ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1


ห้องสอบที่
 0

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
2
เด็กหญิงกฤษณวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
3
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมวงษ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
4
เด็กชายกิดากาน  จันทร์ฆะ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกุลกัลยา  บุญสมพงษ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงขวัญชนก  รุจิสนธิ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
7
เด็กชายคทาวุธ  พฤติสมพร
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
8
เด็กชายจักรกฤษณ์  ใหม่สิงห์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนูน้อย
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
10
เด็กหญิงชนกสุดา  โพธิ์ทอง
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
11
เด็กชายชนาธิป  บุบผาชาติ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
12
เด็กชายชยพล  เมธาสิทธิกูล
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงธัญชนก  เทียนมี
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
14
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิทธินันท์เจริญ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
15
เด็กชายธานัท  สระบัวทอง
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
16
เด็กหญิงนาดา  หนูเจริญ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
17
เด็กหญิงปวริศา  ดิลกศรี
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
18
เด็กชายปัณณธร  กุลเกียรติประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
19
เด็กชายพงศพัศ  นนทราช
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
20
เด็กชายภัทรพงศ์  วิสุทธิศักดิ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
21
เด็กชายภูวเนศวร์  ปริติวิชกานต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
22
เด็กชายวงศธร  เกิดสินธุ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
23
เด็กหญิงศรัณญา  สิวะทรัพย์ทวี
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงศศิวิมล  วัฒนกิจวิชัย
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงศิครินทร์  พุฒตาล
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
26
เด็กชายศิรากร  น่วมนวล
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงศิริมาพร  รัตนศรี
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
28
เด็กชายศิวกร  จันทรศร
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
29
เด็กชายศุภกิตติ์  อานุภาเวนะวัฒน์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
30
เด็กชายศุภวิฎ  เสริญสุขสัมฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
31
เด็กหญิงสุกัญญา  เกตุขุนทด
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
32
เด็กหญิงสุภัสสรา  จ้อยเจริญ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
33
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันทรสาร
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงอมรรัตน์  มีชำนาญ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
35
เด็กหญิงกชมน  ปุญญะประสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
36
เด็กหญิงกนกกร  กาญจนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกมลนัทธ์  บุนนาค
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกมลพรรณ  วรรณธะสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกฤตติกา  สงวนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
40
เด็กชายกฤตเมธ  จ้อยสำเภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
41
เด็กชายกฤติพงษ์  ทองนพคุณ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
42
เด็กหญิงกฤติมา  สุพรรณพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
43
เด็กชายกฤษปฤณ  ยองใยกฤษฎา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
44
เด็กชายกษิดิ์เดช  บำรุงสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
45
เด็กชายก้องกิดากร  วัฒนะเวชศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงกันยพัชญ์  กมลธรวิสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
48
เด็กชายกิตตินันท์  ภิญโญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
49
เด็กชายกิตติพิชญ์  หิรัญวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
50
เด็กชายกิตติภพ  ปัญญาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
51
เด็กชายกิตติภพ  แปลกสกุลสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
52
เด็กชายกิตติภูมิ  โชตะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงกีรติกา  ทองชัยประสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เสริมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงขวัญฑิมา  กนืกรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
56
เด็กชายคมเพ็ชร  เชื้อชาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
57
เด็กชายคุณานนต์  กิตติธนภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจรรยพร  วงศ์ณรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจันทรรัตน์  จิตต์รุ่งเรือง
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
60
เด็กชายจิตรภาณุ  จันทมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงจิรพัชร  แก้วนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจิรภัทร  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
63
เด็กชายจิรเมธ  นฤภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นาคสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
65
เด็กชายเจษฎา  ชูเชิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
66
เด็กชายฉัตฤณท์  อินทรสุขุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
67
เด็กชายชคัตตรัย  สุขก้องวารี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชญาณิศา  ถาวรศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
70
เด็กชายชนะชน  หริมเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
71
เด็กหญิงชนากานต์  วินทรทัพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
72
เด็กชายชนาธิป  ผดุงกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงชลธิชา  แย้มเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
74
เด็กชายชวนากร  พรมศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชัญญานุช  แสงสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
76
เด็กชายชาญชัย  ธรรมโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
77
เด็กชายชานน  เดชพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
78
เด็กชายชิตปพน  ถาวรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงโชติกา  อ้นอารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงญาดารัตน์  บัลลือพรมราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงญาติกานต์  คงสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงฐารตี  ศรีสอ้าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงฑิฆัมพร  โพธิ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณฐมน  แผลงปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณภัชนันท์  เสงี่ยมวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
86
เด็กชายณภัทร  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณภัทร  จิระวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณภัทรจิรา  นิพัฒน์
ป.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัชชา  ผลพอตน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัชชุดาธร  ชนาเตชาชัญญ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ร่วมพุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฏฐากุญช์  เสริมศิริชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฐกิตต์  พุทธพรทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
94
เด็กชายณัฐชนน  พิสิษฐ์ศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัฐณิชา  เกลียวชมพูนุท
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
96
เด็กชายณัฐดนัย  คุลิมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฐภัทร  ขวัญพิกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
100
เด็กชายณัฐวุฒิ  สมชื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณัฐสร  เพ่งพินิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณิชารีย์  ปุณวัชระพิศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
103
เด็กชายดลชัย  นพโสภณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงดาเรศ  น้อยโป๊ะ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
105
เด็กชายดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
106
เด็กชายเดชาธร  ธรรมามราพร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงตวงทอง  เมธีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
108
เด็กชายไตรคุณ  จันทวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
109
เด็กชายไตรเทพ  อยู่อิ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
110
เด็กชายทนงศักดิ์  นาคสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
111
เด็กชายทัศนพงษ์  สร้อยประไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
112
เด็กชายธนกร  หนองใด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
113
เด็กชายธนกร  หอบรรลือกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
114
เด็กชายธนกฤต  ประจวบ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
115
เด็กชายธนคุณ  องค์วิเศษไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
116
เด็กชายธนชล  วงศ์ทิม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
117
เด็กชายธนน  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
118
เด็กชายธนพนธ์  ปัญจพิทยากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
119
เด็กชายธนพล  ชิงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
120
เด็กชายธนภัทร  เล็กมั่นคง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
121
เด็กชายธนภัทร  วัฒนวรากุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
122
เด็กชายธนภูมิ  พลรบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
123
เด็กชายธนยศ  สิทธินันท์เจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
124
เด็กชายธนวัฒน์  นิยมไพศาลสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
125
เด็กชายธนะดล  พานิชเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
126
เด็กหญิงธรรม์ฐิตา  ตันติวัฒนทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
127
เด็กชายธรรมรัตน์  กิจสิพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
128
เด็กชายธัชชัย  ดิษฐวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธัญพิชชา  จักษุรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
130
เด็กหญิงธันยชนก  บุญทะโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
131
เด็กหญิงธันย์ชนก  สุปราณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
132
เด็กชายธาดา  โห้ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
133
เด็กชายธิชานนท์  เขมวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงธิติพร  กิจเจริญโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงธิติพร  พงษ์ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
136
เด็กชายธิติภูมิ  ช่วยสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
137
เด็กชายธีรนันท์  บุญเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
138
เด็กชายธีรภัทร  แจ่มไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงนนทเนตร  จันทร์ทับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
140
เด็กหญิงนภาดา  แย้มทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
141
เด็กชายนราธิป  รัตติยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
142
เด็กชายนักรบ  มีปัดมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงนันท์นภัส  ระดมเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
144
เด็กชายนันทน์ภูมิ  พุทธิพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
145
เด็กชายนันทพัทธ์  เลิศลัฒนนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงนันทิชา  แก้วพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
147
เด็กหญิงน้ำหอม  ทองประยูร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
148
เด็กชายนิธิพัทธ์  อยู่เย็น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
149
เด็กชายนิธิวัต  ปาละกะวงศ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
150
เด็กชายนิธิศ  ใหญ่สว่าง
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
151
เด็กหญิงบัวบูชา  ไวภพบุรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
152
เด็กชายปฏิพล  สุนรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
153
เด็กชายปฐมพร  สุวัฒนากุลกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
154
เด็กชายปรมัตถ์  เทวานฤมิตรกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
155
เด็กชายปรเมศวร์  อุรัมภรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
156
เด็กชายปราชญ์  จำรัสธนสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปริยาภัทร  นิ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
158
เด็กชายปัญญารัตน์  พนมไพรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
159
เด็กหญิงปาลิตา  โคนเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
160
เด็กชายปิยเชษฐ์  พงศ์สันติชัย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
161
เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทร์ศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
162
เด็กชายปุญญพัฒน์  ม่วงพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงเปมิกา  บุญมี
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
164
เด็กชายพงศ์พัศ  เชื้อโพน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
165
เด็กชายพชร  หิรัญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
166
เด็กชายพชรกร  หุ่นทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
167
เด็กชายพชรพล  คล้ายทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
168
เด็กหญิงพรกนก  จูเภา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
169
เด็กชายพรเทวัญ  แก้วแรมเรือน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงพลอยณิศา  ภัทรเชื้อหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
171
เด็กชายพลากร  กันหนองผือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงพัณฑิรา  จันทร์อ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
173
เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
174
เด็กชายพันพร  พรหมสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กหญิงพาขวัญ  พจนโสภณกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
176
เด็กหญิงพิชญธิดา  ดานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงพิณณนภา  รัตนประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทิพเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  นิยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุขันธิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
181
เด็กหญิงพิมพ์ระวี  รัตนะมงคลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
182
เด็กชายพิรพัฒน์  ศรีประวัติ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
183
เด็กชายพิศลย์  วินิจสกุลไทย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
184
เด็กชายพุฒิเมธ  จันทร์อ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
185
เด็กชายพุทธมงคล  หมุนขำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
186
เด็กหญิงเพชรรัตน์  ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
187
เด็กชายภคพล  พนาสนธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
188
เด็กชายภคพล  อุ่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
189
เด็กชายภัทรพล  โล่ห์พิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงภัทรฤทัย  ศาสตระรุจิ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
191
เด็กหญิงภัสสร  ชววัฒนาพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
192
เด็กชายภาวี  ณรงค์มี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
193
เด็กชายภาสกร  เผือกพูลผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
194
เด็กหญิงภูชินี  โยมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
195
เด็กชายภูมินทร์  กี่จินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
196
เด็กชายภูริ  อยู่คงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
197
เด็กชายภูริณัฐ  พิสิษฐ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
198
เด็กหญิงภู่ลัดดา  เพิ่มพูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงมัญชุพร  วุฒิพลสาร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
200
เด็กหญิงมัณฑนา  เต็มสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
201
เด็กหญิงเมษนี  โอนธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
202
เด็กชายยุทธนา  ยังเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
203
เด็กหญิงโยธกา  ช้างเนียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
204
เด็กชายรชต  รัตนกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
205
เด็กชายรชต  ศิริพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
206
เด็กชายรฐนนท์  สรวมศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงรมิตา  เมืองแมน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
208
เด็กชายรัชพล  ไพจิตรลือชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงรัณรัสสา  ปรีเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
210
เด็กชายรัตน์ธเนศ  พ่วงเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
211
เด็กหญิงรินรดา  รอยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
212
เด็กหญิงฤทัยภัทร  ศาสตระรุจิ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
213
เด็กหญิงลักษิกา  สมชื่อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงลัลน์ริตา  ภควรรธธีมากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
215
เด็กหญิงวกุล  จึงประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
216
เด็กชายวงศกร  เกิดใจตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
217
เด็กชายวงศกร  ชัยประเสริฐศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
218
เด็กชายวงศธร  นิ่มเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
219
เด็กชายวงศธร  อึ้งใกล้
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
220
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ฤกษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
221
เด็กหญิงวชิราภา  ลิมปนะวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
222
เด็กชายวรกฤต  ดาสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
223
เด็กชายวรพล  บุญราศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
224
เด็กหญิงวรรณิดา  เดชศักดา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
225
เด็กชายวรัชญ์  คนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
226
เด็กหญิงวรัชยา  จิตต์สุขสำราญ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
227
เด็กหญิงวรัญญา  จดแตง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
228
เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
229
เด็กชายวรากร  อิงคยะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
230
เด็กหญิงวริยา  พวงมลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงวริศรา  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
232
เด็กหญิงวริศรา  จิตต์รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
233
เด็กชายวัชภล  ทับแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
234
เด็กชายวัทธิกร  พรหมโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
235
เด็กหญิงวาฐิตา  เกิดธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
236
เด็กชายวิภูษณะ  โถวเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
237
เด็กชายวีร์กฤต  โอวาทสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
238
เด็กหญิงวีรญา  เล็กชะอุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
239
เด็กชายวีรภัทร  อารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
240
เด็กชายวีรวิชญ์  ปริติวิชกานต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
241
เด็กชายวีรสันต์  สุทธิคุณ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
242
เด็กชายวุฒิพงศ์  สายแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
243
เด็กหญิงศรสวรรค์  กุลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
244
เด็กหญิงศศพินทุ์  ศรีมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
245
เด็กชายศิวกร  ควรประกอบกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
246
เด็กหญิงศิวรินทร์  ฤทธิ์ขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
247
เด็กชายศุภกร  เกิดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
248
เด็กชายศุภกร  ศิริมงคล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
249
เด็กชายศุภมิต  รัตนะนาวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
250
เด็กชายศุภเมธ  กลิ่นเกษร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
251
เด็กชายศุภวิชญ์  แรงผลสัมฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
252
เด็กชายศุภวุฒิ  ไตรวุฒิลาภ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
253
เด็กชายศุภวุฒิ  เทพรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
254
เด็กชายศุภากร  ปาละวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
255
เด็กหญิงศุภิศรา  ศุภวาทิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
256
เด็กหญิงสมิตา  โฆสิตมาน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
257
เด็กหญิงสลิลทิพย์  อุปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงสายวสันต์  จินดางาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
259
เด็กหญิงสาวิตรี  สุนทรวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
260
เด็กหญิงสุกฤตา  ประเสริฐโชค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
261
เด็กหญิงสุชัญญา  คำฟู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
262
เด็กหญิงสุชีวัน  มุ่ยฮะสูญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
263
เด็กหญิงสุดารัตน์  พรอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
264
เด็กหญิงสุทธิชา  เขตเขื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
265
เด็กหญิงสุทธิดา  แสงรุ่งเรืองสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
266
เด็กชายสุทธิพงษ์  วัฒนศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
267
เด็กหญิงสุธาสินี  พลาชีวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
268
เด็กหญิงสุนันทินี  วนิชย์ถนอม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
269
เด็กหญิงสุพิชฌา  ไชยกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
270
เด็กหญิงสุพิชญา  นพโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
271
เด็กหญิงสุภาสินี  กันทะชัย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
272
เด็กชายสุเมธ  บำรุงสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
273
เด็กชายสุรพรรณ  สร้อยมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
274
เด็กหญิงสุรภา  กิตยารักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
275
เด็กหญิงสุรีย์พร  แก้วไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
276
เด็กชายหัสดิน  พุทธอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
277
เด็กหญิงเหมรัตน์  ยงถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
278
เด็กชายอชิตพล  โพธิ์ทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
279
เด็กหญิงอนัญญา  พิศวาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
280
เด็กหญิงอภิชญา  ทองประชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
281
เด็กชายอภิมงคล  พูนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
282
เด็กชายอภิวัฒน์  มั่นปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
283
เด็กหญิงอภิสรา  กอเจริญเกียรติ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
284
เด็กหญิงอภิสรา  สุขาทิพย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
285
เด็กหญิงอรกัญญา  กุลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
286
เด็กชายอสมา  ว่านกระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
287
เด็กหญิงอักษราภัค  เกตเทียนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
288
เด็กชายอังคาร  สุคนธนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
289
เด็กหญิงอัจริยา  ภักตะวีระกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
290
เด็กชายอัมรินทร์  เจริญวงคศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
291
เด็กหญิงอาณดา  เอี่ยมพญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
292
เด็กหญิงอาทิตยา  เลิศศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
293
เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
294
เด็กหญิงอารีญา  ศิริมาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
295
เด็กชายอิทธิกร  จูมคอม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
296
เด็กชายอินทร  เล็กชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
297
เด็กชายอินทัช  รุ่งวิทยาธิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
298
เด็กชายอิศรา  อิศรานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
299
เด็กหญิงอุษา  ด้วงประเสร็จ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
300
เด็กหญิงกรกประภา  พัฒนาพร
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
301
นายกฤตภาส  เปี่ยมเจริญพร
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายกฤตวิทย์  น้อยเจริญ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายกฤษฎาง  แสวงศิริผล
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายกฤษฏ์  นพภาลี
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงกวินณภัทรณ์  พิมสอน
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
306
นางสาวเกวลิน  วัฑฒนพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงเขมจิรา  วินุราช
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงจิณภพัต  รัตนวัชร์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงจิดาภร  บัวน้อย
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงจิดาภา  เจริญโภคยานนท์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงจิดาภา  บัวน้อย
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายชัยภัทร  เสริญสุขสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายชิษณุชา  จรัลพงษ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
314
นางสาวฐาปนิชา  เสาวกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายฐิติพัฒน์  ปาละกะวงศ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายณภัทร  เจริญบูลย์วิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงณัฎฐ์ชุดา  สิทธิภาณุพงศ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุจริตชยชัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วพิพูลย์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งเสถียรกิจ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงณัฐ์ภัสสร  จิรเลิศวิทยาพร
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงณิชนันทน์  จินดามงคล
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายเดชาวิชญ์  อรุณพงษ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงทวินันท์  ธารศรัทธา
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงทัตพร  ระวรรณ์วงษ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายแทนกาย  คำแหง
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายธนกร  ภัทรบูรพา
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายธนกฤต  เจริญบูลย์วิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายธนทัต  แกล้วเดชศรี
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงธนวรรณ  ศักดิ์ศรีวัฒนา
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงธรรมณัฐสรณ์  เกษมสุข
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงธัญชนก  ปลื้มสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงธัญญ์ชยา  เดชชีวะ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงธัญญ์นรี  ชมถิ่น
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
335
เด็กชายธีธัช  ศรีบุญเจริญ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายนพดล  แป้นถึง
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงนฤภร  เจริญบูลย์วิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงนันทิตา  โฉมศิริ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงนิภาพร  ไล้เซ็งฮ้อ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายปฏิพล  ศุภพิชน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงปียาภรณ์  พรทวีสุข
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายพงศพร  พุทธวงศ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงพรชนก  คูประสิทธิ์รัตน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายพลัฎฐ์  นฤภัย
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงพิชามญช์  พิเชฐพงศ์ธร
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุนเจริญ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แจ้งศรีสุข
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
348
นายภัคพล  เจริญโภคยานนท์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงภัทรพร  พัฒนยินดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายภัทรพล  ภัทรบูรพา
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงภัทรมน  วัฒนาผาติ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายภัสสกร  เสริญสุขสัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายภาสกร  คิดข้างขน
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายภูวเนศวร์  คุ้มทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงภูษณิศา  สุขโภชน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงมนัสวีร์  ดิษฐาพร
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
357
นายเมธัส  ชัยแช่มชื่น
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงเมธาวี  วรรณยิ่ง
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงรัญชนา  ท้วมพงษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงลานนา  ติลังการณ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายวรภพ  โรจน์จึงประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายวรินทร  นิลดำ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายวฤนท์  วิไลประภากร
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงวิภาดา  เข็มเพ็ชร์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงวิภาวี  สอนใส
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายศิรลักษณ์  ทีฆะ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทะ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงสุฑาทิพย์  สิมะรัตนมงคล
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงสุภานัน  สิทธิหัตถการ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
370
เด็กหญิงอนัญญา  โรจนภานุกร
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงอรจิรา  แกล้วเดชศรี
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงอรอนงค์  ถนอม
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงอัญพัชร์  พัชรวัฒน์เมธี
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงอารียา  โคตน
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงอิสรีย์  นำศรีเจริญสุข
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
เด็กชายกนก  เผด็จศึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
378
เด็กชายกมลฉัตร  ศิริปุณย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงกมลทิพย์  สุขถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงกมลลักษณ์  หุตะเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เอี่ยมพิทักษ์พร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงกรชนก  จันวะโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
383
เด็กชายกรณ์ธรรม  ฟางทสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงกรรณิกา  สัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
385
เด็กชายกฤตธา  อาฒยะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
386
เด็กชายกฤตพงษ์  เมตตาจิตสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
387
เด็กชายกฤษดา  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
388
เด็กชายกฤษพัฒน  มากคงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงกษมา  นิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงกัญญพัชร  ผ่องใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงกัญญรัตน์  อุปัญญ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญยะภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุพลับ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริพรมพิศาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญยะภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญวัฒนา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิตรส่งสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงกัญญาวีณ์  รัฐศานติบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงกันจ์ฐิตา  วัฒนเหลืองอรุณ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงกันยาวีร์  ทิพย์สุข
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงกัลยรัตน์  งามแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงกัลยารัตน์  วอนเพียร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุดโท
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
405
เด็กชายกานตพงศ์  เทพกุญชร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
406
เด็กชายกิตติกร  ทิพพิลา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงกิตติญา  พุดซ้อน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
408
เด็กชายกิตติธัช  ธราพร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
409
เด็กชายกิตติภัฎ  ทิพย์ฝั้น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
410
เด็กชายกิตติภัทร์  ขาวผ่อง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
411
เด็กหญิงกิตติมา  สุขญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  โถยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงกุลฉัตรวดี  แช่มใย
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงกุลภัทร  หล่อทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงกุลสตรี  คงเนตร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
416
เด็กชายเกริกเกียรติ  ขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
417
เด็กชายเกรียงไกร  วัฒนกิจวิชัย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงเกศรินทร์  เลิศวิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงขรรถสิทธิ์  มังคละสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงขวัญชนก  ปรีชาชีววัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงขวัญวลัย  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงคุณัญญา  เรืองศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
423
เด็กชายจรณภัทร  คำเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
424
เด็กชายจักรินทร์  สุขพราย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงจันทกานต์  ศิริสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงจันทรัสม์  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงจารุพรรธน์  ยงศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงจารุพิชญา  ม่วงมะเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงจิดาภา  ตันไล้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงจิดาภา  บรรดา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงจิดาภา  วิรัชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงจิตติญา  สุขภูตานันท์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
433
เด็กชายจิตติพัฒน์  การุญ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
434
เด็กชายจิรภัทร  ภักดิ์กวิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงจิราขวัญ  เหรียญทองวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
436
เด็กชายจิรายุ  มาระโภชน์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
437
เด็กชายจิรายุ  โอ่งเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงจิราวัฒน์  สุขถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริเทศ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แจ่มจรูญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กังฮวยสุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
442
เด็กชายเจตนิพัทธ์  มนต์วัฒนชัย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
443
เด็กชายเจษฎา  ฤทธิ์มหันต์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงฉัตรฟ้า  ลภนโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
445
เด็กชายชญานนท์  พิษณุวัฒนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
446
เด็กหญิงชญานันท์  ทวิชัย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงชญานิน  ธนานพงศ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงชญานิศ  กลิ่นหอม
ป.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงชญานิศ  ประดิษแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงชนม์ชนก  นามแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
451
เด็กชายชนะภัย  คำใจวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงชนาภัทร  อาจภักดี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงชนิกานต์  พุกศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงชมพูนุช  สุดนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
455
เด็กชายชยพล  อัศวุตมางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
456
เด็กชายชยวัฒน์  เคนทวาย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงชลธิชา  พันธรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีวัฒนาเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงชลธิชา  สิทธินันท์เจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงชลิดา  คงบุญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงชลิตา  ธรรมสถิต
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จิตร์ลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงช่อชมพู  ตันเส็ง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
464
เด็กชายชัชพงศ์  ไชยสลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
465
เด็กชายชัชภูมิ  ทิพย์อัมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงชิชญาสุ์  หลำเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงชิดชนก  นิรามิษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
469
เด็กชายชิษณุพงศ์  ดิษเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
470
เด็กชายชุติเทพ  ดวงสีหา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงชุติมา  แก้วชัง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
472
เด็กชายเชาวน์วิชญ์  ขันคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
473
เด็กชายโชค  สุขประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงโชตินภา  นิลนวล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
475
เด็กชายญาณากร  ปัญญากิตติศัพท์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงญาณิศา  สื่อสวัสดิ์วณิชย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงญาณิศา  แสงทองฟ้า
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงญาดา  สีลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
479
เด็กชายฐนกร  บุรีวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงฐิติญา  โหม่งพุทธ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กหญิงฐิติญา  อู่วิเชียร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงฐิติมา  โสภารัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงฐิติยา  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
484
เด็กชายณชพล  จักษุรัตน์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงณชวัล  ฑีฆะภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
486
เด็กชายณณณิณท์  คงเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงณตะวัน  ศรวณียารักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
488
เด็กชายณนนท์  คงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงณรชนก  เรียนชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงณัชชา  ธรรมสุนทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
491
เด็กชายณัชพล  จันทร์ฆะ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
492
เด็กชายณัชพล  นาครินทร์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
493
เด็กชายณัชพล  แย้มพินิจ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สงวนสัตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
495
เด็กชายณัฏฐพล  จันทร์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงณัฏฐภัค  ผดุงกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงณัฏฐศศิ  ไทยภัทรนันท์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
498
เด็กชายณัฐกฤษ  ศรีสุวรรณดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงณัฐกานต์  เจียรเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงณัฐชยา  นัดพบสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงณัฐชา  แดงเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงณัฐฌาลิณี  ทองชูศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงณัฐญาดา  เกษโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงณัฐญาดา  ชูประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงณัฐณิชา  เนรัญชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญสนอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงณัฐทิตา  หนูน้อย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงณัฐธยาน์  อยู่เล็ก
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
510
เด็กชายณัฐธวัฒน์  ทองศรีสุข
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
511
เด็กชายณัฐนนท์  วรรณศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
512
เด็กชายณัฐนันท์  เปลื้องนุช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงณัฐนันท์  อภิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
514
เด็กชายณัฐพงศ์  ถนอมนาค
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
515
เด็กชายณัฐภัทร  ภัทรบูชา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
516
เด็กหญิงณัฐรัตน์  ธรรมสุนทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
517
เด็กชายณัฐวัฒ  นฤภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
518
เด็กชายณัฐวัตร  แดงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงณิชกานต์  ประเสริฐดี
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงณิชานันท์  คำบุดดี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงณิชาภัทร์  ขำสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงณิชาภา  อัครพรเดชธนา
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงณิสรา  จงสุข
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงณีรนุช  วรกิจกุลพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
525
เด็กชายดลบันดาล  เป้าเปี่ยมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
526
เด็กชายดัสกร  ทับแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงดุจดาว  โสภณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
528
เด็กชายเดชดนัย  สื่อตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
529
เด็กชายเดชาพล  อินตะนัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงเด่นนภา  น้อยทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
531
เด็กชายตวงทรัพย์  รัตนไทย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
532
เด็กชายตะวัน  พิกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงตุลยา  ศิริโสภาพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
534
เด็กชายทักษ์ดนัย  แสนธาตุ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
535
เด็กชายทักษ์ดนัย  อุรัมภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงทัศณียา  กาญจนเดชะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงทัศน์จรัส  วิริยะไกรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงทัศนวรรณ  พุทธพรทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
539
เด็กชายธนกร  ชุ่มเย็น
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
540
เด็กชายธนกร  บุญสอน
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
541
เด็กชายธนกร  รามประสาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
542
เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์ผล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
543
เด็กชายธนดล  จิตไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
544
เด็กชายธนธรณ์  ตุ่มศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
545
เด็กชายธนธรณ์  วงศ์ทิม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
546
เด็กชายธนบดี  จงนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
547
เด็กชายธนบดี  โสวัณณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
548
เด็กชายธนพล  อรุณเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงธนภรณ์  สืบสายเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
550
เด็กชายธนภัทร  โชควิริยะสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
551
เด็กชายธนภัทร  นพเกตุ
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
552
เด็กชายธนภัทร  เลิศมงคล
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
553
เด็กชายธนภัทร  ศิริพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
554
เด็กชายธนภัทร  สรรพรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
555
เด็กชายธนภูมิ  ก้อนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
556
เด็กชายธนวิทย์  ศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
557
เด็กชายธนเสฏฐ์  ศรีหาบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงธนัชชา  ปัญจกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงธนัญญา  ปัญจกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
560
เด็กชายธนันดร  พุ่มสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
561
เด็กชายธนากร  ชมานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
562
เด็กชายธนากร  ธรรมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงธนาธร  จอมศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงธนิดา  บัวประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
565
เด็กชายธเนศวร์  เจียรสถิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
566
เด็กชายธรรณธร  ซิมเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
567
เด็กชายธรรมนาถ  ศิริมงคลเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงธราวดี  หมอยาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงธัญจิรา  ตันติวัฒนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงธัญญาพร  โอ่งตั้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงธัญวลัย  แก้ววงษ์นุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงธัณชนก  ปิยะจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
573
เด็กชายธาราเทพ  ทองภูบาล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงธิดาทิชากร  ทองอ่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายธีรพจน์  แพรลูกอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
576
เด็กชายธีรภัทร  ชุณหพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
577
เด็กชายนครินทร์  วงค์วิรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงนฏกร  กรรณิกากลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
579
เด็กชายนพรุจ  กุลทรงคุณากร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงนภัสรา  วิสุทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงนภัสสร  แสงฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงนภาธร  จอมศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
583
เด็กชายนรบดี  สายแปง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
584
เด็กชายนวพันธ์  ทุมประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงนัฐณิชา  เหลืองงามพิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
586
เด็กชายนันท์ธร  จอมศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงนันทวรรณ  พูลเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงนันทินี  จำรูญสมบัติทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงนันธิชา  สุดสกุลเสรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงนาราภัทร  สายคำกอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงนิภารัตน์  สุภโตษะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงนุชนาฏ  จิตตะธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงเนตรชนก  เขียนงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงบัณฑิตา  จำรัสพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงบุรัสกร  บุพฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงบุษกร  มั่งมีผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงเบญจวรรณ์  ไชยยัน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงเบญญทิพ  ชมสา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงเบญญาภา  นาคนวม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงเบญญารัตน์  ฉลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงปกิตตา  เจียโหงว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
603
เด็กชายปฐมพร  กรุดเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงปฐมา  บุญสิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงปณิดา  สุขดานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงปทิดา  อำนวยสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงปทิตตา  เจียโหงว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงปพิชญา  โสมปิ่น
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงปพิชญา  หวังไพฑูรย์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงปภาวิชญ์  คณาสิทธิกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงปยุดา  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงประภาดา  ลีระสันทัดกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
613
เด็กชายปราชญา  พวงมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
614
เด็กชายปริญญา  ขำเหม
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงปรียาภัทร์  ง้าวแหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงปรียาภัทร์  มิตะมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงปวีณ์นุช  กฤตธนเวท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงปาณิศา  จบฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงปาณิศา  น้อยใจบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงปารณีย์  ชุติพงศ์พัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
621
เด็กหญิงปาริฉัตร  ธัญญะวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงปาริชาติ  เธมี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงปาลิตา  หลำเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
624
เด็กชายปิยชาติ  ประทีปจินดา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงปิยธิดา  ตันเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงปิยวรรณ  สุริยจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงปิย์วรา  สีเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
628
เด็กชายปิยวัฒน์  อ่างมณี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
629
เด็กชายปิยะวัฒน์  บุญถนอม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ชูสว่าง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงปุณญาพร  รักเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงปุณณภา  จันทรปรรณิก
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงปุณยวีร์  อดิศักดิ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงไปรยา  พุ่มพวง
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
635
เด็กชายผ่านฟ้า  เลาหสินนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
636
เด็กชายพชร  ด้วงคง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
637
เด็กชายพชรพล  งามพิง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
638
เด็กชายพนธกร  โอภาสตระกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงพนิตนันท์  พานิชนันโท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงพรกมล  ปกครอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงพรจิรา  รอดพลอย
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงพรชนก  จินดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงพรธีรา  กิตติวงศ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงพรพรรณ  ปัญญาเลิศ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงพรพรหม  ศรีชุนสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
646
เด็กชายพรพิทักษ์  สินเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงพรพิมล  สุดนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงพรมนัส  วรรณโส
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงพรรณภัทร  อ้อมเขต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
650
เด็กชายพลากร  หล่อเรืองศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
651
เด็กชายพศวีร์  เสกขุนทด
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงพศิญญาภาสุ์  บุญถาวรสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
653
เด็กชายพศิน  พริบไหว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงพัชร์ฌิมา  เปี่ยมพร้อม
ป.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงพัชรดา  ทองกุล
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
656
เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์โท
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงพัชรพร  จำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงพัชราภา  เสถียรวุฒิไกร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สุทธาแสง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
660
เด็กชายพัทธาดนท์  ศรีพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
661
เด็กชายพันธกร  เม่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
662
เด็กชายพันธุ์ธัช  ฐนิตจิรเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
663
เด็กชายพันวา  ตันติวัฒนพานิช
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงพัสพร  เพ็ญโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงพิชญา  ปริเวทกานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงพิชญา  รุ่งเรืองกิจพัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงพิชญา  ศุภวาทิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณวัฒนาสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชื่นชูผล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
670
เด็กชายพิธพิศาล  ชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงพินดา  นพแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงพิพรรษพร  ทิสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
673
เด็กชายพิพัฒน์  รุณเกตุ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงพิมญาดา  อุทัยผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  ธรรมสินธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงพิมพ์รัก  อักษรเวชผลิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  วัชรีนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงพิรญาณ์  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงพิฤดี  หทยวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
680
เด็กชายพิวัตถ์  สุขพานิช
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงพีรดา  จุลวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
682
เด็กชายพีระวัฒน์  ธนะสารสมบัติ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงพุธิตา  มังคละศิริทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โครตพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงเพ็ญสาฬห์  ชุมเกษียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
686
เด็กชายเพรียวพันธุ์  พัดทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
687
เด็กชายภคิน  อยู่คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
688
เด็กชายภราดร  เฉยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงภริตา  ยุ่นประยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงภัคณัฏฐ์  หวังไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
691
เด็กหญิงภัครินทร์  สีไส
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
692
เด็กชายภัทธพงศ์  พุฒนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงภัทร์นฤน  สายันเกณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงภัทรภร  ณรงค์มี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงภาวิณีย์  ขุนไกรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงภาวิดา  ยะระสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงภาวินี  ศรีวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงภาวินี  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงภาศจี  ลีละบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
700
เด็กชายภูดิส  ล้อจงเฮง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
701
เด็กชายภูมิภิภัทร  วงศ์เสถียร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
702
เด็กชายภูริภัทร  ทองประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
703
เด็กชายภูริวัฒน์  โนรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
704
เด็กชายภูรีภัทร  โตเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
705
เด็กชายภูวเบศวร์  ทองปุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
706
เด็กชายภูสิษฐ์  เทพกุญชร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
707
เด็กชายมณทสิต  ฟักทองคำ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงมณีภัสสร  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชวนะภูธร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงมัชฌิมา  มวลศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงมัชฌิมา  วนะภูติ
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงมัลลิกา  ยวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงมานิตา  เอื้อกมลชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงมุกทอง  สุขเลื้อง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
715
เด็กชายเมทนี  เวศพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงเมธนี  หอระตะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
717
เด็กชายเมธาพร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
718
เด็กชายยศชยพล  สังข์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงเยาวเรศ  แย้มเกษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงรธิตาพร  ลี้โชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงรมิดา  จันประทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงรวิภัทร  วรพลมั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงรวิวรรณ์  ยิ้มแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงรสนันท์  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงรสิตา  ถี่ป้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
726
เด็กชายรัก  บัวเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
727
เด็กชายรัชชานนท์  นิยมไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงรัชฎา  พรหมนา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  อรุณจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
730
เด็กชายรัตน์ธเนศวร  พ่วงเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงรัตนากร  แก่นหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
732
เด็กชายรัศม์สรัญชน์  พันธนะวรพิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
733
เด็กชายรุ่งภพ  สุขลาภวิทยาคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงรุ่งรวี  แซ่ฉัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
735
เด็กชายลภัส  บุญค้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงลภัสภัสสร  โชควิริยดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงลภัสรดา  อาศัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงลักษิกา  พัดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงวจนพร  เหลืองสุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สำเนียงเสนาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงวนัชพร  เสนาะกัณฑ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงวรกมล  อัศวุตมางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงวรกานต์  กุ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงวรกานต์  ห่วงไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
745
เด็กชายวรปรัชญ์  อินทร์ใจเอื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
746
เด็กชายวรเมศ  ปิยภูวดล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
747
เด็กชายวรยุทธ  ธรรมเมธาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงวรรณวลี  จั่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงวรวรรณ  ศิรฤกธิมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงวรวลัญฌ์  เจริญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์อามีน
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงวรินดา  ไทยพาณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงวรินทร  ยุวรรณกร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงวริศนันท์  บัลลือพรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงวริศรา  บุญสวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงวริศรา  ลายประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
757
เด็กชายวสวัตติ์  เอี่ยมนิรันดร์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
758
เด็กชายวัสพล  จดแตง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงวาฐิณัฐ  ชูเวทย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
760
เด็กชายวาวัจน์  เทียนทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กหญิงวาสินี  เพ็ญโฉม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงวิภารัตน์  จูเภา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงวิภารัตน์  พุกกะรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงวีรนันท์  เสียงธนาวัฒน์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงศรุตา  พรหมสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงศลิษา  ไมตรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงศศิกานต์  ถนอมนาค
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงศศิธร  บรรจงกิจ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงศศินา  สรวมศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
770
เด็กชายศักดิ์ดา  คุณาราช
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
771
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สังข์ศรีทวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
772
เด็กชายศัสตรา  ต.วัฒนผล
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
773
เด็กชายศิรสิทธิ์  ครุฑนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงศิราพร  ประภารัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงศิริกร  แก้วศิริกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงศิริกัญญา  แสนโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงศิริขวัญ  รุ่งเรืองกิจพัฒนา
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงศิริประภา  กิจจะอรพิน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงศิริภัทร  อินทจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงศิวนาถ  หุ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงศีรณัฐ  นิยมไพศาลสุข
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
782
เด็กชายศุภณัฐ  ธีระเกียรติกาญจน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
783
เด็กชายศุภฤกษ์  พรมศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
784
เด็กชายศุภลักษณ์  นำศรีเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
785
เด็กชายศุภวัฒน์  นิยมไพศาลสุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
786
เด็กชายศุภวิชญ์  แจ่มไพบูรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
787
เด็กชายโศภณ  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
788
เด็กชายสงกรานต์  นาคสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงสนิษา  สำเภาทอง
ป.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
790
เด็กชายสมพลชัย  ตันศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงสมัชญา  ดำสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
792
เด็กชายสรวิชญ์  ทองชัยประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
793
เด็กชายสรวิศ  บัตรสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
794
เด็กชายสรวิศ  บุนยะริส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
795
เด็กชายสรวิศ  ไพรินพาณิช
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
796
เด็กหญิงสริตา  บุญอยู่
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงสโรชา  รัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
798
เด็กชายสหวิชญ์  สอนเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงสาธิดา  อ่อนรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
800
เด็กชายสิทธิชัย  อ้นมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
801
เด็กชายสิรภพ  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
802
เด็กชายสิรวิชญ์  แก่นเชื้อไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
803
เด็กชายสิรวิชญ์  เศรษฐโศภณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงสิราลักษณ์  สุพรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงสิริกร  ความมานะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงสิริกาญจน์  สาธุวิจารณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงสิริญญา  หอมดี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงสิรินทรา  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงสิริรัตน์  นันทพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงสิริวิมล  คนตรง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพ์ตีข้อ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
812
เด็กชายสุจิปกรณ์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงสุชัจจ์นันท์  วงศ์กลม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงสุทธพิมพ์พร  สุวัฒนากุลกิจ
ป.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงสุทธิกานต์  แช่ตั๊น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงสุทธิกานต์  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงสุทธิชา  โกยรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
818
เด็กชายสุทธิพงษ์  เสือเนียม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
819
เด็กชายสุทธิรักษ์  เกิดสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงสุธาสินี  วิริยะไกรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงสุธีมนต์  เสริญวงศ์สัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงสุพรรณี  พรมหู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงสุพรรษา  แช่มดารา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงสุพิชชา  พานิชนันโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงสุพิชชา  พุทธเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
826
เด็กชายสุภรินทร์  นำศรีเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงสุภาพร  พรมหู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
829
เด็กชายสุรบดี  ผาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
830
เด็กชายสุรศักดิ์  ตันสุดเจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
831
เด็กหญิงสุรัสสา  โพธิ์สร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงสุริษา  ปัญญะบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงสุริษา  ปิยภูวดล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงสุวพัชร  อุดมเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงสุวพิชชา  รวยสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงสุวพิชญ์  อุดมเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงหทัยชนก  เสมอเหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงหริณดา  บุญถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
839
เด็กชายอชิรวิทย์  ลีฬหรัตนรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
840
เด็กชายอดิศร  ตันบรรลือสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงอธิชา  ฤทธิ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงอนันตญา  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
843
เด็กชายอนุเทพ  พุทธพรทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงอนุธิดา  สอนซิว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงอภิชญา  ปั้นมา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงอภิญญา  สุขสงวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
847
เด็กชายอภิมุข  ศรีพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงอภิสรา  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงอภิสรา  ประสิทธิพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงอภิสรา  อิศรานุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงอมราพร  กรสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงอรชพร  สุปินตา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงอรพรรณ  โกกิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงอรพิณ  อ่อนภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงอรรยมน  ทับลอยฟ้า
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงอรวรรณ  จูเซียน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงอรอุมา  ฤทธิสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงอรัชญา  โพธิ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงอรัชพร  โคตะมะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงอริสา  อ่อนช้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
861
เด็กชายอลงกรณ์  ข้อแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงอลิศา  ทัดทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงอลิศา  ลีรัตนชัย
ป.3
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
864
เด็กชายอสมา  ่ว่านกระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
865
เด็กชายอัครเดช  งามสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
866
เด็กชายอัครวัฒน์  อนิวรรตพงษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงอัญญศิริ  จันทร์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
868
เด็กชายอานนท์  จันทโกศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
869
เด็กชายอานพ  รุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
870
เด็กชายอิทธิพัทธ์  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงอินทิรา  เสวีวัลลภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
872
เด็กชายอิสระ  สว่างแสงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงอิสรีย์  คนบุญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงไอรินลดา  ชินวุฒิกุลกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม