ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6/1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรวรรณ  สารภาพ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  ปลื้มใจ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตภาส  เย็นใจ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตเมธ  ขันติวิริยะพานิช
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญจน์รัศม์  สุวรรณโกมุท
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จำศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมานมิตร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกาญจนา  พนมพานิชกุล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติพงศ์  ใหม่ก๋งลาย
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
10
เด็กชายกุมภกิจ  หวังดีกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกุลธิดา  พนมสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงคณัสนันท์  สารพัดจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
13
เด็กชายคณาธิป  ฉิ่นตระกูล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
14
เด็กชายจิตกร  น้อยเศษ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
15
เด็กชายจิตติวัฒน์  ลี่ไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิติมนต์  ทิพนันท์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิรัชยา  ธาระฤกษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
18
เด็กชายจิรัฎฐ์  ไชยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
19
เด็กชายเจษฎากร  ฤทธิ์สืบเชื้อ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
20
เด็กชายเฉลิมชัย  สมรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
21
เด็กชายชญานนท์  จักษ์ตรีมงคล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชณัญญา  อุตตะมะธนานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชนัญชิดา  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชนานาฎ  พิมสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชนาภา  เขียนสอาด
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ธรรมวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
27
เด็กชายชัชชนะ  โสวจาภา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
28
เด็กชายชัยอนันต์  กมลวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
29
เด็กชายญาณพัฒน์  ศรีโหร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงญานิกา  พิมพวง
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
31
เด็กหญิงฐนิดา  มนทะสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงฐานิต  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พรหมเต็ม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัชธินี  ไทยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ชีวโศภิษฐ
ป.5
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6/2 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐชยา  ลิ้มประสิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฐธิญา  กรวยปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฐวร  ยะระสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณิชกานต์  อัญมณีพร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
40
เด็กชายดรัณภพ  โกติรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงเตชินี  วรรณพิรุณ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงทิพานัน  ภูชัย
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
43
เด็กชายธงทอง  บางกุ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
44
เด็กชายธนกร  พลอยแหวน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
45
เด็กชายธนธรณ์  ฉิมไทย
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงธนภรณ์  กุลสารี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
47
เด็กชายธนภัทร  สีใส
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
48
เด็กชายธนวรรชน์  นันทวิสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธนวรรณ  โฉมศรี
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธนัทวร  ใหม่โสภา
ป.5
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธนาภา  เพ็งบุปผา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
52
เด็กชายธเนศพล  ประภาศิริสุลี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธมลวรรณ  นาคบำรุง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
54
เด็กชายธรรมรัฐ  ยศเป็ง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
55
เด็กชายธราเทพ  ธรรมโส
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธิตยา  อินทศรี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงธิติมา  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
58
เด็กชายธีรพัฒน์  พึ่งเกษม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
59
เด็กชายธีรศักดิ์  ชอบงาม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนฤมล  โงนมณี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
61
เด็กชายนัทธพงศ์  เหิกขุนทด
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
62
เด็กชายนันทเดช  จางสี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงนันทวรรณ  วงษ์หวังจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงนันทิชา  กัลหา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนันธิชา  อินทร์ตา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีเกษม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงนุสรา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงบัณฑิตา  อินม่วง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงบุญสิตา  คล้อยตามวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงเบญจภัทร์  คงมั่น
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6/3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเบญจวรรณ  สงวนเนตร
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
72
เด็กหญิงปทิตตา  แก้วคำ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงปพิชญา  สุวรรณะ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปภาดาลภัส  ช่างกล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงประภัสสร  อ่อนอินศรี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
76
เด็กชายปรินทร  ทุยดอย
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงปรียา  พิทักษ์สงคราม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปวริศา  เจนภูมิเดช
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
79
เด็กหญิงปัญจรัตน์  วงค์กำภู
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงปัณฑารีย์  วรวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปัทมารณี  หิ้งทอง
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปานิชยาณ์  ตันพานิชกุล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
84
เด็กชายปีย์ฑายุต  ใหม่หะลา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงเปมิกา  ปิ่นกุล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
86
เด็กชายพงศ์พล  รักใคร่
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพจมาน  เบ้าหัวดง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพรธิภา  แสนใจงาม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพรนภา  เพ็งพันธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
90
เด็กชายพรรต  วังแก้วหิรัญ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
91
เด็กหญิงพลอยวรีย์  วงศ์มาก
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
92
เด็กชายพสธร  โฉมอินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
93
เด็กชายพัชรพงษ์  นิราช
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงพัชริดา  เสาวนา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
95
เด็กชายพัทธพงษ์  คงทอง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
96
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฉัตรชาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  สุขสะอาด
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
98
เด็กชายพีรพล  สนรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
99
เด็กหญิงเพ็ญนภา  วรรณพิรุณ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
100
เด็กหญิงแพรวา  เพิงน้ำคำ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
101
เด็กชายภพนิพิฐ  คชมหิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
102
เด็กชายภานุกร  ทรัพย์มั่น
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
103
เด็กชายภานุวิชญ์  วงค์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
104
เด็กชายภูวมินทร์  หมุกแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
105
เด็กหญิงมณิสรา  ดวงพระทัย
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6/4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายมนตรา  ทองสะอาด
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
107
เด็กหญิงมนัสนันท์  ดอกไม้
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษ์ไชยา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
109
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  วิเศษกุล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงยุพารัตน์  ชุ่มมงคล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
111
เด็กชายรชต  เชาวน์เจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
112
เด็กชายรชวัลลภ  บุษบงก์
ป.5
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
113
เด็กชายรติพงศ์  ศิลปกิจโกศล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
114
เด็กหญิงรตีวันต์  หาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
115
เด็กหญิงรวีวรรณ  จำปาเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
116
เด็กชายรัชชานนท์  หอมจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วรรณพิรุณ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
118
เด็กหญิงรุ่งนภา  พัทธเสน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
119
เด็กหญิงเรณุกา  สอาดจิตต์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
120
เด็กหญิงลักขณา  ตะปินะ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
121
เด็กหญิงลัลนา  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงวรพรรณ  ตัญญบุตร
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงวรพิชชา  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
124
เด็กหญิงวลัยพร  นพเกตุ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
125
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ทิพย์สุข
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
126
เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
127
เด็กหญิงศิโรรัตน์  กลางยศ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
128
เด็กชายศิวกร  พลอยแหวน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
129
เด็กชายศิวดล  พุมมา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
130
เด็กหญิงศุทาธิณี  ลินทอง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
131
เด็กหญิงศุภกานต์  มหาวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
132
เด็กหญิงศุภธิดา  ตาเรือนสอน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
133
เด็กหญิงสราพร  โฆษิตวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
134
เด็กชายสรุจ  อิงคกิตติ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
135
เด็กชายสิทธิศักดิ์  รัตนกุล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
136
เด็กชายสุกฤษฎิ์  พรหมพุทธา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
137
เด็กหญิงสุจิรา  พรหมพุทธา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
138
เด็กหญิงสุชญา  แก้วคำ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
139
เด็กชายสุธินันท์  วงค์กำภู
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
140
เด็กหญิงสุพิชชา  นพเกตุ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6/5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงสุพิชชา  พรมสวาท
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
142
เด็กหญิงสุพิชฌา  ทิสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
143
เด็กหญิงสุภัค  อมรรัตนเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
144
เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วศรีทอง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
145
เด็กชายสุรวิช  จงโชคดี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
146
เด็กชายสุวิจักขณ์  ผาสุนทร
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
147
เด็กหญิงเสาวณิชย์  ถิ่นทวี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
148
เด็กหญิงแสงจันทร์  วงศ์กำภู
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
149
เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุวรรณเกิดผล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
150
เด็กชายอนุวัตร  สุรินิตย์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
151
เด็กหญิงอภิสรา  ทองดี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
152
เด็กหญิงอริสรา  ประเสริฐผล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
153
เด็กหญิงอริสรา  พลาหาร
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
154
เด็กชายอาชลัน  ศรัณยชล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
155
เด็กชายอานนท์  วิสุทธิเกษมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
คณิตประถม
156
เด็กชายอานุภาพ  หวลกำเนิด
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
157
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
158
เด็กหญิงอินทิรา  อรุณโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
159
เด็กชายอุ่นอิ่ม  คล้ายวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6/6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
160
เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉานุ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกมลทิพย์  นันทวัชรกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
162
เด็กชายกฤษฎา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
163
เด็กชายกฤษติน  นพเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกิตติกานต์  อุษาอำไพ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงเกศินี  พานิชผล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงขวัญพัฒน์  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงจิตธนา  มะโนภัย
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
169
เด็กชายจิรภัทร  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงชฎาวีร์  เขียนสอาด
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
171
เด็กชายชยุต  งามอยู่
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงชลธิชา  เกษสุวรรร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงชลธิชา  ชลานุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงชุติภา  ยี่แป้น
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
175
เด็กชายโชติพัฒน์  ทิพย์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
176
เด็กชายฐานิพงศ์  สันติบวรวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงฐิติมา  จุ้ยประชา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงฐิติมา  สุณาวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงฐิติสุดา  ศรีบูรณะธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
180
เด็กชายณนคร  จันทาวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงณภัทร  ปิ่นกุล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงณัฎนิฌา  คงปัญญา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาญกาณ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงณัฐฑริกา  นัยเนตร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงณัฐณิระฌา  อึงสะกาว
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงณัฐธิดา  งามพานิชย์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
187
เด็กชายณัฐพล  ทิพยวงศา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
188
เด็กชายณัฐพล  โพนคำ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงณัฐวรา  สืบสอาด
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงณิชาภัทร  วงค์อินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงต้นฝน  ชะรารัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
192
เด็กชายเตชิต  พรหมคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
193
เด็กชายทีปกร  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
194
เด็กชายธนารัตน์  สุรินิตย์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.2/4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
195
เด็กหญิงธารารัตน์  สุรินิตย์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงธิดารัตน์  ยศโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
197
เด็กชายธีรพงศ์  เจนการ
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
วิทย์ประถม
198
เด็กชายนราวิชญ์  พัทนา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงน้ำทิพย์  กาญจนเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงน้ำฝน  นันธิวัน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีงาม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
202
เด็กชายบุลเสฏฐ์  นกศักดา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
203
เด็กชายปฏิพน  ช้อยนิยม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
204
เด็กชายปฏิภาณ  แก้วขาว
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงปนัดดา  สุขสะอาด
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มาลัย
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
207
เด็กชายปภาวิน  เกตุวรสุนทร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงประพาฬรัตน์  แก้วอุย
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงประภัสสร  เสียงล้ำ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงปรียนันท์  เพิ่มวัฒนชัยกุล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงปลื้มปิติ  โชติกุโล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงปัณฑิตา  ยิ่งศักดิ์มงคล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
213
เด็กชายปุณยวัจน์  ขมเล็ก
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงพรรัตน์  กรรณมณี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงพรลภัส  นพศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
216
เด็กชายพศวัตร  คงแสงชัย
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โคมเดือน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงพิริยากร  ชมพิกุล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงแพรไหม  นามประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
220
เด็กชายภักดีภูมินทร์  ศรีมงคล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงภัทรพรรณ  วงค์กำภู
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงภัทรมน  ลือขจร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงภัทรอร  สัมฤทธิ์มโนพร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
224
เด็กชายภานุวัฒน์  บานเย็น
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
225
เด็กชายภานุวัตร  วิโมกสันติ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงภาวิดา  โนนเทา
ป.6
โรงเรียนวัดธารพูด
วิทย์ประถม
227
เด็กชายภาสวิชญ์  ซื่อมณีสวรรค์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงเมทิกา  วิริยะ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
229
เด็กชายยศธร  กิจจานุกิจวัฒนา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.2/5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
230
เด็กหญิงรพีพรรณ  รัตนาธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงวนัชพร  โอสถานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงวิลาสินี  คงแสงชัย
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงวิลาสินี  บุษบงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงศยามล  เทพบรรทม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงศรสวรรค์  ธรรมคำ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงศิริรัตน์  เชื้ออินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงสริตา  จั่นนาค
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงสวิชญา  เสาวนา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
239
เด็กชายสหรัช  เขียวขำ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงสายธาร  นพโสภณ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีวันทา
ป.5
โรงเรียนวัดธารพูด
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงสุชานาถ  โฉมอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงสุดารัตน์  ต่อมสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงสุทธิรัตน์  สมใจ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงสุพรรษา  พัทธเสน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงสุภัสสร  วงษ์ปุ่น
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงเหมือนฝัน  จันทศร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงฬิญาภรณ์  มั่นภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงอธิชนันท์  จิรวัฒนอังคณา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
250
เด็กชายอธิศกิตต์  สันติบวรวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงอนัญพร  ธรรมคำ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
252
เด็กชายอนุรักษ์  มณีแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงอภิชญา  อึ๊งอำนวยผล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
254
เด็กชายอภิโชติ  พิณอุไร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงอภิสรา  งามวงศ์น้อย
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
256
เด็กชายอรรถพร  มูลสาร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม