ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ศรีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
2
เด็กชายกรดิตถ์  ดาทอง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรพินธุ์  หลินศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกฤชวรรณ  อินทศิริ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤติน  กิตติศุภรพงศ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษกร  จันทาสี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤษฎา  สันที
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤษฏา  แก้วกาหลง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกฤษติกา  ศิริเมล์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
10
เด็กชายกษิดิศ  มะลาไวย์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
11
เด็กชายก้องภพ  ไกรกิจราษฏร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
12
เด็กชายกัญจน์  กฐินใหม่
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์วิเมลือง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
14
เด็กชายกันตพล  ไชยแพน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกันติชา  ป้องบุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
16
เด็กชายกาจพน  สมณะ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
17
เด็กหญิงเกวรินทร์  อินธิราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
18
เด็กชายขันติธรรม  สว่างไตร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
19
เด็กหญิงโขมพัทธ์  โคตรจันทรา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
20
เด็กชายคฑาวุธ  เสาวพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
21
เด็กชายคมกฤช  ทองประศาสน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
22
เด็กชายคุณากร  อนุเดชากุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
23
เด็กชายจตุพล  สุ่ยหล้า
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
24
เด็กชายจรณินท์  ธรรมโกศล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจริยาภรณ์  วรแสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
26
เด็กชายจาตุวัตร  นาหนอง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจินดามินทร์  เศษสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
28
เด็กชายจิรเดช  โนสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
29
เด็กชายจิรเมธ  มาลาสาย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจิราภัทร  มูลมณี
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงจุฬารัตน์  บูชาชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
32
เด็กหญิงเจณิชน์สา  ภูหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
33
เด็กหญิงเจนจิรา  บุญทัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
34
เด็กหญิงฉัตรพร  หินโน
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชญาภา  ติยาเดชาชัย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
36
เด็กหญิงชณัฐฎามาศ  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
37
เด็กชายชนะศักดิ์  โกสอน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชนาพร  ชาลีคาร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชลธร  ชาน้อย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชลธิชา  หลิน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชลิตา  จักษุแก้ว
ป.6
โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น
คณิตประถม
42
เด็กชายชาญชนิศ  อุดม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัชชา  สินทร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐฌา  ผาณิบุศย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฐธิดา  สมีน้อย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
47
เด็กชายดนุกร  งาขาว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
48
เด็กชายตุลปรัชญ์  ทัศนียพงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
49
เด็กหญิงทรรณรต  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
50
เด็กชายทักษิณ  บัวแสง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
51
เด็กชายทักษิณ  ผิวหอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
52
เด็กชายทินภัทร  จันทร์พิมพ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
53
เด็กชายแทนไทย  พึ่งสุข
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
54
เด็กชายธนกฤษ  ทะดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
55
เด็กชายธนโชติ  เหล็กโอก
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
56
เด็กชายธนธัช  วงษ์สุริยะเดช
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
57
เด็กชายธนพงษ์  ไชยเวียน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงธนพร  จันทร์วัน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
59
เด็กหญิงธนพร  เมืองขวา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
60
เด็กชายธนพล  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงธนภร  ตั้งวงษ์ไชย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
62
เด็กหญิงธนภรณ์  พลล้ำ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
63
เด็กหญิงธนัญญา  สารสี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธัญญาเรศ  หมั่นดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธันยพร  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
66
เด็กชายธีรเทพ  ปุสธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
67
เด็กชายธีรพล  พันธ์โกทา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
68
เด็กชายนนท์ปวิธ  เตโพธิ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
69
เด็กชายนนทวัฒน์  ไร่ขาม
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
คณิตประถม
70
เด็กชายนนฤทธิ์  บุษบง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
71
เด็กชายนภัสกรณ์  เรือง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
72
เด็กชายนริศ  เสรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนันทนิตย์  ปัญจะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนันทิกานต์  กิ่งพ้ง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนัยน์ตา  สัจจเลิศรัตน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
76
เด็กชายนิติภูมิ  นิติพจน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
77
เด็กชายนิติรัฐ  ดีพลงาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
78
เด็กชายนิธิพจน์  เอกสัจจา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
79
เด็กชายนิธิศ  ประทุมมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนิราพร  ทองแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
81
เด็กหญิงบุญญรัตน์  โพธิ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
82
เด็กหญิงบุศยรินทร์  เจ็งพัฒนาสกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
83
เด็กชายบูรพา  วงษ์เฉลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
84
เด็กหญิงปณตพร  จารีบูลย์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
85
เด็กชายปภังกร  บุญพันธ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงปลายฟ้า  อักขราสา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
87
เด็กชายปวริศ  วงศ์วัฒนาเสถียร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
88
เด็กชายปารเมษฐ์  งวงช้าง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
89
เด็กชายปิยทัศน์  ตั้งวัฒนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปิยวรรณ  พัฒนแสง
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
คณิตประถม
91
เด็กชายอิงครัต  สุขโข
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
92
เด็กชายปิยะนันท์  ราศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปิยะวรรณ  ตาไข
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
94
เด็กชายปูณญพัฒน์  พรมหนองแสน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพรชิตา  วงศ์วิริยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงพรทิพย์  ตันติอนุนานนท์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
97
เด็กชายพัชรพงษ์  คำศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพัฒมณี  ฤทธิ์รักษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
99
เด็กชายพิชญุตม์  ป้องชารี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นูเร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โพธิ์วงษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพิยะดา  ไทยรัก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
103
เด็กชายพิษณุวัฒน์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
104
เด็กชายพีรวัส  จิตสันติวรรักษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
105
เด็กหญิงเพียงฟ้า  พรหมกัลป์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
106
เด็กชายภัคพล  รัตนมรรคา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
107
เด็กชายภัทรพล  แทนกลาง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงภัทรานันต์  จันทร์ลุทิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
109
เด็กหญิงภาวิณีย์  เสรีไชยวงศ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
110
เด็กชายภูธิป  ลุนมาตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
111
เด็กชายภูริทัช  ปะกิคา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
112
เด็กหญิงมัลธินี  ศรีพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น
คณิตประถม
113
เด็กหญิงมุนินธร  นามเฉีนงใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
114
เด็กชายยศกร  ยิ่งธงชัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
115
เด็กหญิงยสุตมา  สุดโต
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
116
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เบ้าดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
117
เด็กหญิงรุจรดา  พรมชินวงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
118
เด็กหญิงลันน์สิตา  พบวันดีตระกุลฒ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงวรฤทัย  ศรีสะท้าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงวรัชยา  ลาดมะโรง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
121
เด็กหญิงวราภรณ์  เย็นเหลือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
122
เด็กชายอุกฤกษ์  ชาญประไพร
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
123
เด็กหญิงวริยา  ชมชน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
124
เด็กชายวัฒชรวิทย์  อดทน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
125
เด็กหญิงวารุณี  เกินดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงวิพรรณนา  ทวยมาตร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
127
เด็กชายวิศวกร  เพียยุระ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
128
เด็กชายวีรยุทธ  ศรีคุณเมือง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงเวณิศตา  ภูหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
130
เด็กหญิงศศิวิมล  สมอบ้าน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
131
เด็กหญิงศานต์ฝัน  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
132
เด็กหญิงศิรดา  ชัยชำนิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
133
เด็กชายศิรวิชญ์  ไวมาตร
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
134
เด็กชายศิวา  ทรายมูล
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
135
เด็กชายสหัสวรรษ  ปุริสา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
136
เด็กชายสันติวัฒน์  ด้วงวังหิน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
137
เด็กหญิงสิริยากร  ทะวะระ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
138
เด็กหญิงสุพัตรา  ต่างสี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
139
เด็กหญิงสุพิชชา  เค้าแคน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
140
เด็กหญิงสุพิชชา  ท่าจอหอ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
141
เด็กหญิงสุพิตรา  สีถาพล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
142
เด็กหญิงสุภัสสร  นามวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
143
เด็กชายอนันตชัย  กระราชเพชร
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
144
เด็กชายอนุชา  ทองอร่าม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
145
เด็กชายอนุชา  ธานี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
146
เด็กหญิงอภัชรา  สินแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
147
เด็กชายอภินัทธ์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงอรวรรณี  ศรีเศรษฐการ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
149
เด็กชายอัครเดช  สุดแท้
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
150
เด็กหญิงอังคณา  อมรพันธุ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
151
เด็กชายอาทิตย์  ฝ่ายที
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
152
เด็กชายอานนท์  แต่กั๋ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
153
เด็กหญิงเอมิกา  จินดาศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
154
เด็กหญิงกนกกร  อายุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงกนกพร  อุดมวงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีหลัก
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงกมลมาศ  ไชยพิศ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงกฤตภรณ์  โสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
159
เด็กชายกฤติภูมิ  เขียนนอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงกฤษติกา  โพธิ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
161
เด็กชายกล้ารบ  สุขสิงห์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  จันทร์เอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
163
เด็กชายกวีวัฒน์  เมืองขวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
164
เด็กชายก้องภพ  ภู่ระหงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีชมรินทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุไกรธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกันยาวีร์  ชำนาญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงกัลยาณี  ศิริลักขณาภรณ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกิ่งกัลยา  กองหล้า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
170
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  นาพลเมือง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
171
เด็กชายกิตติพงษ์  วงษ์ลอย
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
172
เด็กชายกิตติพงษ์  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
173
เด็กชายกิตติพัศ  งามดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงกุสกมา  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงเกศินี  ชนยุทธ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงขวัญชนก  ตะโก
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงเขมิสรา  แซ่เตี๋ยว
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
178
เด็กชายคมชาญ  นาฬิกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงคีตกานท์  สุวรรณลุน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
180
เด็กชายคุณานนท์  โสชารี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงจรรยพร  ขอนดู่
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
182
เด็กชายจอมพล  แซ่เหีย
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
183
เด็กชายจักรภัทร์  วัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
184
เด็กชายจักรรินทร์  หวานแท้
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงจันทร์ธิดา  หงษ์คำดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงจันทิมา  นามวงศ์ลือ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
187
เด็กชายจารุพัฒน์  โมรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
188
เด็กชายจารุวัฒน์  บุญชูหล้า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงจิณนารา  ใยบัว
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงจิดาภา  พันธษา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงจิตตานันท์  ทวีพัฒน์ผาติ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ทิทำ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงจิรนันท์  บุตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงจิรนันท์  อิสสระพงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงจิรนุช  สังฆทิพย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงจิราพัชร  ศิริมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงจิราภรณ์  สุแดงน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
198
เด็กชายจีรภัทร์  แสนเศษ
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสนก่ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงจุนโกะ  ฮัทโตริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงเจนจิรา  เหล็กเมฆ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
203
เด็กชายฉัตรมงคล  อัตถาชน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
204
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  วิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงชญาดา  จันทร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สงวนญาติ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
207
เด็กชายชนะชัย  แต้มวงศ์
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงชนัญชิดา  เหล่าเลิศฤทธิกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงชนัญธิดา  สาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงชมพูนุช  สริมา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงชลฑิชา  ซ่าอินทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
212
เด็กชายชัชพิสิฐ  คงนาวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
213
เด็กชายชัยพร  หงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
214
เด็กชายชัยสิทธิ์  พิมสัก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
215
เด็กชายชาญณรงค์  สิทธิขวา
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงชาลิสา  เศรษฐธนเวชกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
217
เด็กชายชิณณวรรธน์  ประสงค์สุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
218
เด็กชายชินวัฒน์  โสภาจิตร
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
219
เด็กชายโชคชัย  สินแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงโชติมา  เกิดตรวจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงญาณิษา  ป้องขันธ์
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงญาดา  ศิริยะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงญาดาภรณ์  หล้าจันทร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงฐิติพร  แก้วมาลา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
225
เด็กชายณพัชร์  พบวันดีตระกุลฒ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงณัชชา  สีสาลี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงณัฏฐชา  ชาวโพธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงณัฐญาดา  จำปางาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลิ้มปรีดีชัย
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
230
เด็กชายณัฐนันท์  ทวีขวัญ
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
231
เด็กชายณัฐพงศ์  ธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์ประสพชัย
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
233
เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงณิชาภัทร  ฤทธิ์คำหาญ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
235
เด็กชายดาราศาสตร์  เจริญวิภารัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงเดียลดา  ภูมิมะนาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงตะวันฉาย  ป่าเกลือ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
238
เด็กชายทองประสิทธิ์  ประทิพทน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
239
เด็กชายทักษิณ  กองศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
240
เด็กชายทักษิณ  เทพเรียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
241
เด็กชายเทพพิทักษ์  สมรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
242
เด็กชายธนกฤต  ผาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงธนพร  อภิรัตนเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
244
เด็กชายธนพล  ศรีบุพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงธนะพร  เทือกเพีย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงธนัชชา  วงค์กระต่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
247
เด็กชายธนา  คมขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงธนาภรณ์  คมขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
249
เด็กชายธวัชชัย  มูลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงธัญญธร  ซาเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อักษร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
252
เด็กชายธัญลักษณ์  ศศิวรินทร์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
253
เด็กชายธันยบูรณ์  สนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงธิดาพร  อาดี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงธิดารัตน์  อัสพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงธิติรัตน์  ดีแป้น
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงธิษณามดี  เทือกเพีย
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
258
เด็กชายธีรเทพ  แซ่ซื้อ
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
259
เด็กชายธีรภัทร์  นุ่นสังข์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
260
เด็กชายธีรเมธ  โตบึงกอก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
261
เด็กชายนครินทร์  งามพรม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
262
เด็กชายนทีธาร  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงนปภา  สอนทวี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงนภัสนันท์  สุวรรณโค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงนริศรา  ดวงเกวียน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงนริศรา  บุริพัฒน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงนริสา  ลือกำลัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
268
เด็กชายนวพล  โทราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงนัฐกานดา  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
270
เด็กชายนัฐวุฒิ  ดีหลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงนันทิดา  เมืองชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงนัสพร  จิตรโท
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงน้ำฝน  เนื่องภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
274
เด็กชายนิติธร  ดอนเส
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงนิสารักษ์  ราญยุทธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
276
เด็กชายเบญจมินทร์  แสนใส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงเบญจวรรณ  วุ้นนที
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงเบญญาภา  นาสินเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
279
เด็กชายปกรณ์  ปัทมะ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงปนัดดา  เหล่าค้า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงปพิชญา  ตุระซอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงประภาศิริ  ลาสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงปรินทร  สุดเพาะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงปรีทัศญา  พูลสง่า
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงปวิชญาดา  ศิริคุณ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์หอม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
287
เด็กชายปารเมศ  ช่างคิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงปาลิตา  เนตรพิทูร
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงปิยธิดา  ฝ่ายอุประ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงปิยะธิดา  รัศมีโสภา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
291
เด็กชายปิยะพงศ์  ไชยสีทา
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
292
เด็กชายพนิต  ศรีแจ้งรุ่ง
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงพรทิพย์  ใจอ่อน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงพรทิพย์  พองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงพรธิดาร์  ศิริชัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงพรนภา  วรรณศรี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงพลอยพรรณ  ชัยบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงพักตร์ตรา  เขื่อนแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงพัชฌา  อรรคฮาด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงพัชรพร  ชมดง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงพัชราภา  วัลลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงพัชริดา  ลีตานา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
303
เด็กชายพัทรกฤษณ์  เสนไสย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
304
เด็กชายพันธกิจ  โพธิ์ขาว
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
305
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ห่อศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงพิมพกานต์  พิมสัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธรานนท์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงพิมลภรณ์  บุญภักดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงพิรียา  ป่าเกลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
310
เด็กชายพีรพัฒน์  ทรัพย์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงเพียงนภา  ชุมจิต
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงฟ้าประทาน  สุนทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงภคพร  โคกแหล้
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
314
เด็กชายภควันต์  แสนเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
315
เด็กชายภราดร  จันภูงา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงภัชราภรณ์  เขาแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงภัณฑิรา  ชมภูนุช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงภัทรภรณ์  พุ่มสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุณรงค์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงภัทราวดี  มาตย์สร้อย
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงภัทริกา  อุทัยดา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงภาสินี  สุนทรพินิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงภิญญดา  กองเกิด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
324
เด็กชายภูบดินทร์  นาราษฎร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
325
เด็กชายภูรินทร์  ชาน้อย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงมนต์มนัส  เกษนอก
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉลองภาค
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงมนัสยา  อภัยสุข
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงมลฤดี  เกินดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงมาตาราณี  สีสด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
331
เด็กชายมินธาดา  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
332
เด็กชายมูซา  อิฟติคาร์ อาลี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
333
เด็กชายเมฆินทร์  ยุพิน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
334
เด็กหญิงยลดา  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงยี่เฟิญ  หลิน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
336
เด็กชายยุทธพงษ์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
337
เด็กชายยุทธพิชัย  โมฆะรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงยุพาภรณ์  ปัญจะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
339
เด็กชายรติกร  ควรนิยม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงรักษิณา  นามเข็ม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
341
เด็กชายรัชพล  พรมวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงริริ  ฮานามาทซุ
ป.6
โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ดา  พรมจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงเรืองชฏวรรณ  เรืองช่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงลภัสรดา  เรื่องลือ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงวจีทิพย์  ยศกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
347
เด็กชายวทัญญู  มูลตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงวนัชพร  ไชยรส
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงวรรณวิสา  ประสงค์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
350
เด็กชายวรากร  แซ่ภู่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
351
เด็กชายวรากร  ศรีษะโคตร
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงวริศรา  มาศรี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงวริศรา  สีคำบ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงวริศรา  อาทนะจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
355
เด็กชายวสุรัตน์  สุดรัก
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงวาริณี  อนุสุเรนทร์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงวิชญาดา  สีดามล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
358
เด็กชายวุฒิธิพงษ์  ผาแสนเถิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
359
เด็กชายศรัณย์  ศรีตะบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
360
เด็กชายศรุต  อภิรัตนเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงศศิธร  แก้วพรม
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงศิรประภา  คำวันดี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงศิรภัสร  โชควิริยะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
364
เด็กหญิงศิริกัลยา  ประภาสพรชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงศิริณญากร  เสี้ยมแหลม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงศิริประภา  กุนะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงศิริรัตน์  เรียนไธสง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
368
เด็กชายศิวพล  โสดาศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
369
เด็กชายเศรษฐพงศ์  มะเสนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
370
เด็กชายสกลวรรธน์  เจ้าทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
371
เด็กชายสมคิด  โฆษภัทรพิมพ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงสมปรารถนา  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงสมปรารถนา  บัวสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงสรัลชนา  ไวยธรรม
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
375
เด็กชายสรายุทธ  พุดจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงสโรชา  นุ่มสุข
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงสโรชา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงสโรชา  มูลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
379
เด็กชายสหรัตน์  ศรีเสน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
380
เด็กชายสหราช  หาบ้านแท่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
381
เด็กชายสหวรรษ  รุ้งเที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงสาริศา  บำรุงรส
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงสิริกร  เร็วสา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ศิริพรรณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
385
เด็กชายสุขสันต์  แก้วมาลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงสุชญา  สูงเพีย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงสุชานันท์  หวานเฉียง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงสุดารัตน์  กาญจนางกูรพันธ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงสุดารัตน์  สุติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงสุนิษา  สินแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงสุพรรณษา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงสุภาวดี  ทิพประมวล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลาดเข่ง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
394
เด็กชายโสภณ  โอ่เจริญ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  แสงชา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
396
เด็กชายหัฏฐกร  โสมาบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
397
เด็กชายองอาจ  ที่รัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
398
เด็กชายอนภัทร  กสิบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
399
เด็กชายอนุชา  พันโยศรี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
400
เด็กชายอนุพงษ์  โพธิ์ถิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงอภิชา  พิมพ์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงอภิญญา  นาคแสน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
403
เด็กชายอภิลักษณ์  ปาฐวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงอมราวดี  ชัยรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงอรกัญญา  แก้วอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงอรบุศรา  สารทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
407
เด็กชายอรรถวิชญ์  ด่านซ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงอสริยาภรณ์  ทำคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงออรชา  หวานเสร็จ
ป.6
โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงอัจฉราพร  ไกรเสน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงอัมพร  สุเววงศ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
412
เด็กชายอาณิมา  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงอารยา  มาลม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงอารียา  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  หิริโกกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
416
เด็กหญิงกรกนก  ทวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงณัฐชยา  ดีแป้น
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม