ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลวรรณ  พินพวง
ป.5
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรรณิการ์  จี้อุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกัญฐนมาศ  เผือกขาวผ่อง
ป.3
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงเกศิณี  ปลิดดอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายเกียรติชัย  เจียมกรกต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายคมกริช  เทียนชัย
ป.4
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงจรัสพร  อ่วมนุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายจารุวัตร  พิมพ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงจิราพร  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายชาติชาย  ไม่มีนามสกุล
ป.4
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงเชอรี่  -
ป.4
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงญาณิกา  ศิริดำรงค์
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงฐิตินันท์  ไวยเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงณัชกานต์  ศรีทองขำ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญจันทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายตะวัน  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายธีราวัฒน์  เขตร์กร
ป.5
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงเนตรนัฏดา  แพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายบุญญฤทธิ์  ชูบูระ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายบุญธเนศ  บุญแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงบุุษบา  พุดเสียง
ป.5
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงเบญญาภา  ไม่มีนามสกุล
ป.3
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงปรางทิพยา  ทองคำเอี่ยม
ป.3
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายปริวรรต  พัฒนะกุล
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงปานปรียา  โปธิตา
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายพิทยา  เสลานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายพิทักษ์ชัย  อ้นทา
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงเพ็ญเพชร  อุดมสันติธรรม
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงเพลิน  -
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายภัสฎา  เจริญมาก
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงภีรนันท์  ศรีมากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายมนัส  วรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายมานพ  -
ป.5
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายรชต  เกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงลดาวัลย์  หาญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงลักขณา  อารมณ์ชื่น
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายวรชิต  วงศ์จุฑาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงวรนุช  สุขเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายสหรัฐ  โกฒแก้ว
ป.4
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายสุทธิชัย  บุญและมา
ป.5
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงสุพรรษา  -
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงอนันตญา  เหรียญเครือ
ป.3
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายอัตรา  ฐิติรุ่งโรจน์กุล
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายอิทธิพล  ด้วงงาม
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
46
นายกชณัช  เนาวเรศ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
นางสาวกรรภิรมย์  สุขณรงค์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกรวัลย์  ทองกองเตีย
ม.1
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
นางสาวกันทิมา  ผิวผาย
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกาญจนา  พัฒนรัก
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกาญจนา  แสนจันทร์
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายกำภู  เหลืองธนารักษ์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ธวัลพร
ม.1
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
นางสาวกิตติยา  จีนาภักดิ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
นางสาวกุลธิดา  เชาว์กาญจนธรรม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
นางสาวเกศกจา  เกิดสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงเกศสุวรรณ  เรือนทอง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
นางสาวขนิษฐา  ทองจอก
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายจักรกฤช  วิเศษสิง
ม.1
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
นางสาวจุฬารักษ์  จันทร์นามวงศ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายชนะชัย  เกียรติไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
นางสาวชนัญญา  เซี่ยงเจ๊น
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
นางสาวชนาพร  แป้นแก้วตา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
นายชยพล  คชวงษ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายญาณิศา  ดำเนินกิจการ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงญาณิศา  ผาภูมิสุกร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณัฐณิชา  ม่วงสาย
ม.1
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
นางสาวณัฐณิชา  ออมสิน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
นางสาวณัฐนิชา  พรหมเจริญ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
นางสาวดารารัตน์  ใครหอม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายแดนชัย  ทองย้อย
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
นางสาวตอง  นามแก้ว
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
นางสาวทัศน์วรรณ  ปานเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงทิฆัมพร  ม่วงแจ่ม
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายทินกร  ขุนคำ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
สามเณรทิพย์วรารัตน์  รุ่งเรืองดี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายธนพัฒน์  วรจันทร์
ม.1
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
นายธนาดล  กระต่าย
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงธมลวรรณ  แก่นอ่ำ
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
นางสาวธัชพรรณ  ชื่นจิตต์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
นางสาวธัญชนก  นิธากรณ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงธิดารัตน์  อมรสิริพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
นางสาวธุวดารา  เห็นประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายนราวิชญ์  น้อยโสมนัส
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงน้องสร  ยี่ภู่ศรี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
นางสาวนุชนารถ  หอมเมือง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายบัญญวัต  ผลช่วย
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
นายปฐมพร  จานแก้ว
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายประภัทร  น้อยจีน
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงประภาวรินทร์  พูลภิรมย์
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
นายปริญ  โคตรวงศ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
นายปวรปรัช  ดิฐาพงศ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
นางสาวปวีณา  สบายเหลือ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงปัทมา  ดอนบุญไทย
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
นางสาวปิยธิดา  ชงกุล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุญเปรม
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงปิยะธิดา  เกิดสุข
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงผกามาศ  รุ่งกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายพณัฏฐ์  พรหมชนะ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงพนิดา  เพียงกระโทก
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
นางสาวพร  ไม่มีนามสกุล
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายพรเทพ  พาดทองหลาง
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงพรพรรณ  พลายทอง
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงพาฝัน  กฤติยานุสรณ์
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายภัทรดนัย  จำปาทอง
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงลลินรัตน์  ผมงาม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ศรีสม
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
นางสาววชรวรรณ  แก้วหะ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงวรรณพร  ทับทิมหอม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
นางสาววรัตถ์ชา  ผุสดี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงวิมลสิริ  ประทีป
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงวีนัส  ศรีสงสาร
ม.1
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายศราวุฒิ  สอนพันธ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงศรีจันทร์  จาทอง
ม.1
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
นางสาวศรีวิมล  ไทยเฉลิมชาติ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
116
นางสาวศศิธร  แตงเจริญ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
นางสาวศิริกาญจน์  ภูมิศรี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายศิริชัย  ไม่มีนามสกุล
ม.1
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
นางสาวศิรินทรา  สมนามทอง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงศิริพร  ปานทาน
ม.1
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
นางสาวศิริวิมล  เงาภู่ทอง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายศิวกร  คงพยัคฆ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายศุภกิจ  เล็กมนตรา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายศุภณัฐ  ดุษฎีตรัรัตน์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงสกาวเดือน  ธนะโชติ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายสมเทพ  ไม่มีนามสกุล
ม.1
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายสมบัติ  ไม่มีนามสกุล
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงสโรชา  แสนท้าว
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายสันติภาพ  ฉ่ำเกตุ
ม.1
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
นายสิริมงคล  จันทร์ดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงสุกันยา  ไม่มีนามสกุล
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงสุดารัตน์  เพลินไพรเย็น
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
นางสาวสุดารัตน์  สิทธิกุล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
นางสาวสุธิดา  รุ่งสว่าง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงสุนิสา  ศรีจันทร์อ่อน
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
นางสาวสุวนันท์  ใจจริง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
นางสาวสุวัจณา  สุบรรพวงศ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายโสฬส  ขาวบาง
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงใหม่  สิทธิวรพงษ์
ม.1
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงอภิญญา  ขำประสาท
ม.1
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ซ่ง
ม.1
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงอมรรัตน์  สุทธิประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
นายอรรถชัย  จอกแก้ว
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงอรวรรณ  อชิรญากรณ์
ม.1
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงอริสา  ภังคานนท์
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงอัมพร  อำนาจอิสระ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
นางสาวอารียา  จือเจริญ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงอารีรัตน์  โพธิ์พรม
ม.1
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายอำนาจ  เผือกพันธ์มุก
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
นายเอนก  หงษาวดี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงเอมมิกา  บุญเลขา
ม.2
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
152
เด็กหญิงกนกวรรณ  -
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
นางสาวกรรณิการ์  ชมเชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงกรวิภา  ตองแก้ว
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงกฤติยา  ชูวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วเสถียร
ป.5
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายกิตติพงษ์  วัลลา
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงกุลณัฐ  มังกรคณที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เงินงอก
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ประยูรวงษ์
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายจิรโชติ  วงศ์สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงจิราภร  ทัศกลาง
ป.5
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายจิรายุ  กลั่นความดี
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายชนะพล  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงชลิตา  พันธ์กวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงฐิติพร  ทิพนัส
ป.4
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายณัฐตพล  หวังถาวร
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงณัฐริณี  ทองนุ่ม
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายณัฐศรุต  บุตรแขก
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายดนัย  สุขลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงเดือนเต็ม  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายแดนชัย  ไม่มีนามสกุล
ป.3
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายธนภัทร  สารสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงธัญญชนก  ศรีคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายนราวิชย์  สุขโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงนฤมล  ปั้นหยา
ป.5
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงน้ำหวาน  -
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงเบญจภรณ์  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายปฏิภาณ  เขตภัทรพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงปวันรัตน์  ตริการชอบ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงปาณิสรา  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงปุญณิศา  พันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงพรพรรณ  ดีพร้อม
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายพรพัน  กุดวิเทศ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
187
เด็กหญิงแพรวพรรณ  แย้มยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงภิรดา  รัตนะลัย
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงเมธาวดี  วรัทธัญธน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงยศวดี  ไทยเฉลิมชาติ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงยุพา  ไม่มีนามสกุล
ป.4
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงลดา  หาวิชา
ป.5
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงวรัญญา  กระต่ายเทศ
ป.4
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงวริศรา  ฉิมพะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายวัชรพงษ์  บัวลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงวันดี  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงศศธร  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายศิลา  ไม่มีนามสกุล
ป.3
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายศุภกร  คล้ายเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายสรวิศ  สำอางจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายสิทธิกร  คงนะ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงสิริกาญจน์  ดีพร้อม
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงสิริมา  วงศ์บุญชัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์คล้าย
ป.4
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงสุพิชญา  ถนอมพงษ์
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงสุภิญญา  สระทองแร่
ป.5
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ภักดีสวาท
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายใหม่  -
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายอนิวัฒน์  เกียจโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงอมรรัตน์  เซี่ยงเห็น
ป.4
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงอารียา  เกิดอยู่
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กชายก้อ  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงกัลญามอญ  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงขวันจิรา  จิตเลิศวิภาส
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายคมคาย  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายคำพุธ  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายคำเสาร์  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงจรัสศรี  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงจันทร์พร  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงจามจุรี  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายเจนนี่  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายเจริญ  สังขวิลาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ต๊ะสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายเจียรไนย  ไทรสัขสินธิติ
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงชนาพร  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายชยุต  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายชยุต  สังขดำรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายชวลิต  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายชวลิต  หงษ์สา
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายชัยวัน  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายชาญณรงค์  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายชาเด็ด  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายชานนท์  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายเชค  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
นายซูซู  -
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงโซนชาญ  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายณัฐไกร  ท้าวศรีธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงดวงกมล  ปราสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
นางสาวดอกเย็น  -
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงดาว  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงดาวรรณ  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงเตย  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงแตงฟาว  ปุณณะการี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายทศพล  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายทศรน์  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายทิพย์พนพล  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
247
เด็กชายเทเทเล  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายธงชัย  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วทรวง
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายธันวา  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายนนทกานต์  ฤทธิลือชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงน้องเล็ก  มัญยะหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงนัทธมน  เต็งเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายนันทพงศ์  กิสรวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงนันทินี  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงน้ำอ้อย  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงนิพา  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงนู  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงเนเนเวร์  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายบุญ  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงบุญสิตา  เสนนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายบุญสุข  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายโบ้  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายปิยบุตร  มีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายปิยพล  ศิลปรุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงปุณยานุช  หงษ์ผดุงวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงโปโป  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายโปโป๊  -
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายผาอือ  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงพรทิพย์  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายพริก  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายพัชรวร  เขียวประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงพัชรา  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงพัชรินทร์  มาพุก
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงพิมพกา  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงพิมพ์  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงแพรวพรรณ  วงศ์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงโพ่เอซู  อยู่ดี
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงฟ้ารุ้ง  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงภัสสร  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
282
เด็กชายภานุ  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายภูวิศ  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายมงคล  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายมณฑารบ  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงมยุรี  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงมะลิ  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายมานิตย์  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายมาโนช  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายมิวโอ  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายเยเรมีย์  ทรัพย์ธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายรัชชานนท์  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงรัตนา  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงรุ่งนภา  ถาวรเรืองรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงรุจิรา  เก่งไพรวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงลลิดา  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงลลิตา  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงวรรณวิสา  รี้พล
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายวรวุฒิ  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายวรวุฒิ  หงษ์ปัทมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงวราภรณ์  -
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายวันชนะ  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายวาทิศ  หนองขุนสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายวิฑูรย์  ศรีสุขวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงวิภาดา  เรืองเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงวีณา  จรูญรัตนมุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายวีระพล  ไทรสังขปิระกา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายศักดิ์ราชา  เพ็ฐสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายศุภชัย  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายสมบัติ  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายสมหมาย  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
นายสรพงษ์  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงสังข์กัลยา  สกัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงสายใจ  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงสายใจ  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
317
เด็กหญิงสายฝน  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงสาวน้อย  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายสิทธิชัย2  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงสุกัญญา  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายสุขสันต์  สมดา
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงสุจริต  สังขสถาพร
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายสุเทพ1  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายสุเทพ2  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงสุนันทรา  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายสุภาษิต  สมดา
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายสุเมธ  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายสุริยา  วิชาล้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงสุวัจนี  ขันธีระจิโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สังขปรีดี
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายหนึ่งหนึ่ง  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงหวานใจ  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายอ้น  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงอังสนา  เรือนทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายอัฐพงษ์  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงอัมริน  ทองร่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายอาทิตย์  รัตนพร
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายอำพล  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายอุแม  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายเอกลักษณ์  ขันธีระจิโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายโอเค  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงิเส็ง  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
343
เด็กหญิงกนิษฐา  เสดวงชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายกะปอมู  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงกาญจนา  สงวนพันธุ์
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงขนิษฐา  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงคนึงนิตย์  สังขโศภา
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายจันทร์มี  ไทรสังขณรงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายจันทร์  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงจิตติมา  แก้วกล้าวารี
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงชนิตา  พรพินิจอำไพ
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงชิริดา  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงชูใจ  ปู่มา
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงเชาวณีย์  คฑาธาร
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายซิบือ  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงเซอลีพอ  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายณรงค์ชัย  วนาพิทักษ์กุล
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงณิชกานต์  หนองขุ่นสาร
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงดรุณี  เร่งผลดี
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงดวงใจ  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงดาว  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงเดือน  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงเดือน  จิระภาวี
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายทะเล  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายทุงทุง  -
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงธนารีย์  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายธวัช  สังข์รจิต
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายนราธิป  คะอังกุ
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงน้องหนู  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงนอโพล่า  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงนารี  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงน้ำผึ้ง  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงน้ำฝน  -
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงนุช  -
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงเนตรนภา  ธรรมอยู่
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงบุญมา  แดงหอม
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงปทุมรัตน์  ก้องขจรเดช
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
378
เด็กชายประภาส  สังขนิธิ
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงปิยพร  สังขประมุท
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายปิยะ  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายพิษ  -
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายพุธสา  ไทรสังขณรงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงเพชรดา  ไทรสังขเชวงสิน
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายไพศาล  สุวรรณทิพย์
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายภัยวิทย์  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงมาริสา  -
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงมินตรา  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงมือกะโป  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายไม้ไผ่  -
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงยิมหม่อง  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายยูเส่ง  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงลำไย  -
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายวทัญญู  ไทรสังขดำรงสิน
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงวันทิวา  แสงภูมิ
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงวาสนา  พิทักษ์ชาตคีรี
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงวิลาวัลย์  รักไทย
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงศรีทอง  คงนานดี
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงศศิธร  กิตติวิริยะ
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายศิริชัย  ผาภูมิโกสุม
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายศิลา  สังขโศภา
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายสดใส  สาระสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายสมคิด  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายสมคิด  สังขประมุท
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายสมชาติ  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายสมพจน์  สิงห์เพียร
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายสมยศ  -
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายสันติ  -
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงสุกันยา  สังข์รจิต
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายสุข  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายสุชาติ  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงสุดารัตน์  คงนานดี
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงสุนันทา  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
413
เด็กหญิงสุนิษา  จิตรัตนสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงสุพรรษา  สร้อยทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไทรสังขฉัตรธิติ
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงหน่องพออั่ว  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงหฤวรรณ  สังขปัญญา
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายอดิศร  ไทรสังขเชวงสิน
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงอรัญญา  วนาพิทักษ์กุล
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายอรุณ  ปฐพีพงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงอรุณี  พืชพนาวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงอัจฉรา  ชัยวิมุตติกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงอัญมณี  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงอัฐยา  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงอาทิตยา  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงอินตา  -
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงเอซาน  -
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงเอสตาร์  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงเอเอมู  -
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายแอทิกอ  -
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงักัญญ์วรา  บุญมา
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
432
เด็กหญิงกณิกา  สังข์เลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงก้อย  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงกัญญารัตน์  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงกันยกาญ  เชยนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงกาญจนา  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงกานดา  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายกานต์  ชุ่มเสนา
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงขวัญกลิ่น  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงข้อผ่อง  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงขิ่นเอยี  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายคาลง  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายจรัส  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงจันทร์สุดา  สกุลธีระดิลก
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงจารุณี  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงจิตตรา  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงจีรวรรณ  ชัมภารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงชไมพร  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงชลันดา  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายชัยยุทธ  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายชาคร  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายชาญชัย  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายชาติชาย  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายชาย  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายชาแหง่  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายชิพงษ์  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงโชวิน  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายณรงค์ฦทธิ์  นิลวาส
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายณัฐวุฒิ  สังขดุษฎี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงณิชา  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงดวงดี  พรตะมะสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายเด่น  จิระภาวี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงตมิสา  จันทร์ปลอด
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายตั้ม  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงตีรัก  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงไตบานา  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
467
เด็กหญิงทิพติยา  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายโทน  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงธนพร  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงธันย์ชนก  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงธิดารัตน์  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายนพดล  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายนรินทร์  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายนฤดม  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงน้องรัก  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงน้องเล็ก  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงนารีกานต์  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงน้ำหวาน  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงนิด  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงนิฤชา  แก้วทรวง
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงนี  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงนุชจรี  กำลังมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายบัญญัติ  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายบุญรัก  ปอนาชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงบุษกร  วิทิตยนตรการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงใบเตย  ปุณณะการี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายปณิธาน  เทียนเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงปลายรุ้ง  วงศ์ธมภ
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายป้อม  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงปาติมา  มงคลส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงปิยะมาศ  แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงเปิ้ล  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายเป้  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายพงศกร  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงพรทินี  แน่งน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงพัชรินทร์  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายพุธชาติ  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายพุย  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงเพียงขวัญ  หงษ์สา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงโพเอซา  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงฟ้า  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
502
เด็กหญิงภัณฑิลา  รักษ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายภานุ2  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายมอญ  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงมึ้งมึ้ง  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายยินดี  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงยี  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงยุพิน  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงยุวดี  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงรัชนีกร  ม่วงผงาด
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงรัตติกาล  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงราม  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงละเอ่อ  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายลิขิต  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายวรินทร์  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายวันชนะ  พิมพ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงวันดี  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงวาสนา  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายศาสตรา  ไทรสังขเจติย
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงศิริพร  บุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผ่องโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายศุภกิจ  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงศุภิสรา  เก่งศึกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายสมชาติ  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายสมชาย  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายสมพร  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายส้ม  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงสาวิตรี  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายสิทธิชัย  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงสุดาวรรณ  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงสุนิดา  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายสุรนันท์  ฉายแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายสุรินทร์  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายสุริยา  -
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายสุวิทย์  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
537
เด็กชายเส่งวิน  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายเสรี  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงโสภา  เจริญรัตนมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายหงษา  หลักเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายหนุ่ม  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงหมู  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงหล่าซู  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายอนุศร  หงษ์รัตนศักดา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงอภิญญา  หิรัญการ
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายอภิสันต์  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงอรวรรณ  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายอ่องจะไน  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายอ่องเตย  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายอ่อน  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายออลยี  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงอังคณา  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงอัญชลี  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงอัศมา  พิทักษ์อารีย์
ป.4
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงอาทิตยา  หงษ์สาวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงอารญา  กันหะเสลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงอารยา  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายเอกชัย  -
ป.5
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายเอกลักษณ์  สังขเรืองรุ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงเอซันดา  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงเอเอ  -
ป.3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงฮานีโทน  -
ป.6
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์