ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.2/5 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชมนช์  คงหาญ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  ถนอมชนม์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤตติกา  ปู่เชียงแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤติน  บุญเพียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษฎา  เจียรจิระธิกุล
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุไรวงศ์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัณฐิกา  เจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัณฐ์  มะเย็ง
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
9
เด็กชายกันตภณ  งั่นบุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เพ็ชร์สงฆ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกิตติยา  พรมเล็ก
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกีรตยา  พิมเพาะ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงขวัญแก้ว  สินฐนันท์สกุล
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
14
เด็กหญิงขวัญโสม  อิ่มจรูญ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
15
เด็กชายคณาธิป  วงศ์พลาย
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
16
เด็กชายคณิติน  อุดมสิน
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
17
เด็กชายจตุรภัทร  อนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
18
เด็กชายจักรพัฒน์  เผ่าพะโต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิณณพัต  เกื้อบุญแก้ว
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิณัฐตา  พลรักษ์เขตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิดาภา  เติมสินสุข
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
22
เด็กชายจิตติพัฒน์  ขวัญกิจสิริคุณ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจุฑารัตน์  วรวิศัลย์กุล
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
25
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ลาภสุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชญาทิพย์  วิปจงค์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชญานิศ  เล่นทัศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชนกภัทร์  โอฬาร์กิจ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชนันพัทธ์  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
30
เด็กชายชนาธิป  จินตรานันต์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชนิดาภา  ชิตรัตถา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชนิษฐา  ฤทธิปรีชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชนิสร  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชยิสรา  ฝังกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชลันธร  โพธิประสาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ห้อง ป. 2/4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชัชฎาพร  ผลรักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
37
เด็กชายชัยยุทธ  ธนสกนธ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชารีภัค  บรรจงแจ่ม
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
39
เด็กชายชิษณุพงศ์  จิตดี
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
40
เด็กชายญาณกามินทร์  พรหมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
41
เด็กหญิงญาณิกา  ร่มแก้ว
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
42
เด็กหญิงญาณิศา  รักษ์ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
43
เด็กหญิงญาณี  ผุดสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงฐานรินทร์  กุลภัสสรณ์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
45
เด็กหญิงฐานิสรา  จงกัน
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
46
เด็กหญิงฐิติชญา  พวงเหล่าเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณกมล  นันทจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
48
เด็กชายณชพล  ศรีบวรประภา
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
49
เด็กชายณฐพล  พลนาการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณพัชนันท์  วนิชย์เจริญ
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณภัทร  พันธ์พิพัฒน์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
52
เด็กชายณภัทร  ศรีนาค
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฎฐ์ณรงค์  อุดมประมวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐกิตติ์  สัจจวิโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฐชา  ธามณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฐชา  บุญเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณัฐชิสา  ทรัพย์มีสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฐฐา  มะเต
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรี่สงคราม
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐทนันต์  ศรีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พันธ์เมฆากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่อื้อ
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขพาสน์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐภัทร  ดำเนินยุทธ
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐภัสสร  สังวรกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
66
เด็กชายณัฐภาส  ประเสริฐกุล
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณิชกานต์  อรรถวินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณิชานันท์  นุ่มปาน
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
69
เด็กชายดลสุข  เถาเล็ก
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
70
เด็กหญิงดวงกมล  สิทธิราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ห้อง ป. 2/3 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงดารณี  พรหมเทพ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
72
เด็กชายตฤณ  เดชโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
73
เด็กชายติณณภพ  ทวีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
74
เด็กชายเตชิษฐ์  โมโทคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
75
เด็กชายทัศน์ธนิน  เพชรไฝ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
76
เด็กหญิงทัศไนยกาญจน์  รอดโต
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
77
เด็กชายธนกฤต  รักชุมคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
78
เด็กชายธนธรณ์  ดิรัญเพชร์
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
79
เด็กชายธนพล  ชาญเชาว์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธนวรรณ  มากเต
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
81
เด็กชายธนวัฒน์  สมบัติไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
82
เด็กหญิงธนัชพร  เพชรแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
83
เด็กหญิงธมนวรรณ  โภคากร
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธฤดี  ชังอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธฤตมน  นิยมธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บรรณคีรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
87
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ศิริพงศ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขำขาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธัญญารดา  พลคณา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
90
เด็กหญิงธันยชนก  ซังทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
91
เด็กหญิงธันยพร  พรมุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธีรดา  กุ้ยติ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธีรดา  วิศรัมวัน
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
94
เด็กชายนนท์ปวิธ  ไกรเกรอะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
95
เด็กหญิงนนทิชา  เภาอรุณ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
96
เด็กชายนพวิชัย  จันทร์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
97
เด็กชายนพวิชัย  รื่นสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
98
เด็กชายนรวิชญ์  อุ๋ยประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
99
เด็กหญิงนรวีย์  ขันธศิลป์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
100
เด็กหญิงนราธิดี  แก้วรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
101
เด็กชายนัทธนันท์  ผุสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
102
เด็กชายนัทธ์ภวิศ  ภาษยะวรรณ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนัทธมน  ตุ่นหรัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
104
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขนอม
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
105
เด็กหญิงนิชนันท์  ภาษยะวรรณ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ห้อง ป. 1/2 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายนิติธร  ทูกัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
107
เด็กชายนิติพร  จันทร์รัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
108
เด็กชายนิธิพงศ์  เจี่ยกุลธร
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
109
เด็กชายนิธิศ  นาสุชล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
110
เด็กหญิงเนตรกมล  ชูสุริแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
111
เด็กหญิงบุษยพัชร์  สุขพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
112
เด็กหญิงเบญญาภา  เอื้องเรืองโรจน์
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
113
เด็กหญิงปนัดดา  วรรณเผือก
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
114
เด็กหญิงปภาพินน์  งั่นบุญศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
115
เด็กหญิงปรชมล  สีหาพัด
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
116
เด็กชายปรเมษฐ์  พุทธเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
117
เด็กชายปฤษฎิ์  กำลังใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
118
เด็กชายปวริศ  ธนสมบัติวรศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
119
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อักษรทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
120
เด็กหญิงปวีณา  กาเเมน
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
121
เด็กหญิงปัณฑิตา  โกฎเพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
122
เด็กหญิงปัณทชา  อินทรแหยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
123
เด็กหญิงปัทมา  ภิโสรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปันนวรรต  แขนรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
125
เด็กหญิงปาเจรา  เปรียบปราง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปาณิศา  เเสนใจธรรม
ป.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
127
เด็กหญิงปานไพลิน  ทองแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
128
เด็กหญิงปานวาด  สพินัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
129
เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปิ่นทอง  ศรีสุพพัตพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
131
เด็กหญิงปิยฉัตร  รักทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
132
เด็กหญิงปิยธิดา  เมืองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
133
เด็กชายปิยวัฒน์  สกุลตธนิชย์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
134
เด็กหญิงปิยะวรรณ  สุขประวิทย์
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
135
เด็กหญิงปีย์รดา  แก้วกระจาย
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
136
เด็กชายปุณณ์ธนิก  วิมุตตานนท์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
137
เด็กหญิงไปรยา  มาตฒิวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
138
เด็กชายพงศกร  แก้วใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
139
เด็กชายพงศกร  ขนอม
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
140
เด็กชายพงศพัศ  เจียมสุชน
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ห้อง ป. 2/2 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพงษ์เทพ  พงษ์เพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
142
เด็กหญิงพรชนิตว์  ชินวิทยากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
143
เด็กชายพัขรพล  แก้วเนิน
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
144
เด็กชายพัทธนันท์  ญุทันธีธนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
145
เด็กหญิงพิชญธิดา  จินกิ้ม
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิเศษสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
147
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตภักดี
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
148
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แพรสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
149
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รักเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
150
เด็กหญิงพิมพิกา  ลือสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
151
เด็กชายพุฒินันท์  เวชสุนทร
ป.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
152
เด็กหญิงเพชรใส  เหล่าพัทรเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
153
เด็กหญิงแพรพลอย  ครรชิต
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
154
เด็กหญิงแพรวา  พรหมพฤกษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
155
เด็กหญิงภคพร  เดชแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
156
เด็กหญิงภัคชญดา  ปั้นศีล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
157
เด็กหญิงภัคธีมา  สุภัตราภรรณ์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
158
เด็กหญิงภาณิตรา  ทองใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
159
เด็กชายภาณุวัฒน์  อิรยวงษ์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
160
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จุลสิทธิโยธา
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
161
เด็กชายภูมิพลัง  บำรุงสุข
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
162
เด็กชายภูริ  แก้วรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
163
เด็กชายภูริภัทร  พิมพ์ทอง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
164
เด็กชายมนภัทร  ศุกลสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
165
เด็กหญิงมัลลิกา  ล่องลอย
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
166
เด็กหญิงยลรดา  ลิ้มกิจรุ่งเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
167
เด็กหญิงยศวดีฐ์  โจมสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
168
เด็กหญิงรมิตา  สุขพาสน์เจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
169
เด็กชายรวินันท์  โอพั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
170
เด็กชายรัชชสิทธิ์  บุญญกาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
171
เด็กชายรัชชานนท์  ไมตรีจิตร์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
172
เด็กหญิงรัตน์จิราภรณ์  สุขพาสน์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
173
เด็กชายราเชนทร์  หนูสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
174
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  น้อยวิสัย
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
175
เด็กหญิงรุ่งวดี  สุขสำราญ
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.2/1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงลักษิกา  ถาวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
177
เด็กชายวชิรวิทย์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
178
เด็กหญิงวญาดา  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
179
เด็กหญิงวนัสวรรณ  ชายภักดิ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
180
เด็กหญิงวรกมล  จันทร์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
181
เด็กหญิงวรกมล  ใส่ใจดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
182
เด็กชายวรภัทร  แดงขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
183
เด็กหญิงวรันธร  แสไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
184
เด็กชายวรายุ  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
185
เด็กหญิงวราลี  สิงพึงราบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
186
เด็กหญิงวิสาข์  ภัทรเวทวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
187
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  เกษมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
188
เด็กหญิงศศินันท์  กล่อมสงค์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
189
เด็กหญิงศาธิตา  ร่วมชาติ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
190
เด็กชายศิขรินทร์  บำเพ็ญสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
191
เด็กหญิงศิรภัสสร  สังวรกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
192
เด็กชายศิรวิชญ์  วัฒนจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
193
เด็กหญิงศิราภรณ์  สดากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
194
เด็กชายศุภกฤษณ์  โกรัมย์
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
195
เด็กชายศุภณัฐ  ริมไธสง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
196
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินทรสุภา
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
197
เด็กหญิงศุภิสรา  อินทร์แก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
198
เด็กชายสรยุทธ  คลี่แก้ว
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
199
เด็กชายสโรช  รักยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
200
เด็กหญิงสโรชา  นุ้ยพ่วง
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
201
เด็กชายสิทธิชัย  หนูมา
ป.3
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
202
เด็กชายสิรธีร์  สงัดกิจ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
203
เด็กหญิงสิริพัชร  ทรัพย์มีสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
204
เด็กหญิงสิริมา  ขำคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
205
เด็กหญิงสิริลดา  ชูมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
206
เด็กหญิงสุชญา  เทือกสุบรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
207
เด็กหญิงสุชานันท์  สมนาน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
208
เด็กหญิงสุพัชฌาย์  เมืองใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
209
เด็กหญิงสุพิชชา  อินทรสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
210
เด็กหญิงโสติรส  นุชประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ห้อง ป. 3/2 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงหทัยภัทร  แคล่วคล่อง
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
212
เด็กหญิงหรรษมน  เพียงดวงใจ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
213
เด็กหญิงอชิรกานต์  สังข์พัน
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
214
เด็กหญิงอชิรญา  บัววารี
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
215
เด็กหญิงอติพร  สุขรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
216
เด็กหญิงอภิชญา  จันต๊ะนาเขต
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิตประถม
217
เด็กชายอภิรักษ์  เทพมณี
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
218
เด็กหญิงอมาวสี  หวังทรัพย์
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
219
เด็กหญิงอรกัญญา  คนสุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
220
เด็กหญิงอริศรา  จันตรา
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
221
เด็กหญิงอัซรอ  ลามอ
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
222
เด็กหญิงอัญชิษฐา  คลี่บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
223
เด็กหญิงอาอิซะฮ์  บินร่อหีม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
224
เด็กหญิงอุทุมพร  ปานผู้มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
225
เด็กชายเอกณรงค์  ถนอมชนม์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ห้อง ป. 3/1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กหญิงกาญจนา  ประสารวุฒิ
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายกิตติพงศ์  จันทร์คง
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายขจรศักดิ์  สุขดี
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงจีรภรณ์  บรรณคีรี
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วพุก
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงจุไรรัตน์  บุญหิภาพ
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายตันติกร  แสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายธีรศักดิ์  บรรณคีรี
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงน้ำเพชร  สีตะรัตน์
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
235
นางสาวนิตยา  ฤทธิ์บัว
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายประสิทธิ์  อินทโก
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายปวริศ  ก้อนศรีษะ
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงปวีณัฐ  เพ็ชรคีรี
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงอรุณรัตน์  พรมศรี
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายอานันท์  ยอดยิ่ง
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ห้อง ป. 2/7 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงกณิชสุมน  พรหมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงกนกพร  พูดดี
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงกมลชนก  ชลธี
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงกมลชนก  สันทัดการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เตือนวีระเดช
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงกรกนก  ชัยอินทร์
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
247
เด็กชายกฤตพณ  เชาวนะสินธ์ุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
248
เด็กชายกฤติณห์  วิศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
249
เด็กชายกฤติธี  วิภาคกิจเจริญ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
250
เด็กชายกฤตินัน  สินธุนนท์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงกฤติยา  สุรามิตร
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงกวิสรา  ช่วยยก
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
253
เด็กชายก้องภพ  วรรณเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงกัญชพร  อุบลกาญจน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก้วกุย
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดมุข
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุ่มชื่น
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
258
เด็กชายกันตพงศ์  อุไรวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
259
เด็กชายกันตพล  บุตบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
260
เด็กชายกันตภูมิ  เพชรศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
261
เด็กชายกันตินันท์  เพชรพิรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
262
เด็กชายกิตติกวิน  น้อยจีน
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงกิตติกา  ศรีบุณยะแก้ว
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
264
เด็กชายกิตติธัช  เวชสุนทร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
265
เด็กชายกิตติพงศ์  มณฑิราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
266
เด็กชายกิตติพศ  จัตุธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
267
เด็กชายกิตติพศ  หนูสะพลี
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
268
เด็กชายกิตติภณ  จันทรอาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงขวัญดาว  อมรอนนตธน
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงเขมิกา  มุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
271
เด็กชายคณปัญญ์  เล็กเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
272
เด็กชายคณิศร  ชิดไชโย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
273
เด็กชายคมน์คณิน  หนูทองแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
274
เด็กชายคุณาธิป  หมุนสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
275
เด็กชายจตุรพร  บัววารี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ห้อง ป. 3/7 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กชายจักรกฤต  จุลศิทธิ์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
277
เด็กชายจักรภพ  นาเอก
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงจันทิมา  วิวัฒนสถาปัตย์
ป.3
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
279
เด็กชายจารุวัฒน์  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงจิณณพัต  เสาวคนธ์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
281
เด็กชายจิณณวัตร  จีบบรรจง
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
282
เด็กชายจิรกิตต์  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
283
เด็กชายจิรภัทร  นาคทวีวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
284
เด็กชายจิรภัทร  มณฑิราช
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
285
เด็กชายจิรันธนิน  ฤทธิ์ธาร
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงจิราพัชร  หอมโชติ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
287
เด็กชายจิรายุ  สุขวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงจีรณัฐ  จำนงนรินทร์รักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงจีรนันท์  ไทยปฐมพงษ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์ชนะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
291
เด็กชายเจษฎา  ชินวงศ์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
292
เด็กชายฉัตรชัย  โสภิเณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
293
เด็กชายฉัตรประพน  พวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงชญานิษฐ์  แพนุ้ย
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
295
เด็กชายชนพัฒน์  จิตรณรงค์เมธี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์ทัพ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
297
เด็กชายชนาธิป  ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
298
เด็กชายชนาธิป  สุนทรนนท์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงชนิตา  สุตราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
300
เด็กชายชยานันท์  นุ้ยมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงชยาภรณ์  เนื่องชุมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
302
เด็กชายชยุต  โชคกิจการ
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงชลธิชา  มาจรูญ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงชลนิภา  ฉิมนอก
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงชลิษา  เพชรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงชวิศา  รัตนศิลา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงชาลิสา  อนุญาติ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงชาวิศา  ลิ่มศิลา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
309
เด็กชายชินพัฒน์  ฤทธิเดช
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงชุลิตา  เปลี่ยนวงศ์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ห้อง ป. 3/6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
311
เด็กชายไชยธีร์  สุบการี
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงญาณิศา  สีดาคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงญาณิสา  อภิสนทสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
315
เด็กชายฐณพล  ซุ่ยยัง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  จันทรจนา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงณวิภา  พรมประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
318
เด็กชายณัฎฐกฤติ  เลาหโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
319
เด็กชายณัฎฐชัย  ชูจีน
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จามจุรี
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงณัฐกมล  พ้นภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงณัฐกานต์  วัฒนไชย
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงณัฐชา  แก้วนาขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงณัฐฐิตตา  พิกุลเงิน
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
325
เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์สุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
326
เด็กชายณัฐธนน  มณฑิราช
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงณัฐธิดา  เสี้ยวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
329
เด็กชายณัฐนันท์  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงณัฐนันท์  สังปริเมน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
331
เด็กชายณัฐพงศ์  สุนทรโอวาท
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณสุข
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงณัฐพัชญ์  เผดิม
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
334
เด็กชายณัฐภัทร  ยอดเสน่หา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
335
เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์วานิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงณัฐวดี  ขาวชำนาญ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงณัฐวรา  วันอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงณัฐวิภา  ยอดประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
339
เด็กชายณัฐวุฒิ  ประเทศพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
340
เด็กชายณัฐวุฒิ  หอกคำ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงณัฐสินี  นาคแท้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงณิชาภา  รัตนกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
344
เด็กชายแดนไทย  รักเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
345
เด็กชายตรีรนันท์  เจียมรจนานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ห้อง ป. 3/5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
346
เด็กชายตะวัน  สายเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
347
เด็กชายตาบเพชร  ยังพลขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
348
เด็กชายเตชินท์  พูลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงถวัลยา  ปลพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
350
เด็กชายทศพร  กุลมะลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงทอหทัย  กรมาทิตย์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
352
เด็กชายทินกร  อนุมัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงทิราภรณ์  ยุวาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
354
เด็กชายทิวากร  แซ่เสี้ยว
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงธณัฎฐ์กมนต์  รัตนประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
356
เด็กชายธนโชติ  ระวังภัย
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
357
เด็กชายธนพงศ์  ช่วยเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงธนภรณ์  วัฒนเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
359
เด็กชายธนภัทร  แดงละอุ่น
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
360
เด็กชายธนวรรธน์  กมลกุล
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงธนัชชา  บูรทการ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงธนัญชนก  อเนกศุภพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
363
เด็กชายธนัญชัย  ยังมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงธนันญดา  นุกูลประทีป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
365
เด็กชายธนา  ตั้งจิตรถาวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงธนิศรา  กิตติปกรณ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญศักดิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
368
เด็กชายธรรมสรณ์  ศรินจันทรกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
369
เด็กชายธัชพงษ์  วราวรเกียรติ์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงธัญญมัย  แดงบุญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จิตรตรง
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
372
เด็กชายธาตรี  พรหมเดชะ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
373
เด็กชายธาวิน  โต๊ะอิ๊
ป.3
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
374
เด็กชายธิติซัม  ดอร์วิเนน
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงธีฆฬี  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
376
เด็กชายธีร์ธวัช  วิทยาวนิชชัย
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
377
เด็กชายธีรภัทร  ศรีสนธิ์
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
378
เด็กชายธีรวัฒน์  ง่วนชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
379
เด็กชายธีระพงศ์  ศรเผือก
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
380
เด็กชายธีริทธิ์  คงบญแก้ว
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ห้อง ป. 3/4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
381
เด็กหญิงนนทกานต์  ภูวิชิต
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
382
เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
383
เด็กชายนภพล  นาคสิงคราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
384
เด็กชายนรภัทร  คงแป้น
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
385
เด็กชายนฤชล  ปานโรจน์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงนวชพรรณ  ทรงสถิตย์เมธา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงนันทพร  สุระกำแหง
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงนาฎร์ลยา  หยูแก้ว
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงนิจสิตางค์  ดำคำ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงนิชนิภานันทน์  วิฑูรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
391
เด็กชายนิติ  สายนาถ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงเนตรชนก  แจ้งจำรัส
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงเนตรชนก  ศรีอนันต์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
394
เด็กชายบรรณดล  หลิมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงบัณฑิตา  ภู่สุขเสมอ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
396
เด็กชายบุณวัทน์  แก้ววิโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงบุษรัตน์  นามกร
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงเบญญาภา  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงปฐมาวดี  สมพงศ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงปฐวดี  ขาวมรดก
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงปพิชญา  ถึงวิสัย
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงปพิชญา  สุวรรณเนาว์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงปพิชญา  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงประภัสสร  รัตนศิลา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
405
เด็กชายประเสริฐศักดิ์  สิทธิเวช
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงปรางค์วลัย  ภักตรนรา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงปรีญาดา  ไพรเขต
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ประวิเศษ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงปวริศา  ภูสิริรันากร
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงปวิชญา  ม่วงแดง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงปวีณนุช  พุ่มพวง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงปัณณธร  พรมเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงปัณณพร  สินประจักษ์ผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงปานชนก  แซ่โง้ย
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ห้อง ป. 3/3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
416
เด็กหญิงปิยธิดา  อุไพศิลป์สถาพร
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
417
เด็กชายปิยศักดิ์  อรรถการพงษ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงปิยะธิดา  บูรณะเทพ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงปิยะนันท์  พลอยแก้ว
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงปิยะพัชร  มากประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงปิยะวดี  สืบสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
422
เด็กชายปุญญพัฒน์  อุทุมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงปุญญิศา  สังข์กล่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงปุณฑริกา  หลาวเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงปุณยนุช  นิ่มสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงปุณยนุช  เพลินแก้ว
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงไปรยา  นุชรังค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงฝนทิพย์  สุขเสวก
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
429
เด็กชายพงศกร  กูลวิจิตต์
ป.3
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
430
เด็กชายพงศกร  พรวีรสุนทร
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
431
เด็กชายพงศธร  เหล่าอนันต์ธนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
432
เด็กชายพงศภัค  เอกฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
433
เด็กชายพงศ์ศิริ  สุขพิลาภ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงพณิชา  แก้วรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงพณิตา  เทพมณี
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงพนัชกร  อินทะเสม
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงพรนภัส  คุ้มรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงพรปิยะ  คุณพิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงพรพิชยา  สุขวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงพรรษพร  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงพรลภัส  สุขประวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงพรวิไล  ใฝ่ขวัญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
443
เด็กชายพลวัต  ถิ่นวงศ์ยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
444
เด็กชายพสุธร  บำรุงพล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
445
เด็กชายพัชรพล  ยอมิน
ป.4
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
446
เด็กชายพัชรพล  สว่างมณี
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงพัณณิดา  นุ่มปาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงพัณณิตา  นกกระจิบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงพัทธนันท์  ปัณณกมลเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงพิชญา  แดนรังนก
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง ป. 5/3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
451
เด็กหญิงพิชญาพร  แปงคำมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงพิญดา  เพ็ชรอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
453
เด็กชายพิพัฒพงศ์  เงินทอง
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงพิมพ์ชญา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จุลเพชร
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  องค์ไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แป้งอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  บุตรพรหม
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงพิมพิมาศ  นาคนิยม
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงพิมพิลัย  ศรีเหมาะ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
461
เด็กชายพีรดนย์  ตั้งฐิตะกูล
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงพุทธพร  แก้ววิลัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
463
เด็กชายเพชรายุธ  กำจัดภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กาญจนศิริพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  สุกใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงแพรนวล  พลวารินทร์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงฟ้าพิสุทธิ์  ใจปลื้ม
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงฟ้าใส  ไชยต่อเขตต์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงฟ้าใส  แสงเมือง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงภคมญ  เสวก
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงภควรรณ  เผือกภูมิ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงภรณ์ชนก  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงภัคทริณญา  นาพญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
474
เด็กชายภัทรชัย  ลี้ยุทธานนท์
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงภัทรทิยา  ตั๋นตี๋
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
476
เด็กชายภัทรพงษ์  ฮวบรังสันต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงภัทรพร  ภักดีเสนา
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
478
เด็กชายภาคภูมิ  ศรีเหมาะ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
479
เด็กชายภานุเทพ  จีนโดน
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงภิสชา  นักดนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
481
เด็กชายภูมิพงศ์  วรจักร์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
482
เด็กชายภูมิรพี  งั่นบุญศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงภูริชญา  กิ่งวิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
484
เด็กชายโภคิน  รอดนาโพธิ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงมนสิชา  คชเวช
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง ป. 5/6 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
486
เด็กหญิงมนสิชา  เจียมสุชน
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงมนสิชา  อยู่สถาน
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงมนัสกานต์  จินะวงค์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงมนัสนันท์  กิตติปุญญพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
490
เด็กชายมโหสถ  โภคากร
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงมัญชุพร  จิตเกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงมัสลินญา  วงษ์ยีเมาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงมายาวี  พยัคฆา
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงมารวย  วันทอง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงมุเนาวเราะห์  ชื่นชม
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงเมฑาญวี  สุทธิกรณ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงรตน์  รติพัชรพงศ์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
498
เด็กชายรติภัทร  บัวแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงรัขนีวรรณ  นวลสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงรังษิมา  ชนะพิมพ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงรัตนศิริ  โรจน์รัตน์
ป.3
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงรุ่งจิรา  แสงสิริไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
503
เด็กชายรุ่งโรจน์  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงฤดีภรณ์  ครุฑนรสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงลักษมี  กาเหว่าลาย
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สังขพันธ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงวณิชญา  ยังจีน
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงวนิดา  แคล้วคล่อง
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
509
เด็กชายวราดร  ถึงเสียบญวน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
510
เด็กชายวราธรรศ  ฉิมเรือง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์สุริย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
512
เด็กชายวัชรพล  ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงวาสิตา  ทรงสถิตย์เมธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงวิชรญาณ์  ชูมณี
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงวิภรัตน์  ยังสุข
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงวิภาวรรณ  ราชวงศ์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงวีรยา  พรหมยก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
518
เด็กชายวุฒิพงษ์  แซ่ติ้ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงศราวดี  กรีไกรนุช
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงศราวดี  เดชน้อย
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง ป. 5/2 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กหญิงศลิษา  กาลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงศศิชา  ชุมแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงศศิธร  อัครมโนไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงศศินา  อังครา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงศศิประภา  โพฺธิ์คีรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงศศิวิมล  พวงระย้า
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงศศิวิมล  ใสสุชล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
528
เด็กชายศสรรค์  รัตนลาโภ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
529
เด็กชายศักดิ์พงศ์  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงศิรินญา  เสวกจันทร์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงศิริพิชญ์  บุญสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงศิโรรัตน์  โอพั่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
533
เด็กชายศิวกร  คลี่ประทุม
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
534
เด็กชายศิวกร  เงินถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
535
เด็กชายศิวกร  ศรีชัยตัน
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
536
เด็กชายศิวะชัย  บุญชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงศุจินันท์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
538
เด็กชายศุภกฤต  แสงเมือง
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
539
เด็กชายศุภวัฒน์  สมตน
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
540
เด็กชายศุภเสกข  พรหมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
542
เด็กชายสกลการณ์  รัตนไชย
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
543
เด็กชายสมบูรณ์  ช่วยชูหนู
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
544
เด็กชายสรยุทธ  จ้นทร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
545
เด็กชายสรศักดิ์  สุขพิลาภ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงสลิลทิพย์  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงสารินทร์  พร้อมมูล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงสาริศา  ปาละมูล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
549
เด็กชายสิทธิพงษ์  ฉิมมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
550
เด็กชายสิปปวุฒิ  กุมพิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
551
เด็กชายสิรภพ  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงสิริกร  หมั่นสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงสิรินดา  ชังอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
554
เด็กชายสีหนาท  พรหมมุณี
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงสุกัญญา  ชนก
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง ป. 5/1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
556
เด็กหญิงสุชานัน  พันธ์พฤกษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงสุณัฎฐา  บุญจำนงค์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
558
เด็กชายสุทธิโชติ  ม่านทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงสุทธิดา  เย็นสนิท
ป.4
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงสุธิดา  สมมัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงสุนิตา  ปัดชาดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงสุปรียา  เวชพูล
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงสุพรรัตน์  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงสุพิชชา  ทองประสงค์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงสุพิชญา  อเนกศุภพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
566
เด็กชายสุภิชาติ  รอดพล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
567
เด็กชายสุเรียนัท  ญายสวาล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงสุวิชญา  หนูชนะภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกตุศิริ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงโสภิดา  ช่วยชู
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
571
เด็กชายอติกันต์  สินธวานนท์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงอธิชา  ดีสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงอภิชญา  สายพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงอภิญญา  อนุวิชัยรักษา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
575
เด็กชายอภิรักษ์  แสงศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกลาง
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงอภิสมัย  หวังทรัพย์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงอภิสรา  ศรีวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงอรณิชา  กัลยาณกิตติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงอะรีนา  ดอกเหม
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงอัยยาวีร์  วิภาคกิจเจริญ
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงอาจารีย์  สังเศษ
ป.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
582
เด็กชายอาณัติ  มเหศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงอารดา  เม่งศิริ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงอารียา  เอี้ยงมี
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐ 77 (บ้านเนินสันติ)
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงอารีวรรณ  จีนโดน
ป.3
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
586
เด็กชายอิทธิกร  สุทธิศักดิ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
587
เด็กชายอิทธิพล  สิทธิวิภัทร
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงอิสริยา  จิระพรภิญโญ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงเอมิกา  เหล่าอนันต์ธนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงเอลีชา  จารุศศิธร
ป.5
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง ป. 5/1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาล
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
591
เด็กชายันัฎฐ์  ศรีสมานุวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม