รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายคณิน  พิริยาพิทักษ์ภรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายพีรณัศก์  บัวบาง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายญาณพัฒน์  ตั้งขจรโกศล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายปุณยวีร์  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ภักดีสาร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงภิวิชญา  ดิเรกศิลป์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงธัญสินี  ต่อโชติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงปัณรส  สันถาชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงชนม์พีรา  สุขวัจนี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขวัญสู่ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงผกาวรรณ์  เพ็งหนองนิม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวปาริิฉัตร  เติมสมบัติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกมลวรรณ  กองโฮม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวณัฐณิชา  มิตรสันเทียะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวณัฐธิกา  ศรีหัวแฮ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงอธิมา  โข่พิมาย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงณชนก  เนียมชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงฐิติชญา  เทียนธวัชกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัณฑิกา  กุลนาฝาย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกนกวรรณ  รุ่งเรือง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวฐิตินันท์  อุ่นศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงนลัทพร  สุมณฑา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงปิยทิพย์  เต็งชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงธนภรณ์  วิลัยปาน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงธัญชนก  สีสะใบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงสุภาวดี  เหล่าบัวบาน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงรัชประภา  คัดสูงเนิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงสุจารี  นาคคำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงสุจีรา  นาคคำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวจิราภรณ์  ลูกอินทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงพลอยนภัทร  บุญเสนา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงสุชาดา  เจียงพุทรา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงฌัฐนรี  ปักษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงภัทรภา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงสุวีรา  ฐานวิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวรุจินันท์  ทิมา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงศุภธิดา  ลำนามน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวจิรัฐติกาล  ทนโนนแดง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกรรณิการ์  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกวินภัคนิช  สุขขี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงปราณปรียา  เต็งชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงภัททิยาวดี  เสโส โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวปฐมาวดี  พรมลา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงพรพิมล  หอมดวง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณัฐธิดา  นิลสมัคร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณิชากร  คล้ายตระกูล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงเปรมยุดา  ทวีผล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงสิมิลัน  วงษ์จันทึก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงอมรประภา  กัณหา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงณัฐกานต์  ประสันแพงศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  จรัสแสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวฐิติกานต์  อุ่นศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงกีรติ  พิมสิม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงพีรยานันท์  เทียนใช้ดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปุณยาพร  ผลสนอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวกิติภิญญา  ดิเรกโภค โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงชลิดา  โพธิ์ชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงสรินยา  ไตรเสนีย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงภาสินี  แสงทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวธัชนิตา  กล้าแท้ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภาษิตานนท์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงธนภร  วัชรินทร์ธาดา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงแพรวพรรณ์  คำหงษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงปิยนันท์  ปานชาลี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพรไพลิน  ชูสกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงวรินทร  ชาติชนะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพิณรญา  เทียกนา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงเอ็มม่า  ฮามีล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงชลธิชา  พลเสน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงวาสนา  สมานเกียรติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงวรัญญา  ใจปลื้ม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงสุชญา  หมายมุ่ง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงอรพิณ  หล่าแสนเมือง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เหล่าขยัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงกัลยกร  ชัยสมร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงอภิษฎา  ไตรณรงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวณัฐพร  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาววาสนา  กุญชร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวอาภาศิริ  ยวงทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงวริศรา  มีครไทย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวนุชจรีย์  ชินชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวชมพูนุช  อ่อนละมัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงธนัชพร  ชัยวิรัตน์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงปัญญารัตน์  ไพศาลธรรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงชญาดา  ใจดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงอธิชา  เนาวรัตน์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงชลปรียาพร  หาญรบ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงขวัญฤดี  ตุลาการ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  งาคม โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ภูพวก โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงไอรัตน์ดา  จินดาดวง โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงสุภาพรรณ  ตงวงษ์สา โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงปนิดา  มงคล โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายเปรม  ป้องขันธ์ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายวสันต์  แม่นชัยภูมิ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายไพศาล  กองจันทร์ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวสโรชา  จันอินทรีย์ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วแกมทอง โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงธนัชพร  วังศิล โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงบุญถาวร  จันทะเริง โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงจุฑามาศ  โถชัย โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ห้าวหาญ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงสุชาดา  แขกสันเทียะ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงปิยะธิดา  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายเกรียรติศักดิ์  แนวโอโล โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงปิยฉัตร  คำตะคุ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงวิภา  จีนทองหลาบ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงอารีญา  เล่าศิลา โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงชนินาถ  เฟื่องรอด โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพรทิพย์  ขาดรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงพลอยลัดดา  การุญ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงธิดาภรณ์  ภูมิรินทร์ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงณัฐมล  พินเขียว โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายธีรกานต์  มีหาญเสมอ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายกริชสุเมธ  หอมตา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายชวาล  วรสิทธิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รู้จัก โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายศุภกร  สามิภักดิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายชินวัตร  แปลงค้างพลู โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายกีรติ  กิ่งแฝง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายฉัตรเชษฐา  ครองโชค โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายประกาศิต  คงนาวัง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายตะวัน  กระแสโสม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงคณิศร  ดิบสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงนริศรา  ศรีหะสุด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายศิริโชค  อ่อนตุ้ม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายมนตรี  ทิศาลา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายธนภูม  วงษ์เวช โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายชินวัตร  ครองบุ่งคล้า โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัฎฏฌา  ภักดีอาสา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงวรินทร  ปิติถาโน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงศิรินทรา  สุนธงศิริ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงบัณฑิตา  ถวิลรักษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายศักดินนท์  แก้งคำ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรภักดี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายพชรพล  โชคคุณ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายจักรกฤษ  ทุนจะโป๊ะ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธนกฤต  แนวโอโล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงสุภัทรา  รินลา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายปฏิภาณ  ปลาอ่อน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายพลกฤต  มาลากอง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายเมธา  ภิญโญภาพ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงทักษิณา  ระวิพันธ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงกุลนันท์  ก้อมอ่อน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงจิดาภา  คำทองเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธนภูมิ  ชาลีเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายปุณณรัตน์  ทันวงษา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายภีรภัฏ  กองอ่อน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงอินทุอร  กล้าสู้ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายกฤตพีร์  ลีลาศ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายกัญจน์พล  สระประทุม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายกัณจภัทร  บุญประภาศรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายคริษฐ์  ศิริภูมิ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธนบดี  ยิ่งเจริญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายนิทัศน์  วรรณทวี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายปฏิภาณ  พรประทุม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายเผ่าภูมิ  เดชจำเริญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายภัทรศักดิ์  พยัคฆพล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายลือเกียรติ  ดนเสมอ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายศุภลักษณ์  ธงภักดิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายสิทธิชัย  พลอาวุธ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายสุปัญญา  กาเผือก โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายอาทิตย์  อินทร์ทองแดง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทรงฤทธิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงจิรัชญา  วรเทพนันทกิจ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงธมลวรรณ  ประยงค์เพชร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนภัสสร  ภูริธร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงนภัสสร  พงษ์จันทร์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงนราวัลย์  สอนวงษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงนวพรรษ  ลือกำลัง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงนาวิดา  ภูสง่า โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงนิศาชล  มิ่งอรุณ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกาะแก้ง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงปณาลี  รักษาวัง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงปนัดดา  ศิริภูมิ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงปวีณา  ศิริภูมิ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพรรณภา  ทับมะเริง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ประเสริฐไทย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงพุทธรักษา  โพร์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงภคพร  รัตนปัญญา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงภาวริน  ดำรงเชื้อ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงศิริรัตน์  จำเริญพิศ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงศิริรัตน์  คูณขุนทด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงสุริยาพร  สีดามุย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงสุวพิชชา  ศรีจริยา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงอินทิมา  วิงเวียน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทรัพย์ศรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วมูลมุข โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงธัญจิรา  พิมพิลา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปภัสรา  ไชยรินทร์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงผกามาศ  อาจผักปัง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงบงกชกร  วงศ์คำ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ตู โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 นายอาทิตย์  ทองดี โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงกัณยาณี  พลนิกร โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงนพสรณ์  ทองดี โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงสิรินดา  อติรัตนวงษ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยผาง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปิยะพร  ข่าทิพย์พาที โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปิยพร  เฮ้าตุ่น โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงธีรกานต์  พงษ์สระพัง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงโสภา  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชำนาญพล โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงนิชนัชชา  จันดีบาง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงฟาริดา  ทุมโคตร โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงวันสุ  หิรัญเกิด โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงวรินรำไพ  ต่อพล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายจักรี  ศรีวิชา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายณัฐิวุฒิ  พรมภูวงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงวิมลรัตน์  นามบุดดี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงศิริประภา  พลธรรม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงปาณสลิล  อาจอนงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายชัยชล  เฮงสุวรรณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายอภิรัฐ  กองจันทร์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวยาหยี  ภิญโญดม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวธนาทิพย์  หาญพยัคฆ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายก้องกิดากร  เดชศรี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายอานุภาพ  พงษ์อุดทา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายณัฐนนท์  เกตตะสา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธนกฤต  บุญชัย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายณัฐกิจ  บุญแจ่ม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงจิตติมาพร  ทิพย์ชาติ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายกฤตพจน์  แทนสันเทียะ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายธีรภัทร์  เจริญภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายอรรชวัฏฐ์  อาจเวทย์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายธีรภัทร  พลดงนอก โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายปรัชญา  กาจหาญ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น