ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 2

ณ อาคาร 4 (เฉลิมพระเกียรติ) ชั้น 1 ห้อง 411 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกฤติกา  จันทร
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤษณะ  แก้วชู
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษดนัย  ปัญญารัตนานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสมพิมาย
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
5
เด็กชายการัณย์ภัทร  วาปีทะ
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกุลณัฐ  จี๋คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกุลธิดา  อธิพรหม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีอำพล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
คณิตประถม
9
เด็กชายจิรายุทธ  เขม้นเขตรกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
10
เด็กชายเจนณรงค์  ภูดวงจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชลิดา  ทิศกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงฐิติมา  สุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
13
เด็กชายณัฐพล  นาคพะเนาว์
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงทัธธิดา  ชูคำ
ป.6
โรงเรียนไทรทอง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงธนัชชา  ฉันทะกลาง
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงธัณย์นิชา  พรมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพระนารายณ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงธีรพร  แก้วกระโทก
ป.6
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
คณิตประถม
18
เด็กชายนราธิป  ศรีหาบุญทัน
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงนฤมล  ประทุมทอด
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
20
เด็กชายเนติธร  พินิจด้วง
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
21
เด็กหญิงปลายฟ้า  ปาสารีกัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
คณิตประถม
22
เด็กชายปวริศ  เขม้นเขตรกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
23
เด็กชายพงศธร  กิ่งไผ่ล้อม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
คณิตประถม
24
เด็กหญิงพิชชา  แอบทองหลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
25
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  สอนจันทึก
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงภคพร  บัวภา
ป.5
โรงเรียนบ้านพระนารายณ์
คณิตประถม
27
เด็กชายวชิรวิทย์  จักสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทินกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
29
เด็กชายวรวิช  ปักเกษม
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
30
เด็กหญิงวัลนิภา  จันละออ
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
31
เด็กหญิงวิไลรุ่ง  ธงกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงสใบทิพย์  พืชทองหลาง
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงสลิลทิพย์  อิญบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
คณิตประถม
34
เด็กหญิงสัจจพร  ทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
35
เด็กชายสิทธิชัย  สิงห์ขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 2

ณ อาคาร 4 (เฉลิมพระเกียรติ) ชั้น 1 ห้อง 412 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายสิรภพ  พิลาแดง
ป.6
โรงเรียนไทรทอง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  สอนามา
ป.4
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงสุมิตา  สร้อยมาลัย
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงอภิสรา  โคตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
คณิตประถม
40
เด็กหญิงอรวรรณ์  นนท์กระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
41
เด็กชายอัครชัย  คงสีลา
ป.5
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงอัญชิสา  ทิศกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงอัญญาลักษณ์  บุตรชานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านพระนารายณ์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงอัมพร  เบี้ยกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านละกอ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 2

ณ อาคาร 4 (เฉลิมพระเกียรติ) ชั้น 2 ห้อง 421 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
45
เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  หมอสุด
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงกัลยากรณ์  กิ่งเกษ
ป.6
โรงเรียนไทรทอง
วิทย์ประถม
47
เด็กชายกิตติธัช  บ่อพิมาย
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงกิริยา  แก้วพินึก
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงคนดี  พงษ์สีดา
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
50
เด็กชายคุณากร  ปิตาละเต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงจณิสตา  เจิมจันทึก
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนพะไล
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงจิรนันท์  พลหลง
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงจิรภา  จันทร์แวง
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงจิรัฎชญา  เจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงจิราพร  ทิศกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์แทน
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงจุรีรัตน์  ท้องพิมาย
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงเจนลนี  ศรีทัด
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงชญาดา  ฉลาดกลาง
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงชนนิกาานต์  มณฑา
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
61
เด็กชายชนาธิป  พุทไธสง
ป.6
โรงเรียนไทรทอง
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงชลธิชา  โจมกลาง
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงชลิตา  สืบบ้าน
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงชุดาพร  คืบขุนทด
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงญาณิศา  ถ้ำกระโทก
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงญาสุมิญทร์  เทียมกระโทก
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงณัฐพร  ทิศกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
วิทย์ประถม
68
เด็กชายณัฐพีระ  พงษ์ใหม่
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงณิชนาฏ  ดีมูล
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงทวิติยา  หงวนไธสง
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงทิพรัตน์  นันกระโทก
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
72
เด็กชายธนกฤต  อาศัยป่า
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
วิทย์ประถม
73
เด็กชายธนชัย  จันทะเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนทอง
วิทย์ประถม
74
เด็กชายธนพล  กลั่นสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนพะไล
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงธนัชพร  ภูคำศักดิ์
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงธมลวรรณ  กลางสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทอง
วิทย์ประถม
77
เด็กชายธัชธรรม  อนันธศิริ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วิทย์ประถม
78
เด็กชายธิติ  โพธิ์ขำ
ป.6
โรงเรียนไทรทอง
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงนริศรา  ปราบงูเหลือม
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 2

ณ อาคาร 4 (เฉลิมพระเกียรติ) ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
80
เด็กหญิงนิรมล  ทับทิมกลาง
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
81
เด็กชายนิรุช  กุลสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านพระนารายณ์
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงนิศาชล  ทิศกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
วิทย์ประถม
83
เด็กชายบุญญฤทธิ์  เที่ยงกระโทก
ป.6
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงเบญญาภา  สร้อยทองหลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงเบญญาภา  เสนาคลัง
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงปภัสรา  คาวะโล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทอง
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงปริยาภรณ์  สุนนนาม
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงปริศนา  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงปิยะรัตน์  นนชัย
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
90
เด็กชายปุรวัตร  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
91
เด็กชายพงศธร  วันชา
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงพรทิพย์  อึ้งเวชยันต์
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชาญเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงพัชราภา  หนูใหม่
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงพิยดา  บุญสร้าง
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงพิยดา  รอดเที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทุมสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงภคมน  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทอง
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงภูริชญา  สุภาษิต
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
100
เด็กชายภูรินทรรัชน์  รัตน์ใหม่
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
101
เด็กชายภูริภพ  ปิยะชาติ
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
102
เด็กชายมรรครินทร  หันเสมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
วิทย์ประถม
103
เด็กชายมินธาดา  เปลกไธสง
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
104
เด็กชายเมธาพร  เกียรติวีราภรณ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงโยธิกา  ภาระโข
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงรินธิรา  ครุณรัมย์
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปลั่งกลาง
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงลลิดา  มูลตรี
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
109
เด็กชายวงศกร  เพ็ชร์พล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนพะไล
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงวนิดา  พลพิพัฒนะกุล
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงวรรณรดา  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนไทรทอง
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงวิกาญดา  มนทองหลาง
ป.5
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงวิกานดา  เถียงกระโทก
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงวิภาดา  นากุดนอก
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 2

ณ อาคาร 4 (เฉลิมพระเกียรติ) ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
115
เด็กชายวุฒิชัย  จูมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนพะไล
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงศศิวิมล  ชนะไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทอง
วิทย์ประถม
117
เด็กชายศิริชัย  บังกระโทก
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงศิริพร  ทองเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทอง
วิทย์ประถม
119
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีนาม
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
120
เด็กชายสวิตต์  ทิศกระโทก
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
121
เด็กชายสหรัฐ  กลางสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนทอง
วิทย์ประถม
122
เด็กชายสิทธิพงษ์  ทิศกระโทก
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
123
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านพระนารายณ์
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงสิริมา  โล่ห์คำ
ป.6
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงสุจิตตา  เตชะโคบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนทอง
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงสุธาสินี  เจียมชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงสุธิชา  ทับกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงสุพรรษา  พลเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนทอง
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงสุภาพร  เสสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนทอง
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงโสภิตนภา  กลับกลาง
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงหรรษา  ขำมี
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงอภิชญา  เขียวมะดัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนพะไล
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงอภิชญา  ทิศกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงอัจฉรา  ปุคริต
ป.5
โรงเรียนบ้านพระนารายณ์
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงอัญมณี  ดาสี
ป.6
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงอาริสา  จัดกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนพะไล
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงอารียารัตน์  จิตไธสง
ป.6
โรงเรียนไทรทอง
วิทย์ประถม
138
เด็กชายเอกรัตน์  นาคดี
ป.6
โรงเรียนบ้านละกอ
วิทย์ประถม