  มาเต็ง
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
257
เด็กหญิงวรวลัญช์  หาดแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงวรัญญา  สินสืบผล
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
259
เด็กหญิงวราภรณ์  บัวทุม
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
260
เด็กหญิงวริศรา  ทรัพย์บุญทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
261
เด็กหญิงวริศรา  หาญภักดีนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์
คณิตประถม
262
เด็กหญิงวฤนท์ธร  น้ำเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
263
เด็กหญิงวลัยทิพย์  ทัตธนแสงเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
264
เด็กหญิงวสุกาญจน์  คำมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
265
เด็กชายวัฒนชัย  ศรีเหรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
266
เด็กหญิงวิภาวี  หมอยาดี
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
267
เด็กหญิงวิยะดาวรรณ  กล้ากสิกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
268
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  กรีฑาเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิตประถม
269
เด็กหญิงวีธรา  แตงใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
270
เด็กหญิงวีรวรรณ  การสมพิศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
271
เด็กหญิงศศิกาญจน์  อภิรักษ์ชัยกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
272
เด็กหญิงศิริกาญจน์  รุ่งสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
273
เด็กหญิงศิริรัตนพร  เวชกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิตประถม
274
เด็กหญิงศิริวรรณ  อึ้งชิมอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
275
เด็กชายศุภกร  ศิริประภาพรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
276
เด็กชายศุภณัฐ  เลาธนไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
277
เด็กหญิงศุภมาส  เจริญประพัฒน์
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
278
เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
279
เด็กชายสพล  ไม้สนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
280
เด็กชายสมบูรณ์  ผดุงพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 อาคารโอภาสอรพินท์ ห้อง 424 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายสมสกุล  เสงี่ยมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
282
เด็กหญิงสมิตตา  ขำประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
283
เด็กชายสมิทธิ์  เชื้อมอญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
284
เด็กชายสรวิชญ์  เหรียญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
285
เด็กชายสรศักดิ์  มีเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
286
เด็กหญิงสโรชา  คงถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
287
เด็กชายสิปปกร  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
288
เด็กชายสิรภพ  จิตตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
289
เด็กชายสิรภพ  พ่วงพลับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
290
เด็กชายสิรวิชญ์  นิธิภัทรอาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
291
เด็กหญิงสิรัก  เหมือนเตย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
292
เด็กหญิงสิริปรียา  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
293
เด็กหญิงสุชัญญา  เพ็งหยวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
294
เด็กหญิงสุชัญญา  มีมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
295
เด็กหญิงสุตาภัทร  ทองทุ้ย
ป.4
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
296
เด็กหญิงสุธินันท์  โหมดเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
297
เด็กชายสุประวีณ์  ประเสริฐโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
298
เด็กหญิงสุภาวดี  ยี่รักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิตประถม
299
เด็กชายสุรธัช  โรจน์ชนะสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
300
เด็กชายสุรัตน์  เรืองชัยเสรีพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
301
เด็กหญิงสุวรัญชา  ภู่จำรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
302
เด็กหญิงสุวิชญา  มั่งงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
303
เด็กหญิงโสภัชชา  กันทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
304
เด็กหญิงหทัยรดา  วจีสัจจะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
305
เด็กหญิงอชิตา  สำราญใจ
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
306
เด็กหญิงอทิตยา  วงรอด
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
307
เด็กชายอธิบดี  กระแสแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์
คณิตประถม
308
เด็กหญิงอภิชญา  สุระเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
309
เด็กหญิงอภิญญา  สุทธวิรีสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
310
เด็กชายอภิลักษณ์  แก้ววงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
311
เด็กชายอภิวิชญ์  เพ็งหยวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
312
เด็กหญิงอภิสรา  วิมลวัชรกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
313
เด็กชายอภิสิทธิ์  โยคี
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
314
เด็กหญิงอรญา  คงคะดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
315
เด็กหญิงอรรัมภา  ปทุมมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 อาคารโอภาสอรพินท์ ห้อง 425 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงอรอุมา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
317
เด็กหญิงอรัญญารัตน์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
318
เด็กหญิงอริสรา  หวลตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
319
เด็กหญิงอรุณกมล  ดิษฐเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
320
เด็กหญิงอลิตา  กำมะลาต
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
321
เด็กหญิงอักษิพร  สิงห์เวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
322
เด็กชายอัศวิน  นางาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
323
เด็กชายเอกลักษณ์  คลังแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
324
เด็กชายโอปอ  อุ่นทิวากร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 อาคารโอภาสอรพินท์ ห้อง 426 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
325
เด็กชายกนกเทพ  สุนทรชนะรุ่ง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายกนกพันธุ์  ศรีเรือง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายกรวิชญ์  โยโคเซกิ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายกฤตภาส  จันทารัตน์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายกฤตภาส  เชตพันธ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อารินทร์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายกันตินันท์  เพิ่มพูล
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายกิตติวัชร  พันดา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิต ม.ต้น
333
นางสาวคณาพร  แสงสังข์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงจารวีย์  ศรีห่าน
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงจิรภัทร์  กาจธัญกร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขศิริ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงฉัตรสุดา  ถมเถื่อน
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงชลิญญา  สุนันต๊ะ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายชาณธนพล  ศรีเสวตร์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงชิญากร  พงษ์เผือก
ม.3
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายไชยวัฒน์  สุทธิประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายฐานิสร์  ตรีสมุทร์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายณรรฐวรรต  บำราศทุกข์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายณัฐพงษ์  อ่อนโนน
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายณัฐพนธ์  เปาะทองคำ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายณัฐพล  สิทธิชัย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายณัฐภูมิ  ซาแสงบง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายทักษิณ  มั่นเขตวิท
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายธนพจน์  เบื้องสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงธนพร  มังคลารัตนศรี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายธนพล  สุขเอม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายธนภัทร  วิสิทธิเขต
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงธนัชศรณ์  ถุงพุดซา
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงธมนพัชร์  น้ำเงินภา
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายธันยชนก  นิ่มสำลี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายธันวัฒนา  จาดประทุม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงนิตยา  เสือเขียว
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายนิติธร  เมธีวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงประภาพันธ์  แสงเงิน
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 อาคารโอภาสอรพินท์ ห้อง 427 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กหญิงปรียาภรณ์  คงสิบ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายปิยพงษ์  สายเนตร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
362
นางสาวปิยะณัฐ  พวงน้อย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายพชร  ประพัฒน์ทอง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงพนิตนันท์  พานิช
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายพร้อมรัก  ธีรัทธานนท์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายพิจักษณ์  จันทร์เหยี่ยว
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วมณี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายพีรพัฒน์  แก่นมี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
369
นายพีระพัฒน์  ม่วงสาร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายภูวิภัสสร์  ขวัญมงคล
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงมาริสา  เจริญพร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายยุวนันท์  ยุวดี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายวรัชญ์  คำแก้ว
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงวิไล  ชาญธัญกิจ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายวุฒิพงษ์  หมอแจ่ม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงศรินภัสร์  เยียนจันทร์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงศรีประภา  บุญส่ง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิต ม.ต้น
378
นายศุภกฤษณ์  ปูควนัส
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายศุภเกียรติ  รัตนบัณฑิตสกุล
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงสิตานัน  สุขีวัชรกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายสิทธา  จันทโสภา
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงสิริกัญญา  ครุธจร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงสุกรรญา  กำแพง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิต ม.ต้น
384
นางสาวสุกัญญา  เมืองใจ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงสุธาสินี  หัสแดง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายเสกสันต์  อ่อนละมูล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงหทัยรัตน์  โห่มาตร์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่ฮู
ม.3
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงอรอุมา  เกษา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงอริศรา  ดวงสุทธา
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
391
นายอิทธิพัทธ์  ประสาทกสิกรณ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายโอบนิธิ  หล่อเลิศรัตน์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโกมุทพิลาศ ห้อง 211 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
393
เด็กหญิงกชกร  ทับพุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
394
เด็กชายกชพงศ์  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงกชพร  สุขใจ
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงกชพร  หมวกเหล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงกนกนิภา  วิสพัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงกนกพรหม  บัวพุทธ
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงกมลชนก  งามพาณิชยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงกมลชนก  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงกมลลักษณ์  บัวสำลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญนุช
ป.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
403
เด็กชายกรภัทร์  เอี่ยมอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงกรรณพร  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงกรวีร์  พูลคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
407
เด็กชายกฤติน  ธรรมเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีประชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
409
เด็กชายกษิดิศ  เหง่าทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
410
เด็กชายก้องภพ  อุกฤษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงกัญจนพร  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิเศษแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศักดิ์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงกัณฐิกา  ฤทธิ์ฤาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
415
เด็กชายกันตพิชญ์  บำรุงศรี
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
416
เด็กชายกันตยศ  ประดงนึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงกันตา  ธาราวัชรศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงกัลยณัฐ  ศรีมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  สุขอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทัศนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
421
เด็กชายกิจจณัฏฐ์  เหล่าเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงกิตติกา  การุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
423
เด็กชายกิตติพศ  นิยะบุตร
ป.3
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
424
เด็กชายกิตติภณ  บุญนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงกีรติ  เถื่อนปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
426
เด็กชายกุลดณัย  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ทิวงค์ษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโกมุทพิลาศ ห้อง 213 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
428
เด็กหญิงกุลปริยา  สุขจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงกูลวรินทร์  พุ่มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงเก็จกัลญาณี  ดีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงเกศกัญญา  โพธิ์สฤษดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงเกศานดา  ภู่สงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงแก้วตา  ฟักเจริญ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
434
เด็กชายคณพัฒน์  ยมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
435
เด็กชายคุณาพัฒน์  ศรีชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
436
เด็กชายจตุรภัทร  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
437
เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีสุพัฒนะกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
438
เด็กชายจักรพงษ์  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงจันทนี  ดาดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
440
เด็กชายจัสธัญส์  ฉัตรไพศาสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
441
เด็กชายจารุวิทย์  เกิดรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงจิดาภา  เหล็กเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
443
เด็กชายจิรกฤต  เลิศสถิตย์วงศ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
444
เด็กชายจิรวัฒน์  เจียงทองเลื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
445
เด็กชายจิรวัฒน์  เหล่าเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
446
เด็กชายจิรวัฒน์  อ้อไสว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงจิรัชญา  สุขอร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงจิรัชยา  บุตรศรีคุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงจิราพร  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงจิราภัทร์  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
451
เด็กชายจิรายุ  เจียนิวัตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงจุฑามาศ  พูลศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยุติธรรมวรวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงฉัตรชนก  ชั่งเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กชายฉัทชนัน  รอดเสวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
456
เด็กชายเฉลิมพงษ์  ตุ้มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงชญานุตม์  วีระเกียรติกุล
ป.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงชนม์นัดดา  โอชารส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
459
เด็กชายชนวีร์  ทั่งหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงชนากานณ์  ศรีบุรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
461
เด็กชายชนาธิป  เมืองนาคิน
ป.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงชนิกานต์  กลัดงาม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโกมุทพิลาศ ห้อง 214 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
463
เด็กหญิงชนิตา  อิคุอิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงชมพูนุช  มิ่งมูล
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
465
เด็กชายชยณัฐ  ดีทองงาม
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
466
เด็กชายชยพล  เศรษฐสถาพร
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
467
เด็กชายชยาศิษฎ์  อภิสิทธิ์โยธิน
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงชรินดา  คุณประสาท
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงชรินรัตน์  จันทร์เกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงชลลดา  เมืองสอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงชลษา  อิ่มเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงชัญชนก  โพธิ์ไทรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงชัญญา  พัฒนพงษ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
475
เด็กชายชิติพัทธ์  คลังสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
476
เด็กชายชินดนัย  จัตุพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงชินวรา  พัฒนวรรณนากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงชุตินันท์  เพ็ชรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงชุติมา  พงษ์พจนารถ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงซาแมนต้า  เบน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงญาณิกา  จินตะนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงญาณิสา  พรหมอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงญาดา  บัวเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงญาษิกาญจน์  ฉิมกุล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
485
เด็กชายฏิภาณ  แก้วบัวดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
486
เด็กชายฐตพล  เกษทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงฐนิชา  พิทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงฐานะมาศ  วังกระแสร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
489
เด็กชายฐิติกร  วิวรรธโนภาส
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงฐิตินันท์  ไชยมะงั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
491
เด็กชายฐิติพันธุ์  วิมลพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงฐิติมา  ก้อยผ่านกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตั้งประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
494
เด็กชายฐิติวุฒน์  เสาวะใน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงฐินัดชา  อุดมผล
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงฑิฆัมพร  คำพี
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
497
เด็กชายณชพล  จตุรงคโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโกมุทพิลาศ ห้อง 215 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
498
เด็กชายณฐกฤษณ์  ถันเฝ้า
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
499
เด็กชายณฐวรพนธ์  ประดิษฐสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงณภัชนันท์  โพธิ์ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
501
เด็กชายณภัทร  ชุนณวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
502
เด็กชายณภัทร  ภู่สงค์
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงณศิริ  ยอดศิลป์
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงณัชชา  ทับยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงณัชชา  ปานกรด
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงณัชชา  สีนาราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงณัชชารีย์  ไชยภัทรเจริญวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  แป้งใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  อ่อนสด
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หมั่นกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทารมนต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชุติรัตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงณัฐกุลธิดา  ตั้งประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
514
เด็กชายณัฐชนน  นาคจรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
515
เด็กชายณัฐชนน  รอดอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
516
เด็กชายณัฐชนน  ศรีดาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
518
เด็กชายณัฐธนพล  ธัญญมงคลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงณัฐธนภัทร์  สุขนิจ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงณัฐธิดา  มนะสิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
521
เด็กชายณัฐนนท์  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงณัฐนรี  ออมสิน
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงณัฐนัน  ต่ายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
524
เด็กชายณัฐพร  ขำสาตร
ป.3
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงณัฐมน  แก้วแสงทองเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
526
เด็กชายณัฐวุฒิ  มาศขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงณิชากร  เกิดปาน
ป.3
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงณิชากานต์  โมราสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงณิชาภัทร  ตรัยรัตนเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงณิชาภัทร  รุ่งเรืองทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงณิชาภัทร  สุวจนกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจักรวาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโกมุทพิลาศ ห้อง 216 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
533
เด็กหญิงดรุณี  สิงห์ปาน
ป.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงดลนภา  ต้นบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงดลยา  ศรีพระจันทร์
ป.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงดุษฎี  พันธศรี
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
537
เด็กชายเด่นภูมิ  สอนพร
ป.3
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
538
เด็กชายตรัยเทพ  ดาวฤกษ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
539
เด็กชายตฤณ  วันแต่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงต้องรัก  สกุุลวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
541
เด็กชายตะวัน  ต่วนชะเอม
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงตุลยา  อัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
วิทย์ประถม
543
เด็กชายเตชินท์  ศิรินทวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
544
เด็กชายเตชินท์  อ่อนละม้าย
ป.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
545
เด็กชายไตรสิทธิ์  เสถียรนนทศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงถลัชนันท์  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงทนตวรรณ  อินทรรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงทิพปภา  จันทร์ยิ้ม
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงทิพย์วารี  (บุตรชาวพม่า)
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
วิทย์ประถม
550
เด็กชายธนกฤต  ขุนเณร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
551
เด็กชายธนกฤต  น้อยลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
552
เด็กชายธนกฤต  มีพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
553
เด็กชายธนดล  ปารัคมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
554
เด็กชายธนธัส  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอินทารามวิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กชายธนบดี  ศรีสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงธนพร  ชลานันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
557
เด็กชายธนพล  สุขวิชชัย
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
558
เด็กชายธนพัฒน์  สิงห์แก้ววงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
559
เด็กชายธนภัทร  กรรัศมีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
560
เด็กชายธนภัทร  ปานกลีบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
วิทย์ประถม
561
เด็กชายธนวัฒน์  อาจวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
วิทย์ประถม
562
เด็กชายธนวัต  ศักดิ์สัจจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงธนัชพร  พ่วงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงธนัญกานต์  อนุรัชชนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
565
เด็กชายธนาเพชร  พงศ์พัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
566
เด็กชายธนาภิวัฒน์  พัสสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
567
เด็กชายธนารักษ์  เงินฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโกมุทพิลาศ ห้อง 218 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กชายธนกร  กิตติมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
569
เด็กชายธราเทพ  มงคลศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
570
เด็กชายธัญญวัฒน์  ธัญญมงคลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงธัญพิชชา  วันยะ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
572
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ภัคพงศ์รัตนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงธัญวรัตม์  สีหราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
574
เด็กชายธัญวุฒิ  พงษ์วิทยานุกฤต
ป.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงธันญชนก  วราสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
576
เด็กชายธันยพงศ์  ศิริคุปต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงธันยพร  โพธิ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
578
เด็กชายธิษณุพงศ์  จันทร์ศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
579
เด็กชายธิษัณย์  เมฆกระจาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
580
เด็กชายธีรดา  บางเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
581
เด็กชายธีระนันท์  อัศวสกุลศร
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงธีราพร  บำรุงศรี
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
583
เด็กชายธีรุตม์  โกธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
584
เด็กชายนครินทร์  เลิศพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
585
เด็กชายนนทพัทธ์  เศรษฐอนุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงนพมาศ  โพธิ์มล
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงนภสร  กลิ่นรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงนภสร  จันทะแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงนภสร  ฉลวยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงนภัสกร  ศิริเขตการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงนภัสสร  ทองพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงนรยา  ศรีพินทุศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงนรรัตน์  ธีระรังสิกุล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงนราทิพย์  แง่มแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงนริศรา  เพ็ชรอาหล่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงนวชาต์  เหล็กกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
597
เด็กชายนวพล  สันติภาพจันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงนัทธินี  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
599
เด็กชายนัทวุธ  จันทราวุธ
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
600
เด็กชายนันทกานต์  ยานเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
601
เด็กชายนันทณัฏฐ์  เดชครุฑ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงนันท์นภัส  อนุศาสนนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโกมุทพิลาศ ห้อง 221 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
603
เด็กหญิงนันท์นลิน  สมบุญโภชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงนันทพัทธ์  สุวรรธนศิลป์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงนันทิยา  ปิติแสง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงนิชดา  จันทร์อ๋อย
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงบัญฑริกา  จูยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงบุณณดา  กลั่นเขตรกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
609
เด็กชายบุณยกร  บัวชื่น
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงบุปผา  นองเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
611
เด็กชายบุลเสฏฐ์  แถมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงเบญจมาศ  มโนลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงเบญญทิพย์  จันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงเบญญาภา  รอดไพรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
615
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ไชยพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
616
เด็กชายปฏิพล  อินทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
617
เด็กชายปฏิภาณ  สุขพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ผลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงปณัชชา  สระทองแห่ว
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงปณิตา  ทองทรงกฤษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงปณิตา  พวงระย้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงปทิตตา  พรมเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงปนัสยา  แก้วธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
624
เด็กชายปพน  เข็มเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงปพัชญา  ธูปบูชา
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
626
เด็กชายปภพ  เข็มเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
627
เด็กชายปรมัติ  ตั้งมั่นคงวรกูล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงประกายดาว  เปพะนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
629
เด็กชายประดิพัทธ์  อินทร์ฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงประไพลักษณ์  สิบสี่ชัยยะ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงประภัสสร  แก้วพรม
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงปริญญ์  ณรงค์ดะณุพล
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงปริยากร  บัวเรือง
ป.5
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
วิทย์ประถม
634
เด็กชายปริวัฒน์  เหล็งพั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงปวีญ์สินี  โพธิ์สง่า
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
636
เด็กชายปัทมา  สมคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงปาณิดา  สุทธิวรวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโกมุทพิลาศ ห้อง 222 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
638
เด็กชายปารณัท  ทิวาพรภานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงปิณาภา  สุทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงปิ่นมุก  มอญปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
วิทย์ประถม
641
เด็กชายปิยกรณ์  เปี่ยมสุข
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงปิยธิดา  แปลกสมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงปิยธิดา  พาวะพรม
ป.3
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงปิยรัตน์  มีโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
645
เด็กชายปิยวัฒน์  เปรมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
646
เด็กชายปิยะวัฒน์  นพรัตน์เมธี
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงปิยาพัชร  แจ่มฟ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงปุญญิศา  คุ้มคูณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
649
เด็กชายปุริมปรัชญ์  ทับเกษตร
ป.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงเปมิกา  กังวานเลิศปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
651
เด็กชายเปรม  เชื้อจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
652
เด็กชายพงศกร  คงกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
653
เด็กชายพงศกร  ปานศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
654
เด็กชายพงศกร  พงษ์เผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
วิทย์ประถม
655
เด็กชายพงศธร  สุคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
656
เด็กชายพงษ์พิสิฏฐ์  ระมั่งทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
657
เด็กชายพชร  ปั้นแปลก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
658
เด็กชายพบธรรม  ปานเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงพรชนก  ชาตินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงพรชิตา  ศิริบาง
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงพรนัชชา  สุคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงพรพิมล  ป้อมเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงพรไพลิน  กิจโสภณไพศาล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงพรไพลิน  เชาว์ปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงพรไพลิน  หงษ์ยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงพรรณปพร  อันชูฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงพรรณวรท  ปอพานิชกรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงพรรณิภา  จะติ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงพรรวษา  อยู่พุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงพรลภัส  พวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงพรหมพร  จูอี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโกมุทพิลาศ ห้อง 223 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
673
เด็กชายพลพรรธน์  นิมิตรพรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
674
เด็กชายพลวิชญ์  วงษ์สุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงพลอยปานฟ้า  เหลาสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงพลอยรพี  พิพิธกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
677
เด็กชายพลาธร  ท้วมใจดี
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
678
เด็กชายพศิน  ศรีดิลก
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงพัชรพร  พวงมาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
680
เด็กชายพัชรพล  ธนกูลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงพัชรวลัย  โคสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงพัชราภา  บำรุงจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงพัชราวดี  ถิรพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงพัชรี  พิศสกุณา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงพัชรีวรรณ  เอี่ยมประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สิริชูติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงพันชรพร  คำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
688
เด็กชายพันธนะ  เพชรสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
689
เด็กชายพัสกร  ชุ่มอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงพาขวัญ  พรมแดน
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
691
เด็กชายพาทิศ  ศรีบัว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงพิชชา  ศรีบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงพิชชาพร  ชาญสง่าเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงพิชญธิดา  เส็งแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงพิชญา  สมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
696
เด็กชายพิชญาภัค  นิ่มเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงพิชยดา  พุ่มเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงพิมภิชา  สดสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
700
เด็กชายพิรชัช  เทียมทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงพิรยา  ทองคำ
ป.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
702
เด็กชายพีณพัฒน์  กุลนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
703
เด็กชายพีรณัฐ  พิลา
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
704
เด็กชายพีรพัฒน์  ฉวีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
705
เด็กชายพีรพัฒน์  พฤกษมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
706
เด็กชายพีรพัฒน์  สุขเภา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
707
เด็กชายพีรวิชญ์  ประชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโกมุทพิลาศ ห้อง 224 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
708
เด็กชายพีรวิชญ์  ยศสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
709
เด็กชายพุทธิพงศ์  วัดเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงพุทธิภา  แย้มฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
711
เด็กชายพูลธน  เอี่ยมเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงเพชรดา  วิเศษทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงเพชรวดี  เดชเจริญรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วินทะไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
715
เด็กชายเพรียวพันธ์  ขลิบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงแพรนวล  มาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงแพรพลอย  ทองม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงแพรเพชร  มลคลไทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงโพธิวรรณ  นพศรี
ป.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
720
เด็กชายไพฑูรย์  เรืองบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
721
เด็กชายไพสิฐ  ฉลาดแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงฟาริดา  ศรีวารี
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
723
เด็กชายภควัฒน์  กฤชเถกิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงภทรพรรณ  รอดนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงภรณ์วรัตน์  สีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
726
เด็กชายภลภรรดิ์  เสือเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงภวิตรี  ศิริอุยานนท์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
728
เด็กชายภัคนันท์  ขำฉา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงภัณฑิลา  จูฑะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงภัตจิราภรณ์  ตั้งประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
731
เด็กชายภัทรชนน  คงสมบรูณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
732
เด็กชายภัทรพงศ์  คำคม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
733
เด็กชายภากร  เทพสุขเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงภาพิมล  จรุยนนท์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงภาวิณี  ไทยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงภาวิดา  ปัทมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
737
เด็กชายภาส์ศุทธิ  บุญศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
738
เด็กชายภาสินี  พัวอุดมเจริญ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงภิญญดา  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงภีมพิมล  กาญจนปาริชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
741
เด็กชายภูชิต  แพเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงภูตาวัน  วงษ์หงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโกมุทพิลาศ ห้อง 225 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
743
เด็กชายภูผา  ป้อมเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
744
เด็กชายภูมิรพี  เข็มเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
745
เด็กชายภูมิรพี  ศิริโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
746
เด็กชายภูมิรพี  อริยพันธ์พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
747
เด็กชายภูเมศ  อริยพันธ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
748
เด็กชายภูริ  ศิวสิริการุณย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงภูวธีตา  อิทธิพานิชพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
750
เด็กชายภูวพัศ  เทียมจรรยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงมณัสสวี  พิสิฐพงศกร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงมธรดา  ดาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงมัณฑนา  กองอังกาบ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงมันทนา  เมืองใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงมัลลิกา  ไกรสัย
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงมาธาวี  สุขเลิศแล้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงมาริษา  อินทาวุธ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
758
เด็กชายมุนินทร  ใจทัศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงเมลดา  อภิชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
760
เด็กชายโมกขธรรม  รัตนบันฑิตสกุล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
761
เด็กชายยศพนธ์  แฝงพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
762
เด็กชายรณกร  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงรพีภัทร  ไทยยานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงรมิดา  รัตนสิริวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงรรินดา  นวมนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ศรีทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
767
เด็กชายรวินท์  โชติสุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
768
เด็กชายรวิภาส  ึถึงสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงรัชนูพร  จันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
770
เด็กชายรัชพล  สุขอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
771
เด็กชายรัชภูมิชัย  โพธิ์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
772
เด็กชายรัชเมศ  ยอดนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงรัญธิดาภา  สาจุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงรัฐกาณ  วัฒนวรวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงรัตนตรัย  วิสิทธิ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
776
เด็กชายรามิน  จิรังการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงรินรดา  ชฏามล
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโกมุทพิลาศ ห้อง 226 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
778
เด็กหญิงรุงไพลิน  อรุณรุ่งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงรุจาภา  กระแสบุตร
ป.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงรุจิรดา  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงเรณุกา  นุ่นประสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงลลิตาดี  เหล่ารอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงลักษิกา  คำแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
784
เด็กชายลัทธพล  บ่วงศรีวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
785
เด็กชายวกรม  สังกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
786
เด็กชายวงกต  สิงหนาท
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
787
เด็กชายวงศกร  ฝั้นคำสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
788
เด็กชายวชิรวุธ  มั่นศิลป์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
789
เด็กชายวธัญญู  มาหา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงวนัสนันท์  สิงห์จู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงวรดา  พรหมอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงวรรณพร  สุขหิรัญ
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงวรรณภร  ดำใจดี
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงวรรณภร  พลูเปี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงวรรวษา  วงษ์ต่วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
796
เด็กชายวรวิช  วิสิทธิ์พานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงวรัญญา  สง่าชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงวรันธร  มีมุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงวรางคณา  นคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงวริศา  รณภพรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
801
เด็กชายวสันต์  ว่องธัญกิจ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงวสุกาญจน์  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงวสุกาญจน์  สุขทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
804
เด็กชายวสุกิจจ์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
805
เด็กชายวัชระ  คุ้มภัย
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงวันวิสาข์  วัฒนาธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงวารินทร์รัตน์  เลาหสุขไพศาล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงวิชญาพร  ทองสีอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงวิชิตา  เลิศบุญการกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงวิภัชยาภรณ์  ชาติทนงศักดิ์ยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  วราหะ
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงวิรัลพัชร์  คำคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโกมุทพิลาศ ห้อง 227 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
813
เด็กหญิงวิรากานต์  เสมาตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงวิลาสินี  เทียนส้ม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
815
เด็กชายวีรณัฐ  มีมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
816
เด็กชายวุฒิวัฒน์  ภาถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงแววปรารถนา  สาหร่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงศตพร  ซิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงศมณฑ์รัตน์  ตันติวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงศรสวรรค์  สาระคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงศรีลรัตน์  เหง่าทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงศรีสตรี  ด้นประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงศศิธร  เทพนวน
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงศศิภาวรรณ  บรรณวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
825
เด็กชายศักรวีร์  รังผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงศิรภัสสร  แสนศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงศิรวดี  กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงศิริบูรณ์  ชื่นศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
829
เด็กชายศิลษกฤษณ์  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
830
เด็กชายศิวกร  เตชะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
831
เด็กชายศิวกร  พิสุทธิ์ธนิตพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
832
เด็กชายศุภกร  สลิต
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
833
เด็กชายศุภกฤต  ศรีสมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
834
เด็กชายศุภกานต์  แสงวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
835
เด็กชายศุภกิจ  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
836
เด็กชายศุภณัฎฐ์  กล่ิ่นชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
837
เด็กชายศุภมงคล  อ้นอุระ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
838
เด็กชายศุภวัฒก์  มีเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรหมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงสกมล  โพธิ์นคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงสทริณพร  ภัทรพิสิทธิ์พร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงสมวรรณ  แจ่มเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงสมิตา  กันเฉย
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงสมิตานัน  กลิ่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงสรณ์ชนก  ชำนาญจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงสรุชา  ยมสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงสโรชา  สีหราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 อาคารโกมุทพิลาศ ห้อง 228 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
848
เด็กหญิงสาธิตา  จันยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงสิตางศ์  ศิริยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
850
เด็กชายสิทธิชัย  นามปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
851
เด็กชายสิทธิชานนท์  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
852
เด็กชายสิทธิพร  พรมเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
853
เด็กชายสิรภพ  ศิริเลิศวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงสิรภัทร  คงคาวิทูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงสิริกัญญา  จิตหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงสิริกัญญา  เหมือนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
857
เด็กชายสิริเชษฐ์  สุภาผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงสิริธารย์  อินทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงสิรินดา  พรมอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงสิรินยา  วงศ์ณิชชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงสิริประภา  แป้นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
862
เด็กชายสิริโรจน์  ชัยนิธิคุณ
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
863
เด็กชายสิริวัฒน์  อบสิน
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงสิริวิมล  ส้มแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงสิริวิมล  อึ้งชิมอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงสุกมลวรรณ  ดีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
868
เด็กชายสุกิจชณัฐกวิพงศ์  สุขขี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงสุจิตคุณ  จินดาแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงสุจิตตา  พิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงสุชาดา  เกียรติเสวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงสุชาดา  พงษ์อำไพพันธ์
ป.3
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงสุชาวดี  ภู่ระหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
874
เด็กชายสุพรรณ  เลิศพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงสุพิชญา  อนุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วจงประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงสุภาพรรณ  กันโต
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
878
เด็กชายสุเมธ  ศักดิ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงสุวิชญา  จิตตรีพรต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงสุวิดา  ศรีสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สิงห์สลุด
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงฬฬิฬ  นิตยะประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 อาคารโอภาสอรพินท์ ห้อง 428 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
883
เด็กชายอฏิพัทธิ์  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
884
เด็กชายอดิศร  อย่าเก่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงอติกานต์  อ่อนโฉม
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
886
เด็กชายอธิป  คงหุ่น
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
887
เด็กชายอธิรักษ์  อินพัฒน์
ป.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
888
เด็กชายอนพัทย์  ไกรมงคล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงอนรรฆภา  ชำนาญหมอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงอนันตญา  สมบุญโภชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
891
เด็กชายอนาวิล  อิสลาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงอภิชญา  ใจการุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงอภิชา  อินทรพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงอภิญญา  แสงเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
895
เด็กชายอภิยศ  ชำนาญหมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงอภิสรา  หวังตระกูลดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงอมรา  แพทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงอมราวดี  งามดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงอรกานต์  ไค่นุ่นภา
ป.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงอรปรีญา  พินิจเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงอรรัมภา  ราชประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงอริสรา  จั่นบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงอลิสดา  เหมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงอัจจิมา  เรือนไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงอัฐภิญญา  แก่นอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
906
เด็กชายอาณัฐชวินท์  เลิศไผ่รอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงอาทิตยา  อริยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
908
เด็กชายอาธิศักดิ์  สารีพุฒธนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงอาภาพัชญ์  อภิสิทธิ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงอารีรัตน์  โชชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงไอรินทร์  แจ่มขุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
912
เด็กชายเฮงเจริญ  พรวรรณพงศา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม