รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายรัฐนันท์  ด่านจิระมนตรี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายพันเดช  ตัณทานนท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายเพ็ญชาติ  พวงเงิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายสุกฤษฎิ์  พระโยม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายณัฐวีร์  เนียมมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายปราโมทย์  คีรีรัตนเสถียร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงพีรดา  นวมเอี่ยม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงณิชากานต์  วันไชย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงสิริวิมล  พุ่มสุขวิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงศุทธหทัย  บรรเทา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายปัณณวัฒน์  ฟุกฟัก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายสุทธิรักษ์  โชติมน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายอมรเทพ  มาสิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกิตติภูมิ  เชื้อชัยนาท โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงพัทธวรรณ  คำชมภู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงสณพรรณ  พยอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงจารุวี  ศรีบัว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จันทร์ทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายนนท์ปวิธ  วงศ์วิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายธนกร  สุขอิ่ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายเมธิชัย  บุญยังรอด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายพีรายุ  น่วมอิ่ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายสุริยะ  ศรีหมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายนิติ  เทียนบุตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายชญานิน  เสือแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายพรเทพ  ปลูกสร้าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายธญานนท์  รอดสุวรรณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายต่อลาภ  วิเชียรสรรค์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายณิชากร  ศิริพัฒนานุกูลชัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายนิรพัชร  ท้วมเรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายเขมชาติ  ศรีบัว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายชยุตพล  ทัดไทย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายโฆษิตพิพัฒน์  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณัฐวัฒน์  ภูมิวัฒนะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริศรีลดามาศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายธนวัฒน์  นุชคำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายพิริยะพงศ์  จันทร์ผึ้ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายกษิดิศ  เชื้อประดิษฐ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายพลวัต  ไม้กร่าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายวัฒนา  ไกรบุตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายศุภณัฐ  บ้านกล้วย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายณฐชนม์  อินทพิบูลย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายฐิตวัฒน์  ตาบุตรวงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายพชรพล  ช่วยเพ็ญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายสืบศักดิ์  คำนุช โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงปรินดา  เทพคำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงวัศยา  มีพวงผล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิวงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายญาณธร  เขียวแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สวนที โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายชนาธิป  ฟักรักษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายกฤตภาส  แว่นแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายกฤชมงกุฎ  นวลคำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงศุทธินี  อิ่มหนำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายต่อพงษ์  มีบาง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายพันธกร  จิตรพินิจ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกฤตเมธ  นาคสุวรรณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงรัตนากร  น่วมอิ่ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายอิทธิ  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงนิชา  เอมสอน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงกรกมล  น้อยทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพัทธนันท์  นิ่มมณี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายศุภวรรษ  ท้วมนาค โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายกิตติพล  ก่อโชควัฒนา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายวัฒนา  บ้านกล้วย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายศิรชัช  อรุณแจ้ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงธญวรรณ  สังขวุฒิ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธรรมสรณ์  ชมชัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงกุลณัฐ  เกิดเจริญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายจักรพงษ์  ธิตินิลนิธิ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงหนึ่งสตรี  สายนวล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายภู่สันติชัย  ภู่เจริญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายอภิวุฒิ  อภิไชย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายธนิส  พฤกษิกานนท์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายสิทธิโรจน์  เหมลักษณ์ไพโรจน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายจิตติทัศน์  ทองทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายธนกฤต  กฤตรนต์รัศมี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณัฐธิดา  เฉลิมสิริโรจน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกัลยกร  วุฒิศิริศาสตร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงธาวิณี  ชัยวัฒนกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงจิณณพัต  ระเบียบ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พีธรากร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงสิริพิมล  อินดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงวิรัลพัชร  เจริญโชติสังข์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไร้พวง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงศุภษร  สนแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวสิรภัทร  บุญปก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพลอยนภา  ทรพัย์ไทย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายสรวิศ  หวังมีชัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงฐิติพร  ยอดแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายณัฐพงษ์  ประสมทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อิ่มเที่ยง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายวุฒิชัย  พิมพ์ช่างทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงบุษราคัม  สารสืบ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงนงนภัส  ใจปัญญา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แว่นไหว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสุนิษา  นันธิใจ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงสุดารัตน์  หล่ายศรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงสิริกร  กิตติธงโสภณ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงวราภรณ์  เพิ่มพูล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงบัวชมพู  พุ่มกลับ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงภัสราภรณ์  ทองพงษ์เนียม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงภาสินี  พรมเมืองดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงกุลวรางค์  คงอินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายธฤต  วงศ์ทรัพย์สกุล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ชัยจิตติประเสริฐ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงธารีรัตน์  สมพันธ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชุติวีรวัฒนากุล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  เวียงแก้ว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพีรกานต์  เอี้ยวประเสริฐ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายกฤษณ์ธร  แสงเวียง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายญาณัธร  เชิดชูไทย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายปริญญา  ประดิษฐ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายศุภชัย  ระเริง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกมลชนก  หวลหอม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงจุฑามาศ  รุ่งสองแคว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงณัฎฐนรี  เขตบรรพต โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงเมธิกานต์  อยู่เชื้อ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงศศิกญจน์  นนทธิ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายณัฐภัทร  จึงมีลาภ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภาชนะทรัพย์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงเพชรรัตน์  บัวเผื่อน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายพุฒิชัย  เนียมสุวรรณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายสุกฤษฎ์  บรรเทา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงจารวี  วงศ์วิเศษ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สนปี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงนวพร  จิตรนำทรัพย์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงจุฑามาศ  ครุฑมี โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงเกศินี  สุขมาก โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวจิรสุตา  เขียวจันทร์แสง โรงเรียนเมืองเชลียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณัฐกานต์  บัวเป็ง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงอรปรียาลักษณ์  ระมั่ง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายกิตติภูมิ  ยิ้มยวน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงรมณียา  เปรมทอง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวนิธยาภรณ์  กาน้อย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวพัชรมัย  เจริญตรา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงนาฬิกา  ศรีสุโพธิ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายศรัณยู  เริญกาศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายพัฒน์  เฟื่องฟอง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงอัฐภิญญาพร  ระมั่ง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวพิมลนาฏ  อ่อนตามผล โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวธัญลักษณ์  แหยมนาค โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายชญานนท์  คำมั่น โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุระวาศรี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงภัทรวี  อินทรกุญชร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงฮามีดา  น้อยทับทิม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทิพย์เจริญพร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงพรลภัส  จันทร์วิไลนคร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายณัฐนนท์  สุขเกษม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงฉัตรชนก  สุทธหลวง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงมณิวรา  กัลยา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงปิยธิดา  คาลายานนท์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงสุกัญญา  กุนทิพย์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 นายณัฐวัฒน์  อารยิกานนท์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายบุรัสกร  นิ่มวิลัย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวพิมพ์ชญา  กมลธนะเกียรติ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวพัชรนันท์  อัจฉริยะเดชา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงสุคนธา  ชอบธรรม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงบุญสิตา  คงโพธิ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงศิธารินี  เกตกลมเกลา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงฐิติยา  แก้วบุญช่วย โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีสุทธิพงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงธนัชพร  ปินนา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงภิญญดา  วันแก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัฐณิชา  เฟื่องขจร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธนาภูมิ  ไชยศิริ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงธนัญญา  ปาณพิมลวัฒน์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงพนิตวีว์  ใยระย้า โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงปวีณา  วิภามณีโรจน์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงปรียาภรณ์  แม้นปาน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงนลินนิดา  แก้ววงศ์เครือ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงธนภรณ์  มนตรีกุล ณ อยุธยา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายพงศ์กรณ์  วงษ์ไกรนาค โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายพัลลภ  ภู่รุ่งเรือง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 นายวีรยุทธ  พานิชเจริญทรัพย์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายศุภกานต์  จิตรกรมาลี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  เชียงคำ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกตุด้วง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงวรเกษ  ใจสอาด โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงคุณาภรณ์  เหลืองอรุณ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายนภพล  จิตกรนานา โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงอมรพรรณ  ทรายศิริ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายจิรายุ  คุณวงศ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายพงศ์ชนก  ชาวชัยนาท โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายพันธวัช  เนื่องวัง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงเปมิกา  สายยิ้ม โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงอภิชญา  เต็งสวัสดิ์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวสุวนันท์  มีใจดี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นายคุณานนต์  สะอาด โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นายชวิชญ์  ณ ลำพูน โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงระพีพัฒน์  ตึงจ๊ะ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงชญานิศฐ์  ไคล้คง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายกษิดิ์เดช  สาเขตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญสูง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปณิตา  ใบป้อ โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงชลธิชา  ฉิมสุด โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงนภาวินี  เสถียรเนตร โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญปล้อง โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงอริสรา  เป้าชาลี โรงเรียนตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น