ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  รบศึก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลวัลย์  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
3
เด็กชายกษิดิ์เดช  สายมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญวรางค์  พลทะยาน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกันยารัตน์  ต่อสกุล
ป.3
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
6
เด็กชายคชา  อาจกล้า
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
7
เด็กชายเจษฎากรณ์  ดวงพุฒ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชนากานต์  ศรีมารักษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
9
เด็กหญิงชลธิชา  ปราบพาลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
10
เด็กหญิงชะมัยโรฒน์  ปณิธานยุติธรรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
11
เด็กหญิงญาณนันท์  ดวงโกสุม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
12
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีสุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
13
เด็กชายณัฐพล  แสนพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
คณิตประถม
14
เด็กชายทักษิณ  ชนะชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
15
เด็กชายธนรัตน์  อาบสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
16
เด็กชายธนวัฒน์  วันสารัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
คณิตประถม
17
เด็กชายธนาวิทย์  โทราช
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
18
เด็กชายธเนศ  พุดนอ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
19
เด็กชายธราดลน์  ไพรถแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
20
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ภัทรพันธ์กุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
21
เด็กหญิงธันยาพร  รุ่งเจษฎาวณิช
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
22
เด็กหญิงธิตินันท์  จันขุนทด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
23
เด็กชายธีรเดช  นิลแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
24
เด็กชายนฤนัย  ไตรเสนีย์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงนันทิยา  โพธิ์เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
26
เด็กหญิงนันทิยา  อาจกมล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
27
เด็กชายนิตินนท์  คองพวก
ป.6
โรงเรียนบ้านโปร่ง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงบัณฑิตา  เงางาม
ป.4
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
คณิตประถม
29
เด็กชายปฏิธาน  ธรรมประโชติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
30
เด็กชายปณิธาน  ศศิวิบูลวงศ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
31
เด็กหญิงปนัดดา  แสงนาง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
คณิตประถม
32
เด็กหญิงปวรารัตน์  จตุรานนท์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
33
เด็กหญิงปวริศา  ดื่มโชค
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ชัยวิชา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
35
เด็กหญิงปุญญ์ณิศา  บำรุงพิพัฒนพร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายปุณยวีร์  ชาวเชียงตุง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
37
เด็กหญิงเปมิกา  ผดุงจิตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
39
เด็กหญิงพรพรรษา  เหมี่ยงสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
40
เด็กหญิงพิชญา  บ่อกำเนิด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
41
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
42
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  งอกนาวัง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
43
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถิ่นหนองแวง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
44
เด็กหญิงพิมลรัตน์  จันทรกุลกิจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
45
เด็กชายพีรพล  เกมชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
46
เด็กหญิงภัทรมน  ศรีสงคราม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
47
เด็กหญิงภัทรวดี  พงษบัง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
48
เด็กหญิงมาริสา  หมื่นภักดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
49
เด็กหญิงเมทนี  จริยานันทกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
50
เด็กหญิงรพินท์นิภา  ตาปราบ
ป.3
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ทิพย์โกมล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
52
เด็กหญิงลลิต์ภัทร  ทองทา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงวรรณิศา  จำปาสิงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
54
เด็กชายวัฒนา  ฤทธิศักดิ์ชลเดช
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
55
เด็กชายวิชญ์พล  ประภากรแก้วรัตน์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
56
เด็กชายวิทวัส  รักษากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
57
เด็กชายศตวรรษ  คะสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
58
เด็กหญิงศศิกานต์  ดินไธสง
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงศศิพร  ฝ่ายสุน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
60
เด็กชายศิรวัฒน์  คำหนองไผ่
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
61
เด็กหญิงศิระ  รักษากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
62
เด็กชายศุภกร  โชคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
63
เด็กหญิงศุภรดา  อิ่มวิไลวรรณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
64
เด็กหญิงสมปรารถนา  สุขก้อง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
65
เด็กชายสหรัฐ  กุลชนะโรง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
66
เด็กหญิงสุฑาทิพย์  มูลปลา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
67
เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
คณิตประถม
68
เด็กหญิงสุธิชา  ขันทะวิชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
69
เด็กหญิงสุนิสา  บุญเม่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
70
เด็กหญิงสุริย์วิภา  นาคทน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงสุวณีย์  โยธาวาษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
72
เด็กหญิงสุวนันท์  ภูมิพลับ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
73
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ตะศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
คณิตประถม
74
เด็กชายอดิเทพ  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
75
เด็กชายอัครินทร์  ชิงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
76
เด็กชายอิสราเอล  ผลเหลือ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
77
เด็กชายเอกราช  ลันทูน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
78
เด็กหญิงกนกวรรณ  ง้าวนาเสียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงกมลวรรณ  เกิดอุลิต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงกมลวรรณ  ฝาชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ตะศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
วิทย์ประถม
82
เด็กชายกฤษฎา  เดชชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงกฤษฎา  มีอิสระ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
84
เด็กชายก่อวงษ์  ซองวงษ์หล้า
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พงษ์สุพรรณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิลุนทร
ป.6
โรงเรียนบ้านโปร่ง
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงกัญญาราช  นามฮาด
ป.5
โรงเรียนบ้านโปร่ง
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงกันยารัตน์  พรหมภักตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เพ็งปัญจ่า
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงกาญจนา  วรรณพงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงกานดา  กุลชร ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
92
เด็กชายกิตติกร  อัตะนา
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงกุลณัฐ  คุณธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงกุลณัฐ  รักชาติ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงเกศิณี  บุญกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงเกสริน  จริยานันทกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงเขมิกา  โชคสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงคณัสนันท์  แหชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
99
เด็กชายจัตุภัทร์  จำปาจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงจันทร์จิรา  อินทร์อุ่นโชติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงจาติกาญจน์  นาเจริญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงจิระประภา  คองพวก
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงจิราพร  คำด้วง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงจิราภรณ์  รัศมีพรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงจิราภรณ์  หิรัญคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงจิรารัตน์  ฉัตรรักษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงจิราวรรณ  ไพรจิตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงจีรณา  ชนะชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงจุฑามาศ  ปัญญามัด
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พงษ์สุพรรณ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงเจนจิรา  ศิริกิจ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
112
เด็กชายเจษฎา  จำเจิญดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
113
เด็กชายเจษฎา  ตะศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงเฉิดโฉม  ตุ้มทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงชนิดา  สุเหง้า
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงชลธิชา  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีบุญเรือง
ป.3
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงชลธีทอง  ดีไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงชลนภา  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงชลลดา  แก้วศรีบุตร
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงชัญญา  เฮงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
123
เด็กชายชัยธวัช  ชมนาวัง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
124
เด็กชายชาคริต  งามสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงเชาวรีย์  บำรุงชนม์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงฐิตาภา  กุศลเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงฐิติชญา  บุตรเกตุ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
128
เด็กชายฐิตินันท์  ชะนี
ป.3
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย  รอดจันทึก
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์  กาจเงิน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงณัฐชา  ภูสิตลิต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงณัฐธิดา  บดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
133
เด็กชายณัฐพงษ์  หงษ์พรม
ป.6
โรงเรียนบ้านโปร่ง
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงณัฐภัทร  แวงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงณัฐมน  พงษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงณัฐวุฒิ  ภิญโญดม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงณิชาภัทร์  ขันนาเรา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงดวงกมล  บุญพาโชค
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงดาวประภา  หนองเสนา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงดุจนภา  นิรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงตวงพลอยแท้  พานิชย์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
142
เด็กชายไตรภพ  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโปร่ง
วิทย์ประถม
143
เด็กชายทฤษฎี  แถวไธสง
ป.3
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงทักษพร  ศรีแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงทักษ์ศิณาภรณ์  เปลื้องไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงทิติพา  บรรดาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
วิทย์ประถม
147
เด็กชายทินกร  พื้นดอนเค็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
148
เด็กหญิงธนพร  เหล่าคนค้า
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
149
เด็กชายธนภัทร  บุญชัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
150
เด็กชายธนภัทร  สมทิพย์
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
151
เด็กชายธนภูมิ  บุญมี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
152
เด็กชายธนวัฒน์  สมนาแซง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
153
เด็กชายธนากร  สาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
วิทย์ประถม
154
เด็กชายธวัชชัย  วิลุนทร
ป.5
โรงเรียนบ้านโปร่ง
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงธัญชนก  เทวีพันธ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วมาตย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงธัญลักษณ์  น้อยหา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงธิญาดา  ลีเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงธีตาญาดา  บาลี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
160
เด็กชายธีธัช  พลดงนอก
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
161
เด็กชายธีร  ลาบุญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
162
เด็กชายธีรภัทร  ดาวช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
วิทย์ประถม
163
เด็กชายธีรภัทร  เพ็ชรน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
164
เด็กชายนภณต์  อินทร์อุ่นโชติ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงนภสร  สวงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
166
เด็กชายนันทชัย  ชุ่มนาเสียว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงนันทวรรณ  สาพิมาน
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงนุชจนาถ  นามฮาด
ป.5
โรงเรียนบ้านโปร่ง
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงเนราณี  ควบพิมาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุราณรักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงบุญยาพร  มะลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
172
เด็กชายบุรินทร์  วงศ์ศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงเบญญาภา  แสนวา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงปฐมวรรณ  ต้านกลางดอน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
175
เด็กชายปณภณต์  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงปณัฐดา  วิสาหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
177
เด็กชายปราบดา  เรืองจินดา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงปริชมน  คนอุตส่าห์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงปริดา  สุขสมรูป
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงปวีณา  บัวชัย
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงปะกะตัง  ชัยจักร
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ฤาชา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
183
เด็กหญิงฝนทิพย์  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
วิทย์ประถม
184
เด็กชายพงศพัศ  เลิศพงษ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
185
เด็กชายพงศ์สิริ  งอกนาวัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงพจณียา  ใจภักดี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
187
เด็กชายพนม  มูเฮบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงพรมพร  สอนภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงพรรณนารา  วุฒิประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
190
เด็กชายพรรษชล  บุตะเขียว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงพลอยชมภู  คำภูเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงพัชรวลัย  วงศ์ประดู่
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงขรอาสน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงพิชญาดา  พลดงนอก
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงพิชญาภา  อันภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์ศิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปิ่นเวหา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงพิยะดา  ไกลยัง
ป.4
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
วิทย์ประถม
199
เด็กชายพิราม  วงษ์จันลา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงพุธิตา  สารคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงเพชรราภา  เผ่าบ้านฝาง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงฟ้าใส  ทรงพระ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
203
เด็กชายภราดร  สุขล้วน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงภัทรดา  ผักบัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงภัทรดา  พลโคตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
206
เด็กชายภัทรพล  คุณวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงภัทรวดี  พงษพัง
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงภัทราวดี  โพธิกะ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงภัธทรพร  โยปัดทุม
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงภิญญดา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
211
เด็กชายภูริพันธ์  การุณ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
212
เด็กชายมงคล  เกิดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโปร่ง
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงมณีกาญจน์  เจนจบ
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงมณีรัตน์  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงมธุรส  บัวระกฎ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงมนทกานต์  ปราบพาลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงมัณฑิตา  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
218
เด็กหญิงมัลลิกา  หมู่ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงมานิตา  แอมประชา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงรชยา  ทาสี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
221
เด็กชายรณกร  ปรุรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงรพีพร  โยปัดทุม
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงรัชฎาวรรณ  นิยมพงษ์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงรัตติกาล  รินทร์ขอม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงรัตนาพร  ศักดิ์เสือ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงรัศมี  สีเตชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาล้อม
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงรุจิรัตน์  หมุยเฮบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงลลิตา  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงลักษิกา  อนันต์ชัยสินธ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เปริน
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงวรรณธิดา  จันโท
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงวันวิสาข์  เพ็งแจ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงวัลวรี  คำศรี
ป.3
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงวาสนา  คนชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงวิภาดา  โชคเหมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงวีณัฐ  สีม่วง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงศคานันท์  โชคเหมาะ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงศลิษา  เวียนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงศศิธร  โสจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงศศินา  สินเพ็ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงศศิวิมล  นาขุ่ม
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงศิรัญญา  บัวสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านโปร่ง
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ขบมาลุม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงศิริพร  วรรณา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
246
เด็กชายศีลทรัพย์  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
247
เด็กชายศุภกิตต์  ประภากรแก้วรัตน์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
248
เด็กชายศุภชัย  สุขษาเกษ
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงศุภมาส  เกิดห้างสูง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงสรัลชนา  หมอกชัย
ป.4
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
251
เด็กชายสันติภาพ  โสดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงสาวิตรี  โปแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
253
เด็กหญิงสาวิตรี  สร้อยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงสิดาพร  สายลา
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
255
เด็กชายสิทธิกร  อุ่นพระบุ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
วิทย์ประถม
256
เด็กชายสิทธิศักดิ์  แพทย์เพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงสิริบูรณ์  นุชนุ่ม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงสิริยากร  วิจิตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงสิริยากร  สุขกิจโสภณ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงสิริวรรณ  จันมา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
261
เด็กชายสืบสกุล  คำโพธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงสุชาดา  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงสุชาดา  ยืนชีวิต
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงสุดารัตน์  จันกกผึ้ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงสุดารัตน์  ตาทอง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงสุทธิดา  ใจกะเสิม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงสุนันทา  ประจิตร
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงสุนิสา  เคนานันท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงสุพัตรา  ชมนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงสุพัตรา  แดนละยม
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงสุพัตรา  สมเหล็ก
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงสุภาพร  พื้นดอนเค็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
วิทย์ประถม
273
เด็กชายสุรเดช  ซ่อนกลิ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
วิทย์ประถม
274
เด็กชายอดิศร  นุยภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
275
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  สืบเหล่างิ้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงอภิญญา  แก้วเกษ
ป.3
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงอมรรัตน์  พรมบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโปร่ง
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงอริสรา  นากร
ป.6
โรงเรียนบ้านโปร่ง
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงอลิตา  วิวาสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงอาทิตติญา  เกตภูงา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่โจว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงอินทิรา  รักษากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงไอลดา  สละ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ บ้านโนนเพิ่ม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
284
เด็กชายกนกพล  นีระพันธ์
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
285
เด็กชายกนวรรธน์  บุญรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
286
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ประเสริฐสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
287
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีมาก
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
288
เด็กชายขัตติพงษ์  ชัยศิรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
289
เด็กชายชัยวัฒน์  กระโจม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
290
เด็กชายไชยา  โทแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
291
เด็กชายณฐกร  อาจผักปัง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
292
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุดดาสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
293
เด็กชายณัฐพงษ์  เดชบำรุง
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
294
เด็กชายณัฐวัตร  ถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
คณิตประถม
295
เด็กชายดุสิต  ชาติราษี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
คณิตประถม
296
เด็กชายทักษ์ดนัย  พรมทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
297
เด็กชายธนบูรณ์  สุยะมาด
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
298
เด็กชายธรรมรัตน์  สุวรรณสินธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
299
เด็กชายธีรพัฒน์  เปรมประยูร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
300
เด็กหญิงนัทธมนต์  เอื้อเฟื้อ
ป.3
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
301
เด็กหญิงบุญญานุช  หอมคูณ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
302
เด็กชายบุญถึง  พลเบ้า
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
303
เด็กชายประศิลป์  จอดนอก
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
304
เด็กชายปิยะพงษ์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
305
เด็กชายพงษเทพ  มะลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
306
เด็กชายพัชรพล  พรมโสภา
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
307
เด็กชายพัชรมงคล  ชาติชำนาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
308
เด็กชายภาณุพงศ์  สมันสี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
309
เด็กชายภูผา  พงษ์สระพัง
ป.3
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
310
เด็กชายวิทวัส  มาซา
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
311
เด็กหญิงศุชัญญา  ฤาหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
312
เด็กชายสำเริง  ตินานพ
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
313
เด็กชายอิทธิพล  ดลราษี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ บ้านโนนเพิ่ม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
314
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อิ้วตาพา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
315
เด็กชายกิตติศักดิ์  ขุนนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงเกษฎาพร  อิ่มจีน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงขวัญกมล  บุญบาล
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงจารุพร  จอดพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
319
เด็กชายชวลิต  เดชพินิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
320
เด็กชายชุติพนธ์  สุขพวง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
321
เด็กชายณัฐพงศ์  อ่อนอภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
322
เด็กชายณัฐพงษ์  เลิศคอนสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงณัฐพร  เรืองเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
324
เด็กชายทรงชัย  เต็มวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
325
เด็กชายธนกร  โยคาวัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จิตรเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
327
เด็กชายนครินทร์  สีหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงนภสร  จันทร์ขามป้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงนริศรา  สำโรงพล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงนลินทิพย์  ขุนเวียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงนวกาญจน์  ภูมิคอนสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงนันธิฎา  โชคบัญทิตย์
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงน้ำอ้อย  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงบัญจรัตน์  จำรัสแนว
ป.3
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงปนัดดา  บาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงปริญญา  ตราเงิน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงปิยะดา  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงพรชิตา  จิตรเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงพรทิพา  ทอดโอภาส
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ฤทธิศักดิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เลิศคอนสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงพัชราภา  เกิดมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงพิมลพรรณ  เจี้ยมกลิ่น
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
344
เด็กชายพีรศักดิ์  ประสงค์สุข
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงแพรวพราว  ยอดอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงภูมิรัตน์  อ่องมา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงเมทะนี  เลิศขามป้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงรินระณี  เจนวิถี
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ บ้านโนนเพิ่ม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
349
เด็กหญิงลลิดา  บัวทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพนศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
351
เด็กชายวรินทร  หมื่นทัศน์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงวริศรา  ลีลาด
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงวาริสา  เชื้อจำเริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงศิริวิมล  คงคำสิงห์
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
355
เด็กชายศุภกิจ  เจริญวงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงศุภรรคศร  แนวโสภา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงสมร  เดชบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
358
เด็กชายสิทธินนท์  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงสุชาดา  ลาจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงสุธิดา  พลเบ้า
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
361
เด็กชายอดิศร  ดรละคร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์พันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงอริสรา  ฝาชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ สวนวิทยา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
364
เด็กหญิงกนกพร  คงสัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
365
เด็กหญิงกนกพร  เสมอไวย์
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
366
เด็กชายกรกด  อ้วยมะเดื่อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
367
เด็กหญิงกรรณิการ์  สิทธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
368
เด็กชายกฤตฒิชัย  วงษ์คำ
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
369
เด็กหญิงกฤติลักษณ์  บุญเสนา
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
370
เด็กชายกฤษฎา  แก่นพุทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
371
เด็กชายกฤษดา  กระจ่างศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
372
เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรีพรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
373
เด็กหญิงกัญญาพร  ป้องขันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
374
เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมู่พราหมณ์
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
375
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอ็มโอษฐ์
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
376
เด็กหญิงกันณพร  นราพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
377
เด็กหญิงกาญจนมณี  ดนเสมอ
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
378
เด็กหญิงกานต์พิชชา  รวิพรรณไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
คณิตประถม
379
เด็กหญิงกิตติกา  กังวลงาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
380
เด็กชายกิตติภูมิ  อุษหพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
381
เด็กหญิงกุลนิดา  บุญมี
ป.3
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
คณิตประถม
382
เด็กหญิงขวัญจิรา  เฉื่อยกลาง
ป.3
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
คณิตประถม
383
เด็กชายคมกฤษ  ฦาชา
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
384
เด็กหญิงจิดาภา  แสงกล้า
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
385
เด็กหญิงจิตสุดา  มงคลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
386
เด็กหญิงจิยนันท์  ชินจักร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
387
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ละอองเอก
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
388
เด็กชายชนะพงษ์พันธ์  สวัสดิ์แวงควง
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
389
เด็กหญิงชลธิชา  พิสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
390
เด็กหญิงชลธิชา  รักหินลาด
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
391
เด็กหญิงชลธิชา  แสงบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
392
เด็กหญิงชลิตา  ขวัญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
393
เด็กชายชินวัฒน์  งามคณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
394
เด็กชายชินวัตร  พยุงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
395
เด็กหญิงชุติมา  ภิญโญยาง
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
396
เด็กชายเชษฐภัทร  อวดกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
397
เด็กหญิงญาณภัทร  คำมูลมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
398
เด็กหญิงญาณิกา  สิงห์ลี
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ สวนวิทยา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
399
เด็กชายฐาปนพงษ์  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
400
เด็กหญิงฐิติยา  ฦาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
401
เด็กหญิงณัชชา  ผอสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
402
เด็กหญิงณัฐกานต์  นาส้มกบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
403
เด็กหญิงณัฐธิดา  ใยสมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
404
เด็กหญิงณัฐพร  วงษ์คำ
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
405
เด็กชายณัฐพล  ชัยที
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
คณิตประถม
406
เด็กชายณัฐพล  นราพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
407
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฦาชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
408
เด็กหญิงดารุณี  เทียนขาว
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
409
เด็กชายตะวัน  จันทะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
410
เด็กชายทิวากรณ์  อินกกผึ้ง
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
411
เด็กชายเทพฤทธิ์  หลาบโพธิ์
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
412
เด็กชายธนกร  สมจันตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
คณิตประถม
413
เด็กชายธนพล  อุ่นคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
414
เด็กหญิงธนภรณ์  กอบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
415
เด็กชายธนภัทร  เลิศขามป้อม
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
416
เด็กหญิงธนัญญา  ถาเกตุสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
417
เด็กชายธนา  คุงดิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
418
เด็กหญิงธนาภรณ์  ขืนเขียว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
419
เด็กหญิงธัญญานุช  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
420
เด็กชายธัญธร  กำลังยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
421
เด็กชายธีรโชค  อินโนนเชือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
422
เด็กชายธีรภัทร  ยิ้มแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
423
เด็กชายธีรภัทร์  วรรณชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
424
เด็กชายนราธิป  บุญจริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
425
เด็กหญิงนฤภร  ขวัญเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
426
เด็กหญิงนลินทิพย์  วงศ์หมื่น
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
427
เด็กชายนัฐวัฒน์  แซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
428
เด็กหญิงนันทวัฒน์  สร้อยพลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
429
เด็กหญิงนิพาดา  เหง่าขามป้อม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
430
เด็กชายนิวัตร  สิทธิบุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
431
เด็กหญิงปณิดา  คัชเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
432
เด็กหญิงประภัสวรรณ  สัจจะธง
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
433
เด็กหญิงประภาภรณ์  ศรีผาอุ่น
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ สวนวิทยา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
434
เด็กชายประวีณวัทน์  แควภูเขียว
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
435
เด็กหญิงปิยวรรณ  สอนหลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
436
เด็กชายพงศ์พัทธ์  ธีรรัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
437
เด็กหญิงพนารัตน์  ศรีกุดเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
คณิตประถม
438
เด็กหญิงพรนภัส  โมราเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
439
เด็กชายพรพิพัฒน์  กระจ่างศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
440
เด็กชายพรหมมินทร์  กำไรศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
441
เด็กชายพลากร  สาริพันธ์
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
442
เด็กชายพัชรพล  เห็มนนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
443
เด็กหญิงพิชญานิน  เบ้าลี
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
444
เด็กหญิงพิชญาพร  ยงทอง
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
445
เด็กหญิงพิมพ์พร  กิติคุณ
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
446
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  โกยทรัพย์มา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
447
เด็กหญิงพิยะดา  สัจจสังข์
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
448
เด็กชายพีรพงศ์  มงคลรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
449
เด็กชายพีรพัฒน์  ฦาชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
450
เด็กหญิงเพ็ญนภา  หาญแท้
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
คณิตประถม
451
เด็กหญิงภัทรนันท์  ก้อนคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
452
เด็กชายภูริวัฒน์  นามคูณพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
453
เด็กหญิงมนัญชยา  นรสาร
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
454
เด็กชายเมธาสิทธิิ์  หอมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
455
เด็กชายยศกร  บุญญานุสนธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
456
เด็กชายยศพล  เลื่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
457
เด็กชายรัชชพัฒน์  หอมชาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
458
เด็กชายรัฐกร  กรุธไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
คณิตประถม
459
เด็กชายรัฐภูมิ  บุญกระจ่าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
460
เด็กชายรุ่งเรืองศักดิ์  กำลังมาก
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
461
เด็กชายรุ่งโรจน์  คำโยค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
462
เด็กหญิงรุจิรา  กระจ่างศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
463
เด็กหญิงลภัส  ธัญญกสิกล
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
464
เด็กหญิงวณิชพร  พุ่มพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
465
เด็กหญิงวนิตา  ยิ้มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
466
เด็กหญิงวรนุช  วุฒศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
467
เด็กหญิงวรัญญา  สีบูอำ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
468
เด็กชายวโรดม  ขวัญหาญ
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ สวนวิทยา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
469
เด็กชายวัชระ  งามศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
470
เด็กหญิงวันวิวาห์  สาระผล
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
471
เด็กหญิงวาริศา  สมอาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
คณิตประถม
472
เด็กชายวิชิตพงษ์  เฮ้าประมงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
คณิตประถม
473
เด็กหญิงวิภาดา  พิมพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
474
เด็กชายวีระชิต  ภูมิภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
475
เด็กหญิงศศิวิมล  สงบุญนาค
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
476
เด็กชายศักดิ์สิทธ์ิ  โกยทรัพย์มา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
477
เด็กหญิงศิริกมล  พลธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
คณิตประถม
478
เด็กหญิงศิริลักษณ์  รูปชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
คณิตประถม
479
เด็กชายศิริวัฒน์  ทิพย์พันธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
480
เด็กหญิงศุภรัตน์  สมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
481
เด็กหญิงศุภสุตา  คำมูลตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
482
เด็กชายสรยุทธ  มูลโส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
483
เด็กหญิงสโรชา  กระพันธ์เขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
484
เด็กชายสิทธาทิวัตถ์  เข้าใจการ
ป.3
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
คณิตประถม
485
เด็กชายสิทธิชัย  จันทราษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
486
เด็กชายสิรภัทร  ชัยจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
487
เด็กชายสิรภัทร  ลีล้าน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
488
เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรอำคา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
489
เด็กหญิงสุชาดา  ชอบลำ
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
490
เด็กหญิงสุชานันท์  ก่อบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
491
เด็กหญิงสุนิษา  ฦาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
492
เด็กหญิงหทัยภัทร  จิระจิตต์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
493
เด็กหญิงหทัยภัทร  จิระจิตต์มีชัย
ป.6
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
คณิตประถม
494
เด็กชายอดิศักดิ์  ฦาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
495
เด็กชายอนุรักษ์  มะณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
496
เด็กชายอภิชาติ  สีคุณนำ้เที่ยง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
497
เด็กชายอมร  พอขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
498
เด็กชายอมรพงษ์  เก่งกาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
499
เด็กหญิงอรอุมา  หมู่หมื่นศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
500
เด็กหญิงอริษา  เปยะกัง
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
501
เด็กหญิงอัจจิรา  อินทรารักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
502
เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีโกศล
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
503
เด็กชายอาณาจักร  อุดมฤกษ์เสรีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ สวนวิทยา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
504
เด็กชายอาทิตย์  ผานเดช
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
คณิตประถม
505
เด็กหญิงอาทิติยา  จันทราษี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
506
เด็กชายอิทธิชัย  บึงอ้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
507
เด็กหญิงอุษณา  เวียงชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ สวนวิทยา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
508
เด็กหญิงสุรัสวดี  สึกสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ สวนวิทยา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
509
เด็กชายกณวรรธน์  รจนาสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงกตวรรณ  ท่าหิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงกนกพร  ยอดงาม
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงกมลพรรณ  โคตรมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงกฤตชยา  เหมือนตา
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงกฤตพร  หาญแท้
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
515
เด็กชายกฤตเมธ  ขวัญยู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
516
เด็กชายกฤษฎา  นราพล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
517
เด็กชายกฤษฏา  มุเขวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
518
เด็กชายกฤษณชัย  เพียรไธสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงกฤษณา  หาญนาแซง
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กู้เขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  กกกนทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงกัลยรัตน์  รติบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงกาญจนา  หมู่หมื่นศรี
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กชายกิตติชัย  นาส้มกบ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
525
เด็กชายกิตตินรินทร์  สีน้ำย้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
526
เด็กชายกิตติพศ  จันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  รองเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงกิริยา  ท้าวพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงกุลจิรา  เกยแก้ว
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
530
เด็กชายกุลธิดา  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงเกวลิน  เจิงรัมย์
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงขนิษฐา  ไตรนพ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงขวัญนภา  หลักคำ
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงขวัญนเรศ  เพชรล้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
535
เด็กชายขัติติยะ  สำราญวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงจตุพร  กลิ่นจันทรื
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงจริงใจ  นามโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
538
เด็กชายจริพนธ์  แสงผุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
539
เด็กชายจักรพรรดิ์  ลีข้ามป้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
540
เด็กชายจักรภัทร  เสมอไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงจันทมณี  พันธุ์ยาง
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงจินนารี  ตันเฮงฮวด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
543
เด็กชายจิรพัฒน์  งามศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ สวนวิทยา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
544
เด็กชายจิรวัฒน์  ขวัญคุ้ม
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงจิรัชยา  ก้อนเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงจิราพร  งามนาศรี
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงจิราพร  วงศ์พรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงจิราภรณ์  เชื้อจอหอ
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
549
เด็กชายจิรายุ  หาชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงจิราวรรณ  เผ่าหัวสระ
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
551
เด็กชายจีระศักดิ์  จันทร์อาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงจุฑามาศ  มะละกา
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงจุฑามาศ  รองเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงจุฬารัตน์  แซ่โหล่ย
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินเปี้ย
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
556
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ควงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงชญาดา  อินสองใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงชฎาภรณ์  เชื้อจอหอ
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงชฎาภรณ์  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
560
เด็กชายชนะชล  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงชนัญญา  ขิดเขียว
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงชนาทิพย์  แก้วเกตุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงชนิสรา  ยาขามป้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงชริดา  พุทธาศรี
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงชลธิชา  นามศิริ
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงชลิตวรรณ  เกียรติศักดิ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงชลิตวรรณ  แขมภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
569
เด็กชายชาญวิทย์  หอมชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หารชนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงชุติกาสต์  หาญกุดเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงฐิติมา  แก้วใส
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงฐิติยา  เจียงกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทระเสนา
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
575
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โนวัตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เสนาเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ลบบำรุง
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  บุญราช
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ สวนวิทยา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
579
เด็กชายณัฐกฤษฏ์  เงินเต็ม
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงณัฐกานต์  สำราญสุข
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
581
เด็กชายณัฐชัย  สมอาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แสงกุดเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
585
เด็กชายณัฐพงษ์  พลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงณัฐพร  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ท้าวพรม
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงณิชนันทน์  โกสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
589
เด็กชายดลลชา  แผ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงดวงกมล  ลือปัญญา
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
591
เด็กชายดิเรก  ระวิวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงดุษณียา  บุญญานุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
593
เด็กชายเด่นระนัย  บุราณ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงตติยา  มะลิวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงตรียะรัตน์  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
596
เด็กชายทนุธรรม  จิตรบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงทัตพิชา  พรหนุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงทิวทัศน์  ตุระโก
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงทีมสุดา  แสนขยัน
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงธนพร  นาคา
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองจุฑา
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
602
เด็กชายธนรัฐ  วรรณทรัพย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงธัญชนก  นาถำ้พลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงธาดารัตน์  เขาเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงธาราทิพย์  จันทระเสนา
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงธิดาพร  บุดชานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงธีรนันท์  กุศลครอง
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
608
เด็กชายธีรภัทร  เชื้อนกขุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
609
เด็กชายนครินทร์  บุตรปัสสา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงนงลักษณ์  กอบการดี
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
611
เด็กชายนพรัตน์  อุดมบัว
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงนภัสสร  ไชยสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงนริศรา  ม่วงทอง
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ สวนวิทยา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
614
เด็กหญิงนฤมล  เรียนมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
615
เด็กชายนวพล  ช่ื่อหลาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงนันทิยา  ธัญญะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงนาฏลดา  พันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงนาราภัทร  ลบหนองบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงนิรามิส  ขึ้นกันกง
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงเนตรนภา  พรมมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงบงกช  ขิมลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
622
เด็กชายบุญโชค  บัวสระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงบุษกร  ละครพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุขระหัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงเบญญทิพย์  ศรีโนนยาง
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
626
เด็กชายปฏิภาณ  ยะเสนา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงปฐมพร  ขานนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงปณิตา  ประดับแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงปนัดดา  ธัญญกสิกล
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงปนิดา  สิทธิสาร
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงปพิชญา  ประสานพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
633
เด็กชายปภังกร  ไชยสันต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฐานวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงประภาพร  แก้วกุดเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงประภาสิริ  พรมเดื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงประวรรณรัตน์  สัจจะธง
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงปริชญา  ปล้องยาง
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงปริศรา  บุญส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงปวรรัตน์  แสงพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงปวีณา  โสตะ
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงปาริชาติ  โสส้มกบ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงปิ่นเกล้า  คมไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงปิยธิดา  ม้าวิ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
645
เด็กชายปิยพงษ์  ดงกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
646
เด็กชายเป็นไท  สุธรรมาภิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
647
เด็กชายเปรม  ธงศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
648
เด็กชายพงศ์พล  มุ่งวิชา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ สวนวิทยา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
649
เด็กหญิงพนิดา  เหง่าขามป้อม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงพนิตพร  สุขบัว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงพรนิภา  นาขามป้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงพรไพลิน  ราชโนนเขวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงพรวิสา  โสสุ่ย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
654
เด็กชายพัชรพล  โพธิ์เมืองเพีย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
655
เด็กชายพันธุเมธางค์  นาสมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
656
เด็กชายพิชชากร  คำสอน
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงพิชรญาห์  โคตรมณี
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงพิมานมาศ  รักษ์มณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงพิยะดา  แจ้งคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงพิยะดา  พงษ์สมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
661
เด็กชายพิสิทธิ์  หนูแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
662
เด็กชายพีรพงษ์  กำราบภัย
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
663
เด็กชายพีรพัฒน์  ศักดิ์อุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
664
เด็กชายพีระพงษ์  เหลย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
665
เด็กชายพีระพล  หาญแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงพุทธธิดา  วรรณศิริกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงพุทธินันท์  ทองคนทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงเพ็ญประภา  ฦาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงเพ็ญพิชา  เจนไร่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงเพลงพิณ  พรมนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
671
เด็กชายภราดร  หาญแท้
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
672
เด็กชายภัคภูมิ  นิลคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงภัทรนันท์  นราพล
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงภัทรนันท์  ลือกำลัง
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
675
เด็กชายภัทรพล  วงเกซิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงภัศรา  แก้วบุญมา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
วิทย์ประถม
677
เด็กชายภานุวัฒน์  สุขจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
678
เด็กชายภีรศักดิ์  ฦาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
679
เด็กชายภูตะวัน  ชานนท์เมือง
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
680
เด็กชายภูธเนศ  มะไลไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
681
เด็กชายภูเบศ  เครือผักปัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
682
เด็กชายภูพณาไพร  สิงห์ทิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
683
เด็กชายภูมินทร์  แดงนกขุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ สวนวิทยา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
684
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  หิรัญพิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
685
เด็กชายภูริณัฐ  วังสระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงมนัสนันท์  ฤาชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงมัลลิกา  บี้เกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงเมขลา  พรมมาศ
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงเมฆขลา  งอนภูเขียว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงยลรดี  บำรุงเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
691
เด็กชายรัชพล  ชานนท์เมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงรัฐกร  บุญกอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
วิทย์ประถม
693
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สัจจสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
694
เด็กชายรัฐนนท์  ศรีจำนงค์
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  หอมชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงรุจิรา  ทาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงลดา  วิเศษชาติ
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงลลิพัฒน์  ชัยพรมเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงวรนุช  พันธุ์ยาง
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงวรพรรณ  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงวรรณวสา  สุหญ้านาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงวรรณิภา  วิญญาเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
703
เด็กชายวรวุฒิ  อสุชีวะ
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
704
เด็กชายวรัญญู  ประทุมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงวรัทยา  สาระคำ
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงวราภรณ์  พิมพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงวรินธร  สุนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงวริศรา  นามโพธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงวริศรา  สัจจะธง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงวรีลักษณ์  ใจสว่าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
711
เด็กชายวัชรชัย  คนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
712
เด็กชายวัชรพงษ์  ประสพภัตล์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
713
เด็กชายวาจา  อินกกผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงวิภา  กอบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงวิมลณัฐ  ไชยสีทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงวิมลรัตน์  ขวัญครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
717
เด็กชายวิริทธิ์พล  สร้อยเพชร
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงวิลาสิณี  ชัยมาตร
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ สวนวิทยา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
719
เด็กชายวุฒิไกร  อ่อนสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงเวฬุญา  มีแก้ว
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงศรัญญา  จันทาตุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงศรัณญา  คณารัตน์
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงศศิกาล  นิยมเหล่า
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงศศิธร  พัดใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงศศิธร  ฤาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงศศิธร  สุขม่วง
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงศศินา  อินกกผึ้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
728
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ทิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
729
เด็กชายศักรินทร์  หานุสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ชัยที
ป.3
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงศิริประภา  เรืองเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงศิริพร  สิงห์ลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงศิริพร  หาญนาแซง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงศิริยากร  วรรณขามป้อม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงศิริรัตน์  คัชเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงศิริลักษณ์  นากวาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงศิวาพร  ผาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
738
เด็กชายศุภชัย  ขจรกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงศุภนุช  กุลวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงศุภรดา  สวัสดิ์รักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
741
เด็กชายศุภฤกษ์  สุหญ้านาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงศุภาวดี  ชาลีเปรี่ยม
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
743
เด็กชายเศรษฐพงศ์  บุตรยุทธ
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงสรัลนันท์  ชวนชม
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
745
เด็กชายสวิตต์  กอบการดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
746
เด็กชายสันษกฤษ  จำรัสภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
747
เด็กชายสัภยา  ลาภปรากฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
748
เด็กชายสิทธิกร  สีน้ำย้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
749
เด็กชายสิทธิพล  โคจำนงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงสิริยากร  รุ่งดี
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงสุกัญญา  กุลภูเขียว
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
752
เด็กชายสุชาครีย์  เทียมตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงสุดาวัลย์  ขุนพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ สวนวิทยา
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
754
เด็กหญิงสุนิษา  ขจรนาม
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงสุปรียา  นิลโอโล
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงสุพรรษา  แฝงศาสตรา
ป.3
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงสุพรรษา  สมอาจ
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงสุพิชชา  กำไรเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงสุพิชชา  มีด้วง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงสุภัทรา  งามศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงสุภาวศิริ  บัวสระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงสุมิญตรา  ธงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงสุริวิภา  คงโนนกอก
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงสุวรรณี  อภิวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
765
เด็กชายสุวัชชัย  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงหทัยชนก  ขวัญสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงอนงค์นาก  หินแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
768
เด็กชายอนุวัฒน์  มนัสการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงอนุสรา  สุขจันทร์
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
770
เด็กชายอภิโชค  แซ่เล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงอรัญญา  ฦาชา
ป.5
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงอริสรา  ทีมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงอริสา  เขียวนกขุ้ม
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงอริสา  เดชโนนสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงอลิสา  เกษมสุข
ป.4
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
776
เด็กชายอัครเดช  ฦาชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
777
เด็กชายอัจฉริยะ  ป้อมสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงอัญทิกา  ทิพย์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
779
เด็กชายอัสนี  จีนชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม๒
วิทย์ประถม
780
เด็กชายอานนท์  ชาลีเปรี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงอุไรพรรณ  โคตรโนนกอก
ป.6
โรงเรียนสวนวิทยา
วิทย์ประถม
782
เด็กชายเอกรัฐ  คาดสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ สามสวนวิทยา
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
783
เด็กหญิงกรรณิการ์  เริงรื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิตประถม
784
เด็กชายปริญญา  ศรีเอม
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิตประถม
785
เด็กหญิงภคนันท์  ภิญโญศรี
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิตประถม
786
เด็กหญิงวริศรา  อารีวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิตประถม
787
เด็กหญิงอัยยา  ภู่ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ สามสวนวิทยา
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
788
นายกฤษดา  แววปัดชา
ม.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงกาจณา  ภิญโญวัย
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายขจรพงษ์  ภิญโญทรัพย์
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายคมกริช  เยาว์สูงเนิน
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงจารุสาน  อำภาคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
793
นางสาวจิราวรรณ  โคนจอหอ
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงจุฬามณี  เปรี่ยมชัย
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายเจษฎา  สิงห์ลอ
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงฐาปนี  ภิญโญศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายณัชพล  ภิญโญภาพ
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงณัฐธิดา  นะธิศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายไตรภพ  ป้องเคน
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายธนาธรณ์  ภิญโญโชค
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายธีระพงษ์  ยิ่งเรงเริง
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงนรินทรา  ผามะณี
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงปรียารัตน์  คุ้มเงิน
ม.3
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายปิยะพงษ์  รุ่งสว่าง
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายพงศธร  เดือนจันทึก
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงพรทิพา  กาละพวก
ม.1
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายภาคภูมิ  รื่นฤดี
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายภานุชิต  เนยสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายวรายุทธ  เดชสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงวิภาดา  สุขศรี
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วธรรม
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายศิวกร  นิลมณี
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงสุชาดา  วิชัยงาม
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
814
นางสาวสุภาวดี  ภิญโญวัย
ม.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายอนุชิต  ภิญโญโชค
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายอัฐฌา  ท่าบำรุง
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงอารยา  บุญอุด
ม.2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ สามสวนวิทยา
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
818
เด็กหญิงกฤตยา  ภิญโญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
819
เด็กชายก้องเกียรติ์  ภิญโญทรัพย์
ป.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงกัณฑิมา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงกัลยารัตน์  กองสะดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงกานติมา  พันธ์รักษา
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
824
เด็กชายกิตติคุณ  เวียงสงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
825
เด็กชายกิตติพงษ์  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงจิราพร  ผิวคำ
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงจีรดา  ภิญโญสุข
ป.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงจีรภา  บุญป้อง
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงฉัตริญาดา  ครองโชค
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงชญาดา  ประจำเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงชฎาภา  สัพโส
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงณภัทร  แพรชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
833
เด็กชายณัฐพงศ์  ภิญโญสุข
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงดุจดาว  ภิญโญภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงถิระพร  เย็นไทยสงค์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงทัศวรรณ  เผ่าฉนวน
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
837
เด็กชายธนกฤต  ภิญโญโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงธนิศา  ภิญโญภาพ
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงธารารัตน์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
840
เด็กชายธีรเจต  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
841
เด็กชายธีรศักดิ์  ผลานิสงค์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงนพรัตน์  ภิญโญศรี
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงนันทกานต์  ภิญโญพันธ์
ป.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงนุชจรี  บุญกว้าง
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงบุษราคำ  ชัยเสริม
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงบุษราวรรณ  นาสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงปพิชญา  แพงวิเศษ
ป.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงปวีย์สุดา  สุริยันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
849
เด็กชายพชธกร  ผ่องสามสวน
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงพรรณพสา  ภิญโญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงพรอนงค์  สีนวน
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
852
เด็กชายพลพล  เทพา
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชัยภูมิ เขต 2

ณ สามสวนวิทยา
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
853
เด็กหญิงเพียงพอฐ์  วารีศรี
ป.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงแพรทองธาร  ชัยพร
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงภาวิณี  การะพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ผุดผาด
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงวนิดา  นาใจตรอง
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
858
เด็กชายวรติณห์  บุตรศรี
ป.3
โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงวราภรณ์  ฤาชา
ป.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
860
เด็กชายวัชร  อรรคนิมาตร์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงศรุตยา  วัยจิตร
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงศศิธร  เจริญดง
ป.5
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงศิริรัตน์  วิชัยงาม
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชูศรีสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงสวัสดี  ทรงศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
866
เด็กชายสิริชัย  ภิญโญโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงสุดารัตน์  หมายดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงสุพัชญา  ยอดคำ
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงโสรยา  ผลเจริญ
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงอรัญญา  เปรี่ยมชัย
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงอาทิตยา  คำสิงห์
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม