ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ ห้องเรียนชั้น ป.3/1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ บ้านแม่จันเ(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตชญา  พิมพ์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกวินทรา  ปาเกี๋ยง
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
3
เด็กชายจารุภัทร  หอมแก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจิตรลัดดา  คำหล้าทราย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
5
เด็กชายจิรชัย  บัวกนก
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
6
เด็กชายจิรายุ  เขื่อนเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
7
เด็กชายเจษฎา  สุขเสาร์
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
8
เด็กชายชานนท์  แก้วบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
9
เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วตั้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วลาดวงษ์
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กชายชูชัย  เพเมี่ย
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
12
เด็กชายโชติชัย  ดวงคำ
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงญาณิศา  แสงเงินชัย
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กชายณัฐวุมิ  ฝาระมี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงณิชาภัทร  แสนเหลี้ยว
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
16
เด็กชายเด็กชายยาจ๊อง  มาเยอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง
คณิตประถม
17
เด็กชายเถาลัง  แซ่เฉิน
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
18
เด็กชายทักษ์ดนัย  กวดขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
19
เด็กชายทิตธนพล  บุญสัมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
20
เด็กชายธนาดล  อิ้มคิง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงธัญณิการ์  ทานะแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงธิญาดา  อุดม
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงธีรนาฎ  เมืองใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
24
เด็กหญิงนภสร  รัตนกิจ
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงนริศรา  มาเยอะ
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงนฤชล  จันทร์เมืองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงนันธิกาล  หาญสุข
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กชายประกฤษฎิ์  สติแน่
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงปลา  มูเสแด
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
30
เด็กชายพงศ์พิสิทธิ์  จักรสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
31
เด็กชายพัทธวัฒน์  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงพิชญาพร  อินทะสอน
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  พรมแจ้
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
34
เด็กชายพิสิฏฐ  นามนวล
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กชายพิสิษฐ์  ฤทธิ์แหลม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
36
เด็กชายภัทรพงษ์  วิระคำ
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
37
เด็กชายภานุพงศ์  น้ำใจบริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ ห้องเรียนชั้น ป.3/2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ บ้านแม่จันเ(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
38
เด็กชายภูรินทร์  อินต๊ะน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงมนสิชา  สารพล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงมนัสนันท์  ทบวัน
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงลิวภัทร์  แซ่ม่า
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
42
เด็กชายวรโชติ  สิทธิโสด
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
43
เด็กชายวรพจน์  ตาสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
44
เด็กชายวิวัฒน์  กุนณะกันตี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงศไรลักษณ์  แซ่หล้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงศศิธร  จันทาพูน
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
47
เด็กชายศิรา  ทาแกง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
48
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เกษมวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
49
เด็กชายเสริมชาติ  อิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กชายโหย่วปัง  เตี่ยว
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงอกนิษฐ์  ผาลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
53
เด็กชายอดุลวิทย์  แสนหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
54
เด็กชายอภิรัีกษ์  สีทิสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงอริสา  แซ่เปา
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงอารีรัตน์  ใหม่จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
57
เด็กชายอิทธิพัทธ์  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงเอมิกา  สวะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ ห้องเรียนชั้น ม.1/1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ บ้านแม่จันเ(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
59
นางสาวกนกวรรณ  ถาแม่วาง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
60
นายกวิน  อ้ายพล
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
61
นางสาวเกศมณี  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
62
นายเกียรติชาย  แอบสัตตบรรพชา
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
63
นางสาวจิตลัดดา  จักรแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
64
นางสาวจินดาภรณ์  ดวงปัญญา
ม.3
ชุมชนบ้านป่าสักน้อย
คณิต ม.ต้น
65
นางสาวจิราพร  โปธา
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
66
นางสาวจิราพร  รุ่งขวัญเรือน
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
67
นายเจนวิทย์  สุโกสิ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
68
นางสาวชไมพร  ศิริวัฒนะไพศาล
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงชลธิชา  กุนณะกันตี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
70
นางสาวชุติมน  ปัญบือ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
71
นายฐิติพงษ์  โสวาดวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
72
นายฐิรวัฒน์  บุญก๋า
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
73
นางสาวณัฐกานต์  สุภาพ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายทศพล  ปะทุมมา
ม.3
ชุมชนบ้านป่าสักน้อย
คณิต ม.ต้น
75
นายธนวุฒิ  กองแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
76
นายธนาวิทย์  อ่อนบำรุง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
77
นางสาวธนิกานต์  เหม่อแล
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
78
นางสาวธนิจฉรีย์  ไชยวงค์ญาติ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
79
นายธำรง  หวง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
80
นางสาวนภาพร  ปัญบือ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
81
นางสาวนวล  ม่าห่า
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
82
นางสาวน้ำอ้อย  นามแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
83
นางสาวบงกชกร  จันทาพูน
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
84
นางสาวเบญจมาศ  เลอเลิศวิจิตร
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
85
นางสาวใบเตย  พรมเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
86
นางสาวปภาพร  วงค์สกุลจาง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
87
นางสาวประภัสสร  ลาภภิญโญ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงปริชาติ  ตั่นหมด
ม.3
ชุมชนบ้านป่าสักน้อย
คณิต ม.ต้น
89
นายปริญญา  อุปนันไชย
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
90
นายพงศธร  มงคลดี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
91
นางสาวพนัดดา  เจริญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวพรทิพย์  ศรีลังกา
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
93
นายพันธกิจ  พฤกษา
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
94
นางสาวพิจิตรา  ท้าวธิ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
95
นางสาวพิมชนก  สุดแสวง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ ห้องเรียนชั้น ม.1/2 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ บ้านแม่จันเ(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
96
นางสาวพิมพ์ลภัส  พนานุรักษ์สิกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
97
นางสาวพุทธิดา  เจริญสุขสันติกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
98
นางสาวเพชรรัตน์  เชอมื่อ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
99
นางสาวเพ็ญนภา  แก้วปานันท์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
100
นางสาวฟานิตา  แซ่เติ๋น
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
101
นายภูมิภัทร์  ปิ่นไพรวัลย์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
102
นายมีชัย  มาเย้อ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
103
นายเมธี  สกุลปฐมชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
104
นายยุทธการ  กองสอน
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
105
นายยุทธิพงษ์  สุฉายา
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
106
นางสาวรติญญา  เพชรปา
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
107
นายรัตติสัย  นันทกิตติวรกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
108
นางสาวรุจิรา  แซ่เออ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
109
นางสาววรกมล  ลือชา
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายวีระพงษ์  โกโล
ม.3
ชุมชนบ้านป่าสักน้อย
คณิต ม.ต้น
111
นายวีระพล  ขัดคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
112
นายศตวรรษ  พรมปัญญา
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
113
นางสาวศรสวรรค์  มาเยอ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
114
นายศักดิ์ชัย  แซ่เทิ้น
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
115
นางสาวศิริพร  ธรรมพยอม
ม.3
ชุมชนบ้านป่าสักน้อย
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวศิริลักษณ์  เบเชกู่
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
117
นายศุภกานต์  จันทรางกูล
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
118
นายสมฃาย  แซ่หลลิว
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
119
นายสหัสวรรษ  แซ่เลื่อง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงสิริยาภร  ขันตรี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
121
นายสุทธิพงษ์  ปัญบือ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
122
นางสาวสุพรรษา  เหมอโป๊ะ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
123
นางสาวสุรัสวดี  กมลเพชร
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
124
นางสาวสุวดี  ไชยศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
125
นายสุวัฒน์ชัย  อินทะพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
126
นางสาวเสาวณีย์  จินดาธรรม
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
127
นางสาวเสาวนีย์  แสนดี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
128
นางสาวหมี่ต๊ะ  แชหมื่อ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
129
นายหลี๋หมิ้ง  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
130
นางสาวอาชัง  มาเยอะ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
131
นางสาวอารี  คำวัง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
132
นางสาวอารีรัตน์  ไชยศิลป์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ ห้องเรียนชั้น ม.2/1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ บ้านแม่จันเ(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
133
เด็กหญิงกนกพร  ทิพย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ราวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงกรรณิการ์  พิมพ์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
136
เด็กชายกริชษฎาพณ  ชูพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
137
เด็กชายกฤษฎา  อภิโชคสถานพี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงกฤษณา  ภัทรผาณิชย์กุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
139
เด็กชายกฤษดา  เหมืองทองมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงกศิมา  เชอมื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
141
เด็กชายกษิดิ์เดช  เล้าตระกูล
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงกัญญาวีร์  รอดภัยปวง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จันแว่นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงกันติยา  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงกันติยา  เปี่ยมตาชู
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
146
เด็กชายกายสิทธิ์  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
147
เด็กชายกิตติศักดิ์  เกเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงเกศินี  นุ่นยวง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วแปง
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงเขมิกา  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงจรินทร์  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงจะฟาง  แซ่หวง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
153
เด็กชายจักรพงค์  รักกะเปา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
วิทย์ประถม
154
เด็กชายจักรพันธ์  จะลู
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงจันทิมา  ธำรงทัศนีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
156
เด็กชายจำแดง  ครองรับ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงจิณณา  พินิจสุขสม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
วิทย์ประถม
158
เด็กชายจิรกิตติ์  ศิริราช
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
159
เด็กชายจิรศักดิ์  ภูศรีบุญนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงจิราพร  ประสมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
161
เด็กชายจิรายุส  จวงจันทึก
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงจุฑามาศ  ต๊ะต้องใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่ว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงชลมาศ  ปัญญาหล้า
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
165
เด็กชายชิษณุชา  รชตะเศรษฐวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงญาณัจฉรา  มาเยอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงณัชชา  ขันอุระ
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
168
เด็กชายณัฎร์คเณศ  ธรรมบวรนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
169
เด็กชายณัฐวุฒิ  ขัดพะนัด
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ ห้องเรียนชั้น ม.2/2 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ บ้านแม่จันเ(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
170
เด็กชายณัฐวุฒิ  นุเตจา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
171
เด็กชายณํัฐวุฒิ  นุเตจา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงดรุณี  เชอหมื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงดาราวรรณ  คำเวียงสา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
วิทย์ประถม
174
เด็กชายเด่นดนัย  แลน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
175
เด็กชายทวีวทรัพย์  แปงสนิท
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
176
เด็กชายธณัฐชัย  ดวงเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
177
เด็กชายธนกฤต  จีระยา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
178
เด็กชายธนพัฒน์  พงค์ดอน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงธรพร  โอ่คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
180
เด็กชายธัชพล  เมืองสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงธัญชนก  เร่งทอง
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
183
เด็กชายนครินทร์  อรินต๊ะทราย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงนพมาศ  ก้างออนตา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
185
เด็กชายนฤเบศร์  ทศวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงนฤมล  ยอลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงนวรรษมน  สามารถ
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
188
เด็กชายนัฐพงษ์  วงษ์ธานี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
189
เด็กชายนัฐวุฒิ  ไร่ทะ
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงนันทกร  แก้วเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงนามู  ลาหู่
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงนิตยา  สว่างยอดฟ้าดิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
193
เด็กชายนิพพิชฌน์  แย้มเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงบุษบา  หมื่อโปกู่
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงปณิตา  จงจินตานนท์
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงปทิตตา  ซันเอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงปวันรัตน์  พ้นภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
198
เด็กชายปุณณัตถ์  โมะโปะกู่
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
199
เด็กชายปุนยวีร์  จงจินตานนท์
ป.3
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงผกากานต์  เนตรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
201
เด็กชายพงพัฒน์  รอดเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
202
เด็กชายพงศ์ภัค  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงพชรภรณ์  กุณวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงพรทิพย์  ปรีชาสกุลพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงพรรณวดี  นาริยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงพรสิรินทร์  ปวนทา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ ห้องเรียนชั้น ม.3/1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ บ้านแม่จันเ(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
207
เด็กชายพรหมพรักษ์  ตื้อยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงพฤกษณิษา  นามโส
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
209
เด็กชายพฤกษ์  เชยบาน
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงพักจณ์นิษา  ผางคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงพิกุลทอง  โพธิ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
212
เด็กชายพีรพรรธ  ไชยลังกา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
213
เด็กชายพีรพล  แสนอุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงพุธธิดา  เมืองมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชื่นจิตนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงไพลิน  แซ่จัง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงภัททิญา  คำปวง
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
218
เด็กชายภูมิภัทร  โปร่งสุริยา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงเมธาวดี  ติ๊บป่าตึง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงยลดา  เชื้อเมืองพาน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
221
เด็กชายยศพล  พรรัตนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
222
เด็กชายยุทธศาสตร์  ตะต้องใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงยุรดา  สว่างยอดฟ้าดิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงโยษิตา  หม่อโป๊ะกู่
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงรัญชนา  คำสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
226
เด็กชายรัฏฐินนท์  บุญปาน
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
227
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พุทธา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงลัดดา  แชมือ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงวรัญญา  อิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
230
เด็กชายวริธวิชช์  ชาวน่าน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
231
เด็กชายวัฒนากร  คำแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
232
เด็กชายวายุ  ปิมปา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงวาสนา  ยี่ปา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงวิภาดา  ยอดพรมแว่น
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เบเชกู่
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงวิไลวรรณ  เชอมือ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
วิทย์ประถม
237
เด็กชายวิศวะ  วุฒินนท์ชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
238
เด็กชายวุฒิภัทร  ก้างออนตา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงศศิธร  หวังเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
240
เด็กชายศักดิ์ธานี  หลักเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงศิรินทิพย์  เชาวน์เกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เนี่ยมละออ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
243
เด็กชายศิวกร  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงราย เขต 3

ณ ห้องเรียนชั้น ม.3/2 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ บ้านแม่จันเ(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
244
เด็กชายศิวนาถ  ละอุม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
วิทย์ประถม
245
เด็กชายสัตยา  ก้างออนตา
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
246
เด็กชายสันติสุข  แซ่ฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
247
เด็กชายสายชล  เขมาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
248
เด็กชายสิทธิพงษ์  พรมปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
249
เด็กชายสิรภพ  แก้วน้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
250
เด็กชายสุกฤษฎิ์  จันเป็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงสุกัญญา  นาคน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงสุขฤทัย  เยมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญทั้งไพสิฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงสุทธวีร์  หม่อโปกู่
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
255
เด็กชายสุทธิชัย  ยอดสุใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงสุนิสา  อามอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงสุมิตรา  เบเชกู่
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
วิทย์ประถม
258
เด็กชายสุรสีห์  ปงลังกา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงสุวรรณา  ซื่อมื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
วิทย์ประถม
260
เด็กชายสุวัตรชัย  แซ่ฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
261
เด็กชายหงส์เส็ง  ตัน
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงหฤทัย  ลองใจคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงเหมยเจิง  แซ่ฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงอนันดา  เตจะติ
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
265
เด็กชายอนุกูล  ไร่รุ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงอนุธิดา  ต้องสู้คีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
วิทย์ประถม
267
เด็กชายอนุภัทร  นุเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงอภิชญา  นันทะกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงอภิรดา  หมื่นพัวะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
270
เด็กชายอภิวัฒน์  จันต๊ะสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
271
เด็กชายอภิสิทธิ์  กันระ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
272
เด็กชายอภิสิทธิ์  รุจาคม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงอรไพลิน  สุตินกาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
274
เด็กชายอรรศนัย  ไชยสุนา
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงอังคณา  ตะปวน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงอังคณา  ธรรมวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงอัญชลี  อุไรรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
278
เด็กชายอาทิตย์  มณีเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงอารยา  ชัยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
280
เด็กชายอิสระ  นวชิตกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม