ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  โต๊ะงอ
ป.4
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤช  ธารศิลาคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตวรา  ไวทยะชัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษฎา  เอี่ยมโอด
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษณะ  คำปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไพร
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษดา  เกียรติสุพรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤษดา  บุตรกาวงษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านคลองไพร
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัลยา  ประดิษฐ์เพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติคุณ  วงค์อ้ายตาล
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกิตติมา  แสนมา
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
12
เด็กชายกีตาร์  มีสวนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
13
เด็กหญิงเกวลิน  แซ่เติ๋น
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
14
เด็กชายโกศล  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
15
เด็กชายเขมินท์  หาญแก้ว
ป.6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงงามเนตร  ไชยทองเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
17
เด็กชายจักรกฤษ  นวลจันทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
18
เด็กชายจักรกฤษณ์  เย็นตั้ง
ป.3
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
19
เด็กชายจักรพงษ์  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
20
เด็กชายจักรภพ  อยู่ป่ากลาง
ป.4
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจักษณา  แซ่ม้า
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
22
เด็กชายจิตรภาณุ  กอสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
23
เด็กชายเจษฏากร  กันหาวรรณะ
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชณัฐดา  บุญอินทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชมพูนุช  พรหมสมบัติ
ป.4
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
26
เด็กชายชยุตม์  แซ่พ่าน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
27
เด็กชายชยุตม์  ศรีคำขลิบ
ป.4
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชลธิชา  ขัดแป้น
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชลธิชา  ช่วยไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ชุมแวงวาปี
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงช่อทิพย์  โมกสากุล
ป.4
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
32
เด็กชายชัยภัทร  ระงับจิตต์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไพร
คณิตประถม
33
เด็กชายชัยมงคล  ป้อปุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
34
เด็กชายชัยวัทน์  แซ่เติ๋น
ป.4
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
35
เด็กชายชินดนัย  การิวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชุดารัตน์  คำพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
37
เด็กชายโชคชัย  สายสุยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงโชติกา  แป้นสุกใส
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
39
เด็กหญิงญาณิศา  แหวนจีน
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
40
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พละวุฒิโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรียางนอก
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฐฐกิตติ  ผาลี
ป.3
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเหลือ
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่เติ๋น
ป.5
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
46
เด็กชายณัฐพงษ์  คำปล้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
47
เด็กชายณัฐพงษ์  บัวสด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
48
เด็กชายณัฐพัฒ  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไพร
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐรินีย์  วิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐศักดิ์  โกศลจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณิชานันท์  คำใจหนัก
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไพร
คณิตประถม
52
เด็กชายทเนตร์  แซ่พ่าน
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงทิพานันท์  พงษ์เกิดลาภ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไพร
คณิตประถม
54
เด็กหญิงทิมัยพร  คำภิโลชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองไพร
คณิตประถม
55
เด็กชายเทอดศักดิ์  บุญคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไพร
คณิตประถม
56
เด็กชายธนกร  เรือนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
57
เด็กชายธนดล  ศรีภิรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไพร
คณิตประถม
58
เด็กชายธนพล  ศิริโส
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
59
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีนิล
ป.4
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
60
เด็กชายธนากร  กกขุนทด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
61
เด็กชายธนากร  คงหอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
62
เด็กชายธนิน  คงพลาย
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
63
เด็กชายธันยบูรณ์  พรมภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธันยาพร  พุทธมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธิติมา  พิจารณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
66
เด็กชายธีรภัทร  เจตกสิกร
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไพร
คณิตประถม
67
เด็กชายนครินทร์  รังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
68
เด็กชายนนทพัฒน์  อุดมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนภารักษ์  มโนมัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
70
เด็กชายนราทิพย์  นาน้อง
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนฤมล  จรัสแผ้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
72
เด็กชายนัฐวุฒิ  การะยะ
ป.6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
73
เด็กชายนัฐวุฒิ  วงค์ทำเนียบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
74
เด็กชายนัทธวุฒิ  ทาอาสา
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองไพร
คณิตประถม
75
เด็กชายนัทพร  นวลทัด
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนันท์ทพิน  นันทะแสน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
77
เด็กชายนันทวัฒน์  แจ้งไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนันทิกานต์  แซ่ท้าว
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนันทิชา  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
80
เด็กหญิงน้ำค้าง  บุญช่วย
ป.3
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
81
เด็กชายนิรันดร์  กตัญญู
ป.3
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนิโลมล  กันทะรส
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองไพร
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีบุษย์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
84
เด็กหญิงบุญญาพร  กอสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
85
เด็กชายบุรัสกร  แซ่หมี่
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
86
เด็กหญิงปฐมพร  โคตรถา
ป.3
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงประกายมาศ  เกราะเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
88
เด็กหญิงประณิดา  ทับพิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
89
เด็กหญิงประภาศรี  โตเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปราณี  แซ่ย่าง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
91
เด็กหญิงปราณี  ปันทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองไพร
คณิตประถม
92
เด็กชายปรีชา  ล้อมวงษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปรียาดา  ซีมงคลรุ่งเรือง
ป.3
โรงเรียนบ้านแปลงสี่
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปรียาพร  สอนนฐี
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปวันรัตน์  ธรรมจัย
ป.3
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปิยะดา  นวลพุ่ม
ป.3
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ซีมงคลรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านแปลงสี่
คณิตประถม
98
เด็กชายพงศธร  แน่นตีนผา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
99
เด็กชายพงษ์ลภัทร  ทิพสร
ป.4
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพรเจริญ  มโนมัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพรรณิษา  จันมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพรลภัส  ทัศนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
103
เด็กชายพลพนา  มาเมืองกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
104
เด็กชายพลวัต  ผาบวงค์สาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพัชรพร  มั่นอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายพัชรพล  ยางทอง
ป.6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
107
เด็กชายพัชรพล  สีอิ่น
ป.3
โรงเรียนบ้านคลองไพร
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญสมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงพัชราภา  แก้วมา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพันธิตรา  แซ่ท้าว
ป.3
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพิชมลรัตน์  แทนประยูร
ป.3
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพิธุดาพร  พรหมวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพินอาภา  สามารถกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ทองดอนอ่อน
ป.3
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพิมพลอย  แคนเทรลล์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เวชวรรณ์
ป.3
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพิมพ์สิริ  ศิลพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพิไลวรรณ  ทองข่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
119
เด็กหญิงเพชรน้ำผึ้ง  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
120
เด็กหญิงแพรทอง  แซ่หาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
121
เด็กชายภควัต  ศรีบุษย์
ป.3
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
122
เด็กชายภัทรธร  อินหอม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
123
เด็กหญิงภัสดาวัลย์  ดีมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
124
เด็กหญิงภาคินี  พรมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
125
เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วหุ่ง
ป.3
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
126
เด็กหญิงภาณุมาศ  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
127
เด็กชายภาณุวัฒน์  เผือกเอก
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
128
เด็กชายภานุพงษ์  จำปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
129
เด็กชายภานุวัฒน์  พิลา
ป.3
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
130
เด็กหญิงภาวิตา  ดีพิจารณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
131
เด็กหญิงภิราพร  ทะนันวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
132
เด็กหญิงมณภา  ใจซ้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
133
เด็กหญิงมนัสชนก  คำมานิตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
134
เด็กหญิงเมวดี  สุระดม
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
135
เด็กชายยสินทร  อินต๊ะพา
ป.3
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
136
เด็กชายรัชพล  กอสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
137
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ใจมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
138
เด็กหญิงรุ่งทิวา  เมืองทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านแปลงสี่
คณิตประถม
139
เด็กหญิงรุจิรดา  โสภาค
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
140
เด็กชายฤทฺธิธ์ชัย  สาระกัน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงลินญาดา  วิละคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
142
เด็กชายวรภัทร  แซ่ย่าง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
143
เด็กชายวรรธนะ  ศรีบุษย์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
144
เด็กชายวรวิทย์  หนูมา
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองไพร
คณิตประถม
145
เด็กหญิงวรัญญา  สอนนฐี
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
146
เด็กหญิงวรานุช  แซ่พ่าน
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
147
เด็กชายวัชรพล  ศรีไสย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
148
เด็กชายวัชระ  ภูคัง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
149
เด็กหญิงวัชราภรณ  โพธิคำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
150
เด็กหญิงวัชรี  ปานบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
151
เด็กหญิงวันทิตย์พา  อินทิราช
ป.3
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
152
เด็กหญิงวาสนา  หนูบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
153
เด็กชายวิชยุตม์  กันทรนิคม
ป.4
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
154
เด็กชายวิศรุต  คุณะเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
155
เด็กชายวีรวัฒน์  แซ่กือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
156
เด็กหญิงเวธกา  จันทร์ปิง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองไพร
คณิตประถม
157
เด็กหญิงศยามล  สุขวัฒนาพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
158
เด็กชายศรันย์  สานเมทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
159
เด็กหญิงศศิกาญน์  รพีรังสิมันหุ์
ป.4
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
160
เด็กหญิงศศิวิมล  สายวงศ์นวล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
161
เด็กหญิงศิรประภา  ชุนหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
162
เด็กหญิงศิริพร  แดนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
163
เด็กชายศิริโรจน์  แซ่ฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
164
เด็กหญิงศิริวรรณ  ปานทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
165
เด็กชายศิลปชัย  นันทะแสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
166
เด็กหญิงสาวิตรี  แก้วฉิมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
167
เด็กชายสิทธินันท์  จันทร์หนิ้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไพร
คณิตประถม
168
เด็กหญิงสุจินันท์  รามจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสุจินันท์  สระทองทา
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
170
เด็กหญิงสุฐิตา  ราชรองเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
171
เด็กหญิงสุทธิดา  ประชานิยม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
172
เด็กหญิงสุนิสา  ผือสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
173
เด็กหญิงสุพัพตรา  วารินกุฎ
ป.4
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
174
เด็กหญิงสุลลิตา  กันจินะ
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
175
เด็กหญิงเหมยทิน  แซ่เติ๋น
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายโหลแซ้ง  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
177
เด็กหญิงอตินุช  วิสา
ป.3
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
178
เด็กหญิงอภิญญา  แก้วฉิมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
คณิตประถม
179
เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ญแสง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
180
เด็กหญิงอมรรัตน์  พลบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิตประถม
181
เด็กหญิงอรวี  แซ่กือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
182
เด็กหญิงอริสรา  ปิ่นโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
คณิตประถม
183
เด็กหญิงอักษร  ประทุมสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
184
เด็กหญิงอัคริมา  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
185
เด็กหญิงอัญจิรา  สมนำปน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
186
เด็กหญิงอัญชิษฐา  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองไพร
คณิตประถม
187
เด็กหญิงอัฐฌรา  บำรุงนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านแปลงสี่
คณิตประถม
188
เด็กชายอัษฎาวุธ  วงค์พรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
คณิตประถม
189
เด็กหญิงอาภัชรา  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
190
เด็กหญิงอินทิรา  ห้าวหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
191
เด็กหญิงกนกวรรณ  วงค์ทำเนียบ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงกนกวรรณ  สายอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
193
เด็กชายกรกช  สุวรรณนำปน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงกฤติยา  ปิงมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
195
เด็กชายกฤษฎา  สารีผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
196
เด็กชายกฤษณะ  แซ่ย่าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงกฤษณา  พรมมาบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
198
เด็กชายกฤษดา  ตามะวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
199
เด็กชายกฤษดา  วัดทะโล
ป.4
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงกัญฐกา  คำอาษา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงกัณณิษา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงกันยรัตน์  สายพิณ
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
203
เด็กชายกัมพล  วงค์ชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปิงขอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงกัลย์รัตย์  มโนชัยเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงกัลยา  ผลสุก
ป.3
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงกัลยาณี  สานุเสริม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงกาญจนวรรณ  สงวนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงกุนลทิพย์  เหมือนแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงกุลณัฐ  ผลสุก
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงกุลธิดา  ผลสุก
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงเกตุนิกา  แสนโครต
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงเกศราพร  ผื้อยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
214
เด็กชายเกีตรติศักดิ์  อินทรวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
215
เด็กชายเกียรติดำรง  จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงไก่แก้ว  พันบุญมี
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงขวัญข้าว  วรเบญจกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
218
เด็กชายคชา  ผาบวงสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงคีตภัทร  สมนำปน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
220
เด็กชายจักรพรรณ์  สุภา
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงจันจิรา  แก้วชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงจันทกานต์  แซ่ย่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงจันทกานต์  โพธิ์ดนัย
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงจันทนิภา  ตับกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงจันทิมา  จักเขื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กหญิงจารุณี  พาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงจารุวรรณ  วงค์บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงจารุวรรณ  หลักทรัพย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
230
เด็กชายจิณณวัตร  ก๋องคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงจิตรลดา  โปร่งจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงจิตฤดี  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
233
เด็กชายจินดา  บุญพร้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงจิรภาวรรณ  นรมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
235
เด็กชายจิรวัฒน์  อัตตะชีวะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงจิราภรณ์  เมืองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงจิราภรณ์  หมายดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงจิริพร  สุภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงจีรนันท์  เพียรงาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
240
เด็กชายจีรพนธ์  มโนมัยนุกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงจีระวดี  อินไผ่
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัยยา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงจุภาพร  เจริญจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
244
เด็กชายจุลจักร  ไชยางค์สาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
245
เด็กชายเจษฎา  วรรณพัต
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
246
เด็กชายเจษฏวงค์  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
247
เด็กชายชนกันต์  ดีโนนอด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงชนิดา  สิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงชไมพร  วงค์เมืองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงชลณิชา  ทับชุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงชลธิชา  พิลึก
ป.4
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงชลิตา  ทาอาสา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  ชนะฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
254
เด็กชายชัยวัตน์  นาน้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
255
เด็กชายชัยสิทธิ์  พลสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
256
เด็กชายชาติชาย  คำปวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงชาบีน่า  เบ็ญตี้มูฮำหมัดชาบี้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
258
เด็กชายชินวัตร  นาคพันธ์
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงชุตินันท์  ไชยแจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงชุติมา  ป้อมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
261
เด็กชายโชคชัยศิริ  หลวงราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงญาติมา  เพชรวารี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
263
เด็กชายฐิติพันต์  แจ้งไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงฐิติยา  ชั่งบัณบิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงฐิติยา  มาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงณัชชานันท์  หลวงชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงณัชราภรณ์  สินธุวงค์สานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ภู่งาม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงณัฐกมล  แจ้งไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงณัฐกานต์  เอ้ยวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงณัฐญา  กุณาเล็ก
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงณัฐฑาริกา  เชียงราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงณัฐณิชา  แถวอุทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนเอกสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงณัฐธิดา  วิจิตรปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงณัฐธิดา  วีรพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
277
เด็กชายณัฐพงค์  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงณัฐพร  คชพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
279
เด็กชายณัฐพล  แก่นไม้หอม
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
280
เด็กชายณัฐพล  บัวสด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
281
เด็กชายณัฐพล  ศิริโส
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
282
เด็กชายณัฐพันธุ์  โลหะการก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
283
เด็กชายณัฐรัตน์  คงแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
284
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
285
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองข่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
286
เด็กชายณัฐวุฒิ  สารีผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
287
เด็กชายณัฐวุฒิ  หิรัญโกย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
288
เด็กชายณัทกฤช  คำวงค์ภากร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงณิช  จังพินิจกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงณิชากร  จักร์ปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงดวงชีวัน  ปัญญาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงดวงฤดี  ศรีบุษย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงดารัตน์นี  มโนมัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงดารินทร์  เหล็กสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงดาวพระศุกร์ฺ  บัวระนุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
296
เด็กชายเดชา  กอสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  ทิพย์มนต์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
298
เด็กชายธนบดี  ภู่ทองคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
299
เด็กชายธนพล  ทวีชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
300
เด็กชายธนพล  พระสุทธิกรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงธนพัต  ชนบท
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
302
เด็กชายธนวัตน์  สำเร็จผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงธนัชชา  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงธนัตดา  เตชะลู่
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
305
เด็กชายธนาทิวัฒน์  นาคบาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
306
เด็กชายธนาทิวัฒว์  นาคบาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงธมลวรรณ  ติ๊บบุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงธมลวรรณ  สร้างนานอก
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
309
เด็กชายธราธิป  ศรสาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงธัญญารักษ์  คำพอ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงธันย์ชนก  ชนะภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงธันย์ชนก  พูลทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงธันยพร  อินธิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงธันยมัย  ยื้อแฮ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
315
เด็กชายธันยา  สายเครือเปี้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
316
เด็กชายธีรนัย  แซ่หมี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
317
เด็กชายธีรพัฒน์  ทานะมัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
318
เด็กชายธีรพัฒน์  วันวงศ์สา
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงนงลักษณ์  โอ้ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
320
เด็กชายนนทกานต์  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
321
เด็กชายนนทการต์  ต่ายอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
322
เด็กชายนนทชัย  พะแม้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
323
เด็กชายนนทวัฒน์  ภูบดินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
324
เด็กชายนพดล  ศรีบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงนภสร  พรมภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญหนัก
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
327
เด็กชายนรากรณ์  ก้อนหิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงนริพร  ตุ้ยบ้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงนริสรา  บุญยัง
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
330
เด็กชายนัฐพงศ์  กอสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กหญิงนัทธมน  สาฟูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงนัสชา  ศุภวัฒนมนตรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงน้ำฝน  สุภรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงนิตติกาล  สุขกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงนิตยา  กอสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงนิลาวัลย์  วงค์ปินคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
337
เด็กชายเนติพงษ์  รักษาสิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
338
เด็กชายบัญชาศักดิ์  แซ่จ๋าว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่เติ๋น
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวรรณมาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
341
เด็กชายบุญมี  อินจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงเบญจมินทร์  ทับจาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทรงคงกระพัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
344
เด็กชายปฏิพงศ์  ธิสาเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงปณิตา  เนียมสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
346
เด็กชายปพนพัทธ์  ไชยสาร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์ทับ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
348
เด็กชายปรเมษฐ  วงค์เคียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
349
เด็กชายปรเมษฐ์  สิงหราช
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงประกายดาว  วัฒโล
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
351
เด็กชายประดิษธรรม  คำมาวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงปราณี  พรมสุริย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงปราณี  สินเช้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงปริฉัตร  รอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงปรียาภา  ภูคัง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงปวีณา  ตามี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงปวีณา  นุชนุ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
358
เด็กชายปัณณวิชญ์  กุลหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงปาณิศา  หล้าเมา
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงปาณิสรา  ชาตรีวัชระ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงปาริฉัตร  สังวาลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงปาริชาติ  สังวาลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ดีขุนทด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วสงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
365
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ขุยแป๊ะ
ป.3
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
366
เด็กชายพรชัย  หาญทอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงพรนภา  ติบบุ้ง
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กชายพัชรพงค์  สมุทรผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงพัชรภรณ์  แซ่จ๋าว
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงพัณณิตา  ภู่โพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงพิชญา  วงค์ใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
372
เด็กชายพิชิตชัย  ดารินทร์
ป.6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
วิทย์ประถม
373
เด็กชายพิทวัส  สานเมทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
374
เด็กชายพีรทัต  จันทร์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
375
เด็กชายพีรพล  นนทะโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
376
เด็กชายพีรพัฒน์  ฟองธิวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
377
เด็กชายพีรวุฒิ  พุกาธร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
378
เด็กชายพีระพงษ์  เอ้ยวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปาโน
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงเพียรอักษร  สิทธิชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
381
เด็กชายแพรพลอย  พลศีลธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงไพรินทร์  อินอำไพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
383
เด็กชายฟีนันโด้  กันใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงภัทธธิดา  โปร่งจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
385
เด็กชายภัทรภณ  สังข์สุข
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่ย่าง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
387
เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีบุษย์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
388
เด็กชายภานุพงศ์  ยืนยงเจริญดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
389
เด็กชายภานุวัตร  เขตจตุรัส
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงภารวี  แซ่ม้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
391
เด็กชายภาสกร  สิทธิชาติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
392
เด็กชายภูริเดช  พนมเวทย์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
393
เด็กชายภูริวัฒน์  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
394
เด็กชายภูวดล  จรัสแผ้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงมณฑิตา  แซ่ฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงมนต์ทิญา  ฤทธิ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงมลธิรา  คิดนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
398
เด็กชายมัทณา  กัลปา
ป.6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงมัทนา  นิวัฒน์สกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงมัลธณา  แซ่ย่าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงมัลลิกา  บัวหอม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงมานิตา  เที่ยงรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงมาลิษา  เลาคา
ป.4
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงมินตรา  ใจดี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงมุกมณี  ธิยานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงระพีพรรณ  นิลสนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงรักษณาลี  มนพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
408
เด็กชายรัฐภูมิ  เป็งญาวงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงรัตติกาล  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงรัตน์ตียา  แก้วบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
411
เด็กชายราชภูมิ  หีบทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ศรีดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงรุ่งฤดี  ทาจี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงรุจิรา  กาวิใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงลักขิกา  พนันชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงวรกมล  แก้วปิงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
417
เด็กชายวรพล  ส่งบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงวรรณกานต์  ผสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงวรรณกานต์  เวชวรรณ
ป.6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงวรรณิดา  วงค์ปินคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
421
เด็กชายวรายุทธ์  เปาอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงวรินทร  อภิวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
423
เด็กชายวรุตม์  ตั้งตระกูลทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงวันเพ็ญ  พุทโธ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
425
เด็กชายวัศพล  พุ่มเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงวาทินี  ฟองธิวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงวิภาดา  ฟูตุ้ย
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงวิมลมณี  แซ่ซี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
430
เด็กชายวีภัทร  วงศ์จาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
431
เด็กชายวีรภัทร  กันอิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
432
เด็กชายวีรภัทร  จินาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
433
เด็กชายวีรภัทร  วงค์วัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
434
เด็กชายวุฒิชัย  มีขำ
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
435
เด็กชายวุฒิพงค์  มโนมัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
436
เด็กชายศรัณย์รัตน์  หูติ๊บ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
437
เด็กชายศรัณย์  สาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
438
เด็กชายศรันย์  วงศ์โห้
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่จ๋าว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงศศิประภา  อ่างอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
441
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สัตย์วรรณ์
ป.6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงศิรประภา  ภิรานนท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงศิริกรานต์  ทิยานัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงศิริพร  แซ่เติ๋น
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงศิริภา  เสนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงศิริมา  เสนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงศิริรัตน์  เล้ามณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงศิริรัตนา  รักษาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
449
เด็กชายศิวะ  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
450
เด็กชายศุภกร  โชติรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
451
เด็กชายศุภกิจ  ธรรมขันทูน
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงศุภรัสมิ์  การด
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
453
เด็กชายศุภวัฒน์  โพธิ์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
454
เด็กชายศุภวิต  จักร์ปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงศุวัชดี  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
456
เด็กชายเศรษฐพงศ์  จันทร์เชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงสกุลลักษณ์  ลักษณาครบุรี
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
458
เด็กชายสถาพร  สายทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงสยามนต์  จิตชัยเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงสรสิชา  อัศวธนัตถ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงสร้อยฟ้า  หลุมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
462
เด็กชายสาโรจน์  เนินพลับ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
463
เด็กชายสิทธิเดช  นรมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
464
เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุวรรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
465
เด็กชายสิริวัฒน์  จำปี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เติ๋น
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงสุกัลญา  ศรีภุมมา
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงสุจิณณา  กงบัวพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงสุชาดา  แซ่จ๋าว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงสุณิษา  เขียวบัวหลวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
471
เด็กหญิงสุธิสา  มูรธากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงสุพัตรา  เปรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงสุภารัตน์  เครือวงค์สา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงสุภาวดี  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงสุภาวดี  สุพร
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงสุมินตรา  คำพา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
477
เด็กชายสุริยา  แสนศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงสุุชานันท์  วงค์จักรคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงหยาดฟ้า  หลุมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงอติภรณ์  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองเตย
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงอธิติญา  เปียหมื่นไวย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงอนิญญา  โสพา
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
483
เด็กชายอนุชา  แซ่คา
ป.3
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
484
เด็กชายอนุชิต  นุมนัส
ป.6
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงอนุธิดา  ชากันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
486
เด็กชายอนุภัทร  การด
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
487
เด็กชายอนุรักษ์  สมวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
488
เด็กชายอนุวัฒน์  ใจหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
489
เด็กชายอนุวัฒน์  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงอนุสรา  เกริ่นสระน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงอภิชญา  โปทา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงอภิชญา  ศิรินอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงอมรพรรณ  นันตา
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงอรจิรา  จรัสศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงอรวรรณ  เมาะราษี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงอะยูมิ  อิชิฮาระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
497
เด็กชายอัครชัย  วงค์ปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
498
เด็กชายอัครเดช  ธรรมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงอังคณา  แซ่ม้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงอัจฉรา  ถาวร
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงอัญชิสา  พนามวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงอัญชิสา  พึ่งดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงอัญชิสา  สามล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
504
เด็กชายอัษฎา  การะคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงอาจรีย์  แซ่จ๋าว
ป.5
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
506
เด็กหญิงอารีรัตน์  ตรีประวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
507
เด็กชายอิศวะ  ร่มเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
508
เด็กชายเอกภพ  บานเย็น
ป.3
โรงเรียนบ้านคลองไพร
วิทย์ประถม
509
เด็กชายเอเปค  เหรียญชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงแอนนา  ฟองธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
511
เด็กชายิกิตติรัช  เรือนปัญจะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
512
เด็กหญิงกรรณิกา  ช่วงโชติ
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
513
เด็กหญิงกรรณิกา  ทองเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
514
เด็กหญิงกรรณิการ์  มหาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
515
เด็กชายกฤษดา  ช่างหลก
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
516
เด็กหญิงกัลยกร  จุ้ยอยู่
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
517
เด็กหญิงกาญตะวัน  เชื้อรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
518
เด็กชายเกรียงศักดิ์  วงษ์เทศ
ป.4
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
คณิตประถม
519
เด็กหญิงเกศรา  สารมาตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
520
เด็กหญิงขวัญชนก  วินทะชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
คณิตประถม
521
เด็กหญิงขวัญตา  สวนประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
คณิตประถม
522
เด็กหญิงคุณัญญา  เขตรวิทย์
ป.5
โรงเรียนอุทิศศึกษา
คณิตประถม
523
เด็กชายคุณานนต์  สาสนะ
ป.5
โรงเรียนอุทิศศึกษา
คณิตประถม
524
เด็กหญิงจณิสตา  โคตรทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านมาบคล้า
คณิตประถม
525
เด็กชายจักรภัทร  นัยจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
526
เด็กหญิงจันทรวิมล  พรหมทา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
527
เด็กหญิงจินตพร  วังคีรี
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
528
เด็กหญิงจีรชาตา  แตงพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
529
เด็กชายจีรวัฒ  วรรคแป้น
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
530
เด็กชายจุณรจักร  ทรัพย์โฉม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
531
เด็กชายเจษฎา  จันทร์แสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
532
เด็กชายเจษฎา  ธิมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
533
เด็กชายชญานนท์  ทองพอน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
534
เด็กหญิงชนัญชิดา  พัดนาค
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
535
เด็กหญิงชนิสรา  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
536
เด็กหญิงชลดา  อ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
537
เด็กชายชลารักษ์  นราเลิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
538
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
539
เด็กชายชัยพร  ปานเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
540
เด็กหญิงฐานิตา  พึ่งม่วง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
541
เด็กหญิงณัฎฐกานต์  ประพิมพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
542
เด็กชายณัฐกานต์  จวงสาคร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
543
เด็กหญิงณัฐชยา  คงกล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
544
เด็กชายณัฐดนัย  สกิดเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
545
เด็กหญิงณัฐนัน  ทับทิมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
คณิตประถม
546
เด็กชายณัฐพล  จำนงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
547
เด็กชายณัฐพล  ศรีรอด
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
548
เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
549
เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองแท้
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
550
เด็กชายณัฐวุฒิ  ประดับบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
551
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์เต็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
552
เด็กชายณัฐวุฒิ  สกิดเกิด
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
553
เด็กหญิงณิชา  ปานเขียว
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
554
เด็กหญิงดวงพร  ประดับบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
555
เด็กหญิงดวงพร  พื้นผา
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
คณิตประถม
556
เด็กหญิงดวงพร  มีมุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
557
เด็กชายเดชาพล  โนนตะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
558
เด็กชายตะวัน  อ่ำอำไพ
ป.5
โรงเรียนอุทิศศึกษา
คณิตประถม
559
เด็กชายทัศนชัย  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
560
เด็กหญิงทัศนีย์  ชนัตถ์นิธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
561
เด็กหญิงทัศนีย์  ท้วมใจหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
คณิตประถม
562
เด็กหญิงทิพเกสร  พ่วงสมจิตต์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
563
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ชัยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
564
เด็กชายธนทัต  มีมุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
565
เด็กหญิงธนพร  บุญลือ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
566
เด็กหญิงธนพรพรรณ  สมพงษ์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
567
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
568
เด็กหญิงธนวรรณ  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
569
เด็กชายธนวิชญ์  ตาลาว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
570
เด็กหญิงธนิสร  เกตเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
571
เด็กหญิงธมลวรรณ  ปรีหลาบ
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
572
เด็กหญิงธัญชนก  อินอุ่นโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
คณิตประถม
573
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เหล่ากสิการณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านมาบคล้า
คณิตประถม
574
เด็กหญิงธัญย์สิตา  ธนากูลวรานนท์
ป.3
โรงเรียนอุทิศศึกษา
คณิตประถม
575
เด็กหญิงธาราทิพย์  พรหมจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
576
เด็กหญิงธีรดา  คำแหวน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
คณิตประถม
577
เด็กชายธีรทัต  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
578
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ดียิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
579
เด็กชายนนธชัย  รอดนิล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
580
เด็กชายนพรัตน์  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
คณิตประถม
581
เด็กหญิงนภสร  เกตุสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
582
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัดนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
583
เด็กหญิงนฤมล  บุญจันทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
584
เด็กชายนัฐกานต์  เกตสิระไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
585
เด็กหญิงนันท์นภัส  หีบแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
คณิตประถม
586
เด็กชายนันทวัฒน์  ฟันฟอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
587
เด็กหญิงน้ำรินทร์  พีระพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
588
เด็กหญิงนิชาภัทร  ปั้นแตง
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
589
เด็กหญิงนิตยา  เอี่ยมอิน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
คณิตประถม
590
เด็กชายนิธิพร  ศิริโสภณ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
591
เด็กชายนิรุช  มีชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
คณิตประถม
592
เด็กหญิงนุชนาต  เกตุพัด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
593
เด็กหญิงบัณฑิตา  สีการักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
594
เด็กหญิงบุณยนุช  ปานเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
595
เด็กหญิงบุรัสกร  ศรีรอด
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
596
เด็กชายบุลิน  รุ้งแจ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
คณิตประถม
597
เด็กหญิงปณิดา  มีทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
598
เด็กหญิงปนัดดา  ดีฉนวน
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
599
เด็กหญิงปภัสรา  เรืองหอม
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
600
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วรอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
601
เด็กชายประสพชัย  มีชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
คณิตประถม
602
เด็กหญิงประสิตา  ประดับบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
603
เด็กหญิงปิยปาณ  ปั่งกลาง
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
604
เด็กชายปิยวัฒน์  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
605
เด็กชายปิยะ  ศรีสัตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
606
เด็กชายปิยะนันท์  พิลาแหวน
ป.3
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
607
เด็กชายพงษ์เพชร  บุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
608
เด็กหญิงพรทิพย์  เจื้อยแจ้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
609
เด็กชายพสิษฐ์  อิ่มสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
610
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
611
เด็กหญิงพัชราภา  พรมแว่น
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
612
เด็กชายพันธวัช  ประดับบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
613
เด็กชายพิทักษ์  ชัยมาลา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
614
เด็กหญิงพิมพ์อักสร  เกษสาคร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
615
เด็กหญิงพิยดา  ทศวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
616
เด็กหญิงพีรพรรณ  ไม้ตาเภา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
617
เด็กชายพีรพัฒน์  กลั่นเชื้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
618
เด็กชายพีระทัศน์  ทองอยู่
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
619
เด็กชายพีลพล  แก้วคำลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
620
เด็กหญิงพุทธชาด  วันเสียน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
คณิตประถม
621
เด็กหญิงเพชรลดา  ม่วงสิมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
622
เด็กชายเพ็ญเพชร  กวางแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
623
เด็กหญิงภัคจิรา  สุขตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
624
เด็กหญิงภัทรธิดา  ดีฉนวน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
625
เด็กชายภัทรภณ  มีโพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
626
เด็กหญิงภานุศรี  อ่อนขันไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านมาบคล้า
คณิตประถม
627
เด็กชายภูวดล  อินทร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
628
เด็กหญิงมณฑกานต์  เมยไธสง
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองจอก
คณิตประถม
629
เด็กหญิงมนปรียา  วิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
คณิตประถม
630
เด็กชายยุธยา  มาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
คณิตประถม
631
เด็กหญิงยุพารัตน์  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
632
เด็กหญิงเยาวเรศ  บุญโต
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
คณิตประถม
633
เด็กชายโยโซะ  พม่า
ป.4
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
คณิตประถม
634
เด็กหญิงโยษิดา  รอดพลอย
ป.4
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
635
เด็กชายรพีภัทร  จันทร์สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
636
เด็กหญิงลัดดา  ตาขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
637
เด็กหญิงวรรณา  มีมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
638
เด็กหญิงวรรณิภา  ปิตตาสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
639
เด็กชายวรินทร  เขียวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
640
เด็กชายวัชรากร  แก้วคำลือ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
641
เด็กหญิงวิชญาดา  เชื้อรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
642
เด็กชายวิชิตชัย  วงศ์ทันยกรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
643
เด็กหญิงวิภา  เชื้อรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
644
เด็กหญิงวิภาวรรณ  สุทธิ
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
645
เด็กหญิงวิรุฬกานต์  ประพิมพ์พันธ์
ป.3
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
646
เด็กหญิงวิลาวัลย์  แตงพรม
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
647
เด็กหญิงวิไลพร  สีมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
648
เด็กชายวีรภัทร  ฟันฟอง
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
649
เด็กชายวุฒิชัย  ดีอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
650
เด็กชายศวิษฐ์  บุญนาค
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
651
เด็กหญิงศิริญากร  กลิ่นนิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
652
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ล้อมเขตต์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
653
เด็กหญิงศิรินภา  จันทรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
654
เด็กหญิงศิรินภา  โรจน์บุญถึง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
655
เด็กหญิงศิริพร  นอกไธสง
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
656
เด็กชายศุภชีพ  เอี่ยมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
คณิตประถม
657
เด็กชายศุภรัตน์  สกิดเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
658
เด็กหญิงสนามิ  ประชารัฐ
ป.3
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
659
เด็กหญิงสมุทรเพชร  อ่องสุข
ป.3
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
660
เด็กชายสรยุทธ  เลิศเอี่ยม
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
661
เด็กหญิงสรวรรณ  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
662
เด็กหญิงสายทอง  อินทร์ครุฑ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
663
เด็กชายสุกฤษฎ์  เครื่องจันทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
664
เด็กหญิงสุกัญญา  พูศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
665
เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีนารอด
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
666
เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
667
เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
คณิตประถม
668
เด็กหญิงสุธารัตน์  สุ่มแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
คณิตประถม
669
เด็กหญิงสุพรรษา  กิ่งจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
คณิตประถม
670
เด็กหญิงสุมาลี  โพธิ์แฉล้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
671
เด็กชายสุวิทย์  นิลรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
672
เด็กชายอธิวัฒน์  ศรีสัตย์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
673
เด็กชายอนนต์  เขตวิทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
674
เด็กชายอนุพงษ์  อินทร์อร่าม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
675
เด็กชายอนุวัส  สังวาลปล้อง
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
676
เด็กหญิงอรณี  พานทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
คณิตประถม
677
เด็กหญิงอรปรียา  ศรีม่วง
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
คณิตประถม
678
เด็กหญิงอวิกา  เขียวขำ
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
679
เด็กชายอัครพล  อาจศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านมาบคล้า
คณิตประถม
680
เด็กชายอัฐชยา  นามดิน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
681
เด็กชายอัฐตพล  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
682
เด็กหญิงอาทิตยา  แย้มแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
683
เด็กหญิงอาลีนา  นาคเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
คณิตประถม
684
เด็กชายอำนาจ  เทพศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
685
เด็กชายเอกพล  สุขหา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
686
เด็กชายเอกรินทร์  ศรีรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
687
นางสาวกมลชนก  โพธิ์เงืน
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายเกียรติพล  พรมเวียง
ม.2
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงชนม์นิภา  อ่ำช้าง
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงชุติมา  เพชรหมัด
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
691
นางสาวณัฐริกา  แก้วสระแสน
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายณัฐวุฒิ  วังท่า
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
693
นางสาวต้นกล้า  พิมพ์สิงห์
ม.3
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
694
นางสาวธนวรรณ  จารุตันติ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงธมลวรรณ  มนพิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
696
นางสาวปราญปรีญา  สามารถ
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงปริมประภา  สายเครือเปี้ย
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงเปรมสิริ  อุ้ยหา
ม.3
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายพงศกร  วงค์อินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงพรทิพย์  งามตรง
ม.2
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงษ์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงภัทรวดี  สระทองลัย
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงภิญญดา  ศรีทัศน์
ม.1
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายภูชิต  คงหนองเต่า
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายยุทธนา  ทาศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงราตรี  ศรีมันตะ
ม.3
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
707
นายวสันต์  ชมภู
ม.2
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงวันวิสา  อ่างทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
709
นางสาววาสนา  คุ้มตะบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
710
นางสาววิภาวี  ถีระพงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
711
นางสาวศิริรัตน์  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายสมทบ  เกตุนิ่ม
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายสมพงษ์  ประชากุล
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
714
นางสาวสโรชา  หลักหิน
ม.2
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงสายธาร  อนุดำ
ม.2
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
716
เด็กหญิงเกสรา  พันธุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
717
เด็กชายเจษฏากร  ถานะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงชลนิฌา  ชมภูศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงชลิตา  แข็งสง่า
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงฐิติพร  อภัยเผื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดเทียน
ป.5
โรงเรียนอุทิศศึกษา
วิทย์ประถม
722
เด็กชายณัฐพล  สระทองล้วน
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
วิทย์ประถม
723
เด็กชายณัฐวัตร  พีระพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงทิพวรรณ  เขียวสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
วิทย์ประถม
725
เด็กชายธนกร  สุระแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
วิทย์ประถม
726
เด็กชายธนวัฒน์  ฐานชัยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
วิทย์ประถม
727
เด็กชายธนวัฒน์  ลมลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงธนัญพร  ศิริสมบัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงธัญญา  สระทองแง๊ด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  คล้ามสมุทร
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงปมาภร  สมฆ้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงปวัณรัตน์  ศิริบรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
วิทย์ประถม
733
เด็กชายพลพจน์  พุ่มมะรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  พิมพ์สารี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงภัทรวดี  นันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
736
เด็กชายภาณุวัฒน์  จ้อยทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงรวิภา  คำศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงรวิวรรณ  จินบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงลดาวัลย์  จูคำนึง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงลลิตา  จูคำนึง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงวาสินี  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
วิทย์ประถม
742
เด็กชายอธิวัฒน์  ผลทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"
วิทย์ประถม
743
เด็กชายอนรรฆวี  ปิ่นอำนาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงอังศุมาลิน  รัตนวิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
วิทย์ประถม