ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงขวัญธิดา  ลุงหม่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
2
เด็กชายคมสัน  ลุงออ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
3
เด็กชายชนิตฐ์พล  ทาคำส่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงชวัลนุช  แซ่ยาง
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงโชติกา  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงธนัชพร  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อินต๊ะไชวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงปภาวี  ลุงจาย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
9
เด็กชายปรเมศวร์  ดวงดอก
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
คณิตประถม
10
เด็กชายภราดร  ลุงช้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงภิญธิรา  ปิ่นใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงสศิญากร  จินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงมูหลิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
14
เด็กชายหน่อคำ  ลุงเอ่งต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
คณิตประถม
15
เด็กหญิงอารียา  ปาน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
16
เด็กชายเขมชาติ  ไอ่ทราย
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
17
เด็กชายครรชิต  แสงไว
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
18
เด็กชายณัฐวุฒิ  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
19
เด็กชายนครินทร์  ปันทยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
20
เด็กหญิงนฤมล  บุญนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
21
เด็กหญิงนันท์นภัส  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
22
เด็กชายปฏิภาณ  ขันท์ชาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
23
เด็กหญิงพรพิมล  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
24
เด็กชายภรัณยู  คงวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงภัคราภรณ์  จินาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
26
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อ่องคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงศุภมาศ  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
28
เด็กหญิงอรนิภา  อรรคนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงอิงทิรา  อนันชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม
30
เด็กหญิงแอ  นายหน่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วิทย์ประถม