ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  บุตรศรี
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกทิพย์  ขันทะสีมา
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  เศรษฐกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
4
เด็กชายกนกพล  ศิริไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์โอสถ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกวรรณษา  แก้วปาน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลชนก  มงคุณ
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลลักษณ์  อินพ่วง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายกรรณธรรม  อินมาตร
ป.4
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
10
เด็กชายกรวิชญ์  รามสูต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
11
เด็กชายกรวิชญ์  วัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤชวัฒน์  ควรพูนผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤษณพงค์  จีนามูล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
14
เด็กชายกล้า  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
15
เด็กชายกวินท์  เข็มนาจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกษิรา  ธิรนันทิน
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกษิรา  มงคลหัตถี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
18
เด็กชายก้องภพ  สุบินมิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญจนพร  โพธิ์แตง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญวรา  ประเสริฐจันทึก
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จันดาแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกันตา  วงษ์สาคร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
23
เด็กชายกันตินันท์  มณีพราย
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกันยารัตน์  คลังภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัลย์สุดา  สอนภู
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัลยาณี  พงษ์ไทย
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกาญจนสุดา  ชัยศักดิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ไกร
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
29
เด็กชายการุณย์  กลัดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
30
เด็กชายกิตตินันท์  โกธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
31
เด็กชายกิตตินันท์  รัตนสุพรรณเวช
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
32
เด็กชายกิตติพัฒน์  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
33
เด็กชายกิตติพัฒน์  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
34
เด็กชายกิตติภพ  แจ่มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงเกวรินทร์  นุมทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเกวลิน  ถังทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
37
เด็กชายเกียรติภูมิ  อุดมโชตพิพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
38
เด็กหญิงแก้วตา  น้ำเพชร
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงขวัญเรือน  จันทร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
40
เด็กชายเขมทัศน์  จันเพชร
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
41
เด็กชายเขมพงศ์  ลีลาวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
42
เด็กชายคณาธิป  พิสัยวรกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
43
เด็กชายคุณัฏฐ์  วิชาพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจรัญยา  ศรีมหาโกศาล
ป.5
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
45
เด็กชายจิรชัยมงคล  ศรีมงคล
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
46
เด็กชายจิรวัฒน์  เลิศชนะวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจิระประภา  อุ่นยิ่งเจริญ
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจิรัชฌา  เดชอูป
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจุฬาภรณ์  มณีประกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
51
เด็กชายฉัตรณรงค์  รักษาสัตย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชญากาณฑ์  เฮงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชญาดา  โพธิ์มาก
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชญานิศ  ไตรวาท
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชญานี  ผาอินดี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชณัณญา  ทาวงศ์ษา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชนัฐตา  ห่านวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชนาธิป  แก้วเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชนิกา  บัวสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชมพูนุช  จันทวงค์
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีสุธรรม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
62
เด็กชายชยวัฒน์  ภู่สีทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  มีขันหมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
64
เด็กชายชวิศ  วิริยะไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
65
เด็กชายชวิศกร  มุกดามาศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
66
เด็กชายชัชวาลย์  ฉ่ำพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
67
เด็กชายชัยเดช  จงมีความสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
68
เด็กชายชาคริต  ปลื้มสุข
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชานิษา  แย้มเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
70
เด็กชายชิษณุพงศ์  เพชรแสง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประชาสรรเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชุติมา  อุ่นทา
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงโชติภา  ทรัพย์พะวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
74
เด็กหญิงญาดา  คนึงจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
75
เด็กหญิงญาดา  ตรีบุพชาติสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
76
เด็กหญิงฐณิชา  โมราสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
77
เด็กหญิงฐิตวันต์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
78
เด็กชายฐิติพงศ์  ทองเดช
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงฐิติพร  ดอนคงมี
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
80
เด็กหญิงฐิติพร  วงค์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
81
เด็กหญิงฐิติมา  เกตุสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงฐิติมา  อินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงฑิตยา  แสนใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณพรรษ  ภาวศุทธิกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
85
เด็กชายณภัทร  ชีวสิทธิรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
86
เด็กชายณรงค์ชัย  รักษ์ชน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณหทัย  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัฎฐา  ปานฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัฏช์ญา  โคกทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัฐชยาพร  สินธุรัตนเวช
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐชลิตา  เขียวยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐชา  สุวรรณภูมิ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฐดนัย  พิมมี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณัฐพร  พูลเขตต์
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
95
เด็กชายณัฐรวี  บุญศิริมณีโชค
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฐวดี  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัฐวรรณ  นิลประยูร
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฐสุดา  พลพรม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณิชารีย์  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
100
เด็กชายดรินภพ  สายสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
101
เด็กชายต้นน้ำ  นิลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
102
เด็กชายตฤณวรรธก์  ใหญ่ยิ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
103
เด็กชายไตรเทพ  สังวาลวิชัยโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
104
เด็กชายทรัพย์ศิริ  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กชายทัตเทพ  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงทิชามนต์  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
107
เด็กชายธนกฤต  ทองแจ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
108
เด็กชายธนกฤต  พันพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
109
เด็กชายธนกิต  คำทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
110
เด็กชายธนชิต  คำทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
111
เด็กชายธนโชค  มงคลกริ่ง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
112
เด็กชายธนธรณ์  จันทบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
113
เด็กชายธนพัฒน์  ปัฐมาศ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
114
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์มาก
ป.4
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
115
เด็กหญิงธนวรรณ  แม้นพรหม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
116
เด็กหญิงธนัญชนก  มหบุญพาชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
117
เด็กหญิงธนัญญา  สวนหอม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
118
เด็กชายธนาธิป  แก่นนาค
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงธนิตาภรณ์  วงพาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
120
เด็กหญิงธมนวรรณ  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
121
เด็กชายธรรมมา  กิจพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
122
เด็กชายธรรมรัตน์  ฉัตรชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
123
เด็กชายธรรมลักษณ์  วรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
124
เด็กชายธราพงศ์  เมฆประดับ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
125
เด็กหญิงธัญชนก  นุชอนงค์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
126
เด็กหญิงธัญลักษณ์  กุลศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
127
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขอาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
128
เด็กชายธัญวัฒน์  พงษ์อุบล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธันย์ชนก  เหนือเกตุ
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงธิติมา  บุญชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
131
เด็กหญิงธีรดา  เครือยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
132
เด็กชายธีรพงศ์  แสงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
133
เด็กชายธีรภัทร  จันทร์ดา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
134
เด็กชายธีรภัทร  โสภาค
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
135
เด็กหญิงธีรากานต์  ธรรมวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
136
เด็กหญิงนพมาศ  คุ้มมานนท์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
137
เด็กหญิงนภสร  อุดมรัตนศิริชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
138
เด็กหญิงนภัทร  เจริญนภารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
139
เด็กชายนภัส  เรืองชัยศิวเวท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
140
เด็กหญิงนภัสวรรณ  วัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงนรมน  อารีเอื้อ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
142
เด็กหญิงนริศรา  ตั้งจิตต์ธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
143
เด็กหญิงนวพรรษ  สงค์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
144
เด็กหญิงนิชากร  บุญเปรม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
145
เด็กชายนิติพงค์  กลิ่นชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
146
เด็กชายนิติภูมิ  ธรรมสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
147
เด็กหญิงนิศาชล  พิลึก
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
148
เด็กหญิงเนตรชนก  คงสมทรง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงบัณฑิตา  เมฆแก้ว
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงบุญญนุช  ทองคุ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
151
เด็กหญิงเบญญาดา  คำพิลานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
152
เด็กหญิงปฐิพร  ปานคำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
153
เด็กหญิงปพิชญา  ผันน้อย
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
154
เด็กหญิงปภาดา  เอี่ยมเอื้อยุทธ
ป.5
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
155
เด็กชายปรัชญา  ใจชื้น
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปราณปรียา  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปรารถนา  ปกปิงเมือง
ป.5
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
158
เด็กหญิงปริชญา  ทองเสน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
159
เด็กหญิงปริญญาศร  คุปตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
160
เด็กหญิงปริยาภัทร  เลาวหุตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
161
เด็กหญิงปรียนิตย์  บุญรัสกรภูสิษ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
162
เด็กหญิงปรียาภรณ์  อินทร์โพธิ์
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงปาริฉัตร  ทาสุ่ม
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงปิ่นปฐวี  ต้นจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปุญญิศา  ทองนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
166
เด็กชายปุณณภพ  ทรงประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
167
เด็กหญิงเปรมิกา  จั่นจำรูญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
168
เด็กชายพงศพัศ  วงศ์บัณฑิต
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
169
เด็กชายพงศ์วรินท์  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
170
เด็กชายพชรพล  ทักษี
ป.4
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
171
เด็กหญิงพรรณรัตน์  จันทร์พรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
172
เด็กหญิงพรสินี  ศรีดาเดช
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
173
เด็กชายพริษฐ์  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
174
เด็กชายพลกฤต  เฮงตระกูลเวนิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
175
เด็กหญิงพลอยเนตร  อุดมลาภ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพัชรินทร์  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
177
เด็กหญิงพัชรินภรณ์  ใจแสน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
178
เด็กหญิงพัฒน์พิมพ์พร  วันนา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
179
เด็กหญิงพัณณิตา  ทวนธง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
180
เด็กหญิงพัทธวรรณ  นิลวาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
181
เด็กหญิงพัทธีรา  เรืองชัยศิวเวท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
182
เด็กหญิงพันวรรษสา  แมนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
183
เด็กชายพิจักษณ์พล  ทะมะรมย์
ป.5
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
184
เด็กหญิงพิชญธิดา  จีนเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
185
เด็กชายพิชญ์พฤกษ์  กุยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
186
เด็กหญิงพิชญา  อรรควงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
187
เด็กหญิงพิชานันท์  จักร์เขื่อน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
188
เด็กชายพิชิตศักดิ์  วงศ์สร้อยสุข
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
189
เด็กหญิงพิมพ์ชนันท์  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
190
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชูชื่น
ป.5
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
191
เด็กหญิงพิมพิมล  พลบุตร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
192
เด็กชายพิสิทธิ์ชัย  สวรรค์ผาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
193
เด็กชายพีรณัฐ  นิลดำอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
194
เด็กหญิงพีรพร  เอี่ยมรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
195
เด็กชายพีรพัฒน์  คมป้า
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
196
เด็กชายพุฒิเมษ  ด้วงช้าง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
197
เด็กหญิงพุทธิชา  ศรีใจวงศื
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
198
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ปาณางวษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
199
เด็กหญิงแพทราย  อ่วมสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
200
เด็กหญิงแพรวณภา  จงห่อกลาง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
201
เด็กหญิงแพรวพรรณ  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
202
เด็กชายภคิน  มีมุข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
203
เด็กหญิงภัคจิราพร  คำหอม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
204
เด็กหญิงภัณฑิฐา  โกฎทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
205
เด็กชายภัทรพล  ทวีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
206
เด็กหญิงภัสร์ชวิศา  พิศาลโยธินกุล
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
207
เด็กชายภาณุกร  นิยมนุชวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
208
เด็กหญิงภานุมาศ  ทองมอญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
209
เด็กหญิงภารวี  ผ่องโอ่ย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
210
เด็กหญิงภาราวี  ผ่องโอ่ย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายภูริณัฐ  นงนุช
ป.5
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
212
เด็กชายภูริภัทร  เนื่องกันทา
ป.4
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
213
เด็กหญิงมัธยา  คำพวงวิจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
214
เด็กหญิงมัลลิกา  ปัญญาวัง
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
215
เด็กหญิงมินตรา  วงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
216
เด็กหญิงเมทินี  ศรีคชไกร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
217
เด็กชายรพีพัฒน์  สมบุญโภชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
218
เด็กชายรพีภัทร  จวงจันทร์
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
219
เด็กชายรพีภัทร  ภัสสร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
220
เด็กชายรัชชานนท์  คำไวย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
221
เด็กหญิงรัฐนันท์  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
222
เด็กหญิงรัตนากร  เสนชุ่ม
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
223
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เกษรวิเศษกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
224
เด็กหญิงรัมภ์รดา  จิตรนิกร
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
225
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สงวนสัตย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
226
เด็กชายรุติกร  พงษา
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
227
เด็กชายโรดริโก้  วงค์เมืองคำคาเบร์รา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
228
เด็กชายลัญจกร  หลักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
229
เด็กชายวงศธร  ลาภวิสุทธิสาโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
230
เด็กชายวงศธร  เอี่ยมเอื้อยุทธ
ป.4
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
231
เด็กชายวชิรชัย  เทพศิลปวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
232
เด็กหญิงวนิษา  ภู่ศิลป์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
233
เด็กหญิงวรนุช  เปลื่องนุช
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
234
เด็กหญิงวรรณกร  ศรีสุคันธพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
235
เด็กหญิงวรรณรัตน์  แสงศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
236
เด็กหญิงวรรณวิษา  อภิพุทธิกุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
237
เด็กหญิงวรรณวิสา  ชาญเขตการ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
238
เด็กชายวรวิช  เหลี่ยมบาง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
239
เด็กหญิงวราทิพย์  แก้วถิ่นภู
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
240
เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
241
เด็กชายวริศ  ทวีผล
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
242
เด็กหญิงวัชราภรณ์  รอดชื่น
ป.5
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
243
เด็กหญิงวิชุดา  แก้วปาน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
244
เด็กหญิงวิภาวี  นุ่มเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
245
เด็กหญิงวิลัยพร  เทพนม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงวิศรุตา  กันยะมูล
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
247
เด็กหญิงวีนาพร  ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
248
เด็กชายวีรภัทร  นาคสังข์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
249
เด็กชายวีรวัฒน์  ศรีโรทก
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
250
เด็กชายวีระศักดิ์  บุญมาทัน
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
251
เด็กหญิงศรินดา  ขุมเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
252
เด็กหญิงศรีแพร  กันหา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
253
เด็กหญิงศศิธร  พวงทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
254
เด็กชายศิรภัส  เต็มศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
255
เด็กชายศิราวัชร์  สุวรรณวัฒนา
ป.5
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
256
เด็กหญิงศิริวรรณ  คำวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
257
เด็กชายศิวกร  หนูช่วย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
258
เด็กชายศุภกฤต  เจริญศิลป์
ป.4
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
259
เด็กหญิงศุภราทิพย์  ภู่วิไล
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
260
เด็กชายศุภวิชญ์  ชูชื่น
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
261
เด็กชายศุภวิชญ์  บำรุงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
262
เด็กชายศุภเสกย์  จันปอภาร
ป.5
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
263
เด็กหญิงศุภิสรา  คำโม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
264
เด็กหญิงศุภิสรา  เนียมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
265
เด็กหญิงสมัชญา  สุดไทย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
266
เด็กชายสรวิชญ์  เล่าเปี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
267
เด็กชายสหชาติ  ไม้สุพร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
268
เด็กหญิงสิทธดา  แกมกล้า
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
269
เด็กชายสิปปกร  ทองงิ้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
270
เด็กหญิงสิริยากร  ธรรมขันทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
271
เด็กหญิงสิริรัตน์  ไชยแจ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
272
เด็กชายสุกฤษฎิ์  พาขุนทด
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
273
เด็กหญิงสุกัญญา  อาจอาสา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
274
เด็กหญิงสุชญา  ปิ่นชัยมูล
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
275
เด็กหญิงสุชาดา  นาคคุ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
276
เด็กหญิงสุชาภัท  เกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
277
เด็กหญิงสุชาวดี  เนตรสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
278
เด็กหญิงสุดารัตน์  อัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
279
เด็กหญิงสุธิฌา  บัวบาง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
280
เด็กหญิงสุนิษา  นักขัด
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงสุปรียา  จันทร์ว่องกิจ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
282
เด็กหญิงสุพัตรา  มาน้อย
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
283
เด็กหญิงสุภสิริ  ปรีดาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
284
เด็กหญิงสุภัทรติญา  แก้วนอก
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
285
เด็กหญิงสุภาพร  ศรีรักษ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
286
เด็กหญิงสุรดา  เดิมพยอม
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
287
เด็กชายสุวภัทร  ปัญญาเรือง
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
288
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วัชรภัทร
ป.3
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
289
เด็กชายเสริมศักดิ์  บุญพึ่ง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
290
เด็กหญิงหิรัณยา  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
291
เด็กหญิงไหมแก้ว  ปรีชาสิทธิคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
292
เด็กหญิงอธิชา  มีนรินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
293
เด็กหญิงอนัญตา  ทั่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
294
เด็กชายอนุพงษ์  อยู่พ่วง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
295
เด็กหญิงอนุสรา  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
296
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
297
เด็กหญิงอภิสรา  เต็มเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
298
เด็กชายอรรคชิน  จันทานานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
299
เด็กชายอรรณพ  สุดไทย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
300
เด็กชายอัครเดช  เหมือนสังข์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
301
เด็กชายอัครวัฒน์  อ่อนสุวรรณากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
302
เด็กหญิงอังสดา  โยชนะ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
303
เด็กหญิงอันนา  เพชรสีเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
304
เด็กชายอัสวณี  จุฬาธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
305
เด็กหญิงอาชาณีย์  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
306
เด็กหญิงอาทิตยา  หวานรอบรู้
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
307
เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
308
เด็กหญิงอินทิรา  แก่นวงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
309
เด็กหญิงไอริณ  บัวนาค
ป.4
โรงเรียนสาธิต
คณิตประถม
310
เด็กหญิงัณัฎฐณิชา  พวงงาม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
311
เด็กหญิงกชพร  เชี่ยวกสิกร
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงกนกกาญจน์  วัฒนศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงกนกเนตร  นันท์ภักดี
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉิมแป้น
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงกมลทิพย์  สุริยะวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขศรีปล้่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงกรกนก  โพเทพ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงกรดา  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
319
เด็กชายกรภัทร  เด็กหลี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
320
เด็กชายกรวิชญ์  กิจภิญโญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงกฤติญา  รอดนิล
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
322
เด็กชายกฤษกร  เซี่ยงหลิว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกฤษฎี  ดิษดี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
324
เด็กชายกฤษณะ  บุญอ้อม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงกังสดาล  ชนะนิติธรรม
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงกัญจน์พิชชา  ป้อมภา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงกัญชพร  นฤภัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงกัญฌนันท์  วรคุณพิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เดชานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ละน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงกัณภิรมย์  ทองแจ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
334
เด็กชายกันต์กวิน  คงสิบ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงกันต์ณสินี  สุภานิชทวาสิน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
336
เด็กชายกานต์นิธฺิ  ปานะคำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุริยนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
338
เด็กชายกายสิทธิ์  พรมมาตร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
339
เด็กชายกิตติศักดิ์  ชาปู่
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
340
เด็กชายกิตติศักดิ์  น้ำเพชร
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงกิตนภากาญจน์  วาราชนนท์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
342
เด็กชายกิติพงษ์  ญาติณวงษ์ษา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
343
เด็กชายกีรติ  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงกุญช์ภัสส์  รชตพิตรพิบูล
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงกุลจิรา  เพชร์หมู่
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
346
เด็กหญิงกุลปริยา  ฐิตินนทกร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงกุสุมา  อ้นเกษ
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
348
เด็กชายเกรียงไกร  เฮงสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงเกศญาภัค  ทองมากรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงขวัญข้าว  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงขศิลาพร  อยู่สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงคีตภัทร  อ่ำรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
353
เด็กชายคุณากร  ล่องชูผล
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
354
เด็กชายคุณาพัฒน์  ปิติวิทยากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
355
เด็กชายจตุรวิทย์  เสรีรัตนเสถียร
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
356
เด็กชายจักรพงศ์  จันทราช
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
357
เด็กชายจักรภัทร  พิลึก
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
358
เด็กชายจักรินทร์  รักษาชอบ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงจันทร์จิรา  แจ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
360
เด็กชายจารุกิตติ์  แจ่มทุ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงจิตรลดา  พรหมสุข
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
362
เด็กชายจิรพงค์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
363
เด็กชายจิรพัทธ์  เจริญนภารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงจิรภาพร  สอนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงจิรัชญา  มีเครือรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
367
เด็กชายจีรกิตติ์  วงษ์วิชยุตม์
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงจีรวดี  พันธุ์อุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงจุฑามาศ  ปริสาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงจุฑามาศ  สง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
371
เด็กชายเจษฎา  ศรีวิหค
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
372
เด็กชายเจษฎากร  สมิงใหญ่
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
373
เด็กชายฉัตรภูวีร์  มณีวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงชญานันต์  มะลิซ้อน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทิพย์พิมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงชญานี  พงษ์ผ่องพล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
377
เด็กชายชนกชนม์  ศรีกุญชร
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงชนาพร  ดีใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงชนาภัทร  พรหมนิพนธ์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงชนิกานต์  ธรามานิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
381
เด็กหญิงชนิดา  คำฟู
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงชนิษฐ์ภัคค์  พรเปียบุญมี
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงชยิสรา  ฤทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงชลธิชา  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงชลนิชา  ฤทธิมหันต์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
386
เด็กชายชลัมพล  ปริยฉัตรกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงช่อชมพู  รักแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงชัชญา  ด้วงหอม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ปานฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
390
เด็กชายชัชดล  ประสิทธิเมตต์
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงชัญญาภา  ดีใจ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
392
เด็กชายชัยชนะ  การะเกตุ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์หะ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
394
เด็กชายชุติพงศ์  ศิริพิน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
395
เด็กชายโชคชัย  ใหม่จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงโชติกา  เชียสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
397
เด็กชายไชย  กฤตพรตพิศุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
398
เด็กชายไซม่อน  รักพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงฐิตามา  ศรีวิชัยจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงฐิติมา  ใจอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงฐิติยา  มาพึ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงณธิพร  จันทร์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
403
เด็กชายณภัทร  เครื่องเงิน
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงณัชชา  ภาวศุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงณัชชารีย์  ศรีสุพัฒนะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงณัฎฐ์ชัญญา  กฤตพรตพิศุทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นพรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงณัฏฐนิช  บุญเนรมิตร
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
410
เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  ชุ่มเขียวดี
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทัศน์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อุดบัววงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงณัฐชนน  วรรณา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงณัฐชา  รอดเที่ยง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
416
เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองหิรัญวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศุภปัญญาพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงณัฐนรี  ภูมิการ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงณัฐนิชา  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
420
เด็กชายณัฐภัทร  มีเทพ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
421
เด็กชายณัฐวิชญ์  อ่อนอุทัย
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
422
เด็กชายณัฐวุฒิ  ภุชงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
423
เด็กชายณัฐวุฒิ  เรื่อศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
424
เด็กชายณัฒพงษ์  กลิ่นกระจาย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงณาธิชา  สุยะตา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงณิชพรรณ  นาคชุ่ม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงณิชากร  ประสิทธินาวา
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงดาราลักษณ์  ฟักทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
429
เด็กชายดุลยวัต  ศักดิ์บูรณาเพชร
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงต้นข้าว  ตั้งเขตการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงตามฟ้า  นิลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
432
เด็กชายติณณ์นาวา  ทองงิ้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
433
เด็กชายตุลวิชญ์  คำสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงถวิกา  อินทรโส
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
435
เด็กชายถิรวัฒน์  โพธิรัชต์
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงทัณฑิมา  นวจตุรภุช
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
437
เด็กชายทิวทัศน์  ลำเฟือย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
438
เด็กชายธนดล  ทรัพย์ศิริ
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
439
เด็กชายธนดล  อินชัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
440
เด็กชายธนพนธ์  อ่ำปลั่ง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงธนพร  นันตาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
442
เด็กชายธนรัตน์  นิลกำแหง
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
443
เด็กชายธนวัฒน์  เรืองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงธนัชชา  ไร่นุ่น
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงธนัชพร  สิงห์สร้อย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงธนัญญา  บุญจีน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
447
เด็กชายธนาคิม  หมื่นไกร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
448
เด็กชายธนาวิชญ์  รัตนพรพิรุฬห์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
450
เด็กชายธรรมธรณ์  สุขพินิจ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
451
เด็กชายธรรมปิติ  เมืองชัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
452
เด็กชายธราเทพ  บุญวงศ์
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงธัชชาภรณ์  สงวนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงธัญทิชา  ยุติธรรมสถิต
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศิริพานิช
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงธันยชนก  พรหมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงธันยพร  พรหมทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงธารทิพย์  เทศกาล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงธารธารา  ตรีสุทธาชีพ
ป.3
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงธิดารัตน์  จิวดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
462
เด็กชายธิติ  สัณฐิติเมธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
463
เด็กชายธีรดนจ์  ทองเทศ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
464
เด็กชายธีรพัฒน์  คำเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
465
เด็กชายธีระพัฒน์  พินทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงนจริญ  โตเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงนทีกานต์  วิศาลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
468
เด็กชายนบพระ  กังขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
469
เด็กชายนภัทรพล  สีบำรุงสาสน์
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงนภัสรพี  อินทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
471
เด็กชายนริศร์  เอี่ยมรักษา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงนรีรัตน์  จินดาวงษ์ธรรม์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
473
เด็กชายนฤบดินทร์  ภูสมศรี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงนัทธมล  เป็งยาวงค์
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงนันท์นภัส  คนทน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงนันท์นภัส  รจนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงนันทภรณ์  ทิรอดรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
478
เด็กชายนันทัชพันธ์  นาคทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงนันทิชา  สายเพชรสันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงนัสนันท์  ผาดาวงค์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
481
เด็กชายนาธาน  หวังพิทักษ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงนาราภัทร  ชนะภัย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงน้ำทิพย์  อมรนิติโชคสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงนิชธาวัลย์  คำอินทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
485
เด็กชายนิติธร  รอดเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
486
เด็กชายนิธิวัฒน์  ศรีนันทวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงนิรมล  อุปนันชัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
488
เด็กชายนิรวิทธ์  คงอรุณ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงนิรารัชย์  พุ่มชา
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
490
เด็กชายเนติธร  คัจจพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงบงกช  โพธิ์ธิน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงบงกช  สีม่วง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงบุตรณัชชา  วัชรภัทร
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงบุนยะดา  ทองตัน
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงบูรณศรี  คชฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงเบญญาทิพย์  สุบินนิมิตร
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
497
เด็กชายปฏิภาณ  เชียงสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงปทิตตา  ภัทรศิวเวชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงปพิชญา  ทุ่งแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงปภัสษร  สุขอาภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงปภิญญา  กันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงปรณรร  คำบรรลือ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ปรมะ
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
504
เด็กชายปรเมษฐ์  พิสัยวรกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
505
เด็กชายประกาศิต  มหาราช
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงประภาพร  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงประภาศิริ  สุทธรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงปรางสินี  สุกระ
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงปราญชลี  ชมใจ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงปราริฉัตร  ไกรยะราช
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงปลายฝน  อรรถารส
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงปัญญธิดา  พงษ์หา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
513
เด็กชายปัญญากรณ์  สินภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงปัญญาพร  เอี่ยมรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงปัณดารีย์  บุญมีเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงปาริชาติ  ฤทธิมหันต์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงปาริตา  ดอกกุหลาบ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงปิยธิดา  เปียชวด
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงปิยวรรณ  เอมสมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงปิยะภรณ์  สาวแดง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กหญิงปิรภิญญา  วงค์มอย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงปุณฑริก  ธรรมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
523
เด็กชายปุณณัตถ์  พวงมาลัย
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงปุณยภา  อินพหล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
525
เด็กชายพงศพัส  จันทร์สามเรือง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
526
เด็กชายพงศภัค  ตรีภูริทัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
527
เด็กชายพงศ์สกฤษฎ์  เลิศไกร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
528
เด็กชายพงษ์เพชร  สิงห์แก้ว
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงพรนภัส  ศักดิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงพรนิภา  ศรีทอน
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงพรพิมล  กุลบุตร
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงพรพิมล  ภู่เกตุ
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงพรรณพัชร  พิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงพรลภัส  เชิดชู
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงพรสวรรค์  ขาวเ็ข็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
536
เด็กชายพริษฐ์ธนต์  ศรีภานุมาตุ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
537
เด็กชายพลกฤต  อินหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงพลอยลัดดา  หอมดอกพลอย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงพัชนีย์พร  ทองชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
540
เด็กชายพัชรพล  โพนพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงพัชรี  อินคำพร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
542
เด็กชายพัฒนชัย  เดชเดชะ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
543
เด็กชายพัฒนวุฒิ  โคสอน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงพันทิพย์  บุตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
545
เด็กชายพัสกร  ฤทธิ์เดชกล้า
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงพิจิตรา  สารีดี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุษย์ศรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงพิชญานิน  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงพิชญาภา  ใจมา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงพิชญาภา  เดชศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
551
เด็กชายพิชญุตม์  บูรกิจภาชัย
ป.3
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงพิชานันท์  คงประทีป
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
553
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ประมูลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภานุพินทุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสนยาเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
556
เด็กชายพิศุทธิ์  จันทร์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
557
เด็กชายพิสิษฐ์ชัย  โพธิ์มาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
558
เด็กชายพีรกฤตย์  ทองขำ
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
559
เด็กชายพีรณัฐ  พุ่มหมัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
560
เด็กชายพีรดนย์  ขอนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
561
เด็กชายพีระพัฒน์  ฟองชัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงเพชรลัดดา  เต็มเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงแพรพัตรา  คำเครือ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงภควรรณ  ปิยะมัยคงเดช
ป.3
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงภรณี  เนียมหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงภฤศพร  ไกรถาวร
ป.5
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
567
เด็กชายภสุทร  ขะมันจามร
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงภัคจิรา  สอนใจ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงภัคธีมา  โลหิตานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
570
เด็กชายภัคลักษณ์  เจิดอัศวสิน
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
571
เด็กชายภัทรชนน  มะวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงภัทรวดี  อำนาจ
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ทองเชื้้อ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงภัทรานันท์  เกรจนสาริ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงภัทราพร  ขำแห้ว
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงภัทราพร  วงศ์มะลิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
577
เด็กชายภัทราวุฒิ  มีรอด
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงภัทรียา  พรหมวิรัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
579
เด็กชายภาคิน  นาคสุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
580
เด็กชายภาษาไท  ท้าวจันทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงภิญญา  ธิรนันทิน
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
582
เด็กชายภูชิต  แสงเมล์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
583
เด็กชายภูชิสสพันธ์  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
584
เด็กชายภูตะวัน  ไก่แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
585
เด็กชายภูมิรัฐพงษ์  กุยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงภูริชญา  รังสิภาพรกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงภูษณิศา  อารักษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
588
เด็กชายมงคล  สุขจุ้ย
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงมธุรดา  มธุรส
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงมลธิดา  อินทรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
591
เด็กหญิงมาริสา  คำอ่วม
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงมาลิสา  มากสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงมาลีวรรณ  แซ่เอี๊ยะ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงมุฑิตา  ชิดศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงมุทิตา  สีชัย
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
596
เด็กชายเมธัชนินทร์  พูลทวี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
597
เด็กชายยศวรรธน์  หมู่หมื่นศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงรดาวรรณ  ศรีเดชมลทอง
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงรัตน์คณา  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
600
เด็กชายรัตนพล  หวานสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงรัตนวลี  อุไรศรี
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงรัตนาพร  สุขรวย
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เรืองจุ้ย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงรินรดา  ปานคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงรินรดา  เพ็งสอน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สุริยะลังกา
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงรุ่งออก  สีใส
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงรุจิรัตน์  พิสิษฐ์ภาคิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงลฎาภา  หลวงกิจจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงลลิภัทร  เพทย์หลักฟ้า
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงลักษิกา  ศรีอาวุธ
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อุตะมะ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
613
เด็กชายลัทธพล  วงษ์วิกย์กรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
614
เด็กชายวชิรพล  วิทยาจิตรเกษม
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ณ ลำพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
616
เด็กชายวรดนัย  เพชรเภรี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
617
เด็กชายวรเดช  พุทธบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
618
เด็กชายวรพล  งามสม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
619
เด็กชายวรรณพรรธน์  พุ่มใย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงวรลักษณ์  วิเชียรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงวรัญญา  คงสมทรง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงวรัญญา  บุญมีเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงวริศรา  แสนหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงวัชรพร  เอี่ยมวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
625
เด็กชายวัชราพร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
626
เด็กหญิงวันสุ  เดชะผล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงวารุณี  ใบทับทิม
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงวิภาดา  วุฒิปัญญาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงวิภาวี  ศรวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงวิมลสิริ  ตันกร๊วด
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงวิรัญดา  ดุลย์มา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
632
เด็กชายวีรภัทร  เพ็ญต่าย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
633
เด็กชายศตายุ  หินชะนะ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
634
เด็กชายศรัณย์  เจริญสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
635
เด็กชายศรัณย์  สงพรมทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
636
เด็กชายศรันยพร  พระยาลอ
ป.3
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
637
เด็กชายศราวุฒิ  โชติรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงศศิกัลญา  แตงไทย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงศศิกานต์  ประสงค์ทัน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงศศิภรณ์  ปักษาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงศศิวิมล  ไกรสัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงศิรินันท์  ใจแสน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงศิรินิภา  พิมพ์สวรรค์
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
644
เด็กชายศิวัช  คงสิบ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
645
เด็กชายศึกษิต  ปิตินิตย์นิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
646
เด็กชายศุภกร  สุขสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงศุภทา  ศิริกุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงศุภนิตา  พันธ์ยิ้ม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
649
เด็กชายศุภสัณห์  สายทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงศุภิชา  ยิ้มเจริญ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงสพิชฌาญ์  วันเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงสราสิณี  แย้มโกเมนทร์
ป.3
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงสริตา  รุ่งพิทยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงสวิชญา  เนื้อไม้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
655
เด็กชายสหรัฐ  นิลกำแหง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงสายธาร  กล่อมยัง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
657
เด็กชายสิทธิกร  ศรีคชไกร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
658
เด็กชายสิทธิชัย  เตี๋ยอำนวยชัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
659
เด็กชายสิทธิพร  เสริมสนธิ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
660
เด็กชายสิปปกร  ฉิมพาลี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
661
เด็กชายสิรภัชร์  ทรัพย์ธนาคม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงสิริพัชร  เมฆวัน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงสิริมาศ  รัตน้ำหิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงสิริยากร  กาบดี
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงสิริยากร  เชียสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงสิริวิมล  ทรงศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์สิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงสุกัญญา  ศิลารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงสุณิสา  กรัดภิบาล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงสุดารัตน์  มณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงสุดารัตน์  อู่อรุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงสุทธิดา  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงสุธารีรัตน์  ชาติไกรบัญชา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงสุธิดา  ทองสุก
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงสุนิตา  เมฆพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงสุพัตรา  หนูหิรัญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงสุพิชญา  สลีวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงสุภัชญา  โตมอญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงสุภัฏชณิการ์  คัชพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงสุภากรณ์  พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงสุภาวดี  เขียววัน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงสุภาวดี  วงศ์คำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
683
เด็กชายสุรเชษฐ์  ดอกคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
684
เด็กชายสุรนาถ  ชื่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงสุรภา  สิงห์หะ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงสุรีรัตน์  พวงคำ
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
687
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บัวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงโสธิดา  พลูทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงโสพัสวฎี  บุญมี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงหัตถยา  เสือเอือก
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
691
เด็กชายอธิภัทร  ทรัพย์ประชา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงอนงค์  โปร่งจิตร
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงอนันตพร  ทรัพยากรณ์
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงอนุธิดา  โตโทน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงอภิชญา  ไทยประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กำแพงเพชร เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
696
เด็กหญิงอภิญญา  แก้ววิเชียร
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
697
เด็กชายอภิรักษ์  เหมือนเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
698
เด็กชายอภิวิชญ์  กองวัฒนาสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงอมรรัตน์  หลิ่มสืบ
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงอมลดา  บัวจันทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงอรณา  กาวิวงษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
702
เด็กชายอรรถพล  หุ่นสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงอรสา  ใจผ่อง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงอริษา  เจริญวงษ์
ป.3
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
705
เด็กชายอศิรวัชร  อำไพวัชรากุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงอัจฉรา  เขียนน้อย
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงอัจฉรา  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงอัมพวัน  ผวาผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงอัมริดา  กรมยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
711
เด็กชายอัยการ  เลี้ยงสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
712
เด็กชายอัศวิน  สังข์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงอาทิชา  โฆษิตพิพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงอาทิตยา  อึ่งน่วม
ป.4
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  อยู่สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงอุมาพร  สาลี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
717
เด็กชายเอกพรรดิ์  มั่นธนะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงฮารุนะ  คุโรคาว่า
ป.6
โรงเรียนสาธิต
วิทย์ประถม