ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 5

ณ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงธิดาเทพ  ยืนยงคีรีมาศ
ม.3
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านกองวะ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
2
เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
3
เด็กชายนครชัย  จันทร์เป็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
4
เด็กชายพิสิษฐ์  ปู่อินถา
ป.5
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
5
เด็กชายพีรพัฒน์  โตปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงอักษราภัค  ทองผาง
ป.6
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
7
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังขทีป
ป.6
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
วิทย์ประถม
8
เด็กชายคณานนท์  แก้วเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ
วิทย์ประถม
9
เด็กหญิงจารวี  ไพศาลธารา
ป.6
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
วิทย์ประถม
10
เด็กชายชานุวัฒน์  นวลเรือน
ป.5
โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ
วิทย์ประถม
11
เด็กชายชินดนัย  ทาปินตา
ป.5
โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ
วิทย์ประถม
12
เด็กชายฌัณสิทธิ์  ศาลติธารา
ป.6
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
วิทย์ประถม
13
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชวนงูเหลือม
ป.6
โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ
วิทย์ประถม
14
เด็กหญิงพิชชานุช  ฤทัยกุลมั่นคง
ป.6
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
วิทย์ประถม
15
เด็กหญิงพิมนภา  เลาจาง
ป.6
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
วิทย์ประถม
16
เด็กชายวีรเดช  วนาลัยยืนยง
ป.6
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
วิทย์ประถม
17
เด็กชายสังวาลย์  ทาปินตา
ป.6
โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ
วิทย์ประถม
18
เด็กชายสุริยา  ธิคม
ป.6
โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ
วิทย์ประถม
19
เด็กหญิงเสาวรัตน์  อมรสุขคงคา
ป.6
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
วิทย์ประถม
20
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เลาหาง
ป.6
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
วิทย์ประถม
21
เด็กชายอมรเทพ  เปี้ยอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ
วิทย์ประถม
22
เด็กหญิงอรทัย  วงศ์เรือน
ป.6
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
วิทย์ประถม
23
เด็กชายอรรถพันธ์  จินาตอง
ป.5
โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ
วิทย์ประถม
24
เด็กหญิงอริศรา  ปันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ
วิทย์ประถม