ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกรดนัย  ชัยภักดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤษดา  โคตรสีเมือง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญยานี  ปาเบ้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกันตยา  เกตุหอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัลยา  โยประทุม
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
6
เด็กชายจัตุกร  จรแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
7
เด็กชายจิระศักดิ์  พรหมวงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชลธิชา  คึมยะราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
9
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศิริประภา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
10
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ครอบบัวบาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
11
เด็กชายฐิติพงษ์  หาญรบ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
12
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  หาญรบ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
13
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำภู
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
14
เด็กชายณัฐวุฒิ  นามโพธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
15
เด็กชายดัสกร  ชัยสงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
16
เด็กหญิงธนศิกานต์  นาคจันทึก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
17
เด็กหญิงธนัชชา  จินดาพล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
18
เด็กชายธนัท  สีมาวงษ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
19
เด็กชายธนาธิป  สัตราศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
20
เด็กชายธาวิน  เกตุหอม
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
21
เด็กหญิงธิดารัตน์  เอมดี
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
22
เด็กหญิงธิดาวรรณ  โชติจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
23
เด็กชายธีรพัฒน์  มิสา
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
24
เด็กชายธีรศักดิ์  กรวดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
25
เด็กหญิงนริศ  ลุนทองทา
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
26
เด็กชายนันทวัฒน์  เปล่งศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
27
เด็กชายปฏิภาณ  ราดด่านจาก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
28
เด็กชายปฐมพงษ์  ยันบัวบาน
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
29
เด็กชายปราย  คุ้มบัวบาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
30
เด็กหญิงปราริญา  ชัยสงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
31
เด็กหญิงพรรณิภา  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
32
เด็กชายพลภสนธิ์  พร้อมจันทึก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
33
เด็กหญิงแพรนวล  กลิ่นแก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
34
เด็กชายภัทรพล  สีมา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
35
เด็กหญิงมัลลิกา  ประยูรคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงริสา  แก้วประดับ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
37
เด็กหญิงวรกมล  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
38
เด็กหญิงวรรณิษา  ชาติชนะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
39
เด็กชายวรวัฒน์  ดีรักชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
40
เด็กชายวรเวช  แป้นหาญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
41
เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วดวงตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
42
เด็กชายวาคิน  เหล่าบัวบาน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
43
เด็กชายวิสุทธิ์  สิทธิเสรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
44
เด็กชายศราณุ  สิ่วไธสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
45
เด็กหญิงศศิประภา  ศรีสุข
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
46
เด็กชายศุภากร  สีมาวงษ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
47
เด็กหญิงสมิตานันท์  ยางไธสง
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
48
เด็กชายสันติภาพ  สูนกลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
49
เด็กหญิงสุกัญญา  เขียวปาน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
50
เด็กหญิงโสภิตา  เจือประทุม
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
51
เด็กหญิงอภิรดี  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
52
เด็กชายอานนท์  คนที
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
53
เด็กหญิงอาภาพร  เบ้าสอน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
54
เด็กชายเอกชัย  ไกลแสง
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
55
เด็กหญิงเกวลิน  เกษจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงเกวลิน  มีคูณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ชาวาปี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
58
เด็กชายจิรวัฒน์  รองพล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
59
เด็กชายชัยรัตน์  ทองอินทร์
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงชาลิสา  พุ่มพวง
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
61
เด็กชายณัฐพล  เจริญพล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงตะวันฉาย  ศรีหร่าย
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงทิพวรรณ  พุทโธ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
64
เด็กชายธนาพร  จวงเงิน
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงธิติมา  คติดี
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงนิทิยากร  วงษ์แดง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
67
เด็กชายบัลลพ  กันนิยม
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงประภัสสร  กรมรอด
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
69
เด็กชายปรัชญา  รบไพรี
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงปริชญา  ศรีภิรมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงปริมล  เวียงสิมา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงพิมผกา  จันทร์บัว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงพิมพ์พร  ชารี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
74
เด็กชายพูนทรัพย์  โคตรธาดา
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงภัทรวดี  มูลกัน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงมณธิตา  ผาดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงมีนา  พรรณวงศ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงรุ่งนภา  ยันบัวบาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงลักษิกา  เคนเหลื่อม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงลัดดาวรรณ  แป้นหาญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
81
เด็กชายวสันต์  แสนประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงวิภาพร  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงวิลาสินี  ม่วงเงิน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
84
เด็กชายวีระวัฒน์  โฮมจัตุรัส
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงสมฤทัย  ชัยเดช
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงสุทธิดา  คำพรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงสุพรรษา  ชุมภัย
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
88
เด็กชายอิทธิพล  เงินจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงอุบลวรรณ  พลพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
90
เด็กหญิงไอยลดา  มหาโพธิ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงกาญจนา  สีทน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
คณิตประถม
92
เด็กหญิงพรธิวา  เรียงสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงพรยุพา  พงษ์สพัง
ป.4
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
คณิตประถม
94
เด็กหญิงศิริโสภา  ทองคลี่
ป.3
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
คณิตประถม
95
เด็กหญิงหยาดฟ้า  จันทะนี
ป.3
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
คณิตประถม
96
เด็กหญิงอัญรินทร์  ญาติสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
97
เด็กหญิงจิราพร  ยาผิว
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
98
เด็กชายเจษฎา  ดีนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
99
เด็กชายเจษฎาพร  เชื้อโพนทอ
ป.4
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงชุติมน  กรีศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงณิชานันท์  เที่ยงสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
102
เด็กชายดุสิต  พูนทะเล
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงทิพย์นารี  เวสพุดซา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงนฤนันท์  มะลิวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงนุชนาถ  สีทน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงเนตรปรียา  ชุมผาง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
107
เด็กชายปกรณ์  เกษแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงพลอยชมภู  แจ้งสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงพัชราภา  อิ่มบาง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงมณฑกาล  หมอกโคกสูง
ป.4
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
111
เด็กชายมณฑล  คงปลื้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงลภณรัศมิ์  โตนสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
113
เด็กชายวันชนะ  จิตนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงวาสิตา  โตนสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงศิริประภา  ปอสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงสมพร  ไวนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านงิ้ว
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
117
เด็กชายกฤษฎิ์  ยอดคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
118
เด็กชายเกล้าณรงค์  ศาลาดิน
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
119
เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
120
เด็กชายคมกฤษ  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
121
เด็กชายจักรพันธ์  ลือรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
122
เด็กหญิงจิญานันท์  พงษ์พูล
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
123
เด็กหญิงจิราพร  เชิดสังวาลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
124
เด็กชายจุลสิทธิ์  อิ่มดี
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
125
เด็กชายเจตริน  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
คณิตประถม
126
เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
127
เด็กชายชาคริต  พรมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
128
เด็กชายชินพัฒน์  คำสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
129
เด็กชายไชยวัฒน์  เกิดโมลี
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
130
เด็กชายไชยสิทธิ์  ประดับวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
132
เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
133
เด็กชายธนธร  สอนคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
134
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีรัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
135
เด็กหญิงธิดารัตน์  ต่อประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
136
เด็กชายธีรภัทร์  แย้มม่วงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
137
เด็กชายธีรภัทร์  แสวงมิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
138
เด็กชายนพเก้า  ประดับวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
139
เด็กชายนพดล  ประดับวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
140
เด็กชายปฏิภาณ  โชติบุษย์กุล
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
141
เด็กหญิงปพัชญา  ตินะขัตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
142
เด็กชายปรีดา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
143
เด็กหญิงปาริฉัตร  สอนกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
144
เด็กหญิงปาริฉัตร  อิ่มดี
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
145
เด็กหญิงปาริชาติ  อิ่มดี
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพรยุพา  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
147
เด็กหญิงเพ็ญพิธชา  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
148
เด็กชายภาคภูมิ  สืบทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
149
เด็กหญิงมายาดา  พึ่งทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
150
เด็กหญิงยุวดี  บุขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านงิ้ว
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กชายวงศกร  ศรีอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
152
เด็กหญิงวนิดา  เพียรขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
คณิตประถม
153
เด็กหญิงวารุณี  สุนา
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
154
เด็กหญิงวาสนา  หลอดภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
155
เด็กชายวีรภาพ  ศรีสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
156
เด็กชายวีระพัฒน์  หาขุนทด
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
157
เด็กชายศาศวัต  แสงเดือน
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
158
เด็กหญิงศุภิสรา  เณรชู
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
159
เด็กชายสวัสดิราช  แฟสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
160
เด็กหญิงสุชาวดี  ชาติสง่า
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
161
เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ่งผล
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
162
เด็กหญิงสุพรรษา  คงมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
163
เด็กหญิงสุพัฒชา  เชี่ยวเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
164
เด็กหญิงสุพิชญา  ภู่มาก
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
165
เด็กหญิงสุภาพร  เพชรดี
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
166
เด็กหญิงสุภาวรรณ  อินบำรุง
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
167
เด็กชายสุวิทย์  สร้อยขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
168
เด็กชายเสกสรรค์  ศรีสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
169
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เบอร์พันดุง
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
170
เด็กหญิงหญิง  มาลาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
171
เด็กชายอนุชิต  ธิมะดี
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
172
เด็กชายอัษฎา เจคอป  ฮอลลิเดย์
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
173
เด็กหญิงอารียา  ศรีสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิตประถม
174
เด็กหญิงอุไรวรรณ  หมู่สะแก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านงิ้ว
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กชายกวินท์  แฟสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เณรชู
ม.2
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงเกศสุดา  บุญมา
ม.2
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงขวัญเรือน  บำรุงสงฆ์
ม.1
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายเขมทัต  รักชัย
ม.1
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
180
นายจักรกฤษฏิ์  อินโต
ม.3
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
181
นางสาวจิรดา  พงษ์พูล
ม.3
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
182
นางสาวจิราวรรณ  กรณีย์
ม.3
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
183
นางสาวชลลดา  แสงแก้วพะเนาว์
ม.3
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายชาติโยดม  บัวลอย
ม.2
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
185
นายณรงค์ฤทธิ์  บัวจำรัส
ม.3
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
186
นางสาวดวงหทัย  ศรีสิงห์
ม.3
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
187
นางสาวธนัญญา  ความหมั่น
ม.3
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
188
นายธวัชชัย  วิเชียร
ม.3
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงธัญชนก  สุขขาม
ม.1
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
190
นายธัญวรัตน์  ปาปะกาย
ม.3
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายธีรวุฒิ  หมั่นคง
ม.2
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายนพรัตน์  เทศรักษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงนภาพรรณ  เณรทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
194
นายนัฐพล  มั่งมี
ม.3
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายบุญนิธิ  ศรีดำรงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
196
นางสาวบุษกร  จำบัวขาว
ม.3
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
197
นางสาวพรพรรณ  ศรีแย้ม
ม.3
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
198
นายพีรภัทร  เหล็กมา
ม.3
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงเพ็ญนภา  เพชรดี
ม.2
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงภัทรจาริน  มั่งมี
ม.2
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายมนตรี  ชาติปรีดา
ม.2
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
202
นายรัตนชัย  ชวดชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายวรพงษ์  ชาติปรีดา
ม.1
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายวิชัย  พงษ์สระพัง
ม.2
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงวิทิตา  สีอาจ
ม.2
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงศรันรัตน์  เณรชู
ม.2
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
207
นางสาวศรุตา  กำเหนิดสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายศุภกร  เกิดสิน
ม.1
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านงิ้ว
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
209
เด็กชายสมรักษ์  เนตรจินดา
ม.2
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายสิทธิลาภ  ประดับวงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงสุภัตรา  เณรชู
ม.1
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
212
นายสุเมธ  สร้อยขุนทด
ม.3
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงอาทิตยา  รักชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายเอกสิทธิ์  เชื้อหนองทอน
ม.1
โรงเรียนบ้านงิ้ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านงิ้ว
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
215
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำสุภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
วิทย์ประถม
216
เด็กชายทิพากร  โตชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
วิทย์ประถม
217
เด็กชายธนากร  เณรชู
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
วิทย์ประถม
218
เด็กชายธวัชชัย  มีชำนาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
วิทย์ประถม
219
เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ปาเป้า
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงวิภาพร  ภูสีโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
วิทย์ประถม
221
เด็กชายวิษณุ  เรืองสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงศศิกานต์  พลดงนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
วิทย์ประถม
223
เด็กชายสุระศักดิ์  ภู่ประกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
วิทย์ประถม
224
เด็กชายเอกลักษณ์  โชติราษี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
225
เด็กหญิงกัญญาภัค  โม้สา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
226
เด็กชายกิตติศักดิ์  โวหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
227
เด็กชายคมกริช  โพธิ์สาวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
228
เด็กชายจักรพงษ์  โปร่งสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
229
เด็กหญิงจันทร์สุดา  กุมภา
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
คณิตประถม
230
เด็กชายจิณณวัตร  สมพร
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
231
เด็กหญิงจิรติกานต์  ค้าโค
ป.4
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
232
เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิ์นอก
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
233
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พลบุญ
ป.5
โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
คณิตประถม
234
เด็กหญิงฉันชนก  วัฒนเสรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
คณิตประถม
235
เด็กชายชุติพนธ์  ภิรมย์กิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
236
เด็กหญิงชุติมา  ฆ้องนอก
ป.3
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
237
เด็กหญิงฐานิดา  ชำนาญราช
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
238
เด็กหญิงฐาปนี  ปะหุสี
ป.4
โรงเรียนศรีเทพบาล
คณิตประถม
239
เด็กหญิงณัฐณิชา  ัอัญชัญญาติ
ป.3
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
240
เด็กชายณัฐพงค์  โพธิ์นอก
ป.3
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
241
เด็กชายณัฐพงษ์  แพงคำฮัก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
242
เด็กชายณัฐพล  ละหานนอก
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
243
เด็กหญิงทิพย์วรี  แก้วกำเนิด
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
244
เด็กชายธงชัย  เคนวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
245
เด็กชายธนาทิป  แสงจักร์
ป.5
โรงเรียนศรีเทพบาล
คณิตประถม
246
เด็กหญิงธันยพร  ต้านกลางดอน
ป.3
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
247
เด็กชายนครินทร์  ดังโพนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
248
เด็กหญิงนงลักษณ์  กุลชนะวิทยา
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
249
เด็กชายนนทวัฒน์  ภูแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
250
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  พรมรอด
ป.3
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
251
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฆ้องนอก
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
252
เด็กชายนิพนธ์  ชาติจันทึก
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
253
เด็กชายบูรพา  ชาตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
254
เด็กชายปกรณ์  ประวะเสนัง
ป.5
โรงเรียนศรีเทพบาล
คณิตประถม
255
เด็กชายปริวัตร  อยู่ปาน
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
256
เด็กชายปิยังกูร  หมั่นกิจ
ป.6
โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
คณิตประถม
257
เด็กหญิงปุณยาพร  กลัดเจริญ
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
258
เด็กหญิงพชรพร  หมายสอนกลาง
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
259
เด็กหญิงพรชนก  นิยากาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กชายพีระพงษ์  คงกะพันธ์
ป.3
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
261
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  หมั่นคำ
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
262
เด็กชายภูวดล  ดัดสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
263
เด็กหญิงลักขณา  ดงพงษ์
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
264
เด็กหญิงวรรณพร  แซ่เอี๊ยว
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
265
เด็กหญิงวันวิสา  สุขนิล
ป.3
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
266
เด็กหญิงวารี  ทุมโส
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
267
เด็กหญิงศศิวิมล  ผ่องใส
ป.5
โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
คณิตประถม
268
เด็กหญิงศิรินธร  ขามจัตุรัส
ป.3
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
269
เด็กชายศุภกฤต  ผุยมูล
ป.6
โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
คณิตประถม
270
เด็กชายสิรวิชญ์  โบขุนทด
ป.5
โรงเรียนศรีเทพบาล
คณิตประถม
271
เด็กชายสุกฤษฏิ์  พิลึก
ป.5
โรงเรียนศรีเทพบาล
คณิตประถม
272
เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรีสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
273
เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญสมบัติ
ป.4
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
274
เด็กชายสุรวุฒิ  มาสัย
ป.4
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
คณิตประถม
275
เด็กชายสุริยา  ขวัญบุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
276
เด็กหญิงอาริสา  เอี่ยมสะอาด
ป.5
โรงเรียนวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
คณิตประถม
277
เด็กชายอำนาจ  วงษ์กลม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
278
เด็กหญิงกรกนก  ฆ้องนอก
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงกานติมา  ทัดมาลา
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
280
เด็กชายกิตติศักดิ์  เก่งนอก
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงเกศรินทร์  ดังโพนทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงเกียวเกด  สิงห์ลา
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
283
เด็กชายจตุรวิทย์  ชำนาญกุล
ป.4
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงจิตราวดี  สุริยะเย็น
ป.4
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงจินตรา  เทียนจินดา
ป.4
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงจิรัชญา  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
287
เด็กชายเจตษฎา  ชาลีรินทร์
ป.5
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงชนิกานต์  เชื้อจารย์ชิน
ป.5
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
289
เด็กชายชาญชล  เขินสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
290
เด็กชายชิษณุ  หาญสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงฐิตารีย์  หิรัญธานี
ป.5
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงณัชชา  พิมลนอก
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงณัฐณิชา  คนที
ป.5
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงณัฐณิชา  สินคง
ป.4
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงณัฐธิดา  ฐานวิเศษ
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
296
เด็กชายเด่นดนัย  ปราบโจร
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
297
เด็กชายธนกฤต  ภักชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงธนภรณ์  แสนเภา
ป.4
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
299
เด็กชายธนภัทร  ภูศรีแพน
ป.5
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงธารารินทร์  มาลา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงธิติสุดา  ปะหุสี
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
302
เด็กชายธีรภัทร  หล่อนกลาง
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงธีราพร  เพ็งพูน
ป.4
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
304
เด็กชายนพรัตน์  บานหาญ
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
305
เด็กชายนพลักษณ์  สังขนิษฐ
ป.5
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงนภัสสร  แก้วกำเนิด
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงนริศรา  มีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ผาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงนิตติยา  คำหมาย
ป.4
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงนิติยา  มงคลมะไฟ
ป.3
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงนิทธิ์ฌา  คำจันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงบัณฑิตา  โกฎิค้างพลู
ป.4
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
313
เด็กหญิงบัณฑิตา  คะสุดใจ
ป.4
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงบุณยวีร์  มุ่งลือ
ป.4
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงปภานัน  แจ้งไพร
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงปราณปริญา  ยิ่งสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงปริศา  เสาโกมุท
ป.5
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
318
เด็กชายปัญญา  บำรุงนา
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
319
เด็กชายเปรม  ประชุมแดง
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงเปรมฤทัย  มาลา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
321
เด็กชายพงศ์พณัช  วงษ์ดี
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงพรนภา  กุศลชู
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงพรนัชชา  สอสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงพันธนันท์  ไกรอ่อน
ป.4
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงพันธ์วิรา  ศิรินอก
ป.4
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงพิชญธิดา  คงโพธิ์น้อย
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงพิญญาดา  บำรุงนา
ป.3
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  สุภารี
ป.4
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ถานันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงพุทธรักษา  เตซากูล
ป.4
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงพุธิตา  สอนสะอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงเพ็ญลดา  กุศลชู
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
333
เด็กชายภาสกร  บางสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
334
เด็กชายภูวพล  ทองจำรูญ
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงมุธิตา  นานาวัน
ป.4
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงเมธาวี  ราตรี
ป.4
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
337
เด็กชายเมธิส  พุ่มทอง
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
338
เด็กชายยศกร  ช่วงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงยศวดี  ยศสุนทร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัดเพชร
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงลภัสวรรณ  ผ่องสี
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงลัดดา  คงด้วง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพงศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
344
เด็กชายวทัญญู  บรรเทากุล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
345
เด็กชายวรวิทย์  ศรชัย
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
346
เด็กชายวรินทร  ชาลีวรรณ
ป.4
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
347
เด็กชายวาคริม  หาญนอก
ป.6
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
348
เด็กชายศรันย์  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงศศิพิมพ์  พงษ์อุดม
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงศิริกัญญา  ยุทธอาจ
ป.5
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงศิริวรรณ  เด่นประยูร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงศุภดา  งอมสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สังแย้ม
ป.4
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
354
เด็กชายสมเกียรติ  บัณฑิต
ป.4
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
355
เด็กชายสรยุทธ  มีปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
356
เด็กชายสรวิศ  ธนาวร
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงสาธิตา  พงศ์สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงสายธาร  ดอกสันเทียะ
ป.3
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงสายนำ้ผึ้ง  ศิลา
ป.5
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
360
เด็กชายสิทธิชัย  บุญจันดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
361
เด็กชายสิรดนัย  เสาโกมุท
ป.5
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงสุนารี  สีลี
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
363
เด็กชายอธิชนันท์  ผาดี
ป.5
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงอรจิรา  ชัยวิเชียร
ป.6
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงอริสรา  สังขนิฐ
ป.4
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงอักษราภัค  เคนวิเศษ
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงอุษณิษา  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนศรีเทพบาล
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงอุษาลฎา  ลำรอง
ป.4
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
วิทย์ประถม