ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/7 อาคารบุษกร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมนียา  ขอนพุดซา
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  แฉ่งสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
3
เด็กชายกรวิชญ์  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤต  พัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตภาส  วิมลเศรษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตเมธ  พรหมทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตเมธ  ริยะจันทร์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกฤตาภรณ์  ภูมิผิว
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกฤษณา  วรรณทอง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
10
เด็กชายกษิดิศ  แสงฮาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาพร  กิจสมัคร
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหมรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัณฐิกา  เพ็ชรใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปาละสาร
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัษณาวี  ชุณหวิกสิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
16
เด็กชายกาจพล  บดิกาญจน์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยี่นาง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกานต์สินี  เอื้ออาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตติธัช  ทองเถื่อน
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตติธัช  หงส์ชู
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
21
เด็กชายกิตตินันท์  ยะสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายกิตติภณ  โธตินอก
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
23
เด็กชายกิตติภพ  พ่วงจีน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกิตติ์รวี  รุ่งรัศมีธนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
25
เด็กชายกีรติ  มีชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
26
เด็กชายกุลภัทร์  จุลฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกุลภัสสร์  แก้วขุนทด
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกุลรดา  เก่งนอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงเกสรา  ดาสันทัด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
30
เด็กชายเกียรติวรศักดิ์  แสงเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงโกลัญญา  แก้วยงกฎ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงขนิษฐา  นิธิธนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงขนิษฐา  อธิราษเทวิทร์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
34
เด็กหญิงขวัญจิรา  จัดจ้าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงเขมสิริ  ตั้งใจสุจริตกุล
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.3/7 อาคารบุษกร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคัมภีรภาพ  ดวงดี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
37
เด็กชายคิริวัฒน์  มังตะคุ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจรัญญา  วิจิตรชาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
39
เด็กชายจักรกฤษ์  โพธิแสง
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจันทวรรณ  หลุมทอง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
41
เด็กชายจารุวัฒน์  ลิ้มสุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจิณัฏฐ์ตา  ศรีอนันต์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจิตตา  สาธร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจิตภินันท์  พงศ์กิตติพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
45
เด็กชายจิตรภาณุ  น่วมนิ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจินดารัตน์  เลิศคุณลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจิรภัทร  ทุมมนันท์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจิรภิญญา  โทนสิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
49
เด็กชายจิรภิภัฐร์  ธนาภัทรชัยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองดีนอก
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจิรัชญา  สันทัดพร้อม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
52
เด็กชายจิรายุ  ทรัพย์มาก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจีรันดา  ฝ่ายทะแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงเจณิสตา  กองประชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
55
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ช่วยเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงเจตนิฟิฐ  พันธ์สวัสดิ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงเจตปรียา  สิริประเสริฐศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
58
เด็กชายฉัตรพัฒน์  พัฒนพีระเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงฉัทชนัน  ชาวคอนไชย
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
60
เด็กชายเฉียงเหนือ  ขจรโรจนรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชญาดา  แสงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชนาภัทร  กิจสมัคร
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชนิกานต์  นาคสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชนิษฐา  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชนิสรา  ประวะเสนัง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชนิสรา  โล่รัตนกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชนิสรา  สมัยกลาง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
68
เด็กชายชยุต  จุนถิระพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
69
เด็กชายชลนารถ  จิตพีระวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชัชชลัยย์  คีรีจิจขจร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.3/6 อาคารบุษกร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชัชวาลย์  อุ่นรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชัญญานุช  ปาละนินทน์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
73
เด็กชายชาญ  เกียรติอำนวย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
75
เด็กชายชิณณวรรธน์  แท้สูงเนิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
76
เด็กชายชินพัฒน์  คำพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชุตินันต์  สุขพงศ์จิรากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงญาณิศา  เจริญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงญาดา  ธรรมจริยาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงญาดา  ศรีทองเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
81
เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์ทวีทิพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงฐิติชญา  จริงโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไหวพริบ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
84
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตังตระกูล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงฐิติรัตน์  วรชุตินธร
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
86
เด็กชายฐิติวัสส์  ภวภูตานนท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
87
เด็กชายฑาลธีย์  จุมพลพงษ์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
88
เด็กหญิงฑิตฐิตา  คำรณฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงฑิษาภัชร  สันตกิจ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
90
เด็กชายณปภัช  เครือวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
91
เด็กชายณพล  โรจนชีวาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณภัทชสร  แสงสุขทินภัทร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
93
เด็กชายณภัทร  ขจรโกวิทย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
94
เด็กชายณภัทร  ประวัติวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
95
เด็กชายณภัทร  ป้อมสินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณภัทร  ผลอินทร์มะเริง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
97
เด็กชายณภัทร  วุฒิวรจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
98
เด็กชายณภัทร  สรรพลชัย
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
99
เด็กชายณภัทร  สืบสาย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณัฐกมล  มีประเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
101
เด็กชายณัฐกฤต  อัศวพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
102
เด็กชายณัฐกิจ  หริ่มเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
103
เด็กชายณัฐกิตติ์  เกียรติมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฐ์จิตรกมล  แจ่มจันทร์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณัฐชญานิศา  แดงสกุล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/1 อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐฐาภูมิ  จันทร์เวียงชัย
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วาสุเทพรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณัฐตริกาญจน์  พงษ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
109
เด็กชายณัฐธัญ  ม่วงชูอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
110
เด็กชายณัฐธัญพงศ์  ดุลยประพันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณัฐนันท์  บัวเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณัฐนิช  ฐานะรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
113
เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
114
เด็กชายณัฐภัทร  คุณากรพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
115
เด็กชายณัฐภัทร  ตรีรัตนกุลพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
116
เด็กชายณัฐภัทร  บุญเฟือง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ชะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงณัฐภัสสร  วรรณเอกวีร์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
119
เด็กชายณัฐวัฒน์  อุบลโพธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
120
เด็กชายณัฐวัตร  พงษ์เสถียรศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
121
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศิลปอนันต์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณัธทฐ์ภาช์  บำรุงกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณิชพีรดา  แสงดาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงณิชา  อวบสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงณิชาภา  กิจคณะบวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
126
เด็กชายดุสิต  ศรีคำมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
127
เด็กชายตั้งมั่น  สัตยาภานุเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงทติยา  ที่รัก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
129
เด็กหญิงทฤฒมน  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
130
เด็กหญิงทองนพคุณ  พัฒนชัยวงษ์คูณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
131
เด็กชายทักษิณ  แดงอิทธิภัค
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
132
เด็กชายเทพอาภรณ์  ดวงกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
133
เด็กชายแทนคุณ  เจียนจอหอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงธนกมล  จอสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
135
เด็กชายธนกฤต  ชนะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
136
เด็กชายธนกฤต  เทพนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
137
เด็กชายธนกฤต  เนตรชาลีรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
138
เด็กชายธนกฤต  ปรุงเกียรติ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
139
เด็กชายธนโชติ  มงคลชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
140
เด็กชายธนดล  จำปาเงิน
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/2 อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธนดล  รุบังเกษตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
142
เด็กชายธนทัต  เอื้อไพโรจน์ถาวร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
143
เด็กชายธนภัทร  วงศ์ธัญลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงธนวรรณ  สุทธรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
145
เด็กชายธนัชพงษ์  ชาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
146
เด็กชายธนัท  พรหมชื่น
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
147
เด็กชายธนัท  สายพวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
148
เด็กชายธนิษฐ์  ยอดสีระวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
149
เด็กหญิงธพัชรชนม์  อู่เสือพะเนาว์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
150
เด็กหญิงธมลวรรณ  บุรารักษาเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
151
เด็กหญิงธมลวรรณ  เพิ่มพลกรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
152
เด็กชายธรรมรินทร์  บุญประภากร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
153
เด็กชายธรรศ  พวยนอก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
154
เด็กหญิงธวัลชญาณ์  ฐิระพงศ์ณธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
155
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฤทธิ์ทะเล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
156
เด็กหญิงธัญชนก  กิ่งปรุ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
157
เด็กหญิงธัญชนก  วันสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงธัญชนก  อิ่มใจ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
159
เด็กชายธัญธร  เตียนพลกรัง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธัญรดี  วงษ์พิทักษ์โรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงธันชนก  ครองบุญ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
162
เด็กชายธาม  สันติลินนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  พิชญโสภานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
164
เด็กชายธิติ  สันติลินนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
165
เด็กชายธีธัช  รัตนศิริมณีเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงธีมาพร  คุ้มกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
167
เด็กหญิงธีรดา  อุดมเจตจำนง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
168
เด็กชายธีรภัทร  นิตใหม่
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
169
เด็กชายธีรวัจน์  สุทธิศันสนีย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
170
เด็กชายธีรัตม์  สันติลินนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงนภัส  นนทะคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
172
เด็กหญิงนภัสสร  เชิดฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงนริศรา  พรหมในเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
174
เด็กหญิงนวนันท์  สันติสกุลพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
175
เด็กหญิงนันท์นลิน  พลันสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/3 อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนันทนัช  ศรีโคตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
177
เด็กชายนันทพงศ์  ยะปะภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงนันทิชา  บุญวิไลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
179
เด็กหญิงนันนภัส  ฉ่ำตะคุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงนัยน์ปพร  ชวมณีนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
181
เด็กหญิงน้ำเพชร  อินถารต
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงนิชธาวัลย์  หลักทอง
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
183
เด็กหญิงนิชนันท์  วรรัตน์โภคา
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
184
เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงนุตประวีณ์  เลิศสุขสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงบราลี  สุชาติ
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
187
เด็กชายบริวัฒน์  แท่งทองหลาง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
188
เด็กหญิงบุญชิรา  ยอดโคกสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงบุณยกร  วงค์ศรีดา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
190
เด็กหญิงบุษราภรณ์  เพิ่มพูน
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
191
เด็กชายบูรพา  นาวายนต์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
192
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คูณขุนทด
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
193
เด็กหญิงเบญญาภา  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
194
เด็กชายปฏิภาณ  ทวีธนภัค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
195
เด็กชายปฏิภาณ  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
196
เด็กชายปฐมฤกษ์  พูนไธสง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
197
เด็กชายปฐวิกานต์  หร่ายขุนทด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร)
คณิตประถม
198
เด็กชายปฐวี  เดชวิเศษ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
199
เด็กหญิงปณาลี  บำรุงเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
200
เด็กหญิงปถมาพร  พรพิจัยภาค
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
201
เด็กหญิงปนัดดา  พลศรีรังษ์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
202
เด็กชายปพนธีร์  ตุ้มไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
203
เด็กหญิงปภัสสรา  ชัชวาลุรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
204
เด็กหญิงปภาวรินท์  ทาแฮ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
205
เด็กชายปภิณวิช  อนันตะเศรษฐกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
206
เด็กหญิงประภัสรา  ชัชวาลุรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
207
เด็กชายปรัชญ์พล  กาญจนสีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
208
เด็กหญิงปริชมน  อาจริยะวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
209
เด็กหญิงปริญสิริ  ประภัสสรมน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
210
เด็กหญิงปริยากร  ตั้งวิไลเสถียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/4 อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เชื้ออินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
212
เด็กชายปฤณภณ  ปัถยาวิชญ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
213
เด็กชายปวริศ  ดาวฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
214
เด็กหญิงปัญจมาภรณ์  อรุณอภิราม
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
215
เด็กหญิงปัญชิกา  หล่อธราประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
216
เด็กชายปัญญพนต์  นครชัย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
217
เด็กชายปัณณธร  กาญจนไชยนันท์
ป.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
218
เด็กหญิงปัณณพร  ใบเตย
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
219
เด็กหญิงปัทมพร  โนนพลกรัง
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
220
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ชาลีพุทธาพงศ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
221
เด็กหญิงปาณัฐสา  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
222
เด็กหญิงปาริชัชชา  ธีรานุพัฒนา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
223
เด็กชายปิฎก  เจริญผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
224
เด็กหญิงปิยธิดา  ประภาภูวมาส
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
225
เด็กชายปุญญพัฒน์  คำรณฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
226
เด็กหญิงปุณยนุช  เปล่งจิตต์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
227
เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์พริ้ม
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
228
เด็กหญิงเปรมฤดี  เปิดกระโทก
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
229
เด็กหญิงพจศิริ  สุขศิริ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
230
เด็กหญิงพชรกมล  พิทักษ์ศิลป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
231
เด็กชายพชรพล  พรหมพิริยะมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
232
เด็กหญิงพธรพร  โถเหลือง
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
233
เด็กหญิงพรธิดา  ตฤณวุฒิพงษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพรนัชชา  เนตรภู่
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
235
เด็กชายพรพิพัฒน์  แหขุนทด
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
236
เด็กหญิงพรรณพัชร  ลิมป์ปัทมปาณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
237
เด็กชายพลกฤต  ภิริยารมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
238
เด็กชายพลวัต  เทอดโยธิน
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
239
เด็กหญิงพศิกา  พฤกษ์พนาเวศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
240
เด็กชายพศุตม์  จิตต์เย็นธรรม
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
241
เด็กชายพสิษฐ์  โวศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
242
เด็กชายพัชรดนัย  รุจิฉาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
243
เด็กชายพัชรพล  เนียมหอม
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
244
เด็กชายพัสกร  อู่กาญจนกิตติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
245
เด็กหญิงพัสวี  จันทาสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/5 อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพิชชาภา  อริยสุระ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
247
เด็กชายพิชญะ  เจริญนวสกุล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
248
เด็กหญิงพิชญากร  เปลื่องพัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
249
เด็กหญิงพิชญาภัค  ภูวทิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
250
เด็กชายพิชญ์  นาคดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
251
เด็กชายพิชยวัฒน์  วสุเสถียร
ป.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
252
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นึกกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
253
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บรรพสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
254
เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ  โชติพานัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
255
เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  ฆ้องแสง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
256
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุุปสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
257
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วชิรสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงพิมพ์รวี  เยื้องกลาง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
259
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผ่านสันเทียะ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
260
เด็กหญิงพิยะฎา  นักฟ้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
261
เด็กหญิงพิรญาณ์  แจ้งไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
262
เด็กหญิงพิริญา  ชัยยะ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
263
เด็กหญิงพีชยา  วิบูลย์วิริยะสกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
264
เด็กหญิงพีรชญา  ลิ้มมหาคุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
265
เด็กชายพีรณัฐ  เทียนนิมิติดำรง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
266
เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรวิทยาคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
267
เด็กหญิงแพรพลอย  เกียรติสุขศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
268
เด็กหญิงแพรวา  นาคยศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
269
เด็กชายภครพล  เจือจันทึก
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
270
เด็กหญิงภรภัทชา  เสาวภาคย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
271
เด็กหญิงภัคจีรา  การอุปฏิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
272
เด็กชายภัคพล  สุวรรณชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
273
เด็กหญิงภัคสิริ  ศุขพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
274
เด็กหญิงภัทรตา  ธนาอัครโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
275
เด็กชายภัทรพล  บุญเครือบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
276
เด็กหญิงภัทรภร  ศรีอุ้มสุข
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
277
เด็กหญิงภัทรลิสสา  ภัททิยมงคลกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
278
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรืองสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
279
เด็กหญิงภัธรากรณ์  สมิตินทุ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
280
เด็กชายภาคพงษ์  อิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/6 อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายภาคภูมิ  เกื้อศิริกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
282
เด็กชายภาณุวัฒน์  มาถาวร
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
283
เด็กชายภาดา  มหาพฤกษพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
284
เด็กหญิงภานิษฐ์นันต์  อัศวินชัย
ป.3
นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิตประถม
285
เด็กหญิงภิญญดา  เข็มพิลา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
286
เด็กชายภูตะวัน  สุรฉัตร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
287
เด็กชายภูพิพัฒน์  กิติรัตน์ตระการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
288
เด็กชายภูมิพิรัชย  พันพินิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
289
เด็กชายภูริ  วริศรางกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
290
เด็กชายภูริ  สุวรรณรงค์
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
291
เด็กชายภูวรัตน์  นาคจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
292
เด็กหญิงภูวรินทร์  เจตต์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
293
เด็กชายภูวรินทร์  นาคจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
294
เด็กชายมนพชร  เกิดโพธิ์คา
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
295
เด็กชายมนวรรธน์  บัวระย้า
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
296
เด็กหญิงมนัสนันท์  ยิ่งมีอยู่
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
297
เด็กหญิงมีน  โชติณภาลัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
298
เด็กหญิงเมธปิยา  วรรณโก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
299
เด็กชายเมธาสิทธิ์  หิรัญพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
300
เด็กหญิงโยษิตา  ลอยศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
301
เด็กหญิงรดา  กิตติมั่นคง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
302
เด็กชายรตภูมิ  สันตธีระกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
303
เด็กชายรพีพล  ไตรวัลลภ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
304
เด็กหญิงรภัทภร  กองจะโป๊ะ
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
305
เด็กชายรัชพล  เสรีไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
306
เด็กหญิงรัตติมา  ยุกต์วัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
307
เด็กหญิงรุจิรดา  เดชานุภานนท์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
308
เด็กหญิงรุจิรดา  ล้อมในเมือง
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
309
เด็กหญิงลักษิกา  โพยนอก
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
310
เด็กหญิงเลลาน่า  เซียงฉิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
311
เด็กชายวงศธร  พรหมมีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
312
เด็กชายวงศธร  วัฒนานนท์เสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
313
เด็กชายวงษ์ปณิธาน  แชจอหอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
314
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปราณีตพลกรัง
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
315
เด็กหญิงวนัชพร  นามตะ
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/8 อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงวรนิษฐาพร  เกตุแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
317
เด็กชายวรพล  จงเจริญใจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
318
เด็กชายวรเมธ  ดีคณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
319
เด็กหญิงวรัญญา  ชาญณรงวค์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
320
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์วรัญญูกุล
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
321
เด็กชายวรัญญู  ชาญณรงค์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
322
เด็กหญิงวราลี  ประธานราษฏร์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
323
เด็กชายวรินทร  กูบค้างพลู
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
324
เด็กหญิงวริยา  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
325
เด็กหญิงวริศรา  นุชกลาง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
326
เด็กหญิงวสมน  ถิระธรรมกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
327
เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำสารีรักษ์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
328
เด็กหญิงวิจิตรา  สว่างพลกรัง
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
329
เด็กหญิงวิรัลพัชร  สันทนวิวิตต์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
330
เด็กหญิงวิรัลยุพา  เลิศวุฒิชัยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
331
เด็กชายวิริทธิ์พล  ยอดจัตุรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
332
เด็กหญิงวิลาวรรณ  คงบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
333
เด็กชายวิสุรัส  ลิขิตพัฒนะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
334
เด็กหญิงศตพร  ทวีศิลป์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
335
เด็กชายศตวรรษ  ศิริศาสตร์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
336
เด็กชายศรัน  อินทร์คำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
337
เด็กหญิงศวรรยา  ธงภักดี
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
338
เด็กหญิงศศิตาภรณ์  รัตนติสร้อย
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
339
เด็กหญิงศศิประภา  ปลั่งประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
340
เด็กชายศักย์ภูมิ  นิธิอนันตพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
341
เด็กหญิงศิรดานันท์  รัตติธัญสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
342
เด็กหญิงศิระประภา  หวังบุญ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
343
เด็กหญิงศิริญาพร  จุฑานิตย์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
344
เด็กหญิงศิรินภา  ประเสริฐวสุ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
345
เด็กชายศิวกร  หาปัญนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
346
เด็กหญิงศิวัชญา  รุ่งโรจน์นิมิตชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
347
เด็กชายศิษฎา  นาคเลื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
348
เด็กชายศุภฤกษ์  คาระวิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
349
เด็กชายศุภวิชญ์  อุปคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
350
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญญรัตนสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/15 อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณชัยรบ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
352
เด็กชายเศรษฐกิจ  เอื้อวรากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
353
เด็กชายสถาปนา  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
354
เด็กชายสหรัถ  เดชสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
355
เด็กหญิงสิรภัทร  นรพัลลภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
356
เด็กชายสิรวิชญ์  สีห์ชัยพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
357
เด็กชายสิริชัย  นาเหลา
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
358
เด็กหญิงสิรีธร  เปียสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
359
เด็กหญิงสุกฤตตา  อ่อนจังหรีด
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
360
เด็กหญิงสุชัญญา  ใหม่นาเพียง
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
361
เด็กหญิงสุชิรญา  ศิลาพงษ์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
362
เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
363
เด็กหญิงสุภัทรา  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
364
เด็กชายสุรกัลย์  สกุลอิสรีย์กร
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
365
เด็กชายอชิรวิชญ์  ลี้ศักดิ์สกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
366
เด็กชายอชิระ  ใจหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
367
เด็กชายอณันดา  ถือพุทธ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
368
เด็กชายอดิชาต  จำลองกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
369
เด็กหญิงอภิชญา  เลิศพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
370
เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ชรใต้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
371
เด็กหญิงอาภารัตน์  รัตนาวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
372
เด็กหญิงอารียา  จัตุรัสตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
373
เด็กชายอินทรทัต  ทรัพย์บุญมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
374
เด็กชายอินทัช  วงศ์ธัญลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
375
เด็กหญิงอิสเบล  ตั้งอดุลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
376
เด็กหญิงอุษณา  กรรพุมมาลย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
377
เด็กหญิงอสมาภรณ์  น้อมเมืองปัก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/1 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
378
เด็กหญิงกรกนก  ข้อสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
379
นายกวินทร์  พิรักษา
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงกัญญพัชร  ฉัตรพัฒนศิริ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายกิตติพงศ์  กะการดี
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายไกรวิชญ์  วินิจชีวิต
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายคมน์  สรณาคมน์
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายจักรินทร์  บุญประภากร
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงจิตสุภา  เพชรมาก
ม.2
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายชยากร  กว้างนอก
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายชัยชนะ  พิศเพ็ง
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายชิษณุพงค์  พรหมเมืองขวา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ประดิษฐ์วงศ์สิน
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายณทัต  สมผดุง
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายณัชวิชญ  แก้วอร่าม
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงณัฐชา  ดวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายณัฐพล  มีเงิน
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงณีรนุช  งามกาญจนรัตน์
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงดุษิตา  ฤทธิสนธิ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงนงนภัส  วัฒนธีรางกูร
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
397
นางสาวนรมน  สะนเสาวภาคย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงนวรัตน์  เนื้อนวลสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงนันทิกานต์  ภู่บุปผาพันธ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงนิตา  พันธ์ชาญสง่า
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงเบญญาภา  เจริญเนตร
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงปารีณา  ธรรมศิโรจน์
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
403
นางสาวผกาวรรณ  มานะดี
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงพรวรินทร์  นิมิตกุล
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงพัชราพร  เรืองศักดิ์
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายพัฒนพงศ์  เจษฏจรัสพงศ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรหมเมืองขวา
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายพิชญ์พงศ์  เรืองพิมาย
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายพิชิตพงษ์  ทองตันไตรย์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายภวิศ  ตั้งนันทนาการ
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายภัทรธร  สถานสุข
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายภัทรวัฒ  ประภาภูวมาส
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/2 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
413
เด็กชายภานุ  จีระศิริ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงภาวิณี  ศีรศรัยมณี
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
415
นายภูริทัต  รัตนประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายมงคล  โชคสถาพร
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงรวิปรียา  รักสกุลพิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายรัชตะภัค  อุ่นกาย
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
419
นายวิศรุต  สมบูรณ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์สุข
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
421
นายศักดินันท์  สิงหนิล
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายศุภกฤษ  พัวพันธ์
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงสวิตตา  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายสิรภพ  นิธิภัทรชัย
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
425
นางสาวสุชญา  กิจรุ่งพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงสุปรียา  ศิริภาพรรณ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
427
นางสาวสุภกัญญา  รูขะจี
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงสุวพิชชา  การเรียน
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงอนุสสรา  รัตนบำรุง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงอรณิชา  เทพวิชิต
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงอิน  ตั้งสถิตชัย
ม.2
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/3 อาคารสัตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
432
เด็กหญิงกชมน  เชียงใหม่
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงกนกกร  ไทยมะณี
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงกนกนิภา  ชาญสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงกนกพร  ซื่อสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงกนกพร  เพ็งเชื้อ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงกนกอร  วรรณศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ชาจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
439
เด็กชายกมลพัฒน์  วิงไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงกมลรส  คงบัวสอน
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
441
เด็กชายกรวิชญ์  ปอยสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
442
เด็กชายกริช  เขียนโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
443
เด็กชายกริชชัย  ตรียาวณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
444
เด็กชายกฤตกร  ศรีรางกุล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
445
เด็กชายกฤตภาส  บูรณะบัญญัติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
446
เด็กชายกฤตรัฐ  ทิพย์สุนทรศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
447
เด็กชายกฤติน  ฤาชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
448
เด็กชายกฤษฎ์  สิงห์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
449
เด็กชายกฤษฏิพัทธ์  วงศ์ปรีดานนท์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงกษมา  อุพลรัมย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
451
เด็กชายกษิดิศ  ไชยรัตน์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
452
เด็กชายกษิดิศ  เปล้ากระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
453
เด็กชายกษิดิศ  เมืองไชย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
454
เด็กชายก้องภพ  ธรรมาภิมุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
455
เด็กชายก่อลาภ  เนตรนางรอง
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงกัญจนพัชร  กลั่นพรมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ติชัยพะเนา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รังษี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยนงค์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงกัณฐิกา  กล่อมจอหอ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงกัณตา  อันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงกัณธมาส  สมิตินทุ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงกัลยาดี  วงศ์ชามณี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
464
เด็กชายกัษณะ  ชุณหวิกสิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงกานติมา  ราษฎร์นอก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
466
เด็กชายกานต์  เล็กสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/4 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
467
เด็กหญิงกานธีรา  ตรัสวิมาน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงกิดากานต์  มาตร์สารี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
469
เด็กชายกิตติ  บรรณะศรี
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
470
เด็กชายกิตติพศ  แช่มช้อย
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
471
เด็กชายกิตติภพ  เพ็งหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
472
เด็กชายกิตติภูมิ  รักด่านกลาง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงกิตติมา  นพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงกุลกวิน  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงกุลธิดา  ธีรการุณวงษ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงกุสุมา  ปานจีน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงเกณิกา  เพ็ชรในเมือง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงเกวลิน  ชูนินทร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงขวัญชนก  อาจหาญ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงขวัญชีวา  ปัญญาทองสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
481
เด็กชายคณาธิป  พลัดเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
482
เด็กชายคมน์กฤษฏ์  องค์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
483
เด็กชายคุณากร  กลายกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
484
เด็กชายคุณากร  ลายจันทึก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
485
เด็กชายคุณานนท์  รัตน์สูงเนิน
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงจันทมณี  เปลื้องกลาง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
487
เด็กชายจารุภัทร  โคตรบัญชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงจารุภา  เพลิดจันทึก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงจารุมน  เพลิดจันทึก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงจิดาภา  หงษ์กลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงจิดาภา  อาศัยสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงจินตนา  พงศ์ทิพย์ฤกษ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
493
เด็กชายจินตวัฒน์  สีห์ชัยพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงจิรกานต์  อาศัยทรัพย์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงจิรติ  จำนงค์ศาสตร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
496
เด็กชายจิรพัส  แสนเจ๊ก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงจิรภัทร์  ศรีมูล
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงจิรภิญญา  โกสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงจิรภิญญา  อดทน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
500
เด็กชายจิรเมธฐ์  หลุมทอง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
501
เด็กชายจิรศักดิ์  ทรัพย์มาก
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/5 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
502
เด็กหญิงจิรสุดาภรณ์  อัมรโสภณ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงจิรัชญา  ประจญกิจชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงจิรัชยา  พรหมจักร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงจิรัชยา  รัตนติสร้อย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
506
เด็กชายจิรายุ  จงเจริญใจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงจุฑานุช  อินทร์อร่ามวงษ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนพงษ์วณิช
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงจุฑามาศ  ห้ามกลาง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาคดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงฉนัญพร  ปะหน้าประโคน
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงฉัตรชนก  หันกระสัน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
513
เด็กชายเฉลิมไท  สิมเข้าจ้ำ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงชญานันท์  ตรวจงูเหลือม
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงชญาวรัญช์  ก้อนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
516
เด็กชายชญุตพล  ปุณยรัตน์ยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงชนกานต์  สิงห์โตแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงชนาธินาถ  เรืองวิทยานนท์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงชนาภา  ฤทธิขันธ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงชนิถฐา  การสมลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงชนินตา  การสมลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
522
เด็กชายชยพล  ทองดาดาษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
523
เด็กชายชยาบดินทร์  ดีปู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงชยาภา  เล็กสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
525
เด็กชายชยุตม์  ฤทธิรณยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงชลนิศา  สมพินิจ
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงชลิดา  จันทรบุญยาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงชลิตา  กรกิ่งมาลา
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงชลิตา  นิลหมื่นไวย
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
530
เด็กชายชวกรณ์  ประภากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงชัชชญา  พันธ์นา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
532
เด็กชายชัชชยุต  บัวสระ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
533
เด็กชายชัชพิมุข  ลือขจร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงชัญญา  ไชยรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงชัญญานิช  บุญเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงชัญญานุช  วงษ์อามาตย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/6 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
537
เด็กหญิงชัญญาภา  อิฐรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
538
เด็กชายชัยวัฒน์  พงษ์จิรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงชาญณรงค์  วังราช
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงชาญาดา  โชติรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
541
เด็กชายชายชิตะ  อ่อนศรีประไพ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงชาลิณี  เกษตรเวทิน
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงชิดชนก  ช่างเกวียน
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
544
เด็กชายชินชิตะ  อ่อนศรีประไพ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
545
เด็กชายชิษณุพงศ์  เทียมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
546
เด็กชายชิษณุพงศ์  แสงดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงชื่นกมล  เขียวม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ไข่แก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงชุติมา  ฤทธิ์จอหอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงโชติกา  จินดารัตน์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
551
เด็กชายญาณวุฒิ  กลุ่มพุดซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงญาณิศา  โครตชมภู
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงญาณิศา  เย็นเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงฐณปวรรณ  มาศพูนผล
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงฐานิชา  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงฐิดาวิรุฬ  งามดี
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงฐิตาพร  ผางกระโทก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ปิติโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงฐิตารีย์  กองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงฐิติกานต์  เปียสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงฐิติญาพร  ศรีหามาตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กชายฐิติบูรณ์  ศรีมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงฐิติพร  สำราญกิจ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงฐิติรัตน์  มุกดาสนิท
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงฐิติวรดา  ปรอยกระโทก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงณ ตวัน  พิมพ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
567
เด็กชายณฐพงศ์  วินัยชาติศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงณฐพร  ธรรมโสภารัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงณปภา  บำเพ็ญดี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงณภฏ์มณฑน์  ศิริทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงณภัทร  โฆษาศิวิไลซ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/15 อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
572
เด็กหญิงณภัทร  โป่ยขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
573
เด็กชายณภัทร  พลมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงณภัทร  ศรีไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงณภัทร  ศรีลาลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
576
เด็กชายณภัทร  สีสมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงณภัทรรดา  กอบบุญ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
578
เด็กชายณรงเกียรติ  เดชเกต
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
579
เด็กชายณัชนันท์  ดอกไม้กุล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชูสกุลประชารักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พยัญเขตการณ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
582
เด็กชายณัฏฐ์คณิน  แก้วรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงณัฏฐญา  กษมามงคล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
585
เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  ส้มจะบก
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงณัฐกฤตตา  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงณัฐกานต์  อินตรา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงณัฐชนันท์  อ่อนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิลใบ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสิทธิ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงณัฐณิชา  เริงสนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงณัฐณิศวรา  อิทธิชวินทร์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
593
เด็กชายณัฐดนัย  สูงภิไลย์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงณัฐตะวัน  กระบัตรทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
595
เด็กชายณัฐธนกร  ทองสีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงณัฐธิดา  นิติเกษตรสุนทร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงณัฐนรี  มารุตเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
598
เด็กชายณัฐนันท์  โสภาบุตร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
599
เด็กชายณัฐพล  จันทร์สุดา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
600
เด็กชายณัฐพล  เมธเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงณัฐภร  เดชโยธิน
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
602
เด็กชายณัฐภัทร  กระแสโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงณัฐวศา  สุวรรรณสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
604
เด็กชายณัฐวัฒน์  พลาทิพย์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
605
เด็กชายณัฐสิทธิ  ขุนวาปี
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
606
เด็กชายณัฐสิทธิ  ขุ่น
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.1/11 อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
607
เด็กชายณัทโชค  อินทรกำแหง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงณิชชารีย์  ธนวัชร์ภูวนนท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงณิชาพร  กรชวลิตสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงณิชาภา  เครือวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงณีรนุช  พันธุมาศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงดรัญชนก  พันธ์สุมา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงดลฤดี  การถาง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงดิษย์ลดาพร  โสมจะบก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
615
เด็กชายเด่นดนัย  ใจเขียว
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงตรีรัตน์  นุพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
617
เด็กชายตฤณ  รินไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
618
เด็กชายต่อตระกูล  ชลอกลาง
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงตัญญุตา  เลิศธรรมไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงตีรณา  พืชผลทรัพย์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
621
เด็กชายเตชสิทธิ์  ถาดครบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
622
เด็กชายเตชิต  ปัญญาประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
623
เด็กชายไตรกิตติ  ลีพลงาม
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
624
เด็กชายทวีรัช  เจตนากลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงทศพร  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงทักษพร  พวงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
627
เด็กชายทัตเทพ  ศรีเนตรกูล
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงทัตพิชา  หวังอ้อมกลาง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงทิพรัตน์  เพียซ้าย
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
630
เด็กชายธนกร  จันทร์เถื่อน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
631
เด็กชายธนกร  จันทรุมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
632
เด็กชายธนกร  อุ่นคำ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
633
เด็กชายธนกฤต  รักพงษ์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
634
เด็กชายธนกฤต  ลิมป์พิทักษ์พงศ์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงธนกานต์  ดาวสวย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
636
เด็กชายธนดล  ปุกตะคุ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
637
เด็กชายธนธรณ์  ทีฆรัตนมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
638
เด็กชายธนธรณ์  ผายเงิน
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
639
เด็กชายธนธรณ์  ลิมป์พิทักษ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงธนพร  วันทอง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงธนพร  วีระคำ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/9 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
642
เด็กหญิงธนพร  อริยสุระ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
643
เด็กชายธนพัฒน์  ธีรวาณิชชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
644
เด็กชายธนวัฒน์  มาเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงธนัชญา  หมั่นกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
646
เด็กชายธนัท  พัฒนจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
647
เด็กชายธนากร  หมั่นมา
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
648
เด็กชายธนิษฐ์  ชูประทีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงธมนวรรณ  แถบเกิด
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
650
เด็กชายธราดล  เลาศุภลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
651
เด็กชายธราธร  โศภิษฐิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงธริตา  โศภิษฐิกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญวัฒนานุสรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงธัชพรรณ  อัยแก้ว
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
655
เด็กชายธัชพล  เชาว์วัฒนาพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงธัญชนก  เจตจิตขจร
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พงษ์รักษ์ธนาธร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีทรมาศ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงธัญธร  กลมกลาง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงธัญธิตา  อารีเอื้อ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงธัญมน  ซึ่งพรหม
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงธัญวรัตน์  วรรณโชติ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงธัณย์จิรา  ธนาศิริจิรสิน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
664
เด็กชายธาดา  ศรีสลวยกุล
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงธารณ์มัทนี  ถิระธนบุตรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงธิดาวรรณ  แสนบรรดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
667
เด็กชายธีรกานต์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
668
เด็กชายธีรเดช  แก้วสง่า
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
669
เด็กชายธีรพัฒน์  เสมานู
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
670
เด็กชายธีรพิบูลย์  เติมพรมราช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
671
เด็กชายธีรภัทร  พึ่งภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
672
เด็กชายธีราพัฒน์  พงษ์ภักดีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
673
เด็กชายธุวานนท์  พิมล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
674
เด็กชายนคฉัตร  ดำเหน็ดพันธ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงนงนภัส  เล็กสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
676
เด็กชายนที  แสงอาทิตย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/10 (IEC)อาคารอนุสรณ์ 60 ปี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
677
เด็กชายนนนน  ถาอุปชิต
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
678
เด็กชายนพรัตน์  ชูหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
679
เด็กชายนพรุจ  สอนใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
680
เด็กชายนพวิทย์  โฮ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงนพัสร  กล่ำมอญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงนพาพรรณ  พันธุ์อนุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงนภสกรณ์  สุวรรณบุตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงนภสร  จางคกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงนภัทร  ตั้งเจริญ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงนภัสนันท์  นาคภิบาล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงนภัสสร  เครือศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
688
เด็กชายนรภัทร  ขาวสี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
689
เด็กชายนรากร  วรรณโพธิ์กลาง
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
690
เด็กชายนราวิชญ์  กาญจนะเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงนริศรา  วรรณโพธิ์กลาง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงนฤมล  ช่อประทีป
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงนลพรรณ  เจริญเดช
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงนวพรรษ  จรภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงนวลวรรณ  แจนพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงนัฐนรี  ชัยศักดิ์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
697
เด็กชายนัทฐ์เศรษฐ์  นำสว่างรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงนัทติญา  บุญสนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงนัทธมน  นาคเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงนัทธมน  วิทยาจรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงนันท์นภัส  จรัสศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์พริ้ม
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงนันท์นภัส  วชิรลาภไพฑูรย์
ป.6
นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงนันท์นภัส  วาสสามัคคี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริเจริญ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงนัยน์ปพร  แคมงคลสุข
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
707
เด็กชายนิติธร  เปรุนาวิน
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
708
เด็กชายนิติธรรม  นารถน้ำพอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
709
เด็กชายนิธิศ  เจนวินิจ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
710
เด็กชายนิรพัชร์  ทหารนะ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงนุชนาฎ  คำดี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.3/9 (IEC) อาคารอนุสรณ์ 60 ปี ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
712
เด็กชายบัณฑิต  น้อยบุญญะ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทอุทัย
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงน้อย
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงบัณฑิตา  ภาระวงค์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงบุญทิตา  พันธุ์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงบุญนภา  กลอนโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
718
เด็กชายบุญพร้อม  สุตะพันธ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงบุญสิตา  หงษ์กระโทก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงบุลธีร์ธิดา  รื่นภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงบุษบาบัณ  รานอก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
722
เด็กชายบูรณา  เจริญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงบูรณี  กัลปดี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
724
เด็กชายปฏิพัทธ์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงปณิตา  คุณโครต
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงปทิตตา  ทิมทอง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงปภัสสร  ประวัติกลาง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงปภาดา  ชัยธนะกาญจน์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงปภาดา  อนันตะเศรษฐกูล
ป.6
นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงปภาภัสสร์  สินทนวิวิตต์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
731
เด็กชายปรเมษฐ์  กุ้งสำโรง
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
732
เด็กชายปราชญ์ชนก  ฤทธิบูรณ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงปราณปริยา  ศรีจำนงค์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
734
เด็กชายปริญญาทรัพย์  หมั่นถิ่น
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงปริณดา  เศษแสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงปวริศา  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงปวริศา  บุณยฤทธิ์ชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทกล
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงปวันรัตน์  ทับนนท์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงปัญญาวีร์  หน่องกระโทก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปรอยกระโทก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงปัณณทัต  โตสมภาค
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
743
เด็กชายปัณณวัตน์  รัตนโชติ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
744
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุริยพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงปารมี  วนิชพร
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงปาริฉัตร  ระวังโค
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.3/11(IEC) อาคารอนุสรณ์ 60 ปี ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
747
เด็กชายปาลทัต  ประนะมัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงปาลนา  นิลไร่นา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงปาลิกา  สนิทโกศัย
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
750
เด็กชายปิติพัฒน์  ปริญญากุลเสฏฐ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
751
เด็กชายปิยพนธ์  บูรณรัช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
752
เด็กชายปิยะนันท์  ลิมป์ปัทมปาณี
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงปุญญิศา  คลองโนนสูง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงปุณฑิญา  เทียนขาว
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
755
เด็กชายปุณยวีร์  บำรุงเกาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
756
เด็กชายเป็นเอก  มีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงเปมิกา  เกรียงเกษม
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
758
เด็กชายพงศ์ปณต  แสนสิงห์ชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงพนิดา  พูนธนางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงพรชนัน  จ่าชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงพรรณกฤศมน  ประสพสินธุ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงพรรณภัค  กิริวัฒนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงพรรณวิลาศ  ธรรมาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
764
เด็กชายพรรวิน  ทานอก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงพรลภัส  บุญบุรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงพรหมพุทธ  อุตตมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
767
เด็กชายพฤกษ  ธรรมาภิมุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
768
เด็กชายพฤฒินันท์  ลิ่มเลิศวารี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
769
เด็กชายพลลภัตม์  อินทะนิน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงพลิ้วพฤกษ์  อินตา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
771
เด็กชายพสิษฐ์  ธีระวัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
772
เด็กชายพสิษฐ์  นันทคุณาธิป
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงพัชฉราวรร  ลอยพิมาย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงพัชรธิดา  คะตะวงศ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงพัชร์รดาพร  ฤทธิ์เนติธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงพัชราภา  กลางพุดซา
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงพัณณิตา  หิรัญคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชิดสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พลศรี
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงพัทรนันท์  คูสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
781
เด็กชายพัศพงศ์  พิชญะกุลเกียรติ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.3/10 (IEC) อาคารอนุสรณ์ 60 ปี ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
782
เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทร์ธรรม
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงพิชญาภา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงพิชัญญา  หาหอม
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
785
เด็กชายพิพรรธ  เทพโยธา
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงพิมพกานต์  กระแสร์กุศล
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ท้วมผิวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ธนาวุฒิวรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงพิริยา  คงสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงพิรุฬลักษณ์  ศิริบูลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
791
เด็กชายพีรดนย์  พิริยะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงพีรดา  แท่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงพีรดา  ประริวรรณตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
794
เด็กชายพีรวัส  ชัยอัครวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
795
เด็กชายพีรวัส  ธิติศักดิ์เมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
796
เด็กชายพุฒิพงศ์  สายวัน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงพุฒิพร  สุวรรณทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
798
เด็กชายพุฒิศักย์  ดีหมื่นไวย
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงพุดตาล  พิวศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงเพชรแท้  ก๋าเร็ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงเพชรศิริ  ขันติโชติ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงเพ็ญนภาภรณ์  แตงกลาง
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อัศยเผ่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เอี่ยมแย้ม
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
805
เด็กชายไพศาล  กูลพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงฟ้าธิมา  พรหมวงษ์ซ้าย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงภคพร  เมฆวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
808
เด็กชายภคพล  อิ่มเอมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
809
เด็กชายภคิณ  จงฤกษ์งาม
ป.4
นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงภทรพรรณ  ชาลีแดง
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
811
เด็กชายภพพีรวัส  ธีรสีหไตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงภรภัทร  ประภากร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงภรภัทรชา  เสาวภาคย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
814
เด็กชายภวินท์  จอสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงภัคจิรา  คงคารักษ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีราง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
817
เด็กหญิงภัคจิรา  สอนสมนึก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงภัคธีมา  วิชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงภัคภร  อาจวิชัย
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงภัณฑิรา  นิลโท
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงภัทรพร  โควสุภัทร
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงภัทรลดา  ธนะภวา
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงภัศราภา  สุนทรารชุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
824
เด็กชายภาคิน  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงภาณิชา  กรุงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงภาณุช  คุ้นเคย
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
827
เด็กชายภาณุวิชญ์  วินัยชาติศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงภานินนุช  ฉัตรพัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
829
เด็กชายภานุวัฒน์  ท่าพิมาย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงภาพิมล  มาอยู่ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงภาวินี  จิรานันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงภิญญาดา  ศรอารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงภิญญาปภัสสร  จันทะโสม
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
834
เด็กชายภินญ์ยดาห์  ม่วงพลิบ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
835
เด็กชายภูทเนศ  โก้กระโทก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
836
เด็กชายภูเบศก์  สงเคราะห์ธรรม
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
837
เด็กชายภูมิพัฒน์  คำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
838
เด็กชายภูริณัฐ  จังหวะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
839
เด็กชายภูรินท์  บัณฑิตยุทธพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
840
เด็กชายภูริพัฒน์  แซ่อึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
841
เด็กชายภูริพันธ์  เสริมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
842
เด็กชายภูริภัทร  จารุพิสิฐไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
843
เด็กชายภูวิศ  เมนะรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงมนตชญา  อยู่สีมารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงมนสิชา  เอื้ออาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงมนัสนันท์  น้อยลำ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
847
เด็กชายมัญญิกากรณ์  ปลื้มมะลัง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงมาริสา  บุญมาแย้ม
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงมาริสา  อริเดช
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
850
เด็กชายมิ่งขวัญ  รัตนศิวโมกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
851
เด็กชายมิ่งมงคล  เกตุใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/11อๅคารอนุสรณ์ 60 ปี ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
852
เด็กหญิงมินทดา  มุ่งเกียวกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงมุทิตา  ท.บ.สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงเมทินี  ธนกุลชัยสุข
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงเมธมุนินทร์  ปุริมาสังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
856
เด็กชายเมธัส  ตรงด่านกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
857
เด็กชายเมธาวี  วังราช
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงยลดา  ลิ้มสีมารัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงยลรดี  สว่างรัตน์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงยศสินี  พรหมทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
861
เด็กชายยุทธศักดิ์  กล้วยพรรณงาม
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงยุวเรศ  ศรีสงค์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงรมณ  ทองดีแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงรมย์รวินท์  ขุนเพชรวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงรวิษฎา  ทัพโยธา
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
866
เด็กชายรวีโรจน์  โทแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
867
เด็กชายรังสี  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
868
เด็กชายรัชชานนท์  เงียวชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงรัชนิดา  พิเชฐพงศ์ทวี
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
870
เด็กชายรัฏฐวุธน์  กาญจนะกาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงรัตนากร  โรจนกร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงราชาวาดี  พึงเกาะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงรุ่งนภา  ครบปรัชญา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงรุจณิชา  เสตะรุจิ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
875
เด็กชายฤทธิศัทดิ์  แจ้งสุข
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงลักษณพร  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงลักษิกา  กรุพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
878
เด็กชายลักษิกา  ยืนชีวี
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงลินลดา  พันธัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
880
เด็กชายวงศพัทธ์  คู่ตระกูล
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
881
เด็กชายวชิรวิทย์  ประพฤติพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงวณิชกร  น้อยบุตร
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงวณิชญา  วงศ์วรัญญูกุล
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงวรดา  ธีรเมธาทิพรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงวรนิษฐาพร  ธิติธนานัน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงวรภัทรา  สุภัทโรบล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.ูุุ6/11 (IEC) อาคารรอุสรณ์ 60 ปี ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
887
เด็กหญิงวรรณพร  บุญประภากร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงวรรณษา  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
889
เด็กชายวรวุฒิ  จุลรัษเฐียร
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงวรัญญา  ชัชเรืองทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงวรัทยา  กรึมสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงวรัทยา  สิทธิเวช
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
893
เด็กชายวสุ  มีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
894
เด็กชายวัชร์กรณ์ภัทร์  อุ่นพรมมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
895
เด็กชายวัชรดุล  วงศ์หาญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
896
เด็กชายวัฒนชัย  สินนอก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
897
เด็กชายวัศพล  ยุธาชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงวาสนา  ชุ่มกิ่ง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
899
เด็กชายวิกรม  มั่นพิริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงวิชญาดา  คงหมื่นไวย
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงวิชญาดา  เหลืองวัฒนะวุฒิ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
902
เด็กชายวิทวัส  ทองกระโทก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงวิมลณัฐ  สินใหม่
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงวิรัลพัชร์  ตระกูลมหชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
905
เด็กชายวีรภัทร  ชัยรังกา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
906
เด็กชายวีรภัทร  ไชยสุข
ป.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงวีรยาพรรัตน์  บุญทน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงวีรินทร์  บรรจงปรุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงเวธกานต์  ศิริทีปตานนท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงเว่ย์ผิง  โดมินิค โล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงแว่นแก้ว  ก่อสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
912
เด็กชายไวกูณฐ์  พันธุ์ตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงศกุนตลา  ฉัตรชัยสุริยา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงศดานันท์  เพชรนิล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงศตพร  จามสิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงศตพร  พร้อมจิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงศยานนท์  มิกทา
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงศรัณย์พร  เลิศสีมาพร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีจำนงค์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
920
เด็กชายศรัณย์  ธนรักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงศรุดา  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.6/9 (IEC) อาคารอนุสรณ์ 60 ปี ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
922
เด็กชายศรุต  คุ้มกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงศลิษา  พรมกัน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงศศิกานต์  กฤษกลาง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงศศิวิมล  สารฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงศิการ  หนูสิงห์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
927
เด็กชายศิรสิทธ์  ตรีโรจน์พุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงศิรินภา  คำเตชะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
929
เด็กชายศิริพล  สุขยิ่ง
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
930
เด็กชายศิวกร  วิศวกรวิศิษฎ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงศิวนาถ  พฤกษ์ศรีรัตน์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
932
เด็กชายศุภกิตติ์  วับสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงศุภิสรา  ภูกาสอน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
935
เด็กชายศูภกร  นงนุกูลชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงโศภิตา  โสมาบุตร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงสกุณา  พันธรักษา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
938
เด็กชายสงกรานต์  เนตรสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
939
เด็กชายสยามภูมิ  วรรณจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
940
เด็กชายสรพันธ์  สกุลสุวพันธ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
941
เด็กชายสรวิชญ์  จันทรวราภร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
942
เด็กชายสรวิศ  โฆษิตวุทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
943
เด็กชายสรอรรถ  เพ็ชร์นอก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงสรัญญ์กานต์  ลิมปิจำนงค์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงสรัญญา  จุฑาผาด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงสลิตา  ผลพระรักษา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงสลิลลา  วิสาระพันธ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงสวิชญา  ภูเลี่ยมค้า
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงสวิตตา  กนกยุราพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
950
เด็กชายสหกร  ศักดิษฐานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
951
เด็กชายสหยศ  พิมพ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงสหฤทัย  วาณิชย์วุฒิชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
953
เด็กชายสัณฐิติ  เชียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงสิตา  โกมารกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงสินีลักษณ์  ยุทธทองหลาง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
956
เด็กชายสิปปวิชญ์  ชะนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.6/10(IEC) อาคารอนุสรณ์ 60 ปี ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
957
เด็กหญิงสิปาง  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
958
เด็กชายสิรดนัย  อุบลภคพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
959
เด็กชายสิรภัค  เพชรทองภูนพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงสิรภัทร  จารุกำเนิดกนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงสิริชาภา  ภู่รุ่ง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงสิริณ  ชลอกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงสิริปัญจรา  พรหมนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงสิริยากร  ปลูกกิน
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงสิริรัชฎา  เขียวสนาม
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงสิริวรรณ  เกตุแก้ว
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
967
เด็กชายสิริวัฒน์  วัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงสิวารักษ์  แพทย์เพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงสุกฤตยา  พันธุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงสุจิรา  พื้นพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงสุจิรา  สวยพรมราช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงสุชานันท์  พฤทธิพงศ์กุล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงสุชานุช  ลือขจร
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงสุดารัตน์  เกษสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงสุธิมา  เทิ้มแพงพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงสุนันท์ดา  เดิดขุนทด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงสุปภาดา  พูนธนางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงสุปราณี  นพขุนทด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงสุพรรษา  กันตะคุ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
980
เด็กชายสุภรัช  ชาติพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
981
เด็กชายสุภวัฒก  รัตนเมกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
982
เด็กชายสุเมธ  ภูอ่าง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
983
เด็กชายสุรดิษ  ชรารัตน์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงสุรภัทร  บุญลือ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
985
เด็กชายสุวิจักขณ์  ตันวรรณรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
986
เด็กชายสุวิจักษณ์  พรหมดิเรก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงหทัยชนก  มั่นยืน
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
988
เด็กชายหัสดิน  ตระกูลสิริโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงหัสยา  เพชรจอม
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงอติมา  จันทร์ทวีทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
991
เด็กชายอนาวิล  สอนคลัง
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/9 (IEC) อาคารอนุสรณ์ 60 ปี ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
992
เด็กชายอนุภัทร  สีดาคำ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงอภิชญา  ปวบุญสิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
994
เด็กชายอภิชัย  ทองตันไตรย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงอภิญญา  นงนอก
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงอภิญญา  ปะเสระกัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงอภิญญา  อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
998
เด็กชายอภินันท์  ลี้สุวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
999
เด็กชายอภิมุข  จันทะโคตร
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงอภิสรา  สนธยาพาโชค
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงอมลวรรณ  ดอกสันเทียะ
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายอโยธยา  ไชยแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงอรกช  ศรีนวล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงอรกัญญา  ทอนสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงอรญาดา  จรัณยานนท์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงอรปรียา  เม่าสง่า
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงอรไพลิน  เกียรติอำนวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงอรรจนียา  ทองสิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงอรรวินท์  เคนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงอรรัมภา  แสนอุบล
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงอรสิณี  สิงหาราโท
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายอรัณย์  พันธ์สายเชื้อ
ป.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายอริย์ธัช  อริยานุชิตกุล
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงอริสราลักษณ์  นามะณีวรรณ์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงอรุณี  บุญมีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงออมทอง  เจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายอัครวินท์  คงทอง
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงอัญญาดา  กองจันทร์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงอัศมาพร  สุวรรณกล่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญแย้ม
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงอาธิตยา  สานราษฎร์
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงอาเมลี  โยติภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงอาริศา  เฉียงจะโปะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายอาศิรา  ธรรมจามร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงอิงค์ธิฌาศ์  พันธุรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงอิฏฐาพร  มณีเนตร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงอิสริยา  ผ่องแผ้ว
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พระเดชพงษ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงอุบลวรรณ  เขยนอก
ป.3
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงเอวิตรา  แคกระโทก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร)
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงไอลดา  พงษ์ใหม่
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม