ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 4


ห้องสอบที่
 0

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกาญจนา  ชาธรรมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
2
เด็กหญิงกุลปรียา  ศิริสงคราม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
3
เด็กชายเจตพล  พลอยเหลือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงเจรัญยา  บุษราคัม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
5
เด็กหญิงชนาภา  เพชรคำ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
6
เด็กชายชลกฤษ  ขาวลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงฐานียา  สวนสมภาค
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
8
เด็กชายณภัทร  เศวตจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
9
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วอหล้า
ป.3
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
10
เด็กชายณันทกร  โอดพิมพ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
11
นายไตรรัตน์  คันธสอน
ม.3
โรงเรียนประถมปรัดาภรณ์
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายธนพงษ์  นุชประยูร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงธนัชชา  มุ่งสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
14
เด็กหญิงธีนิดา  หนักแน่น
ป.3
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
15
เด็กหญิงนัฐธิชา  บุตนุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
16
เด็กชายนิรันดร์  เวียงอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
17
เด็กหญิงนิศากร  ชิตปรีชา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
18
เด็กหญิงประกายดาว  โพธิสม
ป.3
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
19
เด็กหญิงเปมิกา  พันขันตี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
20
เด็กหญิงพรธิตา  สำราญวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
21
เด็กหญิงพรไพลิน  เหล่าสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
22
เด็กหญิงพิกุลรัตน์  นาวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
23
เด็กหญิงพิมลวรรณ  สอนเอก
ป.3
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
24
เด็กหญิงพิยะดา  แสนพล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงเพชรพิชชา  กุลบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
26
เด็กหญิงภัชราพร  เกตุแก้ว
ป.3
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
27
เด็กชายภัสกร  หมีแสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงไรวินท์  เหล่าสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงวรนุช  สงพัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
30
เด็กหญิงวริยา  เมืองผุย
ป.3
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
31
เด็กหญิงวาทินี  ศรีเกตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
32
เด็กหญิงศิริศุภลักษณ์  โคตรหลักคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
33
เด็กหญิงสราวลี  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
34
เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงสุชานันท์  แสนอุบล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
36
เด็กหญิงสุภาภรณ์  หาญกุดเลาะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
37
เด็กชายสุเมธ  ขอนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงอาทิตยา  โยสิคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงอารยา  แพงพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
40
เด็กหญิงอารยา  โพธิ์ระเดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
41
เด็กหญิงอาริยา  ธรรมลา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพฒน์
วิทย์ประถม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 4

ณ โรงเรียนน้ำพอง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
42
เด็กชายกฤติพจน์  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชัย
คณิตประถม
43
เด็กชายกฤษฎา  บุญเรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
44
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
45
เด็กหญิงขวัญใจ  เจริญชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจิดาภา  ฉิ่งอินทร์
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
47
เด็กชายจิรวัฒน์  ผิวพรรณ์
ป.6
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กชายจิรวิชญ์  เหนือแสน
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
49
เด็กชายจิรศักดิ์  พรมน้อย
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชญาดา  ทองกอง
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
51
เด็กชายชนะชัย  วันหอม
ป.4
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
คณิตประถม
52
เด็กชายชลชิต  ไชยชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
53
เด็กชายชัยสิทธิ์  ไทยอ่อน
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
54
เด็กชายชาคริต  แสงรูจีย์
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนบุตร
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
56
เด็กหญิงฐิตาภา  ชาวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
57
เด็กชายณพดล  โพธิ์อำพล
ป.6
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กชายณัฐดนัย  ปาลสาร
ป.4
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฐธิชา  ซาทุม
ป.6
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
คณิตประถม
60
เด็กชายณัฐพล  พรมแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
61
เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์ช่าง
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
62
เด็กหญิงทรรศนีย์  คำโมง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
63
เด็กหญิงทิฆัมพร  ยาวะระ
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
64
เด็กชายธนทรัพย์  ลาพวง
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
65
เด็กชายธนากร  อีศาสตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบะแต้
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธัญวรัตน์  รัตนกิจสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธิญาภรณ์  พรมภักดี
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
68
เด็กชายธีรเดช  เทศนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
69
เด็กชายธีรไนย  อินทะชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
70
เด็กชายนครินทร์  ศรีชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชัย
คณิตประถม
71
เด็กชายนพรัตน์  โครวัตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 4

ณ โรงเรียนน้ำพอง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
72
เด็กชายนภสินธิ์  ศรีเฉลิม
ป.4
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนภัสกร  เขียวสะอาด
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนัยนา  สุดาทิพย์
ป.4
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนิติกานต์  ฟ้าคุ้ม
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
76
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อรรคฮาต
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
77
เด็กชายพรภูมิ  แข็งขัน
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
78
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุครีพ
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงพิชญา  ทองกอง
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงภคพร  ชุมแวงวาปี
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
81
เด็กหญิงภรณ์ภัสสรณ์  สงวนความดี
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงภิรัญญา  หงษ์สีทอง
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
83
เด็กชายภีรพัฒน์  วิลามาศ
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
84
เด็กหญิงมนต์นภา  อินทแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
85
เด็กหญิงมนัสชนก  วงศ์ภักดี
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
86
เด็กชายมิ่งขวัญ  สิงห์น้อย
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
87
เด็กหญิงมิรันตี  แพงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
คณิตประถม
88
เด็กชายริวอิจิ  ยามางูจิ
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงลภัทชา  สมเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
คณิตประถม
90
เด็กชายวรภาส  วาเหลา
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
91
เด็กหญิงวรรณวิษา  ขามธาตุ
ป.6
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
คณิตประถม
92
เด็กหญิงวริศรา  จันพรม
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
93
เด็กหญิงวริศรา  นาทองถม
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
94
เด็กชายวารินทร์  วงศ์แสนบุญ
ป.4
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิตประถม
95
เด็กชายวีรพัตร  ชมสีดา
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
96
เด็กชายวีระพง  บุญอุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
97
เด็กหญิงศศิวิมล  คำโมง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
98
เด็กชายศาสตราวุธ  คำโมง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
99
เด็กหญิงศิรภัสสร  สุริยะ
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงศิริรัตน์  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
คณิตประถม
101
เด็กชายศุภูมินทร์  อยู่เจริญ
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 4

ณ โรงเรียนน้ำพอง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
102
เด็กหญิงสาวิตรี  ฐานะ
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
103
เด็กหญิงสิตางค์  จันทร
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
104
เด็กหญิงสิริยากร  พรมที
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
105
เด็กหญิงสุชาดา  คำเงิน
ป.6
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
คณิตประถม
106
เด็กหญิงสุชานันท์  อวิรุทธพงศ์
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงสุธาศิณี  สูงขาว
ป.5
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงสุนิสา  แสงดารา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
109
เด็กชายสุวัชร  วิวัฒนาช่าง
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
110
เด็กหญิงสุวิภา  โพธิ์สม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
111
เด็กชายเสถียรพงษ์  เหลาเคน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชัย
คณิตประถม
112
เด็กชายอธิป  ศิริกิจ
ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
คณิตประถม
113
เด็กชายอนุวัตร  ชาทุม
ป.6
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
คณิตประถม
114
เด็กชายอนุวัติ  สุ่มมาตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิตประถม
115
เด็กชายอภิชาติ  ภูชมศรี
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
116
เด็กหญิงอรนิภา  พรหมจารีย์
ป.5
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงอริสรา  พรหมเสน
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
118
เด็กชายอัคนีรุทร์  วัดเวียงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชัย
คณิตประถม
119
เด็กหญิงอุทุมพร  นาควัน
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
คณิตประถม
120
เด็กหญิงอุไรวรรณ  สมภาร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
121
เด็กชายเอกบุรุษ  โพวันนา
ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 4

ณ โรงเรียนน้ำพอง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
122
เด็กชายเกษม  หล้ามณี
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงจรัญญา  ก้อนทอง
ม.3
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายจักรกฤษ  จันทะสี
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงจีรนันท์  จันพรม
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงฐนัจฐา  บัวเข็ม
ม.2
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  ผาบชุม
ม.1
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายณัฐพล  ไชยศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายทฤษฎี  ภาพันธ์
ม.3
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงทิพย์สวรรค์  ศรีโพธิ์
ม.3
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายธีรภัทร  โครวัตร์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงปรียารัตน์  ฐานะ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายพลาญชัย  ชาวงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตำหนิชาติ
ม.2
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงมาลินี  กองพันธ์
ม.2
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิต ม.ต้น
136
นายยุทธศิลป์  ศรีสอนเหม่น
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายวรวุฒิ  บุตรนิล
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงวริษา  ตุพิลา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงวิลาวรรณ  สวดดี
ม.2
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงวิไลพร  แสงสุดตา
ม.3
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงศิรินภา  ติตะปัน
ม.2
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงศิริวิมล  พันธะไหล
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงสกุลทิพย์  พรหมจารีย์
ม.1
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงสิริยากร  โนนสว่าง
ม.2
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายสุทิวัส  โคตรเพชร
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิต ม.ต้น
146
นางสาวสุนันทา  คำโม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิต ม.ต้น
147
นายสุรวุฑ  ไตรยสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายอธิพันธุ์  หันชนา
ม.3
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิต ม.ต้น
149
นายอลงกรณ์  เจริญคุณ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแต้
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงอัญยดา  วงค์สามารถ
ม.1
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 4

ณ โรงเรียนน้ำพอง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงกนกพร  ศรีบุญฮุง
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกนกรัตน์  วงษ์มุข
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงกมลลักษณ์  กองทอง
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
154
เด็กชายกฤษฏิ์พัฒน์  ยาวะระ
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วขาว
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงกุลธิดา  คำพระแย
ป.5
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงขวัญชนก  แดงน้อย
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงจิราภรณ์  จังหาญ
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงเจนจิรา  ทองรมย์
ป.6
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงชนัญญา  บุราณวัตร
ป.5
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
161
เด็กชายชิษณุพงศ์  กองมงคล
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนะโช
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สาวชำนาญ
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงณัฐชา  ภูกาบเพชร
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงณัฐธิชา  รสหอม
ป.4
โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
วิทย์ประถม
166
เด็กชายณัฐพงษ์  ชีกว้าง
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงณัฐมล  ทิพย์ตำแย
ป.6
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงณัฐวรรณ  พาอ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
วิทย์ประถม
169
เด็กชายดุสิต  วงคำ
ป.3
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงต้นเทียน  โปร่งพรมมา
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงทอฝัน  มาตรโพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงทักษิณา  น้อยเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงทัศพร  กันทะใจ
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงเทพวิมล  ศรีเชียงสา
ป.5
โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
วิทย์ประถม
175
เด็กชายธนาธร  สว่างยิ่ง
ป.6
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงธนิดา  โสมประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโก
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงธิดาพร  เรืองพลวัฒน์
ป.3
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทัศนิยม
ป.6
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
179
เด็กชายนครินทร์  สมสี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงนลินรัตน์  ไชยปัญญา
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 4

ณ โรงเรียนน้ำพอง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงนัฐชฎาภรณ์  กาสีชา
ป.4
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
182
เด็กชายนันทวัฒน์  ไชยแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เมืองช้าง
ป.5
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงนิภารัตน์  โควังชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชัย
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงนิภารัตน์  โพธิ์พิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชัย
วิทย์ประถม
186
เด็กชายบัณฑิต  กองทอง
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงบุษบา  บัวศรีสะอาด
ป.6
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงเบญญาภา  ทองลวด
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงเบญญาภา  โสหะ
ป.3
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงปรภาว์  กาจุ๊ด
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
191
เด็กชายปรวิทย์  ทองสา
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
192
เด็กชายประกาศิต  สุวรรณสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านบะแต้
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงประภาศิริ  โคตรสีลา
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงปรางณิตา  สุวรรณเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงปวริศา  แก้วเมือง
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
196
เด็กชายปัญจพนธ์  ประดาพล
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงปานชีวา  นาทองถม
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงปุณญดา  วันละคำ
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงเปรมสุดา  ชาวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงพรชิตา  กลิ่นจันทร์
ป.3
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงพัชราภา  เรียงหา
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงพัชริดา  มูลแอด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
วิทย์ประถม
203
เด็กชายพัทธพล  แสงสุริย์
ป.6
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
204
เด็กชายพีรภัทร  อ่อนสุด
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไต้วารินทร์
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงภัทรธาวดี  นามวิเศษ
ป.3
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีโยธา
ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงภัทรียา  วีระวงษ์
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
209
เด็กชายภานุวัฒน์  สีหาจันทร์
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงภารดี  อาษาสนา
ป.3
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 4

ณ โรงเรียนน้ำพอง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายโภคิน  เสือแพร
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงมณฑิตา  บางไธสง
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงมลลัดดา  บุญตั้ว
ป.3
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงมาริสา  ป้องคำ
ป.6
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงรักษิณา  หาญนอก
ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชุนสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชัย
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงรัตศุภา  คำดีราช
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
218
เด็กชายลวิตร  เทียมสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงวณิชชา  บุตยา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงวนันท์นภัส  มณีฉาย
ป.3
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงวรรณิดา  โยธาสิงห์
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงวริศรา  รัตนวงษ์
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
223
เด็กชายวุฒิชัย  โนนทิง
ป.6
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
224
เด็กชายวุฒิชัย  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงศิรดา  เดินชาบัน
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงศิรประภา  นาหนองตูม
ป.3
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงสมิตรา  แก้วบุญเรือง
ป.3
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงสุปรียา  กุลอัก
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงสุภาวีร์  ปานเนาว์
ป.6
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงสุวรรณณี  สุบิน
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงเสาวรส  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงอติมา  เทียมโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
วิทย์ประถม
234
เด็กชายอภิชาติ  โนนทิง
ป.3
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงอภิญญา  สมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านบะแต้
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงอรกัญญา  ผาวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงอริญชยา  หอมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงอังษนา  นามจันทา
ป.3
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงอัจฉริยา  คำคุย
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงอัปสรสวรรค์  ทราศรี
ป.6
โรงเรียนน้ำพอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 4

ณ โรงเรียนน้ำพอง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงอาทิติยา  ห้าด่านจาก
ป.3
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
วิทย์ประถม