ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชกุลชา  เดิมสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เหมหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประจง
ป.4
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิตประถม
5
เด็กชายกมลภพ  พึ่งพิมาย
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลลักษณ์  พะนา
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรกนก  ทองทา
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
8
เด็กชายกรณิศ  เยาวภาค
ป.4
โรงเรียนบ้านซับตารี
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤติกา  คงสวน
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
10
เด็กชายกษิดิ์เดช  หลงวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิตประถม
11
เด็กชายก้องเกียรติ  คลังทอง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทร
ป.3
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุ่มชื่น
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะลิวัลย์
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัณจนาพร  พรกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัลยกร  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัลย์ธิดา  เนตรจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัลยา  ศักเนตร
ป.4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัลยากร  จำปาแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตติทัต  สมบัติวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
21
เด็กชายกิตติพัฒน์  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
22
เด็กชายกิตติภพ  ปั้นจาด
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
23
เด็กชายกิตติศักดิ์  ลายุก
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
24
เด็กชายกีรติ  ยามมี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
25
เด็กชายกุญช์  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกุลกร  คำจูมจัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกุลนันท์  บุญเสริม
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
คณิตประถม
28
เด็กชายเกรียงไกร  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
คณิตประถม
29
เด็กชายเกียรติศักดิ์  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
30
เด็กหญิงขนิษฐา  อ่วมรักษา
ป.4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
31
เด็กชายคุณากร  ป่าตาล
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
32
เด็กชายจักรภพ  โภชาดม
ป.6
โรงเรียนวัดบางสระเก้า
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจันทิมา  บุญนาค
ป.4
โรงเรียนบ้านทัพนคร
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีจันทึก
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจิตติมาศ  สันตะพัน
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิตราภรณ์  แสนฝ้าย
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจินดารัตน์  มูลประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจิรนันท์  บุญโยประการ
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจิรพร  ขวานทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
40
เด็กชายจิรภัทร  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจิราพร  แก่นคนชุม
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจิราภรณ์  แดงอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
43
เด็กชายจิรายุ  จ่าพุลี
ป.5
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจิราวรรณ  เฉลิมพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทัพนคร
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจีรนันท์  พุโพ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจุติพร  พวงคำสี
ป.4
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงเจนจิรา  กลับบ้านเกาะ
ป.5
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
คณิตประถม
48
เด็กชายเจนณรงค์  งามเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงใจบุญ  สุยะยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
50
เด็กชายฉัตรชัย  เครือศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
51
เด็กชายฉัตรมงคล  ห่วงดี
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชญาดา  ศิริโวหาร
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชญานี  ศรีประจำ
ป.5
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชญาภรณ์  โสสุทธิ์
ป.4
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
คณิตประถม
55
เด็กชายชนสรณ์  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชรุตา  แซ่คู
ป.3
โรงเรียนบ้านทัพนคร
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชลธิชา  สตอ
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ศึกษา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
59
เด็กชายชัยภัทร  ผลพฤกษา
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
60
เด็กชายชัยรัตน์  เบาขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
61
เด็กชายชิษณุพงศ์  บ้านแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
62
เด็กชายไชยนันท์  หลาบนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงฌณิดา  กิชะรัมย์
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
64
เด็กหญิงฌัชชา  ล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
65
เด็กหญิงญาดา  พิมพ์กลาง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
66
เด็กหญิงฐิติวรรณ  คำเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
67
เด็กชายฐิติวุฒิ  ช่างปรีชา
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณพรพรรณ  มากเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณภาภัช  พ่อค้า
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
คณิตประถม
70
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์  พิมพ์สงวน
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
72
เด็กชายณัชพล  อนันทสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฏฐวิกา  ศรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฏนรี  บัวจงกล
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณัฐฏิกาน  วิสุขะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประทุมนาค
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณัฐทิชา  วงศ์เสาร์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
คณิตประถม
78
เด็กชายณัฐนนท์  บำรุงสวน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชั้นเชิง
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
80
เด็กชายณัฐนันท์  วรรณคำผุย
ป.6
โรงเรียนบ้านซับตารี
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณัฐพร  ผงผานอก
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
82
เด็กชายณัฐพล  มาสันเที๊ยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
คณิตประถม
83
เด็กชายณัฐภัทร  กันยะมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
84
เด็กชายณัฐวัตร  มณีแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณิชาดา  วงศ์สุทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณิฐธิดา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
87
เด็กชายดนุสรณ์  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงดุษฎี  สุตาธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
89
เด็กหญิงดุสิตา  แตงโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงเด่นนภา  ก้องโสตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านตรอกนอง
คณิตประถม
91
เด็กชายไตรรัตน์  วงค์วงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
92
เด็กชายทินภัทร  ภาคสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงทิราภรณ์  จันทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทัพนคร
คณิตประถม
94
เด็กชายธนโชค  แก้วขุนทด
ป.6
โรงเรียนมิตรภาพ 20
คณิตประถม
95
เด็กชายธนพงษ์  พละสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงธนพร  เบ็ญจกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
97
เด็กชายธนรัตน์  ร่วมใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
98
เด็กชายธนลักษณ์  มาลัยรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
คณิตประถม
99
เด็กชายธนวัฒน์  เบ็ญจวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
100
เด็กหญิงธนัชชา  บุญอภัย
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
คณิตประถม
101
เด็กชายธนาดล  หงษ์นัย
ป.6
โรงเรียนบ้านตรอกนอง
คณิตประถม
102
เด็กชายธรรมนูญ  บุญประสาท
ป.6
โรงเรียนบ้านซับตารี
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธรรมิตาว์  รัตตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ตรากูล
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
105
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงเดือนเด่น
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธาวิน  ทองรุ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิตประถม
107
เด็กหญิงธิญาดา  ใจน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
108
เด็กหญิงธิดารัตน์  ธนบัตร
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
109
เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทร
ป.6
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
คณิตประถม
110
เด็กชายธีร์ธวัช  ประกอบกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
111
เด็กชายธีรนัย  ฉลวยทรง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
112
เด็กชายธีรภัทร์  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
คณิตประถม
113
เด็กชายธีรวัฒน์  คายสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
114
เด็กชายนนทกร  คุณเอนก
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
115
เด็กหญิงนพมาศ  นามลายทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
116
เด็กชายนพศักดิ์  ชลชีพ
ป.6
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงนพสร  ศรัทธาธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
คณิตประถม
118
เด็กหญิงนภาพร  กุลฑล
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
119
เด็กหญิงนภาพร  เครือวัลย์
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
คณิตประถม
120
เด็กหญิงนฤมล  โสนงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
121
เด็กชายนวนนท์  แก้วอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
122
เด็กชายนัฐวุฒิ  สุนทโรวิทย์
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
123
เด็กหญิงนันทวรรณ  สร้อยเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
124
เด็กชายนันทิพัฒน์  บุญประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
คณิตประถม
125
เด็กหญิงนาเดียร์  พิมดี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
126
เด็กหญิงน้ำทิพย์  รักไทย
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
127
เด็กหญิงน้ำฝน  เชยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
128
เด็กหญิงเนตรนภา  คนซื่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
129
เด็กหญิงบรรธิตา  ไสตะภาพ
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
130
เด็กหญิงบัณฑิตา  สิทธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
131
เด็กหญิงบุญญิสา  มานวม
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
132
เด็กหญิงบุญสิตา  กระจ่างฉาย
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
133
เด็กชายบุลากร  ชำนาญชล
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
134
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทพอาษา
ป.3
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงปฏิญญา  เถื่อนอุดร
ป.6
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
คณิตประถม
136
เด็กหญิงปนภัทร  ภาระใหญ่
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
137
เด็กหญิงปพิชญา  เปรมประสงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิตประถม
138
เด็กหญิงประทุมมา  ยามสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
139
เด็กหญิงปราณปริยา  มาตขาว
ป.3
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
คณิตประถม
140
เด็กหญิงปริศุภา  คำเกต
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปรียาภรณ์  พระมหาหิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
142
เด็กหญิงปลายฟ้า  สุขสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
143
เด็กหญิงปัชยา  ภุมรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น
คณิตประถม
144
เด็กชายปิยวัฒน์  แก้วอุดร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
145
เด็กหญิงเปรมฤดี  คำดี
ป.6
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิตประถม
146
เด็กชายพชรพล  รักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
147
เด็กหญิงพรชิตา  แสงยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
148
เด็กหญิงพรทิพย์  กุดสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
149
เด็กหญิงพัชรพร  ผูกจิต
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
150
เด็กหญิงพัชริณา  เล่าเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
151
เด็กหญิงพัชริดา  กลิ่นห้าวหาญ
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
152
เด็กหญิงพันพัสสา  พันธไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
153
เด็กหญิงพิชญาพร  บุญนา
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
คณิตประถม
154
เด็กชายพิชาญชัย  แทนนิกร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
155
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  พรหมจรรย์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
156
เด็กชายพิพัฒน์  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
คณิตประถม
157
เด็กชายพิสิฏฐ์พล  ผ่องผุด
ป.6
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิตประถม
158
เด็กชายภัทรพงษ์  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
159
เด็กหญิงภาดา  ทองเจียน
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
160
เด็กหญิงภิชชาภา  ทองทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
161
เด็กชายภูมิพัฒน์  วิสุทธิแพทย์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
162
เด็กชายภูวริพัฒน์  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
163
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ฮวนชาตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
164
เด็กหญิงมณิสรา  พิมพ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
165
เด็กชายมิลธดา  มีรส
ป.6
โรงเรียนวัดบางสระเก้า
คณิตประถม
166
เด็กหญิงเมขลา  แก้วเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น
คณิตประถม
167
เด็กชายเมธเมธี  แพงคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
168
เด็กชายเมธาสิทธิ์  คงศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
169
เด็กหญิงโยษิตา  มะโนรา
ป.4
โรงเรียนบ้านทัพนคร
คณิตประถม
170
เด็กหญิงรจนา  ประทุมเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
171
เด็กหญิงรักษิณา  บาลชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
172
เด็กหญิงรัตติกาล  คงมั่น
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
173
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ธรรมเกษร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
174
เด็กชายรัษฎากร  วงจันลา
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
175
เด็กหญิงรุ่งนภา  ชูคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงรุ่งฤดี  พันอินจ่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
177
เด็กหญิงลภัสดา  สารสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
178
เด็กหญิงลภัสรดา  พัสดุ
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
179
เด็กชายวณัฐพงษ์  โพธิ์กาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
180
เด็กหญิงวรพร  พรกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
181
เด็กชายวรภัทร  บำรุงศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
182
เด็กหญิงวรรณธิดา  บุตรโกสา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น
คณิตประถม
183
เด็กชายวรรัตน์  การะเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
184
เด็กหญิงวรวรรณ  หาโล๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิตประถม
185
เด็กชายวรวิทย์  เงินก้อน
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
186
เด็กหญิงวรัญญา  ไชยโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
คณิตประถม
187
เด็กหญิงวริศรา  อภัยโส
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
188
เด็กหญิงวัลลภา  คีรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
189
เด็กหญิงวิภารัตน์  ไชยมงคล
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
190
เด็กหญิงวิภาวี  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านทัพนคร
คณิตประถม
191
เด็กหญิงวิภาวี  สามัคคี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
192
เด็กหญิงวิมลณัฐ  บัวแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
193
เด็กหญิงวิลาวัลย์  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนบ้านซับตารี
คณิตประถม
194
เด็กหญิงวิไลวรรณ  หอมมะลิ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
195
เด็กชายวิษณุ  กลิ่นเกษร
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
196
เด็กชายวีรภัทร  ปล้องเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
197
เด็กชายวีรวัฒน์  ลาภมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
198
เด็กชายวุฒิชัย  ดวงยา
ป.6
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
คณิตประถม
199
เด็กหญิงศรัณยา  ปานนิยม
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
200
เด็กหญิงศศิธร  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
201
เด็กหญิงศศิประภา  เผื่อนประไพ
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
202
เด็กหญิงศิริพร  เทียนแก้ว
ป.3
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
คณิตประถม
203
เด็กชายศุภกร  สามารถ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
204
เด็กชายศุภณัฐ  สระแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
คณิตประถม
205
เด็กหญิงสวรรยา  บริหารพงศ์
ป.3
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
คณิตประถม
206
เด็กหญิงสันสลี  พ่วงรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
207
เด็กหญิงสาวินี  บุญไทย
ป.5
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
คณิตประถม
208
เด็กชายสิงหา  สิทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
209
เด็กหญิงสุจิรา  มาลัยรักษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
คณิตประถม
210
เด็กหญิงสุจิรา  หอมเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงสุจิรา  อุไรรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
212
เด็กหญิงสุชานันท์  พลคิด
ป.6
โรงเรียนบ้านทัพนคร
คณิตประถม
213
เด็กหญิงสุชานุช  สว่างวงค์
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
214
เด็กหญิงสุชาวดี  กระจ่างฉาย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
215
เด็กหญิงสุฐิตา  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
216
เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญพงษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
คณิตประถม
217
เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองอยู่
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
218
เด็กหญิงสุนิสา  สมแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
219
เด็กหญิงสุพรรณษา  ใต้ไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
220
เด็กหญิงสุภัสสรา  บริหารพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
คณิตประถม
221
เด็กชายสุภา  พละกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
คณิตประถม
222
เด็กหญิงสุภาพร  ชาวสี่ร้อย
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
223
เด็กหญิงสุมาตรา  ไชโย
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
คณิตประถม
224
เด็กหญิงสุมิลตรา  ศรีลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
225
เด็กชายสุรเดช  พูลทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
226
เด็กชายสุวรา  มนูรัตนศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
227
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยกาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
228
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
229
เด็กชายหาญชนะ  เหนี่ยวกระโทก
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิตประถม
230
เด็กหญิงอคัมย์สิริ  ทัสสะ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
231
เด็กชายอติพัฒน์  เทียนซ้อน
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
232
เด็กหญิงอนันตญา  แก้วโพธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
233
เด็กชายอนิรุจน์  ใจปลื้ม
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
คณิตประถม
234
เด็กชายอนิวัตติ์  สีล่า
ป.5
โรงเรียนบ้านซับตารี
คณิตประถม
235
เด็กชายอนุชา  พุ่มลำเจียก
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
236
เด็กหญิงอโนชา  สีลา
ป.5
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
คณิตประถม
237
เด็กชายอภิรักษ์  ทรัพย์สงวน
ป.3
โรงเรียนบ้านทัพนคร
คณิตประถม
238
เด็กชายอภิรักษ์  แย้มดอกบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
239
เด็กหญิงอรกัญญา  ประเสระกัง
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
240
เด็กหญิงอรอุมา  รื่นภิรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น
คณิตประถม
241
เด็กหญิงอรัญลักษณ์  เจียมมี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
242
เด็กหญิงอริสรา  เอี่ยมสำอางค์
ป.4
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
243
เด็กหญิงอริสา  กะวันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
244
เด็กหญิงอริสา  คำพิเรศ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
245
เด็กหญิงอังคณา  จิตรเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านทัพนคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงอัชฌา  จันทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
247
เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุญมาทัน
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
248
เด็กหญิงอาทิตยา  ไผ่หล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
249
เด็กหญิงอาภัสรา  กวางทอง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
250
เด็กหญิงอารยา  ก้องโสตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านตรอกนอง
คณิตประถม
251
เด็กหญิงอารีรัตน  บุษบรรณ์
ป.3
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
คณิตประถม
252
เด็กชายอิสเรศ  นินทำ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
253
เด็กหญิงอุษณีย์  ชุมเสนา
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
254
เด็กชายเอกราช  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
255
เด็กหญิงไอริณ  เกิดประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
256
เด็กหญิงกมลรัตน์  ลาภะ
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูชาติ
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เรืองเกษม
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สมจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เรืองเกษม
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงกิตติยา  คงอยู่
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงเก็จมณี  รัตน์ทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
263
นายเกริกบุญ  จัยสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงคัมภีรภรรณ  พันธ์เดชดี
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงจรรยพร  ไตยราช
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงจริยา  โคกสงคราม
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงจิดาภา  ใจปราณี
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายจิรายุทธ  ก่อเฮง
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายจิรายุส  นันทะโลหิต
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงจิราวรรณ  ไชยภา
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
271
นางสาวจุฑามาศ  อ่วมฉิม
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงจุฬามณี  พละสุข
ม.3
โรงเรียนวัดสำโรง
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงชนนิกา  โคตรธรรม
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงชนิกา  ศึกษา
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงชลธิชา  แย้มมะลิ
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงชลธิชา  วรรณพัฒน์
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
277
นายชัยธวัช  ใจชน
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายชินดนัย  หมวกเหล็ก
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายไชยวัฒน์  สิงหพันธุ์
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พุทธรักษา
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
281
นายณัชพล  ไตยราช
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
282
นายณัฏฐ์ทัศน์  โห้หาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านตรอกนอง
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงณัฐกานต์  แดงอ่อน
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
284
นายณัฐนันท์  ก้องโสตร์
ม.3
โรงเรียนบ้านตรอกนอง
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายณัฐพงษ์  แสงสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงดิษฐ์ลดา  เนินสถาน
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายทรงวุฒิ  กลิ่นนวล
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงทิพย์อาภา  จันทร์ไทย
ม.1
โรงเรียนวัดบางสระเก้า
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงทิพวรรณ  เชียนมั่น
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายธนพล  คงควรถนอม
ม.1
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
291
นายธนายุทธ  เจนการ
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พรมมี
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงธิดาพร  อรปัญญา
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายธีรวัฒน์  สุวรรณผล
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงนราทิพย์  พวงเงิน
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
296
นายนันทกร  สรณะ
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงนันทฉัตร  จี๋คีรี
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงนันทนา  บัวระบาด
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายนันทปรีชา  ศรีบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงนารีเนตร  เชียงกา
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงนุชจรินทร์  สุโขทัย
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงเนตรชนก  แก้วพูล
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายบารมี  สุทธิวารี
ม.1
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
304
นายปฏิภาณ  เสนาสี
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายปรเมศร์  รูปสูง
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงปิยธิดา  ม่วงคุ้ม
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
307
นายพงษ์ศิริ  โพธิ์พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เขาเวียงชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายพัฒธณดนย์  เก็บผัก
ม.1
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงพิชาพัทธ์  เมธีรัฐภูวศิริ
ม.3
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงฟ้าวรีย์  ชุติพงษ์คมนพัด
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงมันธิญา  เพ็ชรมณี
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
313
นางสาวรสริน  เขตนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงรักฆณา  ลายุก
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงรัตนา  อ่อนเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงรัตนากร  พรมศิลา
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงลลนา  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
318
นางสาววรัญญา  นานรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงวรัญพร  คำผาด
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
320
นางสาววัฒนรินทร์  บุญมา
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายวาฤทธิ์  อรปัญญา
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงวาสนา  รวบรวม
ม.3
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิต ม.ต้น
323
นางสาววิมลรัตน์  ป่ากว้าง
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายวิสิฐศักดิ์  วุฒิวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายวีระชัย  ภู่โพธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กหญิงศศิกานต์  โตสารเดช
ม.2
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงศศิธร  ชูป้าน
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงศศิประภา  เฉกแสงทอง
ม.3
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงศิริขวัญ  ธรรมโชติ
ม.3
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลิ้มกูล
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายสมชาย  สุขเกิด
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
332
นางสาวสิรินยา  บุญจูง
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงสุจิณณา  เอียวซู
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงสุธีมา  แซ่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
335
นางสาวสุพรรณี  อินทร์ลี
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงสุพรรษา  ฉายกี่
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงสุภัตตรา  สง่าศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงสุภาวิดา  สุดประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายสุรทิน  สันตะโชติ
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงโสภณัฐ  บ้านแก
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงหม่อมน้อย  อาสวง
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงอทิตยา  หนูน้อย
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงอนัญพร  ถาวรสาลี
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายอนันต์  ใจงาม
ม.2
โรงเรียนบ้านตรอกนอง
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายอนุชา  รื่นอุดม
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายอนุชิต  หอยสังข์
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
347
นายอนุพงศ์  กงศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
348
นายอภิชาติ  ดีพร้อม
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงอรกานต์  หมีนวล
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงอรวี  ดอนแดง
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงอัจฉนันท์  ก่อเฮง
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงอัจฉรา  เลิศสกุลนำสิน
ม.3
โรงเรียนปะตงวิทยา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงอัชฎา  พันธ์แก่น
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงอารียา  สมจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงอุ้มบุญ  สุขสอน
ม.1
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงอุมาภรณ์  พิริ
ม.2
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
357
เด็กหญิงกรรณิกา  มารศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงกฤตยา  จันทโสม
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงกฤษณา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงกฤษณา  สระแสง
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงกษมน  กุญกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
362
เด็กชายกษิดิ์เดช  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
363
เด็กชายก้องเกียรติ  มะลิสา
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
364
เด็กชายกอบชัย  ลือสถาน
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงกันต์กมล  เขมะรัตนา
ป.6
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงกันยภัค  กลิ่นขจร
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงกาญจนา  ศรีวรรณดี
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงกิตตินันท์  เหง้าโอสา
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
370
เด็กชายกิตติพงศ์  สาทลาลัย
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
371
เด็กชายกิตติพร  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงเกศสุดา  พลดงนอก
ป.6
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
วิทย์ประถม
373
เด็กชายไกรวิทย์  ทวี
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
374
เด็กชายขจรเกียรติ  ฉิมกลีบ
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วิทย์ประถม
375
เด็กชายคณาธิป  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
376
เด็กชายคมสันต์  เกิดสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านซับตารี
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงจันทิมา  ขวัญปัญญา
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงจันทิมา  คึสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงจารุกัญญ์  แก่นทอง
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กชายจิรพัฒน์  ชูพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
381
เด็กชายจิรัฏฐ์  เรืองยงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
382
เด็กชายจิราภัทร์  อิ่มบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านตามูล
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
384
เด็กชายจีรศักดิ์  จันเทศ
ป.5
โรงเรียนบ้านตามูล
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงจุฑามาศ  ประชานัน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
386
เด็กชายเจตริน  สมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตามูล
วิทย์ประถม
387
เด็กชายชญานนท์  รวมสิน
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
388
เด็กชายชนะวัฒน์  อุทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงชนัฐพิชญา  ทองละมุล
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงชนากานต์  พรมลา
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงชนากานต์  สุคนธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
392
เด็กหญิงชนาธินาถ  บุญสารี
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงชนาภา  ประสากุล
ป.5
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
วิทย์ประถม
394
เด็กชายชนินทร์  สมถวิล
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงชนิสรา  ลิ้มวดี
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
396
เด็กชายชยากร  จันทสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านซับตารี
วิทย์ประถม
397
เด็กชายชยานนท์  วรรณทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านซับตารี
วิทย์ประถม
398
เด็กชายชลธีร์  สุดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงชลริสา  วรรณทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านซับตารี
วิทย์ประถม
400
เด็กชายชวัลวิทย์  เขียวอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
401
เด็กชายชัยชนะ  ป้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
402
เด็กชายชัยนุวัฒน์  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
403
เด็กชายชัยภัทร  อินทร์แพง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
404
เด็กชายชาติชาย  นามลายทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
405
เด็กชายชานนท์  ต๋าอ่อน
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
406
เด็กชายชุติพนธ์  กวางทอง
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงชุติมณฑน์  พิลาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงชุติมา  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงชุติมา  บุญอภัย
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงชุติมา  สุขสมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
411
เด็กชายโชติชัย  ศิลรักษ์
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงฐานิตา  สุวรรณรังรอง
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงฐาปนี  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงฐิตติญา  ยังช่วย
ป.5
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
วิทย์ประถม
415
เด็กชายฐิติพัฒน์  อิ่มผ่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
416
เด็กชายฐิติพันธ์  ฉิมกลีบ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
417
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จรรยา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ตระการไทย
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ห่มขุนทด
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
420
เด็กชายณัฐฐิภัทรพล  เพชรวารีรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงณัฐณิชา  กตัญที
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงณัฐธิดา  กตัญที
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงณัฐนพิน  จันทราวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
424
เด็กชายณัฐพนธ์  ลักษณา
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กชายณัฐพล  เลื่อมศัทธา
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
426
เด็กชายณัฐพล  วรรณคำผุย
ป.6
โรงเรียนบ้านซับตารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
427
เด็กหญิงณัฐวดี  สุริโย
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงณัฐิศา  โพธิ์นาง
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงณิชารีย์  จันทเหี้ยม
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงดวงตะวัน  นิลคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
431
เด็กชายดาว  ราง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
432
เด็กชายดิถดนัย  สีหนาท
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
433
เด็กชายตรีเทพ  ศรีมหาโชติ
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
434
เด็กชายตุลยวัต  ภิบาลพักตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
435
เด็กชายทศพล  น้อยหมากหญ้า
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
436
เด็กชายทิฆัมพร  ศรีทองน้อย
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
437
เด็กชายธนดล  ช้อยคล้าย
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงธนพร  บุญราศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
439
เด็กชายธนพล  ณ ตะกั่วทุ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงธนภรณ์  โคตรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงธนภรณ์  ดิบดู
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงธนวรรณ  สุขประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงธนัญชนก  แซ่ตั่น
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
444
เด็กชายธนากร  ตาซาว
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
445
เด็กชายธรรณธร  ไกรเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฉุยฉาย
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงธารทอง  เมี้ยนทอง
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงธารินี  เปรมจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงธิตยา  เกษแก้วสถาพร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
450
เด็กชายธีรวัต  สุขจิต
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงนงเยาว์  โคตรบรรเทา
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
452
เด็กชายนนทนันท์  พานมี
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
453
เด็กชายนนทิยุต  จักสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านซับตารี
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงนภสร  ผลจีน
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
455
เด็กชายนราวิชญ์  รุณวงค์
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงนฤพร  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านซับตารี
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงนลิตา  เมืองเขต
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงนัฐชยา  สังขวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงนัฐลัดดา  พันธุเดช
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
460
เด็กชายนันทพน  สมทอง
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงนันทรัตน์  อุสาพรหม
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
462
เด็กหญิงนิภาสรณ์  วัฒน์วิภูเดชน์
ป.3
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงนิรชร  ครยก
ป.6
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงเนตรนภา  วงษ์คำแสง
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงบุญษิตา  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
466
เด็กชายปฐมพร  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สินมั่น
ป.4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงปริม  วินุราช
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงปวันรัตน์  แสงก่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงปัทมาพร  นิสสัยการ
ป.4
โรงเรียนบ้านตรอกนอง
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงปาณิสรา  รับสันเที๊ยะ
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงปานชนก  สอิ้งทอง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงปาลินี  เลาหพันธ์พงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงปุณยวีร์  วงศ์เสาร์
ป.5
โรงเรียนบ้านตามูล
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงพชรพร  ผดุงโภค
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
477
เด็กชายพนธกร  ภักดีบาง
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงพรธิชา  จำปาน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงพรพรรณ  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงพรรณธร  แซ่โง้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงพรหมพร  แซ่โง้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
482
เด็กชายพฤกษ์ภูมิ  ผลดี
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
483
เด็กชายพัชรพล  คุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
484
เด็กชายพัชรพล  อัคนีโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงพิชชาพร  ประเสริฐสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  พุ่มเกตุ
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เชิดฉาย
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านตามูล
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงพิราภรณ์  อินทร์ลี
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงพุดน้ำบุษ  สิมสีดา
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทนี
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วิทย์ประถม
492
เด็กชายเพทาย  อ่อนไสว
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงเพียวรยา  ภูหนองโอง
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงฟาฮาน่า  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงภัทรนันท์  ขวัญเย็น
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงภาคิณ๊  นิลศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
497
เด็กชายภานรินทร์  สวัสดิ์พงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านซับตารี
วิทย์ประถม
498
เด็กชายภานุพงศ์  อุดหนองเลา
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
499
เด็กชายภาสกร  วิลาลัย
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงมัณฑนา  ทองพิน
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
501
เด็กชายมารุต  สายมา
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงยวิษฐา  คำแหง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
503
เด็กชายยิ่งยศ  พรมนา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
504
เด็กชายยุทธการ  สุภา
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
505
เด็กชายยุทธนา  เพชรทอง
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงเยาวลักษ์  อ่อนบัวขาว
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงโยษิตา  บุญอภัย
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วิทย์ประถม
508
เด็กชายรชต  เดชคง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
509
เด็กชายรชานนท์  จันทศร
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงรวิวรรณ  คำสาหา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  โกสินานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงรัญชิดา  คนซื่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงรัตน์ติกร  รติภูรี
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงรัตนา  สว่างแสง
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงรัตนาวลี  อินทมาตย์
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
516
เด็กชายรุ่งรดิศ  ป้องทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สวนมาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านตามูล
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงรุจิตรา  สอนศรี
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงเรณู  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วิทย์ประถม
520
เด็กชายวงศธร  มานะทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านตามูล
วิทย์ประถม
521
เด็กชายวชิร  อภิโช
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงวณิชชา  ประเทพา
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงวนิดา  จันทสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านซับตารี
วิทย์ประถม
524
เด็กชายวรรธวัฒน์  โพธิ์ผา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงวรรลญา  นุชวงษ์
ป.6
โรงเรียนมิตรภาพ 20
วิทย์ประถม
526
เด็กชายวรากร  สุทธิเลิศ
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงวราภรณ์  ชูจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
528
เด็กชายวราวุฒิ  สีมาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงวริศรา  ธรรมรักษา
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงวริษา  น้ำฟ้า
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
531
เด็กชายวโลดม  กันภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
532
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ก้านสันเที๊ยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซับตารี
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงวิมลณัฐ  กันหารินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงวิไลพร  ราชมนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
535
เด็กชายวิวัฒน์  สุวรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
536
เด็กชายวีรภัทร  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
537
เด็กชายวุฒิพงศ์  วงษ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วิทย์ประถม
538
เด็กชายวุฒิพงษ์  ปาระคะ
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
539
เด็กชายศตวรรษ  เอี่ยมพงษ์
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงศศิกานต์  จันทนะชาติ
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงศิรภัสสร  ปตินัง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
542
เด็กชายศิรสิทธิ์  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงศิริการต์  มิตรวิเชียร
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงศิริเพชร  ชินเวท
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงศิริวรรณ  ประสงค์สัตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงศิริวรรณ  สุตาธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
547
เด็กชายศิริศักดิ์  เครือวัลย์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วิทย์ประถม
548
เด็กชายศิวัช  ภู่งาม
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
549
เด็กชายศุภกฤต  ศรีภูมิสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงศุภิสรา  ขวัญตัว
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงสกลสุภา  โชติสุกใส
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงสวรส  แก้วไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านตามูล
วิทย์ประถม
553
เด็กชายสหรัฐ  เวชสรรเสริญ
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงสาธิตา  หินอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
555
เด็กชายสิขเรศ  คุณสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
556
เด็กชายสิขเรศ  ใบทับทิม
ป.4
โรงเรียนบ้านตรอกนอง
วิทย์ประถม
557
เด็กชายสิทธินนท์  สายทอง
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงสิรภัทร  ไทรยอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านตามูล
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทสร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงสิริพรรณ  สินลา
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงสิริลักษณ์  ปวงปะชัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงสุกัญญา  นำผดุง
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงสุจิตรา  ป้อมแช่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงสุชาดา  พันสุวอ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงสุดาพร  ห่วงมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงสุทธิชา  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
567
เด็กชายสุทัศน์  บุญยรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงสุธาวี  คำหวล
ป.6
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงสุธิดารัตน์  บินกลาง
ป.6
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงสุนันทา  หิรัญวรรณ
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
571
เด็กชายสุนัย  ลุ่มลึก
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงสุพัตรา  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงสุภัสสร  เบ็ญจวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
574
เด็กชายสุรเดช  ภูแสง
ป.5
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
วิทย์ประถม
575
เด็กชายสุรพศ  โชติสนธ์
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
576
เด็กชายสุรสิทธิ์  กวางทอง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
577
เด็กชายสุริยะ  จันทนา
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงสุวรรณี  คำถา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงหรรษา  สายยศ
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงหฤทัย  เทศถนอม
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
581
เด็กชายอโณทัย  อินทร
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
582
เด็กชายอนุชิต  เขียวมรกต
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
583
เด็กชายอนุศักดิ์  รักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงอพิชญา  ชมภูนุช
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงอภิชญา  ธนูอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
586
เด็กชายอภิรักษ์  เขียวมรกต
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
587
เด็กชายอภิรักษ์  พูลมนัส
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงอภิสรา  เพชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนปะตงวิทยา
วิทย์ประถม
589
เด็กชายอภิสิทธิ์  พินิจบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
590
เด็กชายอรรถพัชร์  รุ่งสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
591
เด็กชายอรรถวิชญ์  ฤกษ์งาม
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงอริษา  โพษาวรกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงอริสา  น้อยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก้วอุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
595
เด็กชายอาณกร  กองขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงอาทิตยา  ส่งแสง
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงอารีย์รัตน์  เพชรสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตามูล
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงอุรารัตน์  เกษี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วิทย์ประถม