ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวผัน โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
2
เด็กชายกนต์ธร  แก้วพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตัชญ์  กำเนิดสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษณะ  สงวนหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกุลิสรา  ธนะประสพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
6
เด็กชายแก้วมังกร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจิรนันท์  สติดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญล้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจุติพร  เขมกรรม
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กชายชญุตม์  วรรณบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชยาภรณ์  สัจจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชัญญา  แซ่เอี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
13
เด็กชายฐิตกานต์  ฐิติกุล
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงฐิตินันท์  ศิริรูป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
15
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ใบปอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
16
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พราหมพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
17
เด็กหญิงณญาดา  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
18
เด็กชายณัฐพรรษ  วรรณทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
19
เด็กชายดรงค์กร  นครชัย
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงดลฤดี  โพธิมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
21
เด็กชายดลวิชญ์  ทวาเรศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
22
เด็กชายแดนบูรพา  ร่มเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
23
เด็กหญิงทิติยา  ทับอุไร
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
24
เด็กชายธนกร  ก้องสนั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
25
เด็กชายธนกฤต  เจาะสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
26
เด็กชายธนวัฒน์  สินวัตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
27
เด็กหญิงธนัชชา  จำลองศรี
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงธวัลหทัย  แสงศรีจันทร์รัตน์
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงธัญธิตา  ป้อไชยยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
30
เด็กหญิงธารีรีตน์  บำรุงสุนทร
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
31
เด็กชายธีรภพ  อุปเท่ห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
32
เด็กหญิงนลัทพร  พวงกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
33
เด็กชายนัทธภูมิ  โพธิผลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
34
เด็กหญิงนาตยา  ฟองมาศ
ป.5
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
35
เด็กชายนิพิฐพนธ์  อภิบาลศรี
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวผัน โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเบญจพร  ชนะวงศา
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงปพิชญา  ประชุมแพทย์
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงปอรชต์  สร้อยแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
39
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ประจักษานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
40
เด็กชายพชรกร  สืบสอน
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กชายพชรพล  ธนะประสพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
42
เด็กหญิงพรรณวิไล  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงพิชญาภา  สุทธิวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
44
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เดชตระกูล
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงพิมพ์เพชร  เพชรมาก
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงภวรัญชน์  จำเริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
47
เด็กชายภัทธาวุฒิ  นองเนือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
48
เด็กชายภีมวัจน์  เงางาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
49
เด็กชายภูมินทร์  พิสุทธิพงษ์บูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
50
เด็กชายภูรินท์  บึงคะเชน
ป.4
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
51
เด็กหญิงเมลิซ่า  โออาโอ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
52
เด็กหญิงรชกร  หัชลีฬหา
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กชายรติพงษ์  บัวบก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
54
เด็กหญิงร่มรุ้ง  พูพิลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
55
เด็กหญิงรัตนาพร  เย็นฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
56
เด็กชายรามิล  ปิยานุลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
57
เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พูพิลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
58
เด็กหญิงวรกานต์  ชพานนท์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
59
เด็กชายวรพล  เธียรธวัช
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
60
เด็กชายวรเมธ  สังข์ทิน
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
61
เด็กชายวรรณประเสริฐ  ไชยมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
62
เด็กหญิงวรรณิภา  สุวรรณ์ฉวี
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงวริสตา  ขาวมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
64
เด็กหญิงวริสษา  ขาวมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
65
เด็กชายวสุพล  วิจิตรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
66
เด็กหญิงวันวิสาข์  ฟองเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
67
เด็กชายวุฒิพงษ์  มวญนรา
ป.4
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงศศิกานต์  โคตคำ
ป.4
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงศศิกานต์  ญาติพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
70
เด็กชายศิรวิชญ์  จันทร์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวผัน โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงศุภนุช  โชคสมุทร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
72
เด็กหญิงสโรชา  ไทยตรง
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
73
เด็กชายสหรัฐ  วังรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
74
เด็กชายสามารถ  สุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
75
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฟักทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
76
เด็กหญิงสุณิสา  เขตรคีรี
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงสุดาวรรณ  วรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
78
เด็กหญิงสุทธินี  ปัญญาวชิรกุล
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงสุมิตรา  เหลืองเจริญ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
80
เด็กชายสุเมธ  อัศวสถิตทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
81
เด็กหญิงแสนปลื้ม  พร้อมวงศ์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงอนัญญา  ทัตภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
83
เด็กหญิงอรนุช  แช่มช้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
84
เด็กหญิงอรอนงค์  ใจรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
85
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ใจรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
86
เด็กชายอัษฎา  มะณีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
87
เด็กหญิงอุดมพร  นามซุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวผัน โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
88
เด็กหญิงจริยา  ในเรือน
ม.1
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายจิรวัฒน์  วังรัตน์
ม.1
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จิตตประกอบ
ม.2
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายนภัสกร  กฤษอักษร
ม.1
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายภูรินทร์  ศิริวัมนพงษ์
ม.1
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายวิทวัส  อินน่วม
ม.1
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายศศิธร  เสนาช่วย
ม.1
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เสนาช่วย
ม.2
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวผัน โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
96
เด็กหญิงกนกชล  สายวุฒิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงกนกรักษ์  อุทุมโภค
ป.4
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
98
เด็กชายกรกฤต  มอนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
99
เด็กชายกรวิชญ์  พิมพ์สิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
100
เด็กชายกฤตภัค  ใจรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
101
เด็กชายกฤษฎิ์อนันต์  สวนม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
102
เด็กชายกษิดิศ  นิลเอสงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงกษิรา  จักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรรณคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงกัญฐมา  ชูศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ละม่อม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
107
เด็กชายกิตตินันท์  วรรณรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงกิตติยา  ฝักเครือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงกีรติกาญจน์  รักกิจ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
110
เด็กชายกีฬดิษ  ผลสว่าง
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แพรงาม
ป.4
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงจิดาภา  ฮงพานิชตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงจิรวรรณ  พวงผกา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงชญานิศ  เจริญสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงชมภูศิลา  เขียวขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
116
เด็กชายชวกร  อาษาดี
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
117
เด็กชายชัยพล  สุขสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
118
เด็กชายญาณาธิป  ศิลปสาร
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงฑิฑาฎา  พุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
120
เด็กชายณภัทร  เจียมรุจึกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงณภัทร  เพลิงภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงณัชชา  เรืองอร่าม
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
123
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  เอี่ยมสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ขวัญเย็น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภัทรภาธร
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
126
เด็กชายณัฐชนน  เดชตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงณัฐพร  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงตัสนีม  รอมาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
129
เด็กชายตุลธร  สุริโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงถิรมน  ทรงประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวผัน โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
131
เด็กชายธนชาติ  ทิศนุกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
132
เด็กชายธนภณ  สังข์ทิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
134
เด็กชายธนาพล  อาสน์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองฟัก
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
136
เด็กชายธรรศ  คงศิริวัฒนา
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงธัญชนก  กุมภะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิจิตรจรรยา
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงธัญรดา  อยู่สวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงธัญรัตน์  นพปิยะชัย
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงธันยชนก  อยู่เกษม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
142
เด็กชายนนทิวรรชน์  อภิบาลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงนภษร  บัณฑิชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงนภสกร  สร้อยศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
145
เด็กชายนรวีร์  จีนากำเนิด
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงนันทกานต์  แววคล้ายหงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงนันทิชา  เง็กลี้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
148
เด็กชายนิติธร  สุตตสันต์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
149
เด็กชายนิติพล  มูลชอบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงนิภาพร  ช่อลัดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงนุจรี  ฉุยฉาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงบัณฑิตา  กาวี
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
153
เด็กชายปฏิภัทร  สิทธิถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงปภัทฌณันท์  อ่วมมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงปมิตา  ก้องสนั่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
156
เด็กชายปรัญชัย  เหล่าสาย
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงปรายฟ้า  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงปิยวรรณ  ศักดาผล
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงปิยะภรณ์  ชาวไทย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงเปรมวรา  ลี้มงคล
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงพรนภัส  สุนทวนิค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงพรรวลัย  วิสุทธิแพทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงพรรษชล  จิวชะลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ผลาหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวผัน โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
166
เด็กชายพันธวิศ  รุ่งรัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
167
เด็กชายพิจักษณ์  วิรันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงพิชญา  ห้องเหวียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงพิชญานันท์  วงษ์ละคร
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงพิณประภา  บญยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงพิมมุก  ประพันธ์โรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
172
เด็กชายพิสิษฐ์  สิงห์บันดาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงพีรญา  บุญโยประการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงพุฒพิชญา  มุ่งหมาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงแพรวา  ชำปฏิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงฟาฏินาร์  ภูมิมาโนช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
177
เด็กชายภคธร  แซ่อึ๋ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
178
เด็กชายภัคพล  มูลอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
179
เด็กชายภัทรพล  ถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงภาวินี  คีรีแรง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
181
เด็กชายภูดิศ  เรืองเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
182
เด็กชายภูมิ  ภูคงน้ำ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
183
เด็กชายภูศิลา  ปู่กุ้ย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
184
เด็กชายมัธยัสถ์  มากมี
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงมาริยา  วรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงเมธาพร  บุญโยประการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงรัญชน์หทัย  ศักดิ์แพทย์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
188
เด็กชายรัฐ  หัตถาพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
189
เด็กชายรัฐภูมิ  กระต่ายจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
190
เด็กชายรัตนพล  รัตนพราว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เหมินทสูตร
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
192
เด็กชายวรรชณัฐ  กสิฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
193
เด็กชายวันชนะ  ช่วยทุกข์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
194
เด็กชายวายุ  อินทรโชติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
195
เด็กชายวีรเดช  เกตุโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงศิริภัคสร  พรมพิราม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงศิริรัตน์  อิทธิสุริยะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
198
เด็กชายศุภณัฐ  เพ็ชรกำจัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
199
เด็กชายสนธยา  ฟองมาศ
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
200
เด็กชายสรวิชญ์  เมธาประสิทธิ์กุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวผัน โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กชายสรวิศ  แสงดารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงสลิตา  คุ้มชนม์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
203
เด็กชายสหรัฐ  ตันประคองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
204
เด็กชายสันติสุข  นาคาธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงสิรินาถ  พูลเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงสุธีกานต์  ปอกะเจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
207
เด็กชายสุบรรณ  จันทฑีโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงสุปรียา  ธรรมณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วิสุทธิแพทย์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
210
เด็กชายสุรพงษ์  ชัยพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงหัฐยาพร  แสวงศิลป์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงอฐิติยา  มานเมาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
213
เด็กชายอดิชาติ  เอี่ยมผิว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงอธิศา  รัตนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
215
เด็กชายอนาวิน  จริตซื่อ
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงอภิชญา  สังฆเวช
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงอรกมล  มโนธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงอรพินทร์  อภิบาลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
219
เด็กชายอัมรินทร์  เณรพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
220
เด็กชายอาณัติ  กิจวิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงอิสรีย์  โพธิเกษม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงอุษณา  เกิดมณี
ป.4
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
223
เด็กชายเอกสิทธิ์  ผกาหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ภูแย้มไสย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม