ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ตึกสีเขียว ชั้น 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เพชรสมุทร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชมน  กาญจนสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปานโชติ
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลวรรณ  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตานนท์  ศรีวิไล
ป.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤติน  นวลจริง
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกุสุมา  สุขมนตรี
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
9
เด็กชายเกื้อกูล  ฉายากุล
ป.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
10
เด็กชายขจรฤต  ฉิมสะอาด
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
11
เด็กหญิงขวัญพิชชา  ศักดิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
12
เด็กชายขันติชัย  เจิ้นสว่าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
13
เด็กหญิงคณัสนันท์  มีสถิตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
14
เด็กหญิงคณิศร  สิทธิสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
15
เด็กชายจิตรกร  สุขกรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
16
เด็กชายจิตรภณ  ชูสุริแสง
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชนัญญา  จุลเพชร
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชนากานต์  ทองรื่น
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชนากานต์  ร่าหมาน
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชนิกกานต์  สุวรรณเนาว์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
21
เด็กชายชยณัฐ  หีตสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชลัญดา  ส่งคล้าย
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณญาดา  รัตตะมาน
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณฐพร  มณีนวล
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
25
เด็กชายณฐพล  พลวิชัย
ป.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
26
เด็กชายณภัทร  ตรีธรรมรักษ์
ป.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
27
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พุฒิเนาวรัตน์
ป.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
28
เด็กชายณัฎฐ์ปกรณ์  ศรีสุจริต
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
29
เด็กชายณัฎฐ์  พรหมเรือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองไกรเวช
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
31
เด็กชายณัฐพร  รอดวิจิตร
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
32
เด็กชายณัฐวินท์  ทวีศิลป์
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณิชา  ตรีธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณิชานาฏ  เพ็ชรสุด
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
35
เด็กชายธนวัฒน์  แพทองกุล
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ตึกสีเขียว ชั้น 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงธัญกมล  นุ้ยนาพญา
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
37
เด็กชายธัญชาติ  หัตคะกอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
38
เด็กหญิงธัญธร  เจริญวิริยะภาพ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงธิดารัตน์  ชุมบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
40
เด็กหญิงธิดารัตน์  มุกสิกสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
41
เด็กชายธีธัช  โสภณมณี
ป.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
42
เด็กหญิงธีร์จุฑา  พลารชุน
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
43
เด็กชายเธียรธุช  ยุตยาจาร
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
44
เด็กชายนพดล  จันทรางกูร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
45
เด็กหญิงนภสร  จิ้วบุญสร้าง
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
46
เด็กชายนราวิชญ์  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
47
เด็กชายนันทภพ  มีทอง
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงเนตรชนก  จันทร์เนตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
49
เด็กชายบุญฤทธิ์  คงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงปนัดดา  พงศกรพฤติกุล
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สุดไชยเรศ
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
52
เด็กชายพชร  เอกวิชญพงศ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงพรรณสิริ  รื่นฤทัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
54
เด็กหญิงพราวพชร  สับประสาน
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงพริมา  ศรีแสง
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
56
เด็กชายพลพัฒน์  ชูพยันต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
57
เด็กหญิงพิชญาพร  ช่วยบำรุง
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพิมพิศา  ภูบุญอ้วน
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงเพ็ญสุภา  สินสุภา
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
60
เด็กหญิงแพรวา  ทัศนภูมิ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงภัคจิรา  ธรรมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
62
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สินสุเสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
63
เด็กชายภูมิรพี  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
64
เด็กหญิงภูริชญา  จิตรตรง
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงมณฑิรา  ผาใต้
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงรัฐวิทย์  มหาศิริพัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
67
เด็กหญิงรุ่งนภา  ครุชสินธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
68
เด็กหญิงลลิตภัทร  ศรีพรหม
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงวรรวิสา  ศรีม่วง
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
70
เด็กชายวัชระ  จันทร์เกตุ
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ตึกสีเขียว ชั้น 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงวาสิตา  ยุติมิตร
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
72
เด็กชายวิชิต  กริยาลีลากุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
73
เด็กหญิงวิทณีย์  ปรานนิธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
74
เด็กหญิงวิภาวินี  มีสถิตย์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
75
เด็กหญิงวิมลิน  วัฒนาเหล่าวิชย์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงศวรรษณี  พรหมอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
77
เด็กหญิงศศิประภา  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
78
เด็กชายศิรวิทย์  ตันรัตนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
79
เด็กชายศิรสิทธิ์  ตันรัตนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
80
เด็กหญิงศิวาพร  วุ่นฟัก
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
81
เด็กหญิงศุภกานต์  ธนะอุด
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
82
เด็กชายศุภกิตติ์  ถาวรกิจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
83
เด็กชายเศรษฐนันท์  เสฏฐวิวรรธน์
ป.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
84
เด็กหญิงสาวิตรี  มิีสุด
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
85
เด็กหญิงสิตานัน  แก้วใจดี
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงสิริกร  ทับไทร
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงสิริกานต์  จักร์กรีนทร์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงสุตาภัทร  เอื้อพัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงสุทธิดา  พิทักษ์
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
90
เด็กหญิงสุภาวิตา  จันทร์ทองขาว
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงอทิตญา  ภู่พยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
92
เด็กชายอนุรักษ์  จินดารมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
93
เด็กชายอนุสรณ์  งิ้วสุบรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
94
เด็กชายอภิวิชญ์  ชูช่วย
ป.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ตึกสีเขียว ชั้น 2
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
95
เด็กชายกิตติพงศ์  ยิ้มฤทธิ์
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสาพันธ์
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
97
นางสาวเจนณิษา  อร่ามศรี
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายฉัตรชัย  วารสุข
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงฐิติพร  ชัยธวัชธำรง
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงณภัทร  พนิชยากุล
ม.1
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงณัฐชา  คล้ายพ้อแดง
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงตุลาพร  สังข์ชัย
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายธนธรณ์  เฟื่องนคร
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายธนพล  อุปลา
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงธนัชพร  สะบายแท้
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายธนาธิป  จำปาเงิน
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สะบายแท้
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายธีรภัทร  ผลาวรรณ์
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงนัฐลดา  ส่งแสง
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ส่องสี
ม.1
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายนัทธวุฒิ  หนูขาว
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงพจีนาถ  เพ็ชร์คง
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงพิชญา  ชินบุรารัตน์
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายภาณุพัฒน์  พังงา
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายภูษิต  ชนาธรธีรเดช
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงมลลินี  วัฒนโสภา
ม.1
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงวาธินีย์  บุญศรี
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงวิชุดา  พินเผือก
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงวุฐิชล  ฤทธิรุตม์
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงศศิกานต์  นัยเนตร
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงศิริภรณ์  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงสุฑาทิพย์  พุ่มแย้ม
ม.1
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงสุภัทรตา  พรหมชู
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงเสาวคนธ์  พุ่มทอง
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงแสงมณี  พลพิชัย
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงอภิชญา  ยั่งยืน
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงอรนันท์  พงศ์เตรียง
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงอารดา  ศรีวิไล
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ตึกสีเขียว ชั้น 2
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
129
เด็กชายกีรติ  ศิลานิล
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
130
เด็กชายขจรศักดิ์  ชุมพงษ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
131
เด็กชายจามิกร  กรองเห็น
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงจารุวรรณ  อาการดี
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ขับสรา
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
134
เด็กชายจิรศักดิ์  ทรงศรี
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงชลดา  คงกัลป์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
136
เด็กชายชวิน  ประภัสสรวัฒน
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
137
เด็กชายฐากร  หมื่นศรี
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศิริประภา
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงณัทชานันทน์  เกียรติกิจกุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงธรรมวดี  ศรีวะสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงธัญชนก  ทับไทร
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงธัญสินี  พลารชุน
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
143
เด็กชายธีรพล  ปราชญ์เปรื่อง
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
144
เด็กชายบรรดาศักดิ์  เพชรแหลมน้ำ
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
145
เด็กชายปฏิภาณ  เทพสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
146
เด็กชายปรัตถกร  อุ่นศิริ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงปริญดา  ธรรมวาทิตย์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงปาณิศา  ชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงพชรวรรณ  จันทรมงคล
ป.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงภคพร  แซ่เล้า
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงภัคจิรา  เฉลิมพนาพันธ์
ป.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงภามภากร  แก้วสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
153
เด็กชายรณกฤต  สุวรรณโณ
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงรัตนภรณ์  มีลาภ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
155
เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์สุข
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงวิจิตรา  สุขกรม
ป.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงวิภารัตน์  มณีนิล
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงวิภาวัส  จงจิตร
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
159
เด็กชายวิริทธ์พล  วิชัยดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
160
เด็กชายศิลป์ชัย  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงสิตานันท์  ชัยประทุม
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  เมืองมณี
ป.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงสุวนันท์  คงกลิ่น
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 2

ณ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ตึกสีเขียว ชั้น 2
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
164
เด็กชายสุวิจักขณ์  พรหมสถิตย์
ป.3
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
165
เด็กชายเสฏฐพันธ์  ทวีศิลป์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงอธิศา  อยู่พรหม
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
167
เด็กชายอัชช์นิปุณ  ยศเมฆ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม