ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 101 โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกอรวรรณ  กลัดสำเนียง
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรกนก  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรกมล  ยศม้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤศนวัต  ธรรมกาโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อันทะเกษ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เพียดสิงห์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กชายกิตติภูมิ  ขันตินุกูลธานนท์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตินรินทร์  ลวดกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกุลสตรี  ต่ำเกษม
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงขวัญกมล  ชูผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
11
เด็กหญิงคัธรินทร์  อาสานอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจณิชชา  แก้ววิริยะพงศ์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจิดาภา  พลไทย
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กชายชนะชล  ยุดีสำโรง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชรินรัตน์  รังกระโทก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชลพินท์ุ  สลับแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชลิตา  นวลนิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
คณิตประถม
18
เด็กชายญาณกร  กองจันทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
19
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไชยชิต
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงฑิฌาพร  วงษ์ศิริวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จูมคำ
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายณัฐพงษ์  ชยภพ
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงทิติยาพร  ศรดอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
24
เด็กชายธนดล  คนรู้
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงธนวรรณ  รัตนอุไร
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กชายธนวัฒน์  ไตรภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
คณิตประถม
27
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พลพงษ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงธัญชนก  หลักกอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
คณิตประถม
29
เด็กหญิงธัญญารัตน์  แจ่มกลาง
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
30
เด็กชายธีรภัทร  บุญทา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
31
เด็กชายนันท์นภัส  ขันทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
32
เด็กหญิงเนตรดาว  เรียบเรียง
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงปภาดา  เผด็จตะคุ
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงปรียาพร  มุ่งกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กชายปุณณพัฒน์  เหลืองวิจิตรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 102 โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเปรมยุดา  ฉัฐจิรัฐิติกาล
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงพรทิพย์  คงทอง
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
38
เด็กชายพลสิทธิ์  คุณาธร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
คณิตประถม
39
เด็กหญิงพัชพร  จูมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
40
เด็กหญิงพัณฑิกา  เรียบร้อย
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงพิชชากร  อ่ำกลาง
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
42
เด็กชายพิชญกฤต  เพียงกระโทก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงพิชญาภา  สุขวัลคุ์
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลุนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
คณิตประถม
45
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปักการะโถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
46
เด็กหญิงพิมลวรรณ  วรสัจจานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
47
เด็กหญิงแพรวิไล  สีคลัง
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญค้ำ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
49
เด็กชายภัทรพล  ดีสำโรง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
50
เด็กหญิงภัทรศยา  ปลิงกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงรัตนากร  พุทไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
คณิตประถม
52
เด็กชายวงศ์ปกรณ์  ใจปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
53
เด็กหญิงวรรณวลัย  วรรณวัฒน์
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงวัลลภา  จำปาเทศ
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
55
เด็กหญิงวิมลณัฐ  จู๋หมื่นไวย
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงศศิญากรณ์  เที่ยงไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
57
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ยิ้มกระโทก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงศิริประภา  สมบัติมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
59
เด็กหญิงศิริพร  เลียบกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
60
เด็กหญิงศุภิสรา  ภักดีมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
61
เด็กชายสิธา  เศรษฐาธิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
62
เด็กหญิงสุดารัตน์  หว่าจังหรีด
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงสุพัตทราณ์  พัชอัย
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงสุภิกา  หลอดกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
65
เด็กหญิงหยกเพชร  หย่นครบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
คณิตประถม
66
เด็กชายหริรักษ์  นนตะบุตร
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุนทรโรจน์
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงอนงค์พร  ศิริโพคานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
69
เด็กชายอนิรุทธิ์  บุตรหนองหว้า
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
คณิตประถม
70
เด็กหญิงอนุสรา  เว้าสำโรง
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 103 โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงอริสรา  กิจเพิ่มเกียรติ
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงอริสา  วันยะโส
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
73
เด็กหญิงเอเซีย  สุขขาวพงศ์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 104 โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
74
เด็กชายจิรวัตน์  บุญนาสำโรง
ม.3
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 105 โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
75
เด็กหญิงกนกกร  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงกฤตยา  นิกรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงกฤติยาพร  อภัยนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
79
เด็กชายกฤษณพงศ์  องค์การ
ป.6
โรงเรียนบ้านแชะ
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สันติสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงกัลปนัฎฐ์  ใจปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
82
เด็กชายกัลย์ยุทธพงษ์  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดวงเดือน
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงกาญจนภัฏ  แก้วแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ด่านกุลชัย
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงกิตติวรา  นวลสุธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงเกศสุดา  จินาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงขวัญชนก  หวังกล่อมกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
89
เด็กชายคณาธิป  วิชิตปรีชานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
90
เด็กชายคิมหันต์  น้อมกรานต์
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงจิตราภา  เรืองกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงจิรภัทร์ติยา  แสงบุญเรืองกุล
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
93
เด็กชายจิรวัฒน์  พิมพันธ์ุโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงชฎาพร  โกนกระโทก
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
95
เด็กชายชณาภัทร์  ณัชชวิชยานนท์
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงชนันภรณ์  แสงแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงชนิดาภา  พรหมกัลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงชนิดาภา  ภักดีมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงชนินาถ  คูประทุมศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงชวาลา  สมสร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงชัญณุตม์สา  เครือวัลย์
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
102
เด็กชายชินติสรรค์  โชติจิระอนันต์
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สระกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
104
เด็กชายชุติมันต์  ชอบสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงฐิตานันทร์  ประยูรหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงณยฎา  ช้อยกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดำกฤษฎา
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงณัฐกานต์  เสริมกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
109
เด็กชายณัฐทักษ์ดนัย  แหยงกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 106 โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
110
เด็กหญิงณัฐนันท์  แสนขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงณัฐนิชา  จิตต์จันทร์
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงณัฐพร  จิวอติวัณณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
113
เด็กชายณัฐพล  ผิวแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงณัฐรุจา  แก้วอำไพ
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงณัฐิดา  ยอดดำเนิน
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงณิรฌา  สมัครณรงค์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงณิษา  แสงบุญเรืองกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงดวงพร  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
119
เด็กชายต้นติกร  นาคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
120
เด็กชายทศพล  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงทิพย์พาพร  ชินกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงทิพวัลย์  กรุยกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
123
เด็กชายธนกฤต  เทพสีหนู
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงธนกาญจน์  ปรึกกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
125
เด็กชายธนชัย  คู่กระสัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงธนพร  จันมี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
127
เด็กชายธนภัทร  ปรึกกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
128
เด็กชายธนวัฒน์  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงธนาพร  ไตรฆ้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
130
เด็กชายธราเทพ  ยงศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
131
เด็กชายธราธร  สายทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงธัญจิรานนท์  คนรู้
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดวดกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงธันยภรณ์  บรรจงปรุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงธารทิพย์  อิ่มกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงนริศรา  ทรงบรรพต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงนลนีย์  วงศ์จิรารัชช์
ป.6
โรงเรียนบ้านแชะ
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงนลพรรณ  แก้วตะพาน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
139
เด็กชายนวพล  แอบผักแว่น
ป.6
โรงเรียนบ้านแชะ
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงนันทพิชช์  หมอจิตร
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงบุษกร  แก้วสระโมลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงบุษยรังศรี  ยันตะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
143
เด็กชายปฎิพัทธ์  แสงกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านแชะ
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงปฏิมา  สุวรรณสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 107 โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
145
เด็กชายปรเมธ  เปรมกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงประภาวัลย์  อบรมศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงปรียากร  คงเป็นนิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแชะ
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์น้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงปานชนก  แนมขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงปานชีวา  แนมขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงปิ่นมณี  ศรีโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงปิยมาส  วิไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงปุญธินันต์  โหกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงเปรมสินี  เสมกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงพรยุภา  จรัสพงศ์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงพัฒนาวรรณ  แก้ววิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  นามกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงพิชญ์สินี  คำผาบูรณปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รอกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงพิมพา  พันธ์ุจำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงแพรวพรรณราย  ทนจังหรีด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงภัคจิรา  เมฆกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงภัสส์มณฑ์  จันทองเดช
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
164
เด็กชายภาณุวัฒน์  จำปาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงภาวิณี  แววกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
166
เด็กชายภูผา  แสงบุญเรืองกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงมณีมาลา  ขันโยธา
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงมัณฑิรา  ทาเป็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงมานิกา  สงัดวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงมุฑิตา  โสมกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านแชะ
วิทย์ประถม
171
เด็กชายยุทธนา  ลาสุดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงยุวดี  แสงเพ็ง
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงเยาวพา  ฉลาดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงโยษิตา  ประจง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงรพีพรรณ  ผิวแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงรัชชา  วรรณภิระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
177
เด็กชายรัชชานนท์  นิ่มกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงรัตนภัทร  กลองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงลภัสรดา  แย้มสุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 108 โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
180
เด็กหญิงลลิภัทร  ชาเวียง
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
181
เด็กชายวงศกร  ถนัดธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านแชะ
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงวรัญญา  วัฒถียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแชะ
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงวราพร  เสริฐกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
184
เด็กชายวัชรพงศ์  ห่ามกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
185
เด็กชายวันชัย  ตรีวิริยกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
186
เด็กชายวีระพงษ์  ฉิมครบุรี
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงศรัณย์พร  ภู่ครบุรี
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงศศิภา  ธรรมศิริ
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
189
เด็กชายศักดิ์ชัย  บุญอารีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแชะ
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงศิโรรัตน์  คาทิพาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
191
เด็กชายศิวกร  เยื่องกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
192
เด็กชายสนธยา  วงค์เมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงสิริกร  ประจิแพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงสุกัญญา  เฉื่อยกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงสุกุลวดี  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
196
เด็กชายสุทธิภัทร  แทนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงสุรดารารัตน์  ศักดิ์สุริยวงศ์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงสุวรรณี  พลตะขบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วไพฑูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
200
เด็กชายอชิร  โคตรแสนลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงอนันตญา  อนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงอภิชญา  หวลกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านแชะ
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงอภิญญา  ผสมการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงอรพรรณ  เวกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงอัมพิชญ์ชา  เถาว์กลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม