ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 5

ณ โรงเรียนด่านขุนทด
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัลยากร  แสดขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกุลิสรา  แสดขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
คณิตประถม
3
เด็กชายณัฐวุฒิ  พาขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
คณิตประถม
4
เด็กชายสืบสกุลชัย  ไพจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
คณิตประถม