ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตนัย  สาครสินธุ์
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤตภาส  จุ้ยเจริญ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตัชญ์  ทศวงศ์ชาย
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤติน  ชัยยาภรณ์
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกษิตินาช  เรณู
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัลยกร  ผ่องฉวี
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัลยรัตน์  นิกูลรัมย์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลรัณ  แดงสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติพศ  มีรอด
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
10
เด็กชายกิติภูมิ  ดลกิจ
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกุลภญา  ธำรงจินงี่
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกุลภัทร  โตสงวน
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงเกวลิน  แตงโสภา
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
14
เด็กชายขจรพงศ์  แก่นโต
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงขวัญชนก  พันธุ์สบาย
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
16
เด็กชายคุณานนท์  ชัยกุลประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิตราพร  เผ่าอำนาจฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
18
เด็กชายจิรภาส  ธนากลาง
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
19
เด็กชายจิรวัฒน์  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
20
เด็กชายจิราเจต  ลิ
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิราพร  เฟื่องบางหลวง
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แซ่ฉั่ว
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชญาดา  ปลื้มถนอม
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชญานันทน์  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชนานันท์  พลอยไพเราะ
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชนิตา  พิบูลชล
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
27
เด็กชายชยากร  ยังมีมา
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชรินรัตน์  ปุ๋ยรักษา
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
29
เด็กชายชัยวัฒน์  ลือพืช
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
30
เด็กชายไชยศิริ  พิบูลชล
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงญนันทนิยา  ชั่งอ่อน
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงญาณิศา  พุ่มเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงญานิศา  เหล่าสมาธิกุล
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงฐานิดา  ยอดชัยพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เหล่าจุมพล
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงฐิติมา  ปานมีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงฐิติวรดา  เลิกชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณภัทร  ปรียงค์
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
39
เด็กชายณภัทร  สาครสินธุ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัชชา  โป้สมบุญ
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
41
เด็กชายณัชพล  วงศ์ธนะเกียรติ
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนรักษา
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฐปภา  ชิ้นจิ้น
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
44
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝอยพรมราช
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฐศักดิ์  สนธิกุล
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณิชาภัทร  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
47
เด็กชายดุลยวัฒศ์  โชติสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงทิชานันท์  คุ้มรักษา
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
49
เด็กชายธนกร  ยิ่งสกุล
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธนกัลยรัตน์  ภู่ระหงษ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
51
เด็กชายธนโชติ  โพธิ์แดง
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
52
เด็กชายธนดล  หรั่งช้าง
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
53
เด็กชายธนพล  พันตาวงษ์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
54
เด็กชายธนรัตน์  ศรีระบุตร
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธนวรรณ  อินทราพงษ์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
56
เด็กชายธนวัฒน์  ธนาศิริทิพย์
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
57
เด็กชายธนวิชญ์  หลงสมบุญ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงธัญญมัย  กาญจนถาวรกุล
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงธัญธร  ตั้งศรีประชิต
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงธัญรัสมิ์  จงประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงธิษณามดี  คงศักดิ์สกุล
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
62
เด็กชายธีรกานต์  ศรีชูทอง
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
63
เด็กชายธีรณัฏฐ์  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
64
เด็กชายนนทพัทธ์  สระสม
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ฤดีรัชต์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
66
เด็กชายนรากรณ์  ธนิกกุล
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
67
เด็กชายนราวิชญ์  อินทร์จันทร์
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
68
เด็กชายนิธิศ  ช้างหิน
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
69
เด็กชายบุญชรัสมิ์  บุญไพศาลดิลก
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงบุญสิตา  บำรุงกิจ
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงบุณยาพร  รัตนรักษา
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
72
เด็กชายปภังกร  หอมสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงปภาวรินท์  โสภา
ป.3
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
74
เด็กชายปริญญา  อนุตธโต
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
75
เด็กชายปริพัฒน์  ใสยิ่ง
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงปัณฑ์ลภัส  คีรินทร์
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
77
เด็กชายปัณณธร  เตชปีติกุล
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
78
เด็กชายปัณณวัฒน์  อุตสาห์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
79
เด็กชายปัณณวิชญ์  วชิรเศรษฐหิรัญ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
80
เด็กชายปิยะภูมิ  คงสกุล
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
81
เด็กชายปุญญาพัฒน์  สุรีย์ส่อง
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงเปมิกา  เมฆขาว
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
83
เด็กชายพงศกร  ไทยทวี
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงพรชนิตว์  กวีวัฒนะภักดี
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงพรพิชญ์พัณ  เนียมหอม
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพัชธินัน  สุขุตมตันติ
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพัชรนิษฐ์  สุดสว่าง
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
88
เด็กชายพัสกร  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีธีรวงศ์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณสายะ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงฟ้าใส  พัดเกร็ด
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ภิรมย์นา
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
93
เด็กชายภคพล  จิติวงศ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงภวิษย์พร  แย้มงามเหลือ
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
95
เด็กชายภัทรพล  จินดาบุตร
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงภัทรวดี  อดทน
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
97
เด็กชายภาคภูมิ  ยิ้มสำราญ
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
98
เด็กชายภาณุพงศ์  ธนภาชน์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
99
เด็กชายภาสพงศ์  มิตราเวคิน
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงภิญญ์  ชุ่มภิรมย์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
101
เด็กชายภูมิธัช  อัษฎมงคล
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
102
เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตการค้า
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
103
เด็กชายภูรินัฐ  พฤกษ์กานนท์
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงมนชนก  อุทยาภมรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
105
เด็กชายมรุพงศ์  รื่นจินดา
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายยศกร  สมบูรณ์ภัทรกิจ
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
107
เด็กชายรชานนท์  มั่นเขียว
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงรมลวรรณ  สวัสดิ์มี
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
109
เด็กชายรวินท์  อ่อนภักดี
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
110
เด็กชายรัตน์ถสิทธิ์  เหลืองจิตรุ่งกุล
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงลภัสรดา  มิตทะเนตร
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
112
เด็กชายวริศ  ศิริวารินทร์
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงวันวิสา  เจตน์มงคลรัตน์
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
114
เด็กชายวาริศ  ชุนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงวิลาสินี  ชุ่มเสนา
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
116
เด็กชายวิสาล  เกรียงสินยศ
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
117
เด็กชายศักดิพัฒน์  สายหงษ์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงศิริขวัญ  เจริญศิลป์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
119
เด็กชายสนธิ  เชิงชาญกิจ
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
120
เด็กชายสรวิชญ์  ประทีปะเสน
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
121
เด็กหญิงสิริกร  แป้นลาภ
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ปุจฉาการ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงหทัยชนก  แตงจั่น
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงอชิรญา  บัวหลวง
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงอนันตญา  อนุเวช
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงอนิษฐ์สา  คุรุวัชรพงศ์
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงอภิญญา  ปลื้มถนอม
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
128
เด็กชายอภิรักษ์  วรนาม
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงอภิสรา  จุ้ยเจริญ
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
130
เด็กชายอภิสิทธิ์  โยธาจันทร์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
131
เด็กหญิงอรณิชา  วิงวร
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
132
เด็กชายอัครพงษ์  บุญรักษ์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงอัยยา  อมตวนิช
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงอัศจรรย์  คุณาโรจน์เดชา
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงอุมากร  คุณขุนทด
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
136
เด็กชายกฤชพงศ์  เจียมจิรชาติ
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายกิตติทัศน์  ส่งศักดิ์เสรี
ม.1
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงครองขวัญ  กิติโชตน์กุล
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงจิราพร  โขวุฒิธรรม
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายชุติพนธ์  ธีรกุลวิจารณ์
ม.1
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงณัชชา  สิรวัฒนากุล
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายณัฐชนน  วันดอนแดง
ม.1
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงณิชากร  ยอดชัยพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
144
นางสาวณิชากานต์  นามเมือง
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายเตโชดม  นารักษ์
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายธนดล  มานะจิตร
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายนฤพนธ์  เปียถนอม
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
148
นายนัทธพงศ์  ภูวโภคินกูล
ม.3
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงปานวาด  ก่อเกียรติทวีชัย
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายพศิน  เอกรักษา
ม.1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงพิชชาพร  พันธุ์เดิมวงษ์
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทิพย์ธำรง
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงเพชรสิริ  ขุนศิริ
ม.1
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายยศพล  วีรธีรางกูร
ม.1
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายรัฐเศรษฐ์  กันสดับ
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายวชิรเมษฐ์  กุลธนาเรืองนนท์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
157
นายวายุ  บางเขม็ด
ม.3
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เลาอโศก
ม.3
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงศุภิสรา  สิงห์เจริญ
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงสโรชา  เจียมพิทยานุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
161
นายสิริชัย  นาถึง
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงอมิ  โตโยดะ
ม.1
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
163
เด็กชายกรธวัช  หอมทวนลม
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
164
เด็กชายกฤษณพัฒน์  หอมบานเย็น
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
165
เด็กชายกานต์  ทองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
166
เด็กชายกิตติพัทธ์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
167
เด็กชายคณิศร  กิจทวี
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
168
เด็กชายคุณากร  เพิ่มพูน
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
169
เด็กชายจิรพิพัฒน์  เพ็ชร์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
170
เด็กชายเจตริน  จินตเกษกรรม
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงใจใส  ศรีอมรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
172
เด็กชายชนัธพงศ์  กันกง
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยชนะ
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
174
เด็กชายชยวุฒิ  พันธ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
175
เด็กชายชโยดม  เอี่ยววัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงชวรัตน์  บุญทา
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
177
เด็กชายเชิดชูศักดิ์  เจรจาปรีดี
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
178
เด็กชายไชยยศ  ตรีรัตนราศี
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงฐิตาพร  ชาวนาฟาง
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
180
เด็กชายณภัทร  รักเจริญ
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงณัชชานันท์  ทูลเกษม
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงณัฏฐญาดา  ธาราณัติ
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ห้วยบุญ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงณัฐหทัย  อรรจนสุพพัติ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงณิชพักตร์  รัตนคุณาภรณ์
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
186
เด็กชายณุปุณ  ญาติโสม
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงดุจดรินทร์  ญาโนภาส
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงติณณภรณ์  เวชอาภรณ์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
189
เด็กชายทวีศักดิ์  นาถึง
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
190
เด็กชายทศภณ  พันธ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
191
เด็กชายธนกร  แจ่มพินิจ
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
192
เด็กชายธนบัตร  ภูมิถาวร
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงธนพร  ตระการฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
194
เด็กชายธนภัทร  บ่อทรัพย์
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
195
เด็กชายธนภาคย์  อินบุญช่วย
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
196
เด็กชายธนวินท์  วิวิธพร
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
197
เด็กชายธนัท  จงชวาลวงษ์
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
198
เด็กหญิงธนาพศุตม์  ณรงค์ภาดาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
199
เด็กชายธนิก  ปลาบู่ทอง
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
200
เด็กชายธัชพล  ชิ้นปิ่นเกลียว
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
201
เด็กชายธัญเทพ  กิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
202
เด็กชายธีร์ธวัช  ยอดศักดิ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
203
เด็กชายธีรภัทร์  ตู้พิมาย
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
204
เด็กชายธีรัตม์  ช้อยแสง
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
205
เด็กชายนนทพัฒน์  ลี้เกษร
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
206
เด็กชายนพดล  บุญบำรุง
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
207
เด็กชายนพฤทธิ์  สาระภาพ
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
208
เด็กชายนัฐพล  พรมกระทุ่มล้ม
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงปรารถนา  สุทธิประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงปิ่นมนัส  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงปิยธิดา  ขวัญเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
212
เด็กชายปุญญพัฒน์  พรแก้ว
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
213
เด็กชายพงศกร  สุขคล้าย
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงพัชรพร  จิตติราช
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงพัฒนวดี  ชาวไร่นา
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงพัทธมน  พูลสมุทร
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
217
เด็กชายพิชญุตม์  บงกชมาศ
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
218
เด็กชายพิทยุตม์  พงษ์เสถียรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชัยโย
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
220
เด็กชายพุฒิวัฑฒิ  เหลืองไพรินทร์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อโชติพงศ์
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ปู่มาก
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
223
เด็กชายภาคภูมิ  ดนัยภัคกอบกุล
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
224
เด็กชายภูริณัฏฐ์  นิมิตบวรชัย
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงมุขชนก  เหลืองประดับใจ
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
226
เด็กชายรัชพล  ไม้แก้ว
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
227
เด็กชายรัฐนันท์  รุ่งโรจน์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงรุ่งรวี  มรกตจินดา
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
229
เด็กชายฤทธิชัย  โกเมนเอก
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
230
เด็กชายวงศธร  เจริญวิไลสุข
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
231
เด็กชายวรพล  สุริยาวงษ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
232
เด็กชายวิทวัส  ศิริพงษ์เวคิน
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
233
เด็กหญิงวิลาสินี  ฮวบบางยาง
ป.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงศจีรัตน์  รัตนโชติพงศ์
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงศศมน  พูลพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
236
เด็กชายศุภศิษฏ์  น้อยพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
237
เด็กชายสิรวิชญ์  กลิ่นมัคผล
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงสิรินพร  ธีรวัฒนคุณ
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงสุกฤตา  สระสม
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นิลรัต
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
241
เด็กชายอนุภัทร  สิงห์เสน่ห์
ป.5
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
242
เด็กชายอภิรัฐ  นันท์นฤมิตร
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงอรกานต์  ยศมัญกิจ
ป.6
โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
244
เด็กชายอรรคกรณชัย  ถิรเสถียรรัตน์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม