ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  ติยะวนิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลเนตร  พลายลำทวน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกรณ์พงศ์  ชวิทย์ฤทัยกุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรปภา  เพียรมงคล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกรรดิธรณ์  พื้นผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกฤตพร  เจริญพวก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤตพัฒน์  มิ่งมณี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤติน  แพฟื้น
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กองศรีมา
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำสอาด
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤษฎิ์  เหล่าอาระวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤษดินท์  โสสีภา
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกวีภาค  สัจจาสัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกษมาภรณ์  ดวงแจ่มใส
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกษิดิศ  รื่นเอม
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายก่อเกียรติ  คงทวี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกันต์กวี  หิรัญสุข
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกันตา  พาทีทิน
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกันส์  สุวรรณมาลี
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัลยรักษ์  โตโสภณ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัลยา  ยอดพันธ์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกานต์กวี  เดชาวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกิตติทัศน์  เจียมโฆสิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกิตติพงศ์  บุุบผา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกิตติพงศ์  ภู่ระย้า
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกิตติพัทธ์  ประภาสินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกิตติภณ  แปลงไธสง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกุลนันทน์  นาสวน
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกุลบุรุษ  เซอร์เกอร์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกุลิสรา  อุดมพืช
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงเกวลิน  จินดา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงเกศรินทร์  โทสาลี
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันธุ์คำ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงขนิษฐดา  ชิตเจริญอยู่
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  วรัญญูรัฐ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเขมวัฒน์  อ่ำมาก
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายคณิศร  สว่างไสว
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงคูฉี  เจน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายจตุภัทร  คงธนาคมธัญกิจ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายจรัณธรณ์  จางเจริญรัชน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายจักรพัฒน์  กิตติวรานันท์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายจักรพันธ์  บำรุงกิจ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงจักษณา  พรพานิช
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจันทรัตน์  นพชัยอำนวยโชค
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจิณห์นิภา  สุดสงวน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจินภัส  นิลสุ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงจิรนันท์  นพพันธ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายจิรพฤทธิ์  นาในบุญ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายจิรภัทร  งอนชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายจิรภัทร  เจริญสัตย์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายจิรภัทร  สาสะเน
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายจิรวัฒน์  เจือจาย
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายจิรวัฒน์  เศษอ่อน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายจิระพงษ์  จันทเลขา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจิราพร  แก้วรัก
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจิราวรรณ  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจีรณา  นิยันตัง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ลิ้นลา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายเจ้าพระยา  บรรจงการ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงฉัฐธยาน์  ทิพัฒน์นาธานัน
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชญาน์นันท์  อินผวน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงชญานิศ  รัตนภาส
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชนกนันท์  จันทร์แก่น
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชนกวนัน  ซื่อตรง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชนกานต์  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชนเนษฎ์  หล่อศิริรัตนากุล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายชนัฐ  เดชกำแหง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงชนากานต์  ต้นสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชนานันท์  นันตื้อ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชนินาถ  อนุศรี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายชยกร  อุณหศิรกุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงชยาพา  เนรัญชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายชยุตพงศ์  พิทธยาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายชยุตพล  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายชยุตม์  กิ่งมณี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงชริญญา  วุฒิ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชลิตา  ประสงค์เงิน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชโลธร  โยมญาติ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บูรณะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายชวิศ  จินาจิ้น
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายชวิศ  พิทธยาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชัชชนันท์  ศรีอุดทาภาร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชัญญา  ถาวรวงศ์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายชัยภัทร  นักผูก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายชานน  บุญยิ่งยงชัย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายชานน  หวานเสนาะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายชินพัฒน์  สังฆวัตร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายชิษณุพงศ์  เขตอนันต์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายชิษณุพงษ์  บุญมั่น
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์ทองติยานนท์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงโชติกา  วิเศษ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงญาณิกา  ผลอุทิศ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงญาณิศา  เขียวผ่อง
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงฐตมน  เก่งกิจการ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงฐาปนีย์  ไชยแสง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายฐิติกร  คำคนซื่อ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณฐมน  เถื่อนศรี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายณณณณณ  งามปัญญา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณภัค  สุคนธรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายณภัทร  พบสมัย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณัจฉรียา  ดิสสร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณัชชภัค  ป้อมเด็ด
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณัชชา  โกศลจิตร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณัชชา  ชินอักษร
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัชชา  ภัทรพรพันธ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงณัชชานันท์  มิ่งมณี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายณัชภัทรพงศ์  จิตลิขิต
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วะสิโน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เวขโชติ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  กนกรัตนไพศาล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณัฎฐาพัชร  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็ชรวงศ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา  โพธิ์พูล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงณัฏฐ์พัชญ์  อัลลาริโอ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  ตันนิติไพศาล
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายณัฐกรณ์  วงษ์มณีฉาย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายณัฐกฤษ  ศรีสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณัฐฐิญา  บุญเกตุ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทรักษา
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีพนมวัลย์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณัฐทิตา  คำตัน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณัฐธิดา  คงอาวุธ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณัฐธิดา  ผดุงพันธ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงณัฐธีรา  ทัสสะ
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายณัฐนนท์  เพ็ชมิตร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายณัฐนนท์  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายณัฐพงค์  พรงรัตนานนท์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายณัฐพงษ์  เกตุสถิตย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณัฐภัสสร  สงวนทรัพย์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณัฐมน  มณีฉาย
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณัฐวดี  อ่อนตา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณัฐวรา  ถาวะโร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณัฐวีณ์  เดชดิษฐปราณีต
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนคำเหลือง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงณัฐสุดา  เค้ามูล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณัตฐวัลย์  สร้อยระย้า
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณิชชา  กระจ่างลิขิต
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงณิชดาภา  ศิริจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายดุสิต  เจียมโฆสิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงตตริยา  อิ่มแมน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงตรีทิพย์  ศรีประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงตะวัน  มีศรี
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงถลัญชนันท์  ฉายาชวลิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงทักษพร  เพชรหลาย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายทัตธน  วีระประพันธ์พร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายทัศน์พล  สินเมือง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายทัศพงษ์  ทัพรัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงทิพย์ธาดา  ยศคำลือ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  สินสกุล
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธนกร  บุนนาค
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธนทร  เหล่าอารยะวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธนบดี  ถิ่นวิลัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงธนพร  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายธนพล  ปั้นเหลี่ยม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายธนพัต  บุญล้อม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงธนภรณ์  ลิ้มจิตสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงธนมน  ศรีประสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายธนวัฒน์  สกุลรุ่งโรจน์วุฒิ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายธนวัตร  อัทโน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายธนสร  โนนม่วง
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงธนัชพร  แก้วแหวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงอมลวรรณ  วุฒิเกตุ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธรรมนูญ  ประเสริฐศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เจตเจริญอารยะ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทินผล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงธัญพร  บัวเเผื่อน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงธัญรดา  สอนนาคงเจริญ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงธันย์สิตา  ธนานนท์วีระกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงธารณ์ใส  ตันตินิรามัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายธิติพงศ์  กนกรัตนไพศาล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญวิกกัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายธีรนัย  เจริญวรลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายธีรภัทร  ธรรมโชติ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายธีรภัทร  อนุพันธ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธีรภาพ  มั่งบุญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายธีรวิทย์  พงษ์คุณาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายนภฑัต  บุญญาธิการ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงนภัทศร  หิรัญสถิตย์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงนภัส  ประสิทธิ์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายนภัสธ  ชินอักษร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงนภารัตน์  ผลพฤกษา
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงนรยา  กำเป็ง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายนรเศรษฐ์  วัฒนะฐิติภัค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายนราธร  มิ่งมณี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงนรีกานต์  นามเสนาะ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายนฤบดี  มากวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายนวพล  มงคลคำนวณเขตต์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงนอร  วงษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงนัชชา  จันทรศรี
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงนัทธมน  ชากรแก้ว
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงนันท์นภัส  การประจำ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงนันท์นภัส  เดชพร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์วิฑูรย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงนันท์นภัส  สงวนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงเนติพร  ชอบชล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายเนติภูมิ  ทองแสน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงบุญสิตา  ฝึกฝนจิตต์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงบุณยาพร  สมพรไพลิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายบูรภัช  ชินรัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายเบญจพล  บุบผามาลา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายปกรณ์  วันดี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายปณชัย  บัวลอย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายปณิธาน  ศรีมงคล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายปณิธิ  อยู่ถาวร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงปพิชญา  โกสุมา
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายปภังกร  สุดแดง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายปรมัตถ์  เพ็ญนุกูล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายประกฤษฎิ์  ตรงต่อกิจ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงประวีณ์นุช  ตราผักแว่น
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายปวริศร์  จันทร์พิทักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงปวิชญา  มณีสาย
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงปวีณวัชร์  สัมเภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายปวีร์  ถาวิรัตน์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายป้องเกียรติ  เลิศฤทธิ์บัญชา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ศิริมงคล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายปัณณธร  อัตกลับ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงปัณณรัตน์  สงวนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงปาณิสรา  งามนิตย์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงปาณิสรา  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงปานภัส  นิลสุ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงปานรดา  อานามวัฒน์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงปิยพร  ประพรต
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายปุณณวิชญ์  เยาวพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายปุณณัตถ์  กิจนางหงษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงปุณยนุช  เอี่ยมเอกสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงปุณิกา  วิไลสมสกุล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายเปรมากร  อนันต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงผาณิต  จารุกาญจน์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายพงศ์ณสันต์  เตียตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายพงศ์พณิช  เกิดกล้า
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายพงศ์ภีระ  วรรณชมภู
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายพบเพชร  เพชรชำลิ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายพรณรงค์  ดีมาก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงพรทิพย์  ปริ่มผล
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงพรนภัส  เจียมโฆสิต
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงพรนับพัน  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงพรหมพร  พาพลงาม
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงพลอยรุ้ง  จงกล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายพสธร  ถาวรวงศ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายพสิษฐ์  พานทอง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงพัชรพรรณ  สุดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงพัชราภา  แรงสู้
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงพัชริศา  พร้อมมูล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  คารวะวิวัฒน์กุล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายพัทธนันท์  ผลอำพันธ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงพัทธ์นันท์  รำพึงพงษ์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายพัสกร  ดาวกระจาย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงพิชชาพร  บัวริมบึง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงพิชญาภร  มะลิลา
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  รักซ้อน
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายพิทยุตม์  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บรรเทาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงพิมพ์ปภัสร์  กาญปัญญา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โพธิเกษม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นัทธีวัฒนาพงษ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงพิมพ์ลภา  ทรัพย์มูล
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงพิมพ์อร  เอี่ยมเอกสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงพิรวรรณ  วิเขียรแลง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายพิสิฐพงศ์  ดวงแก้ว
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายพีรพัฒน์  บุญพิมพ์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงเพชรพิศุทธิ์  สยามไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงเพชรภัค  พลอยชาติตระกูล
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชอบชน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ผิวโพนม่วง
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงแพรพลอย  ศักดิ์มั่น
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายไพชยนต์  สุขเอื้อ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายเฟลิกซ์  ดอมโบว์สกี้
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายภพภวิษย์  สินทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงภัคนันท์  ภาคการ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงภัทรลักษณ์  เขมวงศ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงภัศรพร  เต็มปรีชา
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายภาณุภณ  ภาษยะวรรณ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงภาวิดา  น้อยพันธ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงภาวิตา  สมเจริญ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายภีระพงศ์  ใจตรง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายภูเบศ  พงษ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายภูเบศ  มงคลรัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายภูภิพัทธ์  สิงขร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายภูมิ  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายภูริณัฐ  ณรงค์วณิชย์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายภูรินท์  เงินถม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายภูริส  ทองเกิด
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงภูษณิศา  บุญสร้าง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายมณฑล  ดีสม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายมนชัย  ดีสม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงมนัสนันท์  วัชรินทร์รัตน์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายมัชฌิมา  เพ็ญนุกูล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงมีวรา  พงษ์คุณาวุฒิ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายเมธากานต์  บัวหลวง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายรชต  ศรีรัตนโชติชัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงรมิตา  วุฒิ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงรรรรรร  กะจะวงษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายรวีกร  เผ่าฉนงน
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายรัชชานนท์  ประกอบกิจ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงรัตนากร  เจียมโฆสิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงรัตนาวดี  บัวเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงรัศมีจันทร์  หอมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงรามาวดี  คำศรี
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงเรืองริน  คูหากาญจน์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงลภัสรดา  สิทธิพาชัยกุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงลักษณารัตน์  พราหมศาสตร์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สัตย์ธรรม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงลัลนา  ภูมิพัฒน์โยธิน
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายวชิรวิทย์  ปริสุทธิวุฒิพร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายวรเชษฐ์  พลอยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายวรรณเดช  การะบูรณ์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงวรรณพร  กลางสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงวรรณพร  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายวรฤทธิ์  สำเนียงล้ำ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงสวน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงวรัญญา  มาลี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงวราภรณ์  เจี้ยเวชศิลป์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงวริญา  นนตระอุดร
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงวลัยรัตน์  ศรีคงรักษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงวัชราภรณ์  นามสิมมา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายวัชริศ  พุ่มผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายวัชสัณห์  กระต่ายวงค์จันทร์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายวิชชุ  มาประเทียบ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายวิชยุตม์  ย่องตีบ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายวิทวัส  ฮะวังจู
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงวิภาภัทร  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงวิมลพร  สิงขรณ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายวิศรุต  สุนทร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายวีรพัชร์  สุขไสใจ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายศรายุ  เที่ยงปา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายศวัส  ดาวกระจาย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงศศินิภา  อยู่หาญ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายศักดิ์สิทธฺ์  คงทอง
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงศิริภัสสร  บัวขาว
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายศิลา  บำรุงพันธุ์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายศิวรีย์  หรรษาพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงศิศิรา  วงศ์รวีวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายศิษฐพงศ์  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงศุกลภัทร  กมลรัตน์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายศุภกฤต  แม้นมาศ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายศุภกฤต  ยิ้มศรวล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายศุภกานต์  สยามไชย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงศุภธิดา  ดารามาศ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายศุภฤกษ์  นิลกิจ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณสิน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายศุภวิชญ์  วิเศษศรี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายศุภวิชญ์  สุนทราพรพล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายศุภเศรษฐ์  ปลัดสิงห์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายศุภสิน  ศรีไกรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หนูเทศ
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงสุวพิชญ์  รอดจากทุกข์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายสรวิชญ์  พูลเงิน
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายสรวิศ  เชื้อช่วย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงสายวารี  บุญสาร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงสาริน  เกตุโชติ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายสิรวิชญ์  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงสิริจันท์  แก่นจันทน์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงสิริภัสสร  ลิ่มพาณิชย์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงสิริยากร  แก้วแดง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงสิริยากร  คุ้มสิน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงสิริยากร  บุญแก้ว
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงสิรีธร  สอนสุภาพ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฤกษ์เวียง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงสุชญา  สยามไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงสุชาทิพย์  พร้อมดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงสุทธิดา  เขียวละลิ้ม
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงสุธิมา  ทองสมุทร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชนะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงสุวภาพ  เพชรแพ
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายสุวิจักขณ์  คงชุ่ม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จงอุทัยไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายแสนชัย  ปากสมุทร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงฬุริยา  ชูวา
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายอดิรุจ  ศิริสุข
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายอธิวัฒน์  หุลเวช
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงอนัญญา  บุญชู
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายอภินันท์  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายอภิศักดิ์  หาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงอมราพร  สืบวงษ์ชัย
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงอรกิตติ  สรวลศิริ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงอรปรียา  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงอริสา  พลอยพานิชเจริญ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงอริสา  รัตนาอุดมสุข
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายอลงกร  ขูดแก้ว
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงอลิสา  ค้าผล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงอาคิรา  เลาห์ปิยะรัตน์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายอาชา  มนัสประภากุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายอาชาไนย  ไชยโกฎิ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงอาภาศิริ  ชาวไชย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงอารยา  จันทร์อิ่ม
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงอารยา  ทองอยู่
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายอิทธิชัย  แสงสด
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กชายกุศลิน  อ่อนสมัย
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงเขมจิรา  บุญปกครอง
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงจิราวรรณ  คณะสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงจีรานันท์  นพชัยอำนวยโชค
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงชญาดา  วิถี
ม.2
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงชัญญานุช  เองสิริดำรงกุล
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายฐตน  อุดมสุข
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงศ์พุฒิธร
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงณัฐธิดา  มากพงศ์
ม.3
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงณัฐธิดา  สง่าโฉม
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายณัฐพงศ์  เวชมณี
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายณัฐวัตร  คิดสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงณัทธนกร  ธนัตพรชวกร
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงณิชารีย์  เขมะกำ
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายทรงวุฒฺิ  ดวงจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงธนัชพร  ฝึกฝนจิตต์
ม.3
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายธเนศ  พิศวง
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายธรณินทร์  โอภาษี
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงธัญชนก  นิลพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายนวภูมิ  แก้วมณี
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงนัจภัค  ซื่อตรง
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายนัชชานนท์  วรรณสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายปณภัทร  วัฒนอังกูร
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายพงพนา  อานามวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายพงศกร  อนุสาร
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงพนิดา  ทรัพย์เจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายภัทรภณ  ภาษยะวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายภูมินทร์  โชคมิ่งขวัญ
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงลักษณา  จำนงค์สุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงวรัมพร  มาศผล
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายวิชยุตม์  ชูเดช
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงวิสสุตา  พร้อมดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงสกุณา  ทรัพย์เจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายสิรภพพ์  รจนากุล
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายสิริพงษ์  นพชัยอำนวยโชค
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
426
เด็กชายสุชานาถ  คนไว
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงสุธารัตน์  พันธุ์แหยม
ม.3
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงอัญมณี  สวัสดิมงคล
ม.2
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
429
เด็กหญิงกนกพรรณ  ชาญอนุวัตร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขอรุณยืนยง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงกมลวรรณ  แดงเปี่นม
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายกฤตนัน  ครุพานิช
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงกฤตพร  บุษบงษ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายกฤตเมธ  พิทักษ์ก่อผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายกฤตเมธ  อมรรัตนอนันต์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายกฤติน  เศลวัตนะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายกลินท์  เพ็ญจันทร์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายกษิดิศ  วงษ์ประเวศน์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงกอบัว  เจริญวัฒนาไพศาล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงกอปรรัก  อรัญวงศ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิทธิสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรีประสม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองรัตน์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายกันต์พิสิฐ  วิสุทธาภรณ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงกัลยากร  ลี้ไพโรจน์กุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงกานติมา  ปริ่มผล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงกานติมา  ฮายีมา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงกำลังใจ  ธรรมเกษร
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายกิดาการ  โจว
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายกิตตินนท์  ทรัพย์สอน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญเดช
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายกิตติภพ  โฆษิตชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงกิริฎา  ธรรมแก้ว
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงกุลธนา  วัตนภูผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงเกตน์สิรี  เกิดไกล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายเกริกไกวัล  กันเอม
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายเกริกพล  กิมศรี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงขวัญข้าว  ลัฐิถาวณิชย์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงขวัญเรือน  ภูปันคำ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงคคนัมพร  อินทสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงคณุตรา  ชุ่มพุดซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงจรัสรวี  ศรีสุทธิ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงจันทกานติ์  รัตนพรมงคล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
464
เด็กชายจารุพิชญ์  ภิรมย์ลาภ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงจิณัฐตา  บำรุงกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงจิณัฐสิกา  มนต์ชัยสิงห์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงจิดาภา  เซี่ยงว่อง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงจิตประภัส  ชวาลารัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงจิรดา  รักษเบญจศีล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงจิรประภา  เสนาสนะ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายจิรพัฑฒิ์  รัตนาจารย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงจิรภัทร์  แสงสว่าง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายจิรเมธ  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงจิรัชญา  สุขสกล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงจิรัชยา  จิระพงศ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายจิรานุวัฒน์  โพธิผล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายจิรายุ  เครือทองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายจิราวัฒน์  เพียรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงจีรันดา  เรืองทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัยทวีมงคล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายเจริญกิจ  สมตน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายเจษฎากร  เรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ชุมนาค
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงชญานุตน์  วงษ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงชฎาพร  สัตย์พานิช
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงชฎาภา  ประจำกิจ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายชณัฐ  สาชล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงชนกชนม์  ชัยภักตร์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงชนณัทชา  สินสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงชนัญธิดา  นาในบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงชนากานต์  หาญเมืองใจ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายชนาธิป  นามวงษ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงชมพูนุช  อานามวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายชยังกูร  ประสิทธิ์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายชยุตพงศ์  สร้อยศรี
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงชลมาศ  นาคเจริญ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายชวิน  โพธิปักษ์รักษา
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงชัชนันท์  จันทนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
499
เด็กหญิงชัญญาดา  วัฒนากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายชานน  จิระกาญจนากิจ
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงชาลิสา  ปัจจุสานนท์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงชุดาวรรณ  โพนสร้างแก้ว
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงโชติกา  ลี้ทวีเกียรติสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงโชติกา  อ่อนโพธิ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายญาณภัทร  สิงห์โต
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงญาณิศา  จีนสุขแสง
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงญาณิศา  ผลอุทิศ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงญาณิศา  อินบำรุง
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงญาดา  เจริญนิตย์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงญาดา  ตัณฑะศิริ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงฐาธิกานต์  ธรรมคงทอง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงฐาปนี  อ่อนอินทร์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงฐิตา  ฐิติพันธุ์สรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายฐิติภูมิ  วีระเจริญ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายฐิติวุฒิ  วรรณทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงณจัน  ตรัยศิริเจริญ
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงณฐกมล  นาคมีศรี
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงณฐรมน  พรสงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงณฐรัตน์  งบสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายณทรรศน์  โปษยาอนุวัตร์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายณพธนพงษ์  วงศิริ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงณพร  สีสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายณภัทร  รักความชอบ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงณภัทร  วายลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายณภัทร์  มงคลสุข
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงณัชชา  จิราษฎร์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงณัชชา  พรมอ่อน
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงณัชชา  ภูมรากูล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงณัชชา  ศรีหาญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงณัชชา  สว่างจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงณัฎฐพัชร  รักทอง
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายณัฎฐ์  นนท์แสงโรจน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
534
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีนุกูล
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายณัฐกมล  เจริญกลิ่น
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงณัฐกานต์  เกิดลาภ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงณัฐฎี  วุฒิเกตุ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายณัฐดนัย  เขมะกำ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายณัฐธกรณ์  อินทอง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงณัฐธยาน์  หลวงอินทร์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงณัฐนัน  วงษ์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีวิจารณ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงณัฐนิชา  ชยางคานนท์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายณัฐภณ  ปฎิการสุนทร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายณัฐภูมิ  ธนอุดมนาน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงณัฐวนันท์  เจริญมรรค
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงณิชานันท์  เดิมกะยอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงณิชาพัชร์  นาวารัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชินนิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงณิญาภา  โกสุมา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายดินธนารัฐ  จันทร์แสงศรี
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายเตชสิทธิ์  ประจัญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงทอฝัน  เครือนุช
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงทัชชภร  บุญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายทัศไนย์  ผลิพืช
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายเทพปรีชา  ทีบุญมา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายแทนไทย  วิริยะลัพภะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายธณกร  ขำจันทร์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายธนโชติ  ฝ้ายไทย
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายธนธรณ์  กุศล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายธนนท์  ไทยกูล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงธนนันท์  ศรีบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายธนพล  จันทเลิศ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงธนภรณ์  มะลิสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายธนภัทร  จิตงามสุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายธนวัช  นักสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายธนวิทย์  สุวรรณปาล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
569
เด็กชายธนวุฒิ  สุวรรณปาล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงธวัลรัตน์  กิจจาวรอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงธัญญาวรรณ  ทศานนท์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงธัญธร  พันธุขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงธัญมน  วะมะพุทธา
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงธัญรดา  โถรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ธรรมเกษร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายธัญวัฒน์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายธาม  ระเบียบโลก
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงธิติมา  คำสัตย์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายธีรภัทร  ภิรมย์ชม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายธีรเมธ  ตรัยศิริเจริญ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงนพวรรณ  เชิดเมืองปัก
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายนพวุฒิ  กนกรัตน์มณี
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงนพศศิธร  ลำจวน
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงนภศิลป์  โนนอินทร์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงนภัสพร  รักชาติ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายนภัสรพี  อภัย
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงนภัสสร  แซมสีม่วง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงนภัสสร  วรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายนรบดี  ถิระพัฒน์กุล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายนราวิชญ์  ศรีไพร
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงนฤภร  พลับไพล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงนลินญา  ศุภกังวาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายนวกานต์  บัวหลวง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไสยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงนิชาภา  ลี้ศิริวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงบัวชมภู  สุขทั้งวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงบุญยาพร  พาธิแสง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงบุษยมาศ  โชติชวาลชัย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายบูรพา  ชนะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายปฏิพัฒน์  ศรีสิงห์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายปรเมศร์  ตรีเพ็ชรไพศาล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายปรริศ  ตรีเพ็ชรไพศาล
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงปรวัน  พรชัยจันทร์เพ็ญ
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
604
เด็กชายประพัฒพงษ์  แดงจันทร์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายปรัชญา  กลิ่นเพ็ง
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงปราณปริยา  ภูมรัตน์มกุล
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงปริชญา  ชำนาญชล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายปรินทร์  เมฆไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงปริยฉัตร  รอดมณี
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงปลายฟ้า  ลือวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายปวเรศ  ตรีเพ็ชรไพศาล
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผลศิริ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายปัณณทัต  ภุมรากูล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายปัณณวัฒน์  พลอยล้อมเพชร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายปัณยวัฒน์  เจริญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงปิญชาน์  สุขมงคลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงปิยธิดา  ทบด้าน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงปิยธิดา  ลบพันธ์ทอง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายเปนเอก  สุขสุดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายพงศภัค  เสือส่วย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  บริบูณ์เวช
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายพนิตพล  ดำรงโชคพิพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงพนิตพิชา  สบง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายพยัคฆ์  ทหราวานิช
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงพรชนิตว์  ราชดา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงพรดาว  อังคะหิรัญ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงพรพรหม  พงษ์ขจร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงพรพิมนต์  ชาญอนุวัตร
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงพรรณพัฐฑ์  บุตรเสรีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายพลพล  อุ่นพันธ์ุวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปากสมุทร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายพลัช  ทิพย์แสง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายพศิน  ลุสิตานุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายพสธร  เล่าเปี่ยม
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายพัชร  สัจจาภรณ์รัตน์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประดับ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  แขกธูป
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  รูปใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
639
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญค้ำ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แสงสุรีย์พรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงพัทธนันท์  เวชมณี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงพัทธนันท์  เสือแพร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายพันธวัสส์  วัฒนา
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงพาขวัญ  ประภาสิต
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงพิชชานันท์  นนทสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงพิชชาภา  ลิลิตสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงพิชญณิ  ชูเลิศ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงพิชญธิดา  โชคช่วยพัฒนากิจ
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิศรุตวงศกร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายพิชญุตม์  ภัทรกุล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงพิชา  หลักทองไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงพิชามญชุ์  นรากร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงพิณพัสสา  ชายหาด
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ลลิตพงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เธียรประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพิ่มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทร์แสงศรี
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงพิรานันท์  พูลกสิศรี
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงพิไลวรรณ  แสนตา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายพิสิษฐ์  สุขล้วน
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายพีรเดช  ชินประกาย
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายพีระกานต์  เธียรประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายเพชรทาย  แสงอุรัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงเพชรไพลิน  ชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงเพชรรัตน์  งามศรีขำ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงเพชรฤดี  พรชัยสิงห์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงภทรพรรณ  พลอยประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายภธนน  ชื่นอารมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายภวัต  เจริญรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายภวัต  นาคเจือทอง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายภวิศ  นุชแป้น
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงภัคจิรา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายภัทรกร  จันทราธรรมชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
674
เด็กชายภัทรดนย์  ธนประสิทธิ์พัฒนา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทราธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงภัทราภรณ์  เทพวรสุข
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายภัทราวุธ  จอมหงษ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายภาณุพงศ์  ชัยชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายภาสวี  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงภาสินี  เฉลิมพงษ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายภูณภัษฐ์  สิงขร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายภูเบศ  วนิชย์ถนอม
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญชื่น
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายภูวดล  เขมะเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายภูวดล  จันทศาศวัต
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงภูษณิศา  สิทธิสารภาณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายมงคล  อนุทวงษ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงมธุรดา  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงมลิสา  ปิดตานัง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงเมลดา  รัตนาจารย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายรฐนนท์  อุดมพืช
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายรพีวิชญ์  ศิลปะ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงรภัสศา  เก้าสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงรมิดา  รำพึงกุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายรัชชานนท์  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายรัชตพล  คติทองเอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายรัฐธีร์  ทองปัญญา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงรลิฐา  ธารามาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงลภัสรดา  จิตนาวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงลลิตภัทร  บำบัตร
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงลลิตา  แก้วเรือง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงลัลน์ลลิตา  จินตกวีพันธ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงเลิศรัชนี  เวชศาสตร์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายวรเมธ  การพานิช
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงวรรณวลี  ศรีสัจจะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงวรวลัญช์  สิมะบวรสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายวรวิช  เจตมงคลนวัช
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายวรสิทธิ์  มาฆะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
709
เด็กชายวรัญญู  บุญค้ำ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงวรัทยา  โมฟี้
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงวราลี  คงเจริญ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงวราลี  คัมภีรัญย์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงวริศนันท์  วัชรโชติโกมล
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายวสวัตถ์  สุริยวงศ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายวัชรพงศ์  บรรลุขันติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ขุนไชย
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงวิชญาดา  วัฒนชีพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงวิชญาพร  พรงาม
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงวิรมล  เหล่าศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงวิลาสินี  รัตนาธรรม
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงวิศรุตา  ผลอำพันธ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายเวโรจน์  บุญราช
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายศฎายุ  หมู่ผึ้ง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายศรปฎิหารย์  คำเจียก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมธาราทิพย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงศศิ  เหลาแสง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงศศิธร  สมภักดี
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงศันศนีย์  สุธาธรรม
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงศิรดา  ชุ่มวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงศิริพร  ถือความตรง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงศิริรัตน์  สายทอง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงศิริวรรณ  แย้มเจิม
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายศิวัฒน์  ภูคงคา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายศิวกร  เจตศรีบำรุง
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายศิวกร  ชัยวานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายศุภณัฐ  ขุมโมกข์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยกุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายเศรษฐ์  พรรณมณีลักษณ์
ป.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายสรชัช  สิงห์ทน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายสรวิศ  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงสวรรยา  ทัพชัย
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายสัณหณัฐ  นุกูลกิจ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงสาวิณี  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
744
เด็กหญิงสิตตา  พยัฆโค
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายสิทธิโชติ  อมรรัตนายุทธ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายสินชนก  กองจินดา
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายสิปปภาส  เจริญสรรพพืช
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายสิรวิชญ์  เนตรสมานนท์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงสิริกัญญา  โกปิยนันท์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงสิริการย์  ทัพฤทธิ์พรศิริ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงสิริรัตน์  สาคเรศ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายสิริวิชญ์  วงศ์สมิทธิพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงสิวารักษ์  แซ่ลี้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายสุกนต์ธี  แสงสาลี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงสุกฤตา  บำรุงสวน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงสุชาวดี  เอี่ยมประเสริฐสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงสุชาวภักดิ์  การเจริญดี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงสุธนี  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงสุธินันท์  จีระสมบูรณ์ยิ่ง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายสุธี  สิทธิมาลัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงสุธีมนต์  เย็นทรวง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงสุปวีณ์  พัฒนผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงสุพิขญา  ชัชวานิชกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงสุพิชชา  ประสงค์ธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายสุภกร  เพชร์กุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายสุวัฒชา  มานพ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายแสนดี  อุเทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงองค์รักข์  แจ่มนิยม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายอชิระ  ภู่ศรีพงษ์
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายอธิชา  จำรัสกิตติวัลย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงอภิชญา  ฉินังกูร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงอภิชา  สายพานิช
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงอภิญญา  ศศะนาวิน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงอรชพร  จงวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงอรณิชชา  สมบูรณ์เจตนา
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงอรอมล  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงอริสรา  ชาวเมืองกรุง
ป.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงอริสรา  เนื่องจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
779
เด็กหญิงอสมาภรณ์  ไหล่วิจิตร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงอัจจิมา  แก้วบุตษา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงอันนปภา  คำฉัตร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงอันนา  พรชัยจันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายอัยการ  นวลแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงอาทิตชา  บุญเส็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายอานนท์  พานิชผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงอาภาสิริลักษณ์  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายอาเยน  เจน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงอิศราภรณ์  ว่องนันทิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์