ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 4

ณ ห้องประชุม 1 /1 ชั้น 3 สพป.นม 4
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงฉัตรตรีญา  กมลศิริประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
คณิตประถม
2
เด็กชายธนภัทร  ศิริวงศ์ศาล
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงนวรัตน์  การินทร์รัตน์
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
4
เด็กชายนัทธภัทร  จักรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
คณิตประถม
5
เด็กชายปัณณวัฒน์  ยศจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงปัณนรัตน์  จิวะวิทูรกิจ
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
7
เด็กชายปุณยธิษณ์  จำรัสประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงพิชญาภา  ลบสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
คณิตประถม
9
เด็กชายพิทยุตม์  ผลพอตน
ป.3
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงภัฐธีรา  รัตนะคุณชัย
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
11
เด็กชายภัทรพล  ชาประชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
คณิตประถม
12
เด็กชายภูมิ  กสิพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงรุจิดา  พรชัยกิตติ์
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงวรัญญา  จินตนามณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
15
เด็กชายวรัญญู  เลาห์พงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงวริศรา  วัฒนศิริพงษ์
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงศุภานัน  จรัสเดชวิริยะ
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงสุพิชญา  สุขีณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงสุวพิชชา  ผลพอตน
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
20
เด็กชายองค์รัก  มาตย์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
21
เด็กชายอธิปัตย์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงอิสรีย์  เมฆแสงอรุณรุ่ง
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 4

ณ ห้องประชุม 1 /2 ชั้น 3 สพป.นม 4
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
23
เด็กหญิงกมลชนก  โมฆะรัตน์
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
24
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มหามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงกัลยาณ๊  แสงนารี
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
26
เด็กหญิงคัชฌาธิณี  ตะนัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงชไมพร  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
วิทย์ประถม
28
เด็กหญิงชาลิสา  สง่าประโคน
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
29
เด็กชายณัฐชานนท์  สวัสดิ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
30
เด็กหญิงณิชา  นันกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
วิทย์ประถม
31
เด็กหญิงดาริกาพร  บุญโสภา
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
32
เด็กหญิงบุณฑริกา  ติจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
วิทย์ประถม
33
เด็กหญิงปณิดา  ดูพันดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
วิทย์ประถม
34
เด็กหญิงปณิตา  ชุดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
35
เด็กชายปริญญา  ฟังสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
วิทย์ประถม
36
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เผือดจันทึก
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงปิยพัชร์  ศรีวงค์ธนาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
วิทย์ประถม
38
เด็กชายปุริม  รุจิเรก
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงพรทิพย์  ช่องตะคุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
วิทย์ประถม
40
เด็กหญิงพรรณนภา  วุฒิวงศ์กาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
วิทย์ประถม
41
เด็กหญิงภัทรภรณ์  ภูวนา
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
42
เด็กชายภาณุวิชย์  ลีระคร
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
43
เด็กชายภูธิป  ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
วิทย์ประถม
44
เด็กชายวิธวินท์  ขาวสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงศุภสุตา  ภัสสรภาคย์
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงสุภาวดี  แฟมไธสง
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
47
เด็กชายอธิป  หมื่นแสน
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงอริสา  คำภากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
วิทย์ประถม