ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตบุญ  สมมุติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
2
เด็กชายกัญจน์  กลิ่นจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
3
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกุลภัตรา  สุขแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
5
เด็กหญิงขวัญชนก  ไกรเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
6
เด็กชายครรชิตพล  ยิ่งมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
7
เด็กหญิงคล้ายจันทร์  ขำค้ำไพ
ป.5
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจิณห์นิภา  กลิ่นบุหงา
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายจิรณัฏฐ์  เวียงเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
คณิตประถม
10
เด็กชายจิรพันธ์  เหมือนคล้ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
11
เด็กชายจิรวัฒน์  ภูปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
12
เด็กชายจิรัฏฐ์  เวียงเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชำนาญเท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
14
เด็กชายชนิกานต์  วิทยา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชนิภรณ์  ปิ่นใจ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชนิษฐาพัทธ  สืบจากอินทร์
ป.5
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
17
เด็กชายชยวุฒิ  จันทร์ชนะ
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
18
เด็กชายชยางกูร  การะภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
19
เด็กชายชยางกูร  แก้วหลำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชวนชม  ธาตุประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชวัลญา  เมธากุล
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
23
เด็กชายชัยภัทร  ทั่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
24
เด็กชายชาญณรงค์  ด้วงพลับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
25
เด็กชายชานินทร์  ต้นพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
26
เด็กชายชิณวัฒน์  ถาวรกุล
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
27
เด็กชายชิติพัทธ์  ประเทศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชินาธิป  พงศ์พันธุ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
29
เด็กชายฐานัส  เพ็ญประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
30
เด็กหญิงฑิตยา  เอกอุรุ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
31
เด็กชายณภัทร  เงินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณภัทร  แย้มสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐชยา  ทองเนียม
ป.5
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐชา  ทองเมธา
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฐธิดา  รูปขำดี
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 2 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐรดา  บุญเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณิชชา  วิลัยเกษม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
38
เด็กชายตะวัน  กองวิธี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
39
เด็กชายตามฝัน  วศินนิติวงศ์
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
40
เด็กชายเตชสิทธิ์  กิตติวิรยานนท์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
41
เด็กชายไตรภพ  น้ำทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
42
เด็กชายทวีคูณ  พูลศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
43
เด็กชายธชานันท์  ชื่นสงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
44
เด็กชายธนกร  คูหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
45
เด็กชายธนดล  มั่นกลั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
46
เด็กชายธนวรรธ  ศรีจันทรวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
47
เด็กชายธนวัฒน์  ไกรเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
48
เด็กชายธนากร  ทองปลาย
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
49
เด็กชายธนาคาร  กาญจนจินดาภรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
50
เด็กชายธนายุ  แก่นยงค์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
51
เด็กชายธนิศร์  แสงเจริญ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงธรรณภรณ์  เหมือนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
53
เด็กชายธัชพล  ชัชวาลย์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงธัญยธรณ์  เติมศรีวรานนท์
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
55
เด็กชายธีรพัฒน์  สระทองพรม
ป.5
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
56
เด็กชายธีรภัทร  กระต่าย
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
57
เด็กชายนคินทร์  ว่องวณิชชากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
58
เด็กชายนนท์ปวิธ  จีระดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
59
เด็กชายนนธกาน  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนภัสนันท์  หัดนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนภัสสร  โรจน์ไพศาล
ป.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนภาภรณ์  ตรีพลอัษร
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
63
เด็กชายนราวิชญ์  เพ็ชร์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
64
เด็กชายนวพล  ปูดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
65
เด็กชายนัทที  แย้มพุ่ม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
66
เด็กชายนิธิ  พรายเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
67
เด็กชายเบญจมินทร์  โสทน
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วนิยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปนิดา  จิ๋วเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
70
เด็กชายปภาวิชญ์  ศรีนิล
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายปริพัทธ์  เสือส่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
72
เด็กหญิงปาณิสรา  พฤษภา
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงปารมี  ธรรมกุลางกูร
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปาริฉัตร  ทุมทน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
75
เด็กชายพงษ์เทพ  อุไรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
76
เด็กชายพรพิพัฒน์  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงพรรณวรท  สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
78
เด็กชายพวศธร  บรรณเทิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
79
เด็กหญิงพัชรพร  รุจิปัญญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
80
เด็กชายพิชญ์พงษ์  อ้นเพ็ง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงพิมพ์นิศา  เจนสฤษดางกูร
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพีรดา  อินทรสกุล
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
83
เด็กชายพีรวัส  ธีรชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
84
เด็กชายพุฑฒิศักดิ์  จงสถาวร
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงเพชรลดา  ขวยเขิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
86
เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ขสุดใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
87
เด็กหญิงแพรวา  พรหมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
88
เด็กหญิงภัชราภรณ์  วุฒิพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
89
เด็กหญิงภัทรมน  ขุนเที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
90
เด็กหญิงภัทราพร  สงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
91
เด็กชายภานุพงศ์  ประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
92
เด็กชายภูรินทร์  ตั้งพัฒนารุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
93
เด็กชายภูวณัฏฐ์  ธงศรี
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
95
เด็กชายยุทธการ  ทองแท้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
96
เด็กชายรณกฤต  แก่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
97
เด็กหญิงรสพร  ดาวเจริญพร
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
98
เด็กชายรัชชานนท์  ชั้นสกุณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
99
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  โคกสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย
คณิตประถม
100
เด็กหญิงลลิตา  คำนกขุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
101
เด็กหญิงลักษมณ  ฟักเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
102
เด็กชายวงศกร  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
103
เด็กชายวชิรวิทย์  ชมสกุณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
104
เด็กหญิงวรรณิศา  วงษ์ก้านตง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
105
เด็กหญิงวลัยพรรณ  แพรสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายวิชญ์  ศรีวัฒนชัย
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
107
เด็กชายวิศรุต  ทองปาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
108
เด็กหญิงศรวณีย์  คำฝาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
109
เด็กหญิงศรุตยา  ประศาสน์ธรรม
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงศลิษา  ฉายะเจริญ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงศศิวิมล  ไพรเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
112
เด็กชายศิรภัส  ทองเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
113
เด็กหญิงศิรัญญา  ฉิมพวัน
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงศิริประภา  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
115
เด็กชายศิวกร  ทองมอญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
116
เด็กชายศิวดล  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
117
เด็กชายสถาพร  สัตยชิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
118
เด็กชายสรชัช  อุ่นอร่ามวัฒน์
ป.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงสราญรัตน์  ราษีสวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
120
เด็กชายสหรัฐ  ธนทวีธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
121
เด็กชายสิทธินนท์  จันทร์สอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
122
เด็กหญิงสิริกร  พล้างาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
123
เด็กชายสุขเกษม  ยศสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงสุดปรารถนา  บุญน้อม
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
125
เด็กชายสุวัฒนชัย  พรมภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย
คณิตประถม
126
เด็กหญิงหทัยรุตา  แสวงทอง
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
127
เด็กชายหรินทร์  กากะนิก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
128
เด็กหญิงอนัญญา  หอมชื่นจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
129
เด็กหญิงอนุตตรีย์  เผือกวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
130
เด็กชายอภิชัย  วงศ์ชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
131
เด็กชายอภิรัชย์  สังขปรีดา
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
132
เด็กหญิงอภิสรา  ชาลีกันหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
133
เด็กหญิงอรวรา  อมรชัยเวช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
134
เด็กชายอรุณ  พรหมเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
135
เด็กหญิงอรุณรัตน์  เจริญทรัพย์สันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
136
เด็กหญิงอัญชิสา  คณานุกุล
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
137
เด็กชายอัฐธนาพงศ์  เพิ่มพูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
คณิตประถม
138
เด็กชายอาชวิน  ม่านเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
139
เด็กชายอาณกร  เหลืองสะอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
คณิตประถม
140
เด็กหญิงอาทิตยา  สมบูรณ์บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายอาทินันท์  แก้วเกตุ
ป.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงอุมาภรณ์  รักษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
143
เด็กชายเอกวงรงค์  พล้างาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
144
เด็กชายจิรวัฒน์  ชูทอง
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงณัฐพร  แช่มช้อย
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายธวัชชัย  ตั้งสุขสันต์
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงสุปวีณ์  วังขนาย
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
148
เด็กชายกณวรรธน์  ศรีพูลพันธ์
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงกมลลดา  ภัทรเรืองโรจกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงกมลวรรณ  มีสุวรรณอรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงกรกฎ  ทรงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกรชกร  สุวรรณสุนทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
153
เด็กชายกรวิชญ์  สระทองทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
154
เด็กชายกฤษฎากร  เชิดชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
155
เด็กชายกษมา  วรรณะ
ป.4
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
156
เด็กชายกษมา  เอี่ยมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงกัญญลักษณ์  แก่นจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงกัญญาภัค  คงทน
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงกาญจณี  วิเศษสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงกานต์ธิดา  มะลิซ้อน
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุพศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
162
เด็กชายกายศิต  แพ้ชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
163
เด็กชายกิตติพิชญ์  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงกุลยา  ประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงขวัญจิรา  ถ้ำทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงเขมจิรา  มีล้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงจรัสแสง  หมื่นสุวรรณวดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงจิดาภา  ขันธโมลีกุล
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงจิตราภรณ์  ณ รังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงจิรดา  รำพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
171
เด็กชายจิรภัทร  ปฏิญญาเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงจีรานันท์  จิตรสุทัศน์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
174
เด็กชายจุลดิษฐ์  โลโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงชญานี  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงชนิกานต์  เลียงผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
177
เด็กชายชนิสร  เล้าอรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงชลธิชา  คุ้มพันธุ์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงชลธิชา  ชีพนุรัตน์
ป.5
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงชลิตตา  มุลการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงชโลธร  จันแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงชวิศา  แก้วรื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง 2 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
183
เด็กชายชัชภิมุข  บุญมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงชาลิสา  ห้าวหาญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงชิดชนก  วิเศษสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โครพ
ป.3
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงญญิตา  พิชญกุลมงคล
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงญาณิศา  กาญจนศรีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
189
เด็กชายฐปนรรฆ์  เย็นสรง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงฐานิต  ธีรพงศ์เลิศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงฐิติพร  มังกรทอง
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงณฐพร  ตะโกพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงณฐวรรณ  แก้วทิมบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
194
เด็กชายณพัฒ  เฉลิมกลิ่น
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงณัชชา  หวังโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุฒซ้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงณัฏฐ์ศศิ  แก้วมีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เจือจุน
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงณัฐพร  โมกขกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงณัฐษิกา  สุตันติวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงณิชากร  พุฒซ้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงณิชาภัทร  น้อยมี
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงณิชาภา  ภูวิชญะพล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงดวงดาว  จิตต์เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงดารารัตน์  เหมือนชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
206
เด็กชายเดชาธร  ว่องวณิชชากร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงต้นฝน  น้อมแนบ
ป.5
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
208
เด็กชายตันติกรณ์  ไชยธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
209
เด็กชายถิรายุ  เวดา
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
210
เด็กชายทวีทรัพย์  นาคจีน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงทอฝัน  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงทัศนีย์  พันธุ์แตง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
213
เด็กชายธนเดช  เปรมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงธนภรณ์  สังข์เงิน
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
215
เด็กชายธนภัทร  เจริญทรัพย์สันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
216
เด็กชายธนภัทร  พรหมเกิด
ป.5
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
217
เด็กชายธนวัฒน์  บรรจบปี
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง 3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
218
เด็กหญิงธนัญญา  วอนเพียร
ป.3
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงธนารีย์  รัดกุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปิ่นทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
วิทย์ประถม
221
เด็กชายธัชชาภัทร  ดิษสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เจริญราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงธิดาพร  ทาดาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงธีรนาฏ  อัปการัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
225
เด็กชายธีรภัทร์  เรืองจำเนียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
226
เด็กชายธีรสิทธิ์  พงศ์กรกัมพล
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พุทธรักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
228
เด็กชายนรเศรษฐ์  อินทร์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
229
เด็กชายนราวิชญ์  โพธิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
230
เด็กชายนโรดม  นิลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงนฤมล  อี้วงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงนันทการณ์  โนนวิวาท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
233
เด็กชายนันท์นภัส  ช่วงชัย
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
234
เด็กชายน้ำภูฟ้า  ชูธัญญะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงเบญญา  เหมือนแดง
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วางที
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงปริศนา  แสนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงปัญญาดา  เรืองวงศ์โรจน์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
239
เด็กชายปาณัช  ตีระไชย
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
240
เด็กชายปุณณ์  ภักดี
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงปุณยนุช  ช้างน้อย
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
242
เด็กชายปุริม  จันทร์เงิน
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
243
เด็กชายพงษ์สรรค์  จรัสโอฬาร
ป.3
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงพรนภัส  เขียวชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงพรรณรัตน์  หวังดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงพลอยพิมใจ  บุดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
247
เด็กชายพอเจตน์  สุดจิตต์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
248
เด็กชายพันแสงศร  อุมะนันท์
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
249
เด็กชายพัรภัทร  อุดมเจริญศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงพิชญวดี  ชำนาญป่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงพิชามญช์  ตันพิริยะกุล
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงพีรดา  กิตติธรรมโรจน์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง 4 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
253
เด็กชายพีระชัย  กิตติธรรมโรจน์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงเพชรชรี  รักชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
255
เด็กชายภคนันท์  แซ่ตัน
ป.5
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงภัสสร  เทพไทยขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
257
เด็กชายภาณุพงศ์  ปลั่งดี
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
258
เด็กชายภาณุวัฒน์  อามาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงภิชาญาดา  ชาญเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงมธุรดา  พิลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงมุขสุดา  ล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงยุวดี  ชาตินันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงรังสิมันตุ์  พุ่มแพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
264
เด็กชายรัชชานนท์  สนธิวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงรัญธิดา  เกตุใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงลักษิกา  ตันวัฒนเสรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ภัทติกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงวณิชญา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงวรันธร  ศรีพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงวศิกา  สาสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงวิภาวี  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงวิลาสินี  เหรียญทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงวิลาสินี  อุ่นทรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
274
เด็กชายวีรภัทร  เขียวแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
275
เด็กชายวีรภัทร  พุฒซ้อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
276
เด็กชายวุฒิพร  คุรุรัตน์เภสัช
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงศรัณยา  ศรีวิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
278
เด็กชายศศิชลษ์  สุวรรณวิจิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงศิริรัตน์  คำเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงศิวพร  อุลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
281
เด็กชายศุภกิจ  หนูขาว
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ลาสอน
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงสมปรารถนา  หิรัญวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงสริตา  วิลัยเกษม
ป.4
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงสวรีย์  รู้ระวัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
286
เด็กชายสิทธิโชค  ปานจรูญรัตน์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงสิริยากร  แผนสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง 5 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
288
เด็กหญิงสุกฤตา  แซ่เช่า
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงสุชานันท์  รัตนไชยยาพร
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงสุชานาฏ  นนทิกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชัยณรงค์สิงห์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงสุภาพร  ชุ่มฉ่ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงสุภาวดี  พุ่มพฤกษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
294
เด็กชายสุริโย  โซยาม่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงโสราญา(วาเลนทีน่า)  ไวเลอร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงหทัยรัตน์  อุตสาหกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
297
เด็กชายอชิตพล  ก๊อกเจริญ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงอธิชา  โกวินธนาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงอภิชญา  มุกดาแสงส่วาง
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงอภิรดี  จอกลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงอมรกานต์  จงจอหอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงอรกช  ปานขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงอรพรรณ  เทียมฟ้า
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงอรัญญา  หนูขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
305
เด็กชายอัครวินท์  ชุมจินดา
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงอังฐิฌา  นิ่มน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงอัฐภิญญา  แม้นจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม
308
เด็กชายอิทธิวัฒน์  อิ่มพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
วิทย์ประถม