ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๗ ชั้น ๑ ห้องมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ ๒/๒เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  จงเจริญ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไทยกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลรัตน์  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลวรรณ  มากท่า
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกฤตยา  วิชัยดิษฐ
ป.6
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกฤตวรรณ  เอียดชูทอง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตวัฒน์  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตสุวรรณ  ล่องตี้
ป.5
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
คณิตประถม
9
เด็กชายกษิดิ์เดช  สมใจหมาย
ป.6
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญจน์กมล  สมหมาย
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญธิชา  ทองนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านลำภูรา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกาญจนา  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกิตติมา  ราชภิรมย์
ป.6
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกุลเทีย  ติล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
15
เด็กหญิงเขมิสรา  สุขเสน
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
16
เด็กชายคมชาญ  จุลบุษรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิฯ
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจารวดี  หมื่นจัก
ป.6
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจารุวรรณ  จงเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คงเอียด
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
20
เด็กชายเจริญมั่น  ณัฐวิทย์สกุล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
21
เด็กชายชญานนท์  ไกรสิน
ป.6
โรงเรียนวัดโคกเลียบ
คณิตประถม
22
เด็กชายชนกชนม์  เพชรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
คณิตประถม
23
เด็กชายฐิติพงศ์  สอนวงษ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงฐิติยา  ธุระวงศ์
ป.3
โรงเรียนวัดโคกเลียบ
คณิตประถม
25
เด็กชายณัชพล  จันทร์มีศรี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณัฏฐา  เพ็ญพอรู้
ป.3
โรงเรียนวัดโคกเลียบ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัฐชนก  จันทร์ถิ
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัฐวรา  เกื้อเสนาะ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
30
เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
31
เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิฯ
คณิตประถม
32
เด็กชายตรัยภพ  พรหมช่วย
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
33
เด็กชายทศพร  แสงแป้น
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงทิพาวรรณ  บุญเกื้อ
ป.6
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
คณิตประถม
35
เด็กชายธนพ  คงพล
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคาเรียน ๗ ชั้น ๑ ห้องมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ ๓/๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงธมลวรรณ  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
37
เด็กชายธราทร  คงนุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านบางเตา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงธิดารัตน์  รองวัง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงธีรดา  ยืนเพ็ง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
40
เด็กชายธีรภัทร์  เมืองราช
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงนขนง  เหลียวพัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงนลัท  พุทธรักษ์
ป.6
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิตประถม
43
เด็กหญิงนันท์นภัส  จงใจ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
44
เด็กชายนิธิภาคย์  เกียรติธีรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงเนตรชนก  เจริญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
46
เด็กชายปฎภาณ  จันทร์ส่องแสง
ป.3
โรงเรียนวัดโคกเลียบ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงปรมาภรณ์  แดงนา
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
48
เด็กชายปวเรศน์  อาสนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปวิตรา  ศรีประพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
50
เด็กหญิงปัณฑารีย์  นิ่มวุ่น
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงปัทวีกานต์  คงเพชร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
52
เด็กหญิงปาณิศา  หมื่นจง
ป.4
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
53
เด็กหญิงปาริชาติ  ด้วงศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงปิยฉัตร  มณีคช
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงปิยวรรณ  ชินวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดโคกเลียบ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงปิยวลี  ใจซื่อดี
ป.5
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
คณิตประถม
57
เด็กชายปิยะเชษฐ์  นิรันเรือง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงปิลันทร์  โสภารัตน์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงเปรมศิณีย์  คงปลอด
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์โถ
ป.6
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพรนภัส  เบญจศรี
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
62
เด็กชายพรพรหม  เพชรคง
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  รอดเหลื่อม
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
64
เด็กชายพรหมพิริยะ  พรหมสะอาด
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพลอยขวัญ  วงศ์หนองเตย
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ยะฝา
ป.6
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิตประถม
67
เด็กหญิงภัทรภร  แก่นเมือง
ป.6
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิตประถม
68
เด็กชายภานุพงศ์  รอดความทุกข์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงภาวินี  นุ้ยขาว
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
70
เด็กชายภูริช  ชุ่มมงคล
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคาเรียน ๖ ชั้น ๒ ห้องประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงมนตกานต์  พลชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
72
เด็กหญิงมายศญา  แจ้งไข
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงเมธิชา  แจ้งไข
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
74
เด็กชายยุทธการ  ดีรักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
75
เด็กหญิงยุภาวดี  สีดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
76
เด็กหญิงรมิตา  สูคีรี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงรวงข้าว  ศรีโภคา
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงรวิสรา  จับจุ๊
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงรัชนก  ชูสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
80
เด็กหญิงรัตนกานต์  เสียงเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
81
เด็กชายรุจน์  บุญเจียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
82
เด็กชายโรจนัสถ์  นุ้ยขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
83
เด็กชายวงศพัทธ์  คชวงศ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
84
เด็กชายวรเพชร  นาคเป้า
ป.6
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิตประถม
85
เด็กหญิงวริศรา  รองพล
ป.5
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงวริศรา  หมื่นละม้าย
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
87
เด็กชายวัฒนชัย  ชูหอยทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
คณิตประถม
88
เด็กชายวิธวินท์  ชุ่มชื่น
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
89
เด็กชายวิรัตน์  ไกรเทพ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงวิศัลยา  สุขไชยะ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
91
เด็กชายวีรกุล  สุนทรเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านบางเตา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงศศิกร  อินทรรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
93
เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศิริตะโร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
94
เด็กชายศุภกฤต  สินสกุล
ป.6
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิตประถม
95
เด็กชายศุภณัฐ  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงศุภิสรา  เลาหประภานนท์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
97
เด็กหญิงเศรษฐินี  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านลำภูรา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงสิริยากร  เศวตพงศ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงสุทธิกานต์  เนียมชูชื่น
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงสุธาวัลย์  วีระสุข
ป.3
โรงเรียนวัดโคกเลียบ
คณิตประถม
101
เด็กหญิงสุธินันท์  ขวัญช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงสุพัตรา  ช่วยทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
103
เด็กชายสุรวุฒิ  ยอแสง
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงอพินญา  รอดจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงอภัสสรณ์  มากมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภูรา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคาเรียน ๗ ชั้น ๒ ห้องมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ ๒/๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายอภิกุล  อุ้ยสุย
ป.6
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิตประถม
107
เด็กหญิงอภิชญา  คงกาล
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงอภิชญา  ชูเอียด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
109
เด็กหญิงอภิชญา  นิ่มนวน
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
110
เด็กหญิงอรพิมล  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงอังคณา  นาเกลือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
112
เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๗ ชั้น ๒ ห้องมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ ๑/๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
113
นางสาวกมลชนก  สมบูรณ์ชัย
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
114
นางสาวกรรธิมา  สุธน
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
115
นายกฤษฎา  พันธ์เพชร
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
116
นายกฤษฎา  รูปสม
ม.3
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายกฤษฏ์  นิตย์มี
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงนิล
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงกัลยาณี  สถิรวิสาลกิจ
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงเกศรา  พรมคนซื่อ
ม.2
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงเขมิกา  รักษาสี
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
123
นายคมกริช  หนูนวน
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายจรัล  กลิ่นรัน
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงจันทรวิมล  หนูเอียด
ม.2
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มีใหม่
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงจุฑามณี  ใจตรง
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายชญานนท์  ศรีสมจิตร
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงชญานิศ  โอสถวิสุทธิ
ม.2
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิต ม.ต้น
130
นายชณินทร  ไชยลือเลิศ
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงชยุดา  อ่อนชาติ
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
132
นางสาวณัฏฐณิชา  ขวัญรัตน์
ม.3
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงทาริกา  ด้วงจิตต์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงทิพกฤตา  ถนิมลักษณ์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
135
นางสาวธนภร  เพชรฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์ธนู
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
137
นางสาวธารภิรมย์  ในทองหลาง
ม.3
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงนงลักษณ์  บรรณกิจ
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายนพกร  ด้วงสุข
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงนภัสสร  มิ่งเมือง
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
141
นางสาวนรินทิพย์  นาเลื่อน
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงนิภาวัลย์  แท่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงนุชรี  สองหลง
ม.2
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
คณิต ม.ต้น
144
นางสาวปณิตา  ขวดแก้ว
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
145
นางสาวปวีณ์นุช  อ่อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
คณิต ม.ต้น
146
นางสาวปัณณธร  สุวรรณรักษ์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
147
นางสาวปาจรีย์  ขวดแก้ว
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๖ ชั้น ๒ ห้องประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
148
นางสาวปาวีณา  รักภักดี
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายพลรินทร์  คงฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
150
นายพิสิษฐ์  สุขบุญส่ง
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงเพชรลดา  ทองจู
ม.3
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงเพ็ญนภา  สาระสี
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงแพรวิไล  ขุนทอง
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงฟาฏิมะห์  ฮาดู
ม.2
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิต ม.ต้น
155
นายภาณุพงษ์  สีสุข
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายยุทธพงษ์  สุชาติพงษ์
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
157
นางสาวยุวดี  ศรีประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงละอองทิพย์  แสงมณี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิต ม.ต้น
159
นายวรวุฒิ  หาดเด็น
ม.3
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงวรัญญา  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายวศิน  เที่ยงธรรม
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงวาสนา  เดชารัตน์
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
163
นางสาวศรีสุดา  อินตะกอง
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวศศิวิมล  ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
166
นายศึกษา  ไชยกาล
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายศุภชัย  ด้วงจิตต์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
168
นางสาวสรัลรัตน์  นบน้ำรอบ
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
169
นายสราวุธ  คงทน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิต ม.ต้น
170
นายสราวุธ  ผมหอม
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
171
นายสิทธิภัทร  มณี
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงสิริยากร  จันทร์ศรีนวล
ม.2
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายสุดที่รัก  บุญล้อม
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงสุพิชชา  ทองวิมล
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงสุพิชญา  ทวิสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
คณิต ม.ต้น
176
นายสุริยะ  เพ็งจันทร์
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
177
นางสาวเสาวณี  เอี่ยมสำอางค์
ม.3
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายอติราช  คงสม
ม.2
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายอธิราช  ไกรษี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายอรรถพล  ดำศรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิต ม.ต้น
181
นายอาทิตยพันธ์  ทองขาว
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๖ ชั้น ๓ ห้องประถมศึกษาที่ ๖/๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
182
เด็กหญิงกนกพรรณ  ทองงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
183
เด็กชายกมลศักดิ์  ทองบุญ
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงกฤติมา  ขิกขำ
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
185
เด็กชายกฤษฎา  นวลมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
186
เด็กชายกลวัชร  วันแรก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
187
เด็กชายกษิดิ์เดช  เพ็งลำ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
188
เด็กชายก้องภพ  คงณรงค์
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกัญญาทิตย์  ศักดา
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  แก้วประชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์มณี
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองพริก
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นไทร
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงกัลยากร  เกษศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองผอม
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงกาญจนา  ยังชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
196
เด็กชายกิตติศักดิ์  อ่อนมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงกุลณัฐ  บัวเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นไทร
วิทย์ประถม
198
เด็กชายเกรียงไกร  ดำเผือก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงเกวลิน  ศรีขามเฒ่า
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงเกศแก้ว  ขวัญเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงเกศมณี  แก่นเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงเขมจิรา  สุชาติพงษ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงคนึงกาญจน์  ช่วยชูศรี
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
204
เด็กชายอานนท์  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
205
เด็กชายจรัญ  ยังชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงจันทิราพร  จิตรตรา
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นไทร
วิทย์ประถม
207
เด็กชายจิรสิน  ประมวลศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงจิรัชชญาภรณ์  มีพอเห็น
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
209
เด็กชายจีระวัฒน์  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงจุฑามณี  ผลิผล
ป.4
โรงเรียนบ้านบางเตา
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงแจ่ม
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงเจน อลิชา  ฟารินัชชิ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  สันดานดี
ป.6
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงชญานิศ  พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงชนนิกานต์  อ่อนรู้ที่
ป.6
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงชนาภัทร  กาหลำ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๖ ชั้น ๓ ห้องประถมศึกษาที่ ๖/๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
217
เด็กหญิงชนิกา  เป้าทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงชนิภรณ์  ท้าวทองสา
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นไทร
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงชนิษฐา  ถิ่นชาญ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงชนิสรา  กัณหวิชัย
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงชนิสรา  แดงเอียด
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงชมพูนุท  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงชลดา  คงเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางเตา
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงชลลดา  ยังชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
225
เด็กชายชัยวัฒน์  คงแจ้ง
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงชาลิสา  พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงชาลิสา  อมรชาติ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองศรีนุช
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
229
เด็กชายซาฟีอีย์  หวังโสะ
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
230
เด็กชายญาณกร  เกื้อบุญส่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงญาดามาศ  นุ่นเส้ง
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงฐานทอง  สมจริง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงณัฐกมล  คงชีพา
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงณัฐชยา  พานิชกุล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงณัฐชา  เต็มพร้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงณัฐธิยาน์  ไข่แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านบางเตา
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงณัฐนิชา  เอียดยาว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงณัฐพร  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงณัฐวรรณ  แทนพ่อ
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงณัฐวรา  คงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นไทร
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์ผ่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
242
เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยกาล
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงณิชนันทน์  สุนทรเต็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านบางเตา
วิทย์ประถม
244
เด็กชายทวีลาภ  จันทวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
245
เด็กชายทวีศักดิ์  อินทร์นวน
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
246
เด็กชายทิฐษิรัฐฐ์  รักษาศรี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
247
เด็กชายธนกฤต  ชูเมือง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงธนพร  ผิวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นไทร
วิทย์ประถม
249
เด็กชายธนพัฒน์  รักล้วน
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
250
เด็กชายธนภัทร  สุวรรณพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
251
เด็กชายธนวัตร  วันดี
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๖ ชั้น ๓ ห้องประถมศึกษาที่๕/๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
252
เด็กหญิงธนัสถา  เซ่งง่าย
ป.5
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
วิทย์ประถม
253
เด็กชายธวัชชัย  ทองประดับ
ป.6
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงธัญชนก  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดำเกาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงธัญพิชชา  แก้วเพ็ง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงธันทิวา  เพชรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงธันยพร  ประมวลศิลป์
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
259
เด็กชายธันวา  ศรีบุญนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงธิดาทิพย์  หมินหลัง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยกิจแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นไทร
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์เพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นไทร
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงนภัสสร  พลัดทองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงนภาทิพย์  อ้นชู
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
265
เด็กชายนราวิชญ์  จู่วัฒนาพงศ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
266
เด็กชายนวพรรษ  หอมเกต
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
267
เด็กชายนวพล  บุญมาก
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
268
เด็กชายนันทกร  ประมวลศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูกูล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงนันทิพร  พลรบ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงนันธิชา  มะเส็น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
272
เด็กชายนาธาร  พัฒนจันทร์
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงน้ำทิพย์  มะสุณีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงนิตย์รดี  สุภาพาส
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
275
เด็กชายนิติภูมิ  ละเอียด
ป.5
โรงเรียนบ้านบางเตา
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงนิศามน  หนูทัด
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นไทร
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงบีญาตี้  ดวงเดือน
ป.5
โรงเรียนบ้านบางเตา
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงบุศย์ระวี  หนูเขียว
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  วรรณเพชร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงปนัดดา  หมินหลัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงปภาวี  ก้องกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
282
เด็กชายปรเมษฐ์  เกื้อกูล
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงประกายกาญจน์  ฟุ้งเฟื้อง
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
284
เด็กชายปัณณธร  บัวแดงดี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงปานประดับ  เถื่อนศรี
ป.5
โรงเรียนวัดโคกเลียบ
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  สุวรรรบำรุง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๖ ชั้น ๓ ห้องประถมศึกษาที่ ๕/๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
287
เด็กหญิงปิ่นฤดี  อินทร์นุรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงปิยธิดา  มิจรา
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
289
เด็กชายปิยพงค์  ชูจันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงปิยะรัตน์  รองวัง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงปุณยวีร์  โพโน
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงเปรมกมล  ค้อชากุล
ป.6
โรงเรียนวัดโคกเลียบ
วิทย์ประถม
293
เด็กชายพชรวุธ  ธนาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงพรธิชา  จันทรัฐ
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงพรธิตา  ละเอียด
ป.6
โรงเรียนบ้านบางเตา
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงพรพิมล  พรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
297
เด็กชายพรภวิษย์  ฤทธิ์สาคร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงพรรภษา  สุทธิการ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงพรลภัส  หวังจิ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงพลอยชมพู  โกศล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงพัชรภรณ์  ศรีนอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงพัชรลักขณ์  เอียดชะตา
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
303
เด็กชายพันยุทธ  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
304
เด็กชายพิสิทธิ์  ศรีไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
วิทย์ประถม
305
เด็กชายพีรพัฒน์  จิตรขวัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
306
เด็กชายพีระพล  จิตร์เพชร
ป.6
โรงเรียนวัดโคกเลียบ
วิทย์ประถม
307
เด็กชายพุฒิพงศ์  ชัยณีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงภัทราพร  ฝอยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นไทร
วิทย์ประถม
309
เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองโอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
310
เด็กชายภูริจักษ์  จิตรา
ป.4
โรงเรียนบ้านบางเตา
วิทย์ประถม
311
เด็กชายภูริณัฐ  ใส่้เพี้ย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงมนัสนันท์  หนุนพล
ป.6
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงเมขลา  แก้วสามดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นไทร
วิทย์ประถม
315
เด็กชายรัฐธีร์  นิธิกรอุดมวิทย์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงรัตนวดี  แสงเพชร
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงรัษฎาภรณ์  เจียมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองประดับ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงลัคณา  กังแฮ
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงวนิตา  เอียดตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
321
เด็กชายวรเมธ  ชัยภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นไทร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๖ ชั้น ๓ ห้องประถมศึกษาที่ ๔/๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
322
เด็กชายวรฤทธิ์  หมาดเส็น
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
323
เด็กชายวราเทพ  หิมะชาติ
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
324
เด็กชายวรายุส  ศรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงวัลภา  โชติกมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางเตา
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงวาทินีย์  สมวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงวารี  ไชยปอง
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นไทร
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงวาสนา  กุญชรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นไทร
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงวาสนา  เทพแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงวิภาวี  แทนพ่อ
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงวิลาวัณย์  เปรมดี
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงวิลาวัลย์  นบน้ำรอบ
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงวิลาศิณี  อ่อนรู้ที่
ป.5
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
วิทย์ประถม
334
เด็กชายวีรวัฒน์  หมุนเวียน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงเวทิตา  เพชรขำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงศรัณย์พร  แหมะหวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงศรีสมร  ใจใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงศศิกานต์  ภักดีโชติ
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงศศิประภา  พงษ์ธนู
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงศศิวิมล  สุดจิตร์
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
341
เด็กชายศาสตรวุธ  วีรพัฒนาสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงศิริลักษณ์  นุ่นทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
343
เด็กชายศิวราช  สุวรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
344
เด็กชายศุภวิชญ  ลัคนาศิโรรัตน์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงศุภิสรา  เพ็ชรราม
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
346
เด็กชายสรวิชญ์  อ่อนรู้ที่
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
347
เด็กชายสรายุทธ์  อัลดุลหละ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงสโรชา  วิวัฒนานุกูล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
349
เด็กชายสหพล  ใบหมาด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
350
เด็กชายสันต์ภพ  สมาธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางเตา
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงสาวิกา  สงรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นไทร
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงสิรินดา  นวลโข้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงสุกัญญาณัฐ  อินนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงสุชาดา  แก้วรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงสุชาวดี  ขาวเนียม
ป.4
โรงเรียนบ้านบางเตา
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงสุธิตา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน ๖ ชั้น ๓ ห้องประถมศึกษาที่ ๔/๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
357
เด็กหญิงสุธีธิดา  กลับคง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
358
เด็กชายสุวโรช  จันทร์รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงหนึ่งราตรี  คงสง
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
360
เด็กชายหรรษพงศ์  เลาหประภานนท์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
361
เด็กชายอติรุจ  ชูแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางเตา
วิทย์ประถม
362
เด็กชายอนุวัฒน์  เชยชื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงอภิชญา  รอดอยู่
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงอภิสมัย  สองเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
365
เด็กชายอภิสร  มงชู
ป.6
โรงเรียนบ้านบางเตา
วิทย์ประถม
366
เด็กชายอภิสิทธิ์  นุ้ยเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงอรนุช  หมินหลัง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
368
เด็กชายอรรถโกวิท  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
369
เด็กชายอรรถพงศ์  ศรีเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงอรฤทัย  ชัยเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงอรวรรณ  วุธรา
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงอริสา  แสงเสน
ป.6
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงอลิสา  รักแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงอังคณา  โตเมฆ
ป.5
โรงเรียนวัดโคกเลียบ
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงอัญชิสา  เกิดศรี
ป.5
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงอารียา  โตกำ
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงอารียา  สิงห์แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านลำภูรา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงอาลิสา  หมาดเส็น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงอาอีซะห์  หวังหลี
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
380
เด็กชายอุดมเดช  ปริวัตรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงฮานีนีย์  เกาะสมัน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม