ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกร  โชติรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  เถาว์ชาลี
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤตยา  ศรีสุพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษฎา  เพาะนาไร่
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัลยกร  สีแดงเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
6
เด็กชายก้าวหน้าดี  หาญเสนา
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกุลนิดา  ศรีซ้ง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงขวัญจิรา  วรรณหอม
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
9
เด็กหญิงขัตติญาภรณ์  อารีเอื้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
10
เด็กชายคชานนท์  สีหลิ่ง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจริญา  พุทธคม
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจริยวัตร  กองกาย
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจิรัชยา  ฤทธิ์คำหาญ
ป.3
โรงเรียนโคกนาดี
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจุฑามาศ  สีชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจุฬาทิพยดา  ดอนปรีชา
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
16
เด็กชายเจ้าใจ  เหล่าลุมพุก
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชฎาพร  ภูวิชัย
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
18
เด็กชายชนะชัย  ศิริวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
19
เด็กชายชนาธิป  ไชยทองศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชัชนันท์  มานะวงษ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชุติมา  ตั้งเติมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงญาดา  โยธะสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงฐิติชญา  สารขันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
24
เด็กชายฑีฆชนม์  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
25
เด็กชายณภัทร  แสนพันดร
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  อินทะ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
27
เด็กชายณัฐชนน  มานะวงษ์
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
28
เด็กชายณัฐสิทธิ์  วิชัยโย
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
29
เด็กชายดนัยพรหม  ตั้งเติมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
30
เด็กชายไตรลักษณ์  บุญโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
31
เด็กชายทิวัตถ์  จันทะบาล
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
32
เด็กชายธนกร  เพ็ชรบุรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
33
เด็กชายธนสิน  เฉลิมชาติ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
34
เด็กชายธนันดร  ปัญญาโส
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
35
เด็กชายธนากร  ไชยวงรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงธาริณี  ชินโน
ป.3
โรงเรียนโคกนาดี
คณิตประถม
37
เด็กชายธีรภัทร  แข็งขยัน
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
38
เด็กชายธีระพัฒน์  เนาวะเศษ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
39
เด็กชายนครินทร์  ศรีคิรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
40
เด็กชายนนทวัฒน์  ยนยุบล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
41
เด็กชายนพณัฐ  ขันธุแสง
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
42
เด็กชายนวพล  ปัญญาโส
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงบุญฑริตา  หิมะคุณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงบุศรินทร์  เอกพิมพ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงบุษรา  อุปแก้ว
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงปิ่นอนงค์  วงษ์ชารี
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
47
เด็กชายปุณณวิช  เที่ยงสงค์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงพรธิยา  พลอยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงพรพิมล  วงศรีเทพ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
50
เด็กชายพันธวัช  ถิตย์รัศมี
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงพิชชาพร  อรงค์เดช
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงพิชญ์ญากุล  มะลิรส
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
คณิตประถม
54
เด็กชายพีรภาส  แสงสุริย์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
55
เด็กชายพีระณัฐ  วิเชียรพันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงไพรวรรณ  วิลาศรี
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงฟ้าใส  มองเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
58
เด็กชายภัควิน  กอดทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงภัทรพร  ประชุมแดง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ตรีกามน
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
61
เด็กหญิงภิญญาดา  จันทะวิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
62
เด็กชายภูริวัฒน์  ภูดวงดาษ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงมุฑิตา  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
64
เด็กชายรวิภาส  วิเศษทักษิณ
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงรักษ์สุดา  หาญไชยนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงรักษิตา  ประมายะยัง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
67
เด็กชายเรวิทย์  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงลักษณพร  โฉมห่วง
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงลิลลี่  เจมส์ ทาวนเซนต์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เชือกรัมย์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงวรัชยา  เนตรมุข
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงวรัญญา  บุญยอ
ป.5
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงวสุธิดา  พงษ์รัตชตะ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
74
เด็กหญิงวาสิตา  จิตจง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเวียง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงวิสิฐพร  ภูดอกไม้
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
76
เด็กชายวุฒิพงษ์  ศรีแสนยงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
77
เด็กหญิงศรุดา  นะรินยา
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
78
เด็กชายศิรชัช  พรมภาพ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
79
เด็กชายศุภกร  จานทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเวียง
คณิตประถม
80
เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นเจริญทวีสิน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงศุภิสรา  ภูกัณหา
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
82
เด็กชายสรวิชญ์  ขะกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
83
เด็กชายสรอรรถ  ปลื้มถนอม
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงสลิลดา  กมลตรี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
85
เด็กชายสิรภพ  นะรินยา
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
86
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีซ้ง
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงสุดารัตน์  แดนพิมสาย
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
88
เด็กหญิงสุพรรษา  อุทรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
คณิตประถม
89
เด็กหญิงสุพิชญา  นิลสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรีกำพล
ป.6
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงสุวิชาดา  โคสาดี
ป.3
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงสุวีรยา  แสงท้าว
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
93
เด็กชายเสกสรรค์  แคนลา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
94
เด็กชายอธิพงศ์  ยงควิสัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
95
เด็กหญิงอรวรรณ  ฤทธิ์ฤาชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงอริสา  ศรีหลิ่ง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
97
เด็กชายอัครวินท์  พาณิชย์พงศภัค
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงอัจฉริยา  แก้วปัญญา
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงอาทิตยา  รังคะราช
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
100
เด็กหญิงชนากานต์  อุทรักษ์
ม.2
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงณิภาพร  พันธุโพธิ์
ม.2
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายไตรภพ  ศรีลำดวน
ม.2
โรงเรียนโคกนาดี
คณิต ม.ต้น
103
นายนนทวัท  แสนพันธุ์
ม.3
โรงเรียนโคกนาดี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีรัง
ม.2
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงยุภาพรณ์  แย้มไสย
ม.2
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายสิทธิกร  โวหารคล่อง
ม.2
โรงเรียนโคกนาดี
คณิต ม.ต้น
107
นายหาญหิรัญ  ผิวอุบล
ม.3
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
108
นายอัครายุทธ  สรศรี
ม.3
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
109
เด็กหญิงกชพร  มะลิต้น
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงกณิศา  ถิตย์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงกตาธิการ  ศรีแสนยง
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงกนกรัตน์  อุทรังษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงกนกวรรณ  เทศารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์ุเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงกนกวรรณ  อิงภู
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
116
เด็กชายกฤษณะ  สุขจร
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
117
เด็กชายกษิดิศ  สว่างสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลาดกุดกอก
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เฉิดสนิท
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
120
เด็กชายกันตภณ  มะลิวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ห้วยทราย
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงกุลธิดา  มาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงกุลภัสสร์  คุณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงเกสรินทร์  สอสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงขจรยศ  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงขวัญธิดา  หะนันตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเวียง
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงเขมิกา  ผลาเหิม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีบ้านโพน
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงคำกองกุล  ปิ่นทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงจริญญา  ทำนาสุข
ป.6
โรงเรียนโคกนาดี
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงจรินทร์ญา  จิตจักร
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
132
เด็กชายจักรกฤษณ์  แสนพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
133
เด็กชายจารุวัฒน์  สุระเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงจิณณ์ปฏี  โภคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงจิดาภา  คงสมมาตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงจิตติมา  ชินโน
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
137
เด็กชายจิตภานุ  วงค์กระสันต์
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงจิรวรรณ  วารีบ่อ
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีแสนตอ
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงจุไรภรณ์  แก้วบุญใส
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มงคลเสถียร
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงฉัตรสุดา  บูรณะพล
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงชญาดา  โคตรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
144
เด็กหญิงชนัดดา  คนใจบุญ
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงชนิกานต์  ตั้งกีรติชัย
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงชยาภรณ์  เพ็ญธิสาร
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงชลดา  อาษาศึก
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  นาสมตรึก
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงชัญญา  วรชิน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงชัญญานุช  ชมภูวิเศษ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
151
เด็กชายชาคริส  ศิริภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลีลาอุดมลิปิ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
153
เด็กชายเชาว์วรรธน์  แทบสี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงโชติกาล  กาฬหว้า
ป.6
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
วิทย์ประถม
155
เด็กชายณฐวุฒิ  นิยม
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
156
เด็กชายณพลวีร์  กิจปัญญาภัทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
157
เด็กชายณัฎฐ์ดนัย  นนทวงษ์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงณัฎฐนรี  น้อยคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงณัฏฐลินีย์  บาดาล
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงณัฐกมล  เถาว์ชาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงณัฐกฤตา  โชติเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงณัฐชญาพร  กิ่งโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงณัฐณิชา  เพียรภายลุน
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล่าสักสาม
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
165
เด็กชายณัฐนันท์  หาชื่น
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
166
เด็กชายณัฐพล  บุญหนุน
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
167
เด็กชายณัฐพล  เหลื่อมศรี
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงณัฐวดี  ศรล้อม
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงณัฐวรา  กุลราช
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
170
เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ซื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเวียง
วิทย์ประถม
171
เด็กชายณัฐวุฒิ  เนตรคุณ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงดลยา  สุขวิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงดาราพร  พะละ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงทรงสกุล  น้อยทรง
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงทิพย์วิภา  จันทะยุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงเทียนหอม  ศิลาแยง
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
177
เด็กชายธนกร  วานิชสุจิต
ป.3
โรงเรียนโคกนาดี
วิทย์ประถม
178
เด็กชายธนกฤษ  ศรีแสนยง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
179
เด็กหญิงธนกาญจน์  บุญอาษา
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
180
เด็กชายธนธรณ์  บริหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงธนภรณ์  ตุลาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงธนาภา  โคสาดี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
183
เด็กชายธวัชชัย  ทุยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
184
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ภูผิวนาค
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงธิดารัตน์  ผ่องกลาง
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
186
เด็กชายธีรภัทร  ไชยเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงนพวรรณ  คลังบุญครอง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงนภาพร  ลายภูคำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงนภารัตน์  ศรีพอ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
190
เด็กชายนรภัทร  เดขวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงนริษา  เรืองแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงนฤมล  เนื้อนุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงนัฐกาญจน์  สุราช
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
194
เด็กชายนัฐพงษ์  ยันทะแย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
195
เด็กชายนันทกร  ไชยโต
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
196
เด็กชายนันทกร  สุกสีกรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงนันทัชพร  อุดมไร่
ป.6
โรงเรียนโคกนาดี
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงนันทิกานต์  ชิณจักร
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงนุชพร  สันดุษิต
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงเนตรชนก  วิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงปนัดดา  คำถวิล
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงปพิชญา  แก้วกิ่ง
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงปภัสวรรณ  ประพรม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยรัง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
205
เด็กชายปภาวิน  ละราคี
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงปริม  อันสงคราม
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงปริศนียาภรณ์  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงปรีญานันท์  แสงกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงปรียาภัทร  บุ่งวิเศษ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงปอรรัชม์  สังเกตกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงปัญญาภรณ์  โพธิ์ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงปานวาด  ไถวศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงปิยะวรรณ  ผ่านจังหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
214
เด็กชายปุญญพัฒน์  ฉัตรมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
215
เด็กชายปุณยวัฒน์  เจริญท้าว
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
216
เด็กชายเปรม  โพธิ์หล้า
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
217
เด็กชายพงศกร  คลังประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
218
เด็กชายพงษ์ศิริ  ปริมา
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงพรรษนันท์  สาลีผล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
220
เด็กชายพลภัทระ  ภูตาลพบ
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
221
เด็กชายพลอธิป  บุญสมดุลย์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงพัชราภรณ์  โหระเวส
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  สันติบริรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
224
เด็กชายพันธกิจ  ไชยมัชฌิม
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงพัสกร  ใฝ่ชอบ
ป.3
โรงเรียนโคกนาดี
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กุลเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สำราญสุข
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงพิมพ์พิลาศ  บุญเทียบ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงพิมพ์ระดา  โคตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงพิมลพรรณ  กังฉิมา
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงพิริยากร  วรชิน
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
233
เด็กชายพิสิฐ  จิตจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงเพชรดา  โสภารีย์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงเพชรรดา  นาถวิล
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงภควดี  พิทักษ์กรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงภณิดา  คงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงภัทธราภรณ์  กว้างสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงภัทรนันท์  กลิ่นนาค
ป.6
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงภัทรพร  ยี่วาศรี
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงภัทรภากร  สุวรรณหาร
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงภัทรลดา  กาญจนสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงภัทราภรณ์  เต่าสีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเวียง
วิทย์ประถม
244
เด็กชายภาณุวัฒน์  จิตจง
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงมณีกาญจน์  ศรีวิพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงมุจลินท์  ราชไกร
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
247
เด็กชายยศภัทร  เหลี่ยมสิงขร
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
248
เด็กชายยศวัฒน์  ชวนินทวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
249
เด็กหญิงรดา  นาทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงรติยาภรณ์  บุญน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงรัตน์ศุนา  วิมานไพจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงรุจิภา  มองเพชร
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงรุจิภาส  พันธู้โพธิ์
ป.5
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงรุจิรดา  ศรีโฉม
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงวนัชพร  วงษ์จรัส
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
256
เด็กชายวรโชติ  ปอคีรีบารมี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
257
เด็กชายวรวุฒิ  ก้อนดินจี่
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงวรัญญา  สงตลาด
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงวริศรา  กมลมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงวริศรา  แจ้งสุข
ป.6
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงวลัยพร  กุลเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
262
เด็กชายวัชรพงศ์  จันปุ่ม
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงวิจิตตรา  บัวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงวิชญาพร  โทแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
265
เด็กชายวิฐวัฒ  พานิศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
266
เด็กชายวิทวัส  ฤาชัยราม
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
267
เด็กชายวิทวัส  สาระหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงวิภาดา  จิตเหลื่อม
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงวิภาดา  อินทรธิราช
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงวิภาวี  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
271
เด็กชายวิศิรินทร์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงศดานันท์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงศศิธร  ยะสะกะ
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงศศินา  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงศิริพร  นาพุดซา
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญนามน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
277
เด็กชายศิวะ  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงศุจิณนา  พัฒนะสาร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงษ์สว่าง
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วพิกุล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
281
เด็กชายสรวิธญ์  ศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
282
เด็กชายสหรัฐ  สายสวรรค์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงสาวิกา  วิชาชัย
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
284
เด็กชายสิทธินนท์  ไชยสา
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงสิปาง  กมลวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงสิริมิ่งขวัญ  อะสุชีวะ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงสุชาวดี  คงกระพันธ์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงสุธารินทร์  ภาระเวช
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงสุนันทา  แดนดงเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีแพงมน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
291
เด็กชายสุรสิทธิ์  ไชยสวาท
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
292
เด็กชายสุวิจักขณ์  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
293
เด็กชายโสณภัทร  สินธุโคตร
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีแลง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงหยาดทิพย์  นามบุญลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
296
เด็กชายองค์กรรัฐ  โยธารส
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงอชิรญา  สาไชย
ป.4
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
วิทย์ประถม
298
เด็กชายอติเทพ  ภูผาสุข
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
299
เด็กชายอภินันท์  จันทร์ส่องสุข
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงอภิสมัย  แสงบุตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงอรณิช  แสนเกิ้น
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสองเมือง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
303
เด็กชายอรรคชัย  จุลนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงอรวรรณ  สอนบุญตา
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงอริษา  สีเทา
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
306
เด็กชายอรุณรัชช์  พลนาคู
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงอรุณรัตน์  กรมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงอลิศรา  วงศ์ผ่อง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงอัจจิมา  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงอัญชิษา  ปัญญารัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงอัญญวี  เกื้อกลู
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงอาทิตยา  บัญโสภา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงอารยา  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงอารยา  พรมปินตา
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงอาริตา  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงอิงวรา  ภูมิภาค
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
317
เด็กชายเอกรินทร์  สาไชย
ป.4
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงไอลดา  เสริมศรี
ป.5
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม