รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ยกยอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายเจษฎากร  วรศิลป์ชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงจิรมาศ  เพียงแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงสโรชา  แสงเงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวนภัสสร  สุวรรณประทีป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายพีรณัฐ  นิสลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ปราบพาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงมนัสนันท์  พิมพ์แมน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงอาทิตยา  ทิพย์วังโพธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายปฏิพล  ฉันทาวรานุรักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายปวัน  ชวาลรติกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายสรกฤต  รัตนพิทยารักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นายณัฐดนัย  เนียมใจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีธนาบุตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นายพีระวัฒน์  พันธุ์ทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงสมสุดา  ชูบุญลาภ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกัญญาภัค  จิรธนวิชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิลป์ศรีกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงนันธนันท์  เสาสำราญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงปภาพิชญ์  นามคง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายณัฐกิตติ์  เทียนเรียง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวสายพิณ  ยิ้มกิจบริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายอุทัย  จึงธีรพานิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายศุภากร  วชิรศรัณกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจตนาพิทักษ์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงรมิดา  สุฐิติวนิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายสหรัก  พันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวพนัสรมย์  เชี่ยวบางยาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงนภมณ  ก่อสินวัฒนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงทักษพร  หลายพสุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวกานต์ธิดา  บุญทรงธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายทัตพงศ์  วิชาพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นายเตโชดม  โฉมกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวกัญญาณัฐ  ใจบรรจง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายศุภณัฐ  อึ้งวาจานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายวรวิช  เจริญศิริพรกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวกัญญาภัทร  เสียงสุทธิวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวสมัชญา  ประสิทธากรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายนิธิศ  กูลรัตนประทีป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงพิชชาพร  อายุวัฒนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายกิตติธัช  ตั้งสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายศุภสัณห์  เกษดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายวรทย์  คงภิรมย์ชื่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นายโชคชัย  บุญอภัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายศรัณยพงศ์  ชนะจิตธนกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวกัลญาณี  เย่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นายปีติภัทร  เตี้ยวซี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายภูวดล  ด้วงรุ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นายทรงวุฒิ  โสภถา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายคชติณห์  หมั่นเขตรกรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายณัฐกุล  แสวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายเตชินท์  เตชินท์ธนนันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธัชกร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายมีชัย  กิติพงศ์สมาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายปองพล  ชัยทัศสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงลลิตสรา  ปรีดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกฤตกัญญา  ศรัณยานุรักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายพงศกร  เปล่งรัศมีจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงบงกช  ดาวเชิญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายณัฐพัชร์  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงเมธาวี  อุแผนพรหม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายนรภัทร  นวนสาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายพิชชากร  บุญจังหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงรสิตา  จันทร์สนธิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายวีรินทร์  พนางาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงชลธิชา  วัฒนชัยประสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนภัสนันท์  มนัสกุลโลทน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงพลอยณิชา  ปรมาธิกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงปัณฑิตา  ร่วมใจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธัญรดี  สุรรังสิกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พาหุพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงอิสราภรณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงโสรวีร์  เอี่ยมทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงบรรณสรณ์  วิเชียรโมลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายณัฏฐชัย  นรสารคณิศร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายเนติธร  เอื้อจิตตระกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายอภิบดินทร์  แก้วเนตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายพนธกร  พรรณะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายศิรวิทย์  ตันติกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายศุภกรณ์  ณ กาฬสินธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณัชชา  นะวะมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงวริศรา  สุทัศนทรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงพิชญาภา  ปุงยะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายนนทพันธ์  โรจนหัสดินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายคณธัช  คณนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายธนกร  วิริยกสิกร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงผกายพิชญ์  เลอศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายปวเรศ  อรรถการุณพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงณกานต์  ลัภนาเคนทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงทิพประภาพร  สะหุนันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงชนิสรา  ตันทองแท้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายนพนัน  วิหคไพบูลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายสราวุฒิ  โสภถา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงนันท์ชพร  เพชรพงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายสิรวิชญ์  ตันตยาภิรมย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายจิรภัทร  หลักคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายธีร์รัชช์  ภัทรปวินท์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายอิทธิกร  ทองวงศ์ลาภ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายวิชชากร  งามแสงชัยกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายชัพวิชญ์  มูหะหมัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงกานติชนน์  ธรรมกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตันติกาญจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงอัณณ์  อัศวบุญญาเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงธัณญภัสร์  เชื้อพราหมณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงธีรกานต์  พหนการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงพันธิตรา  คณาญาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงศุภศิริ  มีมุ่งธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงภัคจิรา  ธนบัตรชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายชิษณุพงศ์  วารินทร์ศิริกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายนภสินธุ์  จึงศรีจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายเอเซีย  ตติยากิตติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายศุภวิชญ์  ภู่พงศ์ประพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายชยุต  ไทยทวี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงรสิกานต์  เส็นติระ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงมุกอันดา  ภัทรเศวตโชติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงธัญญพร  เพ็ชรจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง  วัฒนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพัชริดา  จันทร์เผือก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพิมพกานต์  เอกเทวไพศาลวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายณัฐนันท์  พุ่มพวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายธนภัทร  รักธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายศุภณัฐ  มาศโอสถ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทวะฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 นายกฤตนัย  พหนการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายพัทธดนย์  คงเปี่ยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายภีมวัศ  พรชัยวรนนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายจิติณณ์  อนันตไอศูรย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายโชติพัฒน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธนธัช  วรกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายพีรวัส  ลักแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายปิติภัทร  ปัทมาวิไล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายคมศร  สุกแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายสรวิศ  วิบูลย์จรรยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายปรุฬห์  อุปถัมภานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายพร้อมเกียรติ  สมบัติอนันตกร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายภาณุวิชญ์  สุขบุญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงอารียา  โทช์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงกฤตติกา  โนจา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงเมธาวดี  หนองเสนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายปรัชญา  นรินทร์นอก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ปุจฉาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงนรมน  ปทุมพรวรกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงจิดาภา  เพิ่มเติมสิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิกขาพรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธนดล  พิบูลย์พนัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงธัญพิชชา  เสรีขจรจารุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงภัทราพร  แก้วจินดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงชลลดา  บุญสุขใจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงวิลาสินี  กัณหา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงจิณห์นิภา  สุขสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงพิมมาดา  แสงแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงธัญรัศม์  วงศ์พัฒนาดิษยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ใหม่เทวินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายภูมินทร์  คำหา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายเรืองธรรม  ธนาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายสิโรจ  ฤกษ์ประจักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายสหฤทธิ์  สันนิธิลาวัณย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายปณชัย  ดวงมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายภาสวีร์  สมบูรณ์วานิชย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธีรัตม์  บุตรากาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายก้าวชัย  สันทัดวัฒนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายศิวกร  จรรยารักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายภูมิธัญ  วังช่วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายรชต  ธีรปรีชาชาญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณัฐพิมพ์  สุขไผ่ตา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงศรีประภา  ยอดศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงพิชชาภา  บุตรทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ชัยสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณภัค  บัณฑิตฤทธิเดช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงฐิตาภา  พลสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ศรีแก่บ้าน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงณัฐณิชา  เส็งเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงชนิษฐา  ผดุงภักดีวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เหล่าวิวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวมานิตา  ทองบุญชู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาววรนุช  มีชนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวปุณิกา  ดาโสม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายศรัญย์ภัทร  เลี่ยงสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงคุณัญญา  ปิยะวงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงนัฐวิณี  เหมวัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายจินตวัฒน์  มณีคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงเนตรชนก  คชเสนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 นายภวิศ  พฤกษาจรีเวโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายชานน  วสุวรรธก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงชมพลอย  เรณุมาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายญาณวรุตม์  พาราทิพย์เจริญชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวสิริยากร  ศรีวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายปรวัฒน์  เสมาชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวปฎิญญา  ทิวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวอรัญญา  เจริญคง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงกานดาภร  เจียรลลิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธนภัทร  เกตุลอย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายจิรพัฒน์  ลักษมีการค้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวปวันลักษณ์  อัศวทองกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายธรรมเชษฐ์  อัศวทองกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายจักริน  กลินวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายอัครวิทย์  ธรรมธนารักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายปภัส  เงาธัมมะสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปาจรีย์  คล้ายคลึง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายวริทธิ์  รุ่งบรรณพันธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  กรอบทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงพัชรี  ป้องกันภัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงธนภร  ตั้งสิทธิชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงวรัชญา  วีระนนท์ชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายเจษฎากร  หวังเสต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงศรุดา  ตั้งใจรักการดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายพัชรพงศ์  เนื้อไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายณัฐภูริชกร  จงสุขพิพัฒน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายชินพัฒน์  มากจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายภูฟ้า  กรแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายอาทิตย์  แสงตระกูลกมล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงปุณยวีร์  วิวัฒน์บวรวงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณเจริญสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงฐิติมน  ตระกูลมาภรณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงจีรนันท์  ไทยสนธิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงศิริวสา  ศิรินุพงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปิยนุช  พ่วงพี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายดนุสรณ์  สุภาจารุวงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงชญานิศ  สิรินันทสกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพรทิพย์  เพ็ชรจำนงค์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณัฐติกา  พรหมประภากร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงปาริตา  แอดำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายศุภณัฐ  ตันโสรัจประเสริฐ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายชัชวาล  ตันเจริญทรัพย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงวัชราวลี  ฉุนหอมหวล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงธัญพิชชา  มีสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงวรรณพรรษ  เรืองศรีนราพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายจิตติ  ฤกษ์ใหญ่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายธนพัฒน์  ปกรณ์กิตติบวร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายณภัทร  จันทราพันธกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายคีตลันช์  เกื้อกลิ่น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชัยฤกษ์ถวิล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายศุภกรณ์  สกาวพันธ์ศิริ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทำทัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงธนาภา  วุฒาพาณิชย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงสุวพัชร  จิรเวชสุนทรกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรนรินทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายกฤษณพงศ์  แสนเสนาะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงขณิสรา  ปัญจภรพัฒนา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปาณิสรา  อยู่พืช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงธวัลพร  สิริวัฒนสกล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงณัฐมน  อิ่มทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงณัฐรินีย์  พวงโคกกรวด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวชิดชนก  คุ้มปรุ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงวริศรา  สอนทัด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงปริมศรา  ภัทรนรากูล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวณัฐพร  วงศ์อ่อนตา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงเพราพิลาส  ปรุงเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงบุษยมาส  ปรุงเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวกรชนก  ตันติเดชไพศาล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวดนิตา  โชคธาดาภรณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงกิตติวรา  จันภักดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายธรณินทร์  อาสาสินธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นายไชยยศ  สลิลราโมทย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายชวณากรณ์  พวงแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงสโรชา  ใช้คำแช่ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงเกวลี  ติยะจามร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพิมพิดา  มุสิกมาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวสุนรินทร์  รอบคอบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงนพสรณ์  รัศมีนพรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพรประภา  วงศ์มะภัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงเรือนแก้ว  บุญญาวิวัฒน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นายคณิศร  ศุภชนานนท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นายคมทัต  ประสงค์ธรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นายอภิภู  นิลรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวสายธาร  กิตติบัลลังก์กุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นายนัทธวัฒน์  แพสุวรรณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายอติคุณ  เตชาพลาเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นายภูวดล  มาคราม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวสาธิตา  แสงทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นายชยกร  วัตถโกวิท โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายพศิน  ศรีชีวะชาติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายณนทภันต์  ชัยบรรณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายศุภเสกข์  วงศ์วิภาพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงวรรณดี  วัชระชัยพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงชัญญา  กมลเดชเดชา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายธนกฤต  ตั้งจันทรประภาพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายณภัทร  สงวนดีกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายวรรณไวทย์  วรรณเวก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงภควตี  รุ่งเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายพีระณัฐ  มโนภครัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงพรนพิน  อริยะสกุลทรัพย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายกฤตภพ  ตั้งจันทรประภาพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงรสกร  เข็มลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงพนิตธิดา  จันทร์เต็ม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายพงศ์ภัค  เกิดผล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวสิรินาถ  หาญพูนวิทยา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีชัยสันติกุล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีประดู่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงอภิชญา  ลาภหิรัญรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายธีรภัทร  ต่อภควัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงณัฐวรา  กิจธรรมรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงภูริชญา  สระมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายไชยธร  โชติอรุณรุ่งโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายกษิดิศ  แสวงพรรค โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงสุมณฑา  ขันติพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงภัณฑิรา  ไตรรัตนาพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายเอกวารินทร์  เตชะพงศ์กุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายดิสสรา  อัครศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงสริตา  วังเเสน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายเตชินท์  เพชรา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายฐนพงศ์  สมมาตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงแพรวา  อำพันสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายวิชยุตม์  ตั้งวงศ์กิจศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายพสิษฐ์  ดวงศศิธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงดรุณี  วงศ์ไทย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายพัชรพล  เจียรนัยปยุกต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงอิงธนัท  วงษ์ขุนพล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายภวัต  ศรีสืบ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายศุภวิชญ์  กะการดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงสิริกานต์  กิตกำธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงกรณิดา  ยะราช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายกิตติพศ  ยิ้มนวล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายสัมฤทธิ์  คงทรัพย์สุนทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายธีรภัทร์  สัตตบงกช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายศิวกร  วิศยทักษิณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายทักษ์ดนัย  อึงพิทักษ์พันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายธนธรณ์  บัวเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สะเทิงรัมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงญาณิศา  อ่วมมี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายณ ภูมิ  ไชยกฤตยานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายภูดิส  วิริยะนนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายนรวีร์  ชาญภิญโญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงปัณณธร  ธนเรืองอมร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายจิรัฏฐ์  ธนเรืองอมร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายภณภูมิ  ฉิมพาลี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายภัทรวรรธน์  ต่อภควัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายตุลยวัฒน์  ตันตริก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 นายรวีโรจน์  อึงพิทักษ์พันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงปริยากร  โชคณาโรจน์วงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สัจจมุกดา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงสิริกร  กิตกำธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายวิภัชกฤษฏิ์  มานะอวยชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายศิวกร  ประเสริฐวณิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงนภกร  อิศรภักดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงมณฑิตา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายสุทธิชาติ  อังคสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายกฤตภาส  ธนภาสวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายกิตติพิชญ์  เชาวน์ไวย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายธกร  วิจิตรบรรจงดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายวรรณรัตน์  ยศวิมล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายภัทระ  ภูรีสถิตย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงณภัทร  วิทยประพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณผ่อง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงณวรรณ  พรอนันต์รัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงรวิพร  นันทะจุราโภ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงวริษฐา  ศรีเรือนทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงกัญญาภัค  ประสิทธิเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายณพวีร์  ธีระรัชชานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงธีรดา  นวกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงจิรภิญญา  ดีสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายจิรภู  ศรีสุริยาพัฒน์กุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงชญาภา  นามคีรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายกิตติพศ  ฉัตรวิทยาทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายญาณวรุตม์  ซินศิริวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายชัชพล  วุฒิประเสริฐวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายกฤติน  เชาวน์ศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงภาณิศา  เอี่ยมเกตุแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงอธิชา  ลีลาเชี่ยวชาญกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายธีรวัฒน์  ภัทรพงศกร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายปกป้อง  ปีติวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายณภัทร  เพิ่มปรีดานันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงธนารีย์  ประภานิรินธน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงนลินา  รวีวงศ์อโนทัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงสุชญา  วิไลวรรณาภรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงนันทภัค  ศักดิ์ชลาธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงศนันตน์ฉัตร  สุลี้รักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงอาทิมา  วระศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงจิลมิกา  เนื้อทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายอายุวัต  ปิณฑวิรุจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายปุณยวีร์  วิสาละ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงสุจิรัตน์  กันโฮมภู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายธนทร  ธนบัตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวณิชากานต์  ฐิติภูมิเดชา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายธัชวินทร์  ลีละวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงณัฐชยา  โลเกศเสถียร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายณัฐนนท์  เด่นลำไพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ไชยปัญญา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวชวัลอัณศยา  โกพัฒน์ตา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายประวุฒิ  สารตันติพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงณชนก  นุชชา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงจิดาภา  สาครวงศ์วัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงรักษิณา  โปษณกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายพรรณวรรธ  คำเพ็ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เมฆรุ่งเรืองไกร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงสุตาภัทร  สารกิจพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายวิชนันท์  สุวัฒนโชติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายณัฐภัทร  ไชยชนะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์พุฒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงธนพร  เมืองใจหล้า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงกมลชนก  ไม้เรียง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายณัฐทพงศ์  ดีขจร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงคริษฐาพร  โนนศรีชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายณัฐพงษ์  นันทพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงธันย์ชนก  เนาวะวาทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายปวัฒ  ลิลิตตระกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายณัฐวัตร  ธนาฤกษ์มงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 นายวงศกรณ์  เรืองประภาวุฒิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายกสิณธ์  อ่อนประสพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายลภัส  สารคุณประดิษฐ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายพงนรินทร์  แสนคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายพีรทัต  แก้วนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายสหัสวรรษ  รุ่งอโนทัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงปพิชญา  จูฑามาตย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายภูติ  ภูติวรนาถ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายสรัล  สังข์วร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายธนดล  แสงประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงวิชยา  ชัยฉัตรพรสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายปณิธาน  กุมผัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 นายณัฏฐ์ชลิต  ไกรวัฒนพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นายจิรัฏฐ์  งามสกุลรุ่งโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงอัญธิกา  เกษมสุขภักดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายเดช  ติวัฒนาสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงชณิฑภา  พรฉัยยา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายชยานันต์  สีวลีพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงจณิสตา  สุนทรทวีแสง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายศุภสัณห์  พงษ์สาระนันทกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงพัณณิตา  เพ่งฉ่ำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายพงศ์พัทธ์  พงษ์ศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวมัญชุสร  วังศรีวิโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายชยากร  สีวลีพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงหงส์ณณัญ  หิรัญสิราวัตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายจิรายุส  ซอหิรัญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธนัท  รักธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายนราวิชญ์  เลิศประเสริฐกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงณัฐสิณี  หวังยงกุลวัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงสุปวีณ์  รัตนมนูญพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 นายภวัต  ฐิติรุ่งเรือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายชยุตม์  เซี่ยงเห็น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงสิรภัทร  เคาไวยกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงณฐมณ  ธนะภาษี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงธนัชญา  ศิลาจำรูญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงชัยวณิช  หมัดละ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงติรยา  ล้อมตะคุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายอนันยช  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
436 นายสราวุฒิ  สิรโฆษิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายนนทกร  เฉลิมชัยชวลิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายภาสิน  ปิยะวรรณรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายพสุกฤษณ์  นิวัฒน์กิตติพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงบูรณิมา  สุตันติวณิชย์กุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงปุณณมา  สุตันติวณิชย์กุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายธนัยนันท์  ลิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงพิชญาภา  ไพรพนาพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงณัฐพิมล  จันทาโท โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
445 นายเชิดศักดิ์  ตั้งเจตนาพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายพิสิษฐ์  ตั้งวิจิตรสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  ศรีธนันดร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงณิชา  ทับทิมทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงชญานุตม์  ปิ่นทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายพงศภัค  ไส้เพี้ย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นายชยพล  สุจริยากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นายศรสกล  ยิ้มเลิศลักษณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายทรงวุฒิ  หอกิจเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงณัฐวรา  อ่วมสอาด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายพิสิษฐ์  กุศลสวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายธีระชัย  แซ่ตั้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงธยานี  ศรีพิบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายภูริ  ยิ่งยอด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายชยุตม์  ประกอบ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายธีรพิชญ์  คุปต์ถาวรฤกษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงจัสมีน  ซอหิรัญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2(อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงชนากานต์  อิ้วสมจิตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายศุภวิชญ์  ประกอบชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงกฤตติกา  คงเมือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายกันตภณ  เบญญพิธพรพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ไพสิฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายดุสิต  ทองคงหาญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายปิยากร  ศักดิ์วนิชดำรง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายภพธรรม  เจริญแนว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายภควัต  ย่อมดอน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงชมพูนุท  ปิ่นทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงพิมพ์รวี  งามพริ้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงณัฐพร  วณิชชากร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงธณัฐชา  ภูษณปัญญา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายธีรภัทร  เถาทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายจีรศักดิ์  มณีโสภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายจิณณวัตร  ทองบุญนาค โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายกฤษณพงศ์  ธรรมปรีชาถาวร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงธนภรณ์  วงศ์เยาว์ฟ้า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงปัทมพร  คูประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงวิชญาดา  วิสุทธิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายชนายุตม์  สุชาชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายณัญชนน  ชัยธนะภิญโญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายพันธพัฒน์  เหมือลนิล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายอนวัช  ดาวรุ่งโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงชนัญญา  เจริญเบญจวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงณัฐมน  เปี่ยมฉวีวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงมันตา  ยนตร์เปี่ยม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงรดา  ธรรมาธิวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงสัณห์สินี  เฟื่องศิลป์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายกันตภณ  จันทร์แก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายกันต์ศรณ์  โลหิตหาญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายกรวิชญ์  จตุพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายกานต์  เจียมจุ้ย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายศุภวิชญ์  กนกพงศกร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงชยากร  มังกรเดชไชยกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิทักษ์สหภูมิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ณ นคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงณัฐกมล  ปุรณพรรค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงนันทชา  สิริวัฒนวโรดม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงภัทรวรรณ  บุญชู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายสุวิจักขณ์  ศานติวงษ์การ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายอัฑฒวิชญ์  ท้วมรุ่งโรจน์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายฐิติวัฒน์  หลานเดช โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงวรพร  เพ็งสุข โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงภัทรพร  เกิดพร้อม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงพิชญ์สินี  รอดประเสริฐ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงพราวรวี  บุตรงาม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงชนิตา  เอี่ยมเอม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายพรภัทร  ลำกูล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงอิษฎา  ขำละมัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นายสรวิชญ์  ใจสุข โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงวริษา  พูสิทธิ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงชมนวรรณ  เงาศรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายณัฐพงศ์  พิพิธพรสิริกุล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นายวรากร  อินทอง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงพศิกา  พิมวรณ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายสมิต  ทองศิริไทย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายกษิดิศ  เสือเมือง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายณรงค์ทัต  เสน่ห์นพกุล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายณัฐชนน  ผลพันธิน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงปรธีรา  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงบุญนิสา  แสงวงศ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงรุษยา  รักไทยนิยม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงศศิชา  วิริยะยุทมา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงอภินดา  กมลศิริวัฒน์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายกฤติธี  แตงไทย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายกองทัพ  หวังไมตรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายอริส  ฝ่าฝน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงนพณิตา  ฉิมบ้านไร่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายสุรศักดิ์  ชาสุวรรณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายเจษฎากร  จันทร์ดา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงปัณฑิตา  ฉิมกลาง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงภูริชญา  เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธันวัฒน์  ประสพหมู่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายลัทธพล  พงษ์ภักดี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงเบญจรัตน์  อุริต โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายอริยะ  ตะเวียงน่าน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายธนกร  ศรีวิเศษ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงศุจารีย์  ตองใจ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงวรินธร  พันธมาศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายรมย์รวินท์  สุวัธนเมธากุล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงสิตานัน  เนียมหมวด โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงรังสิมา  นิธิยะศาสตริญ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายภาสกรณ์  ทับเกษม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายศุภกฤต  รุ่งสุวรรณกิจ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายฐากูร  อินแสน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายติณณ์  กันทอง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายรติบดี  การกลจักร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายวิศาล  รักการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2(ยังไม่อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวปิยะธิดา  คำบุญมา โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงปัทมพร  ปึงศิริเจริญ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวปุณยาพร  กองวัง โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาววิภาดา  แก้วทอง โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวจิรัชญา  ว่องสรรพการ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวธันยพร  บุญมาก โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวณัฏฐิณี  ชินพัฒนาการ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงณิชาพร  เชาว์วิริยะเทพ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวกัญญพัชร  กมลทิพย์วงศ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สดใส โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงรมย์นลิน  เจริญก่อบุญมา โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงอรณิชา  ครองศักดิ์ศิริ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวณัฐนันท์  ชัยประสิทธิ์ผล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงสริตา  แก้วไพโรจน์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปิ่นเจริญถาวร โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงพิชญานันท์  เฉลิมทรานุวัฒน์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวกุลนิษฐ์  สิริปกรณ์ชัย โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  สมบัติมหาศาล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงวรกานต์  พรเกษมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงธัญพิชชา  สนธยานาวิน โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงนารานที  รุ่งพิชญนุกูล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวเจนนริน  อิงคนันท์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงณัฐนารี  จิตต์ปราณีชัย โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวฐานนันท์  ฐาปนาชีวะ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงภคธร  ปัญญาธโฬ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงณหทัย  เตชะนิรัติศัย โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวชนัญญา  สิงห์คำ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงวาสิตา  โพธิ์แหบ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายปฏิภาณ  รัตนวิฬาร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายธนัท  กู้ชาติ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายณัฐชนน  ภัทรเศรษฐไชย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายชัชชล  เรณูชาติ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายธนโชติ  สรรพกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายวฤธ  เดชา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายชินกฤต  โลหะมงคล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายสิรวิชญ์  ชมอินทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงปนัสยา  ฟูนิลกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายจิรสิน  กวีธนสกุลชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงธิวัญญา  เจียกภาพร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงพัฒน์นรี  คณวัฒน์กุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายชนาภัทร  อยู่สนิท โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายพสิษฐ์  ตั้งธรรมนิยม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายสุทธิพจน์  เกิดแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงวฤษสพร  วงษ์รัตนพิพัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงปวันรัตน์  อนุรักษ์ธนนนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายธนภัทร  ศิริมงคล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายนาวิน  นาวีเสถียร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายทัศนัย  เร่งเทียน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายเอกพจน์  แซ่เจียม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงเมลิสา  เรืองอุดมโชคชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงธัญธร  กัสยานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงสุทัตตา  โค้วบุญญะราศรี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายชัพวิชญ์  มิ่งมณี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงนัทธมน  ชำนินวล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงรฐาธิป  ขำนุรักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงชุติภา  ยวงสอาด โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 นายชวิศา  ผดุงกาญจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงแพรวา  หิรัญประสาทกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อ้นคง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายณัฐมน  เทวรังษี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงพรสวรรค์  ไชยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงญาณิฐา  วิรพิชญ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายลภัสกร  พฤกษเกษร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงพรนภัส  กันทัต โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงสุภิญญา  เครือสุคนธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายพนธกร  แพแสง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายนันท์ทฉัฏ  เฉลิมลาภอัศดร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงอุนนดา  สมุทรนาค โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงณิชณัฐ  รัตนาวิทย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงพรไพลิน  อินทร์หนู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองนพคุณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงภัคภร  ฤทธาคณานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายณฐพงศ์  โลกวิทย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายณภัทร  นิลพฤกษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เอกพัชรพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงอาภาภัทร  บุญฉลวย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงวทันยา  ใจบุญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงพิชชา  อินทรสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงญาณิศา  เหล่าวิไลเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายปกป้อง  เมืองไพศาล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงจุติมา  ตันตระกูล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มาอิ่มใจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พจน์พงศ์สรรค์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายสุปรณิช  มานารัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายชานน  โรจน์ประไพศรี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 นางสาวหยาดเทียน  แสนหลวง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 นางสาวสุดารัตน์  ปลั่งพรหม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 นางสาวสุพัชชา  ประกอบแสง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงศศิธร  เกตุยั่งยืนวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงณัฎฐา  โอระพันธุ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงณิชกานต์  เสริมศิริทรัพย์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวราชาวดี  ฆารกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงพีรดา  ตันติพันธุว์วดี โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงวิสสุตา  จอกทอง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายกฤษณพล  รักษ์บำรุง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายกันตพัฒน์  ราชวัตร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายกัมพล  การถาง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายญาณเดช  เจนุนวศักดิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายณัฐวุฒิ  เทศขำ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายธนู  เสือสัมฤทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายธีรภัทร์  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายธีรภัทร  ชำนิเกษตร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายนันทวัฒน์  เลิศเขื่อนขันธ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายภคนนท์  เจริญราษฎร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายเวชน์  อรมุต โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายศีลวิชญ์  กิจพลาไพบูลย์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายปัณณวิชย์  จันทรภา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายศุภกร  กิตติโกมลเดช โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงกุลพัชร  บ่ายเจริญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายศุภกร  พันธ์ศรี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายสรรเพชญ  ขันแข็ง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายสารินท์  อุ่นจี้ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงสรียาวรรจฒ์  จันทร์แสง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายอธิศ  อุตตมางคพงศ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายทีปกร  เมืองสนธ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงกรองแก้ว  กัณฐวิจิตร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายนนทพันธุ์  ลิ้มพงศานุรักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มนัสวี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายโชคชัย  อยู่สุข โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงกานต์ฤดี  แซ่คิว โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงปริศนา  พิมขาลี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงญาณีตสฎาค์  สุขสมศักดิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงณิชกานต์  สุขุมจิตพิทโยทัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงณัฐกานต์  อบทอง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงภาสินี  ประจักษ์บุญเจษฎา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงนฤมล  จารุวิรุฬห์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงวรินทร์ญา  หางแก้ว โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทพันธ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีภิลา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงธนพร  เสวตวิวัฒน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงพิราวรรณ์  ธนินปัญญาพงศ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงภัทรวดี  ทศนักข์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงภัทรวี  เล่ห์จันพงษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงเปมิกา  ชีวะบริสุทธิกิจ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงวรสา  อิทธิธานันท์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงเบญญาภา  เพียรยิ่ง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงศตพร  เอกธรรมสุทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงญาณิศา  งานเพียรเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงศศิกานต์  อิมราพร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงชาร์ลีน  จินดาพล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายกฤตพัฒน์  นาคีรักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงสาริณี  มีแย้ม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายศุภโชติ  เรืองรองสรไกร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงพัชรวรินทร์  สถาพรวจนา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายภูมินทร์  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงนิศารัตน์  ท่าใหญ่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 นางสาวอัฒฐมา  ศรีเสริม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายวุฒิเทพ  วานิชย์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายปิยะชาติ  ธนาวุฒิวร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายขันติ  ศรีสัมพันธุ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงพิไลวรรณ  เส็งผล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายปวิณมัย  โพธิ์ชัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงไอรดา  แสงดอกไม้ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายกฤษฎาชนม์  จันทร์สว่าง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงณัชชา  พาชอบ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วโยธา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงชญานิศ  แป้นลาม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงภัทรีชญา  รุจีพัฒนะสุนทร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงวิภาณี  จิรพรเจริญสุข โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงปัญจพร  แล้วด้วง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายชนดล  ลักษณะผล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงกนกพรรณ  รักษ์บำรุง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงสิรภัทร  กาญจนสุทธิรักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงธัญชนก  ขวัญศิริโรจน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายกฤษดา  โถปาคำ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายศุภวัชร์  จิตรเวช โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายธีรพันธ์  นาลาด โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายนภัส  วรรณกะลัศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงณัฎฐา  มหาสำราญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงกัลยพร  บุตรโพธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายคเณศ  เกิดเรณู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายนันทวัฒน์  ฉลภิญโญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงธนพร  วงษ์โสภา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วรคุตตานนท์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายภูรินท์  พรมชินวงษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงทิวาพร  นามสุข โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงณัฐริกา  จีนช้าง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงนลินทิพย์  เกษรไพบูลย์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ชูจันทร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงอัญรินทร์  ฐิติรัตนาพงศ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงกชภร  เข้าคลอง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงกมลชนก  เอี่ยมอิ่ม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายศรัล  อินทโกสุม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงธันยพร  ลิ้มวงศ์รุจิรัตน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงนลินรัตน์  สมสันติสุข โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายธนกฤต  สุขเกษม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงปพิชญา  จุติภาค โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงกนกวรรณ  เปี่ยมวิริยวงศ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงนิชาภา  นพรัตน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายศิริวัฒน์  น้อยปุก โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายณัฐธัญ  เหล่าวงศ์วัฒนา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นายธนนท์  ภู่ชัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 นายชญานิน  สุสะสินธุ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายตะวันชัช  ผิวงาม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงภูริชญาฐ์  วงศ์วัชรานนท์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายศุภกฤต  คชสาร โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 นายธัชพล  คชสาร โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงเบญจมาศ  จิระปัญญาเลิศ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงญาดา  สารกาญจน์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายกษิดิศ  สืบกิจวรรณชัย โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายภาคย์  ศรีนุชศาสตร์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงสิริรัตนา  พุทธา โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงอัญชลิกา  พุทธา โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงณัฏฐ์  จินดาวิชชุ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายภูรินทร์  อินทรพรอุดม โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงสุพิชยา  ประคำ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงเบญญา  รูปขำดี โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายนันทิช  หนูนัง โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงรมิดา  เรียงรอด โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงรวิภา  สรรพเลิศ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายบุลากร  จั่นบุญมี โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงกัลยภรณ์  วัฒนะเลิศไมตรี โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงสรวรรณ  ติระตระกูลวิชยา โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงณภัทร  เนียมหุ่น โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายชนพัฒน์  จันทร์เกษ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายภาณุพงศ์  พอดี โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายกฤษฏิ์  ณ หนองคาย โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น