ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ชนะกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  ณะสาโร
ป.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนิษฐา  ภูบัวเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัลยกร  กฤษณะสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกานตมล  ศรีสุทัศน์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
6
เด็กชายเขมณภัทร  สินสุวงศ์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
7
เด็กชายจักรพรรดิ์  ภูวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
8
เด็กชายจักรภัทร  ไชยปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจิดาภา  ฆารวิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจีรณา  แสงสารพันธ์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจุฑาณัฐ  สว่างบุญ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
12
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ภูนิลา
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
13
เด็กชายเจตนิพิฐ  สมศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
14
เด็กชายชินภัทร  อุ่นจำรัส
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
15
เด็กชายชูติเดช  นาสมวาส
ป.6
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กชายโชติพัฒน์  ด้วงคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงฌาลิศา  วงษ์คำ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
18
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  งามโฉมฉิน
ป.6
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
คณิตประถม
19
เด็กชายณฐรัช  ธนปฐมฉัตร
ป.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
20
เด็กชายณ้ฐวุฒิ  ศรีชาติ
ป.6
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กชายณัฏฐพงษ์  ภูอินนา
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
22
เด็กชายณัฏฐ์  ปฏิผลเลิศสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
23
เด็กชายณัฐดล  ทองบุ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
24
เด็กชายณัฐนันท์  ปัญญูรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณัฐวดี  ไขลายหงษ์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฐวิภา  สุขยิ่ง
ป.5
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วจันดา
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
28
เด็กหญิงตรีดาว  แวงโสธรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
29
เด็กชายตะวัน  ภูวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
30
เด็กชายธนกฤต  คำควร
ป.6
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
คณิตประถม
31
เด็กชายธนกฤต  ยมศรีเคน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
32
เด็กชายธนธรณ์  ภู่กันงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงธนพร  ภูเลื่อน
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
34
เด็กชายธนัญชัย  ตัณฑ์พูนเกียรติ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
35
เด็กชายธรรพ์ณธร  ม่วงมุลตรี
ป.6
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้องสอบ ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงธรรมิกา  วรรณวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงธันยาภัทร์  แสนศรีมหาชัย
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
38
เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอนกระสินธุ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
39
เด็กชายธีรชาติ  บุดดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
40
เด็กชายธีรัช  ไชยสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
41
เด็กชายนครินทร์  ช่วยรักษา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
42
เด็กชายนนทวัฒน์  นุตโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
43
เด็กชายนรวิชญ์  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
44
เด็กหญิงนวรัตน์  ภูพันเดียว
ป.6
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
คณิตประถม
45
เด็กชายนันทิพัฒน์  การสว่าง
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
46
เด็กหญิงนิศารัตน์  พรชัย
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
47
เด็กหญิงนุจรินทร์  แก้วหาญ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
48
เด็กชายนุติ  ผาสานคำ
ป.5
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
คณิตประถม
49
เด็กชายบดินทร์  พิมพิสัย
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงบัญฑิตา  บุตรวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงบุญญรักษ์  สีผาง
ป.6
โรงเรียนหนองโพนวิทยายน
คณิตประถม
52
เด็กหญิงเบญญาภา  ผลถวิล
ป.6
โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย
คณิตประถม
53
เด็กชายประวิทย์  เรียงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงปรินทร์  ไพรพงษ์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
55
เด็กหญิงปวีณ์พร  บัวอร่ามวิไล
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
56
เด็กหญิงปวีณา  ภาระพงษ์
ป.6
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงปัณณพร  ฤทธิืทรงเมือง
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพจนารถ  ฉายผาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
59
เด็กชายพชรพล  ภูฉายา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยพล
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพรทิพย์  พันธุ์จันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
62
เด็กชายพัชรพล  กมลคร
ป.6
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงพัชรมนต์  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพิชญาวี  เถื่อนศร
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
66
เด็กชายพีรธัช  ภูผาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงแพรวา  น้อยสมบัติ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
68
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ผลเจริญงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงภควพร  ชนะสงคราม
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
70
เด็กหญิงภัทรสุดา  ธูปถมพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้องสอบ ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายภาณุเดช  นาทองบ่อ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
72
เด็กหญิงภานุมาศ  ธารวาวแวว
ป.6
โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย
คณิตประถม
73
เด็กชายภูวดล  สอนบุญตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงเมนภา  ถิตย์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงยุวดี  โคตะคาร
ป.6
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงลลิดา  สุวรรณเลิส
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
77
เด็กหญิงลิลลิล  วรวะไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
78
เด็กชายวรัญญู  ไกรพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
79
เด็กชายวรานนท์  ภูปุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
80
เด็กชายวราพล  ราชภักดี
ป.6
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงวริศรา  ครองประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงวริศรา  ภูสมนึก
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
83
เด็กชายวุฒธิพงษ์  อายุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงศศิธร  ภูดอนม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณเลิศ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
86
เด็กหญิงศุภกานต์  เทพวงศ์ษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงศุภสราพร  พันเดช
ป.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
88
เด็กชายศุภสัณฑ์  ปรีสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงศุภสุตา  เกื้อปัญญา
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
90
เด็กชายเศรษฐพงษ์  ผจงศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
91
เด็กชายสดุดี  มากสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
92
เด็กชายสนธยา  ชูศรีสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงสรัญญา  คะหาราช
ป.4
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กชายสิรภพ  นกดำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงสุชานาถ  ฉายรื่น
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
96
เด็กชายสุทธิพจน์  ภูอาบอ่อน
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
97
เด็กหญิงสุมาลัย  แสนคำราง
ป.6
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
คณิตประถม
98
เด็กชายเสถียรพงศ์  จันโทมุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
99
เด็กชายแสนเพียงฟ้า  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบุญมีวิทยา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงหทัยชนก  สินธุโคตร
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
101
เด็กหญิงอนุรดี  พันธุ์สะอาด
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
102
เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มกุดลิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงอภิชญา  จูวัฒนาประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
104
เด็กหญิงอาทิตยา  นันเจริญ
ป.6
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงอาภาวรรณ  คำหงษา
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้องสอบ ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงอารยา  แสงโสภาพรรณ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
107
เด็กหญิงอารัญญา  วงสะอาด
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
108
เด็กหญิงอาริญา  วิเชียรสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3 ห้องสอบ ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
109
เด็กชายกิตติคุณ  พันทอง
ม.2
โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายคณศักดิ์  พิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย
คณิต ม.ต้น
111
นายทศวรรษ  บุญยืน
ม.3
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
112
นายพิชิต  มงคลพันธ์
ม.3
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายพิริยะเดช  นิลปะถะ
ม.1
โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย
คณิต ม.ต้น
114
นางสาวเฟื่องฟ้า  สาระวิถี
ม.3
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
115
นางสาวมานิกา  ภูพันเดียว
ม.3
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
116
นายเมธัส  กิตติกา
ม.3
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ศรีวิลัย
ม.2
โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงศศิธร  สุริยวงษ์
ม.2
โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงอรทัย  ภูผาเงิน
ม.1
โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้องสอบ ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
120
เด็กหญิงกชมล  ไชยสถิตย์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงกมลชนก  บุตรเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
122
เด็กชายกรวิชญ์  ภูโอบ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
123
เด็กชายกรวิชญ์  ศรีโททุม
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เกษกระทึก
ป.6
โรงเรียนหนองโพนวิทยายน
วิทย์ประถม
125
เด็กชายกฤษณะ  ภูโอบ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
126
เด็กชายก้องภพ  กรโสภา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงกัญญาภัค  ฉายบุญครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
128
เด็กชายกิตติกวิน  มั่งมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
129
เด็กชายกีรติ  มะโนวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงเกศราภรณ์  ยลวิลาศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงขวัญจิรา  นามโยธา
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงขวัญชนก  มหานาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงขวัญชนก  สว่างบุญ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
134
เด็กชายเข็มเพชร  สระทองอ้อย
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงจรรยาพร  เวียงวะลัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงจริยา  ทัดศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ขอดคำตัน
ป.6
โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย
วิทย์ประถม
138
เด็กชายจารุกฤต  ภารประดับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงจิดาภา  เรืองอุไร
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
140
เด็กชายจิรัฎฐ์  แสงโสภาพรรณ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
141
เด็กชายจิรัฐโชติ  อิ่มแมน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทิมาลย์
ป.6
โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  บริสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงจุธารัตน์  วงศรีวอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
145
เด็กชายเจตนิพิฐ  อิ่มแมน
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงเจนจิรา  อินธิศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงชญาดา  พลเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงชญาดา  ระเวงวรรณ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
149
เด็กชายชนกชลน์  สุวรรณเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
150
เด็กชายชนนวุธ  สดหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงชนาภัทร  จันทรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงชนิดา  ผากา
ป.5
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงชนิภรณ์  หิรัญรักษ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
154
เด็กชายชยธร  สุวรรณพิไชยศรี
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้องสอบ ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
155
เด็กหญิงชยุตา  อินทรพิมม์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
156
เด็กชายชลกร  เรืองวชิรปัญญา
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงชลธิชา  คงด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนนะนัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
159
เด็กชายชลปาว  ภูไทสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงชัญญานุช  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
161
เด็กชายชาญเดช  ศรีกันหานนท์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงชุติมา  ไสลจิตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
วิทย์ประถม
163
เด็กชายเชน  สังข์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
164
เด็กชายญาณภัทรฆ์  วงศ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
165
เด็กชายณพล  ทองอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงณภัทร  อินอุเทน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงณัฐกานต์  สิทธิสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
168
เด็กชายณัฐพล  นพเก้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
169
เด็กชายณัฐพล  ศรีทะนนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
170
เด็กชายณัฐภัทร  ถาวร
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงณัฐมน  เยี่ยมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมา
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
173
เด็กชายตนุภัทร  กสิผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
174
เด็กชายทวีชัย  พูลสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
175
เด็กชายเทวฤทธิ์  ไผ่พูล
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
176
เด็กชายธนกฤษ  วารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
177
เด็กชายธนเทพ  สุริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
178
เด็กชายธนบดี  ปรีดี
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงธนพร  จงรัก
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงธนภรณ์  ดาษถนิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
181
เด็กชายธนภัทร  ดลเฉลิมยุทธนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงธนาวดี  จรูญเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงธวัลรัตน์  จุฑาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงธวัลหทัย  จำนงกิจ
ป.5
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงธัญชนก  ภาคมฤค
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุดมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงธัญธิดา  ภูฉายา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงธัญพร  ฤทธิ์ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
189
เด็กชายธีระพงษ์  ดลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้องสอบ ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
190
เด็กหญิงนพมาศ  เปี่ยมศิริ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงนพรดา  มหิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงนภสชนก  ภูโยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงนภัสสร  พิมพะสอน
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
194
เด็กชายนราวิชญ์  มโนขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
195
เด็กชายนัฐกิตต์  วินิจ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติกา
ป.6
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
วิทย์ประถม
197
เด็กชายนันทวุฒิ  จันทร์แผง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงนาฎทิยา  สุวรรณชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภูดินดง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไสยที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงน้ำเพชร  เขียวสอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
202
เด็กชายนิติภูมิ  ภูฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงนิรชา  ภูจอมผา
ป.6
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงนุชนาถ  ธารเจือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
205
เด็กชายนุติ  เสนาธง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
206
เด็กชายบริพัฒน์  หมอยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
207
เด็กชายบุญธนกฤต  ภูน้ำย้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงเบญญาภา  ภูน้ำใส
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงใบโพธิ์  ศรีสว่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
210
เด็กชายปกรณ์  ปัญญาดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงปณิตา  อุ่นมีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงปนิดา  แถนสีแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงปภาวดี  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
214
เด็กชายปราชญาการ  มาตบุรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
215
เด็กชายปริญญา  ธารเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงปริยากร  พละดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงปริยาภรร์  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงปรียะดา  อินทรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงปิ่นมณี  โคตรนาวัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงปิยพร  จุลบุรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงปิยะพร  ถิ่นมาบแค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงพรปวีณ์  บัวอร่ามวิไล
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
223
เด็กชายพศวีร์  บัวอร่ามวิไล
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงพัชราภา  ศรีสุทัศน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้องสอบ ป. 3/3 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
225
เด็กชายพุทธิพงศ์  ปริปุณนะ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงแพรวา  เทียมวงษ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
227
เด็กชายภัทรพล  ศรีเตชะ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงภัทรมน  นามมงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
229
เด็กชายภาณุภัทร  ภู่กันงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
230
เด็กชายภาณุวัชร์  ไชยสีหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงภาราดา  วงศ์วิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
232
เด็กชายภูชิสส์  ภูชิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
233
เด็กชายภูรินท์  สายเชื้อ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงมลิสา  วิริยา
ป.6
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงรติพร  ถิตย์สวิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงรพีพร  ทับทิมไสย์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
237
เด็กชายรพีภัทร  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
วิทย์ประถม
238
เด็กชายรัชชานนท์  ตรีกามน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงรัตติยากร  รัตนสงคราม
ป.6
โรงเรียนบุญมีวิทยา
วิทย์ประถม
240
เด็กชายราชภูมิ  นันอำไพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
241
เด็กชายวงศ์บุญ  โอสายไทย
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงวชิรากร  ทำบุญ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงวนัชพร  ฉายบุญครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงวรกมล  ระวิโชติ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงวรรญา  ถิ่นมีผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงวรรณยุภา  ภูช่างทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
247
เด็กชายวัชระ  วิสูตรานุกูล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงวิมลรัตน์  สารภีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
249
เด็กชายวุฒิพร  พรมลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงศรัญญา  แก้ววิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงศราวลี  แสนแก้ว
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงศรีกัญญา  ไชยนิคม
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงศวรรยา  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงศศิธร  เรืองแสน
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงศศิวิมล  สงกันหา
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงศิริกรณ์  ภูพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงศิรินทรา  พิมสิม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงศิริรักษ์  อิ่มสมบัติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
วิทย์ประถม
259
เด็กชายศุภชัย  คำหาษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กชายศุภชัย  ศิริ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
261
เด็กชายศุภนิมิต  ฤทธิ์รักษา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงศุภิสรา  ระดาดาษ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
264
เด็กชายสุภากร  แสนดาหมื่น
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
265
เด็กชายสุเมธ  สง่าวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
266
เด็กชายสุรพจน์  ไพชยนต์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงสุวรรณฉัตร  แก้วลี
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฆารกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงหยก  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
270
เด็กชายหิรัญ  มณีไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
271
เด็กชายอธิป  คำภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงอนิษา  ทองศิริ
ป.6
โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงอพิศมัย  แพงแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
274
เด็กชายอภิชล  ผาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงอรวรรณ  ไวมาตย์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
276
เด็กชายอาชวี  ลำเหลือ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงอารยา  จันทร์โสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงอารียา  ภูฉายา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงอุมารินทร์  ไชยกำบัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงเอ็ลรี่  ขาวทองหลาง
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม