ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 7

ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกฤติญาณี  อัครไทยกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดู่
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤษดา  ที่รัก
ป.6
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
คณิตประถม
3
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภายสันใจ
ป.6
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจรวยพร  ศาลาแดง
ป.6
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงชนิสรา  นวลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดู่
คณิตประถม
6
เด็กชายชลกันต์  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง
คณิตประถม
7
เด็กชายณัฐกร  ทับที
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดู่
คณิตประถม
8
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเที่ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดู่
คณิตประถม
9
เด็กหญิงธัญชนก  พิมพ์นาง
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงธัญญรัตน์  โมสืบแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดู่
คณิตประถม
11
เด็กหญิงธันยมัย  ทับไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง
คณิตประถม
12
เด็กชายนันทวัฒน์  แมตเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดู่
คณิตประถม
13
เด็กชายบวรรัตน์  เทียมทัน
ป.6
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
คณิตประถม
14
เด็กชายปิยกรณ์  ประทุมตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดู่
คณิตประถม
15
เด็กหญิงพรนิภา  เห็มจันทร์
ป.6
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงพัชราพร  โพธิ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงภัทราวรรณ  ทองดา
ป.6
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
คณิตประถม
18
เด็กชายภานุวัฒน์  เทพวงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง
คณิตประถม
19
เด็กชายราชนิกุล  หลวงนันท์
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงวนิดา  สุดธรรม
ป.6
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
คณิตประถม
21
เด็กชายวรนิล  หว่างเชื้อ
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงวรัญญา  ปัการะโต
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงวิสาขา  โมราวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดู่
คณิตประถม
25
เด็กชายสิทธิชัย  ชุมภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดู่
คณิตประถม
26
เด็กชายสิทธินันท์  พาหะซา
ป.6
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
คณิตประถม
27
เด็กหญิงสุวนันท์  เขื่อนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดู่
คณิตประถม
28
เด็กหญิงอนุสรา  ปะการะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง
คณิตประถม
29
เด็กชายอมิตพันธ์  กอนพ่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดู่
คณิตประถม
30
เด็กหญิงอริษา  ใสยาเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง
คณิตประถม
31
เด็กชายอิธิพล  ดาดี
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 7

ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
32
นายปฏิภาณ  ประโมทุกัง
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนยอ
คณิต ม.ต้น
33
นางสาวปานชีวา  แกล้วกล้า
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนยอ
คณิต ม.ต้น
34
นายวุฒินันท์  สุดขำ
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนยอ
คณิต ม.ต้น
35
นางสาวสโรชา  เชิงจอหอ
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ
คณิต ม.ต้น
36
นางสาวอารดา  สุดขำ
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนยอ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 7

ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
37
เด็กหญิงจุฑาศินี  อาศัยนา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง
วิทย์ประถม