รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสิริกร  สิงขรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงพัชรโศภิน  มณีนิล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงพศวีร์  เดชบุรัมย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงเปรมรัศมี  ไหล่วิจิตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงปานตะวัน  บรรจงการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงธาริณี  จิตเจือจุน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงธัญพิชชา  รัตนธรรมเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงชยาภรณ์  กรดแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงชนม์ณกานต์  นันทวิสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายสุกฤต  ประสงค์ธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายณภัทร  ธัญพืช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายจิรภัทร  ปัญสุภารักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายณัฐนนท์  สุกาญจนมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายนันทรัฐ  เรืองรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายธนัตถ์  สิทธิประสงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายธีทัต  เทียนทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงธมนพรรณ  สุยะสา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงสิริกร  เลิศภิญโญวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงพิชชากร  เกษตรไพศาลสัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกฤติกา  พิตรพิบูลย์วงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงรมิตา  อัมพะวะผะลิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงสุวิชญา  จีระสมบูรณ์ยิ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีอุดม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายพิชญุตม์  บำรุงศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกีรติ  กมล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงอารียา  ศิริการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงภิญญารัตน์  วงศ์ภักดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงจุติมาพร  พยุงกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงติณณา  ประเปรียว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงพิชญา  ลาภสกุลรัตนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณิชารีย์  รัตนพฤกษชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงบุญสิตา  ประชุมผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายวัชระ  สุธาโร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายธนบดี  โชคมิ่งขวัญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายมาโนชญ์  จานพานแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายปฐมวรรธ  แซ่ตั้ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายคุณณัชญ์  เจริญวิกกัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายพงศพิชญ์  ตรีโกศล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายปรินทร์  ชวาลารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายณัฐนนท์  สิทธิไตรย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายพันธกานต์  แสงดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายศุภกร  ณัทศศิร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายวรวัส  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายสรัล  พิศุทธ์อาภรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นายผาไท  สุทธิพานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นายนภัส  แสงสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายอภิลักษณ์  บ่อหลี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายฉัตรกวี  สุวจิตตานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นายศุภวิชญ์  ใจขำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงชยากร  คนไหว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวพรวนัช  กิจอุดม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงชนิดาภา  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวธัญพิชชา  มูลวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงมิ่งกมล  บำรุงพนิชถาวร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ครองราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงสขิลา  ธีรกิจไพศาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวขนิษฐภัทร  คำสัตย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวศตกมล  ศุภนันทิ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงมาศมนัส  มณีนิล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวพรปวีณ์  เจริญยิ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวไพพรรณ  ธัญญเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงจิดาภา  การประจำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายธนะพนธ์  นาคช้อย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นายศราวุธ  สุขสง่า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นายนิรัติศัย  คงศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายอดิศร  ชลจิตต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายไตรสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายเจษฎากร  จรัสพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายนรพนธ์  เพ็งมีศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นายปิยะเดชา  ชุ่มขุนทด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายสิรภพ  ยิ่งยง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายจิรพัฒน์  สารกาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายอาลีฟ  ประดิษฐสุวรรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นายชิษณุพงศ์  สำอางค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นายปรเมศร์  เขียนรูปครุธ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทัพฤทธิ์พรศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงพัดชา  ธีระภิญญาพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงเพทายฟ้า  คงคารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  อังศุสิงห์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายสุวิกรมม์  ดาวสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงปิยธิดา  อุ่นสวัสดิพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายพศวัต  พุ่มเงิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงบุณณต  แก้วดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายศรัณย์ภัคร  สินทวีทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงอักษราภัค  สีพิมพ์สอ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนลินี  การะเกตุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงสิริวิมล  บุญกล่ำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงสาริศา  มาสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงปุณยวีร์  กิตติกุลกันยากิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงปนัสยา  บำเพ็ญรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงธิติมา  เนินหาด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงกนกณช  พงษ์พาณิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงปุญยาพร  ศรีสุขวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วแหวน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายอภิชา  จันทรประภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายธนินท์พัชร์  ศรีขันแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายสุวภัทร  ฉันท์ทัตสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายภัทธภณ  พันธมิตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายพิรชัช  อินทรักษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายปองพล  หอมสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายธนภัทร  รัตนมงคล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายธนธรณ์  มานะเพียรเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายชาญวุฒิ  ถาวะโร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สรรพคุณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวจารุวรรณ  โชคนาคะวโร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายกุลวรรธน์  วังสถาพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงเกษมณี  สถิตวิภารวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงนวพร  บ้านไร่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณัชชา  รอดจากทุกข์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงรมณียา  เดชสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงรินรดา  รักษ์กิจการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงเขมิกา  ชาญโพธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงธัญญธร  เจริญกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงมนสิชา  ไชยคง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปุญญาภา  วิริยะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คุณรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงบุญสิตา  ฝักใฝ่พวก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพลอยชมภู  สยามไชย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงอธิชา  งามผิว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงธันย์ชนก  แฉล้มล้ำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปริณดา  พิศวง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงอารียา  ศิริฤดีภรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงภาพิมล  ครองมงคล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีดารา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงอัญสิณีพ์  จันทร์ขจร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงสหัสยา  คอนหน่าย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงกัลยกร  โพธิกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงประภัสสรา  มัธยสินชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงรัชชา  วีระเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงสุพิชชา  วาจาสัตย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณัฐชยา  สุภัททธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงมัลวิกา  พงษ์แผน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณฑิวา  อมรรัตนอนันต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดุภะสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงภรณ์ปภัสชญาณ์  กรเพชรรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายสุรวัช  นาคแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายปวริศ  ภูริสุทธิรมย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายสิรภัทร  โถฎิปภา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายกิตตินันท์  ธัญญารักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายปัณณธร  บุญทา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายวรโชติ  เอี่ยมประเสริฐสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายวันเอก  ตันตินิรามัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายภูวิศ  รัตนพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายปฎิภาณ  จันทรพิกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายชยพล  ปุระมงคล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายสุภัทรดิส  สว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายพีรพัฒน์  พงศ์พุทธชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายอชิตะ  จงใจจิตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธฤต  ทุนเลิศพานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายสุรวิช  นาคแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายวรดล  พัฒนาพาณิชย์ผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายปณต  สอดสี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายจิรวัชร  จิรวรนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายบุญยกร  พันธุวนิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายภัควุฒิ  กระตุดนาค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวปัทมา  ชาตะเกาะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวนิรมล  บุญสาร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวพิรตา  สุภาพัตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวรินลณี  วัชรนิมมานกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวพรนภัส  ปิดตาทะโน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาววิชิดา  สุดแสวง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงอัจฉรา  พลอยพานิชเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวกนกลดา  ตันหยง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงมนรดา  นพศิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวสิตางศ์  ดิษฐขจร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงชุตินันท์  บำเพ็ญผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวอนงค์รัตน์  ศรีรัสสะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพิมประพา  ธรรมโชติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงนิชนันท์  เชื้อรัมย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวเกวลิน  ถิ่นทวี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวอิงขวัญ  ไชยนุวัติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวฐิติพร  ฐิติปัญญา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวธนิษฐา  จำปา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวกัญชพร  ลออภักตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงกานติมา  แววสว่าง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงกมลชนก  เจนใจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวสุพรรษา  ทองสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงพัชรี  กลมเกลี้ยง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงจุฑามาศ  ตุพิลา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงศภาพิชญ์  ศิริมงคล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงณัฐพร  อาภาศรืทองสกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงสุตาภัทร  ปรุงเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงชนันสิริ  วรรณคูหา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงกนกอร  แสงทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวพีรญา  บุญสาร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวประภานิช  กุดกุง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวณัชชา  หวานเสนาะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวปภาวรินท์  แกไธสง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงพริมประภา  เพชรจุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงชวิศา  ใช้ความเพียร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวภัคชนัญ  ตันบี๊ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อนุศัพท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวรัตนลักษณ์  ไชยแสน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปภัสรา  เกตุปาน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงธัญกร  คงแก้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงฐิติพรรณ  ภัทรสิทธิ์เจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงลฎาภา  ดวงพิลา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงชวรัตน์  โชคลาภสิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปัทมาศ  บุญเชื่อม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงพัชรพร  บำรุงศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงนิรุชา  ตั้งทวีสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงญาหยี  ทองอ่อน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวปิยรัตน์  สุขสิงห์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาววรศมน  สุนทร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงศรัณยา  รัตนไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวณัฐธิดา  เรืองศรีวรพร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงภัครนันท์  คอนหน่าย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงมาริสา  สายราช โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทวงค์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพีรยา  ไวยสุขศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวอมิตรา  นาอุ่นเรือน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงอรวรรณ  เรืองคำ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงณัฎฐพร  สิทธิศร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาววริศรา  มากพงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวจิระนันท์  พิทยาวุธวินิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงสุทัตตา  อนันตนนทก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงภัทรนันท์  แสนพวง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มุกดาสนิท โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวเพชรลดา  พลอยสิทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวพิมพิสุทธิ์  บำรุงกิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวรินศร  วัชรนิมมานกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวพุฒิพร  ปิดตามานัง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวสาธิตา  เสริมทรัพย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวชญาดา  จตุพร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวจิราภา  กะมะโน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวธนัชพร  ใบสมุทร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวนรีรัตน์  ประสมศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวสุพรรษา  อ่อนสะเดา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวพัชรญาภรณ์  ทองวิเวก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ไชยวงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวศลิษา  อินต๊ะนนท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวรมิตา  บุญไทย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวจิดาภา  มากพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวนิรวรรณ  วาสุกรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงอาทิตยา  พ่วงพี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวภูริชญา  ธิติดุลยกร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวฉัตรลดา  นาสวน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวพีรยา  ศรีกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวอโรชา  พันธ์ล้อมโส โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงอภิญญา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงนริศรา  มิ่งมีชัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงกานต์สินี  กระต่ายวงค์จันทร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอาภานันท์  กูลพฤกษี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงนวนันท์  ศรีนันทพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงชนัญญา  สิทธิบุศย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงโมทนา  นุ้ยศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงวรรษมน  ตระกูลศิริศักดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงธัญสรร์  จีรบุญธนารัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงชุติภัทร  ธรรมเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงกัลยกร  เสริมผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์อุดม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงธารารัตน์  วาระสิทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงนิราภร  อ่อนขาว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงบุณยวีร์  สันตะพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงชมนภัส  ค้าผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงวนิดา  เครือมั่น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงดรรชนี  โนรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวฑิฆัมพร  สมัครพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวนภาวรรณ  พลอยชาติตระกูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงตรีภัทร  เลิศสมิตพร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงธนัฃภัทร  สายทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณิรัชชา  รักร่วม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จำสุก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงกันติยา  เชิงไว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงภาริดา  แซ่เตียว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงวรธิดา  นักเสียง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงชญานิน  จันมา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงนภัสสร  เสาวรส โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงนรมน  พฤษาภิรมย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงอริสรา  ธนะมูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงธัญนันท์  บรรจงการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงทฆัมพร  โสมล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงจันทนิภา  เขียวละลิ้ม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงณัฐสุดา  เหมือนแตง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงชญานิน  สยามไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงภิรมณ  ครองมงคล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงฐิติยา  ปัญญาติ๊บ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงภัทรภร  นิลพัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงมุกรดา  รัตนวทัญญู โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงลลิดา  สมสกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงมณินทร  สมัยมงคล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงภัคจิรา  สิทธิเวช โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงปรีดิญาภรณ์  ปาณศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงกนกบงกช  สยามไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงช่อผกา  สายจันดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงสุวภัทร  สุพรรณพยัคฆ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงอุบลรัตน์  อมรรัตนายุทธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงเสาวนีย์  กิตติเวช โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงวลัยพร  โอภาโส โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงอังคณา  ธรรมเกษร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงพลพร  ทะแดง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงริติกา  เซอร์เกอร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงศศิรตะยา  แสงอยู่ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศิริวัฒนะกูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงปานพิมพ์  ชัยดีเมธาพัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงฐิติพร  มังคลสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพรรณพษา  อิ่มสิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงชัญญา  สัตยาอภิธาน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอรวิลาสินี  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คำผัด โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงสริตา  ธนาภรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงกรชนก  จะเชิญรัมย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีไพร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจเย็น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงณัฐพร  โภคศิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงชนกานต์  อินทรศร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงสุพัฒตรา  หาดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยริปู โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงนภัสนันท์  ชวกรเธียรรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงกมลกานต์  วงษ์เกษมศิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงวิภาวี  ใจสุทธิ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงจินตพร  ทองเจียน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงศศินันท์  ศิรสิทธิ์นฤวัต โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงจริยา  นูแป โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงนฤมล  วรรณวิจิตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นิยมสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงศิจิตตา  แก้วคำ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงปทุมมาส  คิดดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ใจตรง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  โพธิ์ทวี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงลลิตา  แซ่โค้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงพิมพ์ณิภา  บัวศรียอด โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงสิรกัญ  ธงชัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงศลิษา  เทียนแก้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงณัฐนรี  พลรักษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงนลินี  เจริญพร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงชุติมา  ชูสลับ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสุณิชา  สังวร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงธนัญญา  วงษ์กำปั่น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เธียรนันทน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงจันทิมา  ศรีอักษร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงภัทรวรรณ  นิ่มชนะสิทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงฐิติมา  โทนทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงรชธิดา  อัครวโรทัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงกมลมุก  เปรมกมล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงกรรวี  ประวัติวงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงธนวรรณ  แถลงถ้อย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปุณยวีร์  เกษสุวรรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงจินนวัฒน์  รักเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วศรีทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  เนินสถาน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงสุปวีณ์  มีมาก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงวิวรรธณี  แซ่จง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงอักษราภัค  ขาวพล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงกานดาภร  เลิศพงศ์พิรุฬห์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พลอยประไพ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงบุญฑริกกา  โชติช่วง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงขวัญจิรา  คุ้มปากพิง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงสุฑาริณี  นิยมสัตย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงศุภิสรา  เจนการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงฐานิดา  เฉียงเหนือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงจิดาภา  อนันตศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงนภัสสร  พลอยฉัตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงณภัทร  บังคม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงกชกร  น้อยโม่ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงณัฐนรี  สีหะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงขวัญสิริ  ธรรมวิริยะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงชรินรัตน์  เจียรวุฒิกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงพิชญา  ร่มโพธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  แสงสิทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงสุทธิกานต์  พัฒนผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงฐิติพร  ศรีเมือง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงณัฐชยา  สุริยะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงอรทัย  สมศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงศุภวดี  วรอรรถธนกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงกนกพร  เทนอิสระ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  กะมะโน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงแก้วกิริยา  เทียนกระจ่าง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงคคนันท์  เภกะสุต โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ภัทรกิจสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงขวัญชนก  แก้วคำ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงพรรณปพร  หลักทองไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงภูรดา  เนินริมหนอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงชนม์นิภา  ไกรปราบ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงชรดาพร  อ้นสุวรรณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงธนาพร  บุตรจันทร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงพอวา  สยามไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพิชชา  ภัทรกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงพิมพ์กนก  อนันตกฤษณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงสุธิตา  โซ่เงิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงชลิดา  กองเขียว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แสงแก้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงประภาสิริ  สิทธิมาลัยรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงปพัชญา  โกษาคาร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงจิรัชญา  พิทธยาพิทักษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงอมรรัตน์  เฮี้ยวสำราญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ทุ่มทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงบุษกร  ริมท่าม่วง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงวราลี  สิทธิไตรย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงศรุตา  แฉล้มศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงนิสิตา  เจริญนาน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงธัญญ์กมน  สุทธิกุลธนวัชร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงปาณิศา  ปิตุการ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงสุภานัน  จันที โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงสุชารัตน์  พูลเงิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงพรนภัส  กิมศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงปิยธิดา  ดุลยมา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงภัควรินทร์  พงศ์ธนาบูลย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงปฏิญญา  บุญเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วพรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงพัชรพร  คลองคต โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงเรืองพร  ละอองทุมมา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บำรุงพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงปุณยนุช  จินดามล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงบุญสิตา  บุญใบ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงวรรณวิสา  มาลี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงวันสิริ  สมารักษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงหทัยชนก  เจริญพาราภัณฑ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญมี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงพิชญาภา  สถาพรอานนท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงณัฐกมล  เขมะบาล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงธนิดา  พิศุทธ์อาภรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงธนัชพร  ศิริมะณีวัฒนา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงณัชนก  เจริญกัลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นามประเสริญกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงชลธิรศน์  เกิดอยู่ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงธนัชพร  ทองศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสิรภัทร  หัสรังค์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงธัญญธร  ป๊อกแจ้ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงจุฑามาศ  โภคสุทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงสกุณกาญจน์  คณารมย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงมุทิตา  คณะดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงกรกนก  พงอุดทา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงเกศกนก  เรืองรังสรรค์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงปุณณภา  ซื่อตรง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงวรีชน  พืชทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงทิพย์อาพา  พิทักษ์นิระพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงพรพรรณ  สุขประพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงชญานิศ  จันที โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงวรดา  รักษาผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงเปรมมิกา  ล้วนเกษม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงภูษณิศา  เจริญเสียง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงภนิตา  ส่งเสริมศิริสกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เจริญสรรพพืช โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงฉัตรฤดี  บุญไทย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงภควรรณ  สุวรรณเปิ้ล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงอรปรียา  วรรณทวี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงณชนก  ชยางคานนท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงภิญญาวรรษ  จำปาทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปราศราคิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงณิชาภัทร  รูปสะอาด โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงสรัลชนา  หงิมเสงี่ยม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงพรธีรา  ประสงค์ดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงสิริยากร  ธรรมจิตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ภูสีเขียว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงพรนภา  พิมพ์วงค์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงเนตรชนก  พิลึก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 นายพีรพัฒน์  กายใส โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นางสาวเกศเเก้ว  เจียมภิรมย์สุข โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวกุญชรี  เจียมภิรมย์สุข โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายภวัต  สุนทรจิรกาล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นางสาวศิรินาฏ  อานามวงษ์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงพรทิตา  มีสัตย์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวปาริชาติ  ภู่หิรัญ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวศิรภัสสร  เนืองนิตย์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงธัญธีรา  จ้อยปาน โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นายณัฐพัชญ์  สกุลสันติพร โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายไพสิฐ  ศารทวิษุวัต โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายชัยรัตน์  ฐิติญาณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงเมวรินทร์  สีสด โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวสุนิตา  เฉลียว โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงจิราพร  เย็นสำราญ โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวมุกสุดา  โกเนตร์สุวรรณ โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายภาคภูมิ  รัตนสร้อย โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงสุทธิดา  ดวงจันทร์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายจักรกฤษ  จันทรังษี โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงปภาวรินท์  ผ่องใส โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายสิทธินันท์  พลกิจ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงศยามล  พึ่งภักดิ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงจันดา  ออน โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายศราวุฒิ  บุญลา โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายสิทธินนท์  พลกิจ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงสุดารัตน์  เหล่าจำปา โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายณัฐชัย  แสงโชติ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงอุณาพร  เจริญพร โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 นายทรรษรินทร์  สีสุข โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวปรางค์ทราย  ประถมวงษ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นายวิรัตน์  บุญไทย โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาววนิดา  พรสุวรรณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงดวงเดือน  พูลเกษ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายเชิด  กิมสร้อย โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวเกษร  ภารพันธ์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงลักษิกา  เพ็งบำรุง โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวลีมน  แพน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงปนัดดา  กำเนิดขอนแก่น โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงอรอุมา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น