ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1


ห้องสอบที่
 0

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  วระศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงจริญญา  จันทวงษ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงจิรัชยา  แสงรัตน์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงจิราพัชร  ขันสำรอง
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายชนวีร์  แย้มขยาย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงชนิภา  ภูดางงัว
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงชลณภัทรา  ทิพย์วงศ์
ป.5
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงชัญญานุช  พลเชียงขวาง
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงชาริตา  อ่อนภูธร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายชิติพัทธ์  พลหาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงญานิศา  โพธิยา
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายฐานทัต  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายณภัทร  หลอดเงิน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงณัฎฌานันท์  จันทร์สุข
ป.5
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงณัฐชลิดา  นนทะวงค์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ดาประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายณัฐวุฒิ  เต๊ะดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงณัฐิตา  อุ่นชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายทวีศิลป์  วิเศษสุนทร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงธนพร  ใจหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายธนพัฒน์  เหม็นชา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายนพรัตน์  กองวงค์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงนฤมล  ธงยศ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงบนัดดา  ชมภูงาม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงปภาสินี  จันทร์สด
ป.6
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงประภาพร  อุติลา
ป.6
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงปวิตรา  จันทะโคตร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงปัณฑรีย์  ทานันตะ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงพรนัชชา  แก้วมณีชัย
ป.6
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายพันภพ  ธงยศ
ป.6
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงพิชญาภา  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงพิมตรา  กองทอง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงภัณฑิรา  นุสาวา
ป.6
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายภัทรชนะพล  โพชราช
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงภัทรนันท์  บำรุงหงษ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายภานุวัช  วงค์กรม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงเมธาพร  สมนึก
ป.6
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายระพีพัฒน์  ใจหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายรัชชานนท์  คำซาว
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายรัชชานนท์  แท่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายรัฐนนท์  คำบัว
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายรัฐศาสตร์  ราบเรียบ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายรุ่งเกียรติ  กองวงค์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงลุดี  เอ็ฟวา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงวณิชยา  กวีรัฐอนันต์
ป.6
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงวิภาพร  วดีศิริศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงศศิกาญจน์  อุโท
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงศิริประภา  สารีพันธ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงศิริยากร  มะลิแย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายศิริวัฒน์  คำภูมี
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงสใบทิพย์  ธรรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายสันติภพ  นาดี
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงสุชาดา  มุขทอง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายอชิตะ  ผิวภูเขียว
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงอริศรา  ธ น ระพิษ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายอัครภูมิ  เฉลิมแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงเอริกา  วงค์โพนทอง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
58
เด็กหญิงกชพรรณ  ประดับศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงกติยา  ศรียะไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงกนกกูล  คำเหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายกนกชัย  ปารีพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายกนกพล  ปารีพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงกนกหนิภา  แก้วบุดตา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงกนกอร  นาตาล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายกนต์ธีร์  พูลเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายกมรพิสิษฐ์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงกมลชนก  วัฒนาโยธิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงกรกนก  โกศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงกรเกศ  จิรัปปภา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงกรณิศ  วังทะพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงกรรณิกา  บุญมา
ป.4
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายกฤตยชญ์  วะชุม
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงกฤติยาณี  เหมือนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายกฤษกร  ฐานวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงกฤษชนก  ไทยพ่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายกฤษณพจน์  พรหมขุนทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายกวินภพ  จันเจือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงกวิสรา  ชนะเคน
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายกษิดิศ  วงค์อัคคะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏ  ฟองสมุทร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงกัญญรัตน์  จันทากูด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงกัญญาภัทร  รัตนโยธิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงกันตา  ไชยสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงกันยารักษ์  ศรีมณีรัตน์
ป.3
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายกัมปนาท  โลหะมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีโนนม่วง
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงกัลยา  งิ้วพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงกัลยาณี  เชื้อตายา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายกิตติธัช  เพ็งกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายกิตติยากร  สีพิมเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
93
เด็กชายกิตติวิฃญ์  ชาดีกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายกิตติศักดิ์  ฝ่ายเพีย
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายกิตติศักดิ์  หินซ้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายกิติ  ชลุยรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายกิติพัฒน์  หาดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงกีรติ  วงค์ศรีชา
ป.3
โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงกุลจิรา  ทองอุทัยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงกุลณัฐ  มังสี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงกุลธิดา  มังสี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงกุลธิดา  ยะโส
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เมืองทอง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงกุลภัสสร์  คำไตรย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงกุลยา  สบายพร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงกุลอาภา  ไวธัญญะกรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงเกตุกนก  สุมังคะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงเกศกมล  งอกวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงเกษน์สิรี  สีเลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พุทธศิริ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายโกเมศ  เกตชาลี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายไกรสิริ  ราศรี
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายเขมนันท์  พันแสน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายคณิสนันท์  ปั่นกิ่ง
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายคริษฐ์เศรษฐ์  ศิริสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายคุณานนท์  ธงยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายจตุพล  โง่นชาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายจตุพล  เอมบำรุง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายจักรกฤษ  ลาดบาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายจักรชัย  จรูญไธสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายจักรภัทร  วงศ์ธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายจักรวาล  นันชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายจารุเดช  ติโนชัง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงจิณัฐดา  ศรีอร
ป.3
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงจิดาภา  คุ้มบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงจิดาภา  สำรองพันธุ์
ป.3
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงจิดาภา  อ้นมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
128
เด็กหญิงจิดาภา  อ่อนสำอางค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายจิตรภานุ  คนเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงจินตภรณ์  มณีพรรณ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายจิรภัทร  ปัจชัยสังข์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายจิรภัทร  พลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายจิรสิน  ทอนฮามแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงจิรากร  เสาร์สูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงจิรานุช  ดันงา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงจิราพร  มาติยา
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงจิราภรณ์  โคตรธรรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายจีรวัฒน์  ยาปัญ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงจีระประภา  ทับภูมี
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายจีระพัฒน์  ผาสุก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงเจียระไน  พฤกพัฒนาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงใจรัสมี  วงค์สินไชย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายฉัตรชัย  วัฒนา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงฉัตรีญา  พิกุลหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงฉันทิชย์  เกิดแป้น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงชญาดา  นรดี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงชญาดา  วงษ์ราศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายชญานนท์  จันโทศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงชดาพร  เทพายัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายชนกชนม์  เนวะมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายชนพัฒน์  ลามี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายชนะชัย  วงศ์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงชนัญญา  ยะสุรีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายชนาทิพ  สิมมาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงชนินาถ  โฉมเฉลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายชนิสรณ์  จันทร์นุช
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายชยณัฎฐ์  พิมพ์โคตร
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายชโยดม  ภัทรมณีโชติ
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ไตรยราช
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงชลธิดา  โลหะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายชลพัฒน์  ปิ่นมุนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายชลวุฒิ  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
163
เด็กชายชลากร  ศุภรางศ์กุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงชลิตา  สุนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายชัยนันท์  นาโคกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายชาญณรงค์  ยี่สุ่น
ป.5
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงชาริณี  พันธ์เพรช
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงชาลิสา  คำคนซื่อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายชินกร  ลาโสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายชินกฤต  พนมอุปถัมภ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายชินาธิป  ทิวากรศศิธร
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงชุติกา  กรธนกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พองผลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายเชียงเดิน  จันทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงโชติกา  ขยันรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงโชติกา  ฟูกุโรอิ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายโชติพัฒน์  จัตหงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายไชยฉัตร  สรรพโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายไชยภัทร  วงค์ศรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงญาดา  พิริยพงศ์ศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงฐานิตา  ไกยลุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายฐิติพงษ์ศักดิ์  โสตาภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงฐิติวรดา  วงศ์ตาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายณฐนนท์  สีบูพิมพ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายณภัทร  คูสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงณภัทร  จักรวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงณภัทรา  น้อยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สวีสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงณัชชา  ลีมา
ป.4
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงณัฐกานนต์  มีกุล
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงณัฐชญา  สุคำพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงณัฐชยา  ตั้งตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายณัฐชัย  จันทร์ศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงณัฐณิชา  อภิสกุลชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายณัฐดนัย  ร่วมประทู้
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายณัฐธนาตย์  อิ่มเต็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงณัฐธยาน์  หลาชุน
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
198
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุยะ
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายณัฐนนท์  พลเชียงขวาง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงณัฐนรี  มุงธิราช
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายณัฐพงษ์  ทับทิมเทศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายณัฐพงษ์  แสนอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายณัฐพงษ์  อภัยโส
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายณัฐพล  เสลาคำ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายณัฐพล  เฮ้าสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงณัฐพัชร์  สร้อยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายณัฐภัทร  พ่ออามาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงณัฐรัตน์  เชื้อวังคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงณัฐริกา  ยตะโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงณัฐริกา  วงค์ชาชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงณัฐวรา  คำสร้าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์ต๊ะบุญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงห์ทองชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายณัฐวัตร  มังคละคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายณัฐวุฒิ  เตียนศรี
ป.6
โรงเรียนตงเจี่ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายณัฐวุฒิ  ปูบุตรชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสารพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงณัฐสุดา  แดงสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงณิชนันน์  ชื่นวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงณิชาพัชร  จำปาทัศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงณิชารีย์  พานเทียนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงดวงฤทัย  พ่อศรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายดำรงค์พล  คะสุดใจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายเด็กชายณัฐพงษ์  โสนะโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายต้นศักดิ์  ปัญญามณี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายตรีเทพ  วงษ์ศรีทา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายตฤณพัฒน์  รุณธาตุ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายตะวัน  ศรีเข็ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายถิรวุฒิ  สิมตะมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงทักษพร  ไชยพงษ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงทักษอร  บุญรองเรือง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
233
เด็กชายทัตดนัย  คะตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงทิพย์สุดา  นวมเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงทิพย์สุดา  เอกสะพัง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงเทียนประภา  นาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายธนกฤต  ซุนเฟื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายธนดล  สุวรรณดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายธนทัต  ศรีวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงธนพร  บุตรศรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายธนพล  คำมะลุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายธนพล  แสนสะท้าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายธนพัฒน์  พรหมขุนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายธนพัทธ์  ครีจักร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายธนภัทร  เขตตะ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายธนวัฒน์  ตงศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายธนวัฒน์  ทีมอย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายธนวัฒน์  พันเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายธนศักดิ์  ประไชโย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงธนัชพร  ลีโคตร
ป.3
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงธนัญยา  จักรสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายธนากร  พุทธวันท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายธนาคม  ยิ่งโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายธนาภรณ์  แสนคะ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายธนินท์  กรธนกิจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายธรณ์ธันย์  ศรีวรสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายธรภัทร  ต้นใหญ่
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายธราดล  วิวัฒน์ปรีชานนท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายธราเทพ  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายธวัชชัย  ยาบัญดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงธวัชชัย  แสงชมพู
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงธัญชนก  ผลเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงธัญนาฏ  เวียนประพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสนเสร็จ
ป.3
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงธัญวีร์  จิตอามาตย์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงธันย์ชนก  จันบัวชม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
268
เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศิรินพกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายธิณกร  อุ่นรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงธิดา  ลาสภมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงธิดาวดี  เวียงศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายธิติภัทร  อึ้งตระกูล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงธิร์วราธรณ์  พาเบ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายธีรนนท์  เจริญไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายธีรพงษ์  แซ่ตั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายธีรพงษ์  เมืองนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายธีรภัทร  รัตน์วงค์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายธีรภัทร  อร่ามศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายธีรภัทร์  คล้ายจันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายธีรวัฒน์  ธนะขันธ์
ป.6
โรงเรียนตงเจี่ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายธีรวุฒิ  ปัญญาประชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายธีรวุฒิ  ลำทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธีระพัฒน์  สุขศรีสัตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายธีริศร์  อนนตะชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายนนทวัฒน์  ดีนาน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงนภธิดี  เจริญมิตร
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงนภัสวรรณ  มังธิสานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงนภาพร  กระฉอดนอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงนภาพร  บุญขนาน
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงนภาภรณ์  แพงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายนราธิป  บุญแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงนฤภร  ก้องเกียรติกมล
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนฤภัทร  ปัจจัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงนฤมล  อ้วนอ่อน
ป.5
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงนวพร  จันทะเพชร
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงนวพร  ฤทธิสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายนวรัตน์  หลานเศษฐา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงนัฐการณ์  ดีพิตร์
ป.6
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายนัทธพงศ์  ไชยมาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงนันฐชา  พ่อศรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายนันฐวุฒิ  เพ็งกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
303
เด็กหญิงนันทวิกา  สาริยา
ป.5
โรงเรียนตงเจี่ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายนันทวุฒิ  พ่อลื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงนันทิกา  ธีระกำจาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงนันทิยา  แก้วพิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงนาตาชา  ธนสุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงนามนต์  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงนิติพร  วงค์ชมภู
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายนิติภูมิ  สิทธิเสนา
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายนิรวิทธ์  เมธีผาติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงนิรันรัตน์  วังทะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงเนตรนภา  โรจนาวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายบรรณสรณ์  วงศ์ชนุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงบัญนิษา  สมตน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายบัณฑิต  ยิป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงบัวชมพู  วิริยะอุดมผล
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายบารมี  วิจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายบารมี  วิริยะอุดมผล
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงบุญสิตา  ผมงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายปฏิพัทธ์  ชาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายปฏิหารย์  จันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายปฐพี  ผาบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงปณิตา  เทียนศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงปณิตา  ศยวงศารักษ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงปณิตา  หอมหวล
ป.5
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายปดิพัทธ์  แก้วหาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงปนัดดา  งอกวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายปภรรศกรณ์  คร้อโนนแดง
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงปภาวสุ  มูลทองสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายประพุทธ  สีหนาถ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงประภัสสร  โคตรนาแก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายประภาภัทร  ปากรพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงประวิชญา  ไพรวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายปรัชญา  โสนะโชติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงปรัชญาธร  ศุภนาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงปราณปรียา  เพชรดีคาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
338
เด็กหญิงปราถนา  เล
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงปรียานุช  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงปรียาภรณ์  วินยุวะพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงปรียาวรรณ  ฝอยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายปฤณ  ณ นครพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงปวีณรัตน์  กิตติศรีพงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายปวีณวัชร์  เกษราช
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงปวีณา  ดอกบัวหลวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายปัญญพนต์  นีราณิชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายปัฐยาวัต  จันโทวาท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปั้นงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายปัณณทัต  วุฒิดิลกประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงปันดารี  พานิชกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงปานิดา  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงปายฝัน  ยิ่งกำแหง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีวงษา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีสรณ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายปิยดนัย  ไชยกมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงปิยะพร  แสงพรหมชารี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงปุญรวิภา  ธะนะเหลา
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายปุณกฤษ  วงค์พนิตกฤษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงปุณณภา  ชนะมนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงปุณยนุช  ปาสานะโก
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงเปมิกา  สัจจมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงผานิตย์  อินทรผิว
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายพงศ์พณิช  พลรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  หอมอ่อน
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายพงษ์อนันท์  แสนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายพชรพงศ์  สุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงพนัชกร  ไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงพรทิพย์  ทองออน
ป.4
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงพรทิพย์  บูรรุ่งโรจน์
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงพรทิพย์  วงค์ประดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงพรธณิชา  เพียรชนะ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงพรธีรา  พ่ออามาตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
373
เด็กหญิงพรนภา  ระสีทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงพรพิมล  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงพรวรินทร์  แสงพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงพรสุดา  ปุ่มเป้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงพลอยเพชร  กิมะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายพศิษฐ์  ฤทธิยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายพัชรินทร์  จูมลี
ป.4
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงพัชรี  กล้าหาญ
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงพัทธนันท์  พิมพนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงพัทธนันท์  โรจนพีราภัสร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายพันธกานต์  แสนหล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงพาณิพัค  วิจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงพิชชาภัทร์  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายพิชญพงศ์  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงพิชญ์พิชา  ยงยันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงพิชญาภัค  สวนงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายพิชเยศ  ศรีสงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายพิชัย  สุริย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิมพา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โคตรเพชร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยวิมล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงพิมพิดา  ดาสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงพิมพิศา  ดาสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายพีรณัฐ  วีระพินิจกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายพีรพล  คล้ายจันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายพีรภัทร  ทำนาย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายพุฒิพงศ์  วงศ์ศรีชา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายพุทธิพงศ์  อุพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงเพชรนภา  วงค์ศรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิละมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ศิลชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงแพรพลอย  ชัยชิต
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงแพรพลอย  ศรีประจักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงแพรวิภา  ทองปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงแพรไหม  ปักโคทะกัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
408
เด็กชายภควา  วงศ์เดโช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายภราดร  ปรีชาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายภัทรดนัย  คำไตรย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงภัทรธิดา  เมืองศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงภัทรนันท์  นาคราชา
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายภัทรพงศ์  อินภูวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายภัทรพล  วงศ์เทวราช
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงภัทรวดี  เสลาคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายภัสกร  ปานเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายภาณุพงศ์  สิทธิกานต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายภาณุวัฒน์  ผลเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายภานุกร  ดอนจันทึก
ป.5
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงภิญญดา  เชื้อคำจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงภูมรินรัตน์  นิติธรรมธร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายภูริภัทร  ไวแสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายภูริวิชญ์  อิ่มเต็ม
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายภูริเวศม์  เมธเมาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายภูวเดช  กิติยบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายภูวภัทร  ตั้งศิริ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายภูวมินทร์  ติระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงภูษณิศา  วจนะศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายมงคล  พนาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงมาริสา  มาค่าย
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงมิลมินลา  พุ่มทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงมุกตาภา  ณ นครพนม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายเมษา  ศรีขว่าง
ป.3
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายยิ่งศักดิ์ชัย  บุดผา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายยุทธนา  ขุนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายยุทธนา  เชียงนวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายยุทธพงศ์  วงศ์เลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงเยาวภา  ไชยเพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงรมิตา  พาที
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงรวิสรา  ศรีบันตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงระเบียบรัตน์  อนุรักษ์จินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายรัชชานนท์  หงษามนุษย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้ (MEP) ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
443
เด็กชายรัชชานนท์  อุปละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายรัชชานนทฺ์  แท่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงรัญชิดา  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงรัตนพร  แสงบุตรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงรัตนา  แสวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงรัตนานันท์  สีดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วจันดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายราชันย์  ไชยบุรมย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงรินลญา  นาคบุญทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงรินลดา  แสนสามารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เทพอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงฤดี  วงษ์เงิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายฤทธิกร  รัตนถาวร
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงฤทัยชนก  ปัญจันทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  หนูมั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงลักษณาลี  ลื่นกลาง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายลัทธิพล  คำวัน
ป.3
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายเลิศดนัย  ควรมงคลเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงวรนุช  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงวรรณวิศา  ภัทรมณีโชติ
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายวรวิช  สุทา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายวรวิช  หนันอ้าย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายวรวุฒิ  แช่มเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงวรัญญา  นันศรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายวรัญญู  มิ่งเจริญพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงวรางคณา  วงศ์ตาขี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายวรินทร  ทองดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงวริยา  ตูมขาว
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายวโรดม  ภูมิประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายวศิน  ควรรณสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงวันวิสา  อามาตรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายวาริษ  มั่นธรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายวิชนาถ  บุญโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงวิชัญญา  ชะนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายวิธวิทย์  จีนบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้ (MEP) ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
478
เด็กหญิงวิภาดา  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงวิราวรรณ  คำศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงวิลัยพร  เชื้อวังคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  คำพา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายวีรวุฒิ  วดีศิริศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายวีระพงษ์  ไตยราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงศตายุ  วิเศษสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายศรัญยู  จำเพาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายศรัณยพงศ์  สานุษิษย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงศรันภัทร  น่วมจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงศรันยา  วงค์ศิลไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงศวรรยา  พรมชัยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงศศิกานต์  ลาดบาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงศศิญดา  ใจรัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงศศิธร  กำลังงาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงศศิธร  ลำลอง
ป.6
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายศักดา  สีแล
ป.3
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงศิรดา  ธนากรจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายศิรวัตร  พลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายศิรศักดิ์  ศิลาอุดม
ป.5
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงศิริขวัญ  วงคำคูณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงศิริจิรัศยา  ชมศรีหาราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงศิริธร  เติมอุดม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศิริสานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงศิริวัฒนา  ตงศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายศิวกร  เทพคำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายศิวราช  เหลาพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงศุณิชณัฏฐ์  พลมาตย์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายศุภณัฐ  ปวรางกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงศุภดา  แสนสุริวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิเนหะวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนสุริวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายสกลธร  คงอ่อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงสกัญญา  อุนาพรม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายสมบูรณ์  ดอกบัวหลวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้ (MEP) ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
513
เด็กชายสมพบ  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายสมศักดิ์  โสนาพูน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายสรยุทธ  ตะนัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายสรวิชญ์  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายสรวิชญ์  พนมอุปถัมภ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายสรวิศ  ไทรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายสรวิศ  ศรีชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายสรวิศ  สายหมั่น
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงสรัลชนา  หันประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายสรายุทธ  คำวัน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายสวิชญา  ้พันธูโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายสหรัฐ  รอดกอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายสันติภาพ  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายสันติภาพ  ใสส่อง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายสิทธิชัย  ทองปุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายสิรวิชญ์  ยอดมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายสิริโชค  จงธนโชติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงสิริธันญาพัชร  ต้นสวรรค์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงสิริวัฒนา  สุทธะมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงสิลินี  ทิพนัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงสุจาริณี  ศรีชาหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงสุชาดา  อุทกศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายสุดสาคร  นามเกต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงสุดา  เสนาสี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงสุทัตตา  สาระ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงสุธธินันท์  เต็มอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงสุนันทา  พันสารคาม
ป.3
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงสุนิตา  วังทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายสุปโชค  ฮึมสุ่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงสุพรรณี  สาระมัด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงสุพรรษา  ประวิทย์สิทธิกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงสุพัตตรา  นาถา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงสุพิชชา  เกิดมณีสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงสุภทรธาวดี  ช่วงโชติ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงสุภัตรา  โกพลรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้ (MEP) ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
548
เด็กหญิงสุภัสสรา  สมตัว
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงสุภาวิณี  คำไตรย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงสุภิศรา  อาจวิชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายสุรชัย  อริยชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายสุรเชษฐ์  วงศ์ตาผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงสุรัชดาภา  วงษ์เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงสุริวิภา  ท่าหาญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงสุวนันท์  โกพล
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงสุวรรณหงค์  สาทอน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายสุวิจักขณ์  ธราไกรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีชนม์
ป.3
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงเสาวคล  ส่งคุณธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงเสาวณิต  แก่นมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงโสภิตา  หว่างกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงโสภิศนภา  นาพระยัพ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงหฤทัย  ทิพย์จะวังโส
ป.6
โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายอดิเทพ  อินภูวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงอนงค์นาถ  โคตรพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายอนันดา  ใจสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายอนันตศักดิ์  ใสส่อง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงอนุธิดา  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงบาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายอนุวัฒน์  พันธ์นุราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงอโนชา  เฉพาะตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงอภิญญา  สุขอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายอภิวัฒน์  แพงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายอภิสิทธิ์  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายอภิสิทธิ์  ศิลาสุข
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายอมรเทพ  ฉลาดคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงอรนลิน  กอสมบัติ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงอรปวีณ์วสุ  ไยสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงอรพิน  เชื้อวังคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงอรพินทร์  ดอนสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายอรรคเดช  วงศ์ตาหล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายอรรณภ  กันยา
ป.5
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้ (MEP) ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
583
เด็กหญิงอรอุมา  มากมูลดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงอรัญญา  ภาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงอริศรา  ธนบัตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงออมสิริ  เพ็งท้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงอัจฉริยา  อินพินิจ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงอัญชิฐา  พรหมจักร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงอันน์  ทนงหาญ
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงอาทิตตยา  วงษ์ศรีทา
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงอาทิตยา  สุพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงอารยา  ลาดบาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายอิทธิ  บุญโยทยาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงอุนนดา  สุขจิตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงอุพัชชาพันธ์  ผลวิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงอุษณีย์  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายัทัศไนย  พงษ์ช้าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้ (MEP) ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
599
นางสาวชลธิชา  ซุยพิมพ์
ม.3
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
นางสาวธัญญาลักษณ์  นามเกตุ
ม.3
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
นางสาวโสรญา  สูญราช
ม.3
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
นายอนุชา  พรหมพินิจ
ม.3
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
นางสาวอัญชริกา  ชิลชาคำ
ม.3
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
604
เด็กชายกชพงศ์  วัฒนราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงกชพรรณ  สุวรรณโพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงกนกพร  คิดทะจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงกนกพร  วงศ์สนั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีกุลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงกมลชนก  สีหนาท
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงกมลทิพย์  คงชะสิงห์
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงกมลพรรณ  บุปผเวส
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายกรกช  ยะโส
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายกรกต  กวดไทย
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงกรกัญญา  สูญราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงกรรณิการ์  ยาไธสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายกรวิชญ์  เอี่ยมกุศลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายกริชชนะ  ลีดาแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายกฤตภาส  คูสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายกฤตมุข  สารุณา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พรมเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายกฤษฎา  นิชิตรนบดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายกฤษฎา  บัณเทิงศักดิ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายกฤษฎา  หนูผกา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายกฤษณธน  เทพประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายกฤษณ์  ไตรยราช
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายกษิดิ์เดช  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กอเจริญยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุทธาสนธิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงกัญญาพัทร  วัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พูลประสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็ชรดีคาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์วัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงกัญญาวีณ์  บุตรราช
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงกัณฑิรา  ทองชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงกันติชา  จิรายุนรากูร
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงกาญจนา  คำหลอย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
639
เด็กหญิงกานดารัตน์  คำคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงกานต์รวี  ตรงดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงกานต์รวี  ทวีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายกิตติพัฒน์  บางศิริ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายกิตติภพ  ปะนาโก
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายกิตติภพ  สุภาโย
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงกิตติยากร  โคตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายกีรติ  จันทร์วงษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงกุลนิภา  โยธากุล
ป.6
โรงเรียนตงเจี่ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงกุลปภา  จิรัปปภา
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงเก็จวราธร  นาพระยัพ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงเกตุมณี  จันทรวงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงเกศกนก  เพิงกุนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แกขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายแก้วมงคล  เสริมเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงแก้วมณี  ไชชะนวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงขวัญพัฒน์  ธีรเกียรติปภาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงคณิษา  อุปพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายคมชาญณ์  เชื้อสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายคริษฐ์  ศิริพงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายจงรัก  ควน
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงจริยากร  ชินสาร
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายจักรพรรดิ  ตะมิน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายจักรพรรดิ์  จันทรินทร์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงจันจิรา  ปลัดทุม
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงจันทร์จิรา  อ่อนตา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงจันทิมา  ประวิทย์สิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงจันทิมา  พรหมโส
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงจารุณี  วงศ์คำสาย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงจารุภา  ลุก
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงจิดาภา  แก้วแสงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงจิดาภา  ทุมกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงจิดาภา  บัวพรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงจิดาภา  แพรไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงจิดาภา  วัชระมโนกานต์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
674
เด็กหญิงจิตรลดา  หิรัญวัชนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงจิตราภา  สุทธิเภท
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงจินรสิน  คำไพ
ป.5
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายจิรโรจน์  วงศ์พนารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายจิรวัฒน์  ริยะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงจิรสุตา  นาโสก
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงจิรัชญา  หนูคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงจิรัชยา  เชื้อคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงจิราพรรณ  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงจิราภรณ์  ลี้พล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงจิรารัตน์  อินทวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทุมสาร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงจุฑามาศ  อุ่นสีมาลา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดีชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงจุฑารัตน์  บางทราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงจุฑารัตน์  หาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายจุลจักร  ปวงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สายวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  อุทุมทอง
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ป้องกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงเจนจิรา  ลายขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงเจนจิรา  วังทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงฉัตรฑริกา  สายอุราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงฉัตรธิดา  แก้วน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายฉัตรวัฒน์  ค่ำคูณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงฉัตรสุดา  โนนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายเฉลิมชัย  เหมหา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายเฉลิมพล  มหาลาภไพศาล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงชญานาถ  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายชญานิน  นิวงษา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงชญานี  สนธีย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงชญานี  อุมงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงชนกพร  หัสระษา
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
709
เด็กหญิงชนพิชา  ลุนาดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงชนัญชิดา  บูรรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงชนัญดา  ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงชนากานต์  พันลำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงชนานัน  ซามาตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงชนิดาภา  ลิมปะวิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงชนิตา  วงษ์ราศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงชนิตา  ศรีมงคล
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงชนิษฎาภา  พลังบุญครอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายชยากร  รัตนนิรันดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายชยานันท์  รุ่งเรืองวุฒิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายชยุตม์  ขอดเมชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงชลธิชา  ชะนะเคน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงชลธิชา  เชียงชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงชลธิชา  วงค์ศรีทา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายชลิต  มูลโคตร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงชลิตา  อภิสกุลชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายชวกร  โพธาราม
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตักโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  วงค์ศรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงชัชธิดา  ศรีมณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงชัญญา  ยอแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายชัยภัทร  ตันศิริสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายชาคริต  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายชานนท์  เอกศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงชาลินี  กุลากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายชินวัตร  สุรินทร์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายชินวัตร  เหล่าเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทะเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงชุติกา  ลายา
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงชุตินันท์  ผ่องพรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายชุติพนธ์  วงสาไชย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงชุติมันต์  ธรรมวงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงชุติมา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
744
เด็กชายไชยเชษฐ์  ไชยธงยศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายไชยวัฒน์  พนมวัฒนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงญธิดา  รัตนวรณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายญาณภัทร  บุญพิทักษ์กิจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงญาณัจฉรา  วงศ์ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงญาณิศา  ไข่มุกข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงญาณิศา  สมยา
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงญานิศา  นิตชิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงญานิศา  วงค์กระโซ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงญาสุมินทร์  คำหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงฐาณิญา  ธนาธนัยภัทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงฐิตาพร  ธะนะเหลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงฐิตาภา  สว่าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงฐิติชญา  คูสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงฐิติยา  โพชราช
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงฐิติรัตน์  กอมณี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงฐิติรัตน์  มงคลเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงฐิติวรดา  กินรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงฐิติวรดา  จองคำเสียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงฑิตยา  ภูกันดาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงณฌา  เหมเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงณัชชา  วารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงณัชชา  อินทรักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประแกกัน
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงณัฐกมล  ชอบสุขุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายณัฐกิตติ์  อ่อนอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายณัฐชัย  ฤาแรง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงณัฐชุดา  สร้อยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีมิตร
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงณัฐณิชา  ม่วงลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายณัฐดนย์  สกุลคูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายณัฐดนัย  จันทโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายณัฐดนัย  ธารประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงณัฐธิชา  เหง้าโอสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
779
เด็กหญิงณัฐธิดา  มัชพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงณัฐธินันท์  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงณัฐนันท์  ทวีวงศ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายณัฐนันท์  สุวรรณรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงณัฐนิชา  อังกูรมหาสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงณัฐนิดา  พันธ์ุเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายณัฐภรณ์  ท่อนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงณัฐริกา  หมอกใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงณัฐวดี  ขรรศร
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงณัฐวดี  เขียวไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายณัฐวัตร  ธีระวิริยะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายณัฐวุฒิ  คนใจบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงณัทฐริญญา  เตชะ
ป.5
โรงเรียนตงเจี่ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงณิชา  สิงห์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีมูลลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงดาวัน  ดวงสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายเด่นดนัย  จิตบรรจง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายตติกร  ศรีวร
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงตติยาดา  พรมศรี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายตะวัน  ลี้สงวน
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงติณณา  อาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายเตชิต  สิทธิกานต์
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายทรงพล  แก้วกาหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายทรงพล  แก้วทองหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายทักษิณ  วงค์กระโซ่
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงทักษิณา  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงทัตพร  ศรีประสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายทัศไนย  พงษ์ช้าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงทิพย์สุดา  แดงท่าขาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงทิพวัลย์  เชื้อวงค์พรหม
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายเทพนคร  อิ่มสมโภช
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายเทพพนม  อิ่มสมโภช
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
814
เด็กชายเทพพิทักษ์  วงค์ละคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายธชาดล  วงศ์พนิตกฤต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายธนกร  ศรกายสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายธนกฤต  ไชยเสนา
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายธนโชติ  ไชยประเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายธนดล  พลหาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายธนดล  สารีมุกข์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายธนบูรณ์  นวลตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงธนพร  กุโบลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงธนพร  คำชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงธนภรณ์  สุวรรณโพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายธนภัทร  สมมาตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงธนวรรณ  ยศพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายธนวรรธน์วรดล  โกพลรัตน์
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงธนัชชา  มหิดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงธนัญญา  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงธนัญญา  อุดมกัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงธนัทชา  มหิดุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายธนากร  ธงยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงธนาพุทธรักษา  ตงศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงธนิตา  โคนุตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงธนุตรา  ชำนิยา
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายธเนศ  ทีระฆัง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงธมลวรรณ  สูตรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายธราเทพ  อินธินา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายธวัชชัย  กาญจนีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงธวัลพร  ศัพทเสวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงธัญชนก  กินรา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงธัญชนก  นวลละออ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงธัญชนก  ราชบัญดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงธัญชนก  หลาบโพธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสนสุภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กวนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิติศรีวรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงธัญสุดา  ทุรัง
ป.4
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
849
เด็กหญิงธันยพร  จันทร์อบ
ป.3
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงธันยพร  อูฐยาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงธาริณี  พิมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงธิญาดา  อารักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงธิดาทิพย์  ทองมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงธิดาพร  จันทะพรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำแพงดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงธิดารัตน์  มาตแพง
ป.6
โรงเรียนตงเจี่ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงธิดารัตน์  ส่อนราช
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายธิบดี  เกาแกกูล
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงธิมาพร  นาคพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายธีทัต  คำพระรัตนตรัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงธีรกานต์  ตระดวงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายธีรชัย  มังคละคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายธีรดนย์  เข็มปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายธีรพันท์  เพียมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายธีรวานิช  ใจเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงธฺดารัตน์  รุ่งเรืองเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายนครินทร์  เฝดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงนงนุช  พันธุ์เรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงนภพร  ครุตแสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงนภสร  มังกรทอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายนภสินธ์  อาษาวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงนภัส  สุยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงนภัสสร  สุคำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงนภัสสรณ์  เก่งมานะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงนภารัตน์  พ่อชมภู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงนรา  ณ ระนอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายนราวิชญ์  จังตระกูล
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงนริญญา  ชนะทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงนริศรา  หนันแป
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายนเรศ  ปราบมีชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงนฤภร  โพธิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงนฤมล  พรมภักดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายนวพัฒน์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
884
เด็กหญิงนวลละออ  ปู่มะรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงนัชชา  สุรพันธ์พิชิต
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายนัฐพงษ์  คำเปื้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายนัฐพล  โตดีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงนัฐริกา  ปาละเสริฐ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงนัทธมน  ปัญญารมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงนันทพรรณ  นครคำสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงนันทิชา  หล้าดี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงนันทินี  ยตะโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงนัสสุดา  ศรีมณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงนาตาชา  สนับช่าง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายนาวิน  หอมจัด
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงนิชาภา  วงษ์ทองเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงนิตยา  วงศ์ละคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายนิติพัชรพงศ  ศิริตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงนิธิกานต์  ลีทหาร
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงนิธินันท์  ดาราสว่าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายนิธิศ  ฉิมน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงนินากร  พรมพันธ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงนิพาดา  สาระ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงนิภาพร  แสนกง
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงนิรันดร์ดา  เม้าประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงนิลดา  ศรีมณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงนิสากร  สุคม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงนีน่า  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงนุสบา  ไวสุวรรณโน
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงบงกช  มีมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายบรรณพัชร์  ศรีบุญเรือง
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงบุณฑริกา  ทองละเอียด
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงบุณยานุช  มาดี
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงบุณรดา  อารีอำนาจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงบุรัสกร  ทักษิณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายบุริศร์  โอภาสศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงบุษกร  งามสม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงเบญจรัตน์  จันทรผัน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
919
เด็กหญิงเบญนจิตา  คำสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงปฏิพร  พรหมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายปณตพงศ์  เจียรสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงปณมภร  พรหมลังค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงปณิดา  กวานปรัชชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงปทิตตา  มุ่งชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงปนัดดา  เสนาลา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงปพิชญา  อินตอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงปภัสสิริย์  อภิไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายประจันทร์  จิตรกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงประภัสสร  ผลดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงประภัสสร  โพธินะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงประภาพร  ลักษณะฉาย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงประภาภรณ์  เหง้าโอสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายปรัตถกร  ตะวังทัน
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงปรางทิพย์  ศรีพลพา
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงปริชาติ  ผาท้าย
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงปริศนา  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงปรีชญา  สมจี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สุขสันติชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงปรียากร  การุณ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงปฤณญาดา  ไชยพร
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายปวิตร  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงปวีณธิดา  ดำคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายปองพล  ซามาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงปะนิตา  อุสันสาห์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงปาณิสรา  ตั๋นสกุล
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงปาณิสรา  โรจน์วิรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงปานชีวา  แพรญาติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงปานรพี  วิไลรัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงปานวาด  โกษาแสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงปาริชาติ  เชื้อตาอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงปาริชาติ  ดวงศร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงปาริชาติ  มากแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงปาลิตา  หาวงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
954
เด็กหญิงปาวีณา  ลาริมาตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงปิยะมาศ  สุระโคตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงปิยะวรรณ  เรืองชา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงปิยาพัชร  ปิยะวิริยะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงปุณยาพรจิต  ภาชนะวรรณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายพงษ์นิกร  แก้วดวงดี
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายพชร  นึกชม
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงพชรพร  พุทธาผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายพนธกร  โครตโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงพนิดา  คุดคา
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงพรกนก  พูลสมบัติ
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงพรชนก  เก่งมานะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงพรชิตา  ศรีสงค์
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงพรธิดา  เตรืองวัน
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงพรนภา  ดวงศร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงพรปวีณ์  ทัศนไพร
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงพรไพลิน  คอรรณสุ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงพรไพลิน  วงศ์ภูธร
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงพรภิมล  สังชาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงพรรณธิภา  วงค์ละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงพรรณนิภา  นนทะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงพรรณิภา  นาหมีด
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงพรวิมล  แสนสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงพรหมพร  ดีผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงพรัชราพา  พามี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงพราวประกาย  บุตรแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายพริษฏ์  พิศพาธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายพริษฏ์  พิศพาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายพลกฤษณ์  พรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงพลอยชมพู  แก้วบุดตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงพลอยชมภู  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงพลอยพรรณ  คำหาญ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงพัชรนันท์  บูรณะพล
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงพัชรพร  นันทิเกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายพัชรพล  หลาซุน
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
989
เด็กหญิงพัชราพร  ศิริดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรหมพินิจ
ป.6
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงพัชริกา  อุ่นอ่ำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงพัชริดา  นวนสดี
ป.5
โรงเรียนบ้านดงบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงพัชรินทร์  นอนิล
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงพัชรียา  นอนิล
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงพัณณิตา  อ่อนอุทัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงพัทธมน  ครุฑใจกล้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายพันธกร  ติลาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงพิกุล  เหลาหนวด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงพิชชา  วงษา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายพิชยุตม์  ลาวงศ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงพิณทิฬาร  โกพลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายพิภู  เพชรศิริ
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงพิมนภัส  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงพิมปฏิภาน  ตั้งอุปละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงพิมพกานต์  สายพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญสิทธิ์ภิญญา
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ทุมกิ่ง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มั่งมี
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ปู่แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงพิยดา  จันสว่าง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงพิริยา  วงษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายพีรณัฐ  บุนนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงพีรพรรณ  เลาป้อมวาปี
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายพีระธาดา  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายพุทธิชัย  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงพุทธิมน  ไชยวงษา
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงพุธิตา  อยานนท์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงเพชรรัตน์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พ่อธานี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงเพลงพิณ  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงแพรวา  ปรีชาอดุลหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงฟ้าปภาทิพย์  คงธนชโยพิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงภคกนก  ปู่บุตรชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารหางนกยูง ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1024
เด็กหญิงภคอร  ศิรธรานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายภคินทร์  แก้วมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงภรปวีณ์  บุรชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายภัคพล  แสนเยีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงภัครมัย  ภูนาผา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายภัทรกร  จันทะพรม
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายภัทรดนัย  ภูวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงภัทรธิดา  ยงเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวรรณสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายภัทรพล  ประสานศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงภัทรลภา  สุคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสนพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงภาณุมาศ  มิลินจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายภานุพันธ์  จันอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายภานุวัตร  จันอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงภาวิณี  กุลศรี
ป.6
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงภาสินี  อยู่ยงวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายภีมพล  จันทนิตย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงภุมรินรัตน์  นิธิธรรมธร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายภูชิต  คำผาย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายภูมิพิศุทธิ์  จริยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงภูรัชญา  น่วมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายภูริณัฐ  คำบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายภูริวัจน์  ปรีชาธรรมวัจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายภูสิทธิ์  ปารีสร้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายมณฑล  นามบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายมนตรี  ฮังโยธา
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงมนัสนันท์  พรมมา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงมัญชุพร  บุตรศรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงมัณฑนา  อ่อนพินา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงมินตรา  นิยมเหลา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงมินตรา  เอีนรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงมีนา  ม่วงคำหมื่น
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงมุรธาทิพย์  สุวรรณธรรมา
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1059
เด็กหญิงเมทินี  ดวงสา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงยลดา  ยศศรียา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงยศวดี  แย้มขยาย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายยุทธภูมิ  ศรีหาวงษ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงยุพาภรณ์  อุดมมาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงโยทกา  หนึ่งคำมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายรชต  วงค์ตาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายรพีพัทธ์  รัชอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายรพีภัทร  ไชยคราม
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงรักษ์สุดา  เชื้อคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายรัชชานนท์  คนยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายรัฐพล  วงศ์ตาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงรัตนพร  ยังรัมย์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงรัตนาพร  ปัดภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สอนซ้าย
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงรัตนาวลี  ชนะเคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงรัตษุฎา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงรัติยา  คำอยู่
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงราชาวดี  กิติศรีวรพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงรุ่งธิวา  รักความซื่อ
ป.5
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงลลิตา  กิติศรีวรพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงลลิน  คำขันธ์
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงลุดี  เอ๊ฟวา
ป.3
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงเลิศฤทัย  ควรมงคลเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายวงศกร  วารีสิริสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายวชิรวิชญ์  คงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายวชิราวุธ  คำไตรย์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงวทันยา  คำมุงคุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงวรรณกานต์  วงเวียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงวรรณพร  บัญญัติ
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงวรรณิษา  เทียมหนอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงวรวรรณ  กิติศรีวรพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงวราภรณ์  น้อยศรีมุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงวราลักษณ์  แสนสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายวศิน  สิงหวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1094
เด็กชายวัชรพล  บุญพินิจ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงวัชรภรณ์  บุญพินิจ
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายวัชระพล  พรหมภักดี
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงวัชราภรณ์  สิงห์รัก
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายวัฒนชัย  สะใบบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายวันชัย  ราชวงค์อุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายวันธงไชย  ม่างคำหมื่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายวันวิธู  อักษรครบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงวันวิสาข์  แคมชัยสงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงวาทินี  สุคำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงวานิชญา  แสนมิตร
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายวายุภัก  สุขวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงวารียา  นามยางอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงวิชชุฎา  พรหมพินิจ
ป.5
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงวิชชุดา  ว่องอารีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงวิชญาพร  ไชยมาตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงวิชญาพร  สุนนท์ชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงวิมลศิกานต์  ตรีนิภากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงวิยะดา  เปริ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงวิริยา  สีดาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงวิลาสินี  ผันพรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายวีรวุฒิ  ลำทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายเวโรตม์  ทองนู
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงเวฬุริยา  มูลทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงศจิษฐา  ไขลายหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงศรัญญา  บันหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงศรัญญา  สิมแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงศรุตญา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงศวิตา  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงศศิกาญจน์  รักสุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงศศิกานต์  แสนจันทะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงศศิกานต์  เหง้าโอสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงศศิธร  ขันสำรอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงศศิภา  โคตรบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงศศิวิกา  วิสุวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1129
เด็กหญิงศสิกา  วงศ์ศรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายศักดิ์ทวี  วดีศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงศาตพร  วงศ์เฟียง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงศิรภัสสร  ธนากรจักร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายศิรสิทธิ์  โยลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงศิริญญา  ธงยศ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายศิวกร  ไตรยราช
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายศิวกานต์  สระแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายศุภกิตติ์  แสนพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายศุภชัย  ไชยเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายศุภเชษฐ์  ไชยเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายศุภณัฐ  ถาวร
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายศุภเดช  ยะสะกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายศุภนัฐ  แผ้วสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงศุภลดา  สูญราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายศุภวิชญ์  จันทนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงศุภาพิช  สิงห์สี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์สี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงศุภิสารา  สังข์เกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงสกุลทิพย์  ปุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายสงวนศักดิ์  ปุ่มเป้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายสนติพีร์  จันทรโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายสมกมล  นิลพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายสรณเจตน์  สาริบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงสรัญชนา  แคมชัยสงค์
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงสโรชา  อยานนท์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายสารสิน  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงสาวิตรี  คำเถื่อน
ป.5
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายสิทธิชัย  เพชรดีคาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงสินีนาฎ  ลานทอง
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงสิมิลัน  สูญราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายสิรวิชญ์  ลาวงศ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงสิรัญญา  เคนนิคม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงสิริกัญญา  คำพล
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1164
เด็กหญิงสิริขวัญ  สิทธิบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงสิรินธร  ผาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงสิริยากร  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงสิริยากร  มังตะกรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงสิริยากร  อ่อนตา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงสิริรัตน์  กิจันดา
ป.5
โรงเรียนบ้านดงบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงสิริอร  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงสุกัญญา  ชาเรืองเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงสุกัญญา  สุทธิโสม
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงสุชาดา  นนทะจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงสุชานันท์  สาริบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงสุชาสินีย์  มวลปาก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงสุดารัตน์  โรยอำไพ
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงสุตาภัทร  สาแดง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงสุทธิญา  ไชยโส
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงสุทธิดา  นิตยาคม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงสุทธิดา  อุ่นอาสา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายสุทธิภัทร  ต้นสงค์
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงสุทัตตา  นรมาตย์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงสุธิตา  ศรีทองทา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงสุธินันท์  วุฒิวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงสุธินี  เนตรสว่าง
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงสุนิตา  อินตา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงสุนิสา  วงค์ฝ่ายแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงสุพรรณกัลยา  พงษ์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงสุพรรณษา  ประวิทย์สิทธิกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงสุพรรษา  สุธัมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านดงบาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงสุพัตรา  แพงแยง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มีพูน
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงสุพิชญา  มันทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงสุภัชชา  ศรีมณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายสุรจิตร  ผุยลา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุทันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1199
เด็กหญิงแสงตะวัน  เปล่งทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงหทัยชนก  ดีตลอด
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แขกาสนา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มีบุญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงหยดน้ำ  ผาชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายอติวิชญ์  มาตย์แพง
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงอธิติญา  มังคละคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงอธินัดดา  บัวจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กชายอนพัทย์  ดีพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงอนัญญา  คำพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงอนัญญา  แซ่ริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายอนิรุจต์  พินิกัล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงอนุธิดา  การยะบุตร
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายอนุรักษ์  ลาดบาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายอนุวัฒน์  ต้นสวรรค์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายอนุศักดิ์  วังพาน
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงอพัชชาพันธ์  ผลวิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงอภิชณัญญา  สีโย
ป.3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงอภิญญา  สังจตุรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงอภิญญารัตน์  บุญโสม
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายอภิวัฒน์  ปุ้มแพง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายอภิวิชญ์  ภูลศิริกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายอภิศักดิ์  นะคะรังสุ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงอมร  หล้าคอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงอมาวศรี  บางพรมบาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงอรจิรา  เขียวขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงอรณิช  อ้วนอ่อน
ป.3
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงอรนิชา  ยางขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงอรปรียา  คำดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงอรปรียา  เชื้อตาเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายอรรถพล  พรหมพินิจ
ป.6
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงอรวี  พิมพ์สิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงอริศรา  สุบุญสันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงอริสรา  ยางก้อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกล้วยไม้ (MEP) ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1234
เด็กหญิงอริสรา  อมูลราช
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายอัครเดช  วงค์อุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายอัครนน  ค่ำคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงอังคนันต์  ตั้งใจ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงอัจฉริยา  พุทธชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงอัจฉริยา  อุ่นอาษา
ป.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายอัมรินทร์  แดงทอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงอาจรีย์  กะสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงอาทิตยา  มีบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายอานนท์  สังวันดี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงอาภัสรา  หนูห่วง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงอารียา  ตาริชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงอารีรัตน์  พรหมรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงอิงอร  คำอ้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายอิทธิ  หอมจัด
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายอิทธิกร  คำกรฤาชา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายอิทธิกร  วงศ์กระโซ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงอินทิรา  แก้วจันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงอิสรากรณ์  ชัยวิริยะเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงอิสราภรณ์  ชัยวิริยะเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงอิสริยา  โชติวุฒิมนตรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงอิสริยา  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายอุณรุทธ์  ศรีมณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงอุดมทรัพย์  ฉ่ำตระกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายอุปกรณ์  ไตรยะถา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงอุษา  จอมโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายเอกศิริ  กลีบบัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายเอกสิทธิ์  ไชยบุรมย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงไอลดา  ไชโย
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงไอลดา  เสนารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนนาแกบึงเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์