รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนภัสสร  มะลิทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวเภสัชพร  มนัสฉัตรโสภณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงธรธรร  ศิริโชติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวคณิศรา  รักพงษ์ไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวศรญา  ปฐมไพบูลย์กิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวพูนสิริ  พจนโพธา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงอัญชลิกา  ชิชะชัชวารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นายธิติภูมิ  เทพทิตย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายพชรพงศ์  ศริ์มหันต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายพสิษฐ์  ภู่เจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายวัชระ  พวงรอด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายศุภณัฐ  ม่วงศิลา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณัฐวดี  สุนทรีรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวธรวรรณ  เริ่มเสริมสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงนภัสรพ์  ชวลิตชลวิทย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วพ่วง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายสิรวิชญ์  พงศ์พรเชษฐา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายสุรวุฒิ  กิตติไกวัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายศิวกร  วิจิตรบรรณการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายภากรณ์  ชูศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายเอกชัย  เดชะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายจณัฐ  แตระกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงนภสร  อัตถศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงสาธิดา  ศิวะชาครียเวช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงมนัสวี  ประเสริฐศุภกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงวิภาวี  มนัสฉัตรโสภณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงพุธิตา  ปริยกนก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพีรดา  รุ่งพรชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงบุลพร  ศรีสุพพัตพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงเมธาวี  บุญนิมิตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงวรรณพร  ฉัตรวิชชานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงอาภาภรณ์  นาคดิลก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายชัยเกียรติ  รุ่งตระกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายสหฤษฎ์  เจียมสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงผุสชา  บุญน้อม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญญานิชยกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  คำกองแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขพลอย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายศนนชกร  รัตนรามิก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงนรมน  รักวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงรดารัตน์  แก้วพ่วง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกมลนิตย์  จันทร์วิรัช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงพรชิตา  ปานมา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายณัฐภูมิ  พัฒน์จันทร์หอม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงสุชานาฏ  คำพุฒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายปุญชรัสมิ์  เหมือนจันทร์แจ่ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อารีรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงอนัญญา  ทรัพย์ศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงพรชนก  นาคเสนีย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายปฐมพร  ปั้นสังข์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงนภกมล  ไทยถานันดร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  สุววงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัฐชยา  เหลือวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงปาณิสรา  มั่นคง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงพรชนก  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงไอริณ  ระวังนาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงศิรัตน์รดา  สายันห์รัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงนรากร  ธนศุภวิมล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงลักษิกา  อาจจินดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงธัญชนก  สอนฮั้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภักดีพิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ลอย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงธิดารักษ์  ใจจิตต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงรวิสรา  แสงพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัชชรี  อิ่มทองคำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงธวัลวลัย  พ่วงเอี่ยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐณิชา  ม่วงศิลา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มาสังข์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายเตชณัฐ  แอร่มหล้า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงณัชลดา  เหลืองทองเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายทินภัทร  เสือสีห์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ตันติวิญญพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงลัทธพรรณ  บัวงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงอินทิรา  เผยเผ่าเย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงลลิตา  ศรีบุตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณัฐกานต์  คงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายเอกอนันต์  สร้อยทองมูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายพสิษฐ์  ถนัดกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงโยษิตา  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงศุภัสรา  ตันเปาว์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงรัญชิดา  วิิศิษฏ์ศักดาเดช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสุธีรา  ชีกว้าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายภูเบศ  บัวจุน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงวนารัตน์  ช้างแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงฤทัยธรรม  แซ่เจ้ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงเขมธิฌา  เมตตาประสพกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนภัสสร  ขุนไกรวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงณิชกานต์  กรีธาธร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงอริษา  ศรทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เลิศเจริญธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพันธ์ธัชก์  จันทรศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณัฐชา  หมื่นศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รื่นทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงนฤนาท  เข้มแข็ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงปกิตา  รัตนพิพิธชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงธิดารัตน์  เนตรธานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงพิชชาอร  สาลีโภชน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณัฐพร  วิชยพงศ์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงฐิดาพร  แก้วพิจิตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกัลยกร  วุฒินันติวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิถยชุณพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพรรษกร  เกษมสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หิรัญชุฬหะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิถยชุณพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงพิรญาณ์  อารีกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายวสวัตติ์  เสียงลือชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายภวัต  โหรวิชิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายธีธัช  ชินะชัชวารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายรวีธัช  สิงห์โต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จิตร์เริงฤดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายโมกข์  เลิศสุวรรณโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายซีเวล นาวิน  ภู่กิตติคุณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายกฤษณะ  สุภาวดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายชยาวัช  นิลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายศุภณัฐ  เพ็งแป้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายวรนนท์  ตติยะวรนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายปรมี  นิลน้อยศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายชยุตพล  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายภูมิเจตน์  สุดประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายไอศูรย์  พิถยชุณพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายธีรภัทร  เนียมหอม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงสิริกรณ์  ชูศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปุณณศิริ  วงศ์ศรีชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณัชชา  สามัคคี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงปนิตา  เกิดอินท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายพิชชากร  อุตสาหะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายกานต์  แซ่โซว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายชยธร  พิริยะไวทย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายหฤษิต  แต้วโคกสูง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายสุรชัช  ทองแพรว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายกิจวนิช  นิศาลกิจวนิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายพีรพงศ์  เติมอารมณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์วิสิฐไพบูลย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายพัชรพล  เกิดประโยชน์สุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงรัตติพร  จอมเกตุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายปกรณ์  เพียงดวงใจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุนห์บุตรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงภัคธีมา  อรุณประพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธนกร  บุญส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายณัจปพน  หนาแน่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายณัฐภัทร  คำมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายชยานันท์  เจริญสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายนพดล  ทวีชัยทศพล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายพชรพล  ตาหน่วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธนณัฏฐ์  ทวีมาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แก้วทิมา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายกฤษณะพงศ์  น้อยเมืองเปลือย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายวายุ  เจียนระลึก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายณัฏฐ์พัชร์  กิมพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายพงศภัค  เพิ่มพวง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายปฏิพล  อรุณเลิศรัศมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายภูไท  ทับมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายนนทพัทธ์  นารถติกร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงนวนาท  สมอุดร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงณธพรรณ  สุทรวรเศรษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายสิรวิชญ์  ภมร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายกฤตภาส  มนตรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายชานล  ถาวรชัยโชค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงอรณิชา  ครูอุตสาหะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงลลิตภัทร  ทองอยู่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงวรรษมน  คำพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงสาธิมา  เกษมสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงทักษพร  ศรีอรุณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพิมสุวรีย์  เสมประวัติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายเนติพงษ์  ศรีโมง่วน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายปิติพงศ์  นิโครธา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายนภรุจน์  จรูญศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงกาญชนา  ตันวิยะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณรรกาญจน์  ไชยบุตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายพชรพล  เทพรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายอาชว์  สุนทระศานติก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริโต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงณัฐธชา  สินลักษณทิพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงณิชาภัทร  พรสุขสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงสุนีรัตร์  วรวงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงชญานิศ  ตั้งชิงชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงมาริสา  สท้านวงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิมจำลอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงณธพร  สุนทรวรเศรษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงณัฐพร  ลี้รากรีผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงอัญชลี  เสริฐสังวาลย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธณรรธร  ตันศิริมาศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงปานตะวัน  แสงอุทัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายภีมพล  เยื่อปุย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงสิริภัสร  สิทธิยานุรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวีรยา  จิรนาทดิลก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงนีรนารา  เพิ่มพวง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โพธิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกุณฑิรา  กุศลทรามาส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงอรณิช  ครูอุตสาหะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 นายวศิน  คีรีวัลย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวธนอร  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงณัชชา  ธนะรุ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงศุภยา  รักชูชื่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2(ยังไม่อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายอนุวัฒน์  แก่นนาคำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2(ยังไม่อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายวัชรพล  ริ้วเลิศศิริกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นายกสานต์  ไพบูลย์ผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงนถัสสร  ตันวิยะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงอิงค์การณ์  สิริอานันท์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงเพชรลัดดา  บุดดี โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงอภิชญา  พิทักษ์ชื่น โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงฐิตาวีรย์  พัฒนมาศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หล่อรุ่งเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงวนัชพร  วุฒิอุดม โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงอรดา  หงษ์คำ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงชมฐิตา  ฮวดโสภา โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายกัญจน์  ผานิชชัย โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สะพรั่ง โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงณัฐพร  ไชยมนตรี โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงฐิติยา  มาลี โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายณัฐปรัญ  ดาวเรือง โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงธันย์ชนก  รักษาสุรสาร โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายภูมิรพี  พละเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภู่ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายณัฐกานต์  ปฐมวราวุฒิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายปวริศร  ตะพัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายอนันตชัย  ปานชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายกฤติพงศ์  สุขพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายกัณตภณ  อินทร์ปัญญา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายชินภัทร  สุขแสงเดือนฉาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายณัฐพัชร  เลิศรัตนาพงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายทักษ์ดนัย  คงทน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธนธรณ์  ทองผาบริสุทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายนฤพนธิ์  เล้าสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายนิติรัตน์  วิไลรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายบุญถาวร  ฐานะรุ่งโรจน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายพัทธดนย์  ฟุ้งเจริญวิริยะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายวัชรพล  สวัสดิ์ฐิติเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศรีคำอ้าย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายแทนทิว  เหลืองประมวล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงจันทิมา  วงษ์ศรีทา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงชิสมา  อุ้ยฟัก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงนภาวรรณ  คันโทแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงนวรัตน์  ศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุระกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวธีริศรา  แพรไพรสาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายกฤษณะพงศ์  เซี่ยงหว็อง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายกิตติพศ  อุดมเจริญศิลป์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายปองพล  นิติกรวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายเตชสิทธิ์  ดาบแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายเพชรพัฒกิตติ์  สนองชาติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธงชัย  ไชยพาพิมพ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงภูริชญา  ธีรภัทรลดา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชุ่มบุญชู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 นายธนดล  วิบูลย์เชื้อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงธัญวรัตน์  นนทะคุณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายวงศธร  กิตติพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 นายพุฒิพงศ์  ปิยะพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายปรมัตถ์  วงศกรวิจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายภีรวิศ  น้อยดัด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวธัญวรัตม์  พงษ์ไทยสงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายนรินทร์  อ่วมชม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงปัญสิตา  โคตระภู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผิวเผือก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงภัครมัย  พ้นภัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงภัทรลดา  ชินอักษร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงมีนเมษ  คล้อยคล้า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวภัคจิรา  วงษ์น้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวภิรญา  วัฒนทองศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงณัฐริกานต์  ธรรมโชติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวปิยะบุตร  นันทเกษมกาญจน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงคุณธิดา  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายณัฐวัตร  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวชุติกาญจน์  ตะพังพินิจการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายชนสรณ์  ใจชน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวสุพิชฌาย์  เที่ยงธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายธีระ  นาบำรุง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวปริชญา  วงษ์พิมพ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ตันติศุภชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวปวริศา  ล้อมสินทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงจิดาภา  พลอยแสงสาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงธัญรดา  สุขเกษม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงกิรติกา  ทองดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวเกศรา  ลิขิตสกุลวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงเมทินี  อบเชย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นายก้องภพ  สุขแสงเดือนฉาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นายชานนท์  คันทะพล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นายประจักษ์  สืบจากอินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงศิรดา  นิลบุตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวนันท์นภัส  ชุมโกมล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงรักษณาทีม  แหวนทองคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงวริศรา  คำหอมกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงศุภิสรา  พิลาวงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงศุภิสรา  ใจตรง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงสิรินดา  เกตุมณี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงสุภัสสร  น้ำเพ็ชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงอชิรญา  นิยมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงอนัญญา  สาหร่าย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงเพชรลดา  เหตะโยธิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงโสภารัตน์  สุวรรณเนตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายอธิพัชร์  วิสิทธิ์จิรโชค โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงทัตพร  สมานทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงภัคนันท์  กาญจนถวัลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงปณิดา  วาลมูลตรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงธัญกร  อุดมฐิติพงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีรัตนธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงสุทาสินี  เบ็ญจนาค โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงบุญสิตา  ตันสง่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงภัทราวรรณ  พรานขุน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงโชษิตา  จิตรีขันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงศลิยา  พุทธโคตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงกรกนก  เสนาบุตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายสุรดิษ  อนุกรรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายนพนนท์  กุณวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงปวริศา  ชีวะถาวร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพิมพ์บุญญา  บุญเชิด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายวันนวฉัตร  เชียงทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายสิทธิเดช  ปวุตินันท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายภาณุพงศ์  ิทิพย์ธนาพลชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายกันทรากร  บุญลิ้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงทักษพร  เหลือพงศ์ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงเอมิกา  บัวกลิ่น โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์แจ่มใส โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงอภัชชา  ชิ่นปิ่นเกลียว โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายฮิเดโตชิ  โซเมย่า โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายวัชรพล  ใจเอื้อ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สอนพวง โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายณัฐนันท์  ชวนชื่น โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงชาริสา  รักอักษร โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงผกาวรรณ  โพธิ์ศรี โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปณิตา  เสือสด โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงสายไหม  รักคล้ำ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงศศิกาญ  ทัศราช โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงชลดา  แสงมาลา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงมยุริญ  เล้าอรุณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงณิชกานต์  จินดาพล โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงกาญจน  อรัญมาลา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงนิดานุช  ใจคำ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงเพ็ญนภา  คุณพันธ์ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  กาแก้ว โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงวิลาสินี  พึ่งฟอง โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงอริสรา  ใจดี โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงกันยารัตน์  ทองดี โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายพิษณุ  อุปวรรณะ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายธนดล  มีเย็น โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายรังสิมันต์  อบอาย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายวราวุฒิ  ดิฐกัญจน์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายวินัย  โสภาปัจจุสมัย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายศุภกร  กันตเกียงวงค์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 นายณัฏฐพล  ครองพื้นพิมาน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงงาม  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงชลชบา  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงญารัชณี  จุติ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงณัจยา  ทองขาว โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงดาวดี  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงเดือน  ขันตินิติกุล โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงตะวัน  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงธัญนก  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงนงนุช  สังขละผาสุข โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงนันดา  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงนันทวรรณ  วุฒิวงศ์วณิช โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงน้ำ  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงพรทิพย์  เถียรทวี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงพรสุดา  บุญจันทร์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงพัชริดา  สมบูรณ์ดี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงฟ้าใส  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงรังสิมา  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ผาภูมิสุโข โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงวรรธนา  แสงซ้าย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กันติกาเรืองรุ่ง โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงสุกัญญา  ชินบุตร โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงสุดธิดา  คงนานดี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงอทิตยา  สมานมาก โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงอรพินท์  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงอรสา  อันไฮ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอ๊อด  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงอังคณา  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอาภัสรา  ภิรมย์ไพศาล โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงมิรูเปอร์อ่อง  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายกฤษณุพงษ์  เทียนขจรศรี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายนิติภูมิ  ธนรักษ์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายบูรณ์  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายเอกกมล  คู่สุขมา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงกัลญา  บัวแก้ว โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกัลยกร  คำเขียว โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงกิ๊บ  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงจิตรกัญญา  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมมา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงนีรชา  พงษ์ศักดิ์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพรรณธิพา  พันธ์ไม้สี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพัชรี  ขันธีระจิโรจน์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพาธิดา  เกียรติธนพัฒน์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาเครือ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงมิวมิว  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงวินวินยู  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงศรีนวล  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณอ่อน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายตัวเล็ก  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงช่องโพ่เด  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงโพ่นิวา  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงนิล  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงพิชญานิน  กัลวงษ์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงมยุรี  วงชารี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงรัตนา  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงสุดา  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงปัญดา  ชูกิจการรุ่ง โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงแจงขวัญ  วงษา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายทนง  จิตสำเริง โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายบุญมี  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายเปี๊ยก  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงจิริไน  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จิตผ่องแท้ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงทราย  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงไท  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงนันดาไหล่  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงปูเป้  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  พฤกษาอุดม โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงรดา  จรูญรัตนมุก โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงรัชญา  ชญาอานิช โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงราตรี  พรรณพนาไพร โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ปิติพิสุทธิ์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงล่าตาคือ  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงศฤงคาร  น้องเต็น โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงอรษา  อุดมวิทยา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงกฤติกา  หุ้มขาว โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงธณัณฐา  สังขพิริยะ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงลิเลีย  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงกุสุมา  สังขรังสี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงวรารัตน์  ว่องวัฒนวิโรจน์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงศิริลักษณ์  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงอรทัย  - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงเอกธิดา  ทองคำ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงทิพย์สุดา  มณฑา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงอัจฉรา  สังขไพโรจน์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายณรงฤทธิ์  มงคล โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น