รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงบุปผชาติ  ป้องบุญจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายเจตนิพิฐ  จันทร์งาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายสิริพล  สุทธิวรรณา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายธนทัต  จันทระโสภา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงอิสริญาจ์  ศรีเศวตศุภรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงพาณิภัค  สิริเพาประดิษฐ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงพุทธาสินี  ธรรมสารโสภณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงภูษนิศา  จำปานุ้ย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงธนภรณ์  บริสุทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายวชิรากร  พูลเกิด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายสฤษฏ์เกียรติ  ฤกษ์ธนะขจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กิจเลิศพรไพโรจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายธนภัทร  ชัชวัชวิมล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายณัฐสิทธิ์  วงศ์ดง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงจังคนิภา  แก้วกุลชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกันยกานต์  วิทยา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงธัญ  ปักเข็ม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาววันวิสาข์  คลังคำภา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงนันท์นภัส  รองเมือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงปพิชญา  เกชิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงร้อยตะวัน  ศรีตระกูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวชลิตา  ธงศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นายนิธิศ  ยารังษี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายธนากรณ์  ไชยภัทรนันท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นายฐิติภูมิ  วุฒิสาร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงเปมิกา  โชติช่วงนิรันดร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายตะวันฉาย  รุจิจนากุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นายเนติพงษ์  เนตรภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายอภิสิทธิ์  สมศรีสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงเอื้อ  รัตนเมกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกฤตินี  พลตื้อ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นายพันเลิศ  ศรีด้วง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายพันวัสสา  จินาพรธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงบุญฑิตา  ศรีสงคราม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายเธียรไท  ทนกล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกนกอร  ปิ่นพงศ์พันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงปริญดา  เนินลพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงรชดาวรรณ  เล้าเจริญชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายศุภวิชญ์  ศิริวิโรจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงศุภาภรณ์  ทัดภูธร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงชนิดา  จันปุ่ม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงเนตรชนก  สมบึงกลาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายพัสกร  อำไพชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายสิปปกร  เสือน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายสุจินดา  ลีชมรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นายภัครพงษ์  บุษราคัม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นายจารุวิทย์  สำเริง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นายจาตุรนต์  อุดม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นายธีรวิชญ์  คงแหลม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นายเจตนิพัทธ์  การุญบุญญานันท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำอุดม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวพิมรภัทร  จันทมาตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายเตชิต  ตราชู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นายชยุตม์  สะท้านบัว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงฐิติชญา  จันลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณัฐริชน์  ศิริภัคกุลวัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวศิรกาญจน์  ภัทรากรุทวีวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงนิรัชชญา  วีระกาญจนพงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวรุจิรา  วะสมบัติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวชัญญา  อมรเดชสุริยา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงกัลยกร  อรุณรุ่งศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงอภิญญา  ราชดุษฏ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวกฤติยาพร  พละเอ็น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นายพลวัต  จงวิไลเกษม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงสุชัญญา  สิหวัฒนะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวนันท์นภัส  สิงห์อุดม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงวรนิษฐา  โชติช่วงนิรันดร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวนพวรรณ  เครือแวงมล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นายจักรพันธุ์  อนุตรอังกูร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาววิชยา  เรืองประเสริฐกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงเมธาวี  ฟองสมบูรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายกิตติมศักดิ์  พลไธสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายก่อพงศ์  อุตรศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงกันตยา  ศิริดลธนเกษม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงวนัชพร  ราชาวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายศิวกร  พานิชยการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายคณาธิป  ดวงคำน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงภัทรานี  ทองศรีพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายภูพาน  พันธมุย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงตะวันวาด  ศรีศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงนทมน  แจ้งสว่าง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายจักรภัทร  หงส์กาญจนกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงวิลาสินี  แสงโทโพธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายสิรวิชญ์  เหนือแสน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายชิติพัทธ์  นามวิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายพงศ์พิสุท  สุวรรณโสภา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงนภกมล  หิรัญนุเคราะห์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงกุลกันยา  ภูมีศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายภาณุพงศ์  อนุตรอังกูร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงธนพร  ปิยะตระกูลชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมมาตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงวิชญานันท์  ชานนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงคุณิตา  วิชญชีวินทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงปภิญญา  เสิกปันยา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงรุจิกร  เค้าสิม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกรกมล  พรมมาหล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงมณฑิตา  อาระกูลสันติรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวลักษิกา  จิตติธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวระพีภัทร  สิงห์บุราณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวฉัตรชนก  ทองศรีมะดัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชนิกานต์  สุขณรงค์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายณัฐกฤษฎ์  ด่านซ้าย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นายติณณ์นภัส  พยัคฆกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงปวิชญา  เลพล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายณัฐวุฒิ  พานสมบูรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นายขจกเกียรติ์  บุญรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นายรติโชติ  สว่าง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายสิรวิชญ์  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายนราธิป  เนาวราช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายพฤฒ  พรมมาตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายเกรียงไกร  ชินสีห์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายชลกวีณ  บุญรวม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายกันตพงศ์  โคตรชุม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงผกามาศ  ชินโฮง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายศุภกิตต์  วรารักษ์สกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นายกัณฑณัฐ  พลหล้า โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวฐิติมา  ไชยเจริญ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวณัฐธิดา  ล้านนาชุม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวปาริฉัตร  นามวิเชียร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวพรพรรณ  มัทวัง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวอธิษฐาน  ด้านคำมี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวอรพรรณ  ผังดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวอริสรา  แบ่งสันเที๊ยะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวอังคณา  กองไธสง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายชยานันต์  อรรถบุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวธนกฤต  พรมนิล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นายธนากร  ทองดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นายพงศ์นฤทธิ์  แก้วตา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายวีรภัทร  เสือเขียว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวดวงกมล  นามกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวธรกรณ์  จันทร์ประทิด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวนันทิชา  บุญเมฆ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวบัณฑิตา  จันทร์ฉาย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาววิลา  ดีวันไชย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงชนกสุดา  ครองยุติ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวพรทิพย์  ราชโยธี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวจีรภา  บุดดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวศิริมาศ  บุตรหลอด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวจันทร์ธิริพร  ภูยอดพลอย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวรัตนาพร  อุทัยเลี้ยง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงทินารมภ์  จันสีชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพัฒนวดี  คุณธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงภารดี  พานสายตา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงปรียาพร  สีคังไพ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายขวัญชัย  สีทองนาค โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงอภิษฎา  หาจำปา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุตรธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณัฐชนน  จอมคำสิงห์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงดมิสา  ชื่นปรีชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงอนัญญตา  จันทร์เทียน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงกุณฑรีย์  สาฆ้อง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงวริษฐา  ปรีชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงนริศรา  วงศ์ษาพาล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงจิราวรรณ  วัฒนกูล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีกะแจะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงพุทธิดา  พันธุ์คงโพธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงภัทราพร  หนองเส โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงณัฐณิชา  รียะวารี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงปวริศา  เนียมประชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงศุภรดา  อำพรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงบุษยา  ไชยคาม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงภูริชญา  สาธิตธรรมชาติ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงปาริฉัตร  นาคนิล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณัฐริดา  เกตุแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงทิฆัมพร  ดวงมูลลี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงทยาธร  ศิลา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงสุดธิดา  โสภณรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงกนกอร  ชมพู่ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงกสิญทฎา  ทองแขก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงฐิตาภา  ศรีโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายพัทรดนย์  ใสวารี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงแพรไพริน  ชื่นพิบูลย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงธันยมัย  มุกดา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพชรพรรณ  ชวนจิตต์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธนกฤต  กัญจนา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายวิชยุตม์  ใสอินทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายพงศ์ภรต์  ชิณะวิพัฒน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายทินภัทร  วิชัยพล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายวราเทพ  แซ่มล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทิทา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายพงษ์ศิริ  ทินแสนชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายพันธศักดิ์  นิติกิจไพบูลย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  นะคำศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงณัฐณิชา  อิ่มสมบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 นายกฤษฎากร  ภูยอดพลอย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นายกันตินันท์  เชื้อวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นายวงศ์วิชญ์  ศรีแก้วนิจ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชัยเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวณัฏฐชา  ซาซุม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงณัฐณิชา  ต่อพล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวณัฐวรา  สุนา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวทัศวรรณ  โสดทา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงบุญพิทักษ์  โคตรหลักคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวบุญสิตา  มะลิซ้อน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวปราชญาพร  ไชยชนะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวรุ่งนภา  พงษ์ชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวสุทธาทิพย์  ไพรพยอม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ดา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายเอกวิน  จันดา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงอัจจิมา  สุยบุดดา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงศศิประภา  ดวงกรมนา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายทศพล  โนนทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายพงษ์สธร  จำปากัญยา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงจิณณพัต  จันทรพรม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงนันทิชา  สายน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงเดนิสา  ลาดพันนา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายสิทธิกร  พิมมาหา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ผ่านจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงสาริศา  ไชยธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ลุนคุณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพัชร์ภรณ์  ตากวัก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงภนิดา  ศรีสมการ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายธนพล  นาคเอก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงจีรนันท์  ธรรมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงปัญญ์ฑิตา  พลเสนา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายสดุดี  ศิริทองสุข โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายปิติกร  ปรีชาโชติ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวเทพน้อย  จิดารักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวจิรภา  ไกรพีรพรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณัฐวดี  แต่งแดน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นายกีรติกฤต  อินทร์วิชา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวเกษแก้ว  รักษาเคน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงผกาสิริ  ไชยคำภา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวศศิธร  ปุ้งมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงศิริพร  พิมพลชาย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายวราธร  แทบท้าว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงลักษิกา  มหิพันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายณรงค์กร  เพ็งโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายจิรภัทร  อิสระวิสุทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายศุภกิจ  แซ่เอี้ยว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายธีรเดช  พานาดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธนชาติ  สุวรรณภูสิทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายพิเชษฐ์  คุณทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายธัญกร  สุทธิประภา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายกิติศักดิ์  เนตรภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงวรพิชชา  ตรัสศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงดวงใจ  นามวิเศษ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงมุนิสสรา  อุณาศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงบุปผาชาติ  กดสาพรมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพินทุณิชา  เปรมกมล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงณรินธร  บูรณอารีย์พงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงชิดชนก  สุ่มมาตย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงจิราพร  ขุมดินพิทักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงบุษมาพร  มนตรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์มณฑา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงชลิตา  นาพรม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงสุนิสา  สะอาด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภามี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงธนัชชา  วิชัยคำจร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพิชฌา  เมืองวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงชนยชา  แสนเสนยา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงกนกพชร  แก่นที โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงนวนันท์  บัวศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงสุวิมล  ราชพลแสน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงกัณฑณัชญ์  พลหล้า โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวภัทรวรินทร์  ปัญญาแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายอรพล  ปากเมย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงสวรรยา  นามพรหม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงอรพรรณ  พังคี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายชนาธิป  บุญจวง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายอิทธิพล  ประทุมชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายจิรภัทร  ภาคี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เทย์เลอร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกนกพร  คำแก่นแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงรัชนีกร  ืทำมะเก่ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงกังสดาล  มุลติเก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปนัสยา  ไพจิตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงบุญญารัตน์  สนั่นเมือง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สิงหะเทพ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัฐพร  บึงใส โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงอัยญรัตร์  สามหาดไทย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงสิริธรณ์  ล่ามแขก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงจุตามณี  เสาะสิทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพิชญานันท์  ทะเพชร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงวิภาวดี  คำภูมิหา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพรสินี  วิไลแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โพธิ์เงิน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงพรรณทิศา  วงษ์เสนา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายกุลวิทย์  บูรภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายนิติภูมิ  แก้ววิเศษ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงอภิสรา  อภิญสถานนท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงพนัชกร  บุตรศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงมินลดา  ปาละสานต์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงสโรชา  เทศารินทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงปาณิสรา  อุ่นศิวิไลย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงปรียานุช  พุฒซ้าย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงธนพร  ยศราวาส โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงวรณี  บุตรโพธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงธนพร  เหล่าภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอรอินทร์  แสนสุข โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงประภัสสร  ขุนน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ทัศสาคร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงสวรรยา  คมสัน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงอารยา  ถาบุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงปภัสสระ  สฤษชสมบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงศศิวิมล  วังหล้า โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงเจนจิรา  อรุณพงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงวนัสพร  แคว้นน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงศุภิสรา  อนวัชชกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายเอกวิทย์  ฤทธิ์เม้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายเจษฎาพงษ์  ผิวอ่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงนงนภัส  จรทะผา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงอังศรา  ธงชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายวรวัฒน์  บัวชุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายพัชรภัค  กลางภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงอารียา  แก้วพิลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวปุญญิศา  พาลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นายสมพล  ไชยโสดา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวจิรญาภา  โชพิมพ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นายธนาธร  ลาภเวที โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวภัทรพิมล  ล้นทองนพคุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายพลฉัตร  กองค้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นายภคพล  พละกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นายกฤษณะ  เดโชพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์นิล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นายกรวิชญ์  พรหมกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวชนม์นิภา  คำแพงศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวพัทธวรรณ  ภูมิเวียงศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นายพีรวรรธก์  เจริญศิริ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 นายณัฐนนท์  เหิมทะยาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงกุลภัสสร์  แก่นนาคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวชุติกาญจน์  อามาตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวชลธิชา  วารีย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงนภัสนันท์  สุวรรณแพง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยเพชร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายศุภราช  ทองสุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายรจนกร  โคตรวงษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวศุภัชญา  สนอุป โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  บัวสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงพัชรินธร  สีสังข์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวอนันตาพร  ปิติสุวรรณรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นายณฐมน  จินดามีตกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวปรียาภรณ์  อันทผลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายออมทรัพย์  โง้วศิริ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นายอัมรินทร์  ราชมณี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวมนทิกาญจน์  เอกพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวณิชกานต์  เผ่าวงศา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นายฐนกร  ขจัดพาล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นายปฏิภาณ  ต่อนี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นายสุปรีด์  ตรีสอน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นางสาวพัชราวดี  ถามะณีศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวสิริวัฒนา  นุระพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงเกศินี  ไร้พวง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายภูมินทร์  คันธี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นายฉัตรมงคล  บุตรแสนโคตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นายภูวิศ  ภูตะลุน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นายเดชไชยนันท์  สอนโกษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นายธนพัฒน์  บุญศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงวิชญานี  เมืองโคตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นายพลกฤต  ทองสุขแก้ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายพงษทร  วังนาทัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายจิตรกร  ขายม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายพีระศักดิ์  พลโยธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีสุมัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวณัฐวรรณ  เกตุวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายธีรัช  วรจริยาสกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวพรสวรรค์  บุดดีเหมือน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวอาทิตยา  วันพุฒ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงพัชราภา  คำแท่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นางสาวจิราพัชร  สอนเสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นายสรยุทธ  ชารี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายณัฐกิตติ์  สงวนญาติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายสหรัฐ  วรรณโท โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงชาริยา  เนื่องชมภู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวภาวิณี  อุทะโย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวขจีวรรณ  ไชยบัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวสุธีกานต์  ฉายเรือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวสาวิตรี  สุขรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุวรรณทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวประทุมวรรณ  สัตถาผล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวพัชรียา  ดำหนูไทย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายเจษฎากร  ประทุมมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวพรพิรุณ  เลี่ยวเจริญยิ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นางสาววริศา  สกุลคลานุวัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวกัญจน์วิภา  เวียงทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นายสุุรวุฒิ  สุขสุเมฆ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายพรภวิทย์  สันดี โรงเรียนบ้านไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงมรกต  หลิน โรงเรียนบ้านไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ยุวิช โรงเรียนบ้านไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวสุรัชดาภรณ์  พิทักษ์ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวทิฆัมพร  วงษ์วาสน์ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวพิมพ์ลภัส  เพ็ชรภูเขียว โรงเรียนมัญจาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวอริสา  รัตนวัน โรงเรียนมัญจาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวละมัย  นามทะปัด โรงเรียนมัญจาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นายเกียรติศักดิ์  พิทักษ์ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นายอภิสิทธิ์  ศรีสุดใจ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายพิชญศักดิ์  มอญขาม โรงเรียนมัญจาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวพรนภา  ศรีโชติ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวณิชากร  ขนชัยภูมิ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวปวีณ์นุช  จิตอรุโณทัย โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายภาณุเดช  อุดม โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวทรรศนีย์  ทาขันทา โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวนารีรัตน์  ผลทิพย์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวจุฑาวดี  เพชรเทศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวธิดารัตน์  ไมคามิ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 นางสาววัชรีญาภรณ์  สีน้อยขาว โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวจันทร์จิรา  น้อยศรี โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวธัญลักษณ์  ภูคำผาย โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นายชุมแพ  ฤาชา โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวศุภนิดา  สุนทอง โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นายโชติชวาล  ทศแก้ว โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวเครือวัลย์  บุตรดี โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาววิภาดา  เวชมนต์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น