ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลรัตน์  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรกมล  เฉลิมวิริยะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
3
เด็กชายกัลยกฤต  อยู่พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
4
เด็กชายกีรดิต  บุุญกาญจน์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงเกษราภรณ์  กองสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจรรยาพร  สุวรรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจิรภิญญา  ส้มแป้น
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
คณิตประถม
8
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  วุ้นบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
9
เด็กหญิงชญาดา  หวันชิดนาย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
10
เด็กชายณภัทร  แก้วชู
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
11
เด็กหญิงณิชกานต์  ว่องเจริญพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงเตชินี  โรจน์พลากร
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
13
เด็กหญิงถิรพร  สมเขาใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
คณิตประถม
14
เด็กหญิงธนัชพร  ดีด้วง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงธัญพิชชา  จิตต์เส้ง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงธัญลักษณ์  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงธีรภัทร  เพชรรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
18
เด็กชายนคเรศ  กังสุกุล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
19
เด็กชายนรบดี  กังสุกุล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
20
เด็กชายนิติกรณ์  กังสุกุล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
21
เด็กหญิงนีรนุช  เพชรชู
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
22
เด็กหญิงบงกช  ทิพย์เดช
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
23
เด็กชายปาณัสม์  เพชรเศรษฐ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงปิยะนุช  หมื่นสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
25
เด็กชายปุรเชษฐ์  วิชัยดิษฐ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงผกาสินี  แสนภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
คณิตประถม
27
เด็กหญิงพรรณิภา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
28
เด็กหญิงพรศิริ  สมเขาใหญ๋
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
29
เด็กหญิงพัชรยาภา  ใจห้าว
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฉิมมุสิก
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
31
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หนูคง
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
คณิตประถม
32
เด็กชายพีชญุตม์  ศรีสกุลสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
33
เด็กหญิงเพชรบงกช  มากทอง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
34
เด็กชายภานุวัฒน์  คล้ายพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงรวิสรา  ศรีรัชชะ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กลิ่นน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
37
เด็กหญิงเรวดี  เอกวัฒนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
38
เด็กหญิงศศิกาญจน์  ดอกจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงศศิวิมล  ใจห้าว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
40
เด็กชายสพล  เขาทอง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
41
เด็กหญิงสมัญญา  ภูรวัลย์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
42
เด็กชายสิรวิชญ์  อุดานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
43
เด็กหญิงสิรามล  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
44
เด็กหญิงสิริวิมล  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
45
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ล่องลอย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
46
เด็กหญิงอนันดา  ขจรวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
47
เด็กหญิงอนัสเซีย  โต๊ะสาน
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
48
เด็กหญิงอมรรัตน์  พรหมพิชิต
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
49
เด็กหญิงอลิษา  ไชยชำนาญ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
50
เด็กหญิงอังคณา  ขุนตรี
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงอัญชลีกร  กล่ินพยอมเกิด
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงอัญชิษฐา  พิมลศิริผล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
53
เด็กหญิงกชพรรณ  เมฆาระ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
54
เด็กชายกนกธร  ฤทธิภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีพนม
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
56
เด็กชายกมลทรัพย์  ทรัพย์มี
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงกรรสดากรณ์  พรหมแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงกวิษรา  อนุมาศ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
59
เด็กชายกษิดิ์เดช  ภารพบ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงกัญญาทิพย์  จาทอง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงกัณฐมณี  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เมืองด้วง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
63
เด็กชายกันตภพ  โชคอนันต์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงกันธิชา  ล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงกานต์สินี  ชีช้าง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
66
เด็กชายกิตติธร  โชติสวัสดิ์รักษา
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงเกศกมล  เฉลิมวิริยะวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงจันทร์จิรา  แซ่เล่า
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงจิรัฐิพร  หนูนวล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
70
เด็กชายชนน  อิสระวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงชนิตา  เพชรชู
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงชลดา  ซ้ายเส้ง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ใจห้าว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงชุตินันท์  สุขเกื้อ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
75
เด็กชายญาณวรุตฒ์  กลิ่นเมฆ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงฐิติพรรณ  รักมล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
77
เด็กชายณัฐกิตต์  สบเหมาะ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงณัฐฏธิดา  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงณัฐนรี  ราชจินดา
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
80
เด็กชายณัฐมนธ์  กำเนิดนพลักษณ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงตรีชฎา  เพชรสินธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงเทพธิดา  ประมล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
83
เด็กชายธณกฤต  ดวงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
84
เด็กชายธน  สืบสุพันธ์วงค์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
85
เด็กชายธนพร  ชุมชนะ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงธนัญญา  อินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
87
เด็กชายธนากรณ์  ชัยเภท
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
88
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุวรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
89
เด็กชายธันยกานต์  วิชัยดิษฐ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงนันท์นภัส  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงนาถนภา  สุขมี
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
92
เด็กชายนิลวัฒน์  สบเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงนิษิตา  คงทอง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงนูรฮูดา  หมันหลิน
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  จารุนัย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงปริชาติ  แปลกเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงปิ่นฤทัย  อนันตนานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
99
เด็กชายปิยนันท์  กังสุนันท์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงปิยพร  ไชยแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
101
เด็กชายปุณชญา  พรหมช่วย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงพชรวรรณ  กลิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงพรนภัส  พรหมคีรี
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
104
เด็กชายพัฒนพงษ์  ใจหมั้น
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธ์ประสงค์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงพัทรณีย์  หงภัทรคีรี
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
107
เด็กชายพิทยุตม์  ยอดพิจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงพิมลพา  กังสุกุล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงพิมวิมล  กำเหนิดทอง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงพิยดา  วิปุลากร
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
111
เด็กชายพิสิฐกร  สุนทรมัฏฐ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  คงอิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงภริดา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงภัทร์ชรินธรณ์  ขวัญทอง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงภัทรวดี  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงภัทราพร  คงโอ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
117
เด็กชายภานุวัฒน์  วงค์โคทอง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
118
เด็กชายภูริ  นาคกลัด
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงมีน  ณ เพ็ชรวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สังขจร
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงรุนนะดา  หวันหมุ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
122
เด็กชายวรัญชัย  วงศ์หมื่นพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
123
เด็กชายวันศิริ  เกิดด้วยทอง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
124
เด็กชายวัยริน  ใจห้าว
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงวาเลนติน่า  บุญปลอด
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงวิทนวิภา  แก้าอาชา
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงศิริพร  รอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงศิโรรัตน์  จันทร์ประไพ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงศุภนิดา  เรืองรุ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงศุภพิชญ์  เกื้อสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงสิริพัฒน์  พรหมเศษ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงสุกัลยา  ใจห้าว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
133
เด็กชายสุทธิภัทร  ช่วยเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
134
เด็กชายอนรรท  เนาว์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงอนัญลักษณ์  โยธารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงอนุธิดา  ศักดิ์สง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงอรนภา  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงอรปรียา  หะหนับ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงอลิษา  รัตนวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงอัจฉรา  บุญเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงอัสราภา  ธนูสิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงอารียา  ถนิมลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงไอยดา  เจิมธานี
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
144
เด็กหญิงกมลลักษณ์  อ้นทอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
145
เด็กชายกฤษฎา  พูดดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนใคร
คณิตประถม
146
เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงกันยรัตน์  นิคะ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงกานต์สินี  หมิดสะแหล้
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงกุลธิดา  ปาลีพิชัย
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
150
เด็กชายเกริกเกียรติ  หนูน้อย
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
151
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองทรง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเจา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงจุฑามาศ  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
153
เด็กชายเจนรบ  จรดิฐ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงฉัตรศิริ  ธรรมแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
155
เด็กหญิงชณิตา  แก้วฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงชุติมา  อนันต์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
157
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทัฬหกิจ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  คงยืน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
159
เด็กหญิงณัฐนรี  สินตุ้น
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
160
เด็กชายณัฐพงศ์  เกศโรจน์
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
คณิตประถม
161
เด็กหญิงณัฐวรา  จินดาพรรณ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
162
เด็กชายดิชพงศ์  มุสิกะ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงไดฮาน่า  ยีลาหมัด
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงทรรศมล  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
165
เด็กชายธณรัฐ  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
คณิตประถม
166
เด็กชายธนพัทธ์  อารยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงธนาธร  ภูมิมาศ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
168
เด็กหญิงนภสร  ขาวคง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงนรรัตน์  อินปิน
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
170
เด็กหญิงนลินทิพย์  ยิ้มคง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงบุณฑริกา  กูลระวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงเปรมสินีย์  จันทร์ชุม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงพรรณพัชร  พิศพรรณ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
174
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ้นทอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
175
เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  ตรีทศาลัย
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
176
เด็กหญิงภทรพร  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
177
เด็กชายภูมิภัทร  ไตรเมศร
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงยศุมา  ประยูรวิทย์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
179
เด็กหญิงรัชนีรมณ์  อิวิโส
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
คณิตประถม
180
เด็กหญิงรัญชนา  จันทร์จำปา
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
181
เด็กหญิงลักษิกา  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงวรรส์วิสาข์  แก้วฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงศรัญญา  แสนพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
184
เด็กชายศรัณย์ภัทร  นวลแก้ว
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
คณิตประถม
185
เด็กหญิงศุภิสรา  สามารถ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
คณิตประถม
186
เด็กชายสรวิศ  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเจา
คณิตประถม
187
เด็กหญิงสิรีธร  คมขำ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
188
เด็กชายสุชาครีย์  หลงจิ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงอริษา  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนใคร
คณิตประถม
190
เด็กหญิงอุบลวรรณ  เมืองนวด
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
191
นางสาวจิราพร  รอดภัย
ม.3
โรงเรียนวัดดอนใคร
คณิต ม.ต้น
192
นางสาววิภาวรรณ  คิดขยัน
ม.3
โรงเรียนวัดดอนใคร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
193
เด็กหญิงกชวรรณ  จามจุรี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
194
เด็กชายกษิดิศ  สมาด
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงกัญญาวัชร  วงษ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ดาระเดช
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงกีรดา  สมาด
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงเกษรา  ขนอม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงคัมภีรดา  เกิดปากแพรก
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงเจนจิรา  จันธุรส
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงชญานี  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงชมพูนุช  ชูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  รักด่านกลาง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงณัฐธิดา  นาคทุ่งเตา
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
205
เด็กชายณัฐวัตร  เฮงสกุล
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงธดากรณ์  ภู่เจริญวงศ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
207
เด็กชายธนพล  จงไกรจักร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงธัญชนก  วินเธอร์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงนัจจีว่า  ศาสนภิบาล
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงเนตรดาว  แกล้วทนงค์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงเบญจพร  ลือชา
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงปริฉัตร  คงกำเนิด
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงปริญญา  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงปาลิตา  ตรึกตรอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
215
เด็กชายปุณยกร  ชูเจริญ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงปุณยมาภรณ์  แซ่เลี้ยว
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
วิทย์ประถม
217
เด็กชายพงศธร  ด้วนเฝือ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนใคร
วิทย์ประถม
218
เด็กชายพลภัทร  ส้มแป้น
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงพิชชาภา  ตันเซ่ง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงพีรณัฐ  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงฟ้าใส  นวลวิลัย
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงภัทรสุดา  ฤทธิรงค์
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงภัทร์สุดา  ชุมคง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงภัทราวรรณ  คงวัดใหม่
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
225
เด็กชายภูธเนศ  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงมณฑิตา  เพชรทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงรสสุคนธ์  แก้วประชุม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
228
เด็กหญิงวรรณวิสา  โชติกะ
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงวันวิสาข์  ต่อม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงวิญญ์รวี  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
231
เด็กชายวิภู  เพ็งจันทร์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
232
เด็กชายวีรวิชญ์  โชติกะ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
233
เด็กชายศุภโชค  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงศุภมาส  ชาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
235
เด็กชายสถิระ  เชาว์สุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนใคร
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงสสิพิมพ์  ทองดำ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงสุธาสินี  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงสุธาสินี  ราชทอง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงอนัญญา  โต๊ะเปี้ย
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงอรวรา  ศิริสมบัติ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
241
เด็กชายอริญชย์  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงอิสิปรียา  จรจรัส
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
วิทย์ประถม