ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ10 ชั้น 1 ห้อง 1011 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  หนูฉิม
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกมน  มีสุขชัยรัก
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนิษฐิกา  ศรีกฤษณ์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
4
เด็กชายกมลนัทธ์  วิรัตน์เกษม
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขันตี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เทพวงค์
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
7
เด็กชายกรกช  ภีระคำ
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรกฤตพร  ถาสกุล
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
9
เด็กชายกรณ์ณัฐนัย  นามสาธิมาพร
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกรวรรณ  ศิรินันทา
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤตนันท์  ไชยลังกา
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤตเมธ  มีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤตยชญ์  ทรายข้าว
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกฤตยา  พันธุ์แพง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤตัณฏัฏฐ์ อินทรัตน์  วะหิม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกฤติกา  สุทธิธนกุล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤติทัต  วิบุลสันติ
ป.5
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤติธี  ดีเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤติพงศ์  ลาโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกฤษฏิ์จิรัฎฐ์  ทุนกิจใจ
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
21
เด็กชายกฤษฏิ์  สายเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
22
เด็กชายกษิดิส  อนุึวงศ์
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
23
เด็กชายก้องภพ  จุติพรพงศ์
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
24
เด็กชายก้องภพ  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชายป่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นำบุญจิตต์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัญญาภัค  พนาบุญเจริญ
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
29
เด็กชายกัณฑ์  จันทร์สะอาด
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
30
เด็กชายกันต์ดนัย  คิดหงัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
31
เด็กชายกันตธร  สอาดล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
32
เด็กชายกันตพัฒน์  วงศ์สาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกันตาภา  เหล็กงาม
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกันติชา  ตาสีเรือน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
35
เด็กชายกันต์  กาญจนพิพัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ10 ชั้น 1 ห้อง 1012 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกัมปนาท  ชัยมูลฐาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  นุ่นสำลี
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกัลยาณี  บัวคอม
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกานต์ณภัทร  ปันสา
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
40
เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสนพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
41
เด็กชายกานต์  เกษมจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
42
เด็กชายกานต์  ปราศัย
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สอนเจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
44
เด็กชายกิตติธร  สอนลือ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
45
เด็กชายกิตติพัทธ์  สายอุด
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
46
เด็กชายกิตติพันธ์  ดาราชูทรัพย์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
47
เด็กชายกิตติภพ  นิยมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
48
เด็กชายกิตติภพ  ปันโปธา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
49
เด็กชายกิตติภัฏ  ประสมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
50
เด็กชายกิตติวินท์  สินธุวงศานนท์
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
51
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทรงพูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
52
เด็กชายกิตติศักดิ์  ฟูเฟื่อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
53
เด็กชายกิติพัฒน์  เจริญสวรรค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
54
เด็กชายกีรติ  แก้วพวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
55
เด็กหญิงกุลปริยา  พรหมมา
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
56
เด็กหญิงกุลปริยา  พันธมิตร
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
57
เด็กหญิงกุลปริยา  อภิชาติบุตร
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
58
เด็กหญิงกุลิสรา  มีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
59
เด็กชายเกรียงกมล  ชายสัก
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
60
เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
61
เด็กหญิงเกวลิน  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
62
เด็กชายเกียรติศักดิ์  มั่งคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
63
เด็กชายโกศัลย์  ไชยอานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
64
เด็กชายโกสน  เดชคุณมาก
ป.3
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
คณิตประถม
65
เด็กชายไกรสิริ  ไชยศิริวงศ์สุข
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
66
เด็กชายขัตติยะ  ทางคำ
ป.5
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงขัติยาภรณ์  แก้ววรรณา
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
68
เด็กหญิงเขมจิรา  วชิรนคร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
69
เด็กหญิงคนธรส  เพชรวิสัย
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
70
เด็กชายคีตพล  ฉลอมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ10 ชั้น 1 ห้อง 1013 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายคีตะ  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
คณิตประถม
72
เด็กชายคุณกร  สุขป้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
73
เด็กหญิงคุณัญญา  จันต๊ะราชา
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
74
เด็กชายคุณาภัต  ไชยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
75
เด็กชายจตุภัทร  เพชรชารี
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
76
เด็กหญิงจรรยพร  สุ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
77
เด็กหญิงจริง  ใจจันทร์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
78
เด็กชายจักรพัทธ์  อัมพร
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
79
เด็กชายจักรภัทร  จิระยั่งยืน
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
80
เด็กหญิงจันทณิสา นีน่า  เตมิยาคาร
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
81
เด็กหญิงจันทรัตน์  สิงค์คำ
ป.6
โรงเรียนแม่คือวิทยา
คณิตประถม
82
เด็กชายจามีกร  พวงสายใจ
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
83
เด็กชายจารุกิตติ์  ปัญญาราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
84
เด็กชายจารุเดช  มาวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
85
เด็กชายจารุพิชญ์  บัวขุนเณร
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
86
เด็กหญิงจิณณพัต  เข็มประดับ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
87
เด็กหญิงจิดาภา  น้อยหลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
88
เด็กหญิงจิดาภา  วชิรนคร
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
89
เด็กชายจิตติพัฒน์  สุนันตา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงจินต์รุจี  ธรรมเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
91
เด็กชายจิรเดช  อรทัย
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
92
เด็กหญิงจิรภัญญา  อินใจดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
93
เด็กชายจิรวัฒน์  ทรงอารีย์รัฐ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
94
เด็กชายจิระพงค์  มหาวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
95
เด็กหญิงจิราญา  อุ่นศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังขวลี
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
97
เด็กหญิงเจนจิรา  จันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
98
เด็กหญิงเจนณิสตา  เยาวรัตน์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
99
เด็กชายเจษฎากร  ชิตมินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
คณิตประถม
100
เด็กชายเจษฎากร  อินทนนท์
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
101
เด็กหญิงใจรดา  พรมเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
102
เด็กหญิงฉมาบดี  สุพกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
103
เด็กหญิงฉัตรชนก  สุติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
104
เด็กหญิงฉันทพิชญา  สูงงาม
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
105
เด็กหญิงชญาดา  ปัญใจแก้ว
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ10 ชั้น 1 ห้อง 1014 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชญานนท์  นาวัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
107
เด็กชายชญานนท์  ประทุมวรรณ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
108
เด็กชายชญานนท์  หุ่นภักดี
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
109
เด็กหญิงชญานิศ  กฤษณมิตร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
110
เด็กหญิงชญานิศ  ต๊ะวิชัย
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
111
เด็กหญิงชญานิศ  นรสิงห์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
112
เด็กหญิงชฎาพร  วรรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
113
เด็กหญิงชณัญญา  สงอินทร์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
114
เด็กชายชณาธร  แดงสัก
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
115
เด็กหญิงชนกชนม์  ศรีธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
116
เด็กหญิงชนกนันท์  กันทะสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
117
เด็กหญิงชนกนันท์  คำแสน
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
118
เด็กหญิงชนกนันท์  โชคสร้างทรัพย์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
119
เด็กหญิงชนกนันท์  ประสมทอง
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
120
เด็กหญิงชนกนันท์  แสงโสด
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
121
เด็กหญิงชนกสุดา  ชัยชาญ
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
122
เด็กชายชนม์ชนันท์  จันต๊ะวงค์
ป.4
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทร์สม
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
124
เด็กหญิงชนัญญา  สำราญบำรุง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
125
เด็กหญิงชนันธร  เชียงปวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
126
เด็กหญิงชนากานต์  โสสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
127
เด็กชายชนาธิป  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
128
เด็กหญิงชนาภา  ก้อใจ
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
129
เด็กหญิงชนิดาภา  คามตะศิลา
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
130
เด็กหญิงชนิดาภา  ดวงพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
131
เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
132
เด็กหญิงชนิตร์นันท์  คันธรส
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
133
เด็กหญิงชนิสรา  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
134
เด็กหญิงชนิสรา  สิงห์โต
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
135
เด็กหญิงชมตะวัน  ชมบุญ
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
136
เด็กชายชยกร  ไชยพันธุ์
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
137
เด็กชายชยกร  สืบตระกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
138
เด็กชายชยพล  ไชยลังกา
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
139
เด็กชายชยพัทธ์  วุฒิ
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
140
เด็กชายชยากร  วารีย์
ป.3
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ10 ชั้น 2 ห้อง 1021 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายชยุต  ระวังงาน
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
142
เด็กชายชยุตพงศ์  ปัญญาสูง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
143
เด็กหญิงชลธิชา  ยากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
144
เด็กชายชลนันต์  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
145
เด็กหญิงชลิญญา  เต๋จ๊ะ
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
146
เด็กหญิงชลิตา  ทองงามแท้
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
147
เด็กชายชวกร  สะอาดล้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
148
เด็กชายชวกร  สุขเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
149
เด็กชายชวนากร  ภาคภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
150
เด็กชายชวลิต  โตคณิตชาติ
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
151
เด็กหญิงชวัลภร  วิภาพรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
152
เด็กหญิงชวิศา  ไทรตระกูล
ป.4
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
153
เด็กชายชัชวาล  เมืองโอด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
154
เด็กชายชัชวิน  วรคามิน
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
155
เด็กชายชัชวิสิฏฐ์  ชัยกันย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
156
เด็กหญิงชัญญา  จิตติกานนท์
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
157
เด็กหญิงชัญญา  บุญเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
158
เด็กชายชาญชัย  อ้ายหลู่
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
159
เด็กหญิงชาลิสา  สหัสา
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
160
เด็กชายชิติพัทธ์  ชัยมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
161
เด็กชายชินกฤต  จิรพรเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
162
เด็กชายชิษณุพงษ์  พงษ์จันโอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
163
เด็กชายชิษณุพงษ์  อภิวงค์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
164
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกื้อเสนาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
165
เด็กหญิงชุติมา  วิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
166
เด็กชายชุติวัฒย์ เนฟวิลล์  เตมิยาคาร
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
167
เด็กชายญาณชัย  จีนพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
168
เด็กหญิงญาณภัทร  นครากรกุล
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
169
เด็กหญิงญาณภัทร  อินชนบท
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
170
เด็กหญิงญาณิฐา  เงาโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
171
เด็กหญิงญาณิศา  ใจจิตร
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
172
เด็กหญิงญาณิศา  อุ้ยฟูใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
173
เด็กหญิงญาณิษา  สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
174
เด็กหญิงญาณิสา  สัปตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
175
เด็กหญิงญาดา  โพธิ์ล่าม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ10 ชั้น 2 ห้อง 1022 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายฐิติกร  สุริยะมล
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
177
เด็กหญิงฐิติกานต์  หน่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
178
เด็กหญิงฐิติมา  มูลมั่ง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
179
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ใจบุญ
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
180
เด็กชายฑีฆวัฒน์  ทรงเมฆ
ป.5
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
181
เด็กชายณชนก  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
182
เด็กชายณชพล  พลเยี่ยม
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
183
เด็กชายณฐนนท์  ลือวิฑูรเวชกิจ
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
184
เด็กชายณธาธาร  ประจวบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
185
เด็กชายณภษิษข์  เสซ นิธินันทะกานต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
186
เด็กชายณภัทร  คำฟู
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
187
เด็กชายณภัทร  ทิพย์วงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
188
เด็กหญิงณริญพร  พลอยกระจ่างศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
189
เด็กชายณวณน  จริงไธสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
190
เด็กชายณวพน  เคร่งครัด
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
191
เด็กหญิงณัชชา  น้าทิพากร
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
192
เด็กชายณัชพัฒน์  ไซ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
193
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รัชชตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
194
เด็กชายณัฎฐพล  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
คณิตประถม
195
เด็กชายณัฎฐ์  อุจะรัตน
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
196
เด็กชายณัฎธพงษ์  เรือนเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
197
เด็กชายณัฏฐ  สิทธิชัยโอภาส
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
198
เด็กชายณัฏฐกัลย์  อภิหนูเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
199
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินต๊ะสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
200
เด็กชายณัฏฐพล  หาญคำ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
201
เด็กหญิงณัฏฐฤทัย  มีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
202
เด็กชายณัฐเกียรติ  ป้อมเป็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
203
เด็กชายณัฐชนน  เกลี้ยงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
204
เด็กชายณัฐชนน  คิดหงัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
205
เด็กชายณัฐชนนท์  ธรรมขันแข็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
206
เด็กหญิงณัฐชา  เดชบุญ
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
207
เด็กหญิงณัฐณิชา  ค้าขาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
208
เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณยศยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
209
เด็กหญิงณัฐณิชา  อนุรุทธิ์เนตรศิริ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
210
เด็กชายณัฐดนัย  กำธรกิตติกุล
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ10 ชั้น 2 ห้อง 1023 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
212
เด็กชายณัฐเดช  บุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
213
เด็กหญิงณัฐธัญญา  พิกาพวง
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
214
เด็กหญิงณัฐธิฌา  วิจันทร์โต
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
215
เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทองนาค
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
216
เด็กหญิงณัฐธิดา  นาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
217
เด็กหญิงณัฐธีรกลม  บุญมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
218
เด็กชายณัฐนนท์  คำเสาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
219
เด็กหญิงณัฐนันท์  อัครพงษ์สวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
220
เด็กชายณัฐนันท์  อุปนันท์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
221
เด็กชายณัฐปคัลภ์  จันทรวัชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
222
เด็กชายณัฐปคัลภ์  โสมิยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
223
เด็กชายณัฐพงศ์  สีสด
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
224
เด็กชายณัฐพงษ์  กมลเพชร
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
225
เด็กชายณัฐพล  สุพลจิตร์
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
226
เด็กชายณัฐพล  อุดมศรี
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
227
เด็กชายณัฐภัทร  วรหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
228
เด็กชายณัฐภัทร  สุระธง
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
229
เด็กชายณัฐโยธิน  ปั้นเพ็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
230
เด็กหญิงณัฐลิยาน์  สุขสันติ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
231
เด็กชายณัฐวัชต์  เทพวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
232
เด็กชายณัฐวุฒิ  เหล็งไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
233
เด็กหญิงณัฐสินี  ชัยธนันต์กานต์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
234
เด็กหญิงณิชรัศม์  พุ่มภัทรชาติ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
235
เด็กหญิงณิชา  น้าทิพากร
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
236
เด็กหญิงณิชารีย์  สุวรรณ์ชุมภู
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
237
เด็กหญิงณิชาลักษณ์  ทนันชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
238
เด็กชายณิธิศ  ใบยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
239
เด็กหญิงณี  แซ่เล่า
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
240
เด็กหญิงดลยา  ดุมเพชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
241
เด็กหญิงดลยา  สิทธิกูล
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
242
เด็กหญิงดารารัตน์  กิติ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
243
เด็กหญิงดารารัตน์  บัวยิ้ม
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
244
เด็กชายดุลยวัต  ดัชนีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
245
เด็กชายต้นน้ำ  ม้าลำพอง
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ10 ชั้น 2 ห้อง 1024 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงต้นน้ำ  เลี้ยงดีศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
247
เด็กชายต้นหนาว  วงศ์คำปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
248
เด็กชายตรัส  ศักดิ์คะทัศน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
249
เด็กชายต่อลาภ  อินกองงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
250
เด็กชายเตชินต์  มณีวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
251
เด็กชายถิรภัทร  อนุบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
252
เด็กชายทรงภพ  ลีลาวโรภาส
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
253
เด็กหญิงทองชมพูนุท  แก้ววงค์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
254
เด็กชายทักษ์ดนัย  วงค์นาง
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
255
เด็กชายทักษิณ  ปิ่นทองพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
256
เด็กหญิงทัศกัณจ์ยพร  เชียงดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
257
เด็กหญิงทิพย์ญาดา  ดวงดาว
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
258
เด็กหญิงทิพย์ลดา  วงวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
259
เด็กชายทิวากร  กล้ามาก
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
260
เด็กชายธนกร  ขันทมณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
261
เด็กชายธนกร  สีลัดดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
262
เด็กชายธนกฤต  กันวรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
263
เด็กชายธนกฤต  แก้วจันทร์
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
264
เด็กชายธนกฤต  สะอาดเอี่ยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
265
เด็กชายธนกฤษณ์  ยิ่งยงมหาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
266
เด็กชายธนชล  อยู่แย้ม
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
267
เด็กชายธนโชติ  วงศ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
268
เด็กชายธนดล  ประจงกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
269
เด็กชายธนธัช  จันธิบูลย์
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
270
เด็กชายธนบดี  พิไลเกียรติ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
271
เด็กหญิงธนพร  วรรณสาร
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
272
เด็กชายธนพล  วัธถือธรรม
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
273
เด็กชายธนพัฒน์  เอี่ยมประมูล
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
274
เด็กหญิงธนภรณ์  คำยอดใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
275
เด็กชายธนภัทร  เจียรนัยกุลวานิช
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
276
เด็กชายธนภัทร  ทะดวงสอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
277
เด็กชายธนภัทร  ทิพยมณฑล
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
278
เด็กชายธนภัทร  ธาราวัชรศาสตร์
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
279
เด็กชายธนภัทร  ลวงระแหง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
280
เด็กชายธนภัทร  สุธรรมปัน
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ10 ชั้น 3 ห้อง 1031 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายธนภัทร์  ส่างกานโหย่
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
282
เด็กหญิงธนวรรณ  กาคำเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
283
เด็กชายธนวัฒน์  เพิ่มพล
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
284
เด็กชายธนวินท์  สุภาพร
ป.6
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
285
เด็กหญิงธนัชพร  ชัยศรี
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
286
เด็กหญิงธนัชพร  ศรีทราย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
287
เด็กชายธนัท  มัณฑะนานนท์
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
288
เด็กหญิงธนากร  ธุวธนารักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
289
เด็กชายธนาคม  จิตธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
คณิตประถม
290
เด็กชายธนาวุฒิ  วิริยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
291
เด็กชายธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
292
เด็กชายธนินวัฒน์  ศรีบุณยาภิรัต
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
293
เด็กหญิงธรรมญาณี  แซ่หาง
ป.6
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
คณิตประถม
294
เด็กชายธรรม์  อุสาหะ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
295
เด็กชายธรรศ  ธรรมธาตุ
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
296
เด็กหญิงธวัลหทัย  ไชยพร
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
297
เด็กชายธัชนนท์  แก้วธิดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
298
เด็กชายธัญกร  ยันตรศาสตร์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
299
เด็กหญิงธัญชนก  เทพเสน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
300
เด็กหญิงธัญญธิษณ์  พรศาลนุวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
301
เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำปวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
302
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เต๊จ๊ะติ๊บ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
303
เด็กชายธัญญ์  วานิยะพงศ์
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
304
เด็กหญิงธัญธิตา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
305
เด็กหญิงธัญพร  สุนทรนนท์
ป.3
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
306
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ป่าหวาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
307
เด็กหญิงธันยพร  จงศิริยรรยง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
308
เด็กหญิงธิดา  ชนะกูล
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
309
เด็กหญิงธิดารัตน์  พฤหัสตั้งชูสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
310
เด็กหญิงธิติญาภรณ์  จอมมูล
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
311
เด็กชายธีทัต  จักรแก้ว
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
312
เด็กชายธีรกานต์  มูลฟู
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
313
เด็กชายธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
314
เด็กชายธีรภัทร  กันธิ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
315
เด็กชายธีระเมศร์  มานะวานร
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ10 ชั้น3 ห้อง 1032 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงธีราภรณ์  ศรีอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
317
เด็กชายธีร์  ทองนพรัตน์
ป.4
บ้านเรียนทองนพรัตน์
คณิตประถม
318
เด็กชายธีร์  วรเวชานนท์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
319
เด็กชายนนทกร  ชุนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
320
เด็กชายนนท์วริศ  ปิยพัฒน์เจริญ
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
321
เด็กหญิงนภัสกร  อุ่นตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
322
เด็กหญิงนภัสพร  มุทุมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
323
เด็กชายนภัสรพี  เฉลียววงค์
ป.5
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
324
เด็กหญิงนภัสรพี  ชัยวงศ์
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
325
เด็กหญิงนภัสสร  ดิษฐบรรจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
326
เด็กหญิงนภัสสร  หลิดชิววงศ์
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
327
เด็กชายนรบดินทร์  นุชทรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
328
เด็กชายนรภัทร  พรหมบุตร
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
329
เด็กชายนรวิชญ์  โชติรสนิรมิต
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
330
เด็กชายนราธิป  ลูสา
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
คณิตประถม
331
เด็กชายนราวิชญ์  มณีงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
332
เด็กชายนฤดล  ท้าวอุดม
ป.3
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
คณิตประถม
333
เด็กชายนฤบดี  พิไลยเกียรติ
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
334
เด็กชายนฤเบศ  ริพรม
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
335
เด็กหญิงนฤมล  ยอดมณีกาญน์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
336
เด็กหญิงนลินทิพย์  สารทอง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
337
เด็กหญิงนวพร  มณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
338
เด็กหญิงนวพรรษสร  ใจแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
339
เด็กชายนวภูมิ  พิบูลธรรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
340
เด็กชายนวรัตน์  สุกันทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
341
เด็กหญิงนัฏฐณิชา  ประทุมวัน
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
342
เด็กหญิงนัฐนรี  กัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
343
เด็กชายนัทดล  ปุณญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
344
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  กันทวี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
345
เด็กชายนัทรานนท์  อินทโฉม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
346
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
347
เด็กหญิงนันท์นภัส  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
348
เด็กหญิงนันท์นภัส  วิภาทิวาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
349
เด็กหญิงนันท์นภัส  ษมภูจันทร์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
350
เด็กหญิงนันทพร  เขียวคำสุข
ป.3
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ10 ชั้น 3 ห้อง 1033 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงนันทพร  สิทธิวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
352
เด็กหญิงนัยน์ปพร  ไชยพันธุ์
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
353
เด็กหญิงนัสฎา  มารีน่า กาสเซ่นซมิดท์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
354
เด็กหญิงนารดา  อุดรพิมพ์
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
355
เด็กชายน้ำเพชร  นิมารมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
356
เด็กหญิงนิชนันท์  มะโนภี
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
357
เด็กชายนิติภูมิ  มหาไม้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
358
เด็กชายนิพพิชฌน์  ปันยศ
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
359
เด็กหญิงนิลวดี  นิลกำแหง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
360
เด็กหญิงนีรชา  สุคันธสรรพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
361
เด็กหญิงนีรนารา  บุญประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
362
เด็กหญิงนุตประวีณ์  ปัญญาเตียม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
363
เด็กชายบรรณวิชญ์  เต็งเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
364
เด็กชายบรรพต  คำยอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
365
เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุชม
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
366
เด็กหญิงบัณฑิตา  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
367
เด็กหญิงบัณฑิตา  นำผล
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
368
เด็กหญิงบัณฑิตา  ปริมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
369
เด็กหญิงบัวรัตน์  อินตา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
370
เด็กชายบารมี  ชีรัง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
371
เด็กชายบารมี  ลีละยุทธโยธิน
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
372
เด็กชายบุญญพัฒน์  สุธาขัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
373
เด็กชายบุญพฤกษ์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
374
เด็กหญิงบุรัสกร  ทองมี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
375
เด็กชายบุลากร  เกี๋ยงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
376
เด็กหญิงบุษราคัม  เพชรนิล
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
377
เด็กหญิงเบญจพร  ขาวงาม
ป.6
โรงเรียนแม่คือวิทยา
คณิตประถม
378
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปัญญาเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
379
เด็กหญิงเบญญาภา  ดวงไฟ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
380
เด็กหญิงเบญญาภา  สุขประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
381
เด็กชายเบิกฟ้า  ราชเนตร
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
382
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เจียรัตนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
383
เด็กชายปฏิพล  จินะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
384
เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
385
เด็กชายปฏิภาณ  กองมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ10 ชั้น 3 ห้อง 1034 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายปฐพี  บรรณาสิถิตกุล
ป.4
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
387
เด็กชายปณิธิ  ตาสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
388
เด็กชายปณิภาณ  รุ่งศิริ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
389
เด็กหญิงปทิตตา  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
390
เด็กหญิงปพิชญา  กันธิยะ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
391
เด็กหญิงปพิชญา  สาธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
392
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เซี่ยงหลิว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
393
เด็กชายปภิณวิช  อาสนเพชร
ป.5
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
394
เด็กชายปรมัตถ์  จันทร์โลหิต
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
395
เด็กชายปรเมทร์  มณีวรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
396
เด็กหญิงประภัสสร  สมยาดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
397
เด็กชายปรัชญา  เต่าสิงห์แก้ว
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
398
เด็กชายปรัชญ์  คนสูง
ป.3
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
399
เด็กหญิงปรางฉาย  สินวโรสิน
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
400
เด็กชายปราชญ์ธนบดี  คนไว
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
401
เด็กหญิงปราณันต์  เปียงบุญทา
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
402
เด็กชายปรานต์  แดงสกุล
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
403
เด็กหญิงปรินดา  ทองสันติ
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
404
เด็กชายปริภัทท์  คำพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
405
เด็กหญิงปริยฉัตร  ทานะขันธ์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
406
เด็กหญิงปรีณาพรรณ  เสาร์เขียว
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
407
เด็กหญิงปรียานันท์  สิทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
408
เด็กชายปวริศ  โยธาราษฎร์
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
409
เด็กชายปวริศร  ปริญานุภาพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
410
เด็กหญิงปวันรัตน์  ลอยอินทรัตน์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
411
เด็กหญิงปวีณา  พรหมบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
412
เด็กหญิงปองณภูม  ปริศนานันทกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
413
เด็กชายปองพล  บุญเฉลย
ป.6
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
414
เด็กชายปัญญวัฒน์  รุ้งรุจิเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
415
เด็กหญิงปัญญารัตน์  วัฒนมิตร์
ป.5
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
416
เด็กชายปัญญาวุฒิ  เป็งศิริ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
417
เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
418
เด็กหญิงปาณิสรา  ปุณโณฑก
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
419
เด็กชายปารมี  จันทร์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
420
เด็กชายปารมี  ธรรมนิตกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 6 ชั้น 1 ห้อง 611 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงปารวี  อุ่นตาน
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
422
เด็กหญิงปาริชาต  ไพรมีค่า
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
423
เด็กหญิงปาริชาติ  ป๋านเก๋
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
424
เด็กหญิงปาริชาติ  สังกะเพศ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
425
เด็กหญิงปิติฤทัย  พันคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
426
เด็กหญิงปิยนุช  แก้วคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
427
เด็กชายปิยพนธ์  มงคลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
428
เด็กชายปิยวัฒน์  ขัดปิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
429
เด็กชายปิยวุฒิ  ไสวดี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
430
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
431
เด็กชายปิยะพัฒน์  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
432
เด็กชายปิยะพัฒน์  แสงอรุณ
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
433
เด็กหญิงปิยะมาศ  ทองชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
434
เด็กชายปิยะสวัสดิ์  พรรณสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
435
เด็กชายปิยังกูร  ตรังวัชรกุล
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
436
เด็กชายปิยังกูร  ปินต๊ะพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
437
เด็กหญิงปี  นายหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
คณิตประถม
438
เด็กชายปุญญพัฒน์  คนอยู่
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
439
เด็กชายปุญญพัฒน์  ประยูรพฤฒามร
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
440
เด็กหญิงปุณยภา  บัวทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
441
เด็กหญิงเปมิกา  ภัทรอนันตนพ
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
442
เด็กหญิงเปมิกา  อินสาร
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
443
เด็กชายแผ่นดิน  แก้วประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
444
เด็กชายพงศกร  ปัญญาเรือน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
445
เด็กชายพงศ์วิชญ์  สมตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
446
เด็กชายพชร  ว่องไว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
447
เด็กชายพชร  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
448
เด็กชายพชรดล  จินดาทจักร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
449
เด็กหญิงพชรพลอย  โพธินวล
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
450
เด็กหญิงพรธีรา  เขื่อนสุวงศ์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
451
เด็กชายพรพุทธ  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
452
เด็กหญิงพรรณพนัช  ศรีสุพรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
453
เด็กหญิงพรรณวดี  โภชนา
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
454
เด็กหญิงพรสุดา  พงศ์ศรีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
455
เด็กชายพรหมนัฐ  รานา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 6 ชั้น 1 ห้อง 612 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงพรหมพร  ศรีจาย
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
457
เด็กชายพฤทธิพร  เผ่าพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
458
เด็กชายพลกฤต  ทิพย์วงค์
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
459
เด็กชายพลภัทร  เชื้อหมอ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
460
เด็กหญิงพลอยสวย  จันทวี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
461
เด็กชายพลากร  วงษ์บ้านใหม่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
462
เด็กหญิงพวงผกา  หล้าคำมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
463
เด็กชายพศวีร์  จำวงค์
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
464
เด็กหญิงพอใจ  รางศรี
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
465
เด็กหญิงพัชรพร  สง่าปิยประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
466
เด็กชายพัชรพล  นันตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
467
เด็กชายพัชรพล  แสงหิรัญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
468
เด็กหญิงพัชรภรณ์  เที่ยงเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
469
เด็กหญิงพัชรีพร  ตั้นซ้วน
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
470
เด็กชายพัฒนชาติ  ชูศักดิ์เหลือง
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
471
เด็กหญิงพัฒระพี  เรือนมา
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
472
เด็กหญิงพัณณิตา  ตากันทะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
473
เด็กชายพัทธดนย์  สิริโชติสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
474
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองนพรัตน์
ป.6
บ้านเรียนทองนพรัตน์
คณิตประถม
475
เด็กหญิงพาทินธิดา  วงศ์สุเทพทวี
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
476
เด็กชายพาทิศ  สนั่นพานิช
ป.3
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
477
เด็กชายพาทิศ  สุรเชษฐพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
478
เด็กชายพานนุวัฒน์  ปาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
479
เด็กหญิงพิงค์ดาว  หุตะมาน
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
480
เด็กหญิงพิงค์นรารัตน์  ขัดผาบ
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
481
เด็กหญิงพิงค์พร  ติยะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
482
เด็กหญิงพิชชาพร  จำเนียรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
483
เด็กหญิงพิชชาพร  ประสานวิทย์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
484
เด็กชายพิชญกานต์  ปทุมาสูตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
485
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พิมพ์วงศ์
ป.3
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
486
เด็กหญิงพิชญา  คำวิงวอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
487
เด็กหญิงพิชญา  ชาลีกันหา
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
488
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ปละอุด
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
489
เด็กชายพิชญุตม์  คงพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
490
เด็กชายพิชญุตม์  สุหฤทยา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 6 ชั้น 1 ห้อง 613 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงพิชญ์  มณีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
492
เด็กหญิงพิณพนา  แสงบุญ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
493
เด็กชายพิตรพิบูล  ขจรวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
494
เด็กชายพิภัช  อิสระไพโรจน์
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
495
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยศประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
496
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใหม่จันทร์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
497
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อยู่เกาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
498
เด็กหญิงพิมพ์ปภาดา  บริทตัน
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
499
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วจนศิริกุล
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
500
เด็กหญิงพิมพ์สิริ  ขาวอ่อน
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
501
เด็กหญิงพิยดา  สมสา
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
502
เด็กหญิงพิรญาณ์  เตชะเลิศสุวัฒน์
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
503
เด็กชายพิรุณ  โชดกดิลก
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
504
เด็กหญิงพิลาวรรณ  ใฝปวง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
505
เด็กชายพิสิษฐ์  เลาจาง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
506
เด็กชายพีรณัฐ  โปธิมอย
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
507
เด็กชายพีรณัฐ  สุกใส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
508
เด็กหญิงพีรดา  คชฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
509
เด็กชายพีรพล  แสงหิรัญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
510
เด็กชายพีรพัฒน์  นามสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
511
เด็กชายพีรพัฒน์  สระวาสรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
512
เด็กชายพีรพัฒน์  อรุณพันธุ์
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
513
เด็กชายพีรรพี  จันทร์ชัยศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
514
เด็กชายพีระพัฒน์  มะไห
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
515
เด็กชายพุฒิชัย  จอมธัญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
516
เด็กหญิงเพชรไพลิน  ปาลี
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
517
เด็กหญิงแพรพลอย  พงษ์เต้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
518
เด็กหญิงแพรพิไล  ศิริเขตร
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
519
เด็กหญิงแพรวา  ขอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
520
เด็กหญิงแพรวา  อุสาหะ
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
521
เด็กชายไพรพันธ์  แสงสว่าง
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
522
เด็กชายฟ้า  มหามาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
523
เด็กชายภคภพ  เชาวนพูนผล
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
524
เด็กหญิงภรณพัช  แจ่มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
525
เด็กชายภวัต  ทรัพย์ธนทัต
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 6 ชั้น 1 ห้อง 614 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงภัคจิรา  กันทะเป็ง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
527
เด็กหญิงภัทร์นฤน  ขอผล
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
528
เด็กชายภัทรพงศ์  เค้าฝาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
529
เด็กชายภัทรพงศ์  ดวงคำ
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
530
เด็กชายภัทรพล  ไชยถา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
คณิตประถม
531
เด็กหญิงภัทรภัทร  พึ่งนิ่ม
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
532
เด็กหญิงภัทรมน  เอี่ยมเทียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
533
เด็กหญิงภัทร์รพี  มนีรัตน์
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
534
เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์รุจิไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
535
เด็กหญิงภัทรศร  ขันติพงศ์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
536
เด็กชายภัทร์อักกพล  แก้วตาอัครพนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
537
เด็กหญิงภัทสรี  ใช้เหตุผล
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
538
เด็กชายภาคิน  จตุพศ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
539
เด็กหญิงภาณิชา  ทองผดุงรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
540
เด็กชายภาณุวิชญ์  พนาสันติพงษ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
541
เด็กชายภานรินทร์  ไทยใจอุ่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
542
เด็กชายภานุพันธ์  นันตา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
543
เด็กชายภาวิศ  หลวงธรรม
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
544
เด็กหญิงภาษิตา  ธนพันเลิศ
ป.6
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
545
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปริศนานันทกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
546
เด็กชายภูตะวัน  ใจวีระวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
547
เด็กชายภูตะวัน  ปาคำ
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
548
เด็กชายภูผา  เครือวรรณ์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
549
เด็กชายภูภัฏ  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
550
เด็กชายภูมิเผ่า  ทองเพ็ญกุล
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
551
เด็กชายภูมิมินทร์  สุภาจันทร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
552
เด็กชายภูมิรพี  วีระพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
553
เด็กหญิงภูริชญา  สุทัศนรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
554
เด็กชายภูริทัศน์  คงแถวทอง
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
555
เด็กชายภูรินทร์  เจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
556
เด็กชายภูรินทร์  สุขใหญ่
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
557
เด็กชายภูริพัฒน์  วงษ์แก้วจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
558
เด็กชายภูริรัช  พงษ์พันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
559
เด็กชายภูริวรรธณ์  เหลืองอรุณ
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
560
เด็กชายภูวดล  ไชยมูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 6 ชั้น2 ห้อง 621 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายภูวเดช  ศรีเที่ยง
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
562
เด็กหญิงมณฑิตา  คำสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
563
เด็กชายมนัสนันท์  ว่องเกียรติถาวร
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
564
เด็กหญิงมัชฌิมาพร  จึงมั่นคง
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
565
เด็กหญิงม่านแก้ว  ฤทธิเดช
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
566
เด็กชายมานา  มติมหาชน
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
567
เด็กชายมิ้น  ลุงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
คณิตประถม
568
เด็กหญิงเมทิตา  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
569
เด็กชายเมธี  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
570
เด็กหญิงเมลิสสา  เที่ยงแท้
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
571
เด็กชายแมท แทนไทย  คอช
ป.3
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
572
เด็กหญิงโมเนต์  คุณาชีวะ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
573
เด็กชายยศกฤต  เง้าตระกูล
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
574
เด็กชายยศภาคย์  ปัญญาเป็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
575
เด็กหญิงยศวดี  ลิขิตอำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
576
เด็กชายโยชิ  ทากาฮาชิ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
577
เด็กชายรณกร  ระวังงาน
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
578
เด็กหญิงรติญา  สุริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
579
เด็กหญิงรติมา  วรวีระวงศ์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
580
เด็กชายรพีภัทร  กระพันพงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
581
เด็กชายรพีภัทร  กันทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
582
เด็กหญิงรมิดา  การขยัน
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
583
เด็กชายรวินกร  ยั่งยืน
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
584
เด็กหญิงรวินดา  อลัน
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
585
เด็กหญิงรวินท์  ว่องรัตนะไพศาล
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
586
เด็กชายรวิภาส  มากเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
587
เด็กหญิงรักตกมล  เดชะประทุมวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
588
เด็กหญิงรักษณาลี  ภูฆัง
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
589
เด็กชายรักษภูมิ  ศรีทองสุข
ป.3
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
590
เด็กชายรัชชานนท์  ตาลาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
591
เด็กชายรัชชานนท์  ผาอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
592
เด็กชายรัชพล  วุฒิรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
593
เด็กหญิงรัญชนา  นาคพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
594
เด็กหญิงรัญชนา  ใบชา
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
595
เด็กชายรัฐ  ไกรลาศ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 6 ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายรัฐชัย  ลือราช
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
597
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  มีอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
598
เด็กชายรัฐภูมิ  จินาตอง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
599
เด็กชายรัฐภูมิ  วิลาพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
600
เด็กหญิงรัตนากร  ชัยเพชร
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
601
เด็กชายราชอาณาจักร  เกิดมีทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
602
เด็กหญิงรินทร์ลดา  อารี
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
603
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ห้วยห้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
604
เด็กชายรุ่งธรรม  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
คณิตประถม
605
เด็กหญิงรุ้งนภา  สามบุญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
606
เด็กหญิงรุจิรดา  แสนสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
607
เด็กหญิงลภัสรดา  แสงรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
608
เด็กหญิงลลิตา  หมื่นรังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
609
เด็กชายวชิรพงศ์  ป่าหวาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
610
เด็กชายวชิรภัทร  ศิริพลตั้งมั่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
611
เด็กชายวทัญญู  บุญเก่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
612
เด็กหญิงวนัชพร  ปัญญาวีร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
613
เด็กชายวนัสนันท์  วรรณเขต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
614
เด็กชายวรกันต์  วรรณคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
615
เด็กหญิงวรณัฎฐ์  ธรรมวิทย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
616
เด็กชายวรณัฐ  วันตุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
617
เด็กชายวรดนู  นาคสาทา
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
618
เด็กชายวรภัธร  อร่ามขจรเดช
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
619
เด็กหญิงวรรณวีรดา  ไชยน
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
620
เด็กหญิงวรวลัญช์  ไชยเวช
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
621
เด็กชายวรวิช  กล้าทำ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
622
เด็กชายวรวิช  มั่งมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
623
เด็กหญิงวรัชญ์ธิตา  สถิตธีรธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
624
เด็กหญิงวรัญญา  ชะขุนทดดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
625
เด็กหญิงวรัญญา  นกมีรอด
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
626
เด็กชายวรัญญู  แสงนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
627
เด็กชายวรัตถ์  เลาจาง
ป.6
โรงเรียนชลประทานผาแตก
คณิตประถม
628
เด็กชายวรากร  สอนบาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
629
เด็กหญิงวรางลักษณ์  สินธราดล
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
630
เด็กชายวริชช์  เชื้อสะอาด
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 6 ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  สงวนพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
632
เด็กหญิงวรินทร์พร  ภุมรินทร์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
633
เด็กชายวรินธฺ์  เลิศมีมงคลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
634
เด็กหญิงวรินยุพา  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
635
เด็กหญิงวรีสา  เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
636
เด็กชายวสันต์  สันติไชยพรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
637
เด็กหญิงวสิษฐ์พร  กุลนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
638
เด็กชายวัชพงศ์  ปันทะโน
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
639
เด็กชายวัชรวิทย์  เมธีวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
640
เด็กชายวัชระพล  มธุรสวรรค์
ป.6
โรงเรียนชลประทานผาแตก
คณิตประถม
641
เด็กชายวิชญ์พล  สุขเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
642
เด็กชายวิธวัฒน์  พงษ์หล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
643
เด็กหญิงวิโรษณาธ์  แก้วกุลวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
644
เด็กชายวีรภัทร์  วังชิณกุลโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
645
เด็กชายวุฒิภัทร  นันติชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
646
เด็กชายวุฒิภัทร  แสนโคตร
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
647
เด็กหญิงเวธนี  เวสารัชช์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
648
เด็กหญิงเวนิส  คุณาชีวะ
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
649
เด็กชายเวหา  มาละตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
650
เด็กชายศกร  คำวังสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
651
เด็กหญิงศตนันทน์  ทิปะทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
652
เด็กหญิงศรสวรรค์  วิทยาพิภพสกุล
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
653
เด็กชายศรัณ  คำวังสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
654
เด็กชายศรัณญพงค์  คำสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
655
เด็กหญิงศรัณภัทร  เหล็กยอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
656
เด็กหญิงศรัณย์รพี  เหล็กยอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
657
เด็กชายศรายุธ  เที่ยงอยู่
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
658
เด็กหญิงศรารัตน์  พระพรเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
659
เด็กหญิงศรีสุภางค์  ปิงวัง
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
660
เด็กชายศรุต  ลี้จันทรากุล
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
661
เด็กหญิงศวิตา  สุรฤทธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
662
เด็กหญิงศศิกานต์  คำพล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
663
เด็กหญิงศศิคุณ  นามคุณ
ป.5
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
664
เด็กหญิงศศิประภา  คำปิว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
665
เด็กหญิงศศิภา  ส่างเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงศศิลดา  เรืองเมธานพรัตน์
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
667
เด็กหญิงศศิวิมล  ชินทะวัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
668
เด็กชายศักดิ์ชัย  ณ เชียงใหม่
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
คณิตประถม
669
เด็กชายศักดิธ์ช  เรืองสังข์
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
670
เด็กชายศิฐวิชญ์  นะกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
671
เด็กหญิงศิร  เตชะตรีโลจนะ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
672
เด็กหญิงศิรพัชร  ทองประไพ
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
673
เด็กชายศิรวิชญ์  ทรายคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
674
เด็กชายศิรวิชญ์  วงค์ยศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
675
เด็กชายศิริพงษ์  ปกปิงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
676
เด็กหญิงศิริพร  แก้วแสนซาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
677
เด็กชายศิวกร  อุตตโม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
678
เด็กหญิงศิวนาถ  พจนการุณ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
679
เด็กหญิงศิวพร  เครือวรรณ์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
680
เด็กหญิงศุทธ์ดา  สถานเดิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
681
เด็กหญิงศุพิชญา  ละเลี่ยม
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
682
เด็กชายศุภกร  ชินวัตร
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
683
เด็กชายศุภกร  บำรุงศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
684
เด็กชายศุภกร  บูรณะชาติ
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
685
เด็กชายศุภกร  รักสำรวจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
686
เด็กชายศุภกฤต  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
687
เด็กชายศุภชาติ  ป่าไร่
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
688
เด็กชายศุภณัฐน์  ก้อนคำหน้อย
ป.3
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
คณิตประถม
689
เด็กหญิงศุภรัตน์  แซ่ลี
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
690
เด็กชายศุภฤกษ์  อินทรจักร์
ป.3
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
691
เด็กชายศุภวิชญ์  เงินเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
692
เด็กหญิงศุภสิริ  ก๋าแก้ว
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
693
เด็กชายศุภากร  จริน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
694
เด็กหญิงศุภากร  แมนเมธี
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
695
เด็กหญิงศุภานัน  พลับนิล
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
696
เด็กชายเศรษฐพงศ์  อินชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
697
เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  เมืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
698
เด็กชายสกลพัฒน์  จินตนา
ป.3
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิตประถม
699
เด็กหญิงสไบทอง  คำรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
700
เด็กชายสรรค์  วงค์ชะรัตน์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายสรวิชญ์  มาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
702
เด็กชายสราวุฒ  สีจันทร์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
703
เด็กหญิงสลิลทิพย์  พยาบาล
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
704
เด็กชายสองเกษม  อูปจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
705
เด็กชายสัณหณัฐ  กันธา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
706
เด็กหญิงสาริศา  รัตนนิธิกุล
ป.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
707
เด็กหญิงสาริศา  วิภัตติกุล
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
708
เด็กชายสิทธิชัย  ณ ลำพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
709
เด็กชายสิทธิพร  มุ่งวิริยะ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
710
เด็กชายสิทธิศักดิ์  มงคลสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
711
เด็กชายสิรดนัย  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
712
เด็กหญิงสิรภัทร  ปัญญากุล
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
713
เด็กชายสิรภัทร  ปันมูล
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
714
เด็กหญิงสิรภัทร  เรือนสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
715
เด็กชายสิรวิชญ์  สิงห์คำ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
716
เด็กหญิงสิริกร  ศิลาพงษ์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
717
เด็กหญิงสิรินาถ  วงศ์โชติบริรักษ์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
718
เด็กหญิงสิริปภา  ปันทุราภรณ์
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
719
เด็กชายสิริมงคล  บุญชุม
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
720
เด็กหญิงสิริยากร  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
721
เด็กหญิงสิริวิมล  นันท์ธนะวานิช
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
722
เด็กหญิงสิริโสภา  ก้อนสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
723
เด็กหญิงสิริอาภา  ปันทุราภรณ์
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
724
เด็กหญิงสิรีธร  ยาสิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
725
เด็กชายสิษฐวัศ  สิริพงศ์ธน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิตประถม
726
เด็กชายสุกฤษฏิ์  เสริมพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
727
เด็กชายสุขพิเชฐ  ธีรวิศาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
728
เด็กหญิงสุชัญสินี  กันทะ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
729
เด็กหญิงสุชาดา  วรรณแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
730
เด็กหญิงสุชานันท์  เวียงนนท์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
731
เด็กหญิงสุทธิ์ชนัญญา  อุดมพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
732
เด็กหญิงสุธาวัลย์  สุขม่วง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
733
เด็กหญิงสุนิษา  สารวงษ์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
734
เด็กหญิงสุพิชชา  เมฆเจริญ
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
735
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชัยลอม
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายสุภกร  สุภะการ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
737
เด็กหญิงสุภัทสรา  ทาชมภู
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
738
เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์นวล
ป.4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
739
เด็กชายสุริยเทพ  ทำบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
740
เด็กชายสุริยวิชญ์  พลวิทย์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
741
เด็กหญิงสุรีพร  ศิริวรรณ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
742
เด็กชายสุวพิชญ์  ขจรวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
743
เด็กชายสุวิทย์  พรมเสน
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
744
เด็กชายเสกข์พศิน  จิตอารีศิวัช
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
745
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญกระสอน
ป.6
โรงเรียนแม่คือวิทยา
คณิตประถม
746
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญเป็ง
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
747
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ลอยมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
748
เด็กหญิงหทัยชนก  สุติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
749
เด็กชายหฤษฎ์  ไชยวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
750
เด็กชายเหมือนพ่อ  ธีสิงห์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
751
เด็กหญิงอชิรญา  จินะวงค์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
752
เด็กหญิงอชิรญา  เวียงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
753
เด็กชายอชิระ  ประสิทธิ์อยู่ศีล
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิตประถม
754
เด็กชายอชิระ  วิไล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
755
เด็กหญิงอนงค์นาฏ  อินตายวง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
756
เด็กชายอนันดา  ชินกระจ่างกิจ
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
757
เด็กชายอนันท์ทวีป  สินธุบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
758
เด็กชายอนุภัทร  มะโนธรรม
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
759
เด็กชายอนุรัตน์  วงค์ปัน
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
760
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีอุดมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
761
เด็กชายอภิชน  พรหมรักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
762
เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองดี
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
763
เด็กชายอมร  เจียรันตเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
764
เด็กหญิงอมลวรรณ  ตีระพฤติกุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
765
เด็กหญิงอรกานต์  ภูมิงามไพร
ป.6
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
คณิตประถม
766
เด็กหญิงอรญา  หินคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
767
เด็กชายอรรถ  ผลิตัน
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
768
เด็กหญิงอรวรา  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
769
เด็กหญิงอรอนงค์  ประกัตฐโกมล
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
770
เด็กหญิงอริศรา  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงอริสา  ไทรตระกูล
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิตประถม
772
เด็กชายอรุณสวัสดิ์  วิภามณีโรจน์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
773
เด็กชายอลงกรณ์  บุญบำรุงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
774
เด็กชายอะนุตตะ  หล่มสิงห์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
775
เด็กหญิงอักษราภัค  พงศ์์ศรี
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
776
เด็กหญิงอัจฉริยา  สุรินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
777
เด็กหญิงอัญญภัสร์  อุ่นอก
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตประถม
778
เด็กหญิงอาทิตติญา  แดงเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
779
เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วหน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
คณิตประถม
780
เด็กหญิงอาริษา  อาบสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
781
เด็กหญิงอารียา  ไชยแดน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
782
เด็กชายอิทธิพันธุ์กุล  นันทวัฒนากรณ์
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
783
เด็กชายอินทนินท์  รุจิระชัยมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
784
เด็กชายอินทัช  ทองนาคะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
785
เด็กชายอุดมทรัพย์  เดชคุณมาก
ป.5
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
คณิตประถม
786
เด็กหญิงเอกปวีณ์  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
787
เด็กหญิงเอเซีย แอนเดรีย  แบรนด์
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิตประถม
788
เด็กหญิงเอมิกา  ลาภหลาย
ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณิตประถม
789
เด็กหญิงไอยลดา  อุ่นศรี
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 8 ชั้น 2 ห้อง 821 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
790
เด็กหญิงกชกร  ตันติศักดิ์
ม.2
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายกชพงศ์  ลีลาสถาพร
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงกนกนาถ  ชาวกัณหา
ม.2
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงกนิษฐา  ปานสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงกมลชนก  เหล็กมูล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงกรรวี  เอกวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
796
นางสาวกรวรรณ  รุ่งอรุณกิจ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายกรวิชญ์  กุลชาติชัย
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายกรวิชญ์  บัวคำปัน
ม.3
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายกรวิชญ์  หอมคล้าย
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงกรวี  เอกวัฒน์
ม.1
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายกฤตฐิภาส  ชุ่มสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงกฤตพร  เล็กมณี
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
803
นายกษิดิษ  สิงหวุฒิกาญจน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
804
นางสาวกัญญาพัชร  อินทรักษ์
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ใจดี
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงกัญพิชา  อธิคมโภคิน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายกันต์  จิตต์ภักดี
ม.2
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายกันต์  ปันสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงกัลยกร  กิจเสาวภาคย์
ม.1
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
810
นางสาวกานต์กมล  หน่อแก้ว
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายการัณย์  ศรีสุรภานนท์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายกิตตินันต์  กันทะสี
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
813
นายกิตติพงศ์  สุจริตไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายกิตติพิชญ์  เตียงธวัช
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายกิตติยศ  ตรุณรัตน์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายกิตติศักดิ์  กิตติรังสี
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายกิตติศักดิ์  เกตุเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงเกศนี  อินสรรค์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงขวัญชนก  สิโรรส
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายครองภพ  ศีลาเจริญ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายคุณัชญ์  คันธวงค์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายจตุพร  กุมศัสตรา
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายจักรภพ  ไชยสาสน์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายจักรภัทร  แก้วมูล
ม.1
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 8 ชั้น 2 ห้อง 822 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
825
เด็กชายจักรภัทร  ศักดิ์เศรณี
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายจิณณ์ศุธร  เสวะกะ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายจิตรินทร์  ไชยวงศ์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงจินต์จุฑา  กิจอนันต์นิธิกุล
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงจิรวรรณ  สมใจกูล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายจิระ  จิระไอ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
831
นางสาวจิรัชญา  ยอดมงคล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายจีรวุฒิ  หมื่นฝั้น
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ศรีแจ่ม
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายเจตนิพิฐ  หมื่นแจ่ม
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงฉัตรสภา  สินธุสะอาด
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
836
นางสาวชญาณิศา  อมรถกลสุเวช
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายชยพล  ธัญเศรษฐ์กุล
ม.2
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
838
เด็กชายชยายส  อินประชา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงชลนภา  ดวงดีทวีรัตน์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงชัญญา  ศรีสุรภานนท์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
841
เด็กชายชาญประภิณวิทย์  อุปรี
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงชิชา  วัฒนชัย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงชุลีรัตน์  เซมา
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงญาดา  มหัตสกุล
ม.2
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงฐานิกา  วงค์กิติ
ม.3
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงฐานิดา  อัตประชา
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงณฐิดา  หน่อแก้ว
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายณธีวิชญ์  วิวัฒน์กมลชัย
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายณภัทร  สุวรรณชื่น
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงณภัทรา  แสวงธีรกูล
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงณัชชา  ฐิติวัฒนาการ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทาขาว
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายณัฐกิตติ์  ประพันธ์วัฒนะ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงณัฐณิชา  พชรประกิติ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
855
นางสาวณัฐพร  ชมภูปิน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงณัฐพร  พุ่มประทีป
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายณัฐพล  จันทร์วงค์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายณัทพัฒน์  เกียรติไชยากร
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงณิชกานต์  ชัยธรรม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 8 ชั้น 2 ห้อง 823 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
860
เด็กหญิงณิชากร  หนูใส่
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายดนุดล  ศรีธนนันท์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงดวงกมล  สนธิ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงดาวกระจาย  แซ่ย่าง
ม.3
โรงเรียนชลประทานผาแตก
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายเดชาวัต  เรืองสังข์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายตราภูมิ  อัครผล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายเตชินท์  สายไฮคำ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายไตรทศ  เลียงหิรัญถาวร
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงทิพย์วิชา  จันทร์เจียวใช้
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายธนกฤต  เมืองอินทร์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
870
นายธนชัย  พรหมประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายธนดล  เธียรรัตนากร
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายธนดล  ระงับพิษ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายธนดล  เฮียงกุล
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายธนพนธ์  โล่ห์ติวิกุล
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายธนพล  แสงคำ
ม.2
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
คณิต ม.ต้น
876
เด็กชายธนภัทร  เจริญกิจเกษตร
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายธนภัทร  สีมาขจร
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายธนวัฒน์  กันสืบ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงธนัชชา  เพลียหาญ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงธนัชชา  เลาซาง
ม.1
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายธนัญชัย  อินัง
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายธนัท  ยอดคำ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายธนากร  การะกัน
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงธนาภา  วิธานติรวัฒน์
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายธรรมชล  ทรงสกุล
ม.1
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พันติ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงธัญชนก  เวียงศรีพนาวัลย์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงธัญญดา  มังคลรังษี
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงธัญณิชา  แสนธรรมจักร
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
890
นางสาวธันยพร  จันทรภัทร
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายธีรพัฒน์  เรือนงาม
ม.2
โรงเรียนชลประทานผาแตก
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายธีรภัทร  สุขประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายธีรวีร์  แกล้วกล้า
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงธีริศรา  ไกรศรินท์
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 8 ชั้น 2 ห้อง 824 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
895
เด็กชายธีรุตม์  สดายุรัช
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
896
นางสาวนนท์  ลุงติ
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
คณิต ม.ต้น
897
เด็กชายนภัส  พัทธยากรกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงนภัสสร  กันเงิน
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
899
นางสาวนภัสสร  เมฆประภามงคล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงนภัสสร  สุริยวงค์
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงนฤภร  พิชัยวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงนวนันทน์  สุริยะเจริญ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายนวพรรษ  เพียรประกอบ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายนวพล  จารุจิตติธร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงนัทธพรรณ  ศิริติกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
906
นายนาธัน  ถาวร
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายนิพิฐ  โรจน์รัตน์ศิริกุล
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงนิรมล  ปะจิละ
ม.2
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงนุจรี  สุริยา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงเนมินธร  กินขุนทด
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงบุญยวีร์  เหลืองวรานันท์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงบุรพร  อ่อนไทย
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
913
นายปฐมพงษ์  จันทาพูน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงปณิดา  ลิ้มไพศาล
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงปภาดา  จงจิรัฐิติกาล
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงปภาวรินท์  ทิพย์ชมภู
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงปภาวรินท์  หฤทัยวิจิตรโชค
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายปรมินทร์  อุดมสินค้า
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
919
เด็กชายปรัชญาพงศ์  วุฒิวงศ์วรางกูร
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงปรางวลัย  สถาวรวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงปวรา  ใจเที่ยง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายปวริศ  ดิลกวุฒิสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายปวเรศ  ดิลกวุฒิสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงปวิชญา  คนหาญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงปัณฑิตา  เที่ยงใจ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายปัณณวิศฒ์  เลิศธีรจรัส
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงปาลิกา  ปิงชัย
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงปิยธิดา  ปาลี
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
929
เด็กชายปี  ลุงช่วย
ม.3
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 8 ชั้น 3 ห้อง 831 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
930
เด็กชายปุณณวิช  ธรรมจินดา
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
931
เด็กชายปุณยวัจน์  นีลพัธน์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงเปมิกา  เพิ่มพูล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายพงศ์พล  พลอาจ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายพงศภัค  สันติมากร
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
935
นายพงศ์สิริ  ยศสุทธิ์วรกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
936
นายพชรภัทร  ชัยเจริญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายพนธกร  นวมครุฑ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงพรชิตา  เตจ๊ะนัง
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงพรพิมล  พรหมสง่า
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงพริมา  เสริมศิริมงคล
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
941
เด็กชายพลัฏฐ์  พงศ์ภัคกุลนาถ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
942
เด็กชายพศวัต  วิบุลสันติ
ม.2
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงพัชณิดา  ผัดวัง
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงพัชรธัญ  ใส่ด้วง
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงพัชรพรรณ  เทพโสภา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
946
เด็กชายพัชรพล  แสงรัตน์วัชรา
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
947
เด็กชายพัทธดนย์  คงคล่อง
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงพัทธภรณ์  อยู่นัด
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายพันธกานต์  ชำนาญปรุ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงพิงคัมพร  น้องการ
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงพิชชานันท์  เหมือนประสิทธิเวช
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงพิชชาพร  ถาวร
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงพิชยา  พิชัญเธียรชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ช่วงชิด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงพิธุมน  กันทะสี
ม.2
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เตจ๊ะ
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คำซาว
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงพิริยากร  เวศกาวี
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายพิศิษฐ์  ปลูกปัญญา
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายพีรพงศ์  เศรษฐบุปผา
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายพีรพัทร  ถุงเงิน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  พรสัมฤทธิ์โชค
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงแพรภัทรา  ชัยเจริญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงภรณี  เมฆี
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 8 ชั้น 3 ห้อง 832 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
965
เด็กหญิงภัคนรา  ปัญญากรสกุล
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
966
เด็กชายภัทรชย  ชยางศุ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงภัทรธิดา  โล่ห์ตระกูล
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
968
เด็กชายภัทรพล  ชัยพรเจริญศรี
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
969
นายภัทรภณ  ตั้งศิริมงคล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายภานุพงศ์  ไชยน้อย
ม.1
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงภาวรินทร์  นิวัฒนนันท์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
972
เด็กชายภูชิต  พลาศรี
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
973
เด็กชายภูดิศ  ฟูอนันต์
ม.2
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
974
เด็กชายภูนภัส  จันทรา
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
975
เด็กชายภูบดี  กิตติวรรณ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายภูบดี  ธีรเศรษฐ์สวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายภูพิงค์  มีอาษา
ม.1
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
978
นางสาวมณีกาญจน์  แสนโพธิ์
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงมนัสชนก  พรมมา
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
980
เด็กชายมังกรทอง  แซ่ฝาง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงมัชฌิมานันท์  บุญนัด
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงเม  วิสา
ม.3
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายเมธานิล  กันทะวารี
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงเมษารัตน์  แก้วยศ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  โอสถสงเคราะห
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายรพินทร์  อัจฉริยาภรณ์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงรวิสรา  ชุ่มเย็น
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงรวิสรา  นิวัฒนนันท์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงรัชดาพร  บุญรังษี
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  บุญสมบัติ
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงลภัสนันท์  ธนาณิศสุรางค์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
992
เด็กชายวงค์วริน  เสาร์หิน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
993
เด็กชายวรเมธ  สิริธนากร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงวรัชยา  สุขใหญ่
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายวริศ  บูรณประภาพงศ์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายวรุตม์  วรรณศิริ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายวศิน  พ่วงศร
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายวศี  ธีปฎิมากร
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงวาสิตา  สุเมธวทานิย
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 8 ชั้น 3 ห้อง 833 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1000
เด็กหญิงวิชญาดา  สัมพันธ์
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายวิชภัทร  ศิริมูล
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงวิชุดาภา  กล้าแก่น
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายวิทวัส  เสริมศรีพงษ์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงวิภวา  จงกิจวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายวีกิจ  ใจเถิง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
1006
นายวุฒิกร  รัตนพันธ์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กชายวุฒิพรรค์  เทศชมภู
ม.2
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงศรัณย์ธพร  เผ่าวัฒนา
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงศวิตา  ไชยชมภู
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ์วัฒนเชษฐ์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงศิรพร  ทองประไพ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กชายศิระ  รอดทุกข์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กชายศิวกร  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กชายศุภณัฐ  บุญทรง
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กชายศุภณัฐ  มังคลาด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กชายศุภมงคล  บุญโต
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายศุภวิชญ์  สุวรรณจันทร์
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงศุภสุดา  ติ๊บบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงศุภิสรา  นิสิตคุณากร
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายสมสกุล  สกิจกัน
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กชายสมิทธ์  โชโลส
ม.2
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายสรวิศ  ทรงเมฆ
ม.2
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงสาวินี  ไคร้โท้ง
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายสิรวิชญ์  เปาอินทร์
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงสิริกร  รัตนเกื้อ
ม.3
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงสิริอาภรณ์  ลีนะศิริมากุล
ม.3
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงสิรีนน่า  โชโลส
ม.3
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงสุชาดา  แซ่เตี๋ยว
ม.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงสุปรียา  ไชยวงศ์สาย
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายสุปวิณ  สุบงกช
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กชายโสภณัฐ  รัตนนพดลสกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงหฤทัย  ศรีวิชัย
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1034
นางสาวหฤทัย  แสงยอด
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 8 ชั้น 3 ห้อง 834 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1035
เด็กชายอคิราภ์  คุณารูป
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงอติกานต์  ตันติศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายอติวิชญ์  บุญญาภิรักษ์กุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายอนพัช  หงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายอนาวิล  ชัยธรรม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงอภิชญา  พุ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายอภิชาติ  เลิศวิราม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงอภินันท์  จะดี
ม.3
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงอภิสรา  ลิ่มลังการณ์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงอรกช  เอสุจินต์
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงอรวรรณ  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายอลงกรณ์  เกษสกุล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงอัจจิมา  งูเขียว
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงอาทิตยา  หาญสืบสาย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงอารียา  เดชบุญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กชายอุภัยภัทร  ลาภมาก
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงกชกร  หมีเฟือง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงกมลภัทร์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ป.3
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายกฤต  วิทูรศศิวิมล
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายกฤษกร  สิงห์เปี่ยมธำรง
ป.3
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงกฤษณา  ไชยยา
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงกัญจนพร  ทองก้อนสิงห์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงกัณณิกา  ชัยโน
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงกันติชา  จันทร์สิงห์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงกัลยกร  ธรรมธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทร์สุข
ป.5
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงกานต์พิชชา  หล้าเสาร์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายกิตติภพ  คำธิดา
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงกิติชัญญา  อุทรา
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายคณาธิป  อ่อนสะเดา
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงครองขวัญ  ธรรมอภิพล
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงคันธา  ธุระพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายคำป้าง  ดีงาม
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงงามตา  เตชะโสด
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงจิดาภา  จีนท่าจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงจิราพร  หมูคำ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงจุฑาภัทร  ศรีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายเจตนิพัทธ์  พานเจริญกุล
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงเจนจิรา  วงค์ษาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงเจนจิราพร  วงค์พิทักษ์กูล
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงเจนิสตา  สุใจ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  จิวะสันติการ นิติภักดิ์
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงชญาณิศา  บัวขาว
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงชญาน์นันท์  คิดไชย
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงชนัญธิดา  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายชนาธิป  เสาวมาลย์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงชนิดาภา  วงศ์ฝัน
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายชยกร  ชินวรภัทร
ป.5
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงชลณธร  คำวงค์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงชลธิชา  ชัยมณี
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 5 ชั้น 2 ห้อง 521 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไพบูลย์ชมพู
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายชานน  ลิมปิผลไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีคำ
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หล้าทา
ป.3
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงซาร่า  โชมันเชค
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงญาณิศา  เกษรสุจริต
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงฐิติรญา  เหลืองไตรรัตน์
ป.4
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงฑิตฐิตาณัฎฐ์  พรหมภักดี
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ขจีจิตร
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงณัฐกานต์  พิจารณ์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงณัฐณิชา  กันธมาลา
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงณัฐณิชา  บนแท่นทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายณัฐพล  ไทยกรณ์
ป.6
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงณัฐริกา  น้อยเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงณัฐวิภา  ปิ่นกุมภีร์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงณิชากร  มาศวิเชียร
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงณิชารีย์  วงศ์วิริยกร
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1103
เด็กชายดนัย  กำ่โน
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงดลยา  ใจมาแก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงดารารัตน์  ภู่รัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงดารีน่า  หมัดอะด้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายทยากร  อาวรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงทวยคำ  ลุงซาน
ป.3
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงทอฝัน  ชูวงษ์
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายทัตเทพ  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงทัศน์มน  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงทิพธัญญา  วรรณชัย
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายทูล  ตาชาญ
ป.4
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายธนกร  แก้วประภา
ป.5
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายธนกฤต  คุณยศยิ่ง
ป.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายธนกฤต  ชมภูมิ่ง
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายธนกฤต  วงศ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงธนภรณ์  จิโนบัว
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กชายธนวัฒน์  ปอกกันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายธนาธิป  ชัยศรยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงธมลวรรณ  ผุยผัน
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายธรรณ์ธร  ทิพย์พยอม
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายธรรมรักษ์  ดารารัตน์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายธวัชชัย  สิงห์ตาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายธัชทฤต  ชาวกล้า
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงธัญชนก  อุประ
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายธานินทร์  บุษบาจรูญ
ป.5
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงธิดารัตน์  มะโนคำ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายธีรวัฒน์  วรรณวงค์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายธีร์  วานิยะพงศ์
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายนคร  สมสวย
ป.5
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงนงนภัส  ลาวเมือง
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1135
เด็กชายนพกร  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงนภสร  จันทร์ตา
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงนภัสวรรณ  รักสกุล
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงนันท์นลิน  พันธุราษฎร์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงนันทวัน  มณีงาม
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงนาโอะกะ  คุระเกะ
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงน้ำฟ้า  สินธพอาชากุล
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  สินธพอาชากุล
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงนิรชา  สุธิชานนท์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงนิศา  ขันคำ
ป.5
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงนุช  แซ่ว้าน
ป.5
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงบุญสิตา  จันทร์ตา
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายบูรพา  บุญสนธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายปกรณ์  โยตะมาร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายปฏิพัทธ์  บัวปาย
ป.5
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงปณิชา  เกียรติจิรกุล
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงปภัสสร  อะโนนาม
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายปรมี  สัจสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงปราณปรียา  ชุ่มสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงปวริศร  กันตะบุตร
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 1

ณ อาคารกิตติ 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กหญิงปวริศา  มะลิเงิน
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงปวีณา  ประนันติ๊บ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงปาณิศา  จันทร์เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงปาริญ  ทิพย์กมล
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงปิยธิดา  ใจวอน
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายปิยะบุตร  นาคสาทา
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงปุญยนุช  วงษ์ธัญญกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายพงษ์ดนัย  ใจพรหมมา
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายพชรพล  มูลละ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงพนิดา  บัวแตก
ป.6
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงพรพรรณ  การะภักดี
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1167
เด็กชายพรรษกร  ดวงปันสิงห์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายพรรษกร  เดชดิษพงษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายพรศักดิ์  ลี
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงพลอยชมพู  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงพลอยพรรณ  มีสุขทุกทิศ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงพลอยสวย  เหลียววัฒนา
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงพัชรกันย์  สรรจารุธนาบูรณ์
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงพัชราภรณ์  บัวชุม
ป.4
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิทธิวงค์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงพาทิศ  เดชวงศ์ญา
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงพิชชา  ศิระมานะกุล
ป.4
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงพิชชาพร  อินทรประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1179
เด็กชายพิชัย  แซ่ม้า
ป.5
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1180
เด็กชายพิริยะพงศ์  หลวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงเพชรพราว  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงเพชรา  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงแพรพรรณ  เรือนกองคำ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงแพรวพราว  ธัญญแก้ว
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1185
เด็กหญิงฟ้าใส  จงสดับกลาง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1186
เด็กชายภทรพล  พรหมทอง
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1187
เด็กชายภราดร  พังตะคุ
ป.5
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
วิทย์ประถม
1188
เด็กหญิงภัทรวัลย์  ทาวา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
วิทย์ประถม
1189
เด็กชายภากร  รัตนกระจ่า