ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  โทรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกทิพย์  จำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกประภา  นนท์สะเกษ
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรกมล  ดีพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านภูกระแต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรองกนก  นามเสาร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤษฎา  นาโอพิมพ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกฤษติญาภรณ์  พงษ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายก้องภพ  คุณเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกิตติพัฒน์  ไชยพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกิตติยา  สมตัว
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกุลกันยา  ไชยพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกุลสิริ  อินทริง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงเก็จเพชร  แพงสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงขนิษฐา  พันธ์จำปา
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายจิตรภาณุ  อนุญาหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจินตหรา  ทัศพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายจิรภัทร  อนุญาหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจิราภา  นะคะจัด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายฉัตรบดินทร์  ทาแว่น
ป.4
โรงเรียนบ้านโพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชมพูนุช  มะละกา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชยุดา  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านภูกระแต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายชัยรัตน์  ศรีษามุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายชัยวัฒน์  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงญาญี  เศษเพ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีโยธา
ป.3
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายฐิติเทพ  บุตรสาระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงฐิตินันท์  คำมะอี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายฐิติวัฒน์  พลหาราช
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายณรงค์กิตติ์  บุณยารมย์
ป.3
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัชชา  มะเจี่ยว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณัฐกุล  พึ่งเกิด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  ประการแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณัฐธิพร  สิริวัฒนาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายณัฐปคัลภ์  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณัฐวดี  โคตรสขึง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงดารุณี  ผงจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายทศพล  ม่วงภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายทัตเทพ  ยศวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายเทพาวุธ  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายธนโชติ  มูลตรีภักดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายธนากรณ์  มลิซิ่ิง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงธัชกร  วชิโรดม
ป.3
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิถิระบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ใจช่วง
ป.3
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายธันยบูรณ์  ทรัพย์มีมหาศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายธีรเดช  เดชโฮม
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายธีรภัทร  วะชุม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายธีรศักดิ์  จักรบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านโพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายธีระยุทธ  ธงวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายนนท์ธวัช  สิงห์งอย
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงนภัสสร  บุพศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงนฤมล  ทอมสัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายนวพล  บุญทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงนัฐริกา  อนุญาหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงนัดลดา  โทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงนุจรี  โปแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงเนตรนภา  พรมเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงบัณฑิตา  กองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงบุญยาพร  โคตะบน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงบุษกรณ์  ปัทวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านภูกระแต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายปฐมพงษ์  โพนดาแคบ
ป.5
โรงเรียนบ้านอีอูด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงปนัดดา  แสนเสิก
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายประกายเพชร  ศรีคันทรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงปวิดา  โทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายพงศนาถ  เกษมสินธุ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สุทา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายพชรโชติ  โชติวังโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายพรพงษ์  หงษามนุษย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงพรพิมล  แสนพล
ป.6
โรงเรียนบ้านภูกระแต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงพรพิมล  อนุญาหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงพรสวรรค์  วงศ์คำสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงพัชราพรรณ  นามเสาร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายพันกร  วรรณไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงพันธิตา  วงศุพัฒ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ส่วนชอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษมสินธุ์
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุตรสาระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงพิมพา  อนุญาหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงพิยดา  อุผา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายพีระวัฒน์  คำชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายเพชรรัตน์  ประกิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านอีอูด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงแพรวา  เพ็งสีดา
ป.3
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงภัทรวดี  หมั่นทอง
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายภาคภูมิ  ชินรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายภานุกร  โสรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงมาลินี  นาคนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านอีอูด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงมาลินี  อนุญาหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงมิ่งมาดา  มาระมิ่ง
ป.3
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงมุตจิกา  เหมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงเมธิรา  นนท์สะเกษ
ป.4
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงรสรินทร์  สิงห์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงรุจิรา  เกาแกกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านภูกระแต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายวชพล  วดีศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายวชรพล  วดีศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงวรรณรญา  อรรถมี
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงวรรณวิศา  ราชม
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงวรินทร  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงวริศรา  พินยไวย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงวริศรา  มะลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงวรียา  มณีพงศกร
ป.3
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงวัชรี  วงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงวันวิสา  ไชยกา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงวิภาดา  มูลเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายวุฒิชัย  โยลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านอีอูด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายวุฒิพงศ์  อุผา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงศศิธร  มหัสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงศศินิภา  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ขจรเกตุ
ป.3
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายศิริชัย  สีตาล
ป.5
โรงเรียนบ้านอีอูด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงศุทธินี  บานมีทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายศุภกร  พลคำมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงศุภรัตน์  โทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายสหภาพ  สีพารา
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายสัญชัย  นคะรังสุ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงสาวินี  อินนะริ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงสิริวิมล  พนมสินรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายสุกฤต  ป้องทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงสุจิรา  ไชยพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงสุจิรา  สิงห์งอย
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายสุทธิพงษ์  ทุมแต้ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงสุธีการต์  วงศรีชู
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงสุพรรณี  สุรินทะ
ป.4
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงสุภัทรตรา  ไชยพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงสุภัสสร  ป้องนานาต
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายสุริยา  เพ็งคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายสุวรรณชาด  จุลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายอธิการ  ก้อนสิลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงอนงค์นุช  จันทะภู
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงอนัญญา  ทองปัดถา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงอนัญญา  เรืองวรบูณ์
ป.3
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายอภินันท์  มหาวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านอีอูด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงอรปรียา  บุญเซอ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงอรวดี  พุทธกัง
ป.3
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีอำพล
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายอวิรุทธิ์  มหาวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านอีอูด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงอารียา  ขันติ
ป.6
โรงเรียนบ้านภูกระแต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงอารียา  วงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
138
นางสาวกมลพรรณ  ปัทวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านภูกระแต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
นางสาวกฤษณา  มูลพงษ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีหมุน
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงกัณณิฐา  คะดุน
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยกา
ม.1
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  นามเสาร์
ม.1
โรงเรียนบ้านนาน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงแก้วกานดา  โมธรรม
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
นายจักรพงษ์  กรีสอนโคม
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
นางสาวจินดา  อุผา
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงจิรัชยา  ดาดง
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงจิราพร  อินธิราช
ม.2
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
นางสาวจิราภรณ์  โทรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขวิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
นางสาวจุฬารักษ์  คำเขียว
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
นางสาวชญาณี  โคตะบิน
ม.3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงชญาดา  โกษาแสง
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงชนธิชา  อุดมกัน
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงชนม์นิภา  โทรัตน์
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงชมพูนุช  บุญยัง
ม.2
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
นางสาวชลดา  โคตะบิน
ม.3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงชุติมา  ยางธิสาร
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงฐิตรา  โทรัตน์
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงษา
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สันตะมาตย์
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
นางสาวณัฐธิกา  นามเสาร์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงณัฐนิชา  สีวิคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
นายณัฐพงศ์  โทรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงณัฐวิภา  อินทศรี
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงณิชกานต์  แสนเสิก
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
นางสาวดาลิน  จำปาซ้อน
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงถลัชนันท์  แก้วปิลา
ม.2
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
นางสาวทัศนีญา  ใยแย้ม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงทิพนภา  พรหมเพ็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงทิพย์สุดา  อุผา
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
นางสาวทิพวรรณ  โพธิ์ทัน
ม.3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
173
เด็กหญิงทิพวัลย์  เอ้เคน
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายธนพล  อนุญาหงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายธนากิจ  แดงรักษา
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายธนารักษ์  สิทธิเมืองขวา
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงธัญชนก  นามเสาร์
ม.1
โรงเรียนบ้านนาน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงธัญญษรัตน์  วิบรรณ์
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงธัญญารัตน์  อนุญาหงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงธิดารัตน์  เหง้าน้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านนาน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายธีรภัทร  รัตนะ
ม.1
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายนธี  โทรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงนภสร  อนุญาหงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงนริศรา  ทาขุนทด
ม.2
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงนัฐติกา  อนุญาหงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายนัฐวุฒิ  ปากดี
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายนัทธพงศ์  โกษาแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงนันทิดา  เหง้าน้อย
ม.2
โรงเรียนบ้านนาน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงนันธิดา  สานทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
นางสาวน้ำทิพย์  เมฆสว่าง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงนิลาวัลย์  ปาทา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงนิสรา  โทเตียน
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงนิสรา  สมคะเณย์
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
นางสาวบุญจิรา  โทเตียน
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายบุญรอด  ผาอินดี
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
นางสาวบุษษา  นามเสาร์
ม.2
โรงเรียนบ้านนาน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงปริญยา  คนไว
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
นางสาวปาริชาติ  โทรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายพงศธร  ทองสี
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายพลวัฒน์  ราชม
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
นายพิทยาธร  กีสอนโคม
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายพิทักษ์  เบ้าลี
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ยอดโรจน์
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงพิยะดา  สีอุตตะ
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงพิราพร  นาเทียมเขต
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
นางสาวเพ็ญนภา  สาแดงผา
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
นางสาวเพ็ญประภา  สานาผา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
208
นางสาวเฟื่องฟ้า  โทรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
นางสาวภัครมัย  โกษาแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไชยกา
ม.2
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงมนธิชา  ทองสี
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงมนัสวี  สายโอราช
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายมัสพล  อนุญาหงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แสนเสิก
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
นางสาวรวิวรรณ  สมรฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านภูกระแต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญสอาด
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
นางสาวรัตนาภรณ์  ภักดี
ม.3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายราเชษฐ์  อุผา
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงรินลดา  โทรัตน์
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงรุ่งเรือง  อนุญาหงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงเรณุกา  ตุ้มทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงลลิตา  ออทะขันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงลินจง  ขันธ์วงศ์
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงวรกัญญา  เหล่าเจริญ
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงวรรณวิภา  อินแก้งไค้
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายวัฒนชัย  บัวเคน
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
นายวายุ  นามเสาร์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงวิกันย์ดา  สว่างยอดทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านนาน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงวิภาพร  บุญสิงห์
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงวิลัดดา  เจือจันทร์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงวิลาวัลย์  นามเสาร์
ม.2
โรงเรียนบ้านนาน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
นายศรัญญู  ยางธิสาร
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
นางสาวศศิกานต์  ก้อนกั้น
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
นางสาวศศิวิมล  อินทรัตน์ชัยกิจ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงศิรินภา  เหนือพวน
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงศิริลักษณ์  มะตนเด
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสนเสิก
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
นางสาวสตรีรัตน์  คะดุน
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงสามิภักดิ์  อนุญาหงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
นางสาวสายรุ้ง  ปีลาตี
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
นางสาวสุกัญญา  อินทริง
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงสุชานันท์  แวดไธสง
ม.2
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
243
เด็กหญิงสุดารัตน์  กิติศรีวรพันธ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขหิรัญ
ม.1
โรงเรียนบ้านนาน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงสุธิดา  มะละกา
ม.2
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
นางสาวสุธิดา  อนุญาหงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงสุนิตา  อุปิมนต์
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
นางสาวสุพัตรา  นามเสาร์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
นางสาวสุภัสสรา  วรรณธุ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงสุภาสินี  โมเหลา
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายสุริยา  อนุญาหงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงสุวิมล  แก้วไพศาล
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงหทัยภัทร  โทรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ขำจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านนาน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายอดิศักดิ์  อนุญาหงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายอดิศักดิ์  อุสาราช
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงอภาพร  โทรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงอภิญญา  ไชยทา
ม.3
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
นางสาวอรอนงค์  เหง้าน้อย
ม.3
โรงเรียนบ้านนาน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงอรอุมา  หลวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงอริชา  โทรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงอริยา  วงษา
ม.1
โรงเรียนบ้านหมูม้น
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงอริศรา  อนุญาหงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงอันธิกา  พรมเทพ
ม.1
โรงเรียนบ้านนาน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายอัศดาวุฒิ  นาโอพิมพ์
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
นางสาวอาทิตยา  อุผา
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงอาทิติยา  จันทร์ศรี
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงอารียา  อุผา
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
นางสาวอินธิลา  มัยวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านภูกระแต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
นางสาวอิษยา  ประกอบกิจ
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายอุทัยพงษ์  พรมเพ็ง
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
272
เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดสุบัน
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงกนกวรรณ  ยะภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงกรกนก  สีหาบุตรโต
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายกรชวัล  พุ่มหุน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงกรรณิกา  ยะวงศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงกรวรรณ  อุทัยสา
ป.5
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายกรินทร์  วะเศษสร้อย
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงกฤติยา  กลับประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายกฤษฎา  แดงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงกฤษณา  อินทริง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายกฤษวุฒิ  มหาวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงกวินนาฎ  โภคทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดาบพลอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงกัญญาณี  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงกัญญานัฐ  แจ้งอารมณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์งอย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายกิตติพันธุ์  มะลิวัลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายกิตติศักดิ์  สาเคดา
ป.3
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงกิติมาภรณ์  พัตรากิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงกุลปรียา  กุลภา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงเกศมณี  เสาประธาน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ดีระดา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ออทอศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายเกียริตชัย  ไชยมงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายขวัญชาติ  แก้วลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงคณัสนันท์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายคณัสนันทฺ์  ประเสริฐสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายคุณัชญ์  พิมพ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายจงมั่น  โหงวลิ้น
ป.6
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงจณิสตา  แพงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงจณิสตา  รักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายจักริน  พรหมประกาย
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงจันทกานต์  หลิงสีหา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงจันทณาพร  อุสาพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
307
เด็กหญิงจันทร์สุดา  มีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงจารุภัทร  วังสุขี
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายจิตติพัฒน์  สาวิยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงจิตติมา  เขียวค้า
ป.6
โรงเรียนบ้านภูกระแต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงจิตติมา  สมสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายจิตรภูมิศักดิ์  โทรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงจิรกานต์  ผ่านสำแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงจิรัชญา  หินสองกอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงจิรารัตน์  วงศ์เหง้า
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายจีรภัทร  ศรีสุภาลักษณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงจีรวรรณ  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงจีระนุจ  ขันทะชา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงจีระพร  ใชยทา
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟองแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงเจตปรียา  คะดุน
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงฉัตรธิดา  เคนไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงชนกสุดา  จันทร์น้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงชนม์นิภา  สีดา
ป.5
โรงเรียนบ้านภูกระแต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุ่มผักแว่น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงชมพูนุช  อุปดี
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงชมภู่  นนท์จันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงชลทิชา  ภูชำนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงชลธิชา  เจริญขันธ์
ป.3
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงชัชชนิญ  พลีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายชินภัทร  เชื้อจารย์ชิน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายชินวัตร  แพงสาระ
ป.5
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สวรรยาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงชุติภา  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงชุติมา  กองอุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงชุติมา  ธิสาคร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายโชคชัย  คะดุน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงฐิตาภา  ขันทะชา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายณรงค์ชัย  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดวงพุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
342
เด็กชายณัฐชัย  ณัฐชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านอีอูด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงณัฐชา  โคทังคะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำเปื้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายณัฐดนัย  หมั่นทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงณัฐนิชา  สมรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงณัฐวดี  จอมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายณัฐวรัญช์  อุดรวงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  อุดรวงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายณัฐวัช  เปรมศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายณัฐวุฒิ  กิ่งจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายณัฐวุฒิ  คะสา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์ล่าม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงดาหลา  บุทา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงดาหลา  สืบวงษ์รุ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายตะวัน  พรมสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงติยาภรณ์  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายทรงพล  ผาอิดดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงทาริกา  อนุญาหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุขรี่
ป.5
โรงเรียนบ้านภูกระแต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงทิพรดา  มหาวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านอีอูด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงทิพากร  วะตะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายทิวากร  อนุญาหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายธนชัย  สัตย์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงธนวรรณ  บุญเติม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายธนวรรธน์  ศิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายธนวัฒน์  คะดุน
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายธนวัฒน์  ทองสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายธนาวุฒิ  ยะสา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายธรรมวิทย์  บุณยารมย์
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงธัญวรรณ  เขียวรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ซื่อตรง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงธิดา  ศรีษามุข
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงธิติรัตน์  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงธีรดา  คันทะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายธีรศักดิ์  พ่อบุตรดี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
377
เด็กชายธีระศักดิ์  มหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านอีอูด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายธีร์  นวานุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงนพสรณ์  สกุลศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงนภัสชล  เส
ป.5
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงนภาพร  แสงลิกิต
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายนราวิชญ์  มะเสนัย
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายนรินทร์  ประสัฎฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงนฤมล  ระวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงนฤมล  สันติราตรีกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงนลินทิพย์  ตงศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงนลินทิพย์  โสภานะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงนันท์นภัศ  คำผาย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงนันทัชพร  วงศ์เข็มมา
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงนารดา  แผ่นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงนิชชาวัลย์  คัณทะสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงนิรัชพร  จำปาซ้อน
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงเนตรนภา  ภูเม็ด
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงบุศยากร  เสนพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงปฏิมากรณ์  วัฒนโกศล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงปณิตา  กันยาตี
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงปนัดดา  ติยะบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงปนัดดา  แสงคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงปนิดา  ฤาชา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงปภาวริทร์  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงปภาวี  โรจน์กิจวิมล
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงประภาวรรณ  คะดุน
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงปราณปรียา  ศิริผลา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงปริญศิริ  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายปริภัทร  แสนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายปริวัฒน์  บุญคำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงปรียดา  บัวบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงปรียาพร  โคตะบิน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงปวรรณรัช  บานอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงปวริศา  บุพศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงปาจรีย์  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
412
เด็กหญิงปานชีวา  คำวิจิตต์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงปาริฉัตร  เสนจันทร์ฒิไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงปาลินี  สีวิคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงปิยธิดา  โรจน์กิจวิมล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงปิยะธิดา  บุพศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงปิยาภรณ์  นามศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายพงศกร  คำใบ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงพรชนก  พนมสินรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงพรธิดา  อภัยวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านภูกระแต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงพรนภัส  ซองงาม
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงพรภิศา  พังชา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงพรรณิกา  พันธุ์กาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงพลอยพิชชา  เทพณรงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงพัชรพร  ช่วยชีพ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงพัชรินทร์  บุพศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงพัชรียา  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายพัฒนะ  จูมแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายพัฒนากร  แสนเสิก
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงพิชชาอร  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงพิชญา  ศรีมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณมาโจ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายพิทยา  สุนา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงพิปรัชญา  ยะวงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามเสาร์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงพิรญาณ์  คำมุก
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงพุทธิดา  บุญยืน
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุรีขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงเพียงฟ้า  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงแพรววนิต  กลัดทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงภัคจิรา  ฝากงคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงภัณฑิรา  สารรัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายภัทรกร  เยียวรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายภัทรพล  นามพะธาย
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายภัทรพล  บุพศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงภัทรวดี  งวศ์พุทธา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
447
เด็กชายภาณุวิชย์  แก้วมาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายภานุพงศ์  ซ้ายก่า
ป.4
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายภาสกร  คะดุน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงภิญญาดา  คูสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายภูวดล  โทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายโภควินท์  ธานีสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงมัณฑิรา  สมรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงมานิดา  แสงโสด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงมิกกิ  ฟูจิอิ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงเมทินี  ภุวมาส
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงเยาวภา  สมรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงรจนา  ยะสา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายรชานนท์  วงศ์สีลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงรติมา  โถบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงรัตนมณี  สิทธยา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทะนมนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญเทียม
ป.5
โรงเรียนบ้านภูกระแต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงรุ่งฤดี  ขันทะชา
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงฤทัยชนก  ชาดีการณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงลักษณพร  นามเสาร์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงลักษณา  มาตรชัยเคน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขันทะชา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงวชิรา  โสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงวนิดา  ก่านจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงวนิดา  อนุญาหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงวรนุช  ชนะพจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงวรนุช  ไชยต้นเทือก
ป.3
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงวรัญญา  ไชยบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงวรันธร  เคนไชยวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายวรากร  สารโพคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงวรางคณา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงวริยา  มณีพงศกร
ป.3
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายวัชรินทร์  แสนโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงวันวิสาข์  สุขงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงวารุณี  กิจวิทยี
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
482
เด็กหญิงวิชุดา  ศรีสิทธินาม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงวิภาดา  พรหมสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงวิมลภัทร  แวงดา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงวิยะดา  วงษ์สอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายวีรภัทร  จันทร
ป.5
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายศราวุฒิ  ฐิติขจรเกียรติ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงศรินยา  จันทร์เพียร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงศศิกานต์  พันจำรูญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงศศิธร  คุณสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงศศิธร  ภูนาแวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงศศิธร  อุดรวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงศศิประภา  ปากดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงศศิประภา  ศรีมุลตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงศศิประภา  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วกัณหา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงศศิวิมล  วงษาเนาว์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายศักดิ์ดา  บัวสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงศิรประภา  โทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงศิริตา  โพธิิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านอีอูด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายศิริศักดิ์  รอดสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายศิลา  ภาระวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายศิวกร  บัวบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายศิวกร  บาลสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายศุภกิตติ์  กองทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายศุภกิตติ์  บุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงศุภากร  เจริญกัลยากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงศุภาวรรณ  โพธิราช
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงสรัญญา  มหาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านอีอูด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงสรัลพร  แซ่เตีย
ป.5
โรงเรียนบ้านอีอูด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายสฤษฎ์  ยศไชยวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายสหภาพ  แสนเยีย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายสันติภาพ  โทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงสายธาร  ภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายสิทธิพล  จักรบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
517
เด็กชายสิรภพ  ขอลาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายสิรภพ  นามเสาร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงสิริญญา  อนุญาหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงสิรินดา  มหาวงค์
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงสุกัญญา  สำราญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงสุจิรา  ชารีรีตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายสุเจตน์  สงคราม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงสุชัญญา  จันทะเฆ่
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงสุดธิดา  มหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านอีอูด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วคำแจ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงสุดารัตน์  อุปศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงสุธีมนต์  วังวิสัย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายสุรศักดิ์  อินทริง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงสุรัตน์พิชา  สีเนียม
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงสุรีพร  อุณาพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงสุรีย์ณิภา  กอทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงโสภิตณภา  คำผาย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงโสภิตนภา  วะยะลุน
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายอชิรวิชญ์  ลวกุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงอติกานต์  อุสาพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงอทิตยา  ไกรเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงอนาสตาเซีย  ลิเนีย อาลตอร์เฟอร์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายอนุวัฒน์  ไตริน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายอนุสิริ  จักจินดา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงอภัสชา  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงอภัสรา  มหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงอภิรุจี  สิทธิยา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงอมรวรรณ  อินทิจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงอรชา  วงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านหมูม้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงอรปรียา  อุดานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงอรวรา  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงอรอุมา  ขรรศร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงอรัญญา  กิติศรีวรพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงอรุณรักษ์  บุตรโสม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงอรุณรัศมี  มัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
552
เด็กหญิงอสมาภรณ์  เลไพจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงอักษราภัค  ไชยริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงอัญชลี  อุทำกา
ป.6
โรงเรียนบ้านอีอูด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงอัญชัน  สืบวงษ์รุ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงอัยลดา  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงอาทิตยา  ตัณณารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงอุรัสยา  อินทิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงอุลัยวรรณ  ดวงภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายเอกนรินทร์  จักรจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายเอกภพ  เวียงสันเทียะ
ป.3
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงเอมวลี  วดีศิริศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายํธานุพล  จันศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์