ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกนก  ธีระศักดิ์วิชยา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกกาญจน์  คำมาปัน
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลชนก  ปุระหล่า
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรกนก  กระฉอดนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรกนก  จันทร์วิเศษ
ป.3
โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรรณ์ติมา  พรแสน
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกฤตติพร  สุขจงวัฒนากุล
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตยชญ์  แก้วฝ่ายนอก
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤติกร  การงาน
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษฎากร  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญจนพร  บุญสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัลยา  บัวกอง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติชัย  แซมโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติพันธุ์  โพธิ์สำนัก
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
คณิตประถม
15
เด็กหญิงเกศสุดา  ละประโคน
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
คณิตประถม
16
เด็กหญิงเกษร  พิมพ์กลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
17
เด็กชายคมกริช  ถอนอก
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
คณิตประถม
18
เด็กชายจอมคน  แก้วฝ่ายนอก
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
19
เด็กชายจักรกฤษณ์  สิงห์โคตร
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
20
เด็กชายจักรรินทร์  มัตติตานัง
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิดาภา  สัตตบุตร
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิรปรียา  แทนรินทร์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
23
เด็กชายจิรโรจน์  กิตินนท์ธวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิราวรรณ  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจีรนันท์  เณรสุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจีรนันท์  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจีรภา  ศรีวิชา
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจุฑามาศ  วารินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แผลงนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงเจติณันดา  พัฒนพงศ์สันติ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงเจนจิรา  เสาโมกข์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
คณิตประถม
32
เด็กชายเจษฎา  ทองบัวลา
ป.5
โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชญานิศ  ชาวสวน
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชฎาภรณ์  นามวงษ์
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชนัญธิดา  ไลนอก
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนากรณ์  ยิ่งปรางค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชนานันท์  ด่านลำมะจาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชยุดา  รอดวินิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
คณิตประถม
39
เด็กชายชลธร  จ่าคำ
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชลธิชา  คงเกษม
ป.5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชลธิชา  ประหลาดเนตร
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชลิดา  แข็งขัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เข็มแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชัชนันท์  ล้ออำนวยเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชัญญา  โฆสิกุล
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชาลิสา  กาเวสูง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
47
เด็กชายชุติพล  ปากหวาน
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
คณิตประถม
48
เด็กหญิงญาณิศา  นาคาแก้ว
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีประภานิมิต
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงญาดา  อินธิราช
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงญารินดา  แก้วบัว
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงฐิตาพร  ซาเฮ้า
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงฐิตินันท์  สุริยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงฐิติมา  ฤทธิมนตรี
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พลทามูล
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
56
เด็กชายฐิติวัฒน์  ทองนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
57
เด็กชายฐิติศักดิ์  ดวงเพ็ชรแสง
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
58
เด็กชายณพลเทพ  แข็งขัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
59
เด็กชายณภัทร  เนตรกลาง
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
60
เด็กชายณภัทร  สัตตบุตร
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
61
เด็กชายณภัทร  หลวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านสีสุก
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัชญา  จัดนอก
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์  ศรีไชยวาน
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐกิตติ์  เข็มตรง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐชา  มีระหันนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐญา  วุ้นประสิทธิ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐฏชญาดา  ตรีวิวัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมมานอก
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณัฐธิชา  จ่าคิ้ม
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฐนรี  จำชาติ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐนิช  รักสุจริต
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
72
เด็กชายณัฐภูมิ  แน่นพิมาย
ป.5
โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง
คณิตประถม
73
เด็กชายณัฐวัฒน์  พิณโพธิ์
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
74
เด็กชายณัฐวุฒิ  ถ้ำกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
75
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเพียง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณัฐศิริ  ธุระธรรม
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณิชา  กับไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
78
เด็กชายดนัยวัฒน์  ปั้นงาม
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงดวงฤทัย  มโนรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
80
เด็กชายเดชาวัฒน์  พุดลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงตะวัน  คงสมพร
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
คณิตประถม
82
เด็กชายทนุธรรม  ใจชอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงทิฆัมพร  รอดวินิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
คณิตประถม
84
เด็กชายทินภัทร  ทองดีนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  จัดนอก
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
86
เด็กชายธนบดี  คุ้มสมบัติ
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
87
เด็กชายธนพล  จันทะคัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
88
เด็กชายธนภัทร  เถื่อนแก้วสิงห์
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธนวรรณ  ขอมีกลาง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
90
เด็กชายธนาคาร  สีนอก
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
คณิตประถม
91
เด็กชายธรรมเชษฐ์  ชมรุ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสีสุก
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธรรมสรณ์  พรมสายออ
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สงสุรีย์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
คณิตประถม
94
เด็กหญิงธันยพร  นิลนนท์
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองดีนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงธิดาวัลย์  สาอุตม์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
97
เด็กชายธิตินันท์  วรรณปะเก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
98
เด็กชายธินกร  คุ้มกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
99
เด็กชายธีรนพ  น้อยบัวทิพย์
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
คณิตประถม
100
เด็กชายธีรนัย  น้อยบัวทิพย์
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
คณิตประถม
101
เด็กชายธีรพงษ์  โคตรมงคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสีสุก
คณิตประถม
102
เด็กชายธีรภัทร  เดชไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนัฐกานต์  ทองเชื้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
คณิตประถม
104
เด็กหญิงนันท์นภัส  บรรดาศักด์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
คณิตประถม
105
เด็กหญิงนันท์นลิน  โนนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายนันทภพ  รัตนวิชัย
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิตประถม
107
เด็กชายนาวิน  ขวัญปา
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
คณิตประถม
108
เด็กหญิงน้ำทิพย์  กรวยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงนิภาพร  ประวันนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงนิศารัตน์  พิทักษ์รัตนากร
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงนุชศรา  เสนาะสังข์
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
112
เด็กชายเนรัญชลา  ขนันไทย
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงบุษยา  แซ่อือ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงเบญจมาศ  หลวงพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
คณิตประถม
115
เด็กหญิงเบญญาภา  บัวโพธิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
คณิตประถม
116
เด็กชายปฏิวัติ  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปนัดดา  รัศมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
118
เด็กหญิงปภัชญา  ศรีสร้างคอม
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงปภัสสร  แข็งขัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
120
เด็กหญิงประภัสสร  น้อยตำแย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงปราณปริยา  ช่างปลูก
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
คณิตประถม
122
เด็กหญิงปรารถนา  มุ่งกรองกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงปริยากร  จริงสันเทียะ
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปรียาภรณ์  นวลสีดา
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงปวันรัตน์  ตอนนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปวีณา  พละชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
คณิตประถม
127
เด็กชายปัญญา  พูลเกษม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงปัญญากร  ชัยอมรนุกูล
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงปัญญาพร  ชัยอมรนุกูล
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปัญญาพร  ดวงศรี
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
131
เด็กหญิงปัณณพร  จำเกาะ
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
คณิตประถม
132
เด็กหญิงปิยธิดา  พิงไธสง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงปิยธิดา  สุขมล
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงปิยะนันท์  ไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
คณิตประถม
135
เด็กชายพงศกร  จำปาหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
คณิตประถม
136
เด็กชายพงศธร  อ้นนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงพรทิพย์  จาบวิหค
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพรรณธิภา  ฤทธิ์สนธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพรสวรรค์  ทิพมล
ป.5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
140
เด็กชายพัชรพล  ไพรราม
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพัชราภา  เสนาคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
142
เด็กหญิงพัชรินทร์  อุปมานะ
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เล่ห์กล
ป.5
โรงเรียนบ้านสีสุก
คณิตประถม
144
เด็กชายพันธกานต์  พันธ์วัง
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงพิชชาภา  ชาวสวน
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพิชญธิดา  สียางนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
147
เด็กหญิงพิชญ์สินีย์  วังหอม
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงพิชญากร  รวมพลพรมราช
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิตประถม
149
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชนยุทธ
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รวมพลพรมราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิตประถม
151
เด็กหญิงพิมพ์ณภัส  อัตตะโน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
คณิตประถม
152
เด็กหญิงพิยดา  โคตรศักดา
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม
คณิตประถม
153
เด็กหญิงพิยดา  นามโยธา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงพิยดา  พุ่มนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
คณิตประถม
155
เด็กหญิงพิยดา  แสนลือชา
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงพิลดา  ม่วงราม
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
คณิตประถม
157
เด็กหญิงพีรดา  มีเทียน
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
158
เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วเนตร
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
159
เด็กชายพีระพัฒน์  วงษ์บุญมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
160
เด็กหญิงพุทธิวรรณ  ทองนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
161
เด็กหญิงเพียงพร  พระพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงแพรวพร  ทรงศิริเลิศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงภคพร  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
164
เด็กชายภากร  สัตนาโค
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม
คณิตประถม
165
เด็กชายภานุพงศ์  หมอยา
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิตประถม
166
เด็กชายภีรปวิช  พานนท์
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
167
เด็กชายภูมิภัทร  พรมหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิตประถม
168
เด็กชายภูมิรพี  หึกขุนทด
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
169
เด็กชายภูริณัฐ  หลายทวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงภูริณี  พิมายนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
171
เด็กชายภูวดล  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
172
เด็กหญิงมนัญชยา  สมน้อย
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
173
เด็กชายมนัสชัย  เครือบนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
174
เด็กหญิงเมธการณ์  บรรดาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
คณิตประถม
175
เด็กหญิงยศวดี  ยะคำแจ้
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายยสินทร  กระบวนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
177
เด็กชายรชฎ  ศรีฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
178
เด็กชายรวิพล  น้อยสิม
ป.5
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
179
เด็กชายรัชตะ  นาสวาสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
180
เด็กหญิงรัตนภรณ์  หารี
ป.6
โรงเรียนบ้านสีสุก
คณิตประถม
181
เด็กชายรัถติพงษ์  รุ้งพิมาย
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
คณิตประถม
182
เด็กชายราชศักดิ์  เนียมไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
183
เด็กหญิงรุ่งนภา  ชุ่มกมล
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
คณิตประถม
184
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรมหมอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
185
เด็กชายวณัฐพงศ์  คำชู
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
186
เด็กชายวรพจน์  กอหญ้ากลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
คณิตประถม
187
เด็กหญิงวรรณิตา  ผกามาศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
188
เด็กชายวราเทพ  คลังนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
คณิตประถม
189
เด็กหญิงวรารัตน์  ปั้นนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงวัชรินทร์  นินทสิงห์
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
191
เด็กชายวัฒนชัย  ทองพรม
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
192
เด็กชายวัฒน์ศิวะ  พลที
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงวัลลภา  พูนสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
194
เด็กชายวายุ  ประจิตร
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
195
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  รัตนอนันต์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
196
เด็กหญิงวิสาขา  พินิจสกุล
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
197
เด็กชายวีรกิจ  เหวชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
198
เด็กหญิงศรสวรรค์  กุลวิเศษ
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
คณิตประถม
199
เด็กหญิงศรัณย์พร  ยอดตา
ป.6
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
คณิตประถม
200
เด็กชายศรายุทธ  นามตะคุ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
คณิตประถม
201
เด็กหญิงศรีสุรางค์  พันธ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
202
เด็กหญิงศศิวรดา  ชิมโพธิ์คลัง
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
203
เด็กหญิงศศิวิมล  สุขนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
204
เด็กหญิงศิริญากร  ภิรมย์
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
205
เด็กหญิงศิริธันวา  อินอุ่นโชติ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
206
เด็กหญิงศิริประภา  บุญธรรมมา
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงศิริวรรณ  หมั่นกลาง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
208
เด็กชายศุภกร  ดอนอีง้อง
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
คณิตประถม
209
เด็กหญิงศุภกาญจน์  เพ็ญเกาะ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
210
เด็กชายศุภชัย  จำปากอน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงศุภรัตน์  โยนจุตรัส
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
212
เด็กหญิงศุภลักษณ์  โนนโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
คณิตประถม
213
เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ไขกลางดอน
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
214
เด็กชายสรายุทธ  บุตรเรือง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
215
เด็กชายสฤษฎ์ภพ  ศรีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
216
เด็กหญิงสลาสินี  จงผาดกลาง
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
217
เด็กหญิงสสิภา  เสนามนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิตประถม
218
เด็กชายสิทธิพร  วรรณประเขา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
คณิตประถม
219
เด็กชายสิทธิศักดิ์  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
220
เด็กหญิงสิริลักษณ์  กรวยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
คณิตประถม
221
เด็กหญิงสิริวิลาสลักษณ์  จัตุรัส
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
222
เด็กหญิงสุกัญญา  กิ่งนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
223
เด็กหญิงสุธาทิพย์  อุ่นนอก
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
224
เด็กหญิงสุธิดา  แซ่อิ๋ว
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
225
เด็กหญิงสุธิดา  สารเฉวต
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
226
เด็กชายสุธิวัฒน์  ประทุมแสง
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
227
เด็กหญิงสุนิษา  ขวัญกลาง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
228
เด็กชายสุภกิต  เลิกนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
229
เด็กหญิงสุภัชชา  ศิริรุ่งชัยชาญ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
230
เด็กหญิงสุภัสสรา  ไวยสุณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
231
เด็กหญิงสุภาพร  โกจินอก
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
232
เด็กหญิงสุรวดี  แจ้งไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
คณิตประถม
233
เด็กหญิงสุรัสวดี  มาตรนอก
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงสุวรรณธารา  ตรีวัฒนานนท์
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
235
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มุ่งปั่นกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
คณิตประถม
236
เด็กชายอดิศร  เที่ยงสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
คณิตประถม
237
เด็กหญิงอภัชญานันท์  กุยวาปี
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
238
เด็กหญิงอภัสรา  ประดู่ดำ
ป.3
โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม
คณิตประถม
239
เด็กหญิงอภิญญา  เหมือนวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสีสุก
คณิตประถม
240
เด็กชายอภิรักษ์  สุวรรณบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม
คณิตประถม
241
เด็กชายอภิสิทธิ์  ดวงพายัพ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
242
เด็กหญิงอรญา  รักงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
คณิตประถม
243
เด็กหญิงอรณิชา  ฉัตรวงศ์วาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงอรทัย  คล่องการ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
คณิตประถม
245
เด็กหญิงอรนิดา  วงษาเทียม
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงอรนิภา  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง
คณิตประถม
247
เด็กชายอรรถพันธ์  นาชัย
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
248
เด็กชายอลงกร  หมั่นการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
249
เด็กชายอัสนี  ข้องนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
คณิตประถม
250
เด็กหญิงอาทิตยา  เสนาคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
251
เด็กชายอาภากรณ์  หาญนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิตประถม
252
เด็กหญิงอารียา  มานุ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
คณิตประถม
253
เด็กชายเอกราช  ประคำนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
คณิตประถม
254
เด็กหญิงไอลดา  ดีสวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กหญิงกชกร  สัตยเขต
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงกนกวรรณ  โยลิบุตร
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงกมลพร  นิลโท
ม.1
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายกฤติเดช  วรรณพงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงกฤษณา  ชิณวงษ์
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงกัณทิมา  ศุภพินิจ
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงกัลยกร  ขอมีกลาง
ม.2
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงกัลยาณี  ประโลมจิตร์
ม.1
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงกาญจนา  พาหลง
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงกิตติยา  ดอมไธสง
ม.1
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงกุลธิดา  อุทัยคำ
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ทันตภิรมย์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงเกวลิน  มณฑาทิพย์
ม.1
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  จันทร์ภิรมย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงจิราภรณ์  กวดนอก
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงจุรีรัตน์  แก้วนอก
ม.2
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงจุไลรัตน์  จำนงนอก
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงเจนจิรา  ยอดสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
273
นางสาวเจนจิรา  อัปปะมะโห
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงชลกร  ชัชวาลย์
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์อามมาตย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงชลลดา  กิ่งนอก
ม.3
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงชุดาภา  สีทาวงษา
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โฉมทอง
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงชุติมา  จันทะคัด
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงฑิฆัมพร  โตสารเดช
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายณฐวรรธน์  เปลี่ยนนอก
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ไพราม
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายณัฐพงษ์  ทุมนานอก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายณัฐพล  เจริญวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงณัฐวดี  จิตรผล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงดาว  นามปัญญา
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงติณณา  สร้อยจิตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองดีนอก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายธนดล  เปรมอ่อน
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กหญิงธนภรณ์  อินทร์แขวน
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อาศัยเมือง
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายนนทวัฒน์  จงเพิ่มพูนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงนราวัลย์  บุตรตรี
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงนริศรา  เรื่อศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงนัฐฑิฌา  เชยสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายนาคิน  โจติ
ม.1
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงน้ำฝน  จงนอก
ม.2
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงนิภาพร  ลาเกิด
ม.1
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
299
นางสาวนุชจนา  อาจเนานนท์
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงนุชสรา  ลาดสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงเนตรนภา  แสงแสน
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงบงกช  การค้า
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
303
นายบุญรักษา  ชาติวัฒนสุคนธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงบุณยนุช  พิราโสภา
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
305
นางสาวบุษกร  บุญเกิด
ม.3
โรงเรียนบัวลาย
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุ่นอก
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงปนิดา  ทัพเจริญ
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงปรางค์  จำปามูล
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงปริญา  ช่างสาร
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญมา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงปวีณ์นุช  รูปดี
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงปัทมา  ชูชมกลิ่น
ม.3
โรงเรียนบัวลาย
คณิต ม.ต้น
313
นางสาวปัทมาพร  อินทบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงปิยรัตน์  พาบุดดา
ม.1
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงปิยะธิดา  เหลาอินทร์
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายพงษ์ฐกร  อุตส่าห์
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายพนมเทพ  หวังดีกลาง
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงพรนภา  ปลาสร้อย
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงพรรณิภา  จันทร์ศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงพรรัตน์  พรมมานอก
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
321
นางสาวพรวิภา  ถ้ำกลาง
ม.3
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงพัชรียา  ละครพล
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดาวขุนทด
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศาสตร์อริยกุล
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
325
เด็กหญิงพิมลมาศ  ปัญจนะ
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงพิยดา  สืบเทพ
ม.1
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงภัทรสุดา  โลหะปัต
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายภาณุวัฒน์  คำภาบุตร
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายภานุพงศ์  ดีนอก
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
330
นางสาวมณีรัตน์  ปฏิบัติ
ม.3
โรงเรียนบัวลาย
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงมัลณัฐสิริ  ผดุงวิริยะพาณิช
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงยสินทรา  มีเทียน
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงโยษิตา  สมน้อย
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงรดาลักษณ์  มีเทียน
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงรัชฎากร  สาอุตม์
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงรัญญารัตน์  โพธิ์ดี
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงรัฐภรณ์  จำปาเรือง
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงลักขณา  วุฒิธรรม
ม.3
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงวนิดา  กัญญาวัชยุวพงษ์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  เติมจิตร
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงวราภรณ์  โพธิ์นอก
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงวราภรณ์  วรรณสุข
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงวราภรณ์  เอี่ยมศรี
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงวริศรา  กองนอก
ม.1
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
345
นางสาววริศรา  ประสิทธิ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบัวลาย
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงวารีรัตน์  พรายลมูน
ม.1
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงวิกาลดา  ศุภมาสมงคล
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงวิชุดา  แซ่เซีย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงวิภาภรณ์  มิละวาน
ม.3
โรงเรียนบัวลาย
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงวิมลศิริ  วิชัยยา
ม.2
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงศกลรัตน์  นนท์แสน
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงศรัญญา  แจ้งไพร
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงศัสยมน  ปลั่งกลาง
ม.1
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงศิริพร  อินทร์สัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกิดนอก
ม.2
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงศิโรรัตน์  เอนกนงค์
ม.1
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายศุภกริช  พยุหะ
ม.1
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงสายฝน  เศษสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงสิรินญา  จันทกล
ม.1
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กหญิงสิรินทรา  กองนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงสิริยากร  การปลูก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงสุชาดา  มีสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงสุทธิชา  บุญมา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ไพดอน
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงสุภัสสร  ชัญถาวร
ม.1
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ยศดา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงสุภาวดี  ชาวสวน
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงสุภาวรรณ  บุปะโท
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  สมบัติไทย
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงสุวนันท์  แขสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงสุวรรณา  จันทศร
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงอติพร  มิ่งขน
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายอนุวัฒน์  รานอก
ม.1
โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงอนุสรา  ฉ่ำสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงอภัสนันท์  แดงสกุล
ม.2
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงอภิศรา  พลกลาง
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงอภิสรา  เป้าหัวดง
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญมา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงอมรรัตน์  กากแก้ว
ม.1
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงอมรรัตน์  นามมุลตรี
ม.1
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงอริสา  บุดดา
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงอัญชิสา  ประจิตร
ม.1
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงอารีรัตน์  แขกใจเย็น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายอุเทน  มากมูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงอุษมา  ดอกพิกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงเอมวิกา  แสงสุข
ม.3
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
387
เด็กหญิงกชกร  ทองสาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงกชวรรณ  ชีโพธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงกชามาส  เลิกนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านสีสุก
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงกนิษฐา  อวบสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงกมลชนก  ณรินทร์นอก
ป.6
โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงกรพันธ์  ชูเกาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงกฤติยาณี  เทียมกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงกัลติมา  ตมกลาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงกาญจนา  ใจมั่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
396
เด็กชายกิตติธัช  ดีนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
397
เด็กชายกิตติพศ  พลตะคุ
ป.5
โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงกิตติยา  เทพวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงกิตติยาพร  ทองจอก
ป.5
โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงกุลณัฐ  เติมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงกุสุมา  เพชรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
402
เด็กชายเกริกชัย  มัครมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงเกศมณี  รักสุจริต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงเกศราภรณ์  ช่างปลูก
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงขนิษฐา  ลาวะสี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงเขมิกา  ดงอามาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
407
เด็กชายคุณาธิป  สร้อยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงจตุพร  ศุภรตรีทิเพศ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงจันจิรา  ศรีวิชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงจารุวรรณ  ยังสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงจิรนันท์  พลราช
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงจิรภัทร์  ทองดีนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงจิระนันท์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงจิรัชยา  ปัญญาชนะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
415
เด็กชายจิราวัฒน์  กิตินนท์ธวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วหนองแสง
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
วิทย์ประถม
417
เด็กชายจุลจักร  จัดนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงเจียระไน  สนนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงฉัตรนลินญา  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงชฎาเดือน  บุ่นจันทึก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงชลกานต์  ทนปรางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
422
เด็กหญิงชลธิชา  เหลื่อมสีจันทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงชลลดา  รอญยุทธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงชลิดา  ผินนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง
วิทย์ประถม
425
เด็กชายชัยสิทธิ์  ส้มจะบก
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
426
เด็กชายชินวัตร  ทองดีนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
วิทย์ประถม
427
เด็กชายชิษณุพงษ์  มีทรัพย์ทวีกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงชุติมา  คนสนิท
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
429
เด็กชายเชิดสกุล  เชิดชู
ป.6
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงโชติมณี  ชินนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงฐิตาภา  วงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสีสุก
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงฐิติกร  ประจิตร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงฐิติวรรณ  ไพราม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
434
เด็กชายณภัทร  ทิมวังกุ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงณัชชา  นามวาสน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนวิชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โสมาศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงพรหมชารี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงณัฐกานต์  อุดนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงณัฐชา  จีระกรเรืองเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงณัฐธิดา  พลหาร
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลยราษฎร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
443
เด็กชายณัฐพงศ์  หมอยา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
วิทย์ประถม
444
เด็กชายณัฐวุฒิ  เม็งไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
วิทย์ประถม
445
เด็กชายทศวรรษ  รักงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงทิพยดา  ทองภูธร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายทิวทัศน์  จัดนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
448
เด็กชายทีปรกร  ตู้กลาง
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงธชพรรณ  บุญสาลี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
450
เด็กชายธนกร  คำสังหาร
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
วิทย์ประถม
451
เด็กชายธนกร  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง
วิทย์ประถม
452
เด็กชายธนเขตน์  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา
วิทย์ประถม
453
เด็กชายธนธรรศ  ภูมิพัศน์
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
454
เด็กชายธนพล  ฉกรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
วิทย์ประถม
455
เด็กชายธนพัฒน์  นานอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
456
เด็กชายธนวัฒน์  เครื่องสนุก
ป.6
โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
457
เด็กหญิงธนัญญา  กุลชะณาจารย์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
458
เด็กชายธนาธร  แก้วระหัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
459
เด็กชายธนาธาร  บุษย์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
วิทย์ประถม
460
เด็กชายธนาธิป  ไวไธสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
461
เด็กชายธัชพล  มีศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงธัญชนก  แสงลอย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  รักพงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงธัญลักษณ์  พันธ์อินทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงธิดารัตน์  หาญโก่ย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงธิดารัตน์  แหล้ป้อง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงธิราพร  กุงนอก
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
วิทย์ประถม
468
เด็กชายธีรพัฒน์  คงกระพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
469
เด็กชายธีรวัฒน์  พยัคฆศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงนนทิชา  รานอก
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
วิทย์ประถม
471
เด็กชายนภัสกร  ภักดีบาง
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงนราพร  นอกบุรี
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงนริศรา  ร่มรื่น
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงนวพร  สียางนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงนวมินทร์  ขวดทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
วิทย์ประถม
476
เด็กชายนัฐพงษ์  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
วิทย์ประถม
477
เด็กชายนันทวัฒน์  ค้าขาย
ป.6
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
วิทย์ประถม
478
เด็กชายนันทวุฒิ  ฉิมกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงนันทิกร  นากุดนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงนารีรัตน์  ยุทธกลาง
ป.6
โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงน้ำทิพย์  รุ่งสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงนิจิตรตรา  ธุระทำ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงนิโลบล  ณรงค์นอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงนุชรินทร์  ดวงมาลา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงบุญมณีรัตน์  ใกล้สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงบุรินรัตน์  เหลือล้ำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงเบญจกุล  แข็งขัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงเบญญา  เลิกนอก
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงเบญญาพร  นวมโคกสูง
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
490
เด็กชายปกรณ์  แก้วดอนรี
ป.6
โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา
วิทย์ประถม
491
เด็กชายปฏิภาณ  โพทา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
492
เด็กหญิงปณิสรา  ชัยนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงปนัดดา  เทียบกลาง
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงปนัดดา  บุญฮวด
ป.6
โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงปนัสยา  ก้อนสำโรง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงปนิดา  บ่าพิมาย
ป.5
โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงประไพรัตน์  คำมีศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงประภัสสร  มีศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงประภัสสร  สมัครค้า
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงประภาพร  สมเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
501
เด็กชายประวิทย์  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงปริชญา  สุขวรเวช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
503
เด็กชายปริญญา  เดชโนนสังข์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สนิทนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
505
เด็กชายปัญญาเลิศ  เชิดชู
ป.6
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงปัทฐมาภรณ์  ดีเม้น
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงปัทมา  บัวระภา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงปาริฉัตร  สายทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิ์พุฒ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงปาริชาติ  มาตรวังแสง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงปาลิตา  กิ่งนอก
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงปิยธิดา  หวังร่วมกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงปิยนุช  โคตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงปิยะมล  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงเปรมฤทัย  ทัดกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงพรทิพย์  หมั่นนา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงพรรณธิดา  ชาวโยธา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงพรสุดา  รุกไพรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงพรอำนวย  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปัจจัยยา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงพัชรี  ขาขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงพัชรี  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงพัณณิตา  วิชาเกวียน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงพานนะรินทน์  การปลูก
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
525
เด็กชายพิชิตชัย  นามมะเริง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปลั่งกลาง
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
527
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บรรจงเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
528
เด็กชายพิมพลอย  สุธรรมวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
529
เด็กชายพิสิษฐ์  ปติตังโข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
530
เด็กชายภัทร  มาตรวังแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงภัทรธิดา  อาศัยร่ม
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
วิทย์ประถม
532
เด็กชายภัทรภณ  พานิชนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงภาวิณี  สงวนรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
วิทย์ประถม
534
เด็กชายภาสกร  รอดวินิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงภิญญาพัธญ์  จำปา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
536
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  สุภัทโรบล
ป.4
โรงเรียนบ้านสีสุก
วิทย์ประถม
537
เด็กชายมณพิทักษ์  บูรณปรีชา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(อ.คง)
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองภูธร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงมาริษา  บรรจงโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงมาริสา  ทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สินปรุ
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงมินทร์ญาดา  แป้นปลื้ม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงมุกธิดา  หาญนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงเมษิณี  เจริญวงษ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
545
เด็กชายยงยศ  พูขุนทด
ป.3
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงยุพาพร  พาตา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงเยาวภา  ดาวกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงรัชนก  พวงทองหลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงรัญชิดา  เนินกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงรัดเกล้า  มีวงศ์สม
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงรัตนาพร  กัมปนาวราวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสีสุก
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงรัตนาวลี  ศรีเวียง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงรินลณี  พลนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงลักษมณ  ไตรศิวะกุล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงลัดดาว  วัศราติยานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงวนารี  ตั้งทรงเรือง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงวรรณภา  เทพนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงวรวรรณ  ชุมศรี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
559
เด็กชายวรวุฒิ  ศิริปี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงวรัชญา  นาสวาสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงวราพร  ทองจอก
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
562
เด็กหญิงวราภรณ์  บัวพรมมี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสถาพร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงวริศรา  อุ่นญาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
565
เด็กชายวศิณ  รัชวัตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงวิกานต์ดา  พุฒนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กชายวิทยา  ชอบการ
ป.6
โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงวิมลสิริ  บุญฮวด
ป.5
โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงวิลาวัลย์  ช่างปลูก
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงวีรภัทร  เดชสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงศศิกานต์  ศิลปชัยเสรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงศศิชา  ยอดเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงศศิธร  เต็มฐิติรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงศิรินญากร  ปุลา
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงศิริพรรณ  อ่อนตา
ป.6
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จำนงนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงศิริลักษณ์  อันแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านสีสุก
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงศิเรียม  ปุราตะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
วิทย์ประถม
579
เด็กชายศุภกรณ์  คำกอง
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ขาลนอก
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงสปัน  ปันจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
582
เด็กชายสมบูรณ์  ค้าสุกร
ป.6
โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
583
เด็กชายสรชัช  กิจไธสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงสรัลนุช  ทองสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
วิทย์ประถม
585
เด็กชายสราวุฒ  สุมารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสีสุก
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงสายชล  วัชระประทีป
ป.6
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงสิรินาถ  ชำระกิจ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงสุจารีย์  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงสุชัญญา  สารปา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงสุฑารัตน์  ตาปราบ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงสุดารัตน์  เขตสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงสุดารัตน์  จันโทวาท
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงสุดารัตน์  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีบท
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงสุทธิกรณ์  ทบวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงสุทัตตา  โกจินอก
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
597
เด็กหญิงสุทิตา  นำสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงสุพรรษา  พลแสน
ป.6
โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงสุพัตรา  ขำผา
ป.6
โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงสุภัชชา  สวัสดีพุทรา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
วิทย์ประถม
601
เด็กชายสุรศักดิ์  เตือนขุนทด
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
602
เด็กชายเสกสรรค์  บุญกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลอดสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงอโณชา  สัญจร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
605
เด็กชายอดิศัย  มานุ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงอธิติยา  คิดการ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
607
เด็กชายอธิวัฒน์  กิ่งนอก
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
608
เด็กชายอนุรักษ์  จันทเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
609
เด็กชายอนุวัฒน์  โบงูเหลือม
ป.5
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงอภัสรา  ตรวจนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
611
เด็กชายอภิรัฐ  รุ่งทะเล
ป.6
โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา
วิทย์ประถม
612
เด็กชายอภิสิทธิ์  พิริยะเกียรติสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงอรญา  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงอรทัย  ตัวสระเกษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงอรนิช  สุริยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงอรสา  บรรเทา
ป.5
โรงเรียนบ้านประคำ
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงอลิษา  ขุราษี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงอลิสา  ปินะถา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงอษมาภรณ์  สมบัติไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงอังศนา  ฤาหาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงอังสิริ  ยางเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านสีสุก
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงอัมราภรณ์  แก้วไพทูรย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงอาทิติยา  คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงอาริอาดนิ  พาพาดูดีส
ป.6
โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงอารีญา  เลิกนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านสีสุก
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงอารีย์ญา  พรหมสีทอง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
627
เด็กชายอิทธิพล  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกกระเบืื้องสามัคคี
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คิดการ
ป.3
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
629
เด็กชายอุดมศักดิ์  โพธิ์นอก
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงอุสารวี  ภมร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
631
เด็กชายเอกรินทร์  มีโคตรกอง
ป.5
โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา
วิทย์ประถม