ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชกมล  ทองพันธ์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรรณิการ์  สุทธนิล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
3
เด็กชายกรวิชญ์  รักปัญญา
ป.6
โรงเรียนวัดหนองครอบ
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตภัทร์  สมศรี
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตยะ  ปั๋นแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
6
เด็กชายกษิดิษ  ติใหม่
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัลยกร  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติคุณ  อาศนะ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกิตติฐินี  นาดี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติ์มงคล  เจริญสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงเกตน์สิรี  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงขวัญข้าว  สวภาพสกุล
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
13
เด็กชายคชรัตน์  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงควีนนภา  คำสี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงคัทรียา  เลสมาน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
16
เด็กชายคันธรัตน์  แสนสัจจะ
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
17
เด็กหญิงฆัมภิรฎา  อุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเงินอ่อน  ชัยตา
ป.6
โรงเรียนวัดนันทาราม
คณิตประถม
19
เด็กชายจักรพล  ไชยลอม
ป.6
โรงเรียนวัดนันทาราม
คณิตประถม
20
เด็กชายจาตุรันต์  เดชกรรณ์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิดาภา  วัฒนศิริ
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
22
เด็กชายจิรภัทร  ณ ลำพูน
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
23
เด็กชายจิรภัทร  อินตา
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
24
เด็กชายจิรัชพัท  นันตา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กันใจ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจุฑามาศ  กันใจ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนวัดหนองครอบ
คณิตประถม
28
เด็กชายฉัตรมงคล  ปุ๊ดคำ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
29
เด็กชายฉันฐพัฒน์  ปิยสิทธิคุณ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชนกานต์  บุญศูนย์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชนชนก  ตั๋นต๊ะมา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชนมน  ช่างหล่อ
ป.6
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)
คณิตประถม
33
เด็กชายชนะเกียรติ  ตุ่นทา
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนสุระทุม
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
35
เด็กชายชวกร  อ่อนสองชั้น
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชิดชนก  ปัญญาโรจน์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขาวผ่อง
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
38
เด็กชายเชิดเกียรติ  ก๋องบุญมา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
39
เด็กชายณฐพัฒน์  โชคมงคลสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านคุณแม่
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณพัฒน์  ถาวรสุขาวดี
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
41
เด็กชายณภัทร  ชัยกาวิล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
42
เด็กชายณัชพล  เวียงสิมา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฐชนน  เวียงสิมา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐฐิฐา  กิจเศรณี
ป.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฐณชา  ทาตั๋น
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฐนพิน  วรินทร์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐนิชา  สุจันทร์เที่ยง
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฐิดา  บำรุงศรี
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณิชกมล  กวงไหม
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณิชา  พูลโภคะ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณิชานันท์  จันไกย
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
52
เด็กชายดิษฐนันท์  ปิยะรุ่งเรือง
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงตรีชฎา  เกียงเกษร
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงทรงขวัญ  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงทอฝัน  โยธามาศ
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
56
เด็กชายทำนุรัฐ  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  แสนวงค์
ป.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
58
เด็กชายธนกฤต  อุดคำ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
59
เด็กชายธนชาติ  ปั๋นคำ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
60
เด็กชายธนดล  ไชยาโส
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
61
เด็กหญิงธนภรณ์  รัตนสงคราม
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
62
เด็กชายธนวิชน์  เตปิน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงธนาพรรณ  ไชยมา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธมนวรรณ  หายโศก
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธัญญาศิริ  ต๊ะมา
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
66
เด็กชายธีรพัฒน์  ผดุงมาตรวรกุล
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
67
เด็กชายธีรภัทร  เต๋จ๊ะ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
68
เด็กชายธีรภัทร  รุ่งสกุล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนงนภสร  ชุ่มชูศรี
ป.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
70
เด็กชายนนทพัทธ์  หลานคำ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายนพอนนต์  ปารมีศิลป์ขจร
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงนฦภร  ใบสนธ์
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนัฐกุล  คำเมืองใจ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนันทินี  มะโนธง
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนาฎนภา  ก๋าสม
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนิชาภา  ลีรพันธ์
ป.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงบวรลักษณ์  พุทธวงค์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
78
เด็กชายบัณฑิต  ปัญญามัง
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
79
เด็กชายบุญประพัฒน์  ตานัน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงบุญยวีร์  ไหวศรี
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปภาวดี  กันทาดี
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปาณิสรา  จาคะมณี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปิยธิดา  เขียวดง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงไปรยา  วังสุนทร
ป.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
85
เด็กชายพงศ์พัทธ์  หมื่นโทะ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
86
เด็กชายพงศภัค  มาทา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพริซซิลล่า มารี  น็อค
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพริ้มเพรา  อินทร์วิศิษย์
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพัชรมัย  ธาตุอินจันทร์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
90
เด็กชายพัฒนเกียรติ  พิพัฒนานันท์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
91
เด็กชายพีรวิชญ์  ชาวสวนแตง
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
92
เด็กชายเพชร  เจริญชัย
ป.6
โรงเรียนวัดนันทาราม
คณิตประถม
93
เด็กหญิงภคนันท์  พิลึก
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
94
เด็กชายภาณุพงศ์  มาฟู
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
95
เด็กชายภาณุพันธ์  ใจสดสวยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
96
เด็กชายภาสกร  ญาณลังสันต์
ป.6
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)
คณิตประถม
97
เด็กชายภูบดินทร์  ภิรมย์สกุล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
98
เด็กชายภูมิพงศ์  ศุภธีรวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
99
เด็กชายภูมิพัฒน์  พิทักษ์หิรัญพงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่
คณิตประถม
100
เด็กชายภูริณัฐ  เต๋จ๊ะ
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
101
เด็กชายภูวกร  ธัญชัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
102
เด็กชายมงคล  ปาปันคำ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงมณีรินทร์  สารแห้ง
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงมริษฏดา  คำหนู
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
105
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศุภนิมิตร
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายแมกซีมัส ธีสภัทร  กูยอง
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
107
เด็กชายยอด  ลุงเล็ก
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
108
เด็กชายยาคอฟ  ฮักมูน
ป.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงวชินทรา  เขียวคำสุข
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงวรรณพร  หน้อยแปง
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงวรัญญา  นันตา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
112
เด็กชายวัชรพล  ประมะสร
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
113
เด็กชายวันชนะ  เมืองลือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง
คณิตประถม
114
เด็กชายวีรภัทร  บุญจู
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
115
เด็กชายวีรวิชญ์  อินทร์ไชย
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
116
เด็กหญิงเวทิตา  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
117
เด็กชายศตวรรษ  วงศ์แสนสุข
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
118
เด็กชายศิรศิลป์  ขัติยศ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วปัน
ป.6
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)
คณิตประถม
120
เด็กหญิงศิวัชญา  บริบูรณ์
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
121
เด็กหญิงโศรตรีย์  ปัญญา
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงษิญาภา  กมลภัคสกุล
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
123
เด็กชายสรวิศ  สุกใส
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
124
เด็กชายสฤษพงษ์  อนุชัย
ป.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
125
เด็กชายสหรัถ  ตันสถาน
ป.4
โรงเรียนวัดหนองครอบ
คณิตประถม
126
เด็กชายสาละ  เวียงเก่า
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
127
เด็กชายสิทธิศักดิ์  กาญจนสภา
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงสิริโสภา  พูลพั่ว
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
129
เด็กหญิงสุจาริณี  ยกยอดี
ป.6
โรงเรียนวัดหนองครอบ
คณิตประถม
130
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ดี
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
131
เด็กชายเสมอเทพ  ยาวิลาศ
ป.3
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
132
เด็กชายหิรัณย์  แก้วกันใจ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
133
เด็กหญิงอมันสรา  อุดมพันธุ์
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงอรพิมพ์  คำมี
ป.6
โรงเรียนวัดนันทาราม
คณิตประถม
135
เด็กชายออมสิน  พลอยภิชา
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เวียงอินทร์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
137
เด็กหญิงอัญมณี  อินต๊ะสม
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
138
เด็กหญิงอารีญาภรณ์  ทรายศิริ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
139
เด็กหญิงอารียา  ลักษณานันท์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
140
เด็กชายอิทธิสุนทร  จึงสกุลรุจิเรข
ป.3
โรงเรียนนานาชาติเกรซ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายเอกลักษณ์  ต๊ะคำ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
142
เด็กหญิงเอริกา  เมศิยาดล
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
143
เด็กชายเกริกไกวัล  ทองอุบล
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงญาณิศา  สมการ
ม.2
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายทยากร  ช่วงฉ่ำ
ม.2
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารห้องสมุด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
146
เด็กหญิงกนกภรณ์  เป็งแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยวงค์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงกมลพร  สินพุ
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
149
เด็กชายก้องภพ  ณ ลำปาง
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
150
เด็กชายก้องภพ  ยาวิราช
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงกัญญาภัค  ตาแผ่น
ป.6
โรงเรียนวัดท้องฝาย
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กันทาซาว
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัชนี
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
154
เด็กชายกันตินันท์  จันสองสี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เป็งทา
ป.6
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)
วิทย์ประถม
157
เด็กชายกานต์ชนก  เนตรศิริ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เทษบู๊
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงโกลัญญา  เรือนคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงขวัญชีวา  ใจมา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงคัทรียาฑ์  บาวเวนส์
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงจรรยพร  ไทรงาม
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
163
เด็กชายจรัณธรณ์  ปุพพโก
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
164
เด็กชายจักรพงศ์  จินะคำปา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
165
เด็กชายจาย จาย  สายทอง
ป.6
โรงเรียนวัดนันทาราม
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงจินดาภร  ทาหน้อย
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงจินตพร  เปี้ยวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงจิรัชริน  นันตา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงจิราภรณ์  เครื่องคำ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงจิราภา  กาวินา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงจุฑามณี  มณีมงคล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงจุฑามาศ  คุรุกิจ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงจุฬารัส  แก้วสุใจ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
174
เด็กชายเจตนัตว์  ภูไชย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วลูน
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
176
เด็กชายเจษฎาพงษ์  แก้วตา
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงฉัตรทาริกา  สมานทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงชญาดา  โปรังษี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
179
เด็กชายชนภัทร์  เนียมหุ่น
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงชนิดา  นิยมการ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารห้องสมุด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กชายชยานันท์  ลุงต๊ะ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
182
เด็กชายชลชาติ  คำมาลัย
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
183
เด็กชายชัชวาล  คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
184
เด็กชายชัย  เกิดพนา
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
185
เด็กชายชาญวิทย์  แซ่วะ
ป.6
โรงเรียนวัดนันทาราม
วิทย์ประถม
186
เด็กชายชานนท์  ทบแป
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
187
เด็กชายชินภัทร  ชุ่มศรี
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
188
เด็กชายชิษณุพงศ์  คำน้อย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ตาเป็ง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
190
เด็กชายชูศักดิ์  สัตตัง
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงฐิตารีย์  สุขสวรรค์
ป.5
โรงเรียนวัดท้องฝาย
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงฑิฆัมพร  เรือนทราย
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
193
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปัญญาคำ
ป.6
โรงเรียนวัดท้องฝาย
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กุกุทพันธ์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงณัฏฐนิดา  ปันตะทา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
196
เด็กชายณัฐกรณ์  คำมา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คำตื้อ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
198
เด็กชายณัฐชนน  คำมา
ป.6
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงณัฐชา  กันทา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงณัฐณิชา  คามจังหาร
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงณัฐณิชา  ธิใจ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธุ์อุดม
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
203
เด็กชายณัฐพงค์  เกียรติยรรยง
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
204
เด็กชายณัฐพล  ซ้อนฝั้น
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
205
เด็กชายณัฐพล  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงณัฐยา  ใจชื้น
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงณัฐวดี  ตุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงณัฐสิริญา  สิมณีย์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงณิชา  ลุงอ่อง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงณิชารีย์  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
212
เด็กชายดลภาคย์  ธัญสม
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงดาว  ลุงน่า
ป.6
โรงเรียนวัดนันทาราม
วิทย์ประถม
214
เด็กชายเดชาธร  กิติวรรณ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงต้นข้าว  นัยเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารห้องสมุด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
216
เด็กหญิงเต็มศิริ  แปงคำมูล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงทวีพร  ช่อทิพย์ปาริฉัตร
ป.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
218
เด็กชายทัตพงศ์  ศรีวงค์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงทับทิม  ลุงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดท้องฝาย
วิทย์ประถม
220
เด็กชายที  ใส
ป.6
โรงเรียนวัดนันทาราม
วิทย์ประถม
221
เด็กชายทูน  เรือง
ป.6
โรงเรียนวัดนันทาราม
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงธกษวรรณ  ตามัน
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
223
เด็กชายธนกร  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
224
เด็กชายธนดล  สายทอง
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงธนวรรณ  สกุลยลไพศาล
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
226
เด็กชายธนวรรธน์  ปินตากุย
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
227
เด็กชายธนัช  โรจน์นวกร
ป.6
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงธนัชชา  อุพะราช
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงธนัญญา  สุจา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
230
เด็กชายธนัท  สัตตธารา
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
231
เด็กชายธวัชชัย  ไพรเติมแต่ง
ป.6
โรงเรียนวัดนันทาราม
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงธัญชนก  นะที
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ใจมาลัย
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดวงศรี
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงธัญสุตา  วงศ์อนุตรโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงธันย์ชนก  ปันสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงธันยนันท์  คำแปง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงธารวิมล  ดวงติ๊บ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
239
เด็กชายนนกานต์  ฝั้นริยะ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
240
เด็กชายนพนันท์  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงนภสร  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง
วิทย์ประถม
242
เด็กชายนาเซอร์ บิน จัสซิม  อัลเซอกัล
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงนาตาชา  ฟาร์โรว์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงนารีรัตน์  หงษ์อินตา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงนิชาดา  เจนป่า
ป.5
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
246
เด็กชายบดินทร์  โตคณิตชาติ
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
247
เด็กชายบุญศรัญญ์  กัญจนวัตตะ
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงบุณยาพร  พรมอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์บุญเป็ง
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
250
เด็กชายปฎิพัทธ์  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารห้องสมุด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กชายปฏิพล  ทาญานะ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงปณิตา  มูลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงประภัสสร  มูลศรี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
254
เด็กชายปราชญา  คชานันท์
ป.6
โรงเรียนนันทชาติเกรดสกูล
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงปราณปรียา  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงปรียาพร  สุขอ้าย
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงปวีณา  รูปสูง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงปวีร์ธิดา  มาระวิชัย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงปานตะวัน  วณีสอน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงเปมิกา  เจริญกูล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงเปรมศิริ  ไชยแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)
วิทย์ประถม
262
เด็กชายพงศกร  เทพปัญญา
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงพรทิวา  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงพรรวิษา  เหล่าใหญ่
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงพรวิภา  หนานวงค์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
266
เด็กชายพสิษฐ์  เรือนตระกูล
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงพัชรพร  กันเรือง
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
268
เด็กชายพัชรากร  คำรินทร์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
269
เด็กชายพันธวัสส์  ทิพากรกานต์
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
270
เด็กชายพัลลภ  วังพิยอง
ป.6
โรงเรียนวัดนันทาราม
วิทย์ประถม
271
เด็กชายพิชชากร  โชติสุภาพล
ป.6
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไชยวุฒิ
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงพิทยารัตน์  วิยะ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  มูลเต๋จ๊ะ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปินตาไฝ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
276
เด็กชายพีรพล  สมจันทร์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
277
เด็กชายพีระวิชญ์  แดงผ่องศรี
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงไพลิน  ศรีปันอ้น
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
279
เด็กชายฟรัยซาน  วานอ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงฟ้าใส  ลุงวี
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงภัทรกัญจน์  ชุ่มใจ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
282
เด็กชายภัทรากร  แก้วซาว
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงภัทราพร  ทนานนท์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงภัทราภรณ์  แดงตาสี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
285
เด็กชายภาคภูมิ  พรหมจักร์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคาร20 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กหญิงภาณุมาศ  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
287
เด็กชายภาณุวัฒน์  ใจเมือง
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
288
เด็กชายภาณุวิชญ์  ปริยศทองดี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงภาวิดา  ลักษณานันท์
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
290
เด็กชายภูธิพัฒน์  จันทนะ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
291
เด็กชายภูมิพัฒน์  สันติภาพ
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
292
เด็กชายภูริพัฒน์  ดวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงมะลิตา  กิรติการกุล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
294
เด็กชายยศ  จอต๊ะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง
วิทย์ประถม
295
เด็กชายยศกร  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดนันทาราม
วิทย์ประถม
296
เด็กชายยศกร  ศรีวงค์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
297
เด็กชายยศพัฒน์  มาสกลาง
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงยอดขวัญ  ลี้สกุลรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงยุ่น  ลุงต๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดนันทาราม
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงโยษิตา  รักษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงรุธิรา  พรหมมาเย็น
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
303
เด็กชายเลอศักดิ์  แก้วดี
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สิทธิวัง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
305
เด็กชายวรงค์กรณ์  ศิริชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง
วิทย์ประถม
306
เด็กชายวรเมธ  หน้อยดี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
307
เด็กชายวัฒนา  นิยมศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงวัทน์สิริ  คนไว
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
309
เด็กชายวิชชากร  แก้วดี
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงวิชญาดา  หมีจันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดท้องฝาย
วิทย์ประถม
311
เด็กชายวิชยุตม์  ไชยอุประ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงวิลาวัลย์  กำจัด
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ตาสี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
314
เด็กชายวีรภัทร  ริ้วสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
315
เด็กชายวีลาภัท  ทำทาน
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
316
เด็กชายศรีทอง  ปาลี
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงศลิษา  สองปอนด์
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
318
เด็กชายศิรวิทย์  จาตัน
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงศิริประภา  พิทาคำ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงศิริลักษณ์  กิติมูล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคาร20 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กชายศุทธวีร์  หน่อคำ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงสตรีรัตน์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
323
เด็กชายสมบูรณ์  ลุงตา
ป.6
โรงเรียนวัดนันทาราม
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงส้ม  ลุงตา
ป.6
โรงเรียนวัดนันทาราม
วิทย์ประถม
325
เด็กชายสรวิชญ์  ซอนคำ
ป.6
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงสรัลพร  โปธิ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงสโรชา  ตุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงสลิลฑิพย์  ขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงสลุตา  ไชยวงศ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงสาธินี  บุญมา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงสิธิภัทร  เจริญ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
332
เด็กชายสิรภพ  ณ เชียงใหม่
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
333
เด็กชายสิรวิชญ์  ปัญญามูล
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  แสนพรหม
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงสิริรัตน์  จันทร์นิมิตร
ป.6
โรงเรียนวัดนันทาราม
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงสุทธาอร  อินเทพ
ป.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงสุพนิดา  ดวงทิพากร
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงสุรัสสา  ไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
339
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุริโย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงหมวย  แก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงหมูแก้ว  ลุงหล้า
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงหัสยา  ปริกสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง
วิทย์ประถม
344
เด็กชายเหลา  ลุงตา
ป.6
โรงเรียนวัดนันทาราม
วิทย์ประถม
345
เด็กชายอดิเทพ  ศรีชวาลา
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
346
เด็กชายอนุรักษ์  อินต๊ะบุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
347
เด็กชายอนุสิทธิ์  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงอภิชญา  บุญเป็ง
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
349
เด็กชายอภิชัย  ปู่คอง
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
350
เด็กชายอภิเทพ  ศรีชวาลา
ป.3
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงอภิษฎา  จอมแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงอักษราภัค  แซ่เล้า
ป.5
โรงเรียนวัดท้องฝาย
วิทย์ประถม
353
เด็กชายอัครวิชญ์  อิ่นชัย
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงอังค์ริสา  เปี่ยมโรจนภัทร
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงอัญชิสา  อุปละ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
356
เด็กหญิงอันธิกา  พรมมา
ป.5
โรงเรียนวัดท้องฝาย
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงอัมพิกา  นุชนงค์
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงอาทิตยา  ชมภูมาตย์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
359
เด็กชายอานนท์  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงอาลีนา  ดาววงค์
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
361
เด็กชายอุกฤษฎ์  มีมงคล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงอุไรวรรณ  อิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม