ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ศรีสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  กองขุนทด
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกีรัตยา  เจน่า บรูคส์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงเกวริน  เสิกภูเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
5
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เขียวนาค
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
6
เด็กชายจตุพร  เจียงภูเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจิรัชญา  บุรณวิชิต
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
8
เด็กชายจีรพัชร  บุญเกษม
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ล่ามสมบัติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
10
เด็กชายเจษฎาวุฒิ  โนนรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
11
เด็กชายชุติกาญจน์  สีแสงน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงโชติกา  ส่วยปู่
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
13
เด็กหญิงฑิฆัมพร  รักษ์มณี
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงณัฐธิชา  แสนยางนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงณัฐธิดา  จำปาเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
16
เด็กชายณัฐภูมิ  เดชประกอบ
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
17
เด็กชายถกล  แก่นนาคำ
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
18
เด็กชายธนชัย  วิชาโคตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
19
เด็กชายธนศักดิ์  ปรึกไชสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
20
เด็กชายธัญกร  จันทาตีด
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จำรัสภูมิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอนเตาเหล็ก
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
23
เด็กชายธีระศักดิ์  มังกรเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
24
เด็กชายนรินธร  เจริญวรรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงนิชาภัทร  พักจะรุง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงนิธิพร  สมัครการ
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงบัณฑิตา  เหล่าปา
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ถาวร
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
29
เด็กหญิงปนัดดา  โชคสวััสดิ์
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
30
เด็กชายปริญญส  รังจันทึก
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงปริญญาพร  หล้าทูนธีรกุล
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
32
เด็กหญิงปวิชญา  เจียมศักดานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
33
เด็กหญิงปัณฑิตา  สิริป้อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงพรทิพา  วะบะแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
35
เด็กหญิงพรนัชชา  จำปาหวาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงพัชชา  บัวรอด
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
37
เด็กหญิงพัชราพร  ขันทะวิชัย
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงพัชรินทร์  พิทักพงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงพัณณิดา  ศักดาราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงพันธนันท์  ปลิ่นกลอง
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
41
เด็กชายพิชญะ  จินดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
42
เด็กชายพิชิตชัย  ศักดาราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงภรภัทร  ตรงประสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
44
เด็กชายภานุพงศ์  ปลัดจ่า
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
45
เด็กหญิงมลฑิรา  สงพัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงยุพาพร  ช่างหล่อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงรพีภรณ์  ขวัญถาวร
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
48
เด็กชายวงศธร  ปลื้มใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงวิจิตรพร  โพธิ์คำ
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
50
เด็กชายศตวรรษ  หนูหนุน
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
51
เด็กชายศิวกร  เรือนทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
52
เด็กหญิงสุทธิพร  ชาญชำนิ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงสุพรรณี  น้อยอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
54
เด็กหญิงเสาวภา  ทาโสม
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงอภิญญา  โพธิ์จักร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงอภิสรา  จิตอรุโณทัย
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
57
เด็กหญิงอริสรา  หนองสิมมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
58
เด็กชายอลงกรณ์  เยาว์ไทยสง
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงอารยา  กัณหาทุย
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
60
เด็กชายอิทธิพล  สุขศิริพัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
61
เด็กชายเอกชัย  เจริญเกียรติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
62
เด็กชายเอกราช  หาดชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
63
เด็กหญิงกมลชนก  มังดินดำ
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงกมลวรรณ  สิงห์กุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงกรรณิกา  จินดาพงค์
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
66
เด็กชายกฤษฐ์  สามสีทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
67
เด็กชายก้องไกรภพ  โม้รักษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงษ์เฉย
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงกัญณิกา  โด้งพรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
70
เด็กชายกิตติพศ  ตาปราบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
71
เด็กชายเกริกบดินทร์  ตรีเหลา
ป.5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
72
เด็กชายจักรกฤษณ์  เจริญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทรา
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงจิราพร  อุปประชา
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำตุ้ม
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ฉายอรุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงจุฬารัตน์  พิทพา
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงชนิตา  สิมมา
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงชนิลธร  ล้านน้อย
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงชลธิชา  ประทุมแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงชาลิสา  คลังภูเขียว
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
82
เด็กชายชินวัฒน์  โพแหบ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงชุรีภรณ์  ทาขุลี
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงฐิติมา  โคตรทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงฐิติวรดา  พัชรศิรพันธ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงณัฎนรี  ศรีชัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซงดวงดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงณัฏวดี  จันทราศรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงณัฐนภา  แสงฟ้า
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงณัฐนรี  ทองลี
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรีบัว
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงณิชากร  อนุชน
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงณิชารีย์  อนุชน
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงดวงพร  ขุนวิชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงดวงฤทัย  จิตรหมั่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
96
เด็กชายทศพร  ชุมภูธิมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงทัดดาว  จำนงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
98
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ทำเลดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงทิพวรรณ  โรจน์ภัทณตระกูล
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
100
เด็กชายธนวัฒน์  ภัทรฐาอิทธินันท์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงธนัชชา  เทียบบุต
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
102
เด็กชายธนาวัฒน์  เจียงภูเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
103
เด็กชายธรภัทร  เพียช่อ
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงธันยพร  แก้วเวียง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงธีตา  มูลเตรียม
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
106
เด็กชายธีรภัทร  ค้ำยาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
107
เด็กชายธีรภัทร์  มีมาก
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
108
เด็กชายธีระภัทรย์  คำพานิชย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงนภัสสร  ค้ำยาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
110
เด็กชายนวพัฒน์  ลาปะ
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงนันทภรฒ์  เครือนวล
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
112
เด็กชายนันทวัฒน์  ดอนเตาเหล็ก
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงนิติสาร  ประคำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงนิ่มนวล  หล้าเวียง
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงนิมมิดา  น้อยชุมแพ
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงนุศรา  พงษ์สะพัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงบัญฑิตา  คุ้มห้างสูง
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงเบญญทิพย์  มั่งมูล
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
119
เด็กชายปฐพี  อุบลหล้า
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงปฐมาวดี  ชุมมุง
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงปณิดา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงปภัสรา  เทียบบุต
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  แรกไธสง
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงปริศนา  นนทศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
125
เด็กชายปัญญพัฒน์  จันทร์โท
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงปัทมา  ดอนซุย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงปุญญนันทน์  คำโสภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงเปรมธิตา  มีปัทมา
ป.5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
129
เด็กชายพงษ์สิทธิ์  กาฬปักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงพนิดา  อัศวปรีดาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงพรวิสา  สีแก้ว
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงพรสรัญ  เสมอใจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
133
เด็กหญิงพิชญ์สินี  หงษา
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงพิมพกานต์  มุวรรณะ
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงพิยดา  ทานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงพิยดา  แสนคำ
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงพีรณัฐ  บัวเวียง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงพีรดา  ทินแท่น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงเพ้ญนภา  บุยอาจ
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงแพงพิมพ์  หิงขุนทด
ป.5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยวรรณวุมิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงภัทรสุด  พูนภิญญา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงภาวิณี  ประเสริฐสาร
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
144
เด็กชายโภควินท์  ทองเทียม
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงมัณฑนา  คำตุ้ม
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงมัลลิกา  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงมินฑิฌา  นรเศรษฐบงกช
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงเมทินี  หนูซึม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงเมธาวี  โฉมมงคล
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
150
เด็กชายยศพร  แก้วแก่น
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงรวินันท์  ตันยะกูล
ป.5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงรศิตา  ศรีสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงรัตติยากร  โฮมหงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
154
เด็กชายฤทธิชัย  มีนิล
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงลลดา  แก้วปรั่ง
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงลลิตา  เดชพ่วง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงลัดดาวรรณ  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
158
เด็กชายวงศกร  มาตราช
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงวราพร  รีชมรัตน์
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงวริษา  โทวิชา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
161
เด็กชายวัชรกร  กลางเมืองขวา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงวิจิตรา  สีหล้า
ป.5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงวิภารัตน์  ภูมิโสม
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
164
เด็กชายวุฒิพร  นารีจันทร์
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
165
เด็กชายศรชัย  น้อยลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงศรัณภัทร  แซ่ฉั่ว
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
167
เด็กชายศรัณย์  สุทธิการ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
168
เด็กหญิงศรุตา  เครื่องศรีพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงศศิกานต์  สมสี
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงศศิกานต์  หล้าจาด
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงศศิชล  อุตทา
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงศศิธร  ปัทนาถา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงศศิวรรณ  โคตรนรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขุนพิจารย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงศิลป์สุภา  พลเบ้า
ป.5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงศุภาทิพย์  ลองจำนงค์
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงสกาวใจ  ฝ้ายป่าน
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงสิริญาภรณ์  ชาญสิงห์ขรณ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงสิริลักษณ์  เศษวิกา
ป.5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงสุกัญญา  ฤาวงษ์
ป.5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงสุกัญญา  วงษ์ภูธร
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปรีชาอนุวงศ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงสุธาลินี  เหลืองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงสุพิชชา  มีพวก
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
185
เด็กชายอนันต์กิตติ์  สำราญพิศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงอภิญญา  ฟ้องเสียง
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
187
เด็กชายอภิบัณฑิต  เครือไกรวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงอภิรัตนาพร  เครือไกรวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
189
เด็กชายอภิวัฒน์  หาคูณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงอมรรัตน์  แนวกาวร
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงอรวรรณ  นิยมธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงอรัญยา  เมืองพนอม
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงอัญชุลี  ฮ้วนสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 5

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
194
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เตียสุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม