ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้นที่1 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  อุทรส
ป.6
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรรณิการ์  ลือเลื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตเมธ  ภูครองนา
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษดา  บุตรอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขุนศรีจตุรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกิติมา  ทรงเข็มขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกุลธิดา  อาจดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
8
เด็กหญิงเกศกัลยา  เทพาขันธุ์
ป.3
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจรรยาพร  สิงห์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจริยา  ราชเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
11
เด็กชายจักรรินทร์  ภูขันซ้าย
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจิราภรณ์  น้อยนิล
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีลาบัว
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชลธิชา  ปะภาวนัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
15
เด็กชายชลสิทธิ์  ภูโคกค้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เบ้าเรือง
ป.4
โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชุติมาภร  เจริญคง
ป.3
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงณัชชา  นาขันดี
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
19
เด็กชายณัฐกฤต  ภูดอนนาง
ป.3
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณัฐชา  โนนกอง
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณัฐณิชา  มาสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
22
เด็กชายณัฐพงศ์  สนทาธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
23
เด็กชายณัฐพงษ์  ยิ่งยงสิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
24
เด็กชายณัฐวุฒิ  ภุกองไชย
ป.3
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
25
เด็กชายณัฐวุฒิ  สนทาธร
ป.4
โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
คณิตประถม
26
เด็กชายดนัยนพ  โสดาวาปี
ป.4
โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
คณิตประถม
27
เด็กชายตะวัน  กู่ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงทิพปภา  นันทะเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงธนพร  อัศพันธ์
ป.4
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงธนภรณ์  ชิมโพธิ์คลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
31
เด็กชายธนภัทร  จำปาบุรี
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
32
เด็กชายธนภัทร  สมตาเตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงธนัญญา  ศรีชัยทอง
ป.6
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิตประถม
34
เด็กชายธรรมรงณ์ศักดิ์  คำเสมอ
ป.6
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิตประถม
35
เด็กชายธรรศ  หลักเพชร
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้นที่1 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงธรรศธนภรณ์  วงศ์สุพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
37
เด็กชายธวัชชัย  สีโสดา
ป.3
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงธาริกา  มโนธรรม
ป.3
โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
คณิตประถม
39
เด็กชายธิติวัฒน์  ทับทะมาศ
ป.6
โรงเรียนโคกประสิทธื์วิทยา
คณิตประถม
40
เด็กชายนนทนันท์  ศรีคุณ
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
41
เด็กชายนพกร  วงศ์นิคม
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์ซก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
43
เด็กหญิงนริศรา  ผันกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
44
เด็กหญิงนฤมล  ปลามุทา
ป.6
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิตประถม
45
เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ธารศรี
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงนุชรินทร์  พิลุน
ป.3
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
47
เด็กชายปกรณ์  เหมกุล
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงปนัดดา  ดกบุราณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปนัดดา  บุญไสย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สง่าเนตร
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
51
เด็กหญิงปวีณา  เหล่าพักสาร
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงปัณฑารีย์  หม่อมสละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงปิ่นศิริ  สิงห์สุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
54
เด็กหญิงปิยฉัตร  สนทาธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงพรทิพา  ยอดยา
ป.6
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิตประถม
56
เด็กหญิงพลอยชมพู  พิศณุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
57
เด็กหญิงพิชญานันท์  ภูศรีสม
ป.5
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพิมพกานต์  ชะนะบุญ
ป.4
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
59
เด็กชายพีรพงษ์  เหล่าวีรสกุล
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
60
เด็กชายฟ้าประทาน  มูลเอก
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
61
เด็กชายภักดิภูมิ  วงศ์แข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
62
เด็กหญิงภัทธิรา  มุ่งงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงภัทรวดี  ไกลโหล
ป.4
โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
คณิตประถม
64
เด็กชายภูธเนตร  จันทรประทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
65
เด็กชายภูมินทร์  ภูผาเดียว
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
66
เด็กชายภูมินทร์  ภูมีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
67
เด็กชายมนัสวิน  ภูทองขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
68
เด็กหญิงมัญชุสา  โสภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
69
เด็กชายยุทธิพงศ์  อันทะพิละ
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงรสสุคนธ์  แพงวาปี
ป.3
โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้นที่1 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงรสินทรา  สินสม
ป.6
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิตประถม
72
เด็กหญิงรัตน์ดาภรณ์  คำแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
73
เด็กหญิงลลิตา  อินทรีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  ยวงใย
ป.6
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิตประถม
75
เด็กหญิงวรางคณา  สบายใจ
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงวิชุดา  ไชยศรีหา
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
77
เด็กชายวิศรุต  ภูขันซ้าย
ป.6
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย
คณิตประถม
78
เด็กชายวุฒิชัย  ดีรักษา
ป.5
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
79
เด็กชายวุฒิศักดิ์  บุตรวงค์
ป.6
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย
คณิตประถม
80
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ภูเต้าสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
81
เด็กหญิงศรัณรัตน์  ดวงธวัช
ป.3
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงศุภธิดา  กลมเกลียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
83
เด็กหญิงศุภัชฌา  แดงโรจน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
84
เด็กหญิงศุภิสรา  ปิดตาระพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงสมฤทัย  สมสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
86
เด็กชายสรศักดิ์  เสงี่ยมจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
87
เด็กหญิงสาวิตรี  ทึนรถ
ป.3
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงสาวิตรี  นาแพงสอน
ป.3
โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงสุกัญญา  ขุ่มเรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงสุทธิดา  ภูสมตา
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงสุภาวดี  นุตะวัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
92
เด็กชายสุรสิทธิ์  ภูผาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
93
เด็กหญิงสุวันณะพร  ภูนาแร่
ป.6
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย
คณิตประถม
94
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
95
เด็กชายอชิระ  หาญทอง
ป.3
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงอนันญา  เหมือดขุนทด
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
97
เด็กชายอนุชา  ภูพันนา
ป.3
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
98
เด็กชายอภินัทธ์  อุทัยคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
99
เด็กหญิงอมลวรรณ  ไชยมาตร์
ป.5
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
100
เด็กหญิงอรยา  ภูพันเชือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
101
เด็กชายอรรฆพร  จันทะนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
102
เด็กหญิงอัจราพรรณ  บุญโชติ
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงอัญชรา  สุดธัญญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
คณิตประถม
104
เด็กหญิงอาทิตยา  ชารี
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
105
เด็กหญิงอารยา  หมันกำจัด
ป.6
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย
คณิตประถม
106
เด็กหญิงอิสรีย์  ดงขันตี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงอุทุมภรณ์  ขันธ์ทะมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารยศฐศักดิ์ ชั้นที่2 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
108
เด็กหญิงกมลชนก  ทะราช
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงกมลพร  แก่นมา
ม.2
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงกมลภัทร  สุภรารมณ์
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อนงค์เทพ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายกันตพล  ภูปองนา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงกัลยา  ปิ่นบุตร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
114
นายกิตติศักดิ์  บุญบุปผา
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงกิติยา  คำบาง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงกุลธิดา  จำกอง
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงกุลวดี  ภูแสงสี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงกุหลาบ  เหล่าหมวด
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
119
นายคมกริช  หีบแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
120
นางสาวจริยา  มาตรา
ม.3
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงจันทิมา  ภูน้ำสี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงจันหวรรณ  สามารถ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
123
นางสาวจินตนาการ  ภูแสง
ม.3
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงจิรดา  วรรณวงศ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายจิรภัทร  ดวงสาพล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงจิรานันท์  นันประเทศ
ม.2
โรงเรียนมัธยมธษพล
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงจิราพร  จันทร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
128
นางสาวจิราพักตร์  จรทะผา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
129
นายเจตนิพัทธ์  จันทะวงศ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายฉัตรมงคล  โคตรแสง
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายชนกนันท์  กฤษดารัตน์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายชนาธิป  ประเสริฐสังข์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
133
นางสาวชนาพร  ภูโตนนา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงชนิกา  พรกุนา
ม.1
โรงเรียนยางคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงชนิดาภรณ์  นิตยาสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงชรินทร  วะริยาท
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงชลดา  ริตุ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายชัยธวัช  มาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายชาตรี  สายโยธา
ม.1
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
140
นางสาวชินานันท์  พลกลาง
ม.3
โรงเรียนยางคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
141
นายชูชัย  แก้วบุญมี
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
นายโชคดี  ภูจอม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารยศฐศักดิ์ ชั้นที่2 ห้อง ม.2/1 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
143
เด็กหญิงซิลเวีย  ซิงห์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
144
นางสาวฐิตาภา  อันลูกท้าว
ม.3
โรงเรียนยางคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
145
นายณัฐดนัย  ศรีไตรลืม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
146
นางสาวณัฐตะวัน  พามูล
ม.3
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายณัฐนันท์  อรรคฮาดศรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
148
นายณัฐพงษ์  หงษ์วิชา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาพิรมย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายณัฐวุฒิ  สัมฤทธิ์นอก
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงณัฐสุดา  ภูถี่ถ้วน
ม.3
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิต ม.ต้น
152
นางสาวณัททรี  คงอยู่เย็น
ม.3
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิต ม.ต้น
153
นายดวง  ลาดเลา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงดวงเดือน  ภูกองไชย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
155
นางสาวดารุณี  ชื่นตา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงเด่นนภา  ภูขาว
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงเดือนฉาย  ภูผาจิตร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงตรีระณา  ภูสีนาท
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายทรงเกียรติ  จินทเดช
ม.2
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายทวีศิลป์  ถิ่นจำลอง
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
นายทิวากร  ศรีนครดี
ม.3
โรงเรียนยางคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
162
นางสาวทิวาพร  ขุนพิลึก
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายธนบดี  สุวรรณพันธ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายธนวัฒน์  นิลแสง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายธนากร  กันกำแหง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
166
นายธนากร  แสนกั้ง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
167
นายธนาวุธ  จอมคีรี
ม.3
โรงเรียนยางคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงธัญญารัตน์  กระดานราษฎร์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
169
นางสาวธันยา  สิงห์เครือ
ม.3
โรงเรียนยางคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีอินทร์คำ
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงธิติยา  มาตสอาด
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
172
นายธีภพ  พุทธวงศ์
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
173
นายธีรพงษ์  กิ่งพลอยเดิม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายธีรภัทร  ปิ่นมณี
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
นายธีรภัทร  ภูพันนา
ม.3
โรงเรียนยางคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
176
นายธีรวุฒิ  โพธิ์ศรีราช
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายนพดล  นนสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารยศฐศักดิ์ ชั้นที่2 ห้อง ม.3/1 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
178
เด็กหญิงนริศรา  หอมลา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงนวลปราง  องอาจ
ม.1
โรงเรียนยางคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายนันทศักดิ์  แก้วยม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงน้ำทิพย์  เทพแพง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงนิตยา  บุญประกอบ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงนิติพร  เยาวะพันธ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
184
นางสาวนิภาภัทร  ฉัตรประยูร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
185
นางสาวนิรมล  ขันชะลี
ม.3
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงนิลาวัลย์  เหล่าพิลัย
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงนิลินดา  แล็กซิโอ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงเนตรนภา  โนรี
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
นายบริบูรณ์  ยี่สรง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงบุญธิดา  มาตรงามเมือง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงบุษบา  ดีรักษา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงเบญจมาศ  กันยาวงศ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมธษพล
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงปฐพร  สิมลี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงปนัดดา  ตะวิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมธษพล
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงประภัสษร  โอ้อุ้ย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
196
นางสาวประภาศรี  ไชยบุดดี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงปรีดิยากร  พรมสวะนา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงปิยะฉัตร  มังกรรัตน์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงเปรมยุดา  บุญเสริม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายพงพนัส  ชิณเฮือง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
201
นายพงศธร  ภูสีน้ำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
202
นายพชรดนัย  ภูต้องสี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายพรชัย  โพนะทา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงพรทิพย์  ภาภิรมย์
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงพรนภา  ปัดทุม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
206
นางสาวพรพรรณ  ป้องสุข
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เหล่ามาลา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงพัชริดา  แก้วเฮือง
ม.2
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงพัณณิตา  แซ่ปึง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
210
นายพันธกานต์  พีพืช
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
211
เด็กชายพันธกานต์  มาตรงามเมือง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
212
นางสาวพิจิตรา  วิชา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารยศฐศักดิ์ ชั้นที่3 ห้อง ม.1/1 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
213
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โสมาบุตร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อันทะโย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายพิริยะ  ภูสมจิตร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
216
นายพิสิฏฐ์  เขียวสะอาด
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
217
นายพีรเดช  สุทธิมล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายพีรวัฒน์  ภูวงค์ผา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงพุทธิดา  ปัทธุลี
ม.2
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงพุทธิดา  อินไธสง
ม.2
โรงเรียนมัธยมธษพล
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงเฟื่องลดา  ภาโนมัย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงภัชรา  คงคาแสน
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
223
นางสาวภัณฑิรา  แก้วเกษ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายภานุรัตน์  ภูดารัตน์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงมนฑิรา  บุญสาร
ม.2
โรงเรียนมัธยมธษพล
คณิต ม.ต้น
226
นางสาวมนพร  ธารสะอาด
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
227
นางสาวเมริน  สังธรรม
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
228
นางสาวยุภาวี  ปลามุทา
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ภักดีรักษ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมธษพล
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงรักชนก  สรสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายรัชชานนท์  ภูบรรสุข
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงรัชนีกร  นาชัยสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ราชโคตร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายรัฐพงศ์  เสงี่ยมศิลป์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายรัฐพงษ์  แก้วสีขาว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงรัตติกาล  นุ้ยห้วยแกั้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
237
นางสาวรุ่งกานต์  น้อยเทียม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงลลิตา  ภูยืด
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงลูกตาล  อินทะลี
ม.2
โรงเรียนยางคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงวรณัฐ  ศรีโนเรศ
ม.2
โรงเรียนมัธยมธษพล
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงวรดา  ฤทธิตา
ม.2
โรงเรียนมัธยมธษพล
คณิต ม.ต้น
242
นางสาววรรณี  โพธิ์คำ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงวรัญญา  แสนศรีเลิศ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายวรินทร  โพธิ์ซก
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
245
นายวัจพล  ภูสีเงิน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสนกั้ง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงวิจิตรา  วิชา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารยศฐศักดิ์ ชั้นที่3 ห้อง ม.1/2 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
248
เด็กหญิงวิชชุดา  ภูผาพลอย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
249
นางสาววิภาดา  ชัยสีหา
ม.3
โรงเรียนยางคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงวิภาพร  คำตู้
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
251
นางสาววิยะดา  ไชยพิมูล
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงวิยะดา  นาเมืองรักษ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
253
นายวิศกร  ภูจักรเพชร
ม.3
โรงเรียนยางคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายวีรชัย  อำมะริน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายศราวุธ  ศรีพุทธา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
256
นายศราวุธ  สินทรัพย์เจริญ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงศศิธร  คำหวาน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวศศิประภา  มูลสาระ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายศิรวิทย์  ภูโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงศิริประภา  แสงห้าว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงศิริพร  ภูชื่นศรี
ม.2
โรงเรียนยางคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงศิริพร  หนันคำ
ม.1
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย
คณิต ม.ต้น
263
นางสาวศิริยากร  นิ่มน้อย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภักดีรักษ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมธษพล
คณิต ม.ต้น
265
นางสาวศุภรัตน์  เหลืองอ่อน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงศุภากร  แก้วประกอบ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงสกาวใจ  พุฒบุรี
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงสมฤทัย  นาเมืองรักษ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
269
นางสาวสุจิตรา  หงษ์ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงสุดารัตน์  เม้ามีศรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์สม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงสุนิตา  วิชัยวงศ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
273
นางสาวสุปราณี  อรรคฮาดศรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
274
นางสาวสุพัตรา  วระชินา
ม.3
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงสุพัตรา  เสน่ดี
ม.2
โรงเรียนมัธยมธษพล
คณิต ม.ต้น
276
นางสาวสุภัสสร  ประทุมมี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงสุภาวดี  สีแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ภูผาผิว
ม.2
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายเสกสรร  ภูด่านงัว
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยอดแสงคำ
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงเสาวลี  ปล้องอ้วน
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายอดิเทพ  ไม้ลึกดี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารยศฐศักดิ์ ชั้นที่3 ห้อง ม.2/2 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
283
เด็กชายอนุภัทร  มาตรา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายอพิสิษฐ์  สุทธิวิเศษ
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายอภิวัฒน์  ภูผาริซอ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายอภิสิทธิ์  เนียมหอม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
287
นายอภิสิทธิ์  บุตรศรี
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
288
นายอภิสิทธิ์  วงพรมมา
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
นางสาวอรอุมา  บุญอินทร์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงอรัญญา  โคตรแสง
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงอรุโนทัย  ไมตรีแพน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายอลงกรณ์  ชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงอัญชลี  ภูธรรัตน์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
294
นายอาทิตย์  คำภูเวียง
ม.3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
295
นางสาวอาทิยา  เศษสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนยางคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงอาธิติยา  บัวจันทร์
ม.2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงอารียา  ศรีมูลผา
ม.2
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงอิสริยา  นามวิเศษ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงอิสริยา  ปรีสว่าง
ม.2
โรงเรียนมัธยมธษพล
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงอิสริยากูล  อุ่นศิริ
ม.2
โรงเรียนมัธยมธษพล
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทาคัน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้นที่1 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
302
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชนทองหลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงกมลทิพย์  ศิริสิงห์
ป.6
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงกมลรัตน์  วันยะโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
305
เด็กชายกฤษฎา  เที่ยงชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
306
เด็กชายกฤษฎาพันธ์  จิตจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
307
เด็กชายกันตนา  ภูเต้าเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงกิ่งกมล  ศรีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนยางคำวิทยา
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ภูชมศรี
ป.6
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงเกวรินทร์  จันทร์ดวงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงเกศกนก  ผิวจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงขวัญแก้ว  แสงไข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
313
เด็กชายคุณานนท์  พลศรี
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงจรรญาวดี  ทระคำหาร
ป.6
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงจิตติภา  ประยูรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
316
เด็กชายจิตรเทพ  กาบบัวศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงจินพันธ์  คงธนสุขวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงจิราพัชร  ทิพยมงคลกุล
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูแม่น้ำ
ป.6
โรงเรียนยางคำวิทยา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงจุฑามาศ  อันวารี
ป.6
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงเจนจิรา  จำปารัตน์
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงเจนจิรา  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
323
เด็กชายเจริญศักดิ์  ละม่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
324
เด็กชายฉัตรดนัย  ดวงมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงชนมน  แร่เพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
326
เด็กชายชนม์สวัสดิ์  ดาวาส
ป.3
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
327
เด็กชายชนาธิป  ศรีลาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงชนาพร  ทิวาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงชยาดา  เหล็กดีเศษ
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงชลธิชา  มูลตรีบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงชลธิชา  อรัญสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
332
เด็กชายชลพล  อุทัยมา
ป.3
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
333
เด็กชายชลัญธร  อานไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงชลิตตา  ภูอิ่นอ้อย
ป.6
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงช่อชมพู  พันสีลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
336
เด็กชายชัชวาลย์  ภูแช่มโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้นที่2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กชายชัยชนะ  ทามแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงชุติมน  อัศวภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
339
เด็กชายณรงค์ชัย  กลางเฉวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
340
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วาจาสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำฝั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงณัฐธิกา  พิณพงษ์
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
344
เด็กชายณัฐพล  สุนทรเทวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงณัฐริกา  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงณัฐริกา  พันธ์เทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีมูลเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงณัฐรินทร์  ชัยสีหา
ป.6
โรงเรียนยางคำวิทยา
วิทย์ประถม
349
เด็กชายณัฐวุฒิ  มุงคุณคำซาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงดวงกมล  แสนรังค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงดาราพร  ทอดทอง
ป.6
โรงเรียนยางคำวิทยา
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงดารารัตน์  อินทลี
ป.5
โรงเรียนยางคำวิทยา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงดาริกา  วินทะสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
354
เด็กชายตรีทศ  บุษราคัม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงทัศนีย์  นามสง
ป.6
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
356
เด็กชายทินภัทร์  บุตตะไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงทิวาณี  เศษวงศ์
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
358
เด็กชายธนบดี  ภูชมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
359
เด็กชายธนพนธ์  เหล่าชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงธนพร  ภูเด่นใส
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
361
เด็กชายธนพล  ด้วงจันทรโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
362
เด็กชายธนพล  มนอิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงธนวิณี  ทลคร
ป.6
โรงเรียนยางคำวิทยา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงธนัสถา  กลั่นวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
365
เด็กชายธนากร  จันทร์มล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
366
เด็กชายธนากร  อินทะนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงธิดามาศ  เบ้าเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงธิดารัตน์  เหล่าโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
369
เด็กชายธีรดล  ภูกองไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
370
เด็กชายธีรยุทธ  อรัญมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงนภัสร  แสนกั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้นที่2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
372
เด็กชายนวมินทร  บุญบุตตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงนวลกมล  จันที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงนันทกานต์  แก้วพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
375
เด็กชายนันทสัฒน์  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
376
เด็กชายนิธิกร  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
377
เด็กชายเนติธร  เตโช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงบุษกร  อาจดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
379
เด็กชายปฏิภาณ  หมื่นรู้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงปณิตา  ธีระวัฒนา
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
381
เด็กชายปริพัทธ์  จันชะล้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงปวีธิญา  ดวงบุตรศรี
ป.3
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
383
เด็กชายปาราเมศ  มโนรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
384
เด็กชายพงศธร  ถาจันราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
385
เด็กชายพชรพล  พิลานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
386
เด็กชายพชรพล  ภูห้องเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงพรธิดา  อันวารี
ป.3
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงพรไพลิน  จิตรไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงพรรณทิวา  คำสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงพรรณิดา  อินธิแสง
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงพรสุดา  เถาวัลย์ราช
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
392
เด็กชายพลกฤต  ภูแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
393
เด็กชายพลากร  เอื้อรัตนโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงพัชรี  กุลชนะรงค์
ป.6
โรงเรียนยางคำวิทยา
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงพิชชา  พงษ์พานิช
ป.5
โรงเรียนยางคำวิทยา
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ถาวรฟัง
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงพิยดา  ภูต้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงเพชรณิลย์  กุลสินธุ์
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงภัทรกุล  บุตตะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงภัทรา  ไพสอน
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
401
เด็กชายภาคภูมิ  อาจดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
402
เด็กชายภูมินทร์  ภูครองหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
403
เด็กชายภูริทัต  สายแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
404
เด็กชายภูริพร  นระแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงมัณฑนา  ภูเด่นไสย
ป.3
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
406
เด็กชายมานิวัตร์  สีมันตระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้นที่2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
407
เด็กหญิงมาลินี  พลขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
408
เด็กชายยศภัทร  ภูยอดผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงรชภัทร  หมั่นประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ  ภักดีจุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินไชยา
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงรุ่งนภา  ภูยาแพทย์
ป.6
โรงเรียนยางคำวิทยา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงลักษณพร  สุทธิยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงวนัสนันท์  ภูพาดงา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงวรรณวิสา  แก้ววิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงวรัญญา  ตาไข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงวรัญญา  ทิโภคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
419
เด็กชายวิชญะพล  โทนหงษา
ป.3
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงวิภาดา  สิหิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
421
เด็กชายวิวรรธน์  บุญสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงวิววณา  พลแก้วเกษ
ป.6
โรงเรียนยางคำวิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กชายวีกรีช  ใจราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงศรัญยา  สังฆพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
425
เด็กชายศรัณย์  สุดเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงศศิกาญจน์  ทรัพย์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงศศิฉาย  หมกทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
428
เด็กชายศิปวัฒน์  ภูหวดน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วกู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใยสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงศิริวรรณ  อาจดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
432
เด็กชายศุภกร  โนนทิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
433
เด็กชายศุภชัย  หงษ์โยธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงศุภรัตน์  ภูจอมจิต
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
435
เด็กชายสมพงษ์  จันทร์ดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงสลาลี  ชาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
437
เด็กชายสหรัฐ  บุดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
438
เด็กชายสหลิต  ไชยคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
439
เด็กชายสิทธิชัย  บ่าพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
440
เด็กชายสิทธิพร  วงศ์ไชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงสิรินทรา  ธรรมโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ อาคารมาตาปิตุ ชั้นที่1 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
442
เด็กหญิงสิริวรรณ  คำกลิ่น
ป.3
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงสุกัญญา  สำอาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงสุชานันท์  ภูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงสุชาวดี  นรสีห์
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงสุดารัตน์  ทาแก้ว
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงสุธาริณี  ภูสดแสง
ป.6
โรงเรียนยางคำวิทยา
วิทย์ประถม
448
เด็กชายสุพจน์  ห่มซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ปัสสาคำ
ป.6
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงสุพรรษา  จารย์หมื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงสุพรรษา  โพรส
ป.4
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงสุพัตรา  ภูกัน
ป.5
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงสุพิศตรา  ภูกิ่งหิน
ป.6
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กชายสุรชัช  คำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงสุวิษา  ภูจักรเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนยางคำวิทยา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงสู่ขวัญ  คำเงิน
ป.6
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงหทัยชนก  สุดยอดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
458
เด็กชายอธิราวุฒิ  วิชาฮาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
459
เด็กชายอนันดา  วงษ์ชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงอนุษรา  ภูชมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงอภัสรา  ภูครองทุ่ง
ป.6
โรงเรียนยางคำวิทยา
วิทย์ประถม
462
เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงอรนิภา  ไพนิกพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงอลิษา  วิบาบูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงอารยา  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงอารยา  วรนารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงอารีรัตน์  ไพรีรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงอิญชญา  สุธรรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงอุมาพร  โพธิ์ทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงอุษาวณีย์  พาสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา
วิทย์ประถม