ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกมลภู  ยิตติพินิจ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤตภาส  จงชาณสิทโธ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤติยากร  นิ่มนุช
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกวิตา  เลาหบุตร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ขุนแสน
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
6
เด็กชายกันตพิชญ์  เอี่ยมสะอาด
ป.5
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิตประถม
7
เด็กชายกันติทัต  วราวุฒิ
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกันยารัตน์  กนกบรรพต
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
9
เด็กชายกาจน์ภูผา  วงศ์แสงอรุณศรี
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกานต์สินี  เจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติภณ  อมรสิน
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
12
เด็กชายเขมณัฐ  บุณยชีวิตานนท์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงคัชชรินทร์  มังกร
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจารุภา  ดีศรีสุข
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ทุมวรรณ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิรัชญา  วรสิงห์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
17
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ภู่เฉลิมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
18
เด็กชายชญานนท์  มานะกิจจานนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชญานิศา  วรปัญญา
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชญานี  กระพี้แดง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชนิดาภา  รัตนฉัตรชัย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชลนิชา  พงษ์พนัส
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชลิดา  กัณหารี
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
24
เด็กชายชิษณุพงศ์  ฟูรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงโชติกา  วีระพงศ์พร
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
26
เด็กชายซิติพัทธ์  อู่วิเชียร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงญาดา  ทองบุญ
ป.4
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงฐิติยารัตน์  พนารินทร์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณภัทร  พิมาพันธุ์ศรี
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัฐชยา  วีระกุล
ป.5
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฐณิชา  เจิมจุติธรรม
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
33
เด็กชายณัฐนันท์  เชาว์สุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฐนันท์  ปรีชากุล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
35
เด็กชายณัฐนันท์  สาสกุล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐพรพรรณ  พงศ์โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิตประถม
37
เด็กชายธนดล  เทิบจันทึก
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
38
เด็กชายธนวัฒน์  พรรัตนกิจกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
39
เด็กชายธนวัต  ปีเจริญ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
40
เด็กชายธรธราธิป  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
41
เด็กชายธีร์  พรหมปัทมะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงนรมน  คุระวรรณ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
43
เด็กหญิงนฤภร  ดำรงกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
44
เด็กชายนิพิฐพนธ์  พุทธกุลสมศิริ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงเนตรนภา  ถาวรทวีกุล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
46
เด็กชายปฏิพล  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงปทิตตา  ศิริรัตนวัชกุล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
48
เด็กหญิงปริณดา  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปัณฑิตา  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
50
เด็กหญิงปาณิสรา  พัฒนงาม
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
51
เด็กหญิงปิยวรรณ  จันตะ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
52
เด็กชายปิยังกูร  ละมุลตรี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
53
เด็กชายพงศ์ภรณ์  ฐาปนกุลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงพรปวีณ์  โพธิบุษยาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
55
เด็กหญิงพราวนภา  สิรกุลจิรา
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
56
เด็กหญิงพลอยณภัทร  วัฒนวิเชียร
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
57
เด็กหญิงพลอยมุก  ผลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
58
เด็กชายพศวีร์  วสุอนันต์กุล
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงพัชรกัญญ์  พัชรวลัยกุล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
60
เด็กชายพัชรธภัฏ  ทองเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพัชราภรณ์  จุมปาดง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สถิตย์เสถียร
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
63
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  วิริยะสุพพัต
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
64
เด็กชายภัทรกร  ประเสริฐเศรษฐ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
65
เด็กชายภูริวัจน์  อภิศักดิ์ชัยกมล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
66
เด็กชายภูรีภัทร  เนตรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
67
เด็กชายภูวิศ  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
68
เด็กหญิงภูษณิศา  เฮียงราช
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
69
เด็กชายโภคิน  ดีศรีสุข
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
70
เด็กหญิงมนชิตา  อยู่สว่าง
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายวัชรพล  อยู่สุข
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงสยาวดี  เทพวุฑฒิ
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงส่องแสง  เดชสุภา
ม.2
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายสิริภพ  เนื่องพุกก์
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายสิริวรรธน์  จิระอานนท์
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายอภิวัชร  ฉิมกล่อม
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงอัตตัคจี  แตงฉ่ำ
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงมุกลดา  จันทร์ศักดิ์สูง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
79
เด็กหญิงรัสรินทร์  จิรวุฒิวรานันท์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
80
เด็กหญิงรุจจิรา  คุณาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พันธุ์วาสนา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงวรรัตน์  ไชยวาน
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
83
เด็กหญิงวิชยาธรณ์  โห้เหรียญ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
84
เด็กชายวีรภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงศศิวิมล  มาเลิศ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
86
เด็กชายสรวิชญ์  เฮงสุวนิช
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
87
เด็กชายสิรวิชญ์  สรณคมน์คุปต์
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิตประถม
88
เด็กชายสิรวิทย  เฮงสุวนิช
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงสิริกร  อินทพงษ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
90
เด็กชายสุกมนิน  วงศ์มีเกียรติ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
91
เด็กชายอัครเดช  โคเรซาวา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงอินทิรา  โพธิ์สุข
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
93
เด็กหญิงกรกนก  เพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงกรรวี  จึงศิรกุลวิทย์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงกษภัค  อภิเดชธนาภรณ์
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายกษิดิ์เดช  โพธิ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายก้องชัย  ศิริตันหยง
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงกานต์สินี  ศรีแก่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
99
นายกิตติพันธ์  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงจิรภิญญา  กันธิ
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายจิรายุ  กำเนิดสกุลชัย
ม.2
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงชนิชา  ผิวเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงเญจี  บุณยสรณ์สิริ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายณัชนพงศ์  นิมิตรนิวัตร
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
105
นายณัชพล  ชินโน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงณัฎชนิช  ปิ่นทอง
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงณัฐพร  จิรศักดิ์สงวน
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายธนโชติ  ลักษณ์วิเศษดี
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายธนานันต์  ปรีดิศรีพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายธนาแสน  เรืองหนุนดี
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงธฤตกมล  สุทธิธรรม
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงนริศรา  อาโอโนะ
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงนันทวรรณ  บุญอรุณรักษา
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงปภัสภรณ์  เหลืองไพศาลกิจ
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายปวัน  เสวนากุล
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงปาณิสรา  ปราบณรงค์
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายพชรพล  เทิบจันทึก
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงพรรณิภา  หาญเม่ง
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายพิทยา  ปานจันทร์
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงพิมพ์ศราวดี  ขันทร์ศิน
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายพีระพล  โรจนารุณ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายภัทรพล  ซ้ายพิพันธ์
ม.3
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายมฆวิน  ยอดโตมร
ม.3
โรงเรียนเลิศปัญญา
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายรัชชานนท์  กาญจนศศิวิมล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
125
นายรัชชานนท์  วัฒนทวีกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงวรัลยา  วิริยะภาพ
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงวราณี  แก้วภูทอง
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
128
เด็กหญิงกมลชนก  เทียนแจ่ม
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงเกศสุรัตน์  พุ่มนาค
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
130
เด็กชายไกรวรรณ์  รุ่งสิตา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงขนิษฐา  สามารถ
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
วิทย์ประถม
132
เด็กชายจิรทิปต์  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงฉัตณิกานต์  วสุอนันต์กุล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงชนันธร  เกลี้ยงชน
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงชัญญา  ศักดิ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
136
เด็กชายชาญชล  วีรบัญชา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
137
เด็กชายชิษณุพงศ์  โพธิ์จักร
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงฐาปณี  คู่แก้ว
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงณัชชา  ศรานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
140
เด็กชายณัฐกิตติ์  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
141
เด็กชายณัฐสิชฌน์  ดาราสิชฌน์
ป.5
โรงเรียนเลิศปัญญา
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงณิฌา  สนามชัย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงณิศวรา  ปราบพาลา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
144
เด็กชายต้นวงค์  วงค์ชาลี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
145
เด็กชายทองกราน  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
146
เด็กชายธนกฤต  เงาเทพพฤฒางาม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
147
เด็กชายธนกานต์  ธนาจิรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมย์ชาติ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงธัญญธร  กีตา
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
150
เด็กชายธิติภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ทองพรวน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงนริศรา  เนียมโสภา
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
153
เด็กชายนิติ  ขามสำโรง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงบัณฑิตา  วัดพ่วง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
155
เด็กชายปฏิภาณ  ศรีวัง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงปรายฟ้า  จริยเวชช์วัฒนา
ป.3
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงปัณฑารี  ช่างทอง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงปิยธิดา  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงปุณยนุช  พชระพงศ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงปุณิกา  ทองศิริ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงพรณภัทร  ธีระวรรณ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงพลอยพชร  ศรีวัชรกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ชลบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
163
เด็กชายพสุ  สุวรรณดิษฐากุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
164
เด็กชายพันธวัสส์  จันทร์โป๊
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงพิชชากร  กวินทิพยวงศ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงพิรดา  นันทพิศาล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงพิริยา  ศิริดำ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
168
เด็กชายพีรณัฐ  โกสัจจะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
169
เด็กชายพุฒิพงศ์  หลิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงแพรวา  เกิดจันทร์ตรง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  โพธิ์ไกร
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
172
เด็กชายภูวนาถ  ชูขันธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงมนัสชนก  อานามนารถ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
174
เด็กชายมนัสวี  อานามนารถ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
175
เด็กชายยงยุทธ  พรพงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
176
เด็กชายรชานนท์  แสงเทียนมงคล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
177
เด็กชายรฐนนท์  คงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงวรัญญา  จินตวร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
179
เด็กชายวริศ  ธีระพงษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงวิมลณัฐ  เกลี้ยงเกลา
ป.5
โรงเรียนเลิศปัญญา
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงวีรดา  วรรณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
182
เด็กชายศิวกร  ควรประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงศิวัชรัฐภ์  ประมวลสุข
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
184
เด็กชายศุภวิชญ์  ฐิติรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงสิริภัสสร์  สรณคมน์คุปต์
ป.4
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
วิทย์ประถม
186
เด็กชายหริษภัช  คุณปลื้ม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม
187
เด็กชายอชิระ  ชั่งชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงอภิชญา  วรรณมูล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงอภิรตรา  ทันอ่อน
ป.6
โรงเรียนเลิศปัญญา
วิทย์ประถม
190
เด็กชายอุกฤษฎ์  สอสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงอุรชา  ฤทธิกุลสิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
วิทย์ประถม