รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ศิริเมธางกูร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกวิสรา  ปัญญาบัณฑิตกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกิรนันท์  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงเบญญทิพย์  กุจะพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงปานชีวา  สิงห์ชา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงพรปวีณ์  วังหอม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  แก้วพิกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงรุ้งจรัส  จันทรังษี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงวันทนีย์  ศรีมนตรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤษฎากรณ์  นาเชียงใต้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกษิติ์เดช  ไชยยศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายจิรภัทร  พลตรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายณัฐชนน  ภูน้ำไสย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายปาณัสม์  สายรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายพศินฐ์  คอมแพงสินทวี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายภูมินัฐ  มีพรหม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายอิศรา  ชนะวรรโณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ถนอมสมบัติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกิตติยา  เปลี่ยนเอก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกุลปริยา  บุญเกิด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงธนัญชนก  ขันเงิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงนวพร  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงนันท์นภัส  รักษาแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงปภาวี  รักษาภักดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงปภิชญา  พานพินิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  น้อยชิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงปารยา  ชาศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงปุณยวีร์  วิชาหา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์ฟูเฟื่องขจร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงวรรณวนัส  ถิระดำรงค์รัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงวิรัญญา  พิกุลทิพย์สาคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงสิปาจรีย์  ยศกำธร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงสุพิชญา  ผาใต้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงอรรจมาภรณ์  ตรันวาณิชย์กุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงอัญชิสา  ก่อกิจเจริญกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงอุษา  มอญดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายกรกช  เกียรติสุขุมพงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายกัปตัน  แรงสูงเนิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายจิรายุทธ  นนตะแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายชนมพรรษา  สาริบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายณัฐภัทร  ที่รัก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายทักษิณ  ฤาไชยสา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายธนา  กานต์สิทธิโชค โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายปวีณ์กร  สารทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายภูรินทร์  แก้วดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายวราเมธ  ไพศาลกิจรุ่งเรือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายวโรตม์  แก้วบุตรดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายวีระนนท์  จันทรังษี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายวุฒิชัย  ไตรวงค์ย้อย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายสุทธินันท์  ด่านสกุลเจริญกิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายสุทธิรักษ์  ศรีมุกดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายอธิต  เจริญสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงกนกภรณ์  เอื้อกิ่งเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงกิตติกา  ด่าเกษี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงเขมรินทร์  เพ็ชรเสนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงคริษฐา  เพียรไธสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงจารุมน  จันทร์โคตรแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงจิราภา  นามโยธา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงชนกนันท์  สกนธวัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิพม้อม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฐธีรา  โยธายุทธ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีนวล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงตติยา  วิริยะกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงธัญวรัตม์  โพธิวโรทัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หามนตรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงนภัสสร  เพิ่มผล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนัฐวิกา  อินทะเกษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงบุณยวีร์  วรรณการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงปาณิสรา  เหมะธุลิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพรรณนภา  ชุมปัญญา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพรรพษา  เกศราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงภัทรวดี  นิวงษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงภัทราพร  พรศิลปกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงมณีรัตน์  เสาวภาคลิมป์กุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงรมิดา  ประมวลเจริญกิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงวรรณรัตน์  วรรณทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ว่องวิการณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงสิริกร  ศรีมงคล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสิริกาญน์  ทองระอา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสุภาพร  ดาบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงอรวรรยา  ฝ่ายเกินร่อง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงอาทิตติยา  ทิลารักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงอารยา  รอดแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงอาริยา  ไพเราะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายคมสัน  ชัยสกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายณภัทร  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายพศุตม์  สุระมรรคา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายกันตพัฒน์  ต้นเชื้อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายกฤติธี  อุดมฤทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายอรรถวิทย์  แดนรักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายอานนท์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงอธิชา  วงศ์ประทุม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายเจริญพร  สุวรรณชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายธราเทพ  สานุศิษย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงมิส์เรียม  โชว์ตระกูลทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงวราภรณ์  อุติลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงปวีณา  ศิริเดชไชยวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ปานโบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงยศวดี  สกลธนากร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายกันตวิชญ์  เมืองแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงชฎิลดา  เกียรติวนากร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงมธุรดา  โททุมพล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประทุมทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงสริตา  มีเกาะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงกมลวรรณ  เคะนะอ่อน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงสุพิชชา  อุทัยวี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณัฐยา  มหาวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงสุนิสา  กัญญาน้อย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงปรารถนา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงชนินาถ  พูนปริญญา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงสิริรัตน์  มุลตะกร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงปาริมา  ดำรงไทย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณัฐกานต์  อิ้มพัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงสุดารัตน์  สถาพรธนากร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพิชญาภา  ป้อมไชยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาศลุน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงเบญญาภา  ขันทีท้าว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงอัครยา  อุ่นสากล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงภาวัชญา  พิลาวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปฏิมาพร  แซ่ตั้ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีมามาศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงอภิชญา  งอยภูธร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงศตนันท์  แก้วอุดม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณัฎฐณิช  ราชบุญเรือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงพรรณภัทร  สุนสิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายกานต์  เกียรติสุขุมพงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายศุภณัฐ  เดชภูมี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงภาพิมล  จันทรโพธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ชมภูหลวง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงกชกร  ฐิตวรรณโณเนตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายนพรุจ  หาริชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายธีรภัทร  วงค์สีลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายวานิช  พาพิทักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายธราวุธ  ขาวยะบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวสุทิตา  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายกสิวัฒน์  ขาวขันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงพีรดา  แก้วกิ่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายปิยะบุตร  ปัทมธรรมกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายอันดรูว์  ศรีมุกดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธีรโชติ  หล้าวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธันยธรณ์  ธรรมวัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายคเชนทร์  นวลมณี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณัฐรดา  คูสกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายจักรี  พาเสน่ห์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายชนาเมธ  อัคพิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธนวัฒน์  เทียนสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายนนทกร  ลิ้มพิพัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายพีระพัฒน์  ทองคำห่อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายภูริณัฐ  ว่องไววุฒิกุลเดช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายวชิระ  สมแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายวิกรชัย  พชรโชค โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายศุภกฤต  อุเทศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายศุภวิชญ์  เมตตาวิมล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายเอื้ออังกูร  ภักดีโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงกนกวัลย์  มีระหงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงกมลชนก  ตรีรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงเจนจิรา  จิตจำนงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงญาณิศา  เกิดทวี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงณัฏฐพร  วรโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงณัฐกานต์  บุตรชา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงณัฐกุล  คำเรืองศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงณัฐชา  กันต์ทิฆัมพร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณิชกานต์  ตันวาณิชกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนภัสกรณ์  ยังแสนภู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงนวพรรณ  คำเกาะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงภัทรมน  คอมแพงจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงยุพเรศ  ทองหมู่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงรมิตา  ตันวาณิชกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงลลิตภัทร  มาระมิ่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายกรกฎ  อินทรพุฒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายเกริกพล  พิทักษ์กุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายคณนาถ  ทองสุทธา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายจอมพล  คุณธรรมสกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายจิรานุวัฒน์  คะสา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายธงไท  เพ็ชราชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายธีรภัทร  ผาด่านแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายนพพล  สุวรรณศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายนวมินทร์  สุตะโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  ไพรจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายฟิสิกส์  เจริญชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายภุชงค์  ขันทะชา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายภูดิส  แสนทิพย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายยศภัทร  ปฐมัง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายรัชพล  พลวงค์ษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายสรวิศ  ดวงคุณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายสุทธิเกียรติ  แก้วบัวสา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไพรสณฑ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงกัลย์สุดา  คำโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทุพแหม่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงจริญญา  มูลตองคะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงจิดาภา  มากสมบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงจิราภา  อ้อมมณฑา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงณัฏฐ์ชนก  พิมพ์ภูคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณัฐวดี  ติยะบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงตวงพร  ชูรัตนศุภนนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงไตรรัตนา  อ่อนสุระทุม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธนบดี  สอนสิงห์ไชย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธนภัทร  สวัสดิ์ถาวร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธนวัฒน์  นราศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายธัชชัย  ขันทีท้าว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายพงศธร  รูปงาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายพีรทัต  ศรีสำราญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายภาณุ  ทรงเล็กสิงห์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายสุดเขตต์  เลี่ยมวิลัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายอติชาติ  ตาวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายอลงกต  ใช้สิทธิชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงกฤติมา  เต็งวัฒนโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงคคนัมพร  กออนันตกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงช่อผกา  พรหมพิทักษ์กุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงชุติมา  ทองอ่วมใหญ่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรสังข์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทรโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงณภัทร  ภัทรเลอพงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงณัฏฐ์กวีณา  ศิริขันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เกตมาลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงณัฐนิช  ตั้งจิตจิรภัทร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณัฐวดี  พันธมุย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงภัทธญา  ปิติธรรมภณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงทิพอักษร  ไชยกว้าง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงนิชาภา  ฮังกาสี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงปพิชญา  เจียมไพเราะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงปัฐวีกานต์  แซ่ตั้ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปิ่นพิชญ์ฐา  ไชยโมง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงไปรยา  สิงห์เสนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพิชชาภา  อินธิบาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงพิชยนันท์  บรรจงศิลป์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพิมพิศา  วิโรจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงภัคจิรา  เทพินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงภัทรลดา  วงศ์ประทุม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงมัลลิกา  พองพรหม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงรมิดา  โคตรพรหม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงวริสรา  ฟังอารมณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงวศินี  ธีรชัยมงคลกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงวารินา  พันธ์จำปา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงวิภาวินี  ฐรารัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงศตพร  เหมะธุลิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงศุลีพร  คำปวน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงสุพิชญา  จิตติเจษฎาภรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงสุวโชค  บุระเนตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีพรหมษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงอริศรา  จรูญธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงอัยรีณ  เสนาคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอาทิตยา  ขัดสี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงอาทิตยา  เนืองนอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงอุ้มศิริ  ศรีมาชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายตราภูมิ  พงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายสุภวัฒน์  ปัญจะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายธนาคม  พันธ์ุสีเลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นายธนดล  กาวิละแพทย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นายชนาธิป  เหลืองชาลี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงสุทธิดา  ศิริพันธ์ุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวเจษณี  ดาบสีพาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวปทิตตา  ยุพิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวสุชาดา  ปกครอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวชุติกาญจน์  กวีวรญาณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงศุภลักษ์  แพงจ่าย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงธนสรณ์  ทองสุทธา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงจีรดา  จิตรดาภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงปฏิญาพร  กวดวงศ์ษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงพัชริญาน์  โชติฐิติพัทธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงสโรชา  พรศิลปกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นายบดินทร์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงธณัฐสรณ์  พงษ์มณีศิลป์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงธนาพร  วันทองสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เหลาแตว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงนภัสสร  แซ่เล้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงประภาภรณ์  นาถาดทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงปรียา  นวลมณี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีระดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงพนิดา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพรรณษา  แสนพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพัทริกา  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เพ็ชรดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงลักษณาพร  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวราภรณ์  ทวายตาคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงวริศรา  อินาลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงศศิธร  หาจักร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ศรีสร้อย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดุภะสกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงศุภิสรา  บุนนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงสุปัณฑิตา  นาคะอินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายขวัญแผ่นดิน  ไชยรบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายณัฐกัญจน์  อุปรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายทรัพย์อนันต์  มุลตะกร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายทศธรรม  บุริมา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายธนกฤต  จันทะวงษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุจริต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายนนทกร  ไชยชมภู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายบุญญวัฒน์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายปาราเมศ  ลี้เกื้อกูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายภคพล  วรรณการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายวงศกร  ตันวัฒนาอารีย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายศราวุฒิ  งอยแพง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายอภินันต์  วงค์วันดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงกนกพร  นามมั่น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงกรณิศ  เทือกเพีย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกฤษติญา  มนัสการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงกันยกร  ศรีระดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงกิ่งกมล  อุปลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงกุลธิดา  นามขันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงเก็จแก้ว  ืทองสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงขวัญฤดี  ชาวสวน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงแคทรีน  ธนศักดิ์กุลศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงจิรนันท์  สุขประเสริฐ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์บัว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงณัฐนิชา  นิลวัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงธนวรรณ  เพ็ชรพินิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงนันท์ณภัส  ไชยมงคล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงนันทวรรณ  จักรชูพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงปรียาวดี  คำพรมมา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพรชนก  ทองอันตัง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพรรณปพร  ชัยมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงไพลิน  ชีวตานนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงเมืองสิน  ฤทธิ์ตะเกตุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงรัตนพร  ศรีวิไล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงรัตนวดี  ตาระบัตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงวริษนันท์  เลาหวิโรจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงสาริศา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงสุตาภัทร  กองพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงอภิชญา  ขจรเกษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงอภิญญา  ลาชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงอภิษฎา  ผันดอน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงเอวิตรา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายสุรบถ  เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 นางสาวพรรณทิพย์  คุรุศาสตรา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นายภูสกล  อุ่นคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงฑิตฐิตา  ทะแพงพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงฤชุกร  แก้วเสถียร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวปัณฑิญา  รักษาภักดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์มหาชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สิทธิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงจิราภา  กัลยาบาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สินสุขเจริญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงนิภารัตน์  ทิพวัง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายเธียรพงษ์  วิจิตรจรรยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายบุรินทร์  จันทร์งาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายพงศ์ปภัส  สัพโส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงธนัชชนก  อภิวัชรกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายกฤตพล  พละเสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายก่อเกียรติ  แก่นจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายจิรกฤต  เถกิงผล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายณัฐชนน  โคตพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายจิรายุทธ  วงศ์ษาพาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายณัฐพล  อินธิบาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายธนกฤต  พูนปริญญา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธีรนัย  หาญชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายเปรม  ซุนซัง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายวงศธร  รัตนพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายวรชิต  ฮังกาสี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายศุภวิชญ์  หาญมนตรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายสหัสวรรษ  วิทักษาบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายสิทธิพงษ  นามตาแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงกชกร  ราชครุฑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกาญจนันท์  ไชยชมภู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกุลธิดา  สารสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงจิดาภา  เชื้อดวงผุย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญมาศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงจุฬารัตน์  มุทเสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงฉันทพิชญา  รุ่งแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงชาลิสา  นาอุดม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงดุสิตา  ลาภมี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชัมภูแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงธิดารัตน์  ต้นโพธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงนฤภร  ยงยันต์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงนุชนภางค์  พวงชน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงปนัดดา  น้อยตำแย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงปวรา  นาโพธิ์ตอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงปานไพลิน  เจริญกิจกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงปิยธิดา  ปาละรีย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ไพภิบาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงพรชนก  เฉลิมชาติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพรรวษา  เจริญวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงพัชรศรี  แสงชาติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงเพชรดา  นิสีดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงภิญญดา  กิตติสารพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงมนัญชยา  สังหมื่นเหม้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงมานิตา  พิพิทธภัณฑ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงรัชนิกานต์  เจริญอินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงวิชิตรา  ปิติพงศ์ผล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงวิรัญญา  บ้านเนิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงเศรษฐพร  คำการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีสงคราม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงสุธาสินี  สีหามาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงแสงบุหรัน  อัปติกานัง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงโสภิดา  นาลงพรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงอมิตา  ด่านลาพล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายธนวัฒน์  อินทรีย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 นายณัฐพล  ราชพิลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายพีรวิชญ์  ตั้งธนานุสนธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายเทวินทร์  ราญคำรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 2(อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายสุวพัชร  เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
399 นายรัตนศักดิ์  กล้าหาญ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 นายอรรคพล  ศรีทิน โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายนราธิป  คำควร โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงเกศสุดา  วงค์ละคร โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาววิไลลักษณ์  สมศรี โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวศิรินภา  แดนรักษ์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวพิชชภรณ์  เครือบุดดี โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาววีรยา  ขันคำ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวจิราพัชร  ผาสารคำ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวอรพินท์  สีลาน โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวอภิญญา  สุโพธิ์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นางสาวอภิญญา  ยมสีดำ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์มาตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายอดิศร  ศรีทิน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายอาทิตย์  ศรีรัตน์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงรัฐติลักษณ์  สมัครการ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงไอริน  อุตโม โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายทินกร  สารธิราช โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงสุดารัตน์  สันทัด โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วบุญมี โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายอานนท์  เขื่อนสันเทียะ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงกรกมล  พิทักษ์ภักดี โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงนิรดา  แสนรังษี โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงวรัญธร  เพ็งจางค์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงอุมาพร  เสนาผล โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายนนทวัฒน์  สังกฤษ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายปรเมศวร์  ขันธ์แก้ว โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงจิราวรรณ  บุตรพูล โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงแจ่มใส  ภูดี โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงนันทิตา  อิมี โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงภวิกา  เฉลิมสุข โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงโษภิณญา  เดี่ยวตระกูล โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงปพิชญา  ปาสังทอง โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายกล้าณรงค์  ปาเขียว โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวมินทร์มันตา  ฮ่มป่า โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นายธวัชชัย  บลลา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงปานตะวัน  ทุ่งคำ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ทองอันตัง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงน้ำฝน  กุลสุทธิ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายทนงศักดิ์  บุตรดีด้วง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายธีระพันธ์  ทองอันตัง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายพุฒิพงษ์  แดงลีท่า โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงกุลณัฐ  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงคณิตการ  แก้วสอนดี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงจันทิกา  โสมศรีคำ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงณัฐิดา  โคตรหาซาว โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงนฤมล  อธิจันทร์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงปวีณา  แสนปากดี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงปิยวรรณ  วงศ์เจริญ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงพรสุดา  สินทวี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงพัชรีกรณ์  อุดมเดช โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงพิมนภา  ตาลาคุณ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงภัทรชราภรณ์  ศรีสุธรรม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงสุดารัตน์  สิมดานดง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงแก้วตา  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงนริษา  ภาระหัตถ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยวังราช โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บุระเนตร โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายพดุงเดช  มูลทรัพย์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 นายเจนณรงค์  จักขุจันทร โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงกนกอร  บรรผนึก โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงชนิดา  สิงหบุตร โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงฐิติมา  นามละคร โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงรัตนา  จำปา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงสุภารัตน์  โคตะรักษ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงเอมอร  พรมไพศล โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงธิดารัตน์  ว่ามป้อม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงวิภาพร  ไชยวงคต โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงวิไลวรรณ  เพียตัวผู้ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงวิภาพักตร์  อุดมเดช โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายเอกสิทธิ์  ทองคำ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายรติพงศ์  อยู่แร่ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 นายวีระยุทธ์  พาพรหมลิก โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นายอนุภาพ  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นายทักษ์ดนัย  ยืนยั่ง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นายศุภวัฒน์  กรพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายปริญญา  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นายธีระวัฒน์  วงค์ดวงผา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นายธนกร  ญาติโสม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงสุวนันท์  เพียลาดไหล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวณัฐวรรณ  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวอลิชา  สายมาลัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวอุมาพร  เคนคำพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวอมรรัตน์  อุตวงษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวภัคจิรา  จันทราศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวอรัญญา  วันนาพ่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวจรรญานิล  กรพันธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวชุติมา  ภูมีช่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวทิพย์มณี  แสงพรหมชารี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นางสาววรรณษา  อัศวาวุฒิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวจิรดา  พรมมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวขนิษฐา  โมกกาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวเรณุกานต์  อาวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวเกวลิน  ชาญกล้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงกัลยา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวเจนจิรา  จันโทนวน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวอภิฤดี  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวอัปสร  ราชราชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวปรียานุช  วงสีดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นางสาวจุฑารัตน์  วงศ์จันลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวปรางอนงค์  ศรีนารัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นางสาวชัญญานุช  จิอุ่นงอย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นางสาววันวิสา  มอญปาก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงธนภรณ์  วังคีรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวปาริชาต  ลัดดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงนภัสสร  ทาวะลุน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวปิยะธิดา  เดชธิสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นายไตรภพ  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายวรเชษฐ์  นึกกระฎานน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีล้านมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวพนิดา  นนท์ไพรวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวชนิดา  สุทธิสนธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวหทัยรัตน์  สอนไชยา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงภูรดา  สาวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายณัฐภูมิ  ฤทธิ์นอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นายอภิพัทธ์  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นายธนากร  จูมศรีสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นายธีรนันท์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นายเขตษ์ชัย  โยธาไพร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นายรัตนศักดิ์  แสนรังค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงปิยะดา  เพชรโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นางสาววารินญา  อ่อนคำหล้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายศตวรรษ  สมสายผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายพันกร  บริรัตน์ฤทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายธณวรรษ  ขันขะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวบุหงา  ทิพจร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวสุพรรษา  คำพะโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วเกาะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงนันทพร  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงอัปสร  กงลีมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงศิวกานต์  ทองมาก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวอารยา  นาลงพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงทักษิณาพร  ชัยหมื่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงรัตนา  อาจแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นายพรพิทักษ์  พรมเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายเฉลิมเกียรติ  พังแสงสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นายสาริน  สุธรรมมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นางสาววรรณภา  สายมาลัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นางสาวกาญจนา  พังคา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวชนาภา  บุญพินิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวประกายแก้ว  โพธิโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวกัญญาวีร์  วาดเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นายณัฐพงษ์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายสรศักดิ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นายอรรถพล  ศิริรัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นายพิสิษฐ์  กล้าหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นายพงษ์พันธ์  จูมศรีสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นายทศพร  จันทร์เขียว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาววรินดา  โคต่อเนตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงนภาพร  พรมเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวรัชนีกร  สรัคคานนท์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายธนวิชญ์  โฆษิตพิพัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นายณรงค์ฤทธิ์  โยธานัก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นายบดินเดช  แยงไธสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นายบุญญฤทธิ์  ชินคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงสุปรินญา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวปรีชญา  รักษาฝั้น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวเสาวนีย์  หล้าพรหม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นายอำนาจ  ลาดปะมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นายจินนรัตน์  สำคัญควร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นายฑันยาวิทย์  งอยกุดจิก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นายสุริยาวุฒิ  ไผ่น้อย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นายกฤษฎา  พยาบาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายวัชรพงษ์  วิเศษสาคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายเกียรติกานต์  วงค์วิลาศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวสุชานาถ  ศรีษะเนตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวนิชนันท์  สิงห์โสด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวญาดา  ยะไชยศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวพรชิตา  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวสุธิดาพร  ชาแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงไอรดา  พิมล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นายธนทัศน์  เพ็งสว่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นายนติพงศ์  ศรีสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายธนากร  ศรีนาค โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นายเกียรติพัฒน์  สุทธสิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายเกษมศักดิ์  งอยภูธร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นายปพน  กำยาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงทิพนาถ  พงษ์หนู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวเบญจมาศ  หอมจัด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงอินทิมา  แสนมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวสุชัญญา  ไชยวังราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวใบเฟิร์น  ปามี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงดลนฤมล  ยืนมายุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นายธนาธิป  ครองสาดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายพงศ์พันธุ์  เดชภูมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นายภูมิภัทร  เหลืองโชคอำนวย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงจุฑามาศ  โยธานัก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงวิชญาพร  ปิยะโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวนภสร  วงค์นาตาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นางสาววิยะดา  รัตตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวชุติมา  ทองศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิโคตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายณัฐพงษ์  วาระนุช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายโยธิน  ภาวะนิช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงจารุวรรณ  โพธิโคตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงปนัดดา  วันนะชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงปิยะธิดา  เพียรพัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงนิตยา  ปัจจูมลี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายภานุวัฒน์  กังวลทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงวิรันดา  วิจิตรเนตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงสาริกา  อยู่เย็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงอินธุอร  สีแดด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงอรัญญา  ผ้างาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงอินธิรา  บัวชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายอภิเดช  ดลวาส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายภาฆิณ  ชูเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงชฎาพร  เล่ห์กล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงนิภาพร  บุรีแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายจิรายุทธ  ประชาตรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงสุกัลยา  ฤทธิ์แผ้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงสุพัตรา  ภูงามนิล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงนีรนุช  สุนทรา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงกรวิลัย  สีประดู่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงชนิดา  วงศ์อินอยู่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงละอองดาว  ไวจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงดารา  หาญมนตรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงอังคณา  ไสยวรรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงนภาพร  สีนวลแล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงนุจรี  คำพลอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงธนันดา  เนยคอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายปรัชญา  จำปา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงสุภนิดา  คำเห็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงอุมา  คงทน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 นางสาววรุณยุภา  กงลีมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวอินธิรา  อรรคแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 นางสาวสุนิตา  บัวทะราช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงชนิกา  วงศ์เครือศร โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 นางสาวสุพัตรา  วงค์ศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 นางสาวรัชนี  เสดสี โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวพนัชกร  ฟองวิชัย โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงนุชรี  พักแพง โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวเกตมณี  ผาใต้ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงสุภามาศ  สมสายผล โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 นายสิทธิพงศ์  โต๊ะชาลี โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 นางสาวกุลธิดา  ดอกสี โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงวนารีย์  ยามงคล โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวกฤติยา  ไตรแก้ว โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นายพีรพงศ์  วงค์เครือศร โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 นางสาวประกรศรี  คำเพชร โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 นางสาวชนิกา  คำตั้งหน้า โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 นางสาวชุลีพร  เชื้อจันทา โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 นางสาวปวีณา  ทาศรีภู โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 นางสาวขวัญฤทัย  ยตะโคตร โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวศิริลักษ์  บัวอ่อน โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงวัลวิภา  วงศ์เครือศร โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 นางสาวปวีณา  แสงมุกข์ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นางสาวอุไรรัตน์  เยี่ยมศิริ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 นายธนภัทร  แก้วมะ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวพอฤทัย  มุลน้อยสุ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 นายธนพล  พลราชม โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 นางสาวเจนจิรา  ผาใต้ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวสุพรรณิกา  นนท์คำวงค์ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทัดทาน โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 นางสาวอิสราภรณ์  พลั่วพันธุ์ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายชฏากรณ์  ขำผิวพรรณ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นางสาวปณิดา  พิมพ์วรเมธากุล โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงชนิกา  คำเพชร โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงชุลีพร  เสนสิทธิ์ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงจิราภรณ์  พันธุ์แก้ว โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงกรรณิการ์  ผาใต้ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงศิริโชค  น้อยบล โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงนันทนา  ผาใต้ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงมาริษา  สุวรรณ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงธิวาพร  ศูรศร โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายวัชรพงษ์  กันทะวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายพีรพงษ์  อุสาพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงกมลชนก  ไพยเสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงกัลญาณี  ลิมธนวัตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 นางสาวพัชราภรณ์  วะชุม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นางสาวศิริขวัญ  ศรีผุย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายณรงกรณ์  แสนเมืองโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นายนิติภูมิ  ใยปางแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายสุวัฒน์  ปัดถราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงวิภาวี  พิทักษ์กุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงอทิตยา  อ้นมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงเกวลิน  พิษสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงเพ็ญวิสา  อุ่นพิมพ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายเจษฎา  จันทร์มณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายรชานนท์  จุฬารมย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายสมรรถพล  สิทธิมณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงรัชนีกร  คำหล่อ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงสิริยากร  บรรหาบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงศศิมา  มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงดลดา  น้อยเรือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงสิริวิมล  พลไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงสุทธิดา  จันสิมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงอนันตยา  ประกิ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 นางสาวสุธิดา  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นางสาววิชุดา  จันใด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นายนิธินันต์  จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นายสรารัณย์  ช่างคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 นายวิชชากร  นามสมบัติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงกัญญาภรณ์สิริ  พรหมบิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สืบผาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงกุลสตรี  มณีจักร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงจารุพร  โกษาเเสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงจินตนา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงชลินดา  เเสนปัดสี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงฐิตาภา  กลยณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงนัทธวรรณ  วงศ์ไชยา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงเบญจภรณ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงปานชีวา  บุญเสริม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ไตรพิษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงวรดา  สุภาวหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงสิริมา  ศรีมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายวรวุฒิ  ศิริสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายศิริวัฒน์  อุตศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายอชิตะ  ติยะบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงสุมิตตรา  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงอนันดา  พรหมหากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงอริยะ  ยศทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงอารียา  ไชยหาเทพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงเจนจิรา  ก้อนกั้น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงธัญญา  เรืองฤาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงวนัสนันท์  เรืองสวัสด์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงวนิดา  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุนนทะราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เวชพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายภคพงษ์  สมบูรณ์มี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงเพ็ญวิสา  อุ่นพิมพ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายธนพงษ์  โคตรพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายธนากรณ์  กิ่นตองโขบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายวุฒิชัย  ไชยวุฒิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงสุภาพร  บุญนันท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เครือไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายธนพงษ์  ทวยจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กองสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มั่นธง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ทุพแหม่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงอารียา  อกอุ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงทิพย์ธารา  ธุระกิจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงชลิตา  ยาทองไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิวัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงภรัตดา  มาตจินดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงลลิตา  ปาทะวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงวาทินี  วงวันศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุริยศักดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายชายคณาวุฒิ  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายคณาวุฒิ  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายทิวากร  ภูยาทิพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงกฤษณา  อุทธบูรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงจุฬารัตน์  จันทะบาล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงปัตติยา  ฐานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงวิยะดา  เดชโฮม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุนทร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงอทิตยา  อนุสนธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงอธิชา  อะสุชีวะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายเด็กชายธีรวัฒน์  ประวิง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  ทะภูมินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายณัฐดนัย  ไทยเหนือ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงปภัสรา  ขันเพียแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายทรงชัย  โคตรหาชาว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงสุชาดา  สุสวดโม้ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงสุวนันท์  ช่องจอหอ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงอมราวดี  วังคะฮาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายครรชิต  คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงประศมา  เมืองมุงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายเจษฎา  ปัญญาประชุม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายนพรัตน์  ร่มเกษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงเด็กหญิงพัชชาภรณ์  แสนเมืองโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายศิริปรัชญา  ศักดิ์สุจริต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงศิริวิภา  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงอทิตยา  กำมะนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงนริษา  สุภาษี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงสุวนันท์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โสบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ผาสารคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงผกาวรรณ  สว่างศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงภาวิณี  พิษเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงอินทิรา  อ่อนศรีคะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายธนารักษ์  ดาบน้อยอุ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงธิดาทิพย์  หารฮอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงนันท์ธิชา  แก้วหาวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงวรัญญา  นามประเสริฐ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงศศิมา  พิมพ์โยธา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 นายธีรภัทร  กลยนีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายภานุพงศ์  โพธิวัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 นายภาสกร  ฐานะสุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 นายพิชชากร  แสบงบาล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 นายสิทธิชัย  น้อยนาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายธนากรณ์  ถิ่นตองโขบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายธนพงษ์  โคตรพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวนิรัชรา  นาสิงเตา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงนิลฌา  เขียวสด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงวรกมล  คำชนะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นายนฤนาท  วรรณทะนะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นายศักดิ์ดา  เทพวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นายชาติชาย  เรืองทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายธิปไตย  การุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายธนวัฒน์  เชื่อคมตา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุญเขื่อง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงเกตุเเก้ว  มีรัตน์คำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงจันทร์จิรา  อินทรกรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงวรางคนาง  เจริญไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 นายณัฐวุฒิ  วงษาเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 นางสาวญาณัจฉรา  ออมสิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงธุวพร  โคนพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงปริชญา  เรียมแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 นางสาวพิชราภรณ์  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 นางสาวกนกพรรณ  ลุนจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงภฤตยา  คนคล่อง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงพัณนิตา  พรมหากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวกวินทิพย์  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงภาสินี  วงวันนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นางสาวพัชราพรรณ  อุ่นชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวคนึงนิจ  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นางสาวดวงหทัย  สาขามุละ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 นางสาวนนทิยา  คำภานิล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงนุชจิรา  อุดมจิตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวมยุรฉัตร  นันตะสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวสุทธิดา  อนุสนธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงอนุสรณ์  บุระเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายเขตตะวัน  สุมังคะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 นายปรมินทร์  ศรีคำม้วน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 นายวุฒิชัย  ชัยโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงจันทิมา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 นายธนภัทร  คะสุดใจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นายคณพิชญ์  คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายธนาวุฒิ  ใต้สำโรง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายประสิทธิ์ศักดิ์  แจ่มสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายสายฟ้า  บุญสมศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงปภาวดี  ติยะบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายวัชรพงษ์  กันทะวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายพงษ์สันต์  มาตยาคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงกชกร  จาเพียราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นายคเชนทธ์  ศรีสถาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายดุสิต  สอนเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงโยธิกา  ชามุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวศตนันทน์  ศรีวิชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงสุกานดา  คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายชวกรณ์  นาคราชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 นายวชิรา  แก้วพาดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงกัลญาณี  ลิ่มธนวัตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 นางสาวศิริขวัญ  ศรีผูย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นายณัฐดนัย  โบกคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงขวัญชนก  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 นางสาวจิรัชยา  ทองเย็น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 นางสาวปริดา  สิงหันต์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงนภัสสร  สิมพารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายอภิวิชญ์  ซาซิโย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงปัฏทมา  โสพุดอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงภัทรวรรธน์  หวานยืด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงวัชราภรณ์  เวียงบาล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 นายปิยะวัฒน์  ดีทองอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงกรุณา  วงค์อาษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นางสาวณัฐชยา  ติดพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงณัฐณิชา  อนุสนธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงณัฐพร  จิตมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นางสาวกิตติยา  อึ้งสกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายธนโชติ  จันทร์พรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายสิทธิชัย  วันดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงกุลยา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายนันทวุฒิ  เคนไชยวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงปัฎทมา  โสพุดอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายธนวิทย์  โพธิ์ดำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายพิทวัท  ไชยสุระ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายพูนชิต  ทูลไชย โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายภูมินทร์  ลาดมุนี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายศุภชัย  มาวงแหวน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายเสรี  ไกษรวงค์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายแสงอรุณ  สีหามาตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายอนุสรณ์  โพติยะ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วก่า โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงขนิฐาพร  ภิลัยวรรณ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงขนิษฐา  พลาดสุ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงชลดา  ปีคุณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงฑิติมา  ทศราช โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงตรีฬรัตน์  แร่ถ่าย โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงนฤมล  วงค์ศรีเทพ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงปิยวรรณ  ลาดบาศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงพรรณิภา  โพธิ์ดำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 นางสาวพิมรา  ฮาดคะดี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 นางสาววรรณนิภา  ชิณโคตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 นางสาววราวรรณ  ขันบรรจง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 นางสาวสุพัตตรา  แสนเพียง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 นางสาวสุภาลัย  ปะกินะโม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงสุรางคณา  โยลัย โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 นางสาวสุวิษา  วรฮาด โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 นางสาวอภิญญา  ปู่จุ้ย โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 นางสาวอัญชลีกร  เจริญศักดิ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 นางสาวเจษฏาพร  บุญเกิด โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 นางสาวเฟื้องฟ้า  หามจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 นางสาวโสภิตา  เที่ยงสันเทียะ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 นางสาวภัสพิมล  ฮาดทักวงศ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 นางสาวชลิตา  สายสีแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 นางสาวสุรางคณา  แสนดวง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 นางสาวกุสุมา  เก่งสุวรรณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 นางสาวยุพาวรรณ  พวงยอด โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงจันทร์เพ็ษ  รัตนะพร โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายมติชน  คาอำกวย โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายศักดิ์ณรงค์  โคต่อเนตร โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายศิลปะ  พันธุออน โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงกรรภิรมย์  นามบุตร โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงกวางตุ้ง  ไขลายหงษ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 นายณราศักดิ์  แสงวงค์ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายธนวัฒน์  เดชวงษา โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงเกฏวณี  โคนสักขวา โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายกีรติ  จันทร์ธรรม โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 นายธีรพงศ์  หารยงค์ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงตรีนภา  ชมศรีหาราช โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายกฤษตะวัน  พรมประศรี โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงธาริดา  อินธิแสง โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 นายธีรศักดิ์  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 นายประภากร  วะภักดิ์เพชร โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 นางสาวกาญจนา  ขันทีท้าว โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายภูวดล  วงศ์ราษี โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 นางสาวจิรดา  แก้วภา โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงเพริศพริ้ง  มหาชัย โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายวรายุทธ  โพนไชยา โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงรุ่งเรือง  พรมพิลาด โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงสุทธิดา  อินธิแสง โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายสัญปกรณ์  ทะแพงพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงอลิสา  สายมาลัย โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงอุลัยพร  อุตพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายอนุชิต  วงศ์หนายโกด โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 นางสาวจุฑามาศ  นามผา โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 นายนัฐพล  คันทะนาด โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 นางสาวเจนจิรา  มหาชัย โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงป้อมใจ  แสงพรมชารี โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 นายโภไคย  ปะละคะ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงฐิติมา  คึมยะราช โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงร่วมฤดี  ดาบสมเด็จ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 นางสาวเมษณี  ศิริชมภู โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 นางสาวพรพิมล  คำจันสา โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 นางสาววิลาวัณย์  พันธุออน โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 นางสาวพิมพ์กัญญา  สุริยะไชยเชษฐ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 นางสาวเพ็ญนิภา  ไชยโคตร โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 นางสาวมะลิวัลย์  กุลมินทร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงสุดาภา  จันทะรังษี โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 นางสาวอมิตา  หารยงค์ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 นางสาววิชุดา  นนท์คำวงค์ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงจินตนา  ดาบชัย โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วคำแจ้ง โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงไฉไล  นาวงษ์หา โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงณัตญา  เขียวมา โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงดารารัตน์  เสดถา โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงทิพย์สุดา  กลางจำกัด โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงปณัฐติญา  ปุ่งคำน้อย โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงผัลย์ศุภา  อำภาวงค์ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงธนันพร  สิงวงห์ษา โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงมณีรัตน์  คำจันสา โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงนงลักษณ์  ไก่สระแก้ว โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไก่สระแก้ว โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงสุดารัตน์  ไขไพรวัน โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงพิยดา  บุตรโคษา โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงมาลินี  โคตรหานาม โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  พันธุออน โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงรัชนี  แสงพรมชารี โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงวิจิตตรา  พันธุออน โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงวิยะดา  คณะพล โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงศรีสุวรรณ  เชื้อบริบรูณ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงสุชาดา  เภารังค์ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงสุธิดา  ไชยโคตร โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงอังคณา  บรเพ็ชร โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงออนสุดา  นาหมื่นหงษ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงปิยะธิดา  เฮืองฮุง โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงอังคนา  ชัยมุงคุณ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วมุกดา โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ราชวงค์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงวิยดา  ชัยมุงคุณ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงพรชิตา  บุนนท์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงอาริยา  พรหมหากุล โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงยุพารัตน์  กิ่งพรมภู โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายอิสรา  บุสะอาด โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  หาไชย โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นำภา โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงชลันธร  ขันขำปา โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงณัฐธิดาภร  อิ่มบุญสุ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงนภากานต์  ทาพารักษ์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 นางสาวปวรรณา  อุ่มภูธร โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 นางสาวนิรัชพร  ศรีจันทร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวพลอยชมพู  ขันบรรจง โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 นางสาวพัชราภรณ์  อุปคำ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 นางสาวมินตราวดี  บุญรักษา โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวรุ่งฤดี  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 นางสาววัชราภรณ์  ชัยมุงคุณ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 นางสาววิยดา  อิ่มบุญสุ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 นางสาวสุกัญญา  ยานิตย์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 นางสาวอรพิน  ศรีจันทร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายอรรถกร  โคตรวงศ์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงเพชรรัตน์  โพธิ์คำ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 นางสาวสุพัตรา  พนุมรัมย์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 นางสาวอิทธิพร  อุสาพรหม โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 นางสาวณัฐริกา  ทัศมี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงสุภัสสร  สาธุชาติ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 นายอาทิตพล  ไตรยงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงธนพร  ศิริสุวรรณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงพรลดา  ธิวะโต โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สมพมิตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงบุญธิดา  วงศ์เมืองจันทร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงจุฑามาศ  ภักดีนอก โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 นางสาวชลิดา  แก้วคำสอน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 นางสาวนิตติญาพร  จิกจักร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 นางสาวสุลัดดา  พิลาวรรณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงกันติยา  ไชยปัญหา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายอมรเทพ  มูลเที่ยง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 นายจารุวัฒน์  จิตร์กะพงษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 นายศิริไชยา  ป้อมไชยา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 นายเพชรงาม  ศรีพรหมทัต โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 นางสาวอุบลวรรณ  เข็มจันทร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 นางสาวชลลดา  โพธิ์ภู่ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 นางสาววนิดา  สาริวงษา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 นางสาวพัชรี  สัพโส โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงนิธิภรณ์  ฮมแสน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 นางสาวพัชริดา  สัพโส โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 นางสาวมุทิตา  ยุระภัย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงมาริสา  ร่มเกษ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 นางสาวจุฑาทิพย์  ชาวโพนทอง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายอัษฏา  สุวรรณ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายชิณกร  ปาระพรม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 นางสาวจิรัชญา  มาตราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทิพม่อม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 นางสาวสิริรัตน์  ศิริภูมิชัย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 นางสาวธารวิมล  บุญดุฉาว โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 นางสาวศุภาวรรณ  ผากงคำ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 นางสาวรุ่งอรุณ  เขื่อนกองแก้ว โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงอรอนงค์  สุริย์วงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 นางสาวจณิสตา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายฉันทวุฒิ  อินธิเสน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายทศพร  หอมแพน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายปิยะพงษ์  ทุมพิลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายศุภกร  สรรพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายสมชาติ  อินทรภูมิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายสิรวิชณ์  ยังสุข โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ละวิรส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงกันตา  มังกร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงจีราภรณ์  รัตนกร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญรมย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงฐานมาศ  วิถ๊ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงฐิติมา  พรมเมืองคุก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงณัฐสุดา  วงศ์ศรีลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงนนฐกร  แก้วตร๊ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงนนทินี  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงนวพร  ไขศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงนัณทริกา  เดชา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงนิรมล  พวงพิลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงพิชชาภา  พงษ์ศุภรางศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงมัลลิกา  เหลาพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงวลัญชณัฐ  สิงจานุสงค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงวรินทร  ซองทุมมินทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงศศิธร  นวลตา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงสุภันพัชรี  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญลคร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงสุวิชญา  พรหมพินิจ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงอรชุดา  ราชคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงอรพิณฑ์  สุทธิแสง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงอิสริยากร  ปิ่นสุวรรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงวริยา  นิกาพฤกษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายกฤติศักดิ์  วงศ์กาฬสินธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายจรรกฤษฎา  สีนานวน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายชาคริต  ชาคำผง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายฐิติพงษ์  พัสรางกูล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายนิธิพงษ์  เพ็ชรศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายปิยะ  ยามดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายพาณุวัฒน์  พัสรางกูล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายภูริภัทร  บัวจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายวชิรพงศ์  ศรีเกื้อกลิ่น โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายสหรัฐ  ลาวะสุทธิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายอนุชา  เหลาพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุกาง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เครือจำปา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงณิชนันทร์  ริยะสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงธนัชพร  เทพวงศ์ษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุตรชาติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงนิตยา  ศรีวิชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายภาสกร  พรหมดีราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงบุษบา  แก้วเสนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงปภาวี  บุตรแสน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงพรหมพร  เหลาพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงพิรดา  อุ่มภูธร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงรัญชา  ปรุงเรือน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินทรา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงราเดียร์  คาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงลลิตา  ทัศพงค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงวิมลฉัตร  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงศิริญากร  พลศรีลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงสิริกาญจน์  โพธิราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงสิริญา  เจนปรุ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงสุราภา  แสนบุญรัตน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงแพรวา  เหลาพรหม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายยูโร  ปลื้มสุด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายอภิวรรธน์  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายเทียนชัย  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายภูธเนศ  นามวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายนาวี  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายธาราดร  ศรีวาท โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายกรดนัย  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายอานนท์  หลอดเหลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายฉัตรมงคล  นันทะศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายสหรัฐ  อินทร์แสน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายยืนยง  พรหมจักร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายไตรภพ  เย็นเกษม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายสยามพล  มะลาพิมพ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงณัชชา  แก้วมุงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงฐิติมา  สำเภาทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงพรรณอุษา  กุศลมานิตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงสุพัตรา  วังวิสัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงสิรินทรา  เพ็งจางค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงศรินทิพย์  สีหราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงมัลลิกา  เพ็งซุย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงปวีรักษ์  เสนคราม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงธิดารัตน์  หมื่นสา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงอรปรียา  แก้วมุงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงศรุตา  ลิปปพัฒนกร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงปาณิกา  พรหมสาขันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงมัชฌิมา  พิศมัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงสาริณี  สวัสดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงมุจลินทร์  คณะศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงไข่ขวัญ  พิมพ์ชาติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงธนัญภรณ์  แสนจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงสุดชาดา  โกสิงห์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายฐานุวัฒน์  สรำไพ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายชรินทร์  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายณัฐฐากูร  วงค์ภาคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายเดชาธร  อ่อนสุระทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายธนกร  จีระศิริโชติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายธนากร  เอนไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายภูตะวัน  โคตรเครื่อง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายภูมินทร์  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายอธิชา  ใจทาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายอุดมศักดิ์  หงษ์สระแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายอนันดา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงกัญญาพร  ต้นประเสริฐ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงกานต์หทัย  ขันติยู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงกุลสตรี  ฝ่ายซ้ายคราม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงขนิษฐา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สิงนิสัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงตรีนุช  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงธณิตา  โพธิ์ศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงธีร์สุดา  ทองอันดัง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงนรินทร  ปราณกฤตธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงบุรีรัตน์  สอนสิงห์ไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงเบญจมาศ  ขันเดช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงปนัดดา  ขำพิมาย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงปนัดดา  เนียมประชา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงฟาริดา  สุราษฎร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงรัฐนันท์  เจิญชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงลลิตา  จักรไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงวรัชยา  ชัญถาวร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงวรินทรา  ปะคะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงวิภาดา  คำสุรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงสิริลักษณ์  จาดยางโทน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงสุขิตา  ภูชะธง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงสุดารัตน์  ธิวะโต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงสุภาวรรณ  มาลัยทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีใส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงอารียา  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายกิตติพงศ์  เจริญไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายเจนภพ  ทวีชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายธนาทรัพย์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายธันยาธรณ์  สิงแสง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายนัฐดนัย  ดาสีกร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายเมธากร  วัฒนาวารีกุล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายรัชกฤตย์  เทอดวิชิตสมพร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายศุภกฤต  พุทธชาด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายสหรัฐ  คำสุรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายอุบาสก  เหลาราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงกรกนก  รุ่งเรือง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิมาทัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงเจนจิรา  นามาก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงชลธิชา  นิยมสัตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงญาณิศา  ไพรีรณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงฐิตา  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงนพฤกษา  ถือสัตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงนาตาชา  ประสารศักดิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงปิยะธิดา  เกตุวงษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงพรชิตา  เกตุไพบูรย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงพรรณธิภา  เหล่าพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงภัทราพร  พรมพิลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงมัลลิกา  สาขามุละ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงศศิพิมพ์  กุลธะนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงศิวพร  ปัดภัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงสิริยากร  เกษมณี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงสุนิชา  ผาใต้ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงสุนิสา  เทศนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงสุนิสา  มุนสุมาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วมุงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงอรพินท์  ฟองชล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงอรพิมล  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  กุลบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายจีรศักดิ์  นามเสน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายชาคริต  ประสารศักดิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงณัฐวรรธน์  พร้อมวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายตะวัน  ศรีสร้อม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายปฏิภาณ  ทองโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายพิสิษฐ์  ศิริวัฒนากุล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายวรวิทย์  กลางนอก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายวัฒนพงษ์  โฉมเฉลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายวิทวัฒน์  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายสุวิทย์  โพธิวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายอดิศักดิ์  คำปัง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายอดิศักดิ์  ปรางค์แก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายอรรถพร  คำไชยราษฎร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายเอกราช  ชาติชำนิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงขวัญสุดา  บุญเพิ่ม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงจันทิญา  ศรีหาวงษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงจินดารัตน์  เดชฟุ้ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงณัฐริกา  เจริญไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงณัฐวรา  เภสัชชา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงนภัสรา  สังกฤษ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงปนัดดา  สาธุการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงพรมโมรี  หน่องแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงดวงยิหวา  คำคูณเมือง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงพิมพ์นรา  กาญจนะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงรังสิมา  รัตนะชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงลภัสรดา  คนซื่อ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงวรัญญา  มงคลล้อม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงศรสวรรค์  นันทะโชติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงศรัญญา  สมผล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงศรีสมร  ภูศรีฐาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงสุชญา  ฉายเนตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงสุพิชญา  ระศรีจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วกอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงอัจฉริยา  นวยวิวัฒน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงอธิติยา  มุงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงอาริญา  นรศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายฐาปกรณ์  ไชยชมพู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายคิธ  สุทิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายชัยพร  นัดทะยาย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายชินกร  ไชยะศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายฐิติวัฒน์  พ่อบุตรดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายติณณ์  มีคำภู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายธนกฤต  บุญศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายภานุพงศ์  เชษสุราษฎร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายสรวิชญ์  ผู้พิทักษ์กุล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายสหรัฐ  สุขเกิด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงเขมจิรา  พจนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงโจจีน่า  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงดาราวดี  มีพรหม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงดาธินี  แก้วกิ่ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงธนนัชชา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงประกายกาญจน์  กิจขยัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงพจนารถ  สิงหเสนี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงพรจิรา  บัวขาว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงพัทธมน  นรสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงภัณฑิรา  แกมนิรัตน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงอารียา  คชพล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงไอริณ  จุฬาจตุรศิระรัตน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 นายชัยศักดิ์  ธิวะโต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 นายณัฐพงศ์  มังกร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 นายธนโชติ  ต่ายทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 นายธนาธิป  มายูร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 นายพาณุเดช  ปะคะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 นายวชิราวุธ  นิยมเหลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 นายกฤตภาส  เจริญธรรมกุล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 นายจิรายุ  นาโควงค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 นายวีรยุทธ  พลชา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 นายสิริกร  นามศิริ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 นายสุธีรัช  ขัยชัยภูมิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 นายอภิสิทธิ์  อายุศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 นายวุฒิชัย  ขันชะลี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 นางสาวกนกวรรณ  คงทน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 นางสาวกัญญารัตน์  พิมพ์สุวรรณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 นางสาวคณิศร  แสงวงค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 นางสาวจิราภรณ์  บุญหา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 นางสาวชลิตา  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 นางสาวฑิฆัมภรณ์  อุปสัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 นางสาวณัฐฐาพร  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 นางสาวดวงฤดี  ศรีหาพุฒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 นางสาวธารทิพย์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 นางสาวธิดารัตน์  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 นางสาวนันธิชา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 นางสาวน้ำทิพย์  มุงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 นางสาวปนัดดา  เหล่าทะนนท์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 นางสาวประภากร  ไชยวงค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 นางสาวปรียากร  โพธิสว่าง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 นางสาวพรจรัส  แพงดวงแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 นางสาววิชญาดา  จาดยางโทน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 นางสาวสรัลรัตน์  ผดากาล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงอภิสรา  หอมแพน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 นางสาวอรยา  สุนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 นางสาวอรุณรัตน์  ภูชะธง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 นางสาวอัจฉรียา  เพ็งวรรณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 นางสาวอาทิตยา  แดงสะอาด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 นางสาวปาลิตา  พจนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 นายกาญจนเทพ  ถาโท โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 นายกิตติชัย  คะสีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 นายคัมภีร์  บุณพัฒนศักดิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 นายจักรพงษ์  คล่องแคล่ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 นายเจษฎา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 นายเฉลิมศักดิ์  หาญคำอุ้ย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 นายชลสิทธิ์  อินกรำ่ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 นายชวรักส์  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 นายณัฐพล  สิปปพัฒนกร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 นายณัฐสิทธิ์  ไฝสีทา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 นายธีรโชติ  ยอดทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 นายปิยวุฒิ  วงศ์สง่า โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายภานุเกียรติ  จันทร์คำเข้ม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 นายภาสกร  บุตรบรรเทิง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 นายวรกานต์  โสภา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 นายวรท  จันทรเสนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 นายวีรภัทร  ธันยาภิรักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 นายอภิสิทธิ์  ศรีไชยวาลย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 นางสาวจิณห์จุฑา  ศรีหล้า โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 นางสาวจีรพัช  สุจริต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 นางสาวนันทนา  มณีนพ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 นางสาวนิตติยา  บุตรสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 นางสาวนิศรา  ขันสอน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 นางสาวปริญญาภรณ์  เกตุวงษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 นางสาวปวีณา  โพสาวัง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายกฤษฎีกา  เที่ยงบุญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายณัทพล  พรหมศิริ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายภูมินทร์  เทียนชัยสิทธิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายพลวัฒน์  แสนจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาคำสัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงจิตราพร  บัวคง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงจิราพร  วงษ์ถาวร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 นางสาวทิพรัตน์  ธิวะโต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 นางสาวธัญญา  ราชวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 นางสาวธารริกา  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงบุษยมาส  จันทวงค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงพรลภัส  พรมเมืองคุก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงพิมพ์ชนกมาตา  กุดหอม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงมุทิตา  สมผล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงรุจิรัตน์  พจนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงวันนิสา  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันธุโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงสัณห์สินี  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์ประทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงอัจฉริยา  เหลาพรหม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงอาภา  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 นางสาวเอมวิกา  ดอนบำรุง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงธิติญาพร  ขันธ์ละ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายภานุเดช  เหลาพรหม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงตวิษา  พรมนิต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายนราวิชญ์  ไชยเมือง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงพรธิภา  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงพีรยา  จ้อยนุแสง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงพู่กัน  มาลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 นางสาวมนันยา  สามัคคีภิรมย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 นางสาววรรณภา  ภูสมสาย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงศรัญยา  หมั่นเสนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 นางสาวศศิธร  ผาริวงค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงศศิธร  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงหัทยา  นาสองศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงวนิชยา  กุละนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงอรทัย  ชินมาตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงเอมอร  วะนาไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงปารถนา  มนสิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายธไนศวรรย์  บุตรชาติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายธีรพัฒน์  ร่มเกษ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายนวมินทร์  ปัตพี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายภูริศ  ปัตพี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายวรเมธ  ดาวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายศักดิ์ดา  สอนนุชาติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายอนุชา  กุลทะนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 นางสาวอภิสิทธิ์  ศรีโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายอัศวเดช  บุญตะวัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงกานต์มณี  สุนสิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงกุลธิดา  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงเจนนิษา  ลาดนอก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงเจนิสา  สุมานัด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 นางสาวชลธิชา  ระดาใส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 นางสาวณัฐิญา  ฮุงหวล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงธูปทอง  ทองโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงนพวรรณ  ผายชำนาญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงนันท์นภัส  กลิ่นหวล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงนาถตยา  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงบุศรินทร์  สาระศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงปวีนา  บุญเริ่ม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 นางสาวปิยะธิดา  ทอนรินทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงปิยะธิดา  พรหมชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงมัณฑนา  นรสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงเยาวดี  เขียนโคตรกรวด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงรักษิตา  อุ่นทวง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 นางสาวรุ่งทิวา  วะชุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงรุ่งธิดา  ฟองมนต์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีเทพ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 นางสาววันวิสาข์  ทัพภูตา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 นางสาววิภาศิริ  หอมแพน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงศิรินภา  ชาติชำนิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงสาวิณี  ดำรงค์คำพวง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงสุดารัตน์  นาระคล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงสุธาทิพย์  กลยนีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงสุภาพร  รัตธิวัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงธยานี  โสภาจร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงอภิญญา  พลศรีลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายธนภัทร  หิรมรันย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายรชต  ศิริคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายวัชรพงษ์  นวลเพ็ญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงชลธิชา  พิลาชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงพัทธนันท์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายชิตษณุ  บุตรทน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สีดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชาสอน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงจิราวดี  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงพรรณพร  คชพล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงเมธาวี  แวงวัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงวณิศราภรณ์  ก่อแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายชลสิทธิ์  สีสถาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กชายสิรภพ  สังกฤษ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายจิรสิทธิ์  สาขามุละ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายธนพัฒน์  เดชชยาทรัพย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายธรภัทร  ราชพิลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายอติวิชญ์  เคนพล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายอมรเทพ  วินิจสุมานนท์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายเอกณัฐ  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงกฤชกร  สุวรรณเจริญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงกุลจิรา  สีหนาท โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงกุลิสรา  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงชนิกานต์  ไผ่โสภา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงธนิสร  อัมวงศา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงนริศรา  วงศ์อนันท์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงพิมพ์กนกนันท์  ผลเจริญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงศศิพิมพ์  กะการดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิริชัยสุขเจริญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงสมฤดี  ภูชะธง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงอารีวรรณ  อัมราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงชนิสรา  กิณเรศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 นางสาวบุญฤทธิ์  จิตบัวลอย โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 นางสาวรุ่งฟ้า  ไชยตะมาตร์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 นางสาวสุกัญญา  แสงนนท์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 นางสาวสุพรรณี  เหล่ายนต์ขาม โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงกุลธิดา  อุปพงษ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงปอรรัชม์  คำผาเมือง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงอังคณา  เชื้อบุญมี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงษมา  สีเหลือง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงภัสราภรณ์  จิตบัวลอย โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงอภิญญา  เดชอุ่ม โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายชพร  วภักดิ์เพชร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 นายสิทธิศักดิ์  นรสาร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 นายวิทยา  วะจีสิงห์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 นางสาวอมรรัตน์  นารินทร์รักษ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 นางสาวทิพวรรณ  สุวรรณ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 นางสาวขวัญใจ  ทะลุนลัย โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 นายทนงศักดิ์  ริภา โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 นายธนาวุฒิ  แก้วดี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 นางสาวธิดาทิพย์  เถาโคตรศรี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงมัณฑนา  จันปาน โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายศรัญญู  ลุนจักร โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงปิยะพร  ขุนหาร โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงผกามาศ  บุตรพรม โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงเพ็ญผกา  ผายทอง โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงไพลิน  ทากิละ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงสุดารัตน์  บาตดี โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงอรอนงค์  ใฝ่จิต โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 นางสาวกาญจนา  ฤทธิ์สยอง โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 นางสาวชุติมา  จิตอาคะ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 นางสาวปิรดา  จิตอาคะ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 นางสาวผกาวดี  วรดี โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 นางสาวลลิตา  เกษวงค์ษา โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 นางสาวศริลักษณ์  ราชชมภู โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 นางสาวสุมินตรา  อุสาพรหม โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 นางสาวสุวรรณา  ราชวงศ์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 นางสาวจริญญา  เกษวงค์ษา โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายธันวา  บุญบาล โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงจิตรลดา  รัตนอาษา โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงชลดา  ประภาศรี โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงปัทมาวรรณ  คำชนะ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงมุทิตา  จิตอาคะ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงอริศรา  ทันธิมา โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงศรีสุดา  ศิริสาร โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายวัชรากร  สุมังคะ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงขวัญฤทัย  แก้วไชยา โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายเขษมศักดิ์  โชคชัย โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงจินตหรา  ธุรารัตน์ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายอดิศร  แก้วไชยา โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงปนัดดา  บัวพิษ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงอรศิริญญา  ฮุงหวน โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงปิยะฺธิดา  เพชรฤาชา โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขันติยู โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงอารียา  สิมพิบูลย์ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงนิภาพร  ทองยิ้ม โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 นางสาวณัฐวดี  มุลทา โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงสุกัญญา  โสน้ำเที่ยง โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงรัติยาภรณ์  เทพหมอยา โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายอนุสรณ์  ไชยรา โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงนิตติญา  เนียนไธสง โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงอริศรา  วงศ์พิมพ์ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 นายอนุสรณ์  สีนานวน โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงชลิตา  แสนอุบล โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงประพิมพร  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงพัชรพร  กางทอง โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงสุมาลี  ตะปัดชัม โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงธนพร  การีชุม โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงเกลียวไหม  ศิริขันธ์ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงวนิดา  อู่ทอง โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงภาวิดา  โพพาลิตร โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงโสภิดา  พรมสุคนธ์ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายชราวุฑ  อักษรพิม โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงจามจุรี  วังสีรัง โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงอรวรรณ  จันทะรา โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายชินกร  เจีะซาว โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายสมพร  จันทาสีกา โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายอนุชา  การเรียบ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายวีรภัทร  ไชยสาร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายนรากร  กออำไพ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายธวัชชัย  บุญพินิจ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายธนาเกียรติ  สิงหาคร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายพิชเยศ  นามโคตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายนเรนทร์  ราชคม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายชวัลวิทย์  เพ็ชรแท้ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กชายอัครพนธ์  กาแก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กชายบุญญาฤทธิ์  แสงสิทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายโตมร  ตุลพิภาค โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายวสุพล  แสงกาง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายวรเมธ  ดวงกุลสา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายภูมินทร์  ผุลลานวงศ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายบริบูรณ์  ไขกะวิง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงธารีรัตน์  ด้านเนาลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงจุฑามาศ  มิยะเศษ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงภัครมัย  บุปผาชาติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงศรุตา  มาตะคม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงกมลนัทธ์  อามาตย์ทอง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงนันทนา  เรืองแสน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงฐิติวรดา  แสงศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงธิษณามดี  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงณัฐพร  ใจศิริ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงปพิชญา  เชียงไข่แก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงธนิดา  วรฤทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงรุ่งนภา  ดาบลาอำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงณัฐธิดา  แป้นจันทร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงวรัชฉรา  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงอนันตญา  จิตรจักร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงธัญสิริ  สว่างเวชกุล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงปภัสรา  นาวัลย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงเรณุกา  โถแก้วเขียว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงนวรัตน์  แสงสิทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงวิลาวัณย์  งามแสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สอนนุชาติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงณัฎฐา  วงศรีจันทร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงพิรญาณ์  จำวงศ์ลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงบัณฑิตา  ลาวงศ์เกิด โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงพนัชกร  ผันอากาศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงเวณิกา  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิมพ์วัน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงจิฎารัตน์  อยู่สุข โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงอัคษราพร  ดาบโสมศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงศุภานันท์  เทอดธรรมสถาพร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายกรชัย  ศรีไชย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายธนศักดิ์  งามสิทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายพงศกร  ผลาจันทร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงปาริชาติ  มาลาจันทร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงปณิตา  หม่อมพระเนาว์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงดารารัตน์  พรรณพิกุล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงสุธากร  คงธนสัญญากุล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ใหม่คำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายพิสิษฐ์  นาเอก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายธนพล  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายวิธยุทตย์  ถึงนามลี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายศรัณย์  จันทรสุต โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายธวัชชัย  โถชาลี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายกิตติพงษ์  เสนาคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายธนากร  พงหนองพอก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายชลินธร  บุญมาก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายธันยา  ไพคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กชายบุญเต็ม  จิกจักร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายปัฐพล  ไพคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 นายชานนท์  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 นายณัฐพล  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 นายณัฐพล  สุรินทะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายธเนศ  พงษ์สุระ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 นายธีรภัทร์  ตุพิลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1557 นายปรมัติ  สิงห์คาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 นายพรพิพัฒน์  สาระชาติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายพสพล  ใสศรัทธา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายรัชชานนท์  พาลำโกน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 นายฤทธิพร  ปรีนึก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1562 นายวรปรัชญ์  วงศ์ศรีลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 นายวีรนนท์  โพธิธาตุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1564 นายสุขิต  ผลาจันทร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 นายสุรทิน  กลางประพันธ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1566 นายหฤทธิ์  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 นายอดิเทพ  โถคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1568 นายอดิศร  หัตถี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 นางสาวกัณฐิกา  มุศิริ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1570 นางสาวกวินนาถ  สูตรไชย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1571 นางสาวจริยา  จันทบาล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1572 นางสาวจันทิมา  บุราณเมือง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1573 นางสาวชลลดา  สหุนิล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 นางสาวชลาลัย  สหุนิล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 นางสาวณฐิกา  โถแก้วเขียว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 นางสาวณิชนันทน์  ไตรราษฎร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1577 นางสาวณิชมน  พิทักษ์กุล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1578 นางสาวตวิษา  พลภูเมือง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงทิษฎยา  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1580 นางสาวนุสบา  จันทะฤทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1581 นางสาวปรียาภรณ์  บุญส่ง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1582 นางสาวพชรพรรณ  เนียนไธสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1583 นางสาวพนิตสุภา  อันทระบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 นางสาวภัทรวดี  สุวรรณศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1585 นางสาวรัตนาภรณ์  คำชมภู โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1586 นางสาววันธิดา  มุศิริ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1587 นางสาวศิริภัสสร  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1588 นางสาวศิริมา  โถแก้วเขียว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1589 นางสาวสิรินยา  ใจประเสริฐ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1590 นางสาวอิศรียา  โสตะภา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กชายพงศธร  ไพคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายวริทธินันท์  ผิวทวรรณ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กชายวีรพงษ์  ไพคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กชายสมชาย  ชาสังข์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงพิชชาพร  สิงห์วงค์ษา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงกชกนก  ปันจันทร์สิงห์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงกรศิรา  โถดาสา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูยิหวา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงชลธิชา  ขาวผิว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงชุติมา  จำปี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สานุสัติ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงธิปติมา  ผุยลานวงค์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงนุชนาถ  ไชยแสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุราณเมือง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงปณิดา  คะอังกุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงปิยะนุช  ดาบลาอำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงพิมพกานต์  มูลทองสุข โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงแพรเพชร  สุดฉลาด โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1609 นางสาวภัทชริญา  ศรีราภา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงภาวิณี  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงมนัสนันท์  ริกำแง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงรวงทอง  ทิพย์สกุลอนันต์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงรัชนีกร  รัตนะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จุลนีย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงศรุตา  อินทรักษา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงศิริมา  สะภา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงสุกัญญา  วงษาชัย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงสุณิตา  โถตันคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงสุดารัตน์  โถตันคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงสุธิสา  มาลาจันทร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงสุนิสา  ประกายแก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงโสภาวดี  ลายทอง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงสุภาพร  ดาบพลอ่อน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงอมรรัตน์  สิทธิวงษา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงอรอนงค์  รัทธิไพร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 นางสาวอรัญญา  นรบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงอารีญา  โถตันคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงสายธาร  โถแก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงอทิตยา  พิกุลสี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงวริศรา  รัตนนท์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายกฤษกร  จิกจักร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายโชคอนันค์  จันทะดวง โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กชายนพฤทธิ์  ผลาจันทร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงกัญญารัตน์  งามเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงจินดา  ศิริพัฒน์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงชนิกานต์  อิ้มอนงค์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงทรายแก้ว  สีทอง โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงธารทิพย์  ศรีคราม โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงนันทิกานต์  เอมประโคน โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงพิมผกา  ใครบุตร โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงรวงข้าว  หวังแจ๊ะ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงรัตติยา  วาดเขียน โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงวรรณวิภา  มณีบู่ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงวิชชุอร  สุพินิจ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงศศิกานต์  พรหมผัน โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงหุ้น โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงสายเกียว  ราษี โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงสุจิตรา  สีโนรักษ์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงสุธีมนต์  มนศิลป์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงสุพิชญา  นาสำแดง โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีมงคล โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงอรติญา  ชามัย โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงอรปรียา  เทือกอุดร โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงอรัญญา  มณีบู่ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงอารยา  วนาชัย โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงน้ำ  แข็ง โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงช่อผกา  ทาบุเรศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กชายจิรายุ  บริรัตน์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กชายชำนาญ  ทัศนี โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กชายราเชนทร์  เหมะธุลิน โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กชายอภิรัตน์  ภูครองจิต โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงชราลี  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงอภิญญาพร  อาป้อง โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงนิฐิพร  นาโพธิ์ตอง โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงพัชนิดา  ฉันทะดี โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงวนิดา  พาพิมล โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงวิภาดา  โมระสาก โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงสุจิตรา  ผลาจันทร์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงสุดารัตน์  อาจสม โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงสุธิดา  วงค์ภาคำ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงปภัสรา  วงศ์จำนง โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กชายทิวากร  จินดา โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กชายวรรณชัย  โพธิ์ตะทอง โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายวันชนะ  ราชชมภู โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กชายวัชพนธ์  สิทธิภูมิ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงกมลชนก  ยางธิสาร โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงจันทร์จิรา  หวานชิต โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงณัฐนันท์  พลยะเรศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงนฤพร  โพนสองสี โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงพรมณวรรณ  เหมะธุลิน โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1681 นายธวัชชัย  แก้วคำแสน โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 นางสาวจีรนาฎ  เหมะธุลิน โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1683 นางสาวจุฬาลักษณ์  ภาวงค์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 นางสาวเจนจิรา  โคตรวิชา โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 นางสาวญาราภรณ์  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1686 นางสาวธิดารัตน์  พิมภา โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1687 นางสาวนิภาวัลย์  แก้วคำสอน โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1688 นางสาวบุษบารัตน์  นันทราช โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1689 นางสาวบุษยารัตน์  อุปสรรค โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1690 นางสาวปิยนุช  พรมน้อย โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1691 นางสาวพรรณภา  พจนา โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1692 นางสาวพรรณนภา  พจนา โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1693 นางสาวกมลเนตร  จันทร์ไขโคตร โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1694 นางสาวสุดารัตน์  แสนสุภา โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 นางสาวอัมพร  บุญอาษา โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1696 นางสาวเปรมฤดี  สุริโย โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงกนกวรรณ  บาลมีทะ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงจิลลาภัทร  แจ้งไชย โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงภาลินี  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ยางธิสาร โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงชริตานันท์  ตรินันท์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงศิลา โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงมาลัยพร  ภาวงค์ โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงณัฐพร  จันจำปา โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงรัตนา  ลินทอง โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงอรพรรณ  จันทร์แสน โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กชายภูมินทร์  นามประมา โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กชายเจษฏา  พวงพลา โรงเรียนวาริชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 นางสาวอริสรา  ละศรีจันทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงอพัชชา  กรุณานำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1711 นางสาวจันทร์ธิดา  พรหมอุดม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงทิพปภา  แก้วคำแสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วคำสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงพรชิตา  ละศรีจันทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กชายวิษณุกฤษ  วรยศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงศศิธร  ภูเวียงวงค์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประดับศิลป์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงอินธิตา  พานโฮม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ขันละ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงรุจิรา  สุขจิตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงรัชนี  เจริญชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงภัทรลดา  ศรีพันธบุตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กชายศุภเศรษฐ์  คุณสมบัติ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงลดาวัลย์  สาริกา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กหญิงจริญญา  อุระแสง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กหญิงวัลพร  คุ้มพร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กหญิงอายูมิ  ซากาโมโตะ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กชายพีรวัส  น้อยโสภา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงณัฐพร  บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงรัชนีกร  แท่งแก้ว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองอินที โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงกัลยาณี  รักษาศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กหญิงศิรินาถ  บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงเพชรลดา  พรไชยา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงมุกฬาวัลย์  คำปัง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงปนัดดา  ทองสันทัด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทะโพธิ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงวิยดา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไชยเดช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กชายธนวัฒน์  อาจโยธา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงสิรินทิพย์  อุษาพรหม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงสุภิญญา  พรหมดม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงเพ็ญญาพร  คำซองเมือว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงปิยะภัทร  อาษาสร้อย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงณัฐฑิชา  เกื้อทาน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงกรรณิการ์  เดชชัยภูมิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงธมลวรรณ  สารประรัง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงสุพิชญา  พานวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงภัคคิญาภรณ์  สายบุตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงสุดารัตน์  พจนา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงพิชญาภา  สารทะวงค์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงชนวีร์  อินทรพานิชย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงรสกร  พายุบุตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงวริศรา  ภูเวียงวงค์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงกัญญามาศ  อยู่กรุง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงธัญจิรา  กัลยาไสย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงกนกภรณ์  ฉลวยศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงทรรศวรรณ  สุขจุ้ย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงสุทธิดา  แสนสุราช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงปภัสสร  โอตพล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1761 นางสาวอิงอร  รังวารี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1762 นางสาวปณัฐดา  สีดาดิษฐ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1763 นางสาวณัฐนาถ  แก้วคำสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1764 นางสาวมุขดา  มีพรหม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1765 นายธนพล  วงศ์ประทุม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1766 นายนิรุจ  ฤทธิธรรม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1767 นายศราวุธ  ไกยะล้ำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1768 นายสุริยา  วารีย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1769 นางสาวทิพธิดา  สายสวาท โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 นางสาวสาวิตรี  ดาวเศรษฐ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1771 นางสาวสุชาวดี  คะมุง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1772 นางสาวชลดา  ใครอามาตย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1773 นางสาวนริศรา  ศรีโคตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 นางสาวนันทยา  บุตรแก้ว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1775 นางสาวจิราภรณ์  มาสุข โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1776 นางสาวอรฤทัย  ไชยราช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1777 นางสาวสิริยากร  เวียงสมุทร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1778 นางสาวศศิวิมล  ชุมภูแสง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1779 นางสาวอริสรา  มะโนรักษ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1780 นางสาวศิริลักษณ์  มีพรหม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1781 นางสาวรุ่งทิวา  บุญเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1782 นางสาวเขมิกา  สิงห์มหันต์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1783 นางสาวศิริอาภา  เทียมสุข โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1784 นางสาวพิศมัย  แก่แก้ว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1785 นางสาวปิยะธิดา  รัตนไตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 นางสาวเกษวลิน  แสนมี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 นางสาวมัญชุพร  ศรีระวรรณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1788 นางสาวมุกดา  ประกอบบุญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1789 นางสาววรนิกา  นามแก้ว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1790 นางสาวอินทุอร  ศรีพรหมษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงพฤกษา  รัตนพันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 นายรชานนท์  อุปโคตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1793 นางสาวจิราพรรณ  ยางธิสาร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1794 นางสาวธนันวดี  ชูเพียร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1795 นางสาวสุนีย์  เมืองซอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1796 นางสาวนัฐิยา  จันสุข โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงชลลดา  สมเทศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงสรัลธิกา  ไพรสณฑ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงนริศรา  สาลีศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1800 นายปิติกร  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 นายพันเทพ  ภาวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 นายศักรินทร์  ลิพันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กชายกฤษฎา  ขันละ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายธนดล  กองธรรม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายนฤเบศร  อัคนิจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายพงศ์กฤต  นครินทร์สาคร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายพีรวัส  โคตรวิชา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายศุภชัย  จอกทอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายอภิลักษณ์  กุละนาม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีมาชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายปฎิภาณ  เจริญไชย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ภูเวียงวงค์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ภูจริดา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงชนกสุดา  จันทร์ปุ่ม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงชลดา  บุญพระรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงชิดกมล  เชื้อหาญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงชุดาภา  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงธนพร  แพงศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงธนารีย์  ศรีสังกา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชาครธรรม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงนริสสา  ทวีกูล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงนิศมา  ฤทธิธรรม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงปณิศา  ศรีภูวงษ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงปิยะธิดา  นาคะอินทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงภัทราพร  สิงห์ทองชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงมัชฌิมา  ทันบุญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศรีพรหมษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงศิรัติกาล  ปาระพิมพ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงศุภกาณจน์  ไพรทอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงสถาพร  สีละพัฒน์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงสโรชา  ทีฆะพันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กหญิงสิริขวัญ  สุดเสน่ห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงสุชาวดี  จันทะพล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงสุนิตา  จำปาสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงอุษณี  ทัศคร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงพิจิตตรา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์ป้อง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงชยาภรณ์  วารินทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1839 นางสาวรุ้งลาวัลย์  ฝ่ายขันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1840 นางสาวศิริลักษณ์  ขอบไชยแสง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1841 นางสาวอนงค์นาถ  โพธิ์ไทร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1842 นางสาววราพร  เพชรประดับ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงอรัญญา  สุขล้อม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงอริสรา  คำภูแสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1845 นางสาวภัทรีญา  บุญไชยโอ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1846 นายเจษฎา  ฮังกาสี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงจิดาภา  พอกพูน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงสิริรัตน์  คะสีทอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1849 นางสาวศุภมาศ  เจริญชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 นายภาณุพล  พันธุโคตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1851 นางสาวสุพัตรา  สาระพร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1852 นางสาวมณฑาทิพย์  อินธิดา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1853 นางสาวศิลป์ศุภา  โสมชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1854 นางสาวอมรรัตน์  อินทรพานิชย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1855 นายดิเรกฤทธิ์  เมืองแทน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1856 นายพัชรกร  คุณสมบัติ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1857 นายเจษฎา  ประเวสูง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 นางสาวผกามาศ  คำภูแสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1859 นางสาวสโรชา  ซึมรัมย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงกฤตพร  พลข้อ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 นางสาวสุวนันท์  แฝงจันทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 นางสาวสุมนฑา  คำพิลา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1863 นางสาวชญาณี  โพธิ์ชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1864 นางสาวธวัลรัตน์  กัลยาไสย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงณัฐิกานต์  ยศวิชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงปฏิมา  มะณีนพ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงลักษิกา  ตะระชู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 นางสาวชาลิสา  ตองตาสี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1869 นางสาวสุจิตรา  สุวรรณไชยรบ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1870 นางสาวอินทุอร  คำมูลคร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1871 นายธเนศวร์  ศิลจักร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1872 นายญาณวรุตม์  พิมพา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1873 นายณัฐวุฒิ  ขันละ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายภัทรพล  มีชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายพลวกร  ดาวเศรษฐ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายคุนัชญ์  อุระแสง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงธนภัทร  รัชชปัญญา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1878 นางสาวสลิลเกตน์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1879 นางสาวณัฐิกานต์  แก้วคำแสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1880 นางสาวนัฐิดา  เจริญชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1881 นางสาวอาทิติยา  คุ้มด้วง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงเอกกนก  แห่งสมัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1883 นางสาววรรณวิสา  อินธิดา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1884 นายพงศกร  สรวงศิริ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 นายชัยณรงค์  ชาวฮะสี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 นางสาวอภิชญา  รากทอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1887 นายสุทธิเกียรติ  ฉาบไธสง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1888 นายฤทธิรงค์  สมบัติดี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 นายพิชิตชัย  พรหมจักร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1890 นายกิตติพงศ์  สมการณ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 นายจักรพัฒน์  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 นายอภิวัฒน์  วงศ์วิริยเมธี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 นายพิรัช  วงศ์ประทุม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 นายภูมิภวัติ  ศรีพรหมษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1895 นางสาวปิยวัลย์  พงษ์สิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1896 นางสาวสุมิตา  วรพันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1897 นางสาวจุฑาทิพย์  วงศ์สาย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 นางสาวเจนจิรา  ไขกะวิง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 นางสาวชนิญญา  คารภูมี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1900 นางสาวดวงสมร  สุรินราช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1901 นางสาวธนิษฐา  สมท้าว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1902 นางสาวธิติมา  วงศ์สุกัลป์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1903 นางสาวมุฑิตา  คำภูแสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1904 นางสาววิทสุดา  จันทะฝ่าย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1905 นางสาวฐานิดา  หลาวเพชร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1906 นางสาวนัฐพร  โคตรหลง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1907 นางสาวบุษกร  ผาลิวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 นางสาวรุจีรัตน์  เจริญชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1909 นางสาววรกานต์  ศรีขัดเค้า โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1910 นางสาววราภรณ์  บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 นางสาวธีรนาฏ  คุณศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงปฎิณญาพร  พันสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงวิภาดา  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงกุลณัฐ  เดชสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กชายจักรพัฒน์  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กชายชฎาทิพย์  แตงกูล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กชายภานุ  สุขสร้อย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กชายธนากร  แพงศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองอยู่ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กชายกันตภณ  พานิชย์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กชายจิตติศักดิ์  สุนทร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กชายตันติกร  ภาวงศ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กชายประชาชัย  อุปฮาด โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กชายพานเพชร  พานโฮม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กชายมินธดา  ทนโอภาส โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กชายอดิศักดิ์  พรมนุ่ม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กชายอาทิตย์  พานพงษ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กชายจิตวิสุทธิ  เหล็กสิงห์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กหญิงกนกอร  บุญกองชาติ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชินาคำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กหญิงชฎาพร  เตจ๊ะ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงช่อลัดดา  สุระทิพย์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงณัฐธิดา  กองมงคล โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงตวงทิพย์  คำภูมี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงธีราภร  ไกยะลำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กหญิงนุชรีย์  ศรีนุกูล โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงปริศนา  ไสวศักดิ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงพสิกา  แดงชาด โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงพัชรินทร์  แผ่นบุตร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงพิมลรัตน์  พิลาวรรณ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงพิยะดา  ปาระพิมพ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงภารุณี  บุทธิจักร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงมณฑิดา  ฝั่งซ้าย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงรมณีย์  พุทธาระ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงรุจิรา  โพธิสาวัง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงศศิวิมล  จัมทร์คำเรือง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงศิริอร  คุณบัวลา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงศิริรักษ์  นามประมา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรสะอาด โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงสุวิมล  ทศพิมพ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงสไบนาง  ขาวขันธ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงอรัญญา  คำสาว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กชายชยธร  ศรีวิภักดิ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงสาสิง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กชายธนพล  ราชคำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีอุดร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กชายพุทธชาต  บุญสุข โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กชายภาดล  แก่นพิมพ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กชายรัชชานนท์  ทองขาว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กชายวรากร  ขันธ์อ่อน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กชายวราเทพ  พาเมือง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กชายวีระวัฒน์  สาโพนทัน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายศราวุฒิ  ถิตย์เจือ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กชายศิระพงษ์  แก้วคำสอน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กชายธีรเดช  แก้วคำสอน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงกัญทรากร  สูตรไชย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงชฎาพร  ปัดธรรมมา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงณิชากร  ไตรทิพย์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงต้นหยก  งามพริ้ง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงปนัดดา  คำผอง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กหญิงปานทิพย์  ดาเรียน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงพรชิตา  จอกนาค โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงยลดา  ทัศคร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ทองมากสิน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงวลิษา  สุนทร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงวิจิตรา  พวงประดิษฐ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงวิราวัน  สอนสกุล โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงศิริรัตน์  นามประมา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงอวิภาวดี  ภูคองตา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงบุษกร  จันทร์ไขโครต โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กชายจรินทร์  สีมี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กชายจักรกฤษ์  สิงห์ทอง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กชายณัฐพล  คำแหง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กชายธนวัฒน์  สุนทร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กชายธีรพัฒน์  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กชายปริมิตร  วงค์ภาคำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สารเลา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กชายพิตรพิบูล  คำผอง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กชายราชวัตร  ศิริบุญ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กชายวรพล  มาละ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กชายสมยศ  ภูเวียงวงศ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กชายสุริยันต์  เหง้าพรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กชายอนันตศักดิ์  คำพิชชู โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กชายอนุพงศ์  วงศ์จันดี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กชายอรรถชัย  มีใหม่ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กชายโยธิน  เจริญรัตน์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตาระบัตร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กหญิงชลธิชา  เหมทรัพย์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ฤทธิธรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงนิศารัตน์  สูงใส โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงพรทิพย์  พยูง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กหญิงมาคีย์  บัวงาม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงรมณีย์  ภาวงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงวรรณกร  มุกดาพันธ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงวิชุดา  แก้วเหล็กไหล โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงศศิกานต์  พิมเสน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูเวียนวงศ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงสุปรียา  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงสุภัสสรา  ไชยวัง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงอรสุดา  ศิริบุญ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กชายกฤษณะ  แก้วคำศรี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายครองชัย  แก้วคำศรี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กชายจิรายุทย์  สมพินิจ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กชายชัยมงคล  แก้วคำศรี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กชายณัฐดนัย  โศกหอม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กชายจิระวุฒิ  ภาวงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กชายธณธรณ์  สุรินทร์เลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กชายทวีชัย  คำพิชชู โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กชายธนากร  ราชคำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กชายธีรพนธ์  แก้วกาหลง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กชายธวัฒน์ชัย  โสภาส โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กชายภานุพงษ์  สุภาชาติ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กชายมงคลเดช  ราชคำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กชายสาคร  นามประมา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2025 นายปรัชญพงศ์  จันลาวงศ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กชายสิริชัย  พิมพิสาร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2027 นายมัฆวัต  สมบัติศรี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กชายอนุวัตร  ทัศมี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2029 นายศิวดล  จันทร์คำเรือง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2030 นายอชิตพล  วงค์เดิม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กชายเกริกฤทธิ์  ไกยะล้ำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2032 นายอธิวัฒน์  ทุยบือสิม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กชายเพชรายุธ  ศิริบุญ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2034 นายดำรงค์พล  อินทับ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายเสกฐวุฒิ  น้อยหว้า โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2036 นายธัชชัย  พรมผล โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2037 นางสาวจิราพัชร  โฮมวงศ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2038 นางสาวชนินทร  คำผอง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2039 นางสาวชุติกาญจน์  นันสะอาด โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2040 นางสาวธมลวรรณ  ทะนันชัย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีลา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2042 นางสาวนิลุบล  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2043 นางสาวประสุตา  นาดี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2044 นางสาวมลธิรา  ล้วนวิเศษ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2045 นางสาวรมิตา  ศรีละวัน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กหญิงกนกพร  สมพินิจ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีทองทา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2048 นางสาวลลิตา  ศรีภัรานุสรณ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงจิรภิญญา  ธาตุไพบูรณ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2050 นางสาววิมลณัฐ  พวงประดิษฐ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงณัฐริดา  ภาวงศ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2052 นางสาวศิริรักษ์  โชติรักษา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภาวงศ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2054 นางสาวสุกัญญา  ทัศนิจ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงวิภาดา  คำสาว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงสุธิดา  แย้มยวน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2057 นางสาวโสพิณญา  สมบัติศรี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2058 นางสาวธัญญาพร  ปาระพิมพ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงสุวรรณนา  ไกยะล้ำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2060 นางสาวธาราทิพย์  ฤทธิธรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2061 นางสาวสิรินยา  คุณศักดิ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กหญิงปาวีณา  ภูนาคพันธ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2063 นางสาวสุมิตรา  ขุนโย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กชายจีรวัฒน์  โพธิ๋ภา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายเจษฎา  พังคา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กชายดนุพล  สมบัติศรี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กชายทัชชกร  นามแสงโคตร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2068 นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ภาคำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กชายธนกร  ภาวงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2070 นางสาวสุดารัตน์  สุนทร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กชายนราธิป  วงศ์ก้านตง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2072 นางสาวธัญลักษณ์  พรมผล โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กชายวิชญ  ทิศจันทร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2074 นางสาววารุณี  ศิริบุญ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กชายอนันต์  ปัญญาคุณ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กชายอัฐพล  กรุณานำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2077 นางสาวสุภาวดี  คำพิชชู โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กชายจิรวัฒน์  ผลจันทร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2079 นางสาวปวีณา  ชนะชัย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ราชหาด โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2081 นางสาวดวงพร  สุรินทร์เลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงกาญจนา  ด้วงศาลเจ้า โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2083 นางสาวนันธิดา  หิตะคุณ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์ประทุม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2085 นายคุณภัทร  จันทวัฒนวงศ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงฐิติยา  เลิศสงคราม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2087 นายวุฒิไกร  สมนาม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงบุษกร  ชนะพจน์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2089 นายปรมินทร์  ศรีหานาม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  สุวรรณ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กหญิงรัญชิดา  คำซองเมือง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2092 นายคุณานนท์  ขันขัว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กหญิงลลิตา  โคตรหาชัย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2094 นายอนุวัฒน์  คำสาว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กหญิงวิชุอร  ภาวงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2096 นายเอกพล  ติกาพันธ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กหญิงสุทธิดา  พิลาวรรณ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2098 นายวรวิทย์  งอกเงิน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กหญิงโสภาพรรณ  ชื่นชุ่ม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุขสร้อย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2101 นางสาวขนิษฐา  ภาวงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กหญิงอัจฉริยา  นามวงษา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2103 นางสาวพรนภา  ฤทธิธรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กหญิงอรปรียา  แพงศรี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2105 นางสาวพิมภรณ์  บัวผัน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กหญิงอาทิตยา  เลิศสงคราม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2107 นางสาวยมลพร  ภาวงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กหญิงญานิศา  โพธิ์สาวัง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2109 นางสาวชลดา  ราชคำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กหญิงนฤมล  เพลิดพราว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กหญิงสุนิสา  สีลำมาตย์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2112 นางสาวตรีทิพย์  ขาวขันธ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กหญิงอาทิตยาพรรณ  อันทะเกตุ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สมศรีสุข โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2115 นางสาวปภาวดี  คำโสภา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2116 นางสาวปิยฉัตร  แก้วคำสอน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กหญิงณัฐกมล  จันทรสิทธิ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กหญิงธันวาพร  นามนิยม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2119 นางสาวพัชรจิรา  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กหญิงรัตน์ติกานต์  มงคลกุล โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2121 นางสาวพรชิตา  พันธ์พรหม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กหญิงปิยฉัตร  คำสาว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2123 นางสาวอมรรัตน์  สุภชาติ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กหญิงกฤติยา  สัจจะ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2125 นางสาวอาทิตยา  ชำนาญเวช โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กชายรุ่งโรจน์  โคตรสีดำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2127 นางสาวชลดา  กลิ้งกลางดอน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2128 นางสาวนุชนาฏ  ปัญญาคำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2129 นางสาวปิยะนุช  ฤทธิธรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2130 นางสาวศิริกัญญา  นามวงศ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2131 นางสาวศุภักษร  สูตรไชย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2132 นางสาวสาธิมา  ฤทธิธรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2133 นางสาวหัทยา  นาโพธิ์ตอง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2134 นางสาวชลดา  ศรีจำปา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2135 นางสาวรัตนา  ตีสะมัด โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2136 นางสาวชลธิชา  เครื่องประดับ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2137 นางสาวนัทธชา  ราชคำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2138 นางสาวจิรัชยา  สุขสร้อย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2139 นางสาวจุฑาทิพย์  คำบุราณ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2140 นางสาวจุฑามาศ  กัญญาบุญ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2141 นางสาวนนธิชา  นนท์สะเกษ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2142 นางสาวเสาวรส  อ่อนหวาน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2143 นายธนบูรณ์  แจ่มมณี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2144 นายกฤษณะ  ไพรสณฑ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2145 นายจักรกฤษณ์  ภาวงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2146 นายทศพล  แก้วคำสอน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2147 นายนิธิพงษ์  นางาม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2148 นายยุทธภูมิ  ไชยคำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2149 นายสิทธิกร  โสภาจร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2150 นายอภิชาติ  โจมแก้ว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2151 เด็กชายภานุวัฒน์  พาเมือง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2152 เด็กชายศิริพล  คำผอง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2153 เด็กชายอโนชา  จำปาสิทธิ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2154 เด็กชายตนุสรณ์  แสงภักดี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2155 เด็กชายทวีศิน  ฮามวงศ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2156 เด็กชายเทวินทร์  คำผอง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2157 นายธวัชชัย  พรมรัตน์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2158 นายมัททวะ  แก้วดวงสี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2159 นายอภิสิทธิ์  สมพินิจ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2160 นายพิทวัส  ปาระพิมพ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2161 นายสรณ์สิริ  ภาวงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2162 นายอินธิวัชร  สีพอ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2163 นายจักรพล  ลับมะณี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2164 นายจักริน  วงศ์ภาคำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2165 นายเดชา  สุขสร้อย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2166 นายธนากร  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2167 นายเนรมิตร  พาลี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2168 นายวรวุฒิ  งอกเงิน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2169 นายสุวิจักขณ์  แพงศรี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1